Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1876

Wwnsdag II OcMor W 189E Iloiulie ul even als dit ijsat de verkoop daor met ie beateniniiug er van lal zqn reorkeea de letel vnn een dapper geslacht en dau de woonstede van ene bqgeloovij nietsdoeade moanikeiiorde Uit het vesrslag van de moatschapp voor den werkenden stand te Amstenlam voor 1878 blykt dat het ledental op 31 Bec van dit jaar 907 be rocg Eeu legaat v iu 2 00 werd ontvangen Aan en werkman werd wtgens langdurige dienstvervulling de groote iil ren niedinlle aan ijf andere een getnigsehrift mitgeriikt Bij de afdccling Weldadigieidsfonds traden 55 nieuwe Je lrn toe Ondcrstan den werden surleend tot een be lr ig van 789 Pe ambaohlscbool werd op 1 Maart 18791 eineht ëoor 130 leerlingen van 75 deïer wordt ket achool jeld door de ouders betaald bij 7 wordt daarin oor beschermers voorzien terw jl 18 voor rt kening der gemeente onderricht outvangen De school werd in haar dertienjarig bestaan ia t geheel door 854 jongelieden beiocht Tot de dringend neodige vorgrooting van het schoolgebouw is reeds een ontwerp rervaardigd Aan de iudustrieschool waren ttlt De mber 1876 114 leerlingen De fdediug er bevordering der belangen van arriuwen nit de arbiadeude klasse was op t eind van December in t beiit van 46 naaiinachines en eeu nani flntachiuc w uirop door de verbruikers of konAraotauteu nog een som van 2236 moest wordea afbetaald alvorens zij ze als haar eigendom kvmien beschouwen De knnst ivonden vaa de afd Volk voordrachteii Waarop concerten worden gegeven alsmede voordraehten gehouden werden druk bezocht Op de avonden die uiisluiltnd aan het honden van voordrachten gewijd waren Ket daarentegen het bezoek wel eens te wen ichen over Van de kosthuizen der raaatsehapp wordt veel brttik gemaakt n i87ö werd een voordeelig siAdo 4 ehaald van 4743 87 tegen 3632 40 in 1874 1876 GOtJDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDÜeblad vour Gouda eu Ouislrekeii De inzending van advertentiön kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuidholland volgens hnn bericht van den 3 5 October 1876 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 10 October 1876 De Secretaris De Bnrgcmeester DaOoOLEEVKK FOBTOM VANBbIOIS IJziMIXKlKB Onze Geldmiddelen Onze vertegenwoordiging heeft zich de laiitste dagen ernstig bezig gehouden met het onderzoek der begrootiiigea van het volgende jaar Het ciudcgKr dier begrootingen wordt steeds hooger alle takken van bestaor eischen hoogere uitgaven en nog is inen niet aan b t einde waterstaat eu openbare werken de one en onderwys zul i len nog lang uitzetting der wtgaven noodzakelgk maken Uikwglsiareeoaovarbenunigjaggesproken wij heViben reeds ministerie s gohad die bezuinigin in hun banier geschreven hadden maar de uitgaven vermeerderden nieuwe behoeften doen zich gevoelen en het is niet te verwachten dat het eindcijfer der uitgaven vooreerst minder zal worden De voornaamste vraag is dus hoe kunnen op de beste wyzt de gelden verkregen worden om aan die steeds toenemende uitgaven het hoofd te bieden Vrg algemeen is men het eens dat de wgze waarop de gelden verkregen worden den toets van een onderzoek niet kan doorstaan vrjj algi meeu acht men ons belastingstelsel afkeurenswaardig en herrormiDg dringend noodzakelijk Wel heeft de minister zfln woord gegeven wel z n eenige wetten ingediend en een deel daartan weder ingetrokken maar van een vnsc plan van hervorming is nog niets gebleken en toch dit wordt dringend noodig met het oog op het bestaande te kort iu de tegenwoordige ramingen Nog is het misschien t jd het is de plicht der regeering te zorgen dat wii niet overvallen endan door den nood gedrongen worden tot m aatregelen die het crediet des lands voor de toekomst in gevaar brengen Men moet toch niet vergeien dat sedert jaren meerdere uitgaven gedekt zya door yerhooging der belasting op het gedistilleerd en die belasting eenmaal zoodanig wordt dat verhonging wel met meer mogelyk is Het steunen op de zoogenaamde Indische hfldrage en op de schatten die wö uit onze koloniën trekken in onzeqnaliteit van landbouwer en koopman zullen steeds hoogst onzekere baten Styn waarop een goed financier niet mag rekenen Tal van omstandigheden toch kunnen ons grievende teleurstellingen bereiden Een opstand misgewas natuurrampen kunnen die gelden thans voor ons onmisbaar in gevaar brengen Met het oog hierop behoeft men nog niet eens te w zen op de onbillijkheid om die gelden te gebruiken om hier spoorwegen en waterwegen aan te leggen om onze defensie en ons onderwijs te verwteren terwyl in Indië aan Wies behoefte is i Het Jounud fficiel bericht dat de vAt klachten die by den prefeot van peUtie te Far s cyn ingekomen over het vervalschen van den wijn dezen hebbeo doen besluiten een nanwkearig toezicht te houden op de wynhnizen en de groothanddaren n commissionair in wijn De commissarissen van politie hebben bevel ontvangen met de hulp van een saakkundige den door wgnhaizen en hindelaren verkochten wijn te ondertoeken en de stakken die hun ircrtlacht voorkomen te verzegelen Een proef zal Isdan aan het onderzoek eencr scheikucdige eommis ie onderworpen worden Mocht de wijn inderdaad T rvalscht Worden bevonden dan zullen de seiialdigen gerechtelijk vervolgd en de vervalschte wijn in de oot of de Seine geworpen worden Keeds is cue groote hoeveelheid wijn te Parijs ia beslag genomen Dit heeft ook plaats gehad bq eenige lundelaren in de departementen die vervalschten wqn j naar Parijs hadden gezonden Te Utreehti dezer dagen de jaarlqksehe verkeringgehouden van de Nei Gostaaf Adolf vereeniging onder voorzitting van prof Kauwenhof die de bijeenkomst opende met eene opwekkende rede waarin o a Merd aangetoond dat het terrein van deze vereeniging nog het eenige is waarop de verschillende richtingender protestantsche kerk eendrachtig en met vruchtkannen samenwerken Het verslag over den tficstand der vereeniging door den secretaris den heer E César Segers uitgebracht laidde bevredigend De vereeniging zet haren arbeid geregeld voort Enkele nfdeeUngen hebben openbare s imenkonuten gehouden waarvan nitbreiding van het ledental het gevolg was De vroBwen vereenigingen gaan met kracht op den ingealagen weg voort Er zijn buitengewone giftenen legaten ontvangen waarvoor de vereeuing metaandrang wordt aanbevolen Als middel on de inkomsten te stijven wordt aanbevolen eene Gostaaf AdolfooUecte op den hervormingsdag die naar men verwachtte even goede ronlta n zon geven als ir irndingscoliccte op den Pinkstenjag Uit het ver lag van den penningmeeater bleek dit de vorige rekening gesloten was met een batig sa dn van 6031 04 endie van dit jaar sluiten kon met een saldo van ƒ 8347 96 j N eenige discussie werded de ondersteuningen aan hulpbehoevende gemeentenj zoowel in ons land all in het buitculand goedgektard De jaarlijks te Terieenen fee tgave weid toege n aan de gemeente van Miüheladorf in Zevenbergen Delft werd aangewnen voor het houden der volgende algemeene vergadering Des avonds had in de Domkerk eene openbare bqeenkomst plaats waano als sprekets optraden prof an Ooaterzee ds Pierson van s Bosch en ds T n Or thniien van Rotterdam De gehouden toespraken weiden door koorgezang afgewisseld B j de eergisteren te Amsterdam gebonden veiling ten sterfhuis van den heer VV de Vos J Bz wien kostbar venameling oud blauw Japansch Porselein ontvangen eftip algemeene bekendheid bezat golden o a een paar blauw Japansehe schoorsteenvazen ruim duizend gulden terwijl voor eeu 6 deelig do stelletje lOï 8 werd beta ild Te Keulen is qnaeatie ontstaan of ecu dameswagon op de spoorwegen tevens nict rook wagon is Eene dame wilde een voor hare sekae bestemde agou biuneutreden doch vond die vol tabaksrook Ër waren namelijk twee dames drnk b zig sigaretten te rooken Daar de reglcineateu omtrent dit geval geen licht geven is de qnaestis model jk nit te maken De berichten nit P rigord doen den liefhebbers weten dat de truffel dezen wirter zeer zeldzaam zullen zi De aanbondende droogte heeft het grootste gidee te der kiemen verstikt Da ntegeu zal de qualiieit uitstekend zqo In Chili hadden de kamers een wet aangenomen welke aok afgekondigd i woarbq op diefstal gocselstraf is gesteld Hierop hebben eenige heereu die hnn industrie bedreigd zjgen den 7 Augnstus eene conferentie gebonden waarop besdoten werd eene algemeeue vergadering van vaügeaoaten te beleggen oin te ber i icUlagtn over de belangen van hun bedrjjf Werkdgk is deze 10 Au astns byeengekoinen in een vlek teu oosten van Moliua Vijftig eerzame dieven wooudeu haar b de i itting daurdc vaa middernacht tot drie nnr in den ochtend het debat was warm en l uigdarig eiudrlijk werd met algemeene stemmen de volgende conclusie aangenomen De eerste rechter die geeseistaf atl uitspreken zal nmiddciyk vermoord Borden Dit Arnhem word gemeld Donderdag is alhier gevankeïqk binnengebracht de twintigjarige Touin Zwcers uit llheden verdacht van verseheidene dirfstajlea in verschillende diensten zoowel hier als te Sbeden Niet alleen van linnen goed huishoudelijke voorwerpen toiletbchoefie ongebruikte postzegels enz maar ook van haar geld heeft zjj zich meester gemaakt Men heeft in hare woning een gebed magazijn gevonden waaronder ook porlemonnaies met gond Haar laatste diefstal bestond nit een paar versehoeneu en een zilveren ring ran een barer kameradea In eene niet onbelangrijke studie van den natnarknndige Otta H Maller te Pesth hoe de dieren zich gedragen met betrekking tot het stoomwerktnig met andere woorden of het han vrees inboezemt of onverschillig laat hoe zich bon angst hun gerustheid openbaart hoe verschillend de indruk is die bijv een voorbijsnellende lokomoticf op een p iard en hond maakt enz deelt de genoemde schrijver mede dat in het afgeloopen vooijaar een paar zwaluwen hun nest gebouwd hadden in een der raderkasten van de stoomboot Xxgenêburg dat zy de reizen op Treisc en Doaan van Pest naar Semlin getrouw en rustig mede maakten en in die raderkast hun verblijl bleven houden toen de jongen reeds lang en voor goed het nest verlaten hadden Een aangename mededeeling voor worstoonsumenten te Utrecht Uit Wijk bij Dunrstede meldt men dat een vilder aldaar een drukken handel drijft in bedorven vleesch dat hij aan Utrechtsche worstmakers debiteert Öewoonlyk wordt op een uur afstand van Wijkbq D een vigilante van Utrecht komende met deze waar volgeladen SehoU eoor ié Mttktrij in Denemarken Heeft men hier met vele bezwaren te worstelen gehad voordat iets ten behoeve van het landbouwonderwijs geregeld was in Denemarken bestaan sedert 10 jaren reed zes scholen waar uAaluitend onderricht gegeven wordt in alle wat totWe melkery in betrekking staat Mr Tisserand bestuurslid der maatschappü tot aanmoediging der nationale nqverheid in Frankryk deelt omtrent een dier scholen 0 a het volgende mede in een der laatste nommen van het Magatin PUtorttqu De door mij bezochte schoot is gelegen op het eiland Seetand op 12 kilometers afstand van het station van Faamtmpp van den spoorweg van Kopenhagen naar Oonoer Ky draagt den naam van Tiune landhrugi Skole landbouwschool vanThüne In 1865 is zij gettieht door den heer Valentiner een der voornaamste Deensche landbouwkundigen De direcienr der school bebouwt tO M A hy heeft een stal van 20 beeaten en laant de school is een boerdery waar niet minder dan 180 melkkoeien gehouden worden De diredenr wordt Mjgtstaan door zijne eohtgenoote en drie onderwijzers Van 1 September tol 1 November wordt alleen onderwijs gegeven aan meisje en van IS Kov riber tot 1 Aogostii worden deze door jongen vervangen Voor de twee maanden betalen de meisje f 45 waarvoor zü huisvesting voediel en een nitmnntend onderwy Tijdens mijn bezoek waren er 62 mSsjes van 15 tot 18 jarigen leeftijd allen dochten van welgestelde boeren die er flink aitzagen en voldoend lager ender tigs geneten hadden Het onderwys is theoretisch e praetisoh Het onderwys in Je Vaderlandsche gesehiedeai moei vaderlaudalteUe by haar ontwikkelen er is een onrsns in het rekenen het boekhsnden en de natuuriijke historie speciaal wordt de melkkoe behandeld door het onderwijs zoekt men vooral de weetgierigheid aa te wekken en de leeriingen belangstelling in e boezemen voor den landbouw Het onderwijs in het baekhonden bepaalt zich tot het houden van de boeken voor de inelkurij ii ket huishouden Alle honden boek van de dagelyksehe ontvangsten en itgaven een uitraantende wyze om het boekhouden te onderwyzen Des namiddags worden de vroowelyke handwcrke onderwezen terwyl het zingen van godsdienstige en volksliederen niet vergeten wordt Het grootste gedeelte van den morgen is aan pTaetisciie werkzaamheden gewyd Beurtelings worden door de leerlingen alle werkzaamheden in de melkeri en de hniskondiag verricht Vier ploegen van drie meiqes ontvangen ieder 100 liters afg eroomde melk ora daarvan kaas te maken Acht meisjes zijn by de karn vier wassehen de boten de andere leerlingen melken de koeien roomen de melk wassehen het vaatwerk ea doen verder andere noodzakelijke werkzaamheden nehtervolgens worden alle werkzaamheden door ieder meiqe verricht Geniddeld worden dagetyks 4 l 500 liters melk tot boter en kaas gemaakt Alle werkzaamheden worden uitgelegd en verklaard de bi ste wijzen van bewerking worden aangewezen terwyl de inrichting van de beste werktaigen vaareieu is De raeikerij bevat het wachthuis met twee vastgemetselde ketel voor warm water en kranen voor koud water de werkkamer met de kara de kaasper eiren bascule on de melk ea de daarvan veikregeiboter of kaas te kannen wegen Een boterkelder om de boter te bewaren De melkkamer om de melk te bewaren diaafgeroomd moet worden 6 De kaaskamer De meisjes slapen op twee zalen waar de grootste lindelykheid en netheid heerschen Zij eten samen in een nette eetzaal De stadie ea leertalen Uten wat licht en lucht betreft niets te wenschen over aan den muur hangen landkaarten en platen die hy het onderwys gebruikt worden De jongens ontvangen van 15 November tot 1 Augustus een meer uitgebreid onderwys Zij zya allen zonen van welgestelde landbouwers die niet worden toegelaten dan na voldoend onderwijs genoten te hebben Na het verlaten der lagere school moeten zij nog minstens een jaar de heihalingsschool bezocht hebben waar ooderwjjs gegeven wordt i geschiedenis aardrijkskunde wiskunde de natuurwetenschappen en de levende talen Van zulke herhnlingscholen zyn er in Denemarken een honderdtal door particulieren of vereenigingcn gesticht en door den staat krachtig ondersteund De jongelieden bezoeken die van 14 tot 16 jarigen leeftyd dat Denemarken bekend is als het land waar het beste lager onderwys gegeven wordt dankt het aan deze inrichtingen De school te Thiine ontvangt jeder jaar 40 leerlingen dagelyks ontvangen zij vier uren theoretisch onderwys terwijl zij zich twee uren praktisch oefenen Zij betalen ongeveer 18 per maand het wassehen niet daaronder begrepen Een laboratorium noch plantenverzameling niets ontjireekt wekelijks werken zij in het laboratorium en doen uitstapje in den omtrek beurtelings moeten zy zelf alle werkzaamheden op het land en in de stallen verrichten Noorwegen en Zweden hebben het voorbeeld door Denemarken gegeven gevolgd men heeft onderwyzers uit Denemarken doen komen en scholen en modcimelkeryen gesticht O a te Haddorp in Oost Gothland en te Berggvara in Smaaland Behalve deze loliolen zijn er nog 14 of 16 modelhoevcn door den staat en de provincie gesubsidieerd waar drie of vier jongelingen of jongedoohter onderwezen worden in de kunst om boter en kaas te maken Aan deze inrichtingen schryft men terecht de verbeteringen tóe die in de laatste jaren in de drie Noordsche ryken het boter en kaasmaken beeft ondergaan Burgerlijke Stand GEBOHBN 4 Oct Dirk Adriwio ooders C Blok n H vsn d r Vilk Jscobo ouders A vsn Hoonl sa Uroensfcld Jicobni Johinnes ouden G P M Sonssr en J Smderi 5 Neeltje oodere J van der I r C C Rliibeek Cstkarin onderi P LeetUag en 1 C Schaonderwoerd Petronell older P Schweor Meijer OVERLEDEN 1 Oct S de Unge 11 j ONDERTROUWD 1 8 Oct C Vereelint 23 j n M Spek 88 j Gouda Druk van A Brinkman De uitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeachiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 75 francb per post 2 j Kennisgeving INRIGTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKKN BUROEVlÉErfTEaen WETHOUDERS van Oouda Gelet op art 8 der wet van den 2tt Juo 1875 iSlaaUbtad ifi 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verieend aan den heer H Schrave en zijne regtverkrygenden tot het plaatsen an een Stoomwerktuig in zijne kleederwnsschcrij riegeu in de Boelekade geteecend E n 68 kad eciie A n 1787 Gouda den 7 Oct 1876 Burgeineester en Wethouders voornoemd Ue Secretaris De Burgemeester OaJOQLEKVisa FoaTUU u vak BüaoEN Uzundoorji De BUIMIEMEESTER en WKTHOUOERS van Cauda doen te weten dat door den Raad dier genieentc iu zijne vergadering vau den 29 Augustus 21 Sqitember 1876 i raitgnteld de volgende verordening VERORDENINO ter instandhouding van de goede ord9 op het buitenplein vanen de toegangen tot het station van den Ned Rijnspoorweg Abtikel 1 Het is verboden rij of voertuigen Aie t it vervoer voor geld van personen of goederen linnen of buiten de gemeente bestemd zijn op het buitenplein van t spoorwegstation te do u ststioneereu ïomler schriftelijke vergunning van den Burgemecater De bepalingen van Artt 43 44 45 46 47 en 43 der Verordening van Politie omtrent de keuring van rijtuigen zijn ook op deze van toepassing Abt i Dein het vorig artikel bedoelde rytnigen moeten zoo zijn ingericht dat zij door de daarin gezeten personen vau binnen kunnen worden geopend Zy mogen niet worden bestuurd door personen beneden de achttien jaren Abt S Ieder rij of voertuig moet geplaatst worden daar waar de politie het noodig acht Abt 4 Voetgangers en bestuurders van rij of voertuigen zyn verplicht de richting te volgen die hun door de politie wordt aangewezen en in het algemeen de door k ar in het belang der openbare orde gegeven bevelen op te volgen Art 5 Het is verboden door dringen of op andere wyze belemmering van de passage te verooizaken Abt 6 Het is aan anderen dan aan hen die van den Burgemeester vergunning hebben verkregen verboden hnnue diensten als sjouwer pakjesdrager knier of wegwijzer aan te bieden Onverminderd de in art 8 bedreigde straf kunnen de overtreders van de bapaling van dit artikel van het plein en de toegangen verwijderd worden Abt 7 Alle bepalingen in de verordening van Politie voorkomende betrekkelijk Openbare wegen zijn ook op het buitenplein van het spoorweg station vao toepassing Abt 8 Iedere overtreding van de bepaling dezer verordening wordt gestraft met eene geldboete van 1 tot ƒ 10 met of zonder gevangenis van één tot drie dagen Bij overtreding van art 2 is niet de b taurder must d eigenuur van het tuig strafbaar ADVERTBNTIËN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlöke Nommen VU F CENTEN Met beloften en onderzoekingen wordt daü evenmin als hier iets tot stand ge racht toch is daar veel zeer veel noodig en de klacht dat Indië door het moederland stiefmoederigk wordt behandeld is volstrekt niet ongegrond Maar zelfs wanneer die bijdragen geregeld blgven vloeien is een hervorming van ons belastingstelsel dringend noodig omdat verschillende belastingen uit het kader onzer inkomsten moeten vervallen De suikerbelasting bi v is door alle deskundigen veroordeeld omdat zg de oorzaak kan zyn dat onze bloeiende suikerhandel zich verplaatst Welke overeenkomsten wg met de vreemde mogendheden mogen luiten willen w die voordeelen blgven genieten die de suiker ons geeft dan moet de belasting afgeschaft I worden Ook de acerjns op de zeep moet zoo spoedige raogelgk nit de Igst onzer inkomsten verdwijaea I Het vervaardigen van een waschmiddel uitloog en olSine is door een rechtbank strafbaar verklaard omdat daardoor de rechten op de fabri catie van zeep ontdoken worden Maar hoe zal datzelfde feit geconstateerd worden in tal van huisgezinnen waar datzelfde waschmiddel vervaardigd en gebruikt wordt Kan de Uscus den verkoop van loog en olëine niet verbieden dan zal de ontduiking van rechten op groote schaal blijven bestaan en alleen zg die fabriekzeep blgven gebruiken zullen in de behoefte der schatkist bgdragen Zulk een toestand nu een premie op het ontduiken der wet zonder dat die ontduiking voor vervolging vatbaar is mag niet langer voortduren De zeepaccgns moet afgeschaft worden Is het rnndvleesch nog altijd belast ook hier voor even als voor de belasting op azgn en bier moet de minister een equivalent zoeken omdat die belastingen niet mter in onzen tgd te huis behooren men wil voor het volk eeu betere voeding dan ook is men verplicht het vleesch te ontlasten men wil dat j ier weder zal worden wat het geweest is de volksdrank bg uitnemendheid maar dau ook geen accynsen die de nijverheid drukken en de vervgMrdiging van goed bier hinderpalen in den wes leggen Nog een andere belasting draagt bg tot de inkomsten van den staat in weerwil van alls bestrgding Hoeveel is reeds niet aangevoerd tegen de patentbelasting een belastaag die met recht en billijkheid den spot drgft die den eenen burger ongeëveuredigd hoog belast eu den anderen geheel vrijstelt die aanleiding geeft tot tal van qnaestiën tusschen den industrieel en de fiscus en daardoor belemmerend werkt op on e geheele industrie Maar reeds genoeg om aan te toonen dat hervormiug van belastingstelsel dringend noodzakelgk is en dat men nooit een voldoende regeling al kunnen verkrggen indien men niet met al het oude breekt en het bel istingstelsel geheel vernieuwt overeenkomstig da eischen van deu tegenwnordigeii ti d Het debut van den nuuistw mnl 4e QJ i Wl f