Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1876

WocBSilag 18 Ooiokr 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDlieblad voor Gouda en Omstreken De inaendlng van adyertenttSn kan geschieden tot é p uur dea namiddag tmi den dag der tütgave D SAMSOM Markl A IVo S8 TOd Mark No 58 DAMES m HINDËRtlANTËLS Regenmantels Gostnines Tnniqnes Peignoirs in Flanel en Vilt ZWARTE ZWDE Poplines Japonstoffen Oxfords Percales NOUVEAUTÉS en andere ARTIKELEN tot het vak behoorende zijn in ruime keuze voorhanden ga ik voort te concuiTeeren met de grootste Parijsche Huizen en DAMES en IN COSTUMES in den kortst mogdijken tijd smaakvol en net bewerkt op MAAT T3 S Steeds HEERE te vervaardigen Vcrïirügbaar bij w i mmmm BANKETBAKKEU MA VEN Elixter d Anvers Liqueur Benedictine Le Sanglier des Ardennes Liqueur St Emilion ÏElixer de Spa Chartreuse Liqueur d Or Allen Jijne TafelUkeuren VOOie I3 IT3DE3iT N 1 Gü J DtB qOEDKOOPE Muziek Uitgave voor PIANO OEGEL enz van F KOK SM A te Franeker bg den Boekhandelaar 292s e Slaats Loterü In de eerste klasse is getrokken by F KOUWENBEBG Bleekerssingel de prgs vau 2000 op 2 10 Tan n 3282 en een prgs ran 1000 op 2 20 Tan n 13631 M Lange Tiendeweg alhier Volledige CATALOGUSSEN 5 ets verkrggbaar mm mm m mmmm bij Kn asriDER Ei3sr Certificaat uit Alphen a d Bjjn bij Leiden Het kindje van den Heer W PEEK instituteur alhier leed siuts geruimen tijd aan hevige hoest en verslgming in de kee en na het gebruik der Bijnlandsche Druiven Borsthoning van W H ZICKENHEIMEB volgde al spoedig eene volkomene genezing Alphen a d Egn 2 November 1875 L VABOSSIEAÜ ZOON Die welke het ongelak heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het on rief en tgd verlies door dat artikel en zonde zeker gaarne ontheven zü dien te moeten gebruiken welnu er bestaat en middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Cbaitomelanus Oogenwater in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Bureau van A Brinkman te Gouda Wtr Een Aftohrift is voldoende Alleen echt verkrggbaar in flesschen vooi itn van een tfxA tinneu capsule met nevenstaand fabriekstémpel te 5 W bg F H A Wolff Alfktn aid B L Virossiean Zoon Apoth Bodegraven P Versloot Soikoop A i Tan Twont Lel f L Tau Leeuwen Oratenhape 1 L P C Snabilié Apoth HaarneoHdt W HendnU HoüitrecU I D den Hartog Btlleferiberg Tied de Raadt Zonder bovenstaand Fabrieksmerk is geen flacon echt Leidtn B Noordyk Ou Uwattr f Sotiia MeïAaii Rotttrdavi C J W Subi i Apoth Sijimjt C i Tan Ginïel Sehoankovm t Wolff li Zoon Drog Voorburg A van Veen Waddtnxvten C Tan Ëuuwen Woerdn W H rao Diggelen Burgelljke Stand GEBOREN 11 Oct Cornelii Mariaal ouden J Herman da broot en M I Kraan 12 Wilhelmina Elizabeth ouden G Reparon en J Kro t Adriana Eliiabeth onder 3 Maree en D A Sluiter OVERLEDEN 12 Oot H H A J Varhevien m ONDBHTROLWD 12 Oet L Soet 14 j en J Sebooten 47 A M E Soetera la Utrecht 25 J n C lan Maarcn 87 J I D Tan BoTene 68 j en M Noordeinan 6 B Tan Vlift 27 j M G Arel 21 j Bg elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte eogen voelen wederkeereu zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral ook ig die nog geen bnl behoeven gebruiken 4at middel om voor altfjd daarvan bevrijd te blgMU bg velen ja bg oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men b voortduring verpligt is op verderen afstand te aea dat letters zich dnbbel vertoonen dat hel licht hinderlijk is dat de oog$n beginnen te stoken enz Welnu gebruik Dr CHANTOMELANÜS OOGENWATEB en gfl zult U betor gevoelen Het is verkrijgbaar a 60 W per Flacon bg T A O VAN DETH Goudk 3 J BEÜZEMAKER Leiden J ü KELLER Zoo Westowagestr Rotterd Mej L A SCHODTIHS SCHLÜTER Oostmolenstraat Qo d Sruk van A Briukman J J GBOENHÜHEN Co Utrecht Sa meer bekende DipOta ik ons rgk De mtgare dezer Coam t geschiedt ZONDAG WOENSDAG en f RUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bg den Uitgever dezes is i ekomen voor de WEDUWE met VLIl jeugdige KINDEREN Van de Weeskinderen alhier f 6 80 J L B met de spreuk de Heere zegene dit weinige en Hü make het tot vele 0 50 K O f X Y Z ƒ 10 N N ƒ 0 25 Z 0 2 i W l Te zamen f 19 80 A BRINKMAN Voor meerdere giften hoodt bg zich aanbevolen BXnTENLAND BulteolaDdscli Overzicht AItH is üoor ke T itkMhs teceDvoantel weer op losM ififtfM puur miMati mm awmtn tilstaiid vsn 6 msHndrn verworpeu D inoKisdkedeu tSjn nog san t onderiisndeleu maar er wordt berioht Jut nog wel eenige dngen zullen verloopcn eer men tqt eenig resultaat kout De vrcM voor oóiog is weder grooter Over den uitslng der veAieiing van nsina wrik op 8 dezer in ongeveer SS 000 gemeenten in Frankrijk heeft plaats gcvouden kan nog niets met zekerheid worden gemeld Zoo de brri ten nit de provinoièn niet gehi el zijn weggebleven zijn zij meeetal hoogst onvolledig Alleen dit i zeker het meerendeel der tu functie zgnde burgemeester en adjunêtcn ongeveer viervyfdeu ia herkozen door hunne gemeenteraden Men honde hierbij vel in het oog dat de meeste maires die om politieke redenen door het vorige kabinet benoemd waren door het tegenwoordige kabinet reeds z jn ontalngen De Duitsche Rnchiatizeij er deelt het besluit mede tot ontbinding van den Pruisischen Landdag de dagen der verkiezingen zijn 20 en 27 October i ms e io i9m = T ü R E IJ B Ibmtrent de besUssiiig van Rutland ten aanzien van het Turksche voorstel een wapenstilstand tot 15 Haart te sluiten is oÓiciéel thans iets bekend Bnsland heeft het voorstel verworpen maar blgfl met de mogendheden onderhandelen De houding van Servië of juister miswhien van de Servische oorlogspartg gepersonifieerd in TscherniyeS doet maar al te zeer vreezen dat Rusland en Servië de meening van het Journal da Débalt niet deelen dat geen onpartijdig man de Forte meer zon kunnen beschuldigen dat zü onoverkomelyke hinderpalen aan de rredesonderhaiidelingen der Mogendheden lu den weg legt Waar t de Oostersohe qnaestie betreft zijn trouwen Onpartijdigheid en Rusland twee moeUijk met elkaar over een te brengen begrippen Niet de Servische Eegeeriug echter meent de oorreqnndent van de Timet te Belgrado is er voor aansprakelijk dat Servië het Turksche voorstel onaannemelijk acht Waren de Ministers han eigen meesters zegt hu ik twijfel er geen oogenblik aan of zij zouden het aannemen en niet minder zeker is t dat het redeneerend deel der Servische natie zich daarover in zijn hart verheugen zou De kooplieden en de kleine handelstand zyn verzadigd tan dan oorlog Z j weten dat de tijd van afrekenen niet meer vpt af kan wezen en dat zij een groot deel van de rekening zulleaj betalen hebben Zg gelooveu niet vi Servisehe erwinuingea en weten zeer goed dat er ook nooit fcne geweest is Misschien hopen zij dat het legekdat nu in t veld staat eene overwinning behalen sifte maai zy koesteren de verklaarbare vrees met liw m en ziel aan Rusland overgeleverd te zijn Zij iHien hoegenaamd geen reden tot klagen over het IHirksohe Geuvemement trouwens t is reeds loo tMÊ geleden dat zij daaraan direct onderworpen aren 4 Iq ouden ak één man stemmen voor het behoud k de suzereiniteit des Siiltaos zoo zij te k en Iwlden tussehen dete en die vaa den Uzaar ZQ d r B zoo iets eohter niet uit te spreken Ben fiiUMt opioie in Servië is er eigenqk niet ge saaet io toekm en gaten kruipen wilt ge weten hoe e Milil over t een of ander gedacht wordt De puMWW plaatsen wemelen van spionnen er is gun taUe 9 bóte geen restauratie geen kotüehuis waar geen bssoldigde of liefhebber MM4iM jMuuMCis jarn dlWiiiaflog tak hst n tai e un de mol d ardre is moet net vyïV dat vrede wen at sgn verlauïfii in eigen boezem smureu Zelfs il Bigeeriiig u Uiiig ronduit te spreken Nojit heeft zg erktud noch in het offioieele blad of in den g aubsidteerden hhk een woord gerept van het verzoek van den Prins en de Ministers om de b Mt office der groote Mogendheden ten einde den vrede tussohen Turkije en Servië te herstellen Integendeel btaoht het telegraphisch informatie bureau dat eene regeeringsiifdeeling is het praatje in omloop dat de diplomatieke agenten bij den Prins op audiëntie kwamen en de 4 ffieet aanboden welke de Servische Regeering op zekere voorwaarden aannam De correspondent vermeldt dit feit ter kenschetsing van len toestand en ter verklaring van de omstandiglieid dat eigenlijk niemand weet of Servië den wapenstilstand van 5 maanden aanneemt Ristio kan niet spreken zegt hg zoo lang hij Ruslands opinie niet vernomen heelt Is d voorstelling juist dan doet het Reuter telegram van 15 dezer uit Belgrado waaruit blijkt dat Butio gesproken heeft en wel in afwijzenden zin weinig jfoeds van de beslissing van Rusland verwachten Die beslissing zon gelijk van verschillende zijden gemeld werd te Livadia genomen worden in een Ministerraad waaraan behalve de Czaar de Grootvorst troonopvolger en de Ministers van Oorlog Fiunnoien en Binnenlandsche Zaken deelnamen Ëre lals een Berlgnsche correspondent reeds by geruchte mededeelde melden ook thans de Berlijnsche correspondent van den ÏV i en de Ifeve freie Pretie dat de Cziiar er ernstig ann denkt afstand te doen van d6n troon zoo zijne raadslieden hem oorlog aanraden Hoe ongunstig trouwens reeds bg voorbaat de kansen voor een vredelievende verklaring van Rusland beoordeeld worden blgkt o a uit een telegram van den correspondent van de Timet te Weenen van 12 dezer die de onbiliykheid afkeurende om reeds alvorens men de vooru aarden der Porte kent alleen wegens den duur van den voorgestelden wapenstilstand van eene afwijzing van de voorstellen der Mogendheden door Turkge te spreken zegt Dit echter kan veilig voorspeld worden dat welke die voorwaarden ook zijn er de noodige aanmerkingen op gemaakt zullen worden en dat niets zal verzuimd worden om aan den wapenstilstand van 6 raaaaden de beteekenis van een beleediging in plaat van een oonoessie te geven Intusscheu is t een onloochenbaar feit dat in Rusland de krijgstoernstingen op groote sohaal en met spoed worden voortgezet Uit al van bladen en correspon N 1895 ADVEBTBNTIËN word mgeplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Afeonderlöke Nonuner VUF CENTEH denties zonden wij daarvoor de dnidelijkste bewqaes kunnen aanhalen Die berichten komen hierop neet l de kommandeereude admiraal der Russische vloot in ds Zwarte Zee is naar Livadia ontboden de Rnsaen io Duitschland en Oostenrijk die tot de reserve van het leger behooren zijn aangeschreven Baar hun vaderisnd terug te keeren een aantal officieien der marine eii dér artillerie zijn van Kroonstad naar Nioolajeff verplaatst de eersten om het bevel te voeren over of toezicht te he den bij het inschepen van 96 000 man op de atoon schepen der Ensaisohe Stoombqotmaatschappij in de Zwarte zee delaatsten om de knnstbattergen te Kertel Odessa Nieohajeff en Foti in ta t van tegenweerte krengen in de kleer en sehoehsttk wmphaC sen der iutendance zijn bnrgerwerklieden n sMp n omen en wordt ijverig voor de equipeering der laiid en zeetioepen gewerkt enz enz Het is ds vraag zegt de Kölniteie Zeituttó van deze onrustbirendefeilen sprekende of t den vereenden krakten d g to matie noz gelukken zal deu QorjMte vejwSderW Het gev mr voor oorlog fcéSfiataüeen llf Euslands oorloRszuchtighcid Eene volgens het volkenrecht gerechtvaardigde oorzaak om den oorlog te beginnen heeft Rusland niet maar indien alle Mogendheden zich niet tot het doen van ernstige vertoogoi vermannen en niet in de eerste plaMS eischea dkide toevoer van Russische strijders naar Servié terstond ophoudu dan is t te vreezen dat de edelekeizer Alexander niet in staat zal ziju aan de prtaaiader Fanslavisten weerstand te bieden BINNENLAND 9 GOUDA 17 Oetober 1876 De nieuw gebouwde In6rmerie is thans geheel g reed zoodat in deze week deze flinke inrichting aan de militaire autoriteit zal afgeleverd worden Wegens het aanschaffen van het noodige verplegingsmaterieel zal echter niet voor het volgend jaar de iugebrQi neming kunnen plaats hebben Volgens art 1 der Wet van 19 September 1874 is het thans verboden kinderen benedea TWAAIJfjarigen leeftgd in dienst te hebben Z K H prins Frederik heeft nit ingenomcnhei met de orde der vrijmetselaren ter herinnering aSnzijn enjarig jubilé als grootmeester nationaal eenesom van ƒ 3000 geschonken aan de lonisastichtiugen 3000 aan het fonds voor de verspreiding vude beginselen der orde i t Aan het ffU woidt uit Rotterdam gesebreven dat naar men verneemt de spoorwegwerken van het Mallegat tot hef station over de Beurs tegen 1 December berijdbaar zullen wezen Het plan zou dan wel nog niet ijn dit gedeelte in elk geval in dienst te stellen qiaar bij ijsgang zou dit geschieden De hssr dr M A G Vorstman librijemeester meldt ons naar aanleiding van het berioht in ons vorig iir aangaande het boek van Bartholomeil Engelsman dat genoemd boek ook op de librije alhier aanwezig is en wel een editie van 1485 De oommissie van oppertoezicht en beheer over d kweekschool voor zeevaart te leiden heeft ter