Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1876

U Het fcitf dit e auvrugen voorttlurw sohüut in toaaohen aan te duiden dat iu de behoefte noj nietvoldoende vo jrtieji i Vir I Te Arasterdam is Woensdai iu cene der daartoe welwillend afgestane zalen van Feh Mentis het vierde oaugre gehoudiu vau bt stunnlers en vaontaudersdei Vereeitiging vo r vol tuvoordr iehten en volk vèrluakeu ouder oorzittiug van den heer P H Testas die de byeeakomat oprnile met iu herinieriug te brengen wat de A ereeniging zich ten doel stelt voor de ontwikkeling ca de bcschauug vpu deu zoogeuaani en vieirden stand l c bu aadslagingen liepen over eeu achttal punten met d it doel iu verband staande Tot leden van bet burcata werden herkozen P H Teatas M A Perk A Uuet en W It en tl plaau van den heerjO H Kuiper B van Andringa de KerapenSer Nadat de ing was gesloten bracht eeu ider futuwezigen itraal bureau dank voor zijue vine belno imgen de htnuuenug der jongste woeUligeu m Amster ue bijeenkomst ula deze b ohanuud daar zoo V Jt v niauiieu vau inv oc betere veri iakeu vpor htji fML ihleu oorbereidea om op die wijze net kwasHlijdtT uitspatting dour het goede eener doeltief J feadij mi ipaBniug te overtainnüB Vonaen de praaijlj maar nl gerëcdi u itigan dat lii n hejt volk doorj afsch iffiinjg der kermis alle openl ar genot wilde ol tnemeii j sl het tegehde was bJËr glbleken nitt uwer dan ze uoodig hehli B pm te leven ze staken het werk niet en hebben gjsen socialistische denkbeelden in den kop lA ei Itubutr vcnekering égeirea dat ik act groote belangstelliug it rmclueu nu xxt a a betd jwcUictide dit xittingte gemaet xie IDe vergiidofiug i daarna g otcti en de lede i bbea lich naar de aeotierericiiderinjj begeveiu 1870 lied GOUDSCHE COURANT Nieuws en idvertenlieblad oor ionda en Omstreken luetrreologisch e waarnemingen is er inlf ind vau Ih Aug tot 2 f P ge jWea per tierk M jrideldit bij ia 1 gemiddelden jiurlykwhen rjè val welk miL per tierk M bedruigt i 1 lil Biykei telt grjphi ah bericht Van Ifen Voorailtcr oer Xtdiilandsebe iloofil cum missie v6or de internationale te itooustelling t Philadephia zijn aan de Nederlandsche afdeeliug toiigewezeu 1 0 medaille voorde nijverheid en 28 vjoor de kun t St Ct De Minister van Mnueulandscli Zaken ht ft cene cirdulaire vau deu volgenden luUiild aan de Commisaansseu des K uui igs gencht f De onderviudiug heeft geleerd dat de juistheid der beirolkiugre tera oVer bet algemeen nog veti te wenscheu overlaat Hoofdzakelijk schyut ditbieraau te moeten worden toegesohreveu dat voor de nalwing dtr bestaande voorschriften op het doen vau aangifte van wiwupbutsvcraudcriug lu op het byhoutlen der bcvolking registers met overal de vereisehte zür wordt gedragen Eeue vooit I niiide controle van de opgaven in deze registers ver t door pbuitselijke opname aan de huizen der ingezetenen schijnt daartoe iu huoge mate bevordelgk De l esturenL van sommige gemeenten zijn er dan ook reeil toe overgegaan om die controle dan aÜModeriqk daarvoor aangestelde beambten op te dragen Met de uitbreiding van het toezicht door de gemeentebesturen uit te oefeueo schynt aanvulling der bestaaifde voorBchrifteu in dien zin dat het honden van dat toezicht wordt vergemakkelijkt gepaard te moeten gaan Ook in dit opzicht zijn sommige provinciale en gemeentelijke Ijcstureu reeds met vrucht werkzaam geweest Als voorbeeld wys ik op den maatregel die hier en daar wordt genomen om aau dengene die een getuigschrift van woonplaatsveranderiug aanvraagt ojigave te vragen van de woning waarin de prsoon die verhuizen gaat het voornemea heeft intrek te nemen en van die woning aanteekening te doen op het dnplicaat van het getuigschrift Wellicht zijn nog andere mautregeleu op dit gebied met goed gevolg in werking of heeft de behoefte aan wgziging of aanvulling der bestaande voorschriften zich doen g VoelejL Alvorens pa ie gaan in hoeverre van regeer ngswege het beoogde doel kan Wordeü bevorderd zal het my aaugeuaam zijn door U bekend te Worden gemaakt met de maatregelen Welke buiten heldeen bij de da betreS e nde kdninkl e besluiten ia voorgeschreven Sn uwe iroviuiie 7iju genomen ter bevorderirig vim de juistheid der feevolking rtgister en teven van de iBaatrégelen welke door ü te dien einde wenachelyk worden geacht n daarover de geraden de gemeenlebeatnreu iu uwe provincie ie hebben gehoord G Wi zal ik jw jntfqord viSc r 15 November a ohtvifagen dat der brgnotiag van lg7 lta einde de jaarwedde van den heelmeeater der m ii van den heeline ter der m iiuzm met dat bedrag i te veritoogea 130 Verikoogd met 400 In het gaticht voor kraukziaaigcn te Dordrecht w u rt tu than voor lekening der geiBeente verpleegd IS Iwn I4ude l meer dan waarop bq de begrooting TW 1 7 gerekend wa ISl e Verraind met t4liMi In overeeustem i Vermind met 8 l njmingmetdedoorde e Ycrmeerd met 854 f bealuren deilnate 132 a Verinrtrd met 10 jliugen van Weldai Tot eeu gelyk baddgldigheid aangeboden aU bq de vurige b rooting tit litaten v begrooting getrokken j d iafcomat enniig HoomMOK VL 133 Verhoogd met 6 SO aangezien in de begrootiag voor 1876 alechu in aitgaaf was gebracht jaar rente van het in dat jaar op te nemen kapitaal I van SSOOO door het veRe4 d Wees en Aelemoezeuierahni tegen een J ii ljfctJn rente van 1 pCt SöiHler Vef i i dii r t elBirr l i kt Vcrniinderd met 50 alzm lu het jaar 1878 ï obligatiin ieder van 600 Worden afgeloat Het voorsidrugen bedrag trekt tot betaliug der reuten van een kapitaal per re to groot 18000 opgenomenvolgens raadabealuit van den 17n November 1874 goedgekeurd door heerea Gedeputeerde Staten der Provincie Znidhollaud den 24 3U dier maand onder n 8 Tot een gelijk bedrag al bq de vorige hepooting van 1876 de aflossing is verplichtend 1 Uijkent het bq den vorigen po t aangehaald r iadtbe lttit De eeiste aflossing op deze leeuing primiti fgroot 20 000 heeft iu 1875 plaats gehad Tengevolge het overlqden van de gepensioneerden P H van der Vos P Kooq en H Tnijnenbnrgzgn de uitgaven met 452 vetminderd daarentegenis aan P ten Brummdet Andrieaee een pensioen van 100 toegekend loodat voor dezen port 352 minder is voorgedragen dan bq de vorige begrooting iS7 Verminderd met 93 66 doordien de gratificatie aan de Wed van Aalst vervallen en die vaaden grwezen commies Zuidveld met 52 verminderd i in de plaats waarvan deze vrqe woning als sinitwnchter door het Moordreohtaohe Verhiat i I toegekend Het geraamde cgfer strekt om te kunnen voldoen de gratificaticn an den gewezen commies Hooimeqer 240 UK f Zuidveld 105 g n H Knaap 105 ir gepen hoofdonderwqter Beohl 100 Hondenklacht voor febridcen moot volgens een mededeeling van JHoeller te New York in het blad Iro zeer voordealig Hjp Genoemde beer drijft zyn pqkitrfsbriek met vyf hondeu en drie menscheu b vol werk By den Weinigen omvang iu zaken zijn echter tegenwoordig slechts twee honden en eeu meuech aan het werk De bonden moeten een looprad in bmwer iug houden waardoor de blaasbalg in de smederij iu werking gebracht wordt De viervoeters lossen elkander om ds twee uur af terwyl de een welkt rust de andere Volgeiis den sohryver hebbeu de honden voor industrieeleu de volgende voordeden boven menschen zij werken vlytig door zy kiygen Kemotie van toelichting op de vorenstaande potten UITGAVEN HoorosiBK VIII W Uet vooigedngen ojjfer ia 60 hooger dan t f onlTaagcu uopens deu 1 lOpi Ade tiit mand en laa 110 op Ub ecnte lirl l decer maaud e semceuK il lUeJS Lnieru IVolgen de jaugste bg de reg TSoièïle uiededeililigui uit wrt wli Üufl dor ï c£icLtui dalr te laiuli Sept jl was liftl i aut il der Jauwieet besmette si jjieii eji weiil September ge rn Bj j ft as vcrniMiiIrrd l iL e longziekte ttttgebrukeii op eeueu stjil vau bitesten teugevolge Wiiitrvaude gdvoitenuat ïigclea bnpineii wa en j T ee B rijkskweAscb y ï tai opMd Og ran Irsiigd ti li ev ilcf en te J idiiclburg Ointteiit le andplaa p van tie di rde sehoü vaarreor tw 9 jpp loope 3dq lx ro ng gi Uleu eijn toegestaim Tas j het opnt keu vau de bn oo ug voor 18J 7 a bg eeii bfcillait gnuoiDf Er woiJt gf ekeud dïtjieJWe hobl met 38 leerlingen Bal btgiuuei en dai V lu ple6iber 187 20 bijkoinèn Jjovefl ia a moet g an nrinj De pri siaept van het AuliilieMt prvanigraiif lu Iiiidbiu g Stirura haft ap iieuw iJcemJ uitï rif i jri f geneht aan de afdeeliuopbeaJurei dfc it I u Vu help hüofilbestuur dfe be ulsligersdtrl luceiic tas A t waarin hjj tnededeeliug doet fan d$i VFtauderii eu in de jongste algemeene vergadering in de sttttuim gebracht cu teven uogmaul kr klig opwekt tot kierkzaamheid tegenover de tigenwerkuig het Son bj toenemende aodentenning uoehtius j ft oüderfindcn I 4 U JU ovrastroomingen vaa het T oijaai 4iebbeB ngwring aangespoord maatregdeitte nemeD ten eiada in het er lg t eu len fll ke r mp zooveel mogel k te ifs en Op de bcgroating Toot 1877 is dau ooko y 170 000 uitgetrokken voor verbetering ran de Waal Om de Maas van overtallig water vrij te hpnden is sluiting noodig van de Heerewaardensehe overlaat een onbedykte open vlakte tusschen Öreomel en Rossnm waarover bij bopge standen bet watervan de Waal in de Maas stort Om echter het oogsriet w6g te nemen en niet enkel te verplaatsen i tevens verbetering van de Waaldijkeu en van bet VMTWj ter beuedep die overlaat uoodig Om hetLekwater behoorlijk af te kunnen voeren en aldus de noordelijke Lekdijken te besoherinen die ook gevaar kebben geloopen wordt eeue verruiming voorgeateld dec manden van deu Greldenehen Utsél waarvoor iOfiOO is nitge trokken Voor aniM landbouw wa er te Philadelphia nog al wat te eeren van d Seenen Op de tentoonstelling was door Keu boier geeiposeerd in blikken die op eigenaardige wijze zoo was geprepareerd dat ij ondanks de xedocbte hitte hard bleef Dezelfde boter die te Weenen bekroond werd was ook nn tiaar Phila delphia ge zonden en behaalde ook nu neder eenc medaille Onze Hv laudsche boter was evenals die door andere natiën Migezoiideu gesmolten en onbrnikbaar W t de Deenen Toor het bewaren vaii boter doen weten de Spanjaarden T r het bewaren van eieYeu inpraktyk te breng a Er Varen eieren geéiposeerd die dertig jSren oud waren J jj nader onderzoek blefli het dat dooier en wit wql wat dooreengeloopen waren maar dat de smaak goed jna en zij voor gebak era nog uitmuntend konden dienen Eieren die t JAre i otid warm Ueken bij flDd noek volkomen gelyk te z ti nis niUlte Den droevig voorval heeft een achtenswaardige fajnilfe te Priucenhage ia diepen roow gedompeld Jïa t gebraik vau eigen gezochte chsmpiguons bleek het r heele gf in vergiftigd te zijn ïeh dotihtir e van en eep van l J jaren zyn reeds Ovefledén terw l ie heer de hoile nog zeer bederkelijk ligt Bo overige leden des gezios z n berst llende Het gaiechtsfaof te Leea nirdeq heeft b rrest van BÓnderSag Snnden schuldig verklaard aan ddoïthif evQkd door diefatal ea veroordeeld iot SS Jaren tuchumMtraf Naar de MM Ot verneemt is nog een tweede Mootnboot ibet aniliite afval Kütdm nit Ddibniaand OB Belgisch grondgebid aangekomen Ook doe ttaasa i n f moet diit otdin onxe kosten in lee uitgestort wo en op gevaar af van er onie vissohen made te Ter ftigen De afval bevat volgen deskundigen S l pot loodwit Wij ontvingen de mededeeling dat de voorraad nieuw gehaakte Ned centen Utbans te Utrecht reeds geheel is uitgegeven en dat aoo de nog steeds I voortdunode awvragep van j amojüiere piet meer kM worden voldaan i Gaarne löMea wij voldoen aan het tot ons gericht verzoek om nevensgaand schryven atin den Minister van Oorlog gezonden in on blad top te nemen Jaa Zytu EfUlUatU den Minifier ea horlgg De afdeeling Amsterdam van del Nedeflahdsche Vereenigipg tot afschalHug van Sterken DrauH geeft zich met vcischuldigdtn eerbied de vryheij UweExcellentie te wijzen op de groot paad2akel kheidom maatrygcleh te nemen ter barking vi het drankgebrngJt by militairen j 1 Zij zoude meenen orifrouw te wezen aan hare roeping indien niet bij vernieawing de aïndacht Étn den Minister van Minister van Ooriog oji dit bJimgrykpunt beplalde i fli Het al U niet onbekend zyn welke ondriupkheden la slleden week in Amsterdam hel beii Jplaata gehad hoezeer de hulp van miiitaireu noo M was om d baldadighedeA vaneen zeker deel der Burgerij en d4 uieuwsgiirigheid van een ander deel i$X de schandalen bevoiderde te bedwingen Het ial U echter ook beluud yn oe sommigen vai die militairen geroc ien omwust te bewaren eu de gestoorde orde te hïretelleu onrust hebben verwekt en wauprde gesticht omdat zij dranken waren Het zal iojk U zi medegedeeld jat besehonkeue huzaren metmunne ontUpote zwaarden zwaaiende het leve van fllstige biirger iti Amsterdam hebben bedreigd dat dionken sehtttrers iu volle auiform hun wapen tot i r en onttpuw aau hunne roeping Zondagmorgen 1 1 Septenfter l n 8 de straten van Neêrlaads lli ofdstad gezifierd hebU n i dat noch in deze week nadat het oproer bedwoHgeii is tal ven dronken jaeers de avoids alhier ruiiiser maken Ifel zal wel niet noodig weien er Uwe Eieellentia op te wgzcn dat de tyd nu daar i om aldoende maatregelen tet hemen tot beteugeling van het misfamik van fiturten Unmk dat doof den lildaat wordt gemaakt Hetgeen ia de laatste dagen iu Amsterdam 13 geschied spfeekl luide spreekt krachtig De veroutw iardigiug van de burgerij der UoofdsUd over den Nedtrlandschen krijgsnvin tal niet getemperd worden voor er door den Minister van Oorlog bepalingen in het leven zullen geroepen worden die herhaling van de betreurawaardige schaudaien onmogelijk ranken Eerst dan wanneer het leger eerbiedwaardig zal wezen lullen de ouder blyinowlig hunne tonen aan dat leger afstaen zal het getal vrqwilligen toenemen zal haudbaving van orde en de verdediging van het vaderland gerost aan dat leger kuiineu toivertruuwd worden Mocht U aan do Afdeeliug Amsterdam van de Nederlaudsohe Vereenigiug tut afschaffing van Steiiceii Drank vragen wat er kan gedaan worden om het drankgebruik bij den Nedcrlandschen soldaat te verminderen zy zoude U vooretellen niet enkel de schuldigen de misbruikers te trafFeu maar het mifbruik te voorkomen door niet langer Sterken Drank iu de kazernen te duhlen door iu het geheele land voor alle tapper en slijter een verbod uit te lokken om aan soldaten of schutters wanneer zij wapens dragen Sterken Drank te tappen Dat verbod zoude strengelyk moeten gehandhaafd en de overtreder tappers of slijters met iware geldelijke boeten gestraft worden ingeval van ovcrtredin welke gelden zouden kunnen worden aangewend om de Kazernen tot een aaugenamdt tot een beter te huis voor den soldaat te maken om aldaar de conversatiezalen van allerlei geriefelijkheden te voorzien op welke zakn geen Sterken Drank zoude mogen verkocht worden Wetend hoezeer Uwe Exellentie het goede overal tracht te bevorderen niet twijfelende of Uw Opvolger zal uw waardig voetspoor willen drukken wordt het bovenstaande met vertrouwen aan de ernstige overweging van den Minister van Oorlog aanbevolen door de Afdeeliug Amsterdam van de Nederlandache V eeiiiging tot Afschaffing van Sterken Drank Namen genoemde Afdeeliug Amterdaa H FABroS Voori 8ü Sept 18781 H DUISDEIKSB Skt 5 OLITIEJ Aan het Btireau van Politie is gevonde en gedeponeerd Ben iCNÏPMESJI Laatste Berichten Belgrado Sept 0 ci eel Gisteren had op den linker Morava M ver een gevecht van twaalf uren plaats De Servijirs zijn bij Bobojr iste en Btiimir welke ila tsen zy b t hebben de Moravs overgetrokken Horvatovic opereerende adhter den ruj5 der Taftsche armee bezette Krusje t e positie der Turken zyn dsardobr ingesloten Gouda Druk Van A Brinkaiaa De oHgkTC dewrCotmnt gMehudt ZONDAG W pENSDAQ en VBUDA6 h de Stad geecbiedt d it ve in den roiid rw mMSDA OONDERDAQ ea ZATERDAG De prg per drie maanden U 1 7 ütMico per poet 2 De iawoAinc rn u adrertenttSn BEGROOTZNG 1 nut INKOMSTEN km UITOAtJSM vak db GBMBBNTB OODDA voor den dienai ran leTT BeToUang 16777 sielen 127 ffliO Hoo a t Vm Koeten roor het armwezen mitegadwe itibeidiia ea bgdragen aan onder Rcheidene daarmede in verband taande inetellingen Bdooning van doctaren beelmeester rroedmeeiten vroed vrouwen ena 128 Koet V de gem ent i tteek n Ondertwn r h Belooning van den apotheker en van de bedienden 1512 e Geneeimiddelen 1863 3500 129 Hemorie 3000 9028 05 5735 5700 4820 365 85398 05 130 131 Plaatsing en verzorgingakoatenin de geatichteo te OmmerBchans en YeenhaizenKonten v verpleging van armekrankzinnigen f Snbüidiën aan godshaizen als o Aan de beide gaethoizen 6 Aan het bestedelinghaii e Aan het vereeni Wees enAelmoezeniershuis 132 SnbsidiiD aan armbesturen als a Ann het burg armbestanr f b Aan het Israël t Totaal V het VUIe Hooidat f 1040 900 1000 2845 550 Hoofilst IX Benten en aflossingen van geldleeningen mitegadera alle verdere opeischbare schulden der Gemeente 183 Kente V de gevestigde schuld Rente v de b z geldleeningen ƒ Afloning V de gevest schuld Afloss v de b z geldleeningen 186 Pensioenen Ijfrenten en wacht gelden 2400 139 2000 3150 3898 80 17783 80 140 141 Graiificatiën Schadeloosstelling aan de Hervormde Kerk wegens gemis van begrafenisrechten Tweehalfj annuiteitv 40000 in 1871 bg de Mantaohapp v GemeenteCrediat opgenomen Idem van 63000 in 1872 opgenomen ma vun 57600 in 1870 opgenomen Totad V het IXe HoofdsC Woenséag 4 October flI AJ N 1 9 11 j ADYEKTENTISN worden laatot Tfla 1 5 regele t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS irardat borekend naar plaatmümte Afconderlfke Nommen TUF CENTEN 1 nor des iMuaalddags ran den dag der tiitgtvB iMt eene rente van 6 pCt wordt in 30 jaren afgelost loodat ie in 1903 moet afbetaald zqn De eerste twee halQarige annuiteitea iqa in 1878 ea 1874 voldaan I fTorit rnnolfi BUITENLAND BulleaUwlseli OvenIcU De toesUnd in het Ooaten bl fl ernstig DeoMi gendheden zqn nog aan t onderhandden maar de hervatting der v cvielqkhedra door Servië nuwkt ie taak niet gemdifcriijker Handelt Servië daarh aiM medeweten vaa Baaland of niet Deze vnuig geoorloofd want deze regeerlug doet niets om de opwiudiafc in haar eigen land te bedwingen I Bianen weinige dagen zal men weten welk bealoit I HntUed genomen heeft want than i de tnd gcj triiiiia étim ém i i g mi £ rf wil nemen aan den oorlog of den vrede tot itand wil brengen De eenige kan op vrede bestaat gelooveu wq hierin dat de groote mogendheden in ataat worden gesteld tot Servië te zeggen Tortiie heeft onze vredesvoorwaarden aangenomen Zbo nnaland dit mede verklaart en zijn soldaten terugroept nit Servië zal het vrede zqn andera breekt een grooter oorlog nit in het vooijaar na aanhoudende sobermutaelingen in den winter Te Parijs en Berbjn is men zeer ongemst en de emigratie der Rnssische soldaten naar Servië geeft daartoe dan ook voldoende aanleiding In Engeland ueemt het gevoel van ontekerheid ea onrust eveneens zeer toe en begint men op vrij hevige wqie de onmiddellqke bijrrnroeptng van het parlement te eiachen Het hevigste i de ex minist I Lowe die zich uitdrukt in eeu brief iu de Timet op een wqie welke men in Frankrqk oproerig zou noemen Wq moeten ou niet langer am de wereld vertoonen als een volk dat gedwee toestaat door de ehicane van minister beroofd te wonlen van dat recht tot zelfrrgeering dat wij naar bet schqut wd aan machtige koniugen kunnen dwiugrn oiis teverleenen dooh dat wq niet kuunrn afdwlugen uu door ons lelven gemaakte ministers De ri ie veroordeelt deze al te hevige taal dodi ondersteunt het verzoek ƒ 550 138 Tot hetzelfde bedrag uitgetrokken al bq de vorige begrooting De uitkeering i op eene overeenkom t gegrond 18 De hiervoor geraamde som i even hoog voorgedragen els bij de begrooting 1 leening n 40000 aangegaan in 187 tegeneen rente van pCt wordt in 68 jaar fe l ze in 1889 moet afbetaald iqn De eerste twee halflange nnnoiteiten r ijn in 1871 voldaan 140 en 141 De hiervoor geraamde o men jn evenhoog voorgedragen aU Mj de begrooting v r 1876 De leening van 68000 aangegMa in l eene rente ïsn B pCt wor lt alm e in 68 jaar afgelost zoodat in IMO moet afbetadd zqn De eente twee haHjarige annuïteiten njn m 1872 orLning van 67000 in 1 873 gesloten t gen Engeland beweegt zich tegenwoordig bij voorkeur op het gebied der buitenlaudsche politiek Lord Derbjrheeft eene deputatie ontvaugen die hem een adres overhandigde ten behoeve van de protestanten inSpanje Hq heeft haar nangeradea het advies in tewinnen van Spaansche rechtsgeleerden omtrent de ware interpretatie van artikel 11 der constitutie ea beloofde iedere klacht die tot hem kwam grondig t znllen onderzoeken De qnaestie omtrent het al of niet handhaven van de tegenwoordige Fransche generaals in hnn komI mandement is beslist door hunne herbenoeming Kraehten de wet van 4 Juli 1873 duurt zdodanig kommsndemeut eleohts drie jaren en kan door een peoiaal decreet worden vernieuwd MiicMahonkad het plan gekoeaterd andere titularissen te benoeotaa doch op advies van den minister van oorlog zqn allen In hunne betrekking gehandhaafd Eergisteren zijn wee Eepublikeinen en twee Bonaparlisten tot leden der kamer verkozen In twee dj t iwn w de temminy uo niet btslisseud V