Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1876

Vrydag 13 October W 1896 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Ouislreken Vlaamsch Linnenhuis C 24 2 De ondergeteekenden hebben de eer hunnen geachteu Begunstigers de ONTVANGST te berichten van eene elegante sortering der NIEUWSTE MODELLEN WIlTIililTilkS IKiiliSf I Wollen CHALES en AVOM l OKKE alsmede rnime keuze in KLEEDJESSTOFFEN verder ESKIMO S DUFFEL PLOCCINÉ 8 MOUTONS en verder alle Artikelen tot het vak behoorende l Kich minzaamst aanbevelend hel beu wjj de eer te zijn ÜEd Dw Dienaren Kauling Böntlage ZELDZAAM AANBOD Aau leTI 1 lËKVlA S BVZE Door onvermogen van betaling wordt aangeboden met 100 verlies eene FMM FMl fonkelnieuw vóór acht daten nit Partja ontvangen Oit prachtig instrument was aangekocht voor den pr j van 570 en wordt nu TE KOOP aangeboden voor 460 De toon van dit instrument is kolossaal de boa worde rflk en hoogst solide Schriftelgke garantie voor 5 jaar als ook de Kist ter verzending De PIANINO is groot model met uitgesneden Consoles en dubbel Cylindre Te bezichtigen bö den Heer W GRAVENSTEIN Logementhouder hoek Bleekerssingel R 156 alhier y Eh ten lotte een eukel woord over de begïootiag vau uUgaveu Vooreerst heriuuer ik mij d it voor eeuigeu tyd de weusch ia te kcuueu gegevcu door een der raadsleden de kohiereu vuii de plaatseljike directe belasting te doeu drukken Niemand verzette er tich tegeu maar de weusoh bleef eeu weusch Het zou m i goed iqn als die weusch uu vervuld werd en b de behandeling der a s begrootiug beslaten om die voortaan te doen drukken en verkrijgbaar te tellen en ten tweede volgt hier een woord over de opbrengst der standplaatsen op markten bij welke pïwt de loogriidamde kermis ter spraKe moet komen Hoe is t moet Gouda nog langer die walgelgke kermiapret binnen hare muren dulden Moet Kouda uog langer eeu gedeelte van de scboone JuUmaaud lien bevuilen door dat afuchlelgk kermisvolk door droukenmanstooneeleu geldverkwisting en bandelooskeidF Moet Guuda uog langer gedureude 8 a 10 dagen laag het vercruigiug puut i u van een troep van loogenaamde meuschen die echtt r weinig nienscbelijks jnaar daarentegen veel dierlyk over zich hebben Het ia te vreeien En nu de wandeling over de begrootiug is gedaan Zfl was veel korter dan eigenlijk wel moest maar niet alles op eens en ik mag niet onbescheiden worden in m jn verzoek om niiinte aan de redactie deter ooarant Mocht soms deze of gene opmerking in goede aarde vallen t lou m j aangenaam wezen Het is soms goed dat ook de burgers die niet in den raad zitten eens doen hooren wat zij van de ikken denken Ik weet wel er z n raadsleden die voor dergelgke itmJ eê M de knul hun edelachtbaren neus optrekken en met een minaehtend handgebaar zeggen waar bemoeien zq zich meé die menschen dat zullen wij vel doen zooals wij dat goedvinden en dan die Seden verbergen hun naam uog wel ach er eeu paeadoniem wie weet wat voor rare lui t zijn maar ik weet evenerus dat er mannen in den Goudaehen raad zitten die zieh niet zoo uitlaten over Wn die in de courant achryven raadsleden die niet vragen wie zegt het maar mal wordt er gelegd die er niet naar kyken of de man die ieta ib t midden brengt een gegauteerde hand een gekleede jas of een modieuse hoed heeft maar die alleen vragen of de aanmerkingen die hij maakt juist of de gronden die hy aanvoert waar z n Van laata enoemde raatlsleilen vraag ik met beleefdheid eeu weinig aandacht voor bovengenoemde regelen overtuigd dat zij mg die niet zullen weigeren EEN BURGER VAN GOUDA Burgerlijke Stand GEBOUËN e Oct Helm ouden M v n Beutkora en M U van Waas Aioo onderB t Gompars en L Staden Franeiaeaa Adriautti oadcn J Bieea £ H en Glaabeek OVERLEDEN 7 Gat U J vaa Aalea 4 aa J vaa Icaawan 87 j t GEHUWD i Oct M V O L Hout en C H H Uoibooy Voor iSt tn zoekt een van de beste refemtien voorzien AGENT een so lied Aanbiedingen onder letter C L 1403 an het Advvrtentie Bureau van S SALOMON te auuin ADVERTENTIEN Htid u overleed tot diepe droefheid van my en myne vi f jeagdi e kinderen mijne geliefde echtgenoot JOHANNES van LEEUWEN in den ouderdom van 37 jaren M BIENSBERGEN Wed VA Lekuwen Tevens betuig ik bij dezen openlijk dank aan Heeren Directeuren en verdere Werklieden der Stearine Kaarsenfabriek Gouda voor de geldelgke bydragen gedurende z ne ziekte 13 maanden aan ons bewezen Gouda 9 October 1876 Mevrouw BONTE Fluweelen Singel vraagt eene tegen 1 November Door büzondere omstandigheden nog tegen lo NOVEMBER verlangd eeue als meid alleen in een klein gezin Adres met franco brieven onder letter A of in persoon aan het Advertentie Bureau van KOK VRIJLANDT Boekhandel te Gouda Prijs per Flacon i 1 Wie zfln HAAR een mooie natunrlgke blond bruin ot zwarte kleur wensch te geven gebrnike van dit Water Er wordt voor ingestaan Niet goed geld terug Verbrggbaar bg LOUIS WELTER Oosthaven Coifiear Openbare VrUwllli e Verkoopint ten huize van den WelEd Heer J P H REUBER aan de Brug te Waddinxveen op VRIJDAG den ISn OCTOBER 1876 des voormiddags ten 10 ure van MEUBILAIRE bn andeke ROERENDE Breeder bg Biljetten en Informatiën ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddiiuevem De Heer H K van dbr WOERD ouderwgzer aan de Openbare School voor voortgezet Uitgebreid Lager Onderwas alhier stelt zich voor bg genoegzame deelneming een te houden ie de FRANSCHE TAAL en CONVERSATIE Voorwaarden 2 avonden gweeksgedurende twee uren tegen 5 gulden per moaltd Adres Wjjdstraat A No 169 bn den Heer P VLASVELD TE lELTTJJTlz tATINE 8 j De kwestie tusschen MI I en baas de JOSÖ tetreft het maken van TWEE STELopgespiegelde Vensterbhnden ieder stel groot l tU li hetwelk ik heb aangenomen voor 1 30 p at en baas db IONü heeft mg onder voorwendsel dat dit het accoord was 1 30 voor de TWKK stel uitbetatdd Ik beachouw de bazen voor te verstandig dan dat zij na deze opheldering nog nclit zouden slaan op de Advertentie vai baas DE JONG welke uiets auders schijiit t bedoelen dan zich te verontschuldigen door mg in een kwaad daglicht te stellen Met hoogachting Uw aller Dienaar A WOEULEB op een goeden Stand een net GEMEUBILEERDE KAMER met ALKOOF schoon uitzicht Franco brieven letter W aan het Bureau van dit Blad Openbare Verkoopiiig te OOÜDA op VRIJDAG 13 OCTOBER 1876 des voormiddags ten 9 ure vóór en in het Lokaal van Verkoopingen aan de Peperstraat aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED MANSen VROUWENKLEliDEREN KAGOHELS en FORNUIZEN 100 SCHUTTERSUNIFORMJASSEN 37 dito PANTALONS eene groote partg Z 4lKKBN verder eenig gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kaop tore van den Notans W J FORTUUN DROOft LEEVERte Gouda r Openbare VrUwlllige Vcrkoopiog in ééne Zitting op WOENSDAG den 18 OCTOBER 1876 dn voortniddags ten 10 ure ten huize van den heer A Bboebr Herbergier te Ouderkerk aid IJttel van Bene BOUWMANSWONING en aanbehooren staande te Ouderkerk a d IJetel bn het dorp j benevens diverse perceelen WEI HOOIBOUW BOUWen GRIENDLAND in dezelfde gemeente grootendeels achter de woning te zamen groot ruim 30 bunders breder omschreven bg gedrukte boekjes verkrggbaar bg na te noemen Notarissen Nadere informatien zgn te bekomen ten kantoren van de Notarissen G J SPRÜIJT te Ouderkerk a dJJeeel en J P MAHLSTEDÏl te Bergambacht Oouda Druk van A Brinkman BUITENLAND Buitenlaudsch Overzicht Turkije heed toexeateind in een wapenatiUtand van les maanden Ook de Sirviéra liju daartoe bereid Uit bericht meldt tevens dat de Porte lal beginnen au de invoering der beloofde kervormiugcn Daaruit Uykt dat ïurkqe uog aarzelt om overceuconialig de weuacheu van Eiigebud d voontellen der mogendheden aan te uemeu maar het zal zich waarachyulyk niet lang tegen den dr iog van allen knuuen verzetten Het ia dan ook voor eeu groot land een bittere pil zoo Ie moeten afhangen vau den wil vau anderen en Zuo vooruit te zien djt men afstand zal moeteu doen van cgne aontrrciue rechten want daarop komt het eigenlek neer De Serviera zullen nataurlgk toegeven Deze hebben alleen gehoopt op Eualanda geheiiueu ateuu Duareuboveu weaacht meu daar den vrede omdat ineu bang begint te worden voor Tchiieruajeff die de rol van dictator vervult en voletrekt il doordrqven dat Milan den koningatitel aanueine Zaterdag heeft de bekeude liberale Kiigelaohe afgevaardigde Furaler voor de kiezera te Bradford een politieke rede gehondeu die door 4UUU persoaen werd aangehoord Nadat hij er zyue afkeuring over had uitgeapruken dat de Regeeriug aauvaukelgk niet had deelgeuomeu aan de vredtlieveude pogingen der mogeudhedeii schonk hg volkomen adhniaie aau de luilate depêche van Lord Derby betieübnde de aanvraag der wapeiiachoraiug Hg betreurde het dat de Ucgeenug niet voor geruiineu tgd xoodauige taal hud gvvocnl Ue akehte ailmiiiialratia iu liulute iiii dU tyrauuie iu Bulgarije waren voortdurende bronnen viiu iiKuwe opatuuden Hij verdedigde daarom de oorlügaverkloriugen vau Servië en verklaarde te geluuveii dat het vorateudom de Turken gedurende den wiiiltr iu bedwang zou kuuuen houden ïot nogloe httft Turkge op den ateuu van ËngeL ind gerekend u de Kngelache vloot in de baai van Beaika beuhouffd ala een waarborg voor die onderatenning Mij huopt dat de Forte nog lal toestemmen in een wapeDeehoraing en aan Bosnië de Herzegowina en Bulgurgp autonomie zal verleeiieu met het recht voor de mogendheden om de naleving vau de beloften der Turkaehe Reg ering te bewaken EagLland moet deelnemen aan de diplomatieke tusniKukomBt der migendheden en Turkije doen begnj n dat het in geeu geval meer kan rekenen op de bescherming vuu Engeland De Eugelsche politiek behoort uiet te worden geleid door de vrees vau iu ludic de sympathie der Mahomedaansche onderdanen te zullen verli6ieu maar door het streven naar reohtvoardigkeid De Dugelache nntiu ia overtuigd dat de best beaohermiiig der Eugclsohc belangi u is tijii plicht te doen Ook in deze bijeenkomat werd besloten aan de koningin de bijceuroepiug van het parlement te verzoeken De heer Gladatonc heeft eea brlpf openbaar gemaakt waarin hg met Lord Derby s vourstalleu den draak steekt en nogmaals aandringt op bgeeuroeping van het Parlement omdat de Regeeriug het oneens is met de uatie Hq herhaalt ook de eisoh dat aan Bosnië de Herzegowina en Bulgarije volledige autonomie worde verleend De Fransche begrootingscomraissie heeft kennis gemaakt met het rapport vun Gambetta waarin wordt voorgesteld het heifen van een belasting op alle inkoiAsteu voortspruitende nit effecten de Frauache rente zelfs niet uiteezouderd De SpaansChe A nister president Canovas del Qastillo wordt steeds bedreigd door een coalitie van de liberalen men zegt dat ook Serrano is gewonoen en deze aan het hoofd van de vereeniging zon optreden waarin ook de gematigde republikeinen zgn begrepen BINNENLAND GOUDA lï October 1876 De 5egeering heeft van den voorzitter der NederWosohe Hoofdcomninie voor de Intematinale Ten toonitelling te Philadelphia opgaaf ontvangen van namen van Ncderlaodsche inzenders aan wie midaillea zgn toegewezen met opmerking dat zg als voorkxmig ia ean te merken en zoodia ameiyk zal onea aangevuld Onder die namen merken w wA genoegen op die van de hli P Goedewaagen en G v d Post a ier C G L Koüleinaua Brynen tvWlleskop en A v Vliet te Bergambacht De St Ct bevat de mededee i t dat Z M de Komag al blqk van goedkeuring en tevredenheid aan hen die zich ter gelegenheid van den jongaten watemood verdienatelgk gedroegen en Ii4 hunne toebrachten hetzg tot herstel hetzij tot Iniging van geleden rampen hetzg tot voorkomul van meer oDhaileii eereteekenen heeft verleend Daaronder zijn de heer M Byiom v Vliet dijkgraaf V d Krimpeuerwaard die een Iprereu medaille en de heer P J Hofman fabrieklaud teter mede v d Krimpeuerwaard die een broszen Dlhlaille ontving f i j iii N Woensdag 18 October lat eene vergadering van de Debatingclub pkats hebfan waarin als spreker zal optreden de tm D Biiytkr Het onderwerp z d zgn Lease opmerkingen over de HolUndaohe taal terwql ëoor hem sal verdedigd worden de volgende stelling Eene waarschuwing tegen het aannemen van verkeerde uitdrukkingen is niet overbodig Voor de aote in de Tranaiw taal waren Dinsdag te s Hage opgeroepen 8 catülldaten 3 trokken zich temg 4 werden afgewezeo en 1 toegelaten Van de 15 candidatea voor de hoofdoaderwijzexaaote werden 8 afgewezen eu 7 toegnMBV fraaruutKr A iLUop Miil nit Gouda Tegen het einde dezer maand zal de eerste aanbesteding door de Ned Westphaalsche spoorweginaatschappg gehouden worden zoodat men kan verwachten dat nog dit jaar met het werk eeu aanvaug zal worden gemaakt AmU Ct Naar aanleiding van t bericht in de bladen dat zich te s Hagc een subcommissie heeft geconstitueerd voor het Houtman monument wordt in M Dafllad van heden de Waarom die coiumisaie er uiet aan gedacht heeft om een of meer heeren van Scheveningen in die commissie op te nemen Tgdcna het krooutngsfeest heeft men ook al op dergelgk verzuim moeten wgzen dat daarop hersteld ia Waarom heeft men thaus uiet knik een onaangename opmerking voorkomen De Nieuwe hijdrage lol btwrderiiig e otdennij deelt mede dat zich meer dan 200 candidaten aangemeld hebben voor de aauataande akte examens voor het middelbaar onderwys onder welke 49 mannelgke en 1 vrouwelgke adspiraut voor het boekhouden De harde schrale noord oostenwind in Mei is oorzaak geweest dat te Boskoop bqna geen peren en appelen zijn zoodot er dan ook op de laatstgehouden tentoonstelling der Pomologische Vereeniging van die artikelen weinig te sien was De droge zomer was voor boomen en planten waarvan de verzending reeds in vollen gang is over tgehoel niet ongunstig maar wel dreigde dit de vele regen in den laatsten tgd gevallen te worden De polderaevenwel die van een stoomgemaal voorzien zgn verkeeren in dit opzicht in een zeer gnnstigen toestand Deze hebben dadelijk het overtollige water geloosd en daardoor kan d grond gemakkelijk het regenwaterdoorlaten Dat men thans gemakkelijk van stoombemaliDg gebruik kau maken bewgst de in den watermolen van den Laag Boskoopsehen poWer geplaatste maohioe Deze raaehiue die het saheprad van den molen beweegt heeft in weinige dagen het polderwater op zomerpeil gebracht en laat tevens toe van den wind gebralkte uiokeii De af en aankoppeling vordert sleAtavgf minuten tgds De gemeenteraad van Sohoouhoven heeft van Ged Staten de goedkeuriug ontvangen op het besluit tot aankoop van een knis om tot bewaarschool te worden iugerieht en tevens tot opneming van 5000 katgdd om lu de koeten te voorzien Door den Gemeenteraad te Schoonhoven ia besloten afataud aan het Bgk te doen van groud en gemeentewater buiten de Veerpoort ten einde d iar eeu zwem inrichting te maken Door het R C Mroehiaal k rkbe tnar van Oaboiaw gemeente Willige Langendt werd bq den Baad vaa State eeu beroep iogeateld tegen eea besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende d verbouwing van het kerkgebouw binnen den verboden afstand van de begraafplaats De onbekende belanghehbendec in deze zaak worden uitgeuoo ligd zoo tg dit noodig achten bun aemorieu en bewgaatukken in te zenden aan den raad vaa atate vóór 23 Oct s s In het vorige jaar ging er eea blgmare door het laad Was er toch sinds lang geklaagd over den toestand waarin ona nationecl tooneel zioh bevond waren de stukken die werden opgevoerd te onzinnig de actenn te veel in verachülende geiehicha qien verspreid en de kstterknodigen te onverschillig thans zou daaraan een einde komen De beste krachtett zouden in twee gexelaohappen worden vereenigd en de meeste zorg zou worden besteed aan het repertoire Uat tooneel zou niet langer blijven w it het te hing geweest was een verfleuschte schoone over wie dmu medelijdend de sehoudera opha dde maar een maaiitige gebiedater in wier handen eeu tooverataf rustte die ie ontwikkeling en beaeliiving vau het Nednlaudsehe volk een schrtde zou vooruitbreiigen Dielilqmare was eohttT trveiw een wuwbode Met name voor d e vilc klctiie HoUamlaciie atetlen die door het groote aantal der tooueelgezelachappeu tot nog toe van tijd tot tgil iu de gelegenheid wares gesteld toouetlvuorbtclliiigen by te wonen Voor hen was eeu bange tijil aangebroken De verbetering van het tooneel iu het algemeen zou hen allea ontnemen wat zij hadden men zou zioh tevreden moeten stellen aaet den troost dat het belang der kunst een dergclglce oiitberiug dringend vorderde Ook den Goudschen ingeletenen werd het bang om het hart bg de gedachte d t die zoozeer geliefde tooneelvüoratellingen voortaan achterwege souden blgven en dat ons ruim tooneel slechts brekebeenen eu krukken op zgne planken zou zien treden De smaak voor goede tooneelvoorstellingen was hier nn eenmaal eeiiigazius gevormd gezelschappen die nit een oogpunt van kunst luttel waarborg a lnl oden van te zullen voldoen traden in den laatsten tijd op voor leège zalm 1 en meer en meer werd het dnidelqit dat ook het Goudsehe pabliek onderscheid begon te zien tuascheu rmooi en vleelgk op tooueelgebied Het zou due zeer te bejtmItiFren zijn geweest alsalle gelegenheid tot verdere ontwikkeling op dienweg aan Gouda waa benomen het zou te betren nzijn geweest als wq ons hadden nioeteii ooatenteeren met troepen en atnkkeu van aleebt allooL Den hemel zg dank I zoover is t nog niet gek oaeo De lofwaardige pogingen van OnsOaooegSa s diivetie de groote oelahgstelling van Gonda a ingezetenen en de gunstige ligging onier gemeente maakten het mogelgk dat wij ala van ouds ons tullen kuuuen venueii deninhetzieuoptredenl van uitstekende kunstenaars in het tien opvoeren van degelqke stukken Pe atorm die ona boven het hoofd woei is voorb edreven het gevaar dat ons dreigde te naderen ii gelukkig afgeweerd en met groote dankbaarheid iu het hart zullen wg ons weder van tqd tot tgd naar Kuiistuiin begeven tot ontwikkeling van verstand en hart Tot opening van t seisoen w ns gekozen ude Otmckeji Voorzeker een gelukkigs keuze out eensdeela is de toon die daarin hëerscht eene die onwillekeurig aantrekt anderdeels i feen fifiai n r van tooneelea in die behaagt a m i X All eea bcwgs laa goedaa naak vaa het GoodMilM labiiek kunaen wg tot on genaegm vermelden dat ia rfeo aatslea tgd tKee aangekondifida Toonaal oorstelliDgrD die ait eaa ooirpont der koot weiDig of ma bcloofdco uit ftebrek aan pabliek aiet kondeo doorgaao Bravo Oouuenaartil I t aoB vroeger aooit bat gev 1 zga gawMst 6g agt ontcjjca aeggtlyk vooruitcegaaa