Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1876

irpu likeiarB rich doer dea Imct Boeker op M kcptoaw iMca nemni it go d Toor hru die loook mqu fMler TervÜBbiiut cn kt bbeti umu q utderen die looduiig verleden Diet achter o is hebaea die fecD de miaite Ttrplichiiojri n bebbco wq a Tadea ooa lelren moetea illeu Tetiiirtizrn indien wij oortdareiid iu de oppa i ie likviL De beer Stool Daval du a oiea tio iukt aur rrdits en Tan rchu naar liah Uf hwfma ea die er een oogenbliic aan faeeü j Kt cfat o EÏcli in de attieaale Ter id rii bij hti iiuki rcei tmai tc Uten inschrijveQ mnar ia het ivelitcra Qtra n plaats nam eoidtt eenice igaer Tiieaden oor de eoattitatie kebbcB getieuid bcKiut te bepijpea dat kq eeae dwaaaheul too be io steeds de roi ran den joo ea Cattelltae te apij Daanm sticlit bi de AWmk Het praHTauuui irao dit blad ui eca Baaaparuaüieji tintje keMMn laaar de eonstitaue aannemen ea bagwmrrkfd tal de BjiiajunisüscUe klcar rerdvq a Een der notieroi na den ii tt Baoal Daral om nek na de i chteni de te aekeidea is de rai door den keer de Brogtie in dea seaaut faftrii Om penomlijke redeaea heeft de heer Raonl Doval eca tereadiKc afkeer rta dien Toormali n miüi ter laa 24 Hei en bet vA kon bijtouder aaugeaaaui weien dicai politiek te beatr den es lijae plannea te TCf dclea Mn kiu lieh be r pen dat ia deae oraataadigkcitea êe oade Boaapirtisten de toekonst aiet itofc te geoMTt xiea Kosher is dan ook aaar Ckiateratt Tertrokkea BINNENLAND GOÜÜA 5 October 187 Woeaadag a st lal de eerste To ïrateUiag jdaata lldbea aa ket Bott tooaeeti fxelackap ouder dinetie der kk Le Grat ran Zajrlcu eu Udpeb Wat de t ng dat dit geielschap zulke talentTotk penooen io lidi ber ttrnde kier geregeld op loa trades au Telen hoogtt welkoia niet miuder taage aam lal t oazea atadgoootea qn te TerueaKu dat or de eerste roonteOiaf rao dit teixoea eeastak gakoara ii dat vete rerettditea raa eea gord tak iu ath eneaigt Dat dit aiet te r A ia gatgi b jkt ait t feil dat het te Porqt arond op arond oor ToBe zalen rertoood werd en dM te eljjkengj drie Xederlandwhe toonf elditectiea het de eer eeuer yx iiii H waardig keordea Het ooftkel der XederiaBds tooaedeiitia ia dan ook orer Je VtaUJ f ê eea iiideiid en in alle aK gel ke dagbladen wordt ket lerr geroenid Voor ditoMal wiDea wg eeos niet gaioegni nnnea Kt die eettigszios ri niulrukkiiag ea t niet laten 4sg a een iMidige brwerisg maar een korte UoeiaImag gum rta t oorJed der pers Wq hopea luardoor one leurs te otertaiiEea dat iq Wooadiy bet stak bepaald moeten gaas nea Het Fednitoul legt er o a raa Het stak mant inderdaad ait ia krendigbeid Tta j fiiïiMg ca biiekkeid ea berat tefdqkertfd eea bniiiadr iBti a boe atSet omoiige wradiagen ea Aelta ook aaogebraaht qa Dat nataariqfce ge 1 it aeke de redea dat te P np nxA meer im IM Balen ket stak Rrtooad werd Hoezeer tal stak door de Toomame sfeer waaria het oaa ea de geestige ge prekkea waarmede bet ia b zoader getiotea kaa wordej door Wtwcr hesfksifde gnkdte na ket pabliek toeb beat bet ook eea nea groote taatrdkdqkbeid roor t roik Het BmtMMai Hat iteta d gesehrercB stak aantnlkelök door hit aieaac ta ligiiiiiidige der toesiaadea prettig taaaiohaaAaadMaraen aaac eaamen eonvemtietooa na kal twacde bednit diamatiieb door de igwrea laaa ea Oaip a it U eomééie door ket fja getedkeade rr ade in bet karakter vaa de osde gnrr Sehrrpe rfraxtSxagra waviea ia bet ttak act bat aeeat sch dle licht beacbeoen daafimK eatloaafhaakelqkfacid in dea meest oitgezia koiaen in boistuz met elkaader ea ksj wordt bdaagstrttiog opsfewekt reor de ea die ttten karakters syu behalTe mitWlaiSaHr die als zoo vele minnaars ea aae mwmmn ie anatt gelokkiï y cs Are ven rol vervalt ni t BawheCi te Parqs bet pabliek tnkt ca trok il Dct vcrwjadeica mt Mimm mmim O rVe hièkea èat vmcstelKag set veel jtuan jta l dMk is Biet onberitpeiqk mair betadt o a praehtice dialogea Bil II iliMiip aaer b irnd wdfaa tbaari act aaadiaac nae itsd g r ft tor eea ak benek aia it ToeoigiaKk teai 4tl bat popagea ia deae goede riekliBgt ataft baeëe gewaaideerd woidca i aehaktle beUagea hebben 0 Ik vaa ♦ Ër DmueJuft een goed stak is SMKt ba ai a rïg i F nii beaatwooni alt aeadMrmede ea hedocit De dlBaataehe backt H t W j 9 j u u het aan den Bus Nertky te danken U krbbeu dat wy de dnmatisehe talenten ran Dumas die t oiuoerktej ouTeP j M lu de a ci kuBoen bewoudriea suauJerditmaaloaaeNadetlandsche oorea te kwetsen aaa die irr indaa jrtig theorièu welke steeds rrjuwcu of echtgeaoulen tot onderwerp hebben waaraaa tctt uuukeert Iu pbats rau bet ter lm ter tot rerteLss toe gevarieerd worden om ta de DiMteét i toesuuidea geschetst en karakters get kend welke wg hegry a en t zq met hei rerstaad t 1 Btet bet kart valgea kaaaen De iteaieie Si darrau ï aog meaige oproeriug TOorspeUea De Ana MM O De iadrak door ie DnicieJ i teweeg gebracht wtt aiet die welke ia laüirochtige toejaicbiitgea zich oit itaar die welke zich kenmerkt dcür gespannen aandacht door de rrea éia woord te verlieten door de eigeaaaidi kairering die over bet pabliek gaat ak t getrofcu wijrdt Voor eea eerste opvomag waail k geeo klein te sehatiea niLslas Het SederkmdKk Tmmri Iljewel bet gew iagd mocht heetea met dit stak het uieawe tqdpiÉrk te i enea zoo beeft mem a toch Wel aaa gtdaaa K tJ feaè iide op 4a Beangwrigheid om eea stok dat te Par èo dden zoo goed voldaan had te leerea kennea b t k hA dat men zich uct had misrekend ea raimsehooCs werd men bekioad voor de loig die er wtt bettaed oB de Tcrtaaaiag zooreei laister als Bag c i k trts bij te snen Hea zag daa ó k in ieder bedr f eea keerigheid ea pas ai na Ueediogestebikkiug dit rraqjcr schaars werd 9MOgetto9 De enoonen zalve er wordt gesprokesi raa d fde aeteon die bet kier zolleD epvoerea baddra lacfa be verd om te sprekea op een toon ea zieh t btwcgtu ia eea hoadiag die ia oveneBstemmiag wa ast tgeea vf axxatea rooBtellett Dit was mogelijk geanakt door de rcrtaling die zeer goed gc J i t uu keeteu Aidat de Xederlaodsehe Peim Daar wq er bepaald pr opstdlea dat de Ooadsehe teboawbaigx b de opealag vaa t nieuwe toooceli jaar roor de geaehiedeait raa bet HoHandsefae taoaed zoo gewichtig b t bewqt kreie dat er ook in fioada groots jrmpathie bestaat voor detioaeeispeeikonst mm beÜen wij de tteataea vaa bgna aUe toooeeleritiei iu oM land willen doen bosrea ea hea iader erea t aw i ril ceneven Moge VVonwdag UijkeB dat aq atet te aergecft hebben gesproken Hoewei er ia den tegeawoordigea tijd niet ua rde peraonea aecr tqa die aiet koaoea aehrirea aso is het echter een feit dat er aog eeo groot aantal ia dat bsel Icelqk tehiqft Uuuderde malen komen ons iaaeo brierea ter band loo kaoeierig zoo oadaideltjk get reren dat t aoeite kaat er vit wijs te worden en rele orertgtas aetle w ntwikkeldr mentehea ehrijvea zóó dat aea mrillekearig oo vermoeden dat hettchnft was Vaa de baud der keakenmeid Goed daidtiffc net sebrift is oogetwi feld een aaabevcKag ea refe vaa dergelqkr leehte s Arqvers koesteren dikwqlt da weaseh van ecu betere tehrijfkaod te mogea beUieu Welnu dié weateb kaa rerrald wordea De heer Jf A Dekker de b keade eiUigraaf stelt volgens I aebn I ilatlfle advert iiue ieder in de geWgenbeid eea goede baad te kr jgea ea dat ia zeer kortea tqd Wij zagea kearig ttatt zdfa prachtig tekiift ras persoaea eeaige wefcca rroeger tieehu allerieeiijkst krabbeisebrift te roorsebfa brachten daak zq de testeu vaa dea keer Dekker in de tijd vau weinig weken oeemt hg aaa a eea goede hand te bezorgen leib al zqt f r jarea gewoon tieckt te sdirijvea Wq vestigen de aaadatbt ontn stadgeaooten opdeae geiegoiheid die zeker gretig door vele zal worI im tangegn ea IJ Woeatdag II Oct t t is bet een feestdag voor twee oadea na dagen Daa ia t y jaar geleden dat Bartholoraeaa Wakkier tronwde met Maria FUaken die dm op gnoemden dag bon goeden bmiloft vierea Hauc laataadigkedca zqn eehta zoo dat als rrieade e t t t i i a u otea aiet een bandje helpen die dag voor bea waaic feestelqks zal hebben Wi aehlen ons daaraai verplieift diea datam ter kenoitse te breagea raa ieder die aog eens een lonnettnaltje wU breagca ia eea woaiag waar dat ODgetwgfeld dackbaar zal ontvangen wtmlen Hel adna dti oa ia Oroeoeweg ia de Wqdepoort tOocr Ia de SL Ct van Woeaadag is opgenomen bet koninklp hetlBit hoodeads goedkenring der versudedenngen ia de Statuten raa a Antidienstvervsiigiog bood vattgtsteld door de Ugemeeoe Vergaderii nn 11 Aogaaot lS7 overeeak HBitig deStitalen d it aan het departeaent van justitie tot taarulling ras de wet op dea Wij vernLoira een wettoutweip kinderarbeid in bewerking ia telegiaB ait Te t Orareohage it de volgende Atekin nu 37 Scpfeaber ontvangen De rersterking bg Paasar Koeroengtjoet ia roltooid eu bezet Tjadd en SiLsng zijn bijna zouder verlies genomen Met de werken tot het aanleggen raa retsterkiugen en wegen wordt voortgegaan De vqand bestookte roondureod het bivoaae De gooodbridttoestaod it goed ea de weérsgettcldbeid nuttig eea aitumuteodc geett beerzeia oodei de Utaiiea Op de entte aijtanraaaaikt 4ia 4 a émm ta Stolwijk geboodea erdea 17S ttda i waaronder 62 koeien Obcbooo er t ci warea wat de kaadd flaaw koopM De akten examens voor ket lager onderwqt ia da provincie Zuid HuUand zija gisteren aangeraugea Voor de J rauache tsat hadden tUk 8 T i T1 a aaugemeUi doch werdea aUea tfgi ailta De eumeus roor de biiiiHiiialiisiJiKitalU zqa a IS candidaten tangenagea Gedarende de maand Sept zqu ia Zaid HolUad t z Maas eu Lek wc ens longziekle eea raad w Spijkeaitse twee te Peroi en te Nauiansdorp oader een itnv bMbg vee zieke ea rier rerdaeble atcigead U de weck nn 33 tot 30 Sept kwam in NoordBrabaat eea gcrai vaa longziekte voer te Zeveobergen 7 verdaabt verklaarde raudeteu van deaaelfdea komel weiden onteigend De ziekte ta outtltaa d t ingevwerd bidhaUtadKk vee Men tebröft laa 4e £ sltcl CL vaonieel gedaau met den gausligeu wiod oa witci aaar tee af Is roeren oodat de bniaiiB daa ook leer gedaald ia Als de rrgca ophoudt ea de wiad wat opsteekt zoadat de matras kuava aaien it de overlast van water spoedig gewcfcca Het StOitA Uaaewebip fir Tmtt O it nê tmê it tp dr Schelde vóór Antwerpen taiigevarea 4oar de Eb gelsebe stoomboot JUUt ea tecstmd grannkra De tebipper met rroaw ea kiadrn kandca atg gtted warden Baar de kaecbt wiea 4e aildaag door da kra vaa bet half criayaUe JLkf waifal werd Haar laea reraeeart zgn de wrsriiiHtwdf peneeten beno xiiH voordeu aaolfg tan denspoorwef Leidra Worrdru thans iu handen magef a rta de eoa De dir tear raa de HaagtAe HoogtR Borger school breft het van hem gevraagd rader rapport ingezoudeu over zqu stelsel voor bet grmnattiekouderwijv baileu de gewone acfaoolaieo da Wueudagi en Zaterdags Hij erkent dat de qke wrteotcbappelgke beoefrning vaa de gymnastiek daaidMr niet ian verkregen worden maar hij wil dan aok bet wetenaehappelqk oaderwlja boofiltaak laten blqrcu doch hij betoogt dat de naalutea raa dit ttelari hetrr uilen zqn daa waaaeer het gymnattirk onderwijs bq halve aren tatteben de loten ia gegrvea wordt omdat bij de door hem rooigettelde regcliuf lo voor de grmaactirk evenreel tqd boacbiktaar w tit bq bet andere ttdtel tenrql daarvan minder tqd verteren tal gaau 2o het aiogelqk ia de lealiBgaa voor de eisehea der gymnastiek te klaatifieeerea wat rolgmt het andere ttrltel niet roogelqk it So de gymnattiek let Uqft den inrioed van de daaropvolgende les welke invloed bq bet andere steW men moge zulks wiUea of niet oaaugelqk zog te vermqdea zqa Naar aaiileidiBg vu dat rapport bebbea 4e raadsleden de Jonge Haygens en Soaiy voofgealeld de Min ran Binnenl taken te kennen te gerea dat aog in den lehoolenrsas ran t87 w 1877 voor den tqd ran 4 maanden een proef zal rordea enomen aet de door den Minister gevorderde regeling van het gymnaatiek onderwqs temq Z Exc moAt kunnen genoegen nemm met een inrichting ran dit ouderwqs zooals die door den direoteur in zqa rapport wordt niteengexet Het verroer langt den Xederlandsdien Kqa qnorweg heeft gednrende de maand September 1878 opgebiaeU san reizigers ƒ 183 682 aan goederen 67 866 tan direct verkeer van reizigers en goederen 207 040 te tarnen f 447 678 Sedert 1 Mei 1876 was de opbnagtt ran leitigan en goederen 2 334 386 Met het bakken van biood uit enkel tarwemed in de militaire bakkerijen der verschillende garnizoenen zal tot de helft der maand Novembet i a mw van proef orden voortgegaan De sergninlen v B en d K die betrokken waren in de zaak ran den wachtmeester van wieu sprake waa iu het bericht uit Bergcu op Zoom tyn by vonnis vau den 2 Ootober veroordeeld tot drie maanden corrcctioueele gevangenisstraf in eenzame opsluiting te oiidergoaa wegens bet afleggen van een valsche getuigenis Als een historisch feit deelt men aan de Arit Ct het volgende mede lüen photograaf bq wien een boer van het Zeeuwache eiland Schouwen zqn portret had laten makeu ontving van dezen nog vóór de proef genomen was een briefje waarin woordelijk de volgende eurieuse ziu fBirkvnit NtMaaa raa dromeiie etekin De boer die zSnc nauw ventebte le vernaten wilde hiermede den photograaf verzoeken dat deze wunuer hjj met de proef kwam niet het huis in maar doaromheeu het hek iu zuu gaan De voorstanders van den leer dat men sohrijveu moet zoottls men spreekt kuuueu bij dL xen practischeu boer ten lesje nemen In een buitengewoon nommer ran het Alg PolUietlaJ leest men Ontvreemd 27 September 11 in de K K Kerk te Ëwgk een laugwerpige zilveren schaal op eeu voet de schnal iu dea vorm vau een scheepje dienende toor wierook waarin een zilveren lepel eene ronde zilveren doos van binnen verguld waarin eene zilveren vergulde lunula een pnrper zijden zak waarin twee in elkander sluitende zilveren hostiedoozen twee reliqnign in zilver gezet de eene van den H Johannet Baptistn de andere v iii Lu H Joseph een remooatrans na Beriqusch zilver ter rrrtooning vau drie ttliquién iu het midden met een roud zilver plaatje de stralen op het midden verguld bovenop eec zilveren wrnldbol De officier van justitie te Nijmegen verzoekt opsporing aanhuudiiig en bericht De zwarte republiek Haiti heeft het veriokkend voorbeeld gevolgd van menig blankcn geineenebcst iu den verlokkenden maatregel aangenomen om hare oude scliuld te repudiëeren De kamers hebben een Yerordeuiug tiitgev i irdigd tut schorsing vau betaling van alle Mliuldeu door vorige gouvernementen aangegaan op grond dat de tegenwoordige toestand der nsneUin niet meer veroorlooft de luter aaiigegnue schuld gestand te doen Tot vergoeding echter van liet ongerief door dit edikt te v rouizakeu hibben le kamers gracieueelyk eu vrirndelqk toegestaan een jwriyksche subsidie aan dea schouwburg te Portau Prince en de voltooiing bevolen van het Punlheon Naar wij vernemen zal van wege het Anitterdamsche gemeentebestuur een gratificatie warden uitgereikt aan de ouderofficieren en sdiutters voor huune bq de jongite ongercpldbeden bewenen diensten Voor iedere waoht zhI aan een ouderuflioier 1 70 aan een korporaal J 1 20 en aan de schutters tamboers en hoorublazera f 1 worden nitbetaald Zij die bq het alurmslaau niet tegenwoordig waren of zich aan droukensohap of ander plichtverzuim hebben schuldig gemaakt zulleit voor een sohnttenraad terecht staan Jtut Cl Men schrijft uit de residentie aau de Jeut Ct De afdeelingen der Twe le Kamer hebben ditmaal met ipoed het onderzoek der Indische begrooting ten einde gebracht Ben ik goed ingelicht dan heeft dit onderzoek niet langer dan een hutven dag geTorderd De reden hiervan moet gezocht worden ia de omstaudigheid dat men nu de nieuwe Minister ran Koloniën eerst sedert kort aan het bewind is het minder gepast achtte hem uu reeds met allerlei Tragen en opmerkingen te bestormen Men wil den heer Altitig Mees den brhoorlqken tqd laten zich in dl Oost Indische ungelegeuheden op zqn departement te orienteeren Het vereli orer de Indische begrooting waarvoor o a de heeren Fabius en Begiam tot rapporteurs zqn benoemd zal zich niet lang laten wachten Met het onderzoek der Nederlandaohe staatabegrooting zal naar ik verneem reeds Maandag een aanvang woiden gentaakt Openbare zittingen der Kamer wolden in de eente dagen niet verwacht of het moesteil zijn teer korte bqeeukomsten voor de mededeeling der namen vau de rapporteurs der talrqke reeds onderzochte wetsontwerpen alsmede om eenige betangrtjke ontwerpen aan de orde te stellen Hoogstwaarsohqiüqk zal het wetsontwerp nopens de koöperatieve vereenigingen het eerst worden behandeld Mocht het den heer van Lynden gelukken hiervoor ene meerderheid in de Kamer te vinden dan zal bij eea parlementair kunststuk hebben verricht Tot op dit oogenbUk ten niiusti zijn de kansen van a nuemiug volstrekt niet gunstig Dinsdagavond is de oatwerp vestingbegrooting voor 187 ï verackenen Zij is door den luteriinaireu mill opgemaiutt voorioopig beperkt tot de sommen uoodig voor de voortzetting vau aangevangen en tot betaling van termijueu van aanbestede werken Het totaal bedrag is 8 070 000 O a worden sommen uitgetrokke voor de laatste termijnen van de voltooiing der verlietering van de fronten Oranje Promers en Promers Turfpoort het maken van de nog ontbrekende gebouwen in verband met de verbeteriug der fronten Turfpoort Oud en Nieuw Moten Katten het verbeteren der gemeenschapsmiddelen tusschen de vestiugwerken sUen in de nieuwe Hall waterlinie Voorts tot voltooiing van de werken te Muiden en VVeesp welke vestiugwerken daarmede naar den eisch des tqde zullen zijn ingericht en voor den butsten ter uijn voor de verbetering van de forten Vechten en Uquauwen behoudens het bouwen van fileer bjtiivrij logies Ben rijk alleen levend landbonwer te Ose woonoohtig wild il Lanrtaguchtend in eene weide teLithoyen op heeterdaad betrapt terwijl hq bezig was met het uitmelkeu van eeus anders koeien Keeds jaren lang werd liq daarvan verdacht gehoadea tot hq nu eindelijk gesnapt werd Kr is procet verbaal tegen hem opgemaakt De klokopwinder vm deu Waagtaren te Alkmaar kwam Zatenlagavond op vrerselqke wqze om t leven Toen hq tnswnen 6 eu 7 uur boren wat om zqn gewoon werk te verrichten geraakte b door bet een of ander ongeluk in de mime pijp waardoor bet zware gewicht van het speelwerk naar omlaag hangt eu viel zoo vau een duizeliugwekkende hoogte neder Dinsdagochtend roud man zqn Iqk t Heeft weinig gesoheeUl of men had te Bome een Joodsch oproer beleefd in t gewezen Ghetto van La BegoU iiliier hoe Terwql de Israëlieten in hunne tyna juge den Cjro iten Verzoendag vierden kwam een katholieke juffrouw den tempel binnen blqkbaar met geen ander doel dan den spot te drqvp met een eeredieutt die de bare niet was Zq hud een knaap by zich tot wien zq luid en lachend hare ongepaste opmerkingen richtte Ken verzacht haar de godsdienstige raeeniiigen van andereu te eerbiedigen eu te zw eu Vergeefs aarop verzocht men baar zich te verwijderen eu tj tij goedschiks niet wihir zette men haar bq deii a r u aan de dear Toen scheldende op de Joden en huu godsdiwist snelde zij iimir hure woning die vlak tegenjvcr de synagoge gilegen wm en begon nit haar venster met steenen de glasruiten van t Joodsobe bedehuis in te sa jten De geaaide Joden storaidau na aaar boitan om bq t booze wjjf de deur open te breken t Zon tot ernstige baldadigheden gekoaMU aqn indien niet tqdig de politie ware opgölaagd en aan beleg en verdedigiug een eiud hadde gemaakt door de zeer devote kathulieke juffrouw en hare familie te arretteeren In het dorp Villenenve lea Cuguaux op 16 kilometer afstand van Tuulunse heeft zekere Jnlien Ducroe een driednbbelen moord gepleegd Hij leefde siuils lang in onernigheden met zqne rrouw en had hare zuster Marie Maurat bq zich inwonen Deze zon trouwen maar Ducros bad zich tegen haar huwelijk verzet omdat hq bij haar howelqk haar aandeel in de kleine onderltjke nalatenschap moest uitkeeren Om niet kuger aau de ruwe bejegening van Ducros bloot te staan had Marie Maurat in de laatste dagen een gedeelte vau deu dag ds wyk genomen bq de echtgenooteu Lacroix die op de boveaverdiepiug van het huis ran Ducros woouden Dit maakte draen nog woedender zoodat hq de slaapkamer zqner schoonzuster sloot om s avouds haar bet terugkeeren te beletten Middclerwql raasde en tierde Ducros al meer en ineir tegen zijne vrouw en bracht haar met een bonweel verscheidene slagen op het hoofd toe Nadat bq zich vergewist ha4 dat zq dood waa ging hii naar de bovenverdieping en vermoordde er zqne schoonzuster en de vrouw van Lacroix Hierna wilde hq zich met een scheermes een shigader openen en op die wqs zidi zelf van kant maken Maar hetzij dat hij niet durfde hcliq dat hq onhandig wat de wond die hq zich toebracht was niet gevaarlqk Hq ging vervolgens de denr uit legie een tamelqk grooten weg f maar toen begaven keU door het vele bloedverliea zqne krachten en zouk hq neer Hq werd door eenige personen gevonden bklende iu zqn bloed Aan dezen bekende hq den driedubbelei moord De bedoelde personen gaven hiervan dea maire kennis die hem liet arresteeren Men leest in de MiditUnrgKU Ct bet volgende Als een bew s voor de waab en werkzaamheid der antirevolutionaire partg verdient vermelding dat reeds thans volgens eene mededeeling in het weekblad roor Zeeuwsch Vlaandereu s Westelijk deel in die streek ijverig f eWiTk wonlt om bij du mkiezing in het vulgenile jaar de kiezers nan den heer Van Eelt ontrouw te doen warden De candiaat die hun ter vervanging wordt genoemd is jhr Van Doorn en Westcapelle uU ijverig vuorgangtr op zcudingfeesten en godsdieuilige Injeenkorasteii algemeen bekend De zorg voor de voorluopige aanbeveling van dien heer schijnt opj rilragen te zqn a c handelsreizigers die tegelijk met hunne Winkehvaren den anti revolutiunaireu caudidaat aanprijzen Allhans de berichtgever iu bet Weekblad dankte zijne inlichting aan zulk een colporteur die reeds sedert grrnimeu tijd in het district aan t werven was en niet wetende wien hij voor zich had spoedig tot het opvijzelen van den antirevolutionairen adspirantvolksvertegcnwoordiger werd uitgelokt Schottersraad te Gouda Bq vonnis van 3 Ootober jl zqn veroordeeld J 6 E A C N P B G V V J S en S A in eeue geldboete van 0 60 eu J Z in eene geldboete van 1 en de kotten oiadat zij liah niet tijdig voor de schntterq deden iuacbrijven M ARgTBKHICHTKN QoadA 6 Ootober Poldertarwe puike ƒ 10 50 l f 10 30 IL mindere 9 60 a 10 Boode pnike 7 60 4 ƒ 7 86 mindeie 7 140 Voer 6 675 Qé puike 7 i 7 76 Mindere i 7 T8 Haver zware ƒ 5 5 S0 lidite 4 i 4 76 De Veemarkt met goeden aanroer allet werd tot hooge prqzen vlug verkocht schapen traag vttkeai voor Landen van 26 a 28 cents per half kilo rtriteoi en biggen denhandel zeer levendig Aangevoerd 60 partqen kaaa ken handel teer ving eerste kwaliteit van $ 0 i 36 Goeboter 1 80 i ƒ I ÏO Weiboter 1 60 ii 1 60 j Burgerlijke Stand Gtooda GEBOREN I 8 Oot Grnrlii vOm B teef sa H Klooi UsrU Hsflslna oatei J T TSsm W a HnUr 4 Asuisis Willeaiaa eadsn W Oskaa sa K BoDilarteiD OVKRLEDEN I Oct A 4 M 4 18 j 8 i k loaasrkttd 7 G L C Huaawr 1 m GKHl WU 4 Oct 1 O de Vos tu 1 it iMg Biugerlqke Stand van onderstaande Gemecntaa tib 27 Sept tot 4 Oot 1876 Moordreobt GEBOREN Geeas ONDERTBODWD GEHUWD OMne OVERLEDEN A Stigter wti tB it tM fi Ooaderak GEBOREN tt Sinit Coraelii Willma asten I vaa ter Uk n k Kak OVERI EDEIT 1 Oet H Barnrsaf 4w 4 8 H PeUekooren 4 m ONDERTROUWD i Sept C a Klaivaa U i n N Banier II j GEHUVtU Geeie Stolwijk GEBORBV 27 Se l Willsa 7i OVERLEDEN h vu der Byl w ONDERTROUWD Onai I GBIIUWD Geeae Haastreotat l GEBOREN S OcL MsaMea otters C vaa Vliet oa A Vcrtnom OVERLBUEN 10 Sept A Slinprlssd m ONDERTROUWD Geene GEHUWD Gssae i BoeuwUk GEBOREN 28 Sspl Mirim oaden J Parridon ea A Kriao 8 Oet idrtaasi ouden P van Zqll en R viaBork I Adriaau ea Willula oateri J Fsau ea E Sim OVEBIBDEN Geeoe 1 ONDERTROUWD eene j GEHUWD Jt ds Wit II j en C VenaeSlSn 19 j Waddiuxveen GEBOREN Fetroiielli ouden C Drost en M de Bniia OVERLEDEN D Verkrooat i j J vat LeeiliSB 4 ONDERTROUWD Geene GIHUWD Geene 292 STAATS LOTERIJ De TREKKING der EEKSTE KLASSE begint op MAANDAG t T 1 6 Aj VERTENTIÊIff