Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1876

OÜDA 3 October 187 Be raSatAe van ledere eoutet is laan In êe treurige neoduki lgkheid van Ie herroepen e voor onjuist te erklaren at zy notger met dc niix ste lekerhejd 4MVeerde en uiei felclen ineet in en tlgeud onmmer tagvogesprelllea wat ia een vroeger Begd werd Dat dit too is preekt van zelf Zij meet veelal afgaan op h riohteu van asclereii ttM niet steeds doof eigen X gcn zien en Ut 1 btkend geworden omsta ilïg c4 u dcwa eeae ca tk ia een ander licht nen Itoe dit ïij en hoe licht te vergeven in vele geTalien tiet is alf d aangenaam een bericht loo te hebben tnedegedeeld dat er geen enkele gegronde uBraerking op gemaakt kan worden Thans doet sich pUer Iwt geval voor dal we au ganseher harte verheugd iijii een iu een vorig ur gi plaatst beneht 4t BOétan hertMpm een heriAt 4ait ten wawr was dacih na onjuist is geworden 4MéiB A ar ui de heroeaidi tratrédiemi de italeiitvoDe Iraustenares die tal vao lauweren iuoogstte in aUe llMftlstMiea aB i£uropa komt tui in onie gemeente ia weerwil van eeu aaavaukelijk gel rt k aa tdeellDeftiiag dat echter wdbakt noel toegnckt wetf worden aan een lekeren tegenzin bij velen om lich loo lans en tijd vooraf te verbiuden op zekeren avond ter cboiurbajgxwl op tfrgaju Het sgtfeden van een eter van de eerste grootte de Itovst van een actrice van Europeescheu naam is Tool Cloada een evenement dat ongetwijfeld gewaar j fi r d aal wordéa en de litkonist lal bewyten dat oaxe tadgenooten niet onderdoen voir de Itevauers van grootere plaatsen in sin voor het ed Ie eu schoone tqi alt gebied waar oos dat te geuieteu wardt gegeven Bakens je Uetnorie van abtVuonl op i ontwöljSi iet rpefct llijkr indeelhi wordm iwgStevolgende wgzigingen door de in gtrriusi wiugebracbt Bij aH ile hdMuk n der Md ikl MU B g een nbstituntofficier en nog een substittiat griSer kungen vorden aangesteld Be ja ir eiliied r voonsitfen E de rechtbanken der 2e khisse yi tif en 500 en officieren van justitie bij dirselfde khsse 300 woger gestekt teu einde aan rechters eu substitnutpfficïereu 1ste klasse een prikkel te xevi a om een benoeming in een recht baak 2de klasst aau te nemen I e kaatongerechteu te Almelo Zierikzes Heereuveen Jilbnrg en Gouda worden tot de 2dc klasse dat te Ouderdcndam tot de 3de kl gebr icht De jaarwedde iet kantonrechters 2de klasse wordt up 2500 van e der 3de klasse op 2200 4de klasse op I800 bepaald J e A gaerin wanscht de wetten met 1 Jsnaari 1877 Sn te voeren Het Provinciaal Kerkbeatnir van Zoid HolUnd lleeft wu ds tl Bosringh de Vries pred teWoaImgge wegens sieVte eervol Ia it afdediBgen der Tweede Kamer ie ea aanvang gemaakt met het ondermek d r beofilttakken itoakeDde de staatsbegrooting voor 1877 Ook te Woelden beenehen de mairlen epideroisefa liel karakter dier sekte i echter teer gematigd Blqkea eea bg het Departemeat va i KolaBién oataaBgni teiegTam vaa den Hoavemear Geuenal van Kedcriaodach Indié heeft de gpaeraal ia ijijr Wiggen ao Kerehca den 18 kn deier het Bavii ende ait Aldiin bericht Van 13 tot 17 9eptea ber waren de troepen bij VanarKoeroeng T oet béng met het boowea vaa bra n het maken van vetalerfcingeB ea het openea an de gemeenschap met Lampnt Eene patrouille van 20 man oiider bevd van dea kapitein Xuysink is slaags geweest nset den VQaod üe op de vlucht gejaagd werd ea 14 doodea acfcler Set De genoemde kapitein werd iwaar grwoad 4crtr dea taakeur Keakenbrink hoewel deaeielf ge oad aa haiteo het geveebt gedragen Overigeas erdea nog 4 mindere militaireB gwond BiaaeB K otu Radja kwamen veel kooftsea Ml fcailfMililiii en ten enkd t olerageval Toor Bg de g l MH ad i troepen was de geaondheidalaeMaad nd fk ie ikBariag maaaatead Voattdanad bad nes atarm ea hcnfsa Hffni Het hadacooea te S eveasagea M l a a a Haad a n blasdag 8 Oetofav wnérn gi Mni Meeat alle hMl fiMagia habiiea d boieia m de vexiatea Op het npetoire vaa het Battetdsnaehe Ke elsek9 voor bet tooBeehdiaea 1478 77 komea behalve n laaial vertsKagen van de nieawste en beaie Frsasehe ta Saiaebe akkea oak ceawe aieaTe oonrproske1 alalkaa voor il Uit oaa itgm ééaii fi X eWtr irBen gevaniyn vo l nnt JBcreelti Emauts en Oude DieiistUDdeii tdiMi fiaucrl Mis8eu Zaterdag avond is rondgedeeld de memorie van ttwooid des Miaisters vaa i a t m i emff bqlvcn omtitut ttWi di a di r7jt k lu de sccti i dtr Tweeiii l iher au ilo bclWiiijiwttt j larL lKaiqiigiijjr ii vBhoogiug V lilden accijns op Btt gi dislilleerd De bnproafcaiiiVe Wtstelli u tot pbtrfW vaa iu l Ukvoerrecht op lompen afsehafli ig van de haudelslegrs vrije invoer van granca meel eii hout iijn gehandhaafd aarblj nog vele iwr gelriafctige haudelsiirtikeleu rju awoegd die voortaan evenieer vrij van iuvoermuht zuUeu zij TcjteBOvcf nog verder strekkende eischen tot vermindering staan de onverbiddelgke eischen der schatkist De toepassing der be lasiiugvermindering wordt loo toegep ist dat met enkele nitzonderiageii ullceB t De Kegtering rtüo haar vooretel haadhavende beeft hier en daar nog eenige nadere wijzigingen aangebracht terw l ook het equiv ileut door verhooging van dee accijns óp het gedistilleerd wordt VoleehüodeB ook in veibiiid met de zeer wensohelijke a chaSng of venntndcnug vao andere belastui en Sog ia verschesea de zeer nitvoerigc memorie van antwoord op et afdeelingsvenlaiï nope i s de ontwerpen tot regeling van de inrichting eu het rechtsgebied der Becfatbauken en Kantongerechte Tot l e v doeéing bleek het den Minister dat de hoofdinhoudyeAr voordrachten van oiidt r cheidene zijden in de Vertegenwoordiging krachtig is verdedigd zoodat de belangrijkste bediénkingcn van andere leden in het verslag zelf eene oplossing vinden w tarbij de Regeering zich aansluit 7 e ontwerpen de Regeer og houdt dit vol zgn een noodzakelijke genlg van de bovenwet waarbij iueerm llen t voonie nen der Begeenng is geuit om ook ten opzichte dtr rechtbanken en kantoiij Brechten vtrhooging vin bfloldigiug te doen samengaan met gelijktijdige opheffing van rechtazetels Overigens blijft alles wat de bevoegdheid en den werkkring van de organen der rechterlijke macht en t beleid der jnititie betreft bij deze partieele regelfng onaangeroerd zoodat ook deze voorstellen niets prejudicieeren omtrent eene latere rechterlijke organisatie Oaaroe editer geeft de Minister de verzekering dat hy zich noch door de horeuwet noch door de tegenwoordige ontwerpen zal laten weeiboaden om eene doortastende verljeteriug in ons rechtswezen te brengen Wetsontwerpen die daartoe kunnen bijdragen zijn bereids in bewerking o a tot gchcele afschaflirig van den dubbelen r htsbijstand ten eindr ons ren stap nader te brengen tot beter en gOedkooper redit De afschaffing der emolnmenten van de knatonrecliten zal reeds dilelgk de rechtzoekenden ten giede komen Het geuit verlangen tot wijziging er competentie v n de kantonrechters wordt door den Minister in ernstige overwegfng genomen De Minister verdedigt nader de opheffing der bij de ontwerpen aangewezen rechtbanken en kantongerechten en tracht de daartegen gemaakte btzwarcn en geopperde grieven meestal van localen aard te wsdcrieggen Dit geldt al de afzonderlijke wetsontwerpen waaromtrent de bemerkingen bedenkingen B bezwaren Van t voorloopig afdeelingsverslag eter breedvoerig worden Waat tmrd Hisr en daar worden enkele wijzlf inKrn aangebraeht In d ondertlei en en tnt beter verstand orden nienwe gcwyiigde ontweapeD uvti iiiegu Be indnstriea iool i9or meiajes te s Ornvmihage U gisteren geopeed Voorioiwn g j tesrtlgd in de Assendelfutraat wordt h t onflMirij snrtgovangen met rsim twkitig leertingM i 1 dat naar men verneemt a d KerMtsMlal de dertig itedi lal Ut hofen fOtti H ll a K JBinfln die d pt ngen der oprli ten met de meeile wahnie he rft ondentmind heeft 1 BeaiAermvpmw fer V r ni Dg reeds op den mnim At de seho6l h lMlt Door het Bestonr en tiet Dsmes wmdl ontvangen beeft Hare MaJMileit eh de dire trifle dn onderwyttratm en d n hoofdoadsnfpo ta btt teektuen 1 M voo mi Mej Halgton deelt In de Spectator mede dat Clara Zi ler de beroemde tragedienne die ib tagmtnf inet haar leermeester Adolf Christen in JibthBWel ll IS getreden en thnnt in een schoone villa in de W bë Muucheu haar wittebroodsweken door r gl f5u 111 ii Ta het aanstaande wiuteneizoen op u w t AMsterdani op te treden Vülgtns rt I dir WLt van lü Sept lh74 i het verboden kiidfl ea benedtó twaifflfjarigen leeftijd in dienst te hebbeu Die leeftijd Wis gedurende hel eerstB j ia na het iu werking treden dier wet op tuil iu Kt twacde jaar op dt bepaald De wet is dpar 14 reen ader tijdaüp ingeeft op den gewonen tijd d f ded ZOn dag na hare afkondiging 24 Sept 1874 in werking getreden dos den 14n October 1874 Met den 14n October 1876 te beginnen houden dus d uitlonditriageB op en moeten aUa ifiderm beueden 12 jaar die in dienst zijn ontslagen Worden t i Niettegeustnaude herhaalde oproepingen voor de betrAkiii ♦ nu Onderwijzer te Ezlocrveen opeen jaarwedde vi ii 500 is Vo t bjiden een liefhsbber opgedaagd De Inuderên zgn teeds najjfenOeg 2 jaAt fan lidarayt vi atekea Zaterdag heeft op den Dam te AatsterdMDfeea proefneming plaats gehad met den VetetmJtur i tjnralt of SjMceUur een toestel waardoor de bovenbewoners van ht m bui mü bnodgeraai koaiien worden gered e die Vit MM É 1 g t r pri De de laatste proef de redding va i ó persnuen brak de bok Bij aanplakbiljetten was t en I October jl Ie Amsterdam een vergadering aangekondigd in een lokaal bij Ie Willemspoort Op die ergadering tqn behandeld de grieven der burgers tegen de poKtie en de militaire macht bij de laatste oiweregeldheden Ongeveer 2000 menschen wareü opgekomen In t algemeen werd door hen de Burgemeester besehuuwd als oorzaak VHM hetgeeg waardoor men gegriefd was Slaande de versadenng w rd goedgevonden eeu teirgfarn aan Z U den Koning tr leadea waarb j het onmiddel ontslag van dra Burgsaiaester en de vervotgilig zijner medeplichtigen metd venoebt Dit telegram is onmiddel fc venanJen De stiiionschef Van der l ijl te Pietgijienbrug is Zondag ochtend ten halfueii ure door een sneltrein gekwetst eu ten halteen aan de gevolgen overieden Door twee medici uit Leiden ireid de eente geneeskundige hulp verschaft Van lieverlede s4 iiJBt alle poëzie Bithstlefanialweder heeft de kpide werkelijkheid oBze taal beroofd van een geliefkoosd beeld de Uoode haas de personificatie van de vrees is iu zün eer hersteld twee jagers d elen aan het A tl D mede dat üj deztr lagen zich met suoces met de nagels t geBecu hond zagen veidedigea I In den tijd van drie jaren heeft de bks Lt Fitatt vau den heer J Hnit te DnbbeldaB 4255 aia prijtim en plemit n gewonnen Het kostbare dier is onlangs iingeMeld geworden doofa aeemt na wsdtr in beterschap toe De Oaribon zilvermjn is naar men zegt voor 75 000 dollals ei oehlr ptfS ia niet voldoende om de preferaate scbnlden te betalen X m i D Mej A H Jacobs die onlangs te Qroningen met goeden uitslag het doctoraalexamen in de geneeskunde lieeft afgelegd zal zich te Amsterdam metterwoon vestigen om zich voor het artsexamen verder te bekwaoien Waarsohijnlgk zal deze eerste Nedeilandaeke vroowe jke dokter zich later voorgoed teAaisterdam veMlge iab den Driesprong even liuiten 3redB z jn ttenlagavond door den l ten trein Van Tilbufg komende een veertiental owsu overreden die nit btt land goloopen waren en liiïh op de rails bevondeh De locomotief ontspoorde dientenl valge en zit nog in bet zand Forsoonlljke ongelnkken zijn daarbij niet gnbcani alleen is de stoker enigsnns gewaad De ossen zijn allen dood kopnea f oDt i eBatukkeB v es h liggen overal vcrspiei i Bs landbouwers in Amerika hebben een helper gevonden in hM dioden an aardappe vetsifn d in Ie pauw Deze verteert indien hy in een aardappolveliJ aan zich zelvcn wordt overgelaten ontzettenifc hodvoelheden van den kever Mr David Mets in Whitemrssh township die verleden j r l4e voorkeur van ds laoweii voor h t ten van aardappgIkeveM waarnaai b ft eb im drilBjsUke els aangeschaft een haau en twee hennen en dezen houden thimt zijn a da polen Pheel vra an d ge ioseaten De auwen loaj Sis i l t W Zewiasl üoor het veld en vreten telkens grOoM hoeveelheden van deZe in leu Mr Mwz zegt dat op zgn veld geen kevers meer te ten zijn tetw l zijne bnren die geen piiuwen beritten bgSa geen raad weten zoo vol als hunnejiardsppMptentèn met kevsis bedekt zgn Til aansluiting aan een kort referaat van dr AU Oohen s artikel over de iparefeiekte b h4t randvee dwit Dr jt W Heekinan ia een dier bladen eenige behingruke zaken msde over die dikïiirijli voorkomende zilktAi ily S W C t a gemeea belang Het vleesoh van parelzuchtlge koeien mag onder geene omslatidighcden in rauwen toestand gebruikt worden ja zelfs is het koksn van t vleeseh geen voldoende waarborg dat het daarin vervatte ft verniAi wordt mdat vleesoh een slechte wSrWtegcleider is eu van binnen door koken niet steeds die haoge temperatuur ontwikkeld wordt waardoor het gif zou kunnen worden vernietigd Schrijver zegt vervolgens Een streug toezicht va regeeriiigswege is in dezen noodig Vooral niet minder dun de tricbinenziekte in Duitschland eischt de parelziekte bij het rmdvee dergelijke autrtgelM ifiltet onbelangrijk is het na te gaan wat in Frankrgk iseds sedert de vroegste tijden beproeld is tot beteugeling der dronkeusehitp üe eerste vcrordeuiiigen tegen dronkenechap dagtèekeoen van de ll e eeuw De wgnverVoopers of tappers mochten torn iii Iiuune woning gelag zetten ff vurkoopeu iiii ic In t verlangde geestryk vuoUt moest door ecu g il iu de deur worden toegereikt Iu 1370 verboodt de ir e t van Parijs aan de ambachtslieden op de werkdagen de tapperijen te beeoekea el zy die voor hien tapten werdea zwaar gestraft Hierbg verdient echter opmerking dat destyds de wijn publiek op strhat vetkoWrt werf zooals thans te Parijs de limonade de cooo enz Ia 15S0 en 1570 verschenen ordonuantieu waarby Ki aan alle personen die gehuwd waren en eene huishouding hadden verboden werd in tapperijen te gaan drioked en eten Onder Vrém 1 en Earel IX ging bet daarentegen heel anders toe en werd hetgeen vroeger verboden was gebruik De koning acif ging dikwyU met z ue bavi liugan in de herbergen bq den Piéatx Cltra gelegen zich ververaohen en tegoed doen Zoo Svas het ook onder Lodewijk XIV en XV gebruik het middag eh avondmaal in herbergen te gaan gebruiken Het behoorde zelfs tot den fftmieu tuitmk Onder todeirijk XVI kwam bi rin verbetering n de uudu u i ligizqli toi eeleu v iB zooveel angeb ft lfih d É za lelijib id m akten van l v rl de plaats voor de ksHiehuizen en restauratieh me t p den tegenwovrdigcB voet In 1724 1727 1776 en 1791 verschenen er evenwel weder onlauBantiëu iKe bewjjseB dat het oude kwaad toch ook nog en wel niet in gwnge mate moet bestaan hebben j want er werd Tbrboden de wijnhuizen dek nachts en gedurende de uren der godsdienstoefsiiingen te bezoeken voorts weid gelatt Ut cQ iesatondl Ie 8 oral geabten moeste woriten in deu winter en bij den zomer niet later dan tot 10 aren mochten geepend Uqven Beze verordeningen we den echter even slecht opgefjf Is f bliM OnaM Dit mi ak het getal met de wét van 1819 bij bet uitbreken van den jongsten oorlog weder van krocht verklaard en waarbij bcMlen werd dat He kroegen koffiehuizen estaolinels biljartlakalen herbergen iwiten de stad ea alk soortgelgke platsen des avonds te 11 uren gesloten moesten worden Nog tegenwooVdlg mag hiervan niet dan hg speeiale vMf irtiUg worden afgeweken de minste inbreukdswof kan onmidtklligkie iatrekkiug ten gevolgehebben Zg wordt gegeven om geopend te bigrebtot 12 l 1 nnr uamiddernacht soms ook voorden geheeleo nacht In groote steden schgnt finaleen absolute sluiting vau publieke plaatsen v r bt nlWkiijk tegHimid nmohtaietwelmtvaerbaarlai n Wjf Men zal zich misschism herinneren dat verleden jaa e 3ag liehlMn mlt een jdan voor d ti dag kwau om In de nkbghèid der tèe eeh mtctcistad le kti htan idiS mdaaig Uoest worden gijieolfd dal Ijj aaik dsMiMgste eiK ec der tegenwoordige w ten sidiap en gezondheidsleer voldeed i f Sobfjnt thans dat dit denkbeeld werkelgkbeid worden zal ten minste de architect die met het maken Üjé plaanen h bsEwt ferklaBrt iil deA SVaaes dat Iftt Ifc onmogelijk h alle brleVen i beanlwoordieti die hem over deze aangele heid van alls i den tj maüm De ptaBs en andere voorbewidends werk atBsbeden tallen bianM eenige Vreken gened t jBttt lamoen da ondw de oegsn v n het Hbl t worden gebiMbt a e n II wiii n i jiii Ht 1 n y Bu het gebruik van een petruleniAlamp slaat men bèbalve tan de mogelgkheid ap Braff nog aan een ndlr vaot bloot aamslijpc aa dat Win tertCMiMg Ëen koop nan te Qorlitz kwam ouUnga oin twee uren des nachts thuis en vond zgn vrouw bewusteloos en ztraar steanend te bed liggen Zj had op haar nuin gewacht en as eindelijk vermoeid te bed gaan liggen na vooraf de petroleamlamp naar beueden gedraaid te hebben tot er slechts een zeer kleine vUm overbleef Gelukkig kon zij nog worden gered daar de toestand vau verdoondg b de thuiekorast van den man uog niet lang bad geduurd Deze verdooring werd teweeg gebracht door eeu walm die by neêrgedraaide pit vocikI wanneer de petroleum tsb slechte qualiteit is in de kamer ontstaat ea die gemengd met een ontel oare menigte kleine zwa rte roetdeeltjes zich zoodanig op Is oogeik in den neus en de adeinhalingswerkt6ig n Vastzet dat men bij het inslapen gevaar loopt in letterlijkon aiii teeliÜiai iSelfs bij tijdige redding bespeurt men nog dagen laag een drukking iu bo i en moeiclijkheid ia het ademhalen Waau4er men gedurt u e een uur een lamp met laag geschroefde pit laat braiiden gur men zien dat het tafelkleed de gordgnen en andti e voorwerpeaoietmilliaeiien kleine zwarte stotjea bedekt worden Meu moet dus de l4 i af llclikt l tcu branden bt geheel uitdooven Dr Damm s Werddschrift De betrekJlngaB £ e toasdhen 4s verschillende natiën bestaai maken het Boodzakdyk dat ieder volk liehalve zgoe moederta d uog andere talea aaaleere Met hoe laaer landen die betrekkingen worden aangeknoopt des te meer talen moeten worden gekend Van daar dat reeds verscheidene pogingen zgn aangewend om de taaistudie te vsreeii oadigen Hoewel reeds vele verjieteringen in deze studie zijn aangebracht blijft er op dit gebie4 nog teel te doen ovtr Maar al wordt Ie taaltludie eenmaal zap eepvoudi mt elgk bet getal aau te leeren talen kan wegens de beperktheid van den menschelgkeu geest zeker maximum niet overschry len Daarom zgn reeds vele jaren door vcrschiUeade veieu chappeUjke Baanen nKB bedëiie slechk aan lcu7i ii Polyglotte improvise pogingen a ig ea4 oia ene ual ia bet nVeu te roepen die door alle l escha ifde volken fon kunaen worden ver Staan Deze pogingen hebben tot nog toe weinig suoces gehad en bet ia nitt waarsiAijnlijk dat elfs binnen eenige eeuwen eene taal ad warden mtgedaoht die als wereldtaal gnfnkn uX kunnen worden De geleerde Zweedsche Soloog Dr J Okmm van Stokholm het deokbeeM eeiter door alle volken te êprekek taal t itende rusten Ifêèfï le er dagen een wertUKkriJl lied icht dat om z eenvoudigheid cü geraakketijkheid verdient algemeen bekend te word u Als iqn methode algeneen ordt aangenomen zullen personen die ksnders taal volstrekt niet verstaan toch over die denkbare onderwerpen kunnéi wttre BoadèereB Studie Wordt ier rolstnfct nietveteisshti bet eenige ongerief is dat dit werelds hrift niet wat vlugger kan geschreven cA gelezen wonleu dan thans aog bet gevid b Steunende op de waarheid dat de w ardea bspippen voorstellen en dat deze begrippen bg alle beschaafde natiën deaelfde zijn is Dr Damm na jareubMige studie er in geslaagd voor elk woord een voor ieder ontwikkeld mensoh verstaanbaar teeken te vinden Hg heeft daartoe honderd eenvoudige teekens vsstgesteld v rvol eiis heeft hg eea seinboek vervaardigd Op elke bladzijde vati dtt boek komen alle honderd teekens v or elk net een wooid sd terzieh J atuurlgk komt eHc teekeo op vtiMbilUnde bladzgden voor refsohillende woord te staan loodat elk der honderd teekeus evenveel woorden vervangt als het seinboek bladzijden telt Het aantal woorden dat door deie teekeBs kan Irorden aangeduid is dus onbepaald De zwarigheid i a fik teeken een aantal verschillende woorden voorstelt wbrdt daardoor weggsnomen dat laen bu hetsohrijven vdórhetwoordteekan de blad jde aangeeft waarop het bedoelde wosid in het seinboek vo rjtoqit S aat b v in het seinboek op blx 1 achter bet leeken O £ woord mJer en p U 25 aobtar Mislfde Iseken bet oord mij d4n wordt het begrip aiii mift v orgesteld door 260 lO Eindelgk heeft Dr Btmm nog een woordenboek geUuiBkt waarib alle ooidec in alfabetische volgOlde voorkomen m t opgave van bladz en tceken uit het seinboek Men schrjjft dqs in dit wereldsebrift met de d ic ionnsire iwat zioh en men leest bet B t bejii van Iwt peipIfKk Elke natie die zich van dit st hrift bediscen fil moet het sein en woordenboek in haar taal laten overzetten ttButr dan eok kan elk barer leden Mmder de loinate studie zich de vwnde B v nelwe die hati werelds hrift kan apUvKen Önar volgens dsae fa tliodf Ik waard in on erbogen verra wordt voorgestelo ee t Dr Damm BOg ei£ le teek i s I9 om aoo Aoodu a n ie duiden of eeh woord ah Wilfst nw werkw Buv aw ênz IfMirffltt o A ö onl ♦ Kafditiioddto ft ttftxm weten of een woord in bepaalden of onbepaalden zin vooricomt om detrappen vn veq elfkltg u te geren 40 voo de verboigings en vervoegiiigsvorinen Zoo duidt hg bv Ie verschillende naamvallen a n door een slip Voor achter bovm of onder het uFoonlteeken te plaatsen Ieder die het wereldschrift verstaat kent natnprlgk de egfers wiurmede wg onze getallen iteKr fen Vadr deze heeft Dr Damm dus geene teekens tpt voorkoming van onduidelijkheid plaatst hg ze echter tassehèn iwee horizontale streepjes De uitdrukking KW v iti t woidt dus in t o eohiift vooigesteU door 10 BehalVe bet tpveflie ddof VA tbeten in birf seinboek o cKotionnaiie eroomakt 4eeft Dr Dammie uijtvindiug geene andere schaduwzijde dau dat in zeer enkele gevallea misverstand zou kunnen ontstaan ien gevttlge van verschU In 8 instruct van somnig tatea Laat ous hopen dat dod verbeteriaf W methode ook deze betiekkelgk kleine feilen ifel4n verdwijnen zullen 8 tek Ti ViikÉdélhir i OsaTEsJE icnBN STAAT kn brieven g adre lewd aa bbJké A n venoBdcB gedurende de eerste helft der saainii September 1876 welke schriftelyk op i auvrage aan bet postkantoor alhier kuBuCn Warden gereelataeenl Hoogendoorn Alpheaj O W Aawlkidkia Qestel Bindboven Msj D v d Winkel sHsflOjf i Jakopp Naarden Fm iel a lpkmtoor te UootinOt Mulder Groningen AtóJSK 8Ü Geilde den 2 September 187S Bx in E Z t Aan bet Bareaa van Politie albior isala gevDBilMr gedeponeerd een Wit kdoekje eii f t ei lewo Bloedkoralen met gouden sluiting Laatste Bdtiohten Parijs 2 October By de verkiezingen reor4ai Kamer van afgevaardigden die gisteren in zes districten hebben plaats gehad zijn gekozen in bët diatritat Smbran Bjven Alpen fKervaii repablikaiB iu Auoh dep Qers Pi russe Bou urtiat in Kamecqji dep dtt Ncwd Bertrand Mil t republikein in Sain randena dep Haute Garonne Tron Bonapartist i Senlis dep Qise Ghaveau repubtikein en in Teid dep Meurtheet Mj elle Petitbieu republikein Parijs 2 October Het gerucht dat de Forte op de voarstetleu der Migeudheden een afwgzeud aat woord heeft gegeven ip vuwtertg 1 f r I 1 t II i j B a r K e r 1 IJ KB S t a n d GEBOkSN 29 Sept Gerrit ouian C de aD ia C id Graaf folM Ba ouder C de ltsv er sa T ie Jooft 10 Atouiai Hendncul Petrui ooders A i Biezeoalr s M B iSD Catz tieqdrics l den H Brnijateal eB JIi Verbij Jteob oaderi J Blgk e G Voftelsetig 1 OII Citbvins Anas ouders A TböUna eo A DoDgelmsBs Sttria Migdaleoi osdcn J OnrkMsp u P U Frib y Coroclis Johannes oadera J J vin Vtlien en C Btkklt 2 Mam oadsn A tan T M vSa D ADVERTENTIËJtf EBEN ItAËZER 60 JARiOE ECHT EREENIGilï VA WILLEM VA t zs BBN IS Bevahen van eeü 2o in Jï E mEZENA AR VA Gra 6üia éO Septetober 1876 I II I l l tflM jtevallen van 6 n Zoon f W v w MAAÏISE KEBN Wagmin tii 4 Oatobef 876 I Hunne Kütderan Bflhuw i en meinklndaren