Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1876

Veritable Liqueur Benedictine Elixer de Spa Liqueur d Or Le Sanglier des Ardennes de lieieUseJjfqüeur de table ElfCer d Anvers Liqueur St EmiuoJi Coartrmise etc etc i Voorhanden bg W B60geu9 r gteiL ils leijdRn AHe soorten ran GBOENTEN PUDDINGEN SOEPEN GALANTINE ei PASTtlEN mt miin fafen zgn r krugbaar h ien Heer P i MÊLEERT OoHhaotn r LET WEf alles tegen de prgzen V MgB bneb PRUSCOURANT tef iacage frugt StcleteK S GE OEGE Zaal Kcsstmim te Gouda JSerst Voomtelllng in het AbonnetneHt DOOa DE Diruffe Boiicrdjmsrhe Sihoua hargrfrrfBijging onder Directie Tan de Heeren U CRAS VAN ZÜYLEH HASPELS WOENSDAG 110CT0BER187 Tooneeispel in 4 Bedrgven van bet Tbéatre de rOdéoB ait het Fraasch van Peter A w t Miaeed èèné tan den R ssenr A J Le Gra Aaamng tea Zeven m PEUZEX D8R PLAATSEN EerHe Rfcüg 1 49 Voor HH Leden hanne J Bt W en Kinderen 0 99 per peiraoon Gaanderij 0 49 per persoon De Loting der te bespreken plaataeu Toor BH Inteekenaren zal pbafe hebben op DINS l AO 10 October 1876 dea BT nda ten 7 ure ci 9 ixgtfi faetaliag vaa 10 cents roor elke Bet BnieaB tot het benprekep der plaatsen ia gwpesd Woenadag 11 Oct ber Tan des moras 10 tot des namiddags 3 nre tegen betaling ajblO Cauts vaar elke plaats HH IstedeiuureQ wordt faenBserd dat tMeen des Dinsdag neg Dameskasrt i t g D den mtoekenprgs te Terknjgen zgn ümei ie Directie dep ë ei t © 8 GesokieS i MnP J SNEL Pfai4eni H JAGEB Secmaru Belangrijk Bericht tiBdergeteekende heeft de eer zgne geachte Büganstigers te berichten dft hg eene kenrige Sorteenng TAFELLAMPEN HAN6LAMPEN en QAN JUANTAABNS hpeft ontTatigoi nUes naar de laatste smaak alfmede Nieaw Model He alle rongen in DÖUE en ZUINIGHEID otertrelfen Tevens bereelt hg ztcb Toortdacend aatt tot het llEPABEEREN Tan aUea wat tot het Vi bfhoort W J VAH LEE9WEH SPIEBINGOTBAAT P 41 a wia 30 Sept 1876 lo den iorUUn Ujd en hooggU volkommkeid immea t4ag en fraai etea SCHRIJVEN Hoi Tcrroege zich IHtgtdagt en Vnjdag aan H Hotel liYau bf Mr J A DEKKER Ott ntft ahn de aehoonite attesten ter in fty WAABSPSÜWINI Itèm woï gBwaarachn d gee n geldea of goedera af te geren aan J W BELLO waggeioopen haurroaw Tan P ZKGERS znlleade tender TOorkeniMs ran ondergeteekende FiB batdiog geschieden Rotterdam Wegens VERTREK verzoekt de omlargoteekende zij loopende REKENINGEN vóór 20 October te ontvangen Vcrscbe Katteirtongcn nvmm 1 pRncEssEBRom Heerenbanket Appelbollen TooriiaaABn bg W N RAAIJUAAKE 19 Boikettakker OosttiaTen Depot vaa DEVENTER KOER OPEi QikilË VËBK OPING TM GOUD Ai op DING80AG n OCTOBER 1876 Toorm ten negen an in de G boawen ran de Sociëteit O ss Gmfoipmsit aan de BoelekaJe aldaar van het geheele wer oitgebreide zich m den besten staat berjndende zooals het thans iif de Gebonwen en in den Téin ten dienste ran geloemde Sociëteit aanw gis beratiefadt BQea Wat tot bét boadco eener Societeif Tan 800 Leden het geren ran Concerten Partgen Comethea em aoodig is o a twee BILJARTEN met toebehooren eeu groot UnrsB FUKNUlS 1000 mah en andere Sl OKLEN eene menigte mah en andere TaFÉLS EETen THEE SERVIEZEN iijneen gewone GLAZEN fi ue TLINGOEDEREN als en gzerën Hek ditcT Laotaampalen en Gasofnamenten Victoriatenten Banken met Schermen en al hetgeen verder in den uitgestrektstenjun behoort tot e n Toüedigen INVENTARIS wgd rs ran het geheel volledige zeer fraaie TooneeMlecoratief en ran al het daarbij behoorende Houtwerk en hetgeen dient tot lungtiog ran de zaal als Schoowboig Verder van een meerendeels uit zeer fraage Ma ioni houteu MEUBELEN en netto goederen bestaanden waaronder ook eene utmuntende V Octavo mt dp fabriek van Bi utnee PAAÜWEN DUIVEN KIPPEN een HOND enz eindelgk van een grooten roorraad CHAMPAGNE Rgn Witte en Roode WIJNEN COGNAC RUM LIKEUREN BIER enz Inlichtingen bg Mr KRANENBURG Curator in h faillissement ran den Kas telein en bg Mf KIST NotaHs bdde te Gorula BÜBOBMEESTEB en WETHOUDERSraa Gouda ygn rooftienrtns op DONDERDAG den 9n OCTOBER 1H76 des roormiddags ten tlf uiri m het Raadhuis aldaar TOor den tgdtan DRIE of ZE JAREN te Varhnren Een perceel WEI ot HOOHvANp gelegst laogs den Reew l on ar de Gemeente i2 uH b hM kadaster bekand in Sectie B n 1063 en volgens h rt lT groot 1 Hpctai 40 Ares en 00 Cevtiares Van welke Verhuring 1 Voorwaardon dngeIgks de Zondagen Tiitge tonderd dMTonrm dd gR ran 10 tot 13 nre ter FlafttMlps B or tivio t r lezing zolleo Iiggffi VERSCHE GEURIGE HOOFDKAAS in POTJES b i lÊ RMBlH Gouw In of om deze Stad wordt verlangd een TER E iN gelegen aan het water groot c a drie tot v TI ond r Meter met opgaaf Tin prgs t tl Adres onder motto Bouwgrond aan den Uitgerer dezer Courant op een goeden Stand èen net GEMEÜBILBERÜB KAMER mati AUCOOP schoon uitzicht Frenvi bneve Jatter W aan het Buiei u Tan dit Blad Gehuwde Lieden zonder Kinderen wenscben EEN of 1 WEE GEMEUBILEERDE Kamers te Huren Offerten worden ingewacht aan bet Bureau dezer Courant ouder het motte Kwiers Men rraa t in een klein Gezin met Norember a s EENE JM iBfi K fltflft tffiÜ Sfl a idh I9Ê dKfei f 70 hnnr Te bevragen Kattentüigel wnk Q n 9 2 De Notarissen W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda en H J F HEiJMANtft Haaetrei U zullen op WOENSDAG den 25 OCTOBER 1876 des voonaMklags om df ure pr oies ten herberge van L BLANKEN te Haantt telu ten rerxopke van den Notans J G BROUWER NLIHOFF te Ulredd in het openbaar Veilen en Verkoopen Het hecht en sterk voor 15 jaren nieuw gebouwd met BLOEMEN en VKUCHtENTUIN daaromheen en SCHUUR daann staande en ligfende te üifastreclU aan het westeind van het orp hebbende het Huia negen Kamers allen behangen e gpstucadoord en met s oorsteenen voorzien in 3 Kamers marmeren Schoorsteennutntels eebs ProTisiekamer Keuken Kelder en Badaanleg niet perspomp in den Tuin exquise Vruchten andere Boomen en Heesters Biedende door ijne gunstige liggmg op de punt rail het dorp tusschen den weg en deii LJssel die ran acLteren langs den tuin loopt eensdeels prachtige rergezichten andersdeelsd i beste gelegenhei tot allerhande affaire kadastraal groot 14 Aren 8 Centiaren Te aanvaarden 1 Januarg 1877 Zullende h onverhoopte ongenoegzame gelding van dat pand oumiddellgk daarna woi en orergega tet den openbaren Verkoop van De afbraak van vooroield HhIs CU Schuur zonder meer De ONDERGROND zonder Planten en Boomen gzeren Hekken en Heiningep doch all e j met 25 opgaande BOOMEN en twintig AP PEL en PERËNBOOMEN Voorts ds ia den Tuin staande BEESTEB en PLANTEN floNDKNHOKnietÖalï ren HEK HEININGEN 10 stuks BIN JIL9UZIEN POT BLOEMEN alsGtorajuoB nchlia s Aloes waaronder één pracKige hel bende eene afmeting in middeUun van een meter Agaves en BROBIBAKKËNmet Ramen antiekp KERKBANK euhetgeen verde t jlDop zal worden aapgeboden Tnformatien sign te hekomen ten kantore van Toormelde Notarissen terwijl de bowgzen van goivlom en kadjistral kaarten ter leunx hg g A ttn kantore Van den Notans HSuMAÏt vuoruoeind De ojidcrgeteetentlen hebbeji de eer hunne geachten Begunstigers te berichten de ontvangst der NIEUWSTE llli ill Ffflil MIS i llliim jj il ce s Mou onnce s Fl €cji ée § mnlelütoffen m roote Reuze REtTEWJÏEW è 5 en vertJere Wollen Artikolèn r Of Steeds Terki baar STALEN Aan 41e soortenly ncu niaamst aanbevelende i Bablmann 60 j JP R ZONEN hebben uitgegeven dml afl en prospecttts voorwaarden V Q iakuenit K axi de M msi 1 4 F GESCHIEDENIS en BESCIiniJVING ipsest lAt ooripconkelyke Stukken bgeenverzameld dQor C 3 Jsi jCönge tiou OJijngaèrïteii i DBF DE DF BL bewerkt en v pieerilerd doot J N SCHBl rEMA tn verrgkt met 4 Lrth KUNBO PLATEN naar tMketiing van den Heer HCHIPPKItVS Men tee nfja bg de boekbandelaiwi J t n BENTUM t ZO0N A BJ Ö M N KOK VRIJiXnÖÏ H J J LEIJEN P C maas Ja H OOORISSBN en Jf WJB l IlüüUN waa Iste ajletertngen en pro ptetiiiun voorhanden zijii van E N O ER B ER Thun bij Bern 1 Hoofd Dépdt voor Nederland en de Koloniën bij ITLTJCHSINGKR JOH Zoon Bloemgracht DD 81 Amsterdam Dit praeparaat gebaseerd op grondige wetenschappelgke studiën der roeding mant boven aUe dergeloke producten uit door reel geringer Suiker en Zetmeelgehal waawoor h t door de kinderen gemakkelijker te verteeren is Heeren Doktoren kunnen gratif over Proef bussen beschikken aan het üooiddapot Depot by J 0 Zeldenrljk Drooglst Gouda KART0 FABRIEft De ondergeteekende iticii hier gevestigd hebbende met bovenstaande Fabriek neemt bg dein do vrgheid zich belf fdelgk oaii te bevelen tot bet maken en repareeren vi k alle so iyt6H van ElestJpoEOBi Hoeden lifohien en Reisdoo n Staalkaarten Xonat an 1 E RAAUIAAKERS 17 BANÉETBAP JB oosen Züverdéatpn Bnven B Teel P tefeulftes eiiï m maakt aljpsoc nvan Schildeigeji Oldo grafi4 Ojj pannen Vernis aji en verder idèe Aq j rementen ishetgrootenkl in B VAK DEB Wi JDEN KÜuneniriksloot 3e Hue v d Bbelekade NB Aan bovenstaande Fabriek kaneenFhnke ENEG r E iinp GEPLAATSTvWorden f T t STOOUHOUTDMIJEBIJ Ey ZAGFAXU Ondergeteekende bevelen zicb beleefdelgk aan Heeren Meubelmakers Timmerlieden en aan voor de Levering van alle soorten ran HOUTC AAIWERK en alles wat verder tot het vak van Kunst Ovaal en ander Houtdraaiwork behoort in alte Afmetin n Leveren tot concnrreerende prezen alle soorten van DEURKRUKKEN BEITELHECH1 BN en GB DEAAIDB VOORWERPJgN J MMNSGHAAR Co CRÈME DE VANILLE Vteum Cognae fine Champagne Barcelona Srandw ijn Mum Cognae Strop de Puncfi Beste Cttroen Punch OF DB TIENDE WEG D 29 g CRÈME DE RCWf SPECIALE liXRlCRTII VOOE J A WEIl BECK BoekhaKdétimr Mi wl HetleriUtm Vervaardiging van Verqes Toasl Inkr pourn s Gedichten Chansonnetten Coaranien Jkluchten Blgspelen Schilderwerk Rariteiten Aardigheden Tableaux nyt uitloging en Orgel SoBVenirs of Albums met PenweA en InecnotiS Cortonnages en Surprises Menu s öeesttee geïllustreerde Prenten Bfcn § 0 BeerMi Ceremoniemeesters wier bezigheden T ak met toelaten geheri de feHMplkiapiif gereed te maken vinden dadflgk ruimen voorraad of naar opgave ten 8poeiigigmiivtjfc 4 W daarstdleo Vofw Statm zoekt a l van de beste referentien voorzien AGENT een so lied AauDiedingeli onder letter C L 1403 aan het AdvertentieBureau van S SALOMON Sletlm Vftsr het tegenwoordige Sidson b i j v t zvch deopgroote schaatingerichte = Stoom ver we rij 3 CHEMISCHE WasscherlJ VAN hijzondra aan tot het VERWEN vanjSOVERJASSEN DEMISAISONS en Dames MANTELS welke in alle kleu ren zonder lostotnen of knmpen ge verfd worden uu N Agent voor Gouda en Omstreken den s3 Heer T A G van DETH Markt S waar Stalenboeken ter bezichtiging Prgscouranten en verdere Inhchtingen te bekomen zijn NB Het goed verft niet af en wordt met de beste verfstoffen geverfd