Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1876

Gl steijrii valid werdeu ons te iei gegeven Rus iKhe towlaaden Russische pereoimgcs eu kijkjes ia het Russische kveu altijd in het jaar 1851 dus vóór de opheffing der lijfeigeusehap Men zou voorBeker beier dan wq t iju bekend moeteu wezea met het eigen i inlig Raasischf uiü te kumiraVoor leelen ia hoeverre Oüstumes eta naar behoorea wareu Cekozen maar de kar ikters die iu het stuk voorkomen nutafxd gttukeiid eu lou ge h tst da VI door ü kr wnr ii te WiLirdcrrtu De hoofdpersoon iu de OaHuieff is geen Da icheif maar de k i tsier Osip dit tot op t ougenblik van het eetitc bedrijf lijfeigene is doch spoedig een htiet van vrijlating verkrijgt ten gevolge v u siju Imwelijk niet Anna l e rol van Osip ivas de voornaamste en gelukkig iu eer goede handen De bter van Zuylcn vertolkte haai op ituemeude wijap niet de vereischte soberheid met de noodige zelfbehecrschiug met bewon derenswaardigen eenvoud Het sliFIe spel van dien aptev ivas uiet het minst te Witardecren hje uit oemend straalde reeds daarin door de gedachten die er omgingen in z u ziel zijne trouwe aanhaukelykbeid aan zijn meester zijn innige liefde voor Anna cijn diepe smart die liefde niet te zien b antwoord jiea edele rol zoo te zien voorgesteld als wij gister t voorrecht hadden is verbeifeiid werkt vendelend brengt eeu diepen OBuitwisohbaten iudruk Ie weeg p ieder gemoed dat nog uiet geheel is onderSegaan io het praotiiehe leven Naast den heer van Zuylea stonden acteurs zyuer vaardig Be heer D Haspels loonde ook uu als graaf Whdimir een talentvol kunstenaar ie zijn In H ie eu 3e bedrijf kwam aijn talent het miest tot lija recht o a in de scène met Osip toen hy vol Terontwaardiging met een karwats in de hand tot kern kwam tot toohtiging gereed was lijuj woede weetelqk ziedend a twekkend maar Meef geheel binnen de perken die t schoonheidsgevoel gebiedt tcrvijt tjjn overgang van dien toestand in dien veel tecdeien v l van dankbaaHieid blijde verrassing en vurige eensklapa weder oatiraakte koop hem gegeven door Oiip s ir ede Ueling dat hü Anna voor hem bewaard had prachtig ja wij gelooven onverbeterlijk waa Se op het Goudsche tooneel tot nog toe onbekende etenr Bosier Faassen als auttur was die heer hier wel bekeid donk zy menig prachtig stukje als o a de Werkstaking ea de Miliuire Willemsorde dat wy hier vroeger lageu opvoeren gaf nuB als Roger de Taldé eeu Franseh diplomaat te ïiel die verstaat gezellig te disooureefen en die de Mt ia ea mond gegeven bo mols zóó weet te Z gl a dat de volle waarde da vaa aan t licht treedt iets wat niet steeds bij alle acteurs het geval is De hh Ijc Gras en J Haspels hadden kleine rollen waarvan niet veel te zeggen valt maar aangezien ook de kleinste schijnbaar niets beteekenende rollen voor des indruk van t geheel goed behooren vervuld waa tons aangenaani genoemde hh daarin te zien optreden Hotijaril slechten invloed een nevenrol kan hebben op f fi x was o a nog gisteren melkbaar De geestelq ke nl die Wladamir moest zegeLcn by zijn vertrek ifaar Muskaa deed dit min of meer plechtige oogaoblik geheel in t water vallen zelfs zoo dat het gr otst gedeelte van t pnbliek onwillekeurig txoat lachen waar een heel andere indruk had moeten gegeven worden £ b thaaa een enkel woord over de dames Het is nog niet heel lang geleden dat bet Rott geielschap alleen bestond uit heeren d w z er waren ook wel dames maar die waren zoo dat men hen eigenlijk niet meêtclda en dat mea de voorstellingen bijwoonde uitsluitend met t oog op de acteurs van I gnehefaap Dit is veranderd Eensdeels doordat de aotiieea dank zij uitnemende leiding ea volhardende studie Hink voormtgiageni anderdeels doordat er nieuwe krseaten aan het giezelschap werden toeyeToegd He ia waar oog steeds staat de vervulling der vronweoiollah ongetwijfefal achter bij die der Biaiinea maar de leer wijde klove van vroeger is opgeheven er ia toenadering gekomen De voornaamste aotrioe van t gezelschap mevrouw de Vries voor wte aaar men zegt oorspronkelijk de rol van Anna wat bestemd werkte tot deze voorstelling niet mede Aan mevr Valois SablairoUes Mej van Dam en Mevr van Offel Kleij waren de voornaamste rollen toebedeeld van gravin IVnicheff prinses Lydia en Anna De eerste hadden we tets waardiger gewenscht daar een dame uit den hoogsten Eussischen stand hoogat waarschijnlijk in toon en manieren iets meer Tontelijks zal hebben gehad Niet altijd ook lag Ü dsa joisten klemtoon op bare woorden Prinse I ia viddead ons beter ea bq het apd van Anna kobd i wil maar niet vergeten dat de rol eigenlijk oor aievT de Vrie waa weggelegd Waren alzoo de meeste personen op zich zelf be houwd Verdienatelijke vertolkers der aan hes toevartiDUwde rollen t ensemble was zeer goed Het WM b T ii kM 2e bedrijf niet maat een vemmeling van vcraohillaude dames eu lieereu die elkoür Vr igen dedeu eu ibtwoonleu gaveu aJbals t wfl reus Bohijttt op t tooneel bij een uijt goed geoefend gezelschap neen t was in ile werkelijkheid een gezelschap t waa als t vware aea kijkje op eea wezenlijke soiree t was de uatuur op lieelerdaad betrapt De eerste voorstelling van gisteravond belooft dus iets goeds voor het vervolg Moge er dezen winter uooit eeu stuk worden opgevoerd van niiuder gehalte als de Danicheffa eu het spel steeds evenzeer beantwoorden aan de hooge eischen die wq billijkerwijze mogen stellen aau zulke talentvolle kuuateiuuirs als het Rotterdamsche gezelschap bevat I Naar men verneemt meldt de N S Cl ia het werk voor het maken van een haven voor Batavia gegund aan de heeren H Lee Son te Londen eu C vau Hattuin te Sliedreoht Statea Oeneraal Twekde Kameb zitting vau 11 OctoWr In de zitting vau gisteren zijn de algeineene beroadslagiugcu gevoerd over het wetsontwerp tot regeling der coöperatieve vereeuigin gen De hh Ciodi rji eu de Vries hebbeu het stelsel van het ontwerp verdedigd De hh Verniers van der Loelf Mackay en Wintgens achtten op verschillende gronden dat stelsel minder passend De minister van justitie heeft het outwerp gekenschetst a s een voorloopigeu maatregel w Ike uoodig was en dat met vrijlatiug der coöperatieve vereenigingfu om zich te ontwikkelen waarborgen schenkt tegenover derden Heden voortzetting Op last van den Minister van Oorlog zullen er van den IBden dezer tot ultimo Vebruari e k geene voordrachten tot het toekennen van pensioen of van ontslag uit den dienst wegens Udiaaingebrekeu onder toekenning vau gratificatie aan ouderoftieic ren en verdere raauschappen mogen worden ingezonden dan alleen wanneer door hen die daarvoor iu a iniDerking komen uitdrukkelijk het verlangen wordt te kennen gegeven om niettegenstaande het min gunstige jaargetijde uit den dieuat Ie worden ontslageu Naar aanleiding van het indertijd ie s Ilage vermelde gemeenteraadsbesloit om jougeliedeu van uitstekeuden aauleg door wie geen schoolgeld kan betaald worden kosteloos te plaatsen op inrichtingen voor middelbaar onderwijs heeft de commissie voor de verordeningen rapport uitgebracht Zich volkomen vereeuigeude met het beginsel stelt de commissie wat de n geling der toelating op de bedoelde inriohlingen betreft voorop dat Burg en Weth en de beslareu der bijzondere gesubsidieerde inrichtingen hiertoe niet zullen overgaan dan na eeu grondig onderzoek behalve omtrent de bekwaamheid ook omtrent den bijzonderen aanleg den ijver het gedrag en daaronder begrepen den geest voor orde der candidaten Op dien grond stelt de commissie alleen de mogelijkheid eu geenszins de verplichting tot jaarlijksche kostelooze opneming van een vaat getal taerlingen voor Behalve voor de hoogere burgerschool en de burger dag en avondschool acht de commissie het wenschelijk op het voetepoor van Amsterdam ook voor de Ambachtsschool en de iudustrirschool voor meisjes het aangeprezen beginsel in de verordening zelve op te nemen Overigens heeft de commissie zich grootendeels vereenigt met de concept verordening der choolautoriteiten die geheel op den leest der Anr terdainsche verordening is geschoeid behoudens eenige wijzigingen voornamelijk wat betreft het getal der toe telaten leerlingen Te Amsterdam is door eene commissie uit den raad in het vorige jaar benoemd tot herziening vau het stelsel der plaatselijke directe belasting een uitvoerig rapport uitgebracht Zij stelt voor dat door den raad worde bealoten I de noodige sUppen bqderegeerinjr en de Stjtten geueraal te doeu ten einde door wijziging van art 240 der gemeentewet de opcenten op de hoofdsom der beUeting op de gebouwde eigendommen te kunnen verraeerdereu tot een bedrag als waarmede die belasting zoo in hoofdsom als opcenten door toepassing der wet van ü Juli 1873 voor Amsterdam is verminderd j 3 de opcenten op de hoofdsom der personele belaatiA in hel vervo van gemeentewege niet meer taJheffen te begiunea met 1 Januari 1877 jaarlijks te heffen eene belasting op het inkomen volgens eene gemaakte classificatie der belastingsehuldigea te beginnen met die welke een eigen inkomen van 00 hebben 4 de vfrordening op de heffing en invordering der plaatael lre directe bebwting te wjjxigen in dien zin dat jaarlijks eene plaataelijke dircete belaating worde geheven ten hoogste tot een bedrag van 1 000 000 volgejs het inkomen dat uit de vertering der belastingschuldigen blijkt De opbrengst eener belasting op de inkomsten wordt berekend op ongeveer ƒ 1 400 000 waarbij het werkelijk inkomen op 70 miUioen geraamd wordt bü eene percentage van pCt De hooge raad heeft vernietigd een vounit raa deji kuutüurtohter te Zierikzee eu daarbij beslist dat de uitgever van een dag of weekblad straf baar ia wegens overtreding der wet op de maten en gewichten wanneer iu zqn Üad eene advertentie is opgenomen waarin de benaming eener maat uiet volgeus de wet wonit geuueind zilfe dan wanneer hem zijn lasthebber dergelijke lulverlantie ter plaataiug heeft tocgezoiiden Uit eene brochure uitgegeven door het Aljiemeo NmI Werklieden Verbond voorzitter de heer B H Uelilt blijkt d it door deu burgemeester van s Her togenbosch indirtqd de aanplakking dir bekcude proclamatie vun dat verbond uitdrukkelijk is verboden oindut zoo schreef de heer Pumpe loco burgemeester de daarbij bedoelde oproeping bij om geen bqval heeft gevoudeu en wij daarom tot de verspreiding daarvau niet hebben willeo meewerken Zooals dezer iagm erd gemeld is riedrich Duritsch de vreemdeling die zes eken geleden in eeu koffiehuis te s Hage werd gearresteerd ouder behoorlijk geleide naar de Zwitsersche grenzeu gebracht om Ie Verrilres aau lie Zwitsersche policie Ie worden uilge leverd Ken goede bekende viiu hem Olaiiget met wien hij te s Uigt zokeu deed maar die eensklaps was verdwenen bevindt zich brteids in haudea der Zwit sersche policie Eeu auiUr vretmdatiag Francis P op wien de policie in de residentie het oog hud gevestigd vertrok met de uoonlerzou naar Loudeu gevolgd door zekeren Paul Ie U c ru Frauschmau die naar men vrrba4t hier ter stede verscheidene kwartieren iu haar hnd en evenveel naincu voerde Door de Kngclsche policie aangehouilen gee t de btutate voor uiet te zijn de persooa die oieu zoekt De inspecteur van polieie Kloppert is derhalve naat Ijjnden vertrokken om hem te herkennen De vader van Ie U die zich ook iu deu Haag ophield maar zonder opgave vau adrca de stad heeft verUteu wordt opges Oüril eveuals zekere V die te Amsterdam verblijf hield Eindelijk heeft nog een ander vreemdeling een Italiaan die voorgaf een graaf te zijn eu te Rjtterdam in zijne moedertaal les Ie geve inuar iu de residentie met bovengenoemdeu personeu veel verkeerde gemeend een veiliger wijkpUaU te moeten opzoeken ollhaiis hq verliet e niMjhls zqu woning door het venster zonder eiju hospes betaald te hebben Al deze vreemdelingen schijnen haudels operatieu te hebben beoogd die een gerechtelijk onderzoek uiet zouden kunnen doorstaan Met redeo mag men verwachten dat na afloop van het tegeu Duritsdi e a te voeren proces zid blijken dat door toedoen van de justitie en de policie de hand is gelegd op een aantal vooral voor deu huudel iu het bnileuland zeer gevaarlijke sujetten Men meldt uit Deventer Zekere H Sikkelbeen geboren te Zuidwolde in Drenthe vertrok na den dood zijnt vaden naar Slagharen gemeente Ambt Hardenberg waar thana zqna moeder nog woont In de maand Januari vaa dit jaar versoheen hij met nog aadere jongelieden voor den burgemeester van Ambt Hardenberg om zich voor de loting der uationals militie te doen inschrijven De burgemeeater zoa hem echter gezegd hebben dat hij een jaar te vroeg kwam en daarop vertrouwende is Sikkelbeen naar hutis gegaan Dea 28sten Maart jl echter werd hij zonder loling voor één jaar bij de militie ingelijfd en in deu loop van dit jaar stond hij voor de rechtbank aldaar terecht onder beschuldiging dat bij zich niet binnen dea daarvoor bü de wet gestelden termijn voor de nationale militie had doen inschrijven Hy wenl deswege veroordeeld tot eeu geldboete van 3 of gevangenisstraf van één dag welke straf hij hier Maandag heeft ondergaan Naar wq vernemen zal hy thaaa deu burgemeester vaa Ambt Haitlenberg in rechten vervolgen Men leest in de Provinciale Ifoordir Wg deelen hier onderstaand voorval mede dat erge gevolgen had kunnen hebben Het is nameUjk gebleken dat er een soort lepels bestaat die door het gebruik de buitenste metaallaag verlieten en verder boofdzakeUjk bestaan u t eene compositie van koper Hoe gevaariyk deigelijka lepels voor huishoudelipc gebruik zqu en waarmede men niet voorzichtig genoeg kan wezen bleek 11 Zaterdag te Rotterdam in het gaziu van H v M n dergelijke lepel geheel of gedeeltelqk bedekt met efD groene laag koperoxyde werd zonder er acht op te slaan gebruikt tot het omroerei der spqs voor het middagmaal bestemd met dat gevolg dat eeiii en tqd na het eten allen h evig ongesteld werden Boor de spoedig ingeroepen hulp van den heer dr Otet waren gelukkig dsa volgenden atorgtB allen wa£r voldoende hersteU In eene correspondentie uit Rome voorkomende in de lombtrdia wordt het volgende zonderlinge ontwerp medegedeeld Monsgr HaMOiui de 4 Bflriffiba patriarch koestert het denkbeeld Palestina te maken tot eene btzittinj vau deu paus en het schqnl wel dat hq uiet alleen gesteund wordt door Pius m maar vreemd genoeg ook door de Turksohe itgeering aau welke het Vatikaan tha s belaugrgke diensten bewqst Zqii voornemen is eea tU rki n stroom landverhuizers uit alle katholieke landeu van Kuropa naar Palestina te lokken min dezen land en vee te geven en werkplaatsen iu te richten opdat de vooruiiainste industrieèu die elders blotitu er zouden kunnen worden uitgeoefend De hoofdstad van t land zou Jeruzalem zqu dat met spoorwrgeu in verbinding zou worden gebracht inet Bcihkhem de Uojde Zee eu andere heilige pl inlseu ïe Jaffa zuu een groote haven worden gebouwd en kleine haven zouden bq andere kuststeden worden aangelegd Dit fantastisch bqn onmogelijk phiu heeft in t Valikaan eeu aanzieulqk getal ondersteuners om te begiuiieii met Pins IX die waarsohqnlqk zqu opvolgers de mogelijkheid il verzekeren iu het buiige laud zoowel den W8rildlijken al geeslehjken schepter te voeren Omtrent den stand der gewassen schrijft men aau de Leidtdte Ct Zelden werd met den vroegen aardappel beter rekening gemaakt dan dit jaar De aanhoudende droogte veroorzaakte eeu kleiu beschot tengevolge waarvan overal de behoefte aau dat product grooler dan anders werd en de vraag voor het buitenland vermeerderde Doch uauweUjks was de vctzeu diug afgeloopeu of du voordceligste tqd ook voor het westlaud was verstrekeu Het fruit waarvan de aidbcsseu het eerste ter verzending uilmaakte moest grootendeels zqu weg zjekeu naar de biuneninndsche markten De grueuteu waren schaarsch of hadden poedig gedaan de suqboonen o a bloeiden kort eu gaven een kleiu gewas de bloemkool kwqnde door de droogte terwql zq meer dun ooit bezocht werd door de witte koolkapel Fieris brassicae ten gevolge waarvan een tallooze menigte rupsen het gewas tut geraamten afknaagde Wat er van het onaanzienlijke gewas bq de dagelijksoho rupscuvangst nog aan de verwoesting ontkwam werd ingemaakt eu aaar het buiteulaud verzonden Ook de uien zqu nergens gesliuigd De booibouw had bq aiistek gunstig weer en de bergeu werden goed gevuld De weilanden verdordeu iutusschen en het gras was bqua overal verdwenen Het beschot van het Icoolzaad Vergadering tod den Oemeenteraaa DINSDAG 10 OCTOBER TtfKflDWDordig d hh van Bergeu rjzendoorn voorz ea al dfl IsAcD Iwhslve den be r Stmftoai die kid kennii gegevea door OD itald uüd vorbindsui te sijD de vergadernig by te woaeo t e ifvtslflQ der vorige vtr t iBg nordso fsluea es gc rrestserd laglVima if was niulve tsji hh Gadrpulaerde Slaleu iticr otiucic iahondeode goedkeuring um vaa het batig lot tiu 1675 It COO te doca strekken voor eene op de begrooting ven 1876 voorkomende gcldleening tot dat bedrag Nollücetle eene miiiiva a deielfde goedkenrende de verurdeaiag ter luitaodbuuiling van de goede orde op bet buiteiipleiu van en de tocgaugen tot het station lan dea Ned Khijuspoorwcg oli wordt fnlizeo het rapport der comniwie in wier hauden was geatelJ bet voorloopig iHulerzoek der rekeningen tau de geenbaidleerde hulzeu van elSudigbeid tot goedkeuriu adviseereiide ter vine mogelijke vso de eommisais la wier handen waa Keateld de Gemecnte Uegrotftiug ovir 1877 goedkeurrade de dour B en W aanbevolene verhoogiag lan L Biuoeadijk eu wed P HeijJeloac en tot afwijzing dier verdoeken van oiej van de kleiju Verboef en II J Steeabcrueu alimede renige bedenkingen nakende die door B en W voor een gedeelte worden overgeDooien eu anderen worden wedurlegd ter viaie e D vooratel van fi en W tot deu openbaren verkoop vau eenige booaen en houlgewsa op het Guudacfae en Auuterd rijpad de heer Virulij atelt voor om dil dadelijk ia behandenng te nemen leneiiide zoovet uogelyk aau de orde vau Itijolaud te voldoen de hier Kraueoburg iu tegenover geatcldeu iio na eenige diaeuaaie wordt het vooratel Virutij lo aUmuiiii gtbracbt en aangeoomfu met 15 tegen 1 atcm die van deu heer Kranenburg daarna wordt het vooratel met algemeeue ateuimen aangenomen eese uiiaaive va N Franfoia Snel berichtende dat door hem outalag W irdt genomen ala lid der owuuaie Over de muziekBclool Notif eene miaaive van de commiaaie over de maziekaebool die door voornoemd ontalag een dubbeltal aanbiedt tot aaovulling van bun college waarop geplastat zijn de hh C C Knaap en H IJaael d bchepptr ter vuia en benoewiag in eeue volgeode vergaderlug eene adrea tan A Rietveld en andere bewonera der Vogelenaank klagend over eene dcftcte pomp voor de woning van J Dornée Vensekeade reparatie derzelte uf op eenen afatsud van 2 KOtera en andere te plaataeu bet rapport van B en W luidt dat dezelve heratcld la en dil adrca aan te nemen voer notificatie biermede vereenigt zich de vergadering aej adrca van Ji Appel eu andere btwouera der Korte Akkarea verzoekende een lantaarn te plaaUeu aan de Fllipakade eu aaabledtiide ter voorkomiBg tan ongelukken al werd die deauuoda door petroleom verlicht de aansteking zelve te verrichten wordt geateU in handen vm B en W ter fiac van bericht ea laod een adrea tan B Mullaart verzoekende een hraggetja t nogeu leggen van ziju eigendom waarop acht baiajea ataan tot da Boelckade het mppurt vaa fi eu W la dat hiertegen geen bedenklugrti beataau ter viaie een adrea vau W H Polet die verzoekt vergunning tot het nederleggeu van hardateen tip geweentegrond in de Zak U enW willen onder zekere voorwaarden dit verzoek toestaan tegen IU eeutcn de eentiare ter viaie n adrea van J M van Boarea gelijk verzoek doeude voor grond aaa de Vgveralraat ter grootte van t6 mctcra B en W willen ook dit verzoek onder gelijke vuoiwaarileu en tot deozelfden prya inwiUigeu ter vlale een adrea vau Ü Liiidborat bru waèbter aan de brug over de Noodgodalerg aan de Haven verzoelieude erhou iug van tractemeut ouiUat bg tot bet in beHegiug brengen luct ziju belde moet wezen liet rapport van ti ea W luidt dat hierop gerakend waa es hem ƒ 812 wordt augokeerd terwy de brugwacblera san de Gonwe aleehte 208 geuieteo waarom B en W tot sfwifsing sdviaeerao tor viaie een adrea van H frie venoakends ü ceatlaroii graad ssa de veat ea aaobiedeade dea nooda 8 per centiare wordt aangehouden tot het aaa de orde gestelde verzoek van U Faaij B voorzitter deelt mede dat op 7 October zijn nagezien da hoeken eu kas vaa den Gemeeate Ontvanger de boeken waren in orde en de gelden lu de kaa voorbandoa Notif lan de orde ia bet verzoek van den directear der atearioe kaaraenfabrtek Oeudm tot het leggea vaa en bonten fundeeriiig in bet plaulaocu naby die fabriek om daarop een eontrafort te metselen dit wordt algemeen goedgekeurd Het vcixuek van den heer 11 Foaij om behalve de afgeatane i5 centiaren grond aan de Veat bg do kruldenleratraat nog ttö centiaren aaa be m te lerkoopec B en W meeneu dat Frie julat deze grond ook aanvraagt eu achten dit £ eu mia veratand daar laatatgenoemde bieraan nieta zoude hebben zg adviaeores doa tot atwgziag van bet verzoek door Frie gedaau en omdat bedoelde giood reeda eeuige jaren in gebruik ia geweeat bg Famj het aan 4ie af e ataan de hwr Gofdewaagen wil de zaak aauboudeu om te kunneu oordeelea of bet verzoek van Frie op eeue dwullug heruat dit wordt genoegzaam oaieratwiod en lokt tanige diaeaasluu uit daarna wordt het vooratel Goedewaageu io stemming gebracht eu met 8 tegeu 8 Btcmben tot de aanbooding overgegaan Het verzoek van D Uiuée um aan hem in bunr Ie geven deu geriolearilen groud gelegea achter tuee woaisges in ds Geuzenatraat wordt algemeen goedgekeurd £ eu voorstel van B eu W om ƒ 150 heachikhmir te atcllen tot het doen van vertiuneriugoa aaa da Librije wordt algemeen goedgekeurd Het veraoek van da heeren L I Liathtirsl en G Smorenburg om outalag als hulponderwijzer tegeu 27 November wordt eervol verleend ook van den heer F Koeiaa tegen 80 November mede eervol nog van mejnfvfoow J C HardeMaa sta hnlpor derwijaeres aan de J J school tegen ultimo Uo oember mede eervol Benoemd wordt tot Ulxijemenator da beer Dr D Teriiatra met 9 aUmaen de heer Dr eau Itersou verkms 7 atenimeu Na eenige discuaaie over de al of niet weuscbelgkheid om een vaal Advocaat te kiezen of bij voorkomende zaken hieria te voorzien wordt tol aaoitelliog iu overeenstemming laal het vroeger genomen besluit tot een vaaten Overgegaan n sla zoodanig benoemd de heer Mr G M van der Linden te s Hage Niele meer aan de oide njnde wordt door dou heer Meisemaker bet woord gevraagd en vorkregeo die wijst op d tsoda toegepaste vorhooging der achoolgeldea aau de mazieksehool niettegenstsande er nog goeue oproeping voor eenen twcodou ouder yzer had plaats gehad en do commissie daarvoor nog gceu aanschrijving had ontvangen SJtr vraa tt hoe dat komt Ue voorzitter zal in eene volgende vargadetmg lezo vraSJ beaulwuurdeü Sk de heer Kruenbiirg verzocht en verkreeg het woori wilde isa B ea W een niegw v ntel ter Ufel gebracht hebben raor eicn tvreede zwemschool de voortittsr hsrinoert dien spreker dat ieder lid dit kou doen eu de alukktn dieaaangaande nog ter visie liggen Na machtiging om aan de geuoiaen besluiten aitvocringta geven zouder resumptie eiudigt de vergaderlug poXiia iE Aan het Bureau van politie alhier is uls gevonden gedeponeerd een Dames Kraagje eu Fluweelen Dames Haarstrik MARKTBERICHTEN Gouda 12 October Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet niet groot Poldertarwe puike 10 50 i f 11 50 4 11 mindere 9 75 a J 10 25 Rogge puike 7 S0 7 86 mindere 7 4 7 40 Vo r e 4 6 50 GeM puike 7 25 a ƒ 7 75 Miud re 6 a 7 Haver zware 5 6 60 Lichte 4 4 4 75 De Veemarkt met weinig aanvoer alles werjl tot hooge prijzen vlug verkocht varkens voor liondeu van 26 4 28 ceuts per half kilo magere vurkéaa en biggen vlug te verkoopen sohapen mede vlug Aangevoerd 50 partyen kaas prijzen van tS i 34 met vluggen handel Ooeboter 1 80 4 I 1 90 Weiboter 1 60 4 1 60 Stand Burgerlijke Oouda GRBOREN 9 Oct Jobannea ouders W Laakhorst ea r lan der Graaf £ liaakrth Helena AuUiau tudera i G bttenland eu E Blzesdoon Maigaretks Hendrika Uaria oudere A F Buijgers eu M £ Joosten 11 Caspar oaders C Borat eu M i Nienweahwgsea 12 Uarinsa uikh F Deiel en C vsu Alphen OVERLEDEN i g Oct i Schiedos 5 m 10 JL tt tan der Ueuden 4 m F J Dmst 78 j li i vÉa der Lieden 8 w GEHUwp 11 OeL A raa a P H Ooaiau P Staleuberg ea F Sas C 6 Spit en J Uoeaaabcrgsn T Burgeriyke Stand van onderstaande Gemeentei mt 6 tot 12 Oct 187 Moordrecbt GEBORÜ V Aalbert naders G Alphenaar en 6 van lar Wegde Aagje ouders W Ferk ea B fllo l WHIeii Ollo ouders C Genengelgk en J Hofmaoa Gideoa oudste J Buitenhuis eu U van den Edel OVKKLEDËN L C Verkaik I m A sanSlavsren wed U au Dam 78 j ONUERniUl WU Geene GBHUWU Ueeur Gouderak Il GEBOBEN i Oei Aait oudere W Raat wat aa C vaa der Linden tl V ifïgt rl oudere G de Gnuf ea A vaa der Graaf Maagje oudere A StigtCr eu A vaa IQ 9 Cnvnelis ondurs K Verboom ea F Evegroen t f OVBKLÜUËN g Oct W i hoatoa m 4 Rook 9 m ONDERTROUWD Ge w GEUUWU Geeae OÜWU Oeeas i V l GEBOREN Geeos GEBOREN ONDEBTROÜWU GEHUWD Geeae Haastreèill GEBOREN 7 Oct Adriauna Arnoldaa osiers T BooN en M F Koel OVËRIEDEN 7 Oct i i KomFisr 1 la O UERl U0U V0i Gseae GEHUWD Gcene BaeuwUk OEBOREV 8 Oct Jobannea miers T fSa Lcsgwm sa J Baars 8 Heater ouders D Grosnensskeij en C da Groot 8 Arentje ouders i Siaterse ïia 4 vau der Vlist OVERiaiDEN 9 Oct L F 8oi 7 m ONDERIROUWU A G Bluas 18 j ca M Ueogeirf H 20 j Q de Bruin 27 j ea U vaa Leeuweis 2S j GEHUWD Geene Waddinxv en A GEBOREN Anua AntonetU udirs C Hotmia Ü au Tilburg Cornelia onaera W vaa Eijk en M Eolr reuaU ooders H Dullemeysr ea A Khllk Itrt ouMi J Eiadhoven ea M Verweij A4riaan tje ondera A Ah der Winden ea W van GMooVea Ishaaneo Henrieaa ouders L KilleaUin en i Jj maaf Arie ouders C Flow en J G Hoogenboom OVERLBDB J ootjss 11 m J T f1i r M tk ONDERTROUWD Osena GEHUWD Ceel V Getrouwd ii ♦ ADVEItfCNT N J huemhbërgen Goxida U Oct 1876 C G sprf