Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1876

pern iabaksMastiog is zeker niet aaumoedigeud geweest en heeft veler verwachlmi teleurgesteld Hopea wij dat het tegenwoordige zittingjaar ons betere resultaten zal doen kennen van de onderzoekingen des ministers Van het onderzoek der wet op de middelen Ld de afdeelingeu hangt In dat opzicht veel af Ëischt een groote meerderheid van den ministers hervorming van ons belastingstelsel vooral ook met het oog op de toekomst dan zal de minister aan dien weusch moeten voldoen ofwel zijn plaats moeten inruimen aan eenander die met nieuwen moed die taak op zich neemt ïot nu toe is het gevaar nog niet dringend geweest maar by voortduring wordt de toestand gevaart kër tgdige voonsieniug is noodig en volstrekt niet onmogel k Alom heerscht welvaart de belastingen zgnniet drukkend en gaan volstrekt het draagvermogen der bevolking niet te boven dit jaar isweder de werkelgke opbrengst aanmerkelyk bovende raning en wordt het cijfer der belastingenverhoogd h t zal zonder eeuig bezwaar kunnengedragen worden mits de zuuk slechts op billijkew jz§zopjperegejd wordt dat ieder naar zyu vermogen bydraiigt Zal het dezen minister gegevenzgn den weg te bdnen voor het belastingstelselder toekomst L BINNENLA GCÏDDA 10 October 1876 Blijkens eenlbij het Departement van Koloniën outVHugeu tele aiii vnn den Gouvenieur Gentrnul van NederUudsch Iiidie dd i dezer heeft dr generaal majoor Wiggera van Kercheiu deu 278leu September jl het navolgende uit Atchiu bericht Den 26sten September werd de versterking te Silaijg voltooid eli bezet Den 29sten werd Inugs den weg van Blang PandJang opgerukt naar Pradjue Mm ondervond hevigen tegeiistaud en trof een aantal versterkingen aan 22 stukkeu geschut en een voorraad ammunitie vielen in onze hnnden de vijand liet 35 dooden achter non ouze zijde sneuvelde één mindere militair en werden gewond de lete luitenant Smith eu f minderen Eene versterking wordt opgericht op 1200 meter zuidoostelijk van Kwalla Gigheu De gezuiulheidstuestuud was goed en de weersgesteldheid gunstig de atemiuiug der troepen uitmuntend Naar men verneemt is aan het departement van Hiiaucicü een ontwerp tot w zigiug d r zegelwet in bewerking en zal het biuutu een betrekkelijk kort tijdsverloop aan het oordeel der Stateu tieueraal worden onderworpen BUITENLAND Met de haringvincberü gaat het zeer slap Eiken dag komen een of twee sehuiteu te Scheveuiogeu aifn De prqzen zijn dun ook tot heden ongekend hoog eu dalen uiet in het miust Zy kunnen dus gelijk gesteld worden met de laatste aoteeriogen JBuHealauilscJi ovmlelit Gewaagden van tijd tot tijd de dagbladen van plannen tut aanleg vau paardeuspureu te VVijk bij Duurstede eu Aiuerougeu en zulks aangezien van den spoorweg liutterdam Munster niets meer wertl gehoord thans verheugen wij yns in de gitegeidi iii te zijn aaigaaude dun uaulig der 1 fektie van die Ijju ftoffp dam lluutru vau goederhaiid te kunnen niededeeleu dat de aanvaug der werkzaamheden eenig en alleen wacht op het Kon besluit hou e de de definitieve aanwijzing der te onteigeneuen perceeleu bedoeld bij art H der onteigemngswetr dut onmiddellijk nadat die stukken bij het bestuur der Uotterdam Munster spoorwegiiiaatschnppij zulitu zyu ingekomen tot de taK itie iii den aankoop der pcrceblen zal worden overgegaiin waartoe dan ojk icds geruimen tgd geleden pwkkkuiidtge taxateurs zija benoemd dat voor zooveel betreft deu afst iii l van grond waartoe door deu raad dir gemeente Schoouhoveu indertyd is besloten de directie der mu itseliapijij zich voorstelt met het gemetntebestuur iu overleg te treden zoodra het plan voor een te Schouul uvea te bouwen station definitief is vastgesteld Het schijnt alzoo buiten twijfel dat niets boegeuaamd langer aan de dadelgke uitvoering der Ign Botterdam Houten iu deu weg staat dan enkel en aMeen ds uitvaardiging van bovengemeld koninklijk besluit De oonsoak welke tot heden het nemen van zoodanig besluit vertraagde kennen wq niet moor wij houden ons verzekerd dat de Miuisler van Biuuenlandsche Zaken aan wiens krachtige eu besliste houding in de kamers bq de behandeling der et tot onteigening niet genoeg hulde kaa warden toegebracht ook thaus verder wel allea zal in het werk stellen om de daarstelliug dier 100 geweuschte spoorweglign te bevorderen ScA Cl jEaadag bebben in alle gemeenten van Frajikrijk UsA ie hoofdplaatmn van kiwtot arrondi eniMten eo daparteineuten uitgezaadenl de verkiezwKea van itiajra eu adjuuct mairea plaats gehad W4I is 4e toekenis dier verkiezing eeuigsziiis verigin erd doocdiea de wetgevende liohamea bepaald bebbeo dfit een veroieuwiog van den geheelen gemeenteread o et vooraf zoa gaan maar ook thans l9opt de strijd tusschen republikeiuen eu Bouapartistin t eze laatsten trachten zich te handhaven in het bewind dat hun door Napoleon III de BrogUe Buffet in handen is gegeven door zich niet pOlit eke oandidatea te noeinen De republikeinsche bladen dringen daarentegen met alle macht er op aau dat nIemHud gekozen wdnie tenzij bij vooraf ie opeul e vtaklaring heeft a elegd dut hij zich kan veteenigeu met den bestaaodeu regeeringsvoriQ met de republiek De Oosters he politiek verkeert weder 1 tlatu qua geen enkel beri ht verspreidt heden eenig nieuw licht over dep gang der onderhandelingen eu men moet ch t vreden stellen met de verzekering dat het voorstel van Kuslaud om een einde te maken aan den oorlog overal een guustigen indruk heeft gemafikt en een werkelijke verbetering in den algemeenen toestand door de wederzijdsehe toenadering ten gevolge heeft gehad In de eerste berichten betreffende dat voorstel werd gemeld dat het ten doel had om aan Turkge eene wapensohorsing jrop te leggen Bit kwam ons onwaarschijnlijk voor omdat het o i niet aangaat de eene oorlogvoerende parttj tot werkeloacbeid te dwingen en de andere vrq spel te laten Hat blijkt tfens dat Rusland wel degelijk gelijken maatregel jegens Servië wil toepassen Be sub oemmiseie te s Hoge voor de oprichting vnn een Houtmaiis moiromeut alhier heeft zich thaus definitief geconstitueerd en bestaat uit de beeren jiir P de Casembroot president mr D C A graaf Kan Hoogeuderp vice president mr J ë Banek secretarim Q J G Van Oordt penningmeester beneveus do hesfen dr A ï van Akeii W T P Clignett mr M H Godefroi jhr mr W G Hovy 4r J h Mojj q L Nierstrasz W van Oordt mr J P B Tak van Poortvliet D A Thieme mr W A baron van Verschuer dr A Vrolik en D W Westerbaan Het standbeeld van prinses Hendrik te Luxemburg opgecieht ia hflt pack ii Vrijdag ochtend op iet voetst4 gsplanlat Óe plechtige onthulling zal den 30n October plaats hebben Voor de acte als hoglflonderwijzer zijn Zaterdag tn sHage 10 caudidatea geëxamineerd waarvan er i werden toegelaten Atn het eumen voor de aot der Fmnsohe taal onderwierpen zich 7 c ndidAtep één trok zidh gedurende het examen temg terwijl de anderen werden afgewezen De laatate baikasten zijn Zaterdag middag van het Groot Stedelijk Badhuis te Bcheveningen vertrokken Omtrent de feestviering te Alkmaar van gisteren meldt men het volgende De gemeenteraad en de feestcommissie m t banier BthAlve den re ds v nqelden wibijnt door de moge dlieden nog een aj 4ere maatregel jegens Turkye 1 overwogen te zijn nL 9m zich niet te storen aan t verbod dat geen vreemde oorlogsohepen de Dar anellea mo n passeeren en met een oorlogsvloot VM de zes groote mogendheden eene demonstratie te Konatantinopel te ondernemen Volgens een telegram uit Weenen heeft de Porte tegen een dergelqke handelwijze ten sterkste geprotesteerd Ingeval de mogendheden de Dardanelleii mochten foraeeren zouden de residentie en de zetel der regeering terstond van Konatantinopel naar Adriauopel worden overgebraeht Tooi t oogenblik is er echter geen sprake meer van ilitaire maatregelen tegen Turkije Uet besluit tot ontbinding vsn bet Italiaansche Parlement is eindelijk verschenen de verkiezingen vollen plaata hebben den 6n November de herstemmingen den 12n November de opening der nieuwe itting i bepaald op 20 November Te Stnidélls gaf de Minister President zyn program dat Weinig fïenws bevat Üit Madrid wordt bericht dat generaal Martinez Campos spoedig als opperbevelhebber naar Cuba zal votrskken tettrül de daar aanwezige generaal Jovellar kapiteingeneraal zal blyven Wellicht staat dit beCiCnt in verband met den ernstigeu wil der regeering ffl een eind te maken aan den opstand onlangs is ipeder een groot aantal troepen derwaa ts gezonden C ba heeft in de laatste jaren misschien meer aan Spanje gekost dan het ooit kan opbrengen aan dat lud De hertog van Montpensier keert den 11 d er V met lijn familie naar Spanje terug afdeelingen schutterij en de ranzlek gingen In optocht naar het feestterein De voorzitter der feestoommisiie mr D P van Leeuwen wees op de beteekeuis vaó het iiwnniueut hoe het verrees wat het herinnert en braoht hyj aan deu kunstenaar Straoké De burgemeester airvaardde het monument namens Alk maars burjjei hy herinnerde aan den moed eu de volharding der voorvaderen en spoorde aan tot navolging in vrijheidszin en onafhankelijksgevoel tot eendracht en vasthouding aan het verbond tusschen Oranje en Nederland Eene groote menigte woonde de plechtigheid bij vele sub commissién wareu vertegenwoordigd waar onder mr J Heemskerk voorzitter der Haagsche commissie Het zou als eene zeldzaamheid in aanmerking komen dat de thermometer dezer dagen o a eergisteren boven de 70 teekeiide indien on niet door een geloofwaardig tuinbaas was verzekerd dat de thermo meter eens op den 3n October 83 aanwees Z Cl De 6e algemeene vergaderiug van het Ifcdeflandich Tomeeleeróond zal te ttottenlatn worden gehouden op Zaterdag 28 October 1876 des Vü jrniiddag5 ten 11 ure iu het gebouw der Koninklljh Ntderlandiekt Yachklub Onder de punten van beschrijviug komt o a voor dat in de plaats vun de heereu H J Schimmel W J Hofdgk en Julius V uylsteke drie leden van het hoofdbestuur moeten worden gekown Er is een vermoedelijk batig slot van ƒ 2114 in kas Op Vrijdag 27 October zal een tooneeh oorstelling iu deu grooten sohoo bnrg door de uieuwe Rotterdnmsche schouwburg vereeniging ouder bistuur van de hearen Le Gras van Zuyleii eu Haspels worden aangeboden door de afdeeling llutterdaui en alsdan i d wowlen vertoond UU o tt dai en een uietiff tooucetspel vau Gtrjrd Keiler Dl Minister van Oorlog vernomen hebbende datbij Int ouLiugt met graat veriof zeudeu van uiilitieiis aan sominigeii dezer door de militaire anturiteiteu als pUuits v or het vi riaten van het d tachuneut is aangewezen niet zooals beh lort het spoorwig lation enz op de route en het diclitst bg de wouiiplaalsder milicii us maar een atuion binnen den omtrekvan 3 a 4 uren Vjin die woonplaats güegi i heeft gelust dat voortaan aan militieus die met groot verlofvertrekken en langs spoorwegen of met stoo nboote 1 rei zen als plaats voor het verUten van het detachement worde aaugi wezen het station of de aautegplaats het latest nabij de plaats gelegen werwaarts de militiinizich begeven De lentoonst£lling voor den schoeumakerswtdsirijd te Breda werd gisteren ten 2 uur geopend Tcgiu 25 Ct entree is deze tentoonstelling gedurende acht dagen toegankelijk Behidve allerlei keurwerken iu t Bohoen en launseuraakersvak zijn loor particulieren ter opluistering antieke Indische en ook Atohineesobe schoeisels ingezonden Het bericht dat de verschillende peroeelen noodig voor den aanleg van den spoorweg Ijeiden Woerden thans in handen van de concessionarissen zijn overgegaan is uiet juist Slechts ongeveer de helft van het beuoodigde is in eigendom overgegaan Oadir de gemeente Soeterwonde is ie onteigening bgna afgeloopen in Hazerswonde sleehls voor eeu klein gedeelte In Alfeo is nog bijiia niets onteigend in Zwammerdam en Bodegraven nog maar weinig Verder tot Woerden is de onteigening bjjna geheel afgeloopen Rails zijn aangekocht en worden aan de Goudsohn sluis onder Alfen op een daartoe gehuurd stuk land aange voerd De quoestie van de brug over de Qonwe is beslist Men is bezig met grondboriugen onder Alfen Te Zwolle zgn der dagentweekarrraehten bevatr tende pm 150 bennen met garnalen di nit Dlbiug aldaar waren aangevoerd a ienrd en naar d ma plaats gebracht Maandagmiddag viel te Arnhem eep equipage met twee paarden waarin verschillende persotaen waaronder dames met kinderen gezeten waren t gevolge van het schfikken der paarden van den hoogen kant op den hoek der Lauwergracht bij den Wesljervoortschen Dijk in den Singel Hoewel het rytuig van een aanzienlijke en steile hoogte naar beneden viel werdeA file prsonen zoowel als de beide paarden en later ook het rijtuig zonder bepaald letsel uit het wat opgehaald twee der kinderen eöhter niet loqder groote moeite zoodat zij ook terstond naar het ndbijgelegen stadsziekenhuis moesten worden overgebrsöht Woensdag 1 November a s zal te Arnhem de IVe Nederlandiohe Protestantendag gehouden woid n in liiiiii Sacrum Het programma voor die s8meiikOTn t is door het Hoofdbestuur verzonden Daaruit bliJVtdat de vergadering ditmaal zal geleid worden H0Ot dr Ph R HugenhoUz als eerevoonitter pe volgeode rrtegpünten zijn aan de orde geslekl lo Welken invloed behoort de overtuiging aaugoaiide den standvastigen sameahang tussahes godxdjoqst en zedelgk kven te oefenen op onze polftieke en Boeiale gedragslijn Dit vraagpunt Zul worden ingeleid door dr J Hooykaaa 2o Aanwijzing der oorzaken van hedendaagsch pessimisme D t vraagpunt zal worden ingeleid door den beer h Meet 3o De zaak der zei ing Dit vi ogpunt z d wonjeii ingeleid door de heereu H C Lohr en dr H G Hagen Den avond te voren zal in MusU Sacrum een muziekuitvoering plaats vinden bij welke gelegenheid dr G van Gorkutn als spreker zal optreden De kaaspnxlaetie der Vereeuigde Staten is nu meer dan 250 miUioeu ponden waarvan iu 1875 bijna 100 millioen ponden zijn uitgevoerd Alleen iu deu Staat NeivYork zijn meer dan lOOO kaasfabrieken die de melk gebruiken van 250 000 koeien waarvan 80 millioen ponden kaas geutaakt wordt of 1000 pond van iedere drie koeien Engeland voert bijna 25 millioen ponden uit en Nederland 60 millioen ponden V Te Berlijn hebben zich twee vrouwelijke geneeskundigen gevestigd Mejuffrouw dr Lehmua uitFurth en ir ejuffiuuw dr Pranciska Tiburtius uitRugen zoo heeten deze beide artsen hebben te Zurich gestudeerd en zich gedurende een 4 jarigen studietijd door vlijl bekwairaheid eu eeu voorbeeldig gpdwg df achting eu erkentelijkheid verworven van hare professoren eu mede studenten Na een prachtig examen werden zij als adsistent arts geplaatst in de openbare kraamzaal en kliniek voor vrouwenziekente Dresden Daar hebbeu zij zich voor de practijkvoorbereid eu den In October hebben zij zich te Berlijn metterwoon gevestigd om ziekten van vrouwen en kinderen tot hare specialiteit te maken en ook verloskundige üulp te verleenen Deze dames zijnde eerste vrouwelijke artsen die zich te Berlijn aande praktijk wijden HuUcr Te Kuffstein is dezer dagen een menschenredder op aangename wijze beloond Hij zag dnt een persDo een pistooUchot tegen het hoofd loste eu ijlde diuir de dood niet dodelijk volgde snel dcrwouris uin hulp te verleenen De zelfmoordenaar had uonh de kracht zijn rvvolver op den redder af te sühieteu zoodat deze dood ter aarde stortte De andere overleed kort daarna In de B Ie van Volksonderwijs lezen wij een bericht dat als bijdrage tot het onvoldoende van de wet op dea kinderarbeid de aandacht verdient In zekere plaats zqu twee jute fabrieken waar kindeicn van 10 ü 12 jaren werden gebezigd om t touw van kofKebutcn en zakken te knoopen waarvoor fijne viuger es worden vereisaht Vóór de invoering der wet op den kinderarbeid gingen de kleinen van des morgens ses tot des avonds acht uur winter en zomer met twee verpoozingen v n éea of een half uur naar de fabriek En nu Wel nu gaan de moeders naar de fabriek halen er t werk vandaan en laten de kinderen van de school blijven om thuis even hard te werken En als er dan maar 10 pCt van de schoolbevolking weguljjft roemen de opder ijzers nog De Sode noemt de plaats waar dit geschiedt niet Ons is echter bekend dat hier de gemeente Rijssen wwrdt bedoeltt f od Onlangs werd gemeld dat ergens in ons land en witte zwaluw was gezien en dat was t teeken van en feilen winter Thans meldt men dat op d phata Berenttein te Looeduinen dezer dagen drie ooievaars zijn waargenomen die anders steeds in Augustus vertrekken Men hield dit voor een t k n van een zaohtea winter Hoewel wij naar vtürtrduwen in de instinctmatige weerkenrfis der ooievaars dan van de witte zwaluwen hebben achten wij t tech het vers ndigst het oordeel ever dea wV t r op te schorten Staar aaiileiding eener beoordeeHng yéu £ dlloo Perier s werk over Dirk Donker Curtius Miniaite d étot Necrlimdais scAiijft ini A livy o a In 1821 ichreef Donker Curtius aan de Staf nart WWta Worden de wetboeken en dus ook dat van het strafrecht aan de Staten Generaal voorgedragen ViJf en twintig jaar zijn sedert verstreken Tweemaal is sedert êt hoogste staatswet gewijzigd De derde telg uit ons vo steiyk stanlhuis draagt sedert de k eiin der Nederiandqn Eene etaatscomnrieeie tot zamenstelling van een eigen stiafwvtboek heeft han t k vqar ruimieen jiyir volbr o t Jfqg st edatlërinnert ons het ellepd overbljjfsel eensr vnmide fïp i VP W tijdperk yan verdrukking jiloor règeefliig noiSh vertegenwoordigiag ijerd tot duiver bUjlc 4 egeven dat men voornemens is de hand aau den ploeg ie loau Klinkt niet het tkrWru van Djnker Curtius ons als eeu grievend zelfverwijt in de ooren Heeft niet de natie recht te verwachten dat efiideUjk eens het zichtbaar teeken van Fransche dwingeUudij ten onzent worde opgeruimd Is er iu s Liuds raadzaal niemand die rondborstig eu moedig gelijk Hollandseh zonen betaamt van deze leus zijn prueterea censeo maakt Zeker gansch niet onbemiddelde boer werd onlangs in eeu kleine stad om te lichte boter op de markt bekeurd en ontving dientengevolge een geschreven bewijs ter voU oeuing van de door hem verschiüdigde boete De in dat stadje wonende notaris hem ziende verzocht deu man een óók geschreven billet te willen medencneu om dat in de plaats zijner inwoning te doen aUtzen waartoe de boer zich heel beleefd volg urae bereid verklaarde Hij vergat echter de op zieh geuumen boodschap tot hij des Zondags de klok hoorde klepiieu gelijk bij bet doen van pulilieilien da ir stteds de gewoonte was Daar hij zvtr uibij het gemeentehuis woonde liep hij plotseling a tn het papier van den notaris deukende uur huif om het te halen Hij kwam nog juist tijdig genoeg om het te doen aflezen maar had zich IU het papiertje vergist zoodat hij tot zijne verbazing zijne bekeuring hoorde aflewn die hij tot op dat oogenblik zoo gelukkig geheim had weten te houden INGEZONDEN GEDACHTEN bij het leaea van de begrootiag dsr Inkomatea en Uitgavea vaa de Gemeente uoada Alvorens de gedachten die bij mij opkwamen tij lcns het lezen van de begrooting mede te deelen wü ik met eeu enkel woord een punt ter sprake brengen dat met die bigrooting in geen verband staat maar toch naar aankiding daarvan mg in de gedichten kwam Waarom tooli visag ik hebben dq raadsvergadciiiigeu steeds op het middaguur plaats en Waarom ui t liever s ovouda Over t algemeen worden alle mogelijke vergaderingen dee avonds gehouden en dat geschiedt niet zouder reden Dat heeft een ofrzaak En wel deze dat s avonds iedereen meer tgd eu gelegenheid heeft dan s morgens of s middags de vergadering bij te wonen en men dan ook iiiioder geprefieeid is aU jfij de v o geie uren van den dag Diezelfde redeu doet het ouk weaschelijk schijnen de Raadsvergaderingen e avoude te houden Vooreerst kan men de zaken meer a let rcfou behandelen de raadsleden behoeven minder dan nu afwezig te zijn en ie burgers zijn beter in de gelegenheid eena te komen luisteren waar het hun belang geldt In den Goudsohen gemeenteraad zitten veel mannen van zaken eu met recht dat alleen dit treurige gevolg heeft dat Zij onophoudelijk moeten afwezig zijn wanneer hun beroepabezigheden hen elders roepen Een doetor bezoekt s morgens zgue patiënten een advocaat pleit s morgens een notaris houdt s morgens zijn verkoopingen een koopman heeft s morgens zijne bezigheden enz enz zoodat het natuurlijk dikwqls voorkomt dat die heeren niet kunnen komen en aangezien nu de burgerij eeu raadslid kiest oin in de vergaderingen zijn belangen le behartigen zoo moett het eigenlijk grooie uitiondiring zijn als een raadslid eena afwezig was Dit is t niet Er gaat geen raadszitting voorbij o verscheidene leden zijn afwezig en een groote bijzonderheid is het als alle raadsleden bijeen zgn DU is verkeerd Om hierin tegemoet te komen zouden avond vergadetingen verkieselijk ifjn En thans tot mijn eigiml k onderwerp avorgegun Ik vang mgne wandeling door de verschillende paden der begrooting aan met t punt waar de mtgaten besprokéu worden en wordt al heel spoedig opgehouden door de aarttidden m ie mitenartn ier iecrttarie De hoofdoonimios le en 2e commiea hebben t valt dadelgk ti t oag een te klein honorarium vooral in verhondiug tot den bode Deie heeft behalve vrije woning ƒ 800 terwgl degenoerade heeren respectievelijk ƒ IJOQ 00 ea 700 hebben Me moet die heeten welke goed ontwikkelde goed schrijveade en zelfdenkende menschen moeten zijn toch hooger stellen dan een moo dif slwhts kneohtsdieufteu doet een man dw papieren moet read n aanbrengen Imeht ls moet aanmaken en da elpke verheven bezigheden meer Feiteli wordt wat bet sarris aangaat leatstgenoemde hooger gesteld dan of ten minste gelijk gesteld met de heeren der secretarie wat immers afkeuring verflient Neeö de hoofdcommies le en 2e commlas moeten m i ieder met BOO verhoogd op welke wijze een en and inietere verhouding staat tot elk r Men mag nit eumaal iHet vragen voor hoeveel weinig ka n ik H t igedatm knig n aar wel met hQe eeï zjjn inijnp a Sbts W W n iÜl ï lwW Ik wandel verder Ik kom aan rk ioa tv voor UcM i D jc ui eteadan m i verhoogd voor de ovondverguderiugen Verder fe iotkn voor omroepen die geheel kondeu vervallen duar eeu omroeper geheel uit den lijd is zoo goed uU uieinaiid naar hem luistert eu in alle gevallen de aaiiplakbillettcn aau de hoeken der straten eu de adverteutien lu de dagbladen eeu practiaeher middel vau anuoiioeeren is Ik niider tot het onderioud van KandelflaalM en flauhoenen Daarvoor is uilgetrokken 1400 Onder die som is begrepen een som van 160 voor aankoop van booineii eu heestergewas Die som moet verhoogd Men moest nl de pluutsoenen een weinig sierlijker inrichten men nucst d iar wat ineêr bloemen planten en zoo het verblijf daar aangenamer maken Het heeft al den schijn dat nieu tegen de burgern zegt zi daar een wandelplaats waaruit met opi alle schoon geweerd wordt wij plaauteu daar weinig of geen bloemen uit angst dat gij die zoudt vcruiclrn Waarom ze uiet een weinig opgesierd Nu wandel ik een heel eind zonder stoornis voort hier en daar over een post heenspringende met in verhouding tot mijnen leeftijd jeugdige roekeloosheid omdat ik anders miju waadelinf niet in ééa dag kan afdoen o a de post tovtrlelteeren ga ik ongemerkt voorbij en vraag nie of die oude stramme overvaarders waarop de Oouitei Courant voor een tijd wees nog steedf t veer niet bedienen Ik ga venter en verder bnrgeravombchqol en weeshuis voorbij totdat ik t enkom zeven ogenteit van politie die mg vertellen dat zg de eenigp nolitiemacht bij dfg vormen Dat is zeker te weinig wjli eventeer t geval is bij de uachtwadits Het geV4 moet vermeerderd In het vorig jaar is er rew over gesproken bij de behandeling der begrooting door t raadslid Kranenburg zoo ik nm niet vemi dit uit gebrek aan dieven of door den invloed der politie Dit is zeker de groote diefstallen die in Gouda in de laatste jaren gebeurden toonden niet dat de politie zoo goed was Vermeerdering ia noodig voor de veiligheid der burgerij Verder wandelende kom ik het mudekoarps der schutterij tegen Mijne heeren raadsleden ia het geld daarvoor besj ed uiet eigenlijk weggegooid I Waarvoor dienen toch die aangekleedr vreesel geraasmakeiide manneu Wie weei het te zeggen Het geld is wezenlijk te kostbaar om t te besteden voor zulke nitt i beteekende z iken Al redeneerende loop ik met mgn neus t n de zwemschpol Ja deze zal wel zoo moetfin blg ven als hij is er is over gepraat er zijn voorateUen gedaan maar niet baatte t zou wfigig helpen als men nu nog eens beweerde dat daarin verbetering moet komen A propos het verzoek der Gondaohe Kiesvereeniging om een zwemplaats voor mingegoedui is immeia niet afgewezen in der tijd Ook niet aM genomen maar me mn er nog een over tUnten Pijnigt ona bestuur zijn boo d nog ateeds met die quaeetieP De burgerij ia benieuwd wanneer het resultaat dier gedachten opeuhaor wl worden Haar nu ik toch over die zwemschool spiïek etk vraag een beschciiden vra4g Waacam stelt men ge commissie in over die inrichting Er is een tcioolcoit missie een oommisiië van toezicht over de mmieitelUit waarom ook niet een over de noemeckool Een IH van t college M t tif fai bdéuiU fungeert voor commissaris een lid die door bijzondere omstandighs den waardoor hij dea zomers steeds afwezig is zttelr wd de minst geschiktste persoon is voor e mmwt saris van de zwemschool Dn of eeu eommisste of een oommisnris die gedurende het badaeizoen in Gouda woont mag wensohelgk heeten Al verder doch neen voordat ik afstap van het hoofdstuk dat over zorg voor de gnzon eid handtit even de aandacht gevraagd voor e n zaak die daarmede in nauw verlniM staat nl de wegrdiming der faecale stoffen Mij dunkt d Vt W Mtnur van Gondii niet langer mag drulen niet langer mag toestaan dat t water wordt verpest bij gebrek aau een behao j ingevoerd stelsel voor genoiiiride asalf idct lanler laag wachten zonder iets te dpsn Het koolcloset stelsél dat in Kralingeo met nab uitnemend suopea is in werking gebroeht de grodl waarde waarvan vnor kleine gemeenten door vek deakundigen en specialiteiten erkend is moest k zeg niet iiv evoerd neen ik beu zeer bescheiden in mgne weuschen maar moest ondenucht Thaus is het toèh eenmoid tyA dat w4j hier in ouda ë f grijpen dat het niet langer zoo gaan kao din men de gezondheid der burgen niet lai rMi vjeeielijk mag bensdeelen Zöu er niet é u raadslid ign die inzag dat de loak tlriu a onderzoek veMlert Het ii t 4opiin voor do eer ouief geuieeutelijke vertegenwoordfflW