Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1876

llniverseel Ziiiverings Zoiit is het eenvoudig 1 n g wdkoop to huisnüddel tegen maagpgn maagkramp slechte spnsvertenng aaar hooMpBn dnizeligheid hartkloppingen enz en moert dRM het ook bn het inmakm van zure vrachten het weekkoke van groenten Tooral peulTmchien als erwten boonen V oS diensten be wgst in ieder haisgezin gcTonden worden fn iJka 18 Ai en 60 cents r r Vrydag 6 October N 189Ö 1876 GOUDSCHE COURANT Npws en AdverlCDlieblad voor Gonda co OiiislrekeD Haarbalsem of Eau philocome Deze balsem is eene spmtus oplossing Tan een zeer fijn vet met eene toevoeeinir van Peru balsem extract van kin en welnekende olieën Hg reinigt de huid van hei hoofd rakan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en hei uitvallen ie voorkoim In flacons i 45 en 90 cents A natheri n Mond water Met een gelgke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoelins Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandrleesch en verhindert vormins v kalk op de tanden daar het slgm en overblij f selen der sp gzen oplort Het flacon kort 75 Centa En elsch Tandpoeder van 100 en 50 grammen a 45 en 21 In elegante dozen 25 cents ldiaton Droppels zonder schadelgke bestanddeelen bevrgden oogenblikkelgk van de hevigste Kiespgn Het fleschje kort 25 Cmts BU le ter artikel i ene uitvoerige sebru lk anwli ing Bovenstaande artikelen zgn ie bekomen in de bekende depots voomamelgk te Gouda bn L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te ScAoon toven bg Wed Wolff en Zoon te OudtyxOer bg F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere pUataen in de bekende depots Emmeril H VON GIMBORN 2100 60 12 100 800 B842 De Heer aa UeTrouw ROIJAARDS thans vertrokken naar ZvolU brengen bi deze hunne welgemeend GftöËTEN aan alle Vrienden evBekenden dié ij niet persoonlek hebben kannen beaoekaa Zg iSe iets ie vorderen hebben van of verscholdigd zgn aan de Nalatenschap van den WdËdelen Heer MARIUS EDUARD 0U8TAAF VAirLAKEBVELD BLANKEN in leven Seéntaris iet Gemeente Nieuwerkerk aan den IJmel aldaar gewoond hebbende en overleden wden venocht daarvan vóór den 15 October 1876 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBOOGLfiSVBR te 0 cM Een JUFFROUW P G zoekt togen November ene BETREKKING als ïb een of ander vak geraimeo tyd in eeae nette laak werkzaam geweest zgnde kanzgde beeie getnigschriften overleggen Adres ram o brieven letter Q hg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda WMHSCMIE Timmeriieden vooral Knechts worden gettaanehuwd om wanneer zg soms in de gelegenheid komen om thnis werk kan te nemen van d Heerea W d Jong en ZONEN op de ICattensingel dit ie doen in iegenwoordighwd van goede getaigen of met schriftelgk bewgs omdat ik bg ondervinding weet hoe onaai naam het is wanneer er van het karig LtfOB dat zg besteden nog een deel wordt afgebonden onder voorwendsel dat men hen niet goed verstaan of begrepen heeft zonder daaraan i0ts ie kannen doen Een ieder zg voorzichtig A WOERLEE CRÈME DE VANILLE 4 Vieux Cognac fine Champagne BareHona Brandewijn Bum Cognae Strop de Punch Bette CUroen Puneh 0 Dl IENDEVVEO t u D 29 CRÈME DE ROSE Zeldzaam Aanbod Door onvermogen van betaling wordt aangeboden met 100 verlies eene mmm mm fonkelnieaw vóór acht dagen nit Pargs ont vnigen Dit prachtig instrnment was aangekocht vopr dan pzgi vim 570 en wordt nn TE KOOP aangebeden voor 4Ö0 De toon van dit instrument is kolossaal de bonworde rgk en hoogst solide Schriftelgke garantie I voor 5 jaar alsook de Kirt ter verzending De i PIANINO is groot model met uitgesneden Consoles en dobbel Cylindre Te bezichtigen l den Heer W GBAVEN8TUN Logement houder hotk Btéekensiagd B IM Alhier BLOEMEN KK ONTVANGEN eene prachtige partg NAJAABS en WINTERBLOEMEN tot bgzonder LAGE PBIJSOIN DAMES HOEDENVORMKN 0 25 il de VLETTEa Lange Groenendal SOCIETEITS SESIENIIE gevraagd in de SocieUit DB RÉUNIE Oostbaven alhier Zich in persoon aan te melden bg den Heer ZIJNEN Door deze heb ik t genoegen mgne geachte Siadgenooten mede ie deelen dat ik heden mgnen winkel in Tabak Sigaren Snolf Koffie Thee eir Gedistctleerd heb geopend op de Hoogêlraat No 118 tegenover de Turfmarkt 6 OVEREUNDER Ja Gouda 30 September 1876 Openbare Verkoopingfen è Contant op WOENSDAG 4 OCTOBER 1876 in hrt KofSjhnis HAiucoan aan deMarkiieGoDOA 1 des voormiddags ten tien are van 500V Hect CALCÜTTA TARWE 712 dito EGIJPTISCHB TAB WE 193 dito ZEEUWSCHE TARWE 85 dito MAïS 27 dito ROGGE 99 dito BRUINE BOONEN 592 V to V0BRGER8T 80 000 kilo RAAPKOEKEN 2 des namiddags ten ivee ure van eene pari poitai mei smakeflük SNGELSCH ZUUR eene partg ZALM in blikken 20 Edammer KAASJES mim honderd kis s SIGAREN ongeveer 100 flesschen MADEliA eene partg MOSCOVISCHE MATTEN en Betgwn niear te voorschgn zal worden g hngi 292 STAATS LOTERIJ De TREKKING der EERSTE KLA8SS b nt op MAANDAG 9 OCTOBER 1876 M KOLË IIIM In Lossing een Lading PUIK BESTE KACHELKOLEN te bekomen tegen Inllgkettprgs bg J H SPIEBINGS Kattensingel Q 128 A in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Bureau van A Brinkman te Gouda flV Een Afsohrift ia voldoende Openbare Verkoopiuff te OODDA op VRIJDAG 13 OCTOBER 1876 des roof middags ten 9 are vóór en in bet Lokaal wgk K Nr 237 aan de Peperstraat aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BP3DDKG0ED 100 SCHÜTTEBS ÜNIFOBMJAS8ËN 37 dito PANTALONS eenig gewerktGond en Zilrer enz Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 unr te zien Nadere inlichtingen zün te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DBOOG LEEVERte GoTJDA Openbajre Verkoopingf ten Sterf huize van C ra ROOD aan het Dorp te Waddinneen op DINGSDAQ den 10 OCTOBER 1876 des voormiddags ten 10 ore van MEUBILAIRE en andere BOBBENDE VERWERS en GLAZENMAKERSGEREEDSCHAPPEN en MATERIALEN GOÜD en ZILVER een Vet VARKEN enz Breeder bij biljetten en infermatiën tan Kantore van Notaris MOLENAAR te Wad Unmi n Gouda thak van A BafikmMO Kennisgeving Streniulog van de Vaart door het Moordrcchtschc Verlaat BUBOKMËËéTËB en WETHOUDERS trd Gouda brengen ter ul etseeue iteaQis dat de Vurt door het Itoonlrechtache Verlaat van bedeu tot altino October lal tiju ÜE3I TëN Gouda den i Oei 1876 Burgemeeitér en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester OkOOOLEKVEE FoKTCUN van BeKOEN IJ LSDOOCIt BEGROOTZNG DEK INKOMSTEN mr UITGAVEN van de qbmbbntë oodoa oor den dienst van 1877 Bevolking 16777 zielen ISol UITGAVEN OLOIV 142 48 144 200 30 46 600 10 100 1400 Memorie Memorie 900 I i t y Hoofdst X Andere uitgaven niet onder de vonge hootdstukken begrepen Kosten der kamer van koophandel en fabrieken f Premie aan vrgwilUgers voor de nationale unhtie Kosten vallende op hei hoedender lotingen voor de nationale militie ên sthutterg Bg voorseboi te verstrekken kosten a Reiskosten aan militie plichbgen lOO Wegens bettÜDgen van allenei aard 500 ♦ 147 148 149 ÏSO 151 l 62 Kosten van juiteerloon in zake den ijk en hergk der maten en gewichten Kosten voer openbare vermakelgkheden en leesten en voor het misteken van vlaggon Kosten voor brandverzekenngder gebouwen Kosten vallende op het voeren van gedingen Kosten van rechtskundig onderzoek betrekkelgk het instellen van gedingen Kosten van gemeenschappelgke zaken belangen eu innchtiugenof werken bedoeld bg art 122 der wet van den 29steu Juni 1851 Staabéladaf Sb f Uitkeering aan het Rgk van het aandeel m de kwade posten egen8 de directe belastingen Weftten fan den 29sten Juli 1848 StaaUblad n 32 vsm dBn iSden September 1852 Staatabladn Vl J en vanden èOsten December 1865 Staattblad n 139 1S8 IM 155 m Uitkeering aan de Herv kerk te Moordrecht voor stand van hét grsitgewas van een gedeelte V den hoogen Schiel Weéakf Ideib aMi de neente Waddinxsveen voor idem J Kosten op het honden van verWpéfi eh vétbiïringen f Kosten op het aënbesteden Vnn wwken en materialen Totaal V het Xe Hnyoidst 2508 86 Iloofdsi XI Onvoorzieneuitgaven 157 Onvoorziene uit vw Wordende hierbg tevens overeenkomstig de artt 214en215 der Wet van den 29sten Juni 1851 Staatebladn i lmtehtiging verleend tot het doen van af en oteneJirijemffen op Hoofdst 1 afd l arit 10 11 12 13 en 14 Hoofdst 1 aM 2 artt 1 2 3 4 5 6 8 96 10 11 12 13 Il en 15 Hooöst 2 artt 1 2 3 4 6 7 8 Sb c 10 11 12 en 13 Hoo t 3 artt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 1 Hoofdst 4 artt 1 eu 2 Hoofdst 5 artt 3 4 5 7 8 9 en 12 Hooöst 6 artt 2 6 6 7 en 8 Soofdst 7 artt lé e 2ft e i 36 e d A 4 5o4 6 7 8en9 HooMüt 8 artt 2 a 6 e 3 en 4 Hoofdst 9 artt 4 en 5 Hoofdst 10 artt 2 8 4 o 6 5 6 7 8 9 10 11 14 en 15 Totarf V het Xle èoofdst 2508 86 28691 48216 25066 1361 22899 63 3995 51526 76 35398 05 17783 80 5842 2508 86 Verzameling de Uitgaven L Hoishoadelük beetMÉa II Kosten voor werken en inrichtingen tot openbare dienst bestemd in Kosten oor eigendommen welke de Gemeente naar hetburgerijk recht bezit met de deswege verschuldigde lasten IV Kosten van mvonlenng derplaatselgke belastingen of middelen V Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer Kosten der plaatselgke gezondheidspoliiie Kosten voor het onderwgs en ter bevordenng van kunsten en wetenschappen ƒ VUL Kosten voor het armwezen mitsgaders snbsidien en bgdragen aan onderscheidene daarmede in wband staandeinstellingen IX Renten en aflossingen van geldleeningen mitsgaders alle verdere opeischbare schulden der Gemeente X Andere uitgaven niet onder vonge hooidsLakkeu b repen XI Onvoorziene mtgaven Totaal der Uitgaven 242788 11 Utetiiorie van toelichting op de vorenstaande posten i L UITGAVEN HoorosWK X 148 Verhoogd met 400 reroonsaslt door het bijbouwen vkn sohttolMirieit en het verhoogen der verwaarborgde sommen ISÏ t obgd Met 800 la verbSiid met hetgeen daarvoor in 1876 i betaald gewerden Hoofdstuk XI 167 Vertniuderd met 568 84 Het voorgedtiigen cijfer strekt tevens tot sanTulIing van sommige posten op de begruotisg van uitgaven loo als die bij dit artikel sqc aangeweien r asi BUITENLAND Bultealandsch Overzlcht Omtrent de Tredesauderhandelingen ia niets nsikWT bekend Alleen bericht men Be Turken hebben nadrukkelijk verklaard dat ie geen nieuwe voorwaarden luUea stellen en niet sullen toegefen teosij de gioote mogendheden er voor wiUni inataan dat Sarrie umder aaisehng ea tegcnapraak de voorwaarden aasneemt Deien waarborg Btt kannen de mogendheden ea kan prins Milan leÜ niet geren daar generaal Tohemayeff op het oogeablik feiteink de dictator van ServiS is Oevaarlqk blqft nog altgd de koadikg van het Ruiaische rolk Volgeua een telegram in de Duilf New zijn de Ruasische soldaten die rerlot hadden gewaarschuwd om bij de eente oproeping gereed te zqn zich naar un regiment te begeren De opwinding tegen het Turkaohe rolk ia zeer vergroot door het openbaar maken in het Buuische Staatsblad van het officiëele rapport ran prins IzertehlF secretaris van legatie te Konstautinopel over de Bulgaarscbe gruwelen In de kleinste dorpen zelfs wordt het verslag voorgeIcsen en het geheele Bussiache volk roept om wraak Rusland heeft Oostenrijk voorgesteld gezamenlqk Bosuig en Bulgarije te bezetten ten einde Turkije te dwingen vrede te sluiten en Waarborgen te geven voor de toekomst Dit voorstel is met wantrouwen ontvangen De Duitaohe Bijksdig zal waarschijnlijk den Sn November worden bijeengeroepen men weet dat hij sidi voomuneluk moet bezighouden met de rechterlijke wetten Het hooge adminiatratieve grreehtaliaf te Berlijn heeft uil8pra ik gedaan in een belangrijke zaak de politie heeft geruimen tyd geleden in WestPruiaen een vergadering ontbonden op grond dat er Foolsch gesproken werd wSt door de Santen niet Werd verstaan de Polen kwamen in veiUt Sb zyi thans in het gelijk gesteld In Engeland zet meli de beweging tot het vMCr nvan parlamentabijeenroeping voort Op eeu meetingte Birmingham berft Bn ht lich ten gunste van w streven verklaard trouwens in veel gematigder b woordtn en dan zijn collega Lowe De uitslag der 11 Zondag gehouden verkieringell voor de Fransche Kamer is nu in zqn geheel bekend Tan de S verkiezingen liepen 4 ten Voordeele det republikeinen af de beide andere gekozenen waren Bonapartisten wier verkiezing vernietigd was In Italië bereidt men zich in afwachting van de ontbinding van de Kamer ijverig voor op de nieuwe verkiezingen Garibaldi schgnt het kamerleven slecht te berallen want hy wil noch te Rome noeh elders zich cundidaat meer stellen JL TS2r FRANKRIJK Volgens een bnef uit Parqs ia het Jounui Je Sucre heerscht m de kringen van de ei keiierin Eugenie gronte bezorgdheid voor de verdeeldheid ouder de Bonap rtisten voornamelgk iiaar aanleiding van het plan volgens t welk Baoul Dural de politieke leiding op zich zal aemeu van het nieuwe blad de Natie dat tussohen 1 en 10 Octobtt moet verachqnen Het doel van dit blad is om den stryd van genoemden afgevaardigde ên zijne vrienden tegen de regeeriag te bevorderen en Vboruchtigheidshalve gaan verscheidene redacteurs van imperialistische bladen o a ran de Eib eUe ia de redactie va het nieuwe orgaan over Het was te vooniec dat de partij van Chisleharst op die wijze zou uitvallen Ik zelf schrüft de correspondent heb merrinalea foowel iu de kami r aUi in de waggons de jeugdige coryfeeën dei groep van het beroep op het volk openlijk en met luider stem hooren verklaren dat hun leeftyd eu eenuoht hen niet kou doen besluiten zich t v edeu te stellsn met ero onvruchtbare en zonder eenige hoop een terugkeer van Elba uf te wachten die nimmer lal plaata hebben San hunner wiens vader eeu grooten invloed uitoefent in de omgeving van Bouher zcide onlangs in mgnc tegenwoordigheid die van verseheideue T