Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1876

De ondergeteekenden hebben de eer hunnen g eachten Begnnstigeré te berichten de ontvangst der NIEUWSTE Z On IDJ5L 3 15 OOTOBEI 1876 Ffansche Duitsche en Engelsche STOFFEL V Batioée s Aloutoonée s Flacconnée s Mantelstoffen ëénëgroole Keuze PELTERIJEilI oiiiir en verdere Wollen Artikelen Steeda verkrijgbaar STALEN van alle soorten TAFIJTBOEOEM EN UEüSELQORBUm Ons minzaamst aanbevelende CRt Bah lmann Co V TV D SCHEJSK heeft dö eer de pntvangst te berichten der nieuwste Modellen een elegante collectie jöiffl f 111 11111 benevens een rijke keuze f vï 1Sf H PELTEREIJEN Juksking s Moskowa s Ratine s Flocconé s 4ichtvries witte en gekl Flanellen Bever al909k Wollen en Katoenen Dekenö enz enz 6 B TAN GOOR ZONEN hebben uitgegeven de afl en prospectus Toorwaarden TjUi inteekening van de te iw ra i L i GESCHIEDENIS en BESCHRIJVING meest nit oorapronkeiyke Stukken bjeenverzameld door ♦ 3 ie iTonge öu tÜtjngflerïrenJ DERDE DEEL bewerkt en remeerfeid dóór J N SCHELTEMA en Terrflkt met 4 Litb KÜNSTPLATEN naar teekening Tan den Heer SCHIPPMBUS Men teekent in bg de boekbandelaren J van BENTÜM ZOON A BRINKMAN KOK VEUIiANDT H J J LEIJEN P C MAAS Je H GOOBISSEN en P ta OUDSHOORN waar Ute afievermgm en prospectussen voorhanden Zfln van Dr N O ER B ER Thun by Bern Hoofd Dépöt voor Ne 0rjaiul sa de Kolonito bU H LUCHSINOSR JOH oon Bloemgracht DD 81 Amsterdam Dit praeparaat gebaseerd op grondige wetensehappelgke studiën der voeding munt boven alle dergelyke producteü nit door veel geringer Suiker en Zetmeelgehalte waardoor bet dow de kinderen gamakkelgker te verteeren a BeereB Doktoren kunnes ratu over Proef bussen beschikken aan het Hooiddepot Dept bli J C Zeldenryk Broogist Gouda M DE VLETTER Lange Oroenendaal I No 14 Bericht door deze de ontvangst van eeoe partg Tan de nieuwste artikelen voor het un staand Saizoen als r j tï HoodenFonnia ft f 0 25 Dames en Klnderrokken Venten Handsohoenen Caohlnei dulM eene ruime sorteering diverse Wollen An tikelen enz Alles in goede Kwaliteit en tot zeer voordeelige prgzen Roiilnglnne en Prlncessebrood HÉEREN BANKEl versch voorhanden bij W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Haven STEENROLE De prijzen onzer STEENKOLEN zö ▼ nrf heden als volgt 0 75 per H L 1 20 17 1000 K O 1 25 H L 1 66 2 50 1000 K G 0 90 H L 0 30 pak Ruhr grove Kachelkolen Ruhr Haardkolen Ruhr Schaalkolen Enge gr Kachelkolen Engelsche Haardkolen Engelsche Schaalkolen Smeekolen Steenkolen Aanstekers De bezorging geschiedt geheel vry aan huis voor contante betaling bg 2 of meer fl L geniet men 2 Oent korting per H L Uit een binnen kort te verwachten Schip RUHR KACHELKOLEN kunnen wu tot lager prgs afleveren JAN PRINCE CI S Kantoor Turfmarkt H 101 GoODA 12 October 1876 Openbare Verkoopingf te MOORDRECHT om Contant Geld Ten overstaaiv van den Notaris A KLUIT op DING8DAG 17 OCTOBER 1870 desvoormiddags ten 9 ure ten huize van de Erven W VAN HEMERT staande in het Dorp aan den Dijk Van MANUFACTUREN als LAKENS BUSKINS PILO BAAU FLANELLEN WOLLEN KATOENEN LINNEN en andere STOFFEN alsmede MEUBELEN en HUISRAAD Gouden en Zilveren HJFSIBRADBN Alles daags te voren te bezigtigen van des Yoormiddags 9 tot des namiddags ten 3 nre SPECIALE INRICHTING vooa 4 A WEINBECB BoekhanOekutr Spui n tterOttm Vervfardicing t i Veri es Toasten P ponrri s Gedichten Chansonnetten Couranten Klucht en Blijspelen Schilderwerk Rariteiten of Aardigheden Tableaux met uitlegging en Orgel Souvenirs of Albums met Poiwe en Inscription Cartonnages en Surprises Menu s Geestige geïllustreerde Prtnten eaz ilV Heersn Ceiemoniemeestara wiar bci edes Taak niet toelaten geheel de feestreffeliQg If gereed te maken rinden dadelgk muaen TOor raad of naar opgave ten spcwdigsta tl doen daantallen Osuds i Dmk van A Briakmi BIHTENLAND Bulteiilaiidsch Overzkiit Het tegenvoorstel vau Turkije om een wapenstilstand aan te gaan voor 6 maanden in plaats van 6 weken is door de mogendheden althans door Rusland met gunstig ontvangen Baar ziet men in een zuo langen wapeuatilsIMd den ondergang van Servië dat uitgeput en verarmd is en bijna ontbloot vau mondvoorraad Men herinnert rich dat Rusland vroeger verklaard heeft dat de Engelsche vredesvooistellen de uiterste grens zijner toegevendheid Wiiren Ook loopt htt gerucht dat de Tsaar voornemeiw is te abdiqueeren om zg n zoon de vrije hand te kten in het Oosten De voorwaarden door de Porte voor den wapetifltiliAiind g steld behelzen Verbod aan de Serviërs de posities thans in t bezit van het ïurksche leger te btzelteuverbod van allen invoer van wapenen en munitie in beide Vorstendomineu verbod van pa s8ge voor buitenlirtidsc ne vrijwilligers verbod an beide VorsU ndomineii eeuige hulp te verleeneu aau de aangrenzende opir itdiie proviucios i e president di r l r iuaciie n publiek heeft de reactionuiren dieaau Versailhs boven Pargs de voorkeur geven zetr ontstemd door het besluit om met het ministerie te Parijs te overwinteren eerst nu Xkuwjaar naar Versuiltea terug te keereu doch zijn feeslcn te Parys te geven Ook toonen de ministers meer en meer de republikeiuache instellingen te willen handhiiven De heer Bufaure biedt op het 8tuk der burgeriy e bigrafeiiisscn di u olerisaleu kraohtigeu tegenstand en de heer de Haroöre lieeft de maires der verschillende gemeenten niet nadruk gewezen op hun plicht om de republiek te verdedigen en te bevorderen Het Journal OJioiel deelt het verwachte besluit in de wuurby de Kamers tegen dei 30a dezer warden l ijeengfroej Bu Overigens is v iii den aiiislaiiiidpii p I i kmeni Kren veldtocht niet veel nieuws mede te detten bi halve dat de Aimiicieele plannen vuii Ciaiubetta ook in liberale kringen geen bijzuiider gutden indruk nidkeu soiuinigcn drijven den spot nu t die nlinuen eu beweren dat Oainbetta zijn liest doel om Miiii lei van Pinmieieu te worden Het arbe lder tuii fLS Ie P irijs is gisteren gtshteii nadat was b ep iiid in 7 te Lyon te vergaderen Men berekent lat vier vqfdeu van de maires zijn hirkozen en daaronder ook die welke onder Be Broglie en Buffet zijn b n emd Er is dus weinig strijd geweest waar dit echter het geval wai zegevierden de republikeinen lil Dnitiohland heeft het oomilé van de industricele vereeiiii iiig voor RijnKind en Weatfalen zich voor het deelnnnen aan de wereldtentoonstelling te Parijs verkhiard onder betuiging van leedwezen lichter dat die teiitooiistellingen zoo spoedig op elkander volgen Bij den Bondsraad is ingediend cenontnerp waarbg wett u Vüur Elzas Lithuringen kunnen worden vastgesteld met toestemming van den Bondsraad zonder medewerking van den Rijksdag wanneer het KlzasIjothariuger landsoumitc er zich mee heeft vereeuigd MENGELWERK K A M E R B L o E M E N Wat men ook in de couranten viuilt artikels over lloeinen in de kamer heb ik er nog niet in gezien Vel treft men er soms het een of ander in tan OYer df of gene bijzonderheid die men bg het kweeken van eene bloem dient in acht te nemen maar geene beschrijving van t geen kamerbfoenien in t algemeen vereischen om welig te tieren t Zal dus niet ongepast zgn hier iets desaangaande mede te deelen te meer omdat men overal hier en elders zooveel bloemen voor de glazen ziet Wel een bewgs dat men er nog oog voor heeft Mocht later een bevoegde pepi verbeteren wat de mgne ouvolletllg eu gebrekkig of mogelyk zelfs wel geheel verkeerd levert het zou mij eer aangenaam wezen Steller dues toch is geen bloemkweeker van beroep en waant alzoo niet dat hij ten deze op de hoogte is Ook is t niet zgn plan hier alles van de zaak te zeggen wat hg er bjf ondervinding van heeft geleerd Slechts voor de onkundigen die er gaarne bloemen op na houden en doorgaans met de nstuurwetten onbekend zijn waaraan ook deze sohoone planten zgn onderworpen wensoht hij het volgende op te merken Bloemen beminnen over t algemeen goed voedsel reinheid en zuivere lucht Wie dus gaarne oog en hart iloor t beschouwen van frissohe welig tierende bloemen wil verkwikken dient er op te letten dat zgn kamerbloemen goede aarde behoorlijk zonnelicht warmte geschikt water een niet veel stuivende ruimte en frfMohe lucht hebben Goede dat is vette fijn verdeelde a irde bekomt men langs oiidersohridene wegen Ik bevind mij zeer goed bij bladaarde die men e a van afgevallen boombladeren kan verkrijgen als men ze in den hefst verz imelt eu bij laagjes afeewisseld met een weinig goede tuinaarde en meststoffen ophoopt laat men ze zoo den winter over liggen dan heeft men in t vooijaar zeer geschikte teelaarde ook voor karaerplantcn Wil men ze nog verbeteren en inzonderheid voor planijei met teedere wortels geschikt maken dan kan men ze ziflen Baardoor wordt ze zeer fijn verdeeld en zid de uitiiiuiitendsie diensten bewijzen als men daarin blocin liieu zaait Heeft men geene zeef dan neme ini i L i anders daarvoor in de pUats bijv een mandje of iet dergelijjts t Is uitt zouder belang dat de tarde in de bloempotten zoo Hju mogelgk verdeeld is Behoorlijk zonnelicht beminnen de Uoemeii insgelijks Be bloempotten dienen dus oumiddelijk voor gl isruiten te sUaii Zet men ze achter gord nen ot horretjes dan h iudeU men dus niet wel Wordt het zonlicht te slerk dan dienen de bloemen daartegen beschermd te worden In Juli en later in de zomermaanden zgn de zonnestralen dikwgls zóó Eel dat de teedere spruitjes der bloem n daardoor verschroi ieii t Is dus van belang dojrop te letten en de bloemen van s morgens lü a 11 tot s namiddags 2 a 3 uur op een beschaduwde plaals ie houden Be morgenen avondzou bevalt des zomers der bloemen het liest Warmte is eene eerste levensbehoefte der bloemen maar in te gr jute mate is zg haar met welkom ICan men de blueuien geen zonnewarmte genoeg geven dan geve mi n baitr gep istc kunstwarmte t Is euhter bekend dat ze s inters op koestallen hoe warm oolc niet wel eplu itst z n Baar is reeds menige bloem dood gegaan Onze kamenramile voldoet haar bi ter t Spreekt van zelf dat ze s winters niet voor de gl izen maar op eene andere geschikte plaats dienen Ie slaan Vriest het zoo fel dat de tiieriuometer 7 of meer raden koude Celsius aanwgst dan zende men ze vnor een 8 a 14 daseii in den kelder leiug men een vorstvrije kamer bu t Zoo rus inogelgk worden zi weir uit den Ltldir geuuuld Heelt ni n eeu üle der ot eene andere bloem die men in t vooija ir Wat vlugger wil doen groeien dan p i isc men haar op eene vnurstoof voor t venster en verwarme haar door eeu kooltje vuur in een test te doen een keer of drie per dag terwgl men hierbg zorgt dat de aarde onder in den pot niet te droog wordt want d i irdoor zou ze verkwijueu H udt men d t verwarmen vanonder een veertien dagen vol dan zal men daar soms verrassende uitkomsten vau zien Ook door het bcaitten der kamerplanten met lauw water bevordert in n haren groei zeer Eene w iternarmte die den ingedoopten vinger aangenaam hiuwwarm aandoet bekomt der planten het best Voor gtwn sen uit heete luchtstrekeu is eene watcniarmte van ongeveer 30 graden C beter dan vau oi geveer 20 raden las ik onl ings Boor dit besteedigAegie en met warm water gedijt n vele trop sohe pluiten uitmuntend Zoo kan men een Ciimdia die reeds met kleurende knoppen prgkt door regelmatige begieting met warm water in 1 a 5 dagen in bloei hebben Wil men dus zulk eene bloem op iemands verjaardag in bloei ten geschenke aanbieden dai kan uien op deze kunstgreep letten Verplaatst men echter zulk eene bloem in eene veel warmere ruimte dan zonden de knjkppeu afvallen Geschikt wn r is mede een vereischte oin bloemen welig te doen tieren Men neme dus liefst geen put maar zmve schoon water uit een diep of ander loopend watejr hoe schooner hoe beter Hard water dat veel kalk bevat is schadelijk voor heidegewaasen azftlecn camelia s en vele andere planten maar fuchsia s garaniums palmen enz kunnen er wel tegen indien er niet te veel kalk in opgelost is Kan men geen ander dan hard water msehlig worden zoo neme men het gekookt en late het eenige dagen stiian Roert tnen in een emmer hard putwater eeu lepiUol potasch zoo wordt het ook beter Water waarin veieoh vleesoh gewassohen is wordt voor bloemen aangeprezen Gelijk boven gezegd is bekomt lauw warm water der bloemen het best Nimmer gebruikc men water dot kouder is dan de lucht van t vertrek waarin de bloemen staan t zou de planten doen kwijnen vooral als de lucht die de bloemen omriugt en de bloempotten veel warmer zijn Snelle overgang van warmte in koude maakt de kamerplanten ziek t Is dus raadzaam dat men des zomers met water begiet t welk een tijd lang in de ruimte gestaan heeft waarin zich de bloemen bevinden Heeft men dat niet voorhanden dan gebruike inen water dat door bijgieten van heet wa er i v WHr H s Zomers begiete men de bloemen des avonds telkens als ze droog zijn dus niet altijd dagelijks behoort men de bloemen te begieten en wel zoo dat de geheele Vortelvilt daardoor gedrenkt wordt Bwaas zon het zijn zoe men slechts de bovenste wortelvezelen irenkte neen het vocht moet van boven door den pot heendringen Men kan evenwel ook in bakjeè of Schoteltjes wairin de bloempotten swan at r gieten maar indien de bloemen dat vocht in £ eu niir tijds niet hebbeo opgezogen verwijdire Kien hetovei eblevene Bloemen langer daarin te laten stam i zeer af te keuren Evenmin is het aan te bi velen dat ineii de bloemen begiet als de aarde nog vochtig is Kan men het ntet zien of de bloem dorst dan dient men de aarde voelende te onderzoiken T a SM l olgt Koloniën OOST INBIB Het Mail Overzicht van het $ a fa d bevat o B het volgende Be stemming te Batavia is in de laatste dagen feestelijk geweest Een fancf fair ten behoeve van de landbouw inrichting te Bepok slaagde bijzonder goed en br icht bruto 15 000 op Oen 4n is de verjaardag van Z K H den prina van Oranje behalve door eene parade van het garnizoen en een thédansant bij den gouv gen gevierd door de onthuljinj van het standbedd van J F Oom Be feesten zijn gister besloten met e n ooniert Ier viering van het 30 jarig bestaan van de maatschappij van toonkunst Vaa Atebin ia het nieuws s haa s In hef jongste uitvoerige rapport van generaal Wiggers van Kerchem betreffende de laatste operatie leest men dat door ijverigen patroelje dienst het terrefa tusscben onze liiueii thans van vijanden zuiver zal tvorden gehouden opdat onze vestiging omringd zg door eene hreede strook groiids w i rop zich geen vgand durft vertoonen Bie taestau4i be ttnat thans met nitzoiiderilig tnsschen rle posten Kotta Alam P mgo en 01eh K iraug Z odra echter het rechteriiaJf 1de batailjoii iufauterie van de laatste verinoeieni zal zijn bekomen zullen zoo het weder het terrein niet bederft door mij afdoende maatregelen Worden genomen om door de bevestiging der XoorilOosfcr Unie Kwala Gighen Oleh Karang ook dat terroia veilig te maken Uit dat rapport blijkt tevens overtuigend van het sjroote gewicht der oprichting van een post aan de ICoerong rnba baai Be bevolking der fV Moekim thans beschermd geeft ondubbelzinnige blgken riti tevredenheid over den verbeterden toestand De vluchtelingen keereu terug Sommige hoofden komêu thans in onderwerping Minder aangeuaam was de hier ontvangen tijding dat de tab iks ondernemiug Soengei Tawar in Xiangkat door eene van Tambiu gekomen bende is afgSlobpen Be administrateur wist zich te redden en dé kaeUa zijn gevlucht Nadere bijzonderheden ontbreken jiog lu de Jap Ct van 19 Aug jl komt voor eeno onlonnantie omtrent de oprichting eener landbouwschool te te Buitenzorg gesplitst in twee afdeelingen als voor aspirant ambtenaren en voor jeugdige inlanders Be cursus voor de eerstenlfciurt zes maanden voor de laatsten 3 jaren die ei gdige iulandbrS genieten in het eerete jaar 12 in bet tAveede 16 in het derde 18 s maande toelage Be sohool staat ouder toezicht van den directeur van s lands plantentuin te Bui enzorg meisjesschool is gisteren geopend met 100 leerlingen wel call bewgs boe groot dergelijke inrichtingen bestaat dezer is het eindexamen aau bet gym ier van 9 kandidaten afgeloopèu 6 ijp geslaagd COBRESPONÜENTIE Het atok van B schijnt obs onpeKhikt toe voor ons blad Dat an A wurdr wtllu t n o1k nd nr geplaatst Men verwacht bier zulk een toevloed vali leerlingen voor den nieuwen onrsu dat uitbreiding au het gymnasium onmisbaar is Toch werd geen ant oord ontvangen op het van hier per telegraaf gedane verzoek tot raaohtigiug om tot die uitbreiding tfr kunnen komen Zal men eindelijk de behoefte inzien ook te Samaraug eene instelling van middelbaar on derwgs op te richten