Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1876

ADVERTENTIËN aan den bodem van den pot gehfchl hebban maar 1 daarbq niet beaneden Men neme geen verglaasde potten heeft men er echter eenige bloemen instaan dan mogen deze op verre na niet zooveel begoten worden als die in ouverglaaade potten staan Heeft men bladluizen op de kamerplanten dun dient men ze eiken dag met een penseel te verwydejen sommigen dompelen de bloem wel onder lauw water als die gasten te talrijk zijn Prische lucht eu tabaksasch kalk of zwavelpoeder zijn de beslr miildelen tegen de microscopiscne spinnen die zich soms innestelen Begenwormen smijten a irde op duizcudpooten kuncen echter niet spoedig ontdekt worden Kwqnt eene p ant hoewel ze gued behandeld wordt dan mag men onderstellen dat die gasten er zich aan tegoeddoeu Giet men lauw zeepwater op den pot met aarde dau komen doorgaans de regenwormen boven of onder te voorschqu Ook kruipen Ie gaarne in vochtig no op de aard Voor t auder ougülierte weet ik geen raad dan de pot van schoone gezifte aarde te voorzien En hiermede eindig ik mqn gekeuvel over de kamerbloemen in de hoop de liefhebben van bluemen hierdoor aau niq verplicht te hebben H triend va bloemen I N O E Z O N D E N Dr Parkins eeu Eng geenesheer heeft iu een werk Climate and Pktkiii uiteengezet hoe onjuist de u eeuing is dat teringlqders iu zuidelyke lauden genezing zullen vinden F heeft aangetoond dat in alle landen zuidelijker dau Engeland gelegen de tering veel meer voorkomt en eeu veel sneller verloop ueeft dan in Engeland zelf Warmte groote afwisselingen in de temperatuur uitwaseiniiigeu van den bodem omstandigheden die alle nadeeligen invloed op terioglyders uitoefenen vindt men in de hooggeprezen streken van ZuidEuropa Algiers en Madera De landen waar tering onder de iulaudsche bevolking onbekend i zyn in Europa Lapland en IJsland zeldzaam ia deze ziekte iu Zweden Noord Eualand Denemarken eu ook in Canada Aan te raden om voor herstel van gezondheid te gaan naar IJsland of Lapland zou zeker heel wat gewaagd zijn omdat het klimaat den lyder toch noodzaken zou het grootste gedeelte vau den tyd van zijn verblijf aldaar binnenshuis te elyten zonder daar de verpleging en de gemakken die hy te huis kid kunnen hebben te vinden P besluit dus dat t het beste ia om te trachten door doelmatige behandeling d tering t huin te stuiten of zoo mogeiyk te genezen en niet meer toe te geven aan de meeuing van nog eer velen in onzen tijd dat het overplaatsen van den teringlyder naar eeu warm klimaat hem genezen zal Met het hooien van het nagras is men in Utrecht thans qverig bezig het eer guustige droge weder van de laatste daf en werkt bijzonder mede de oogst levert op de meeste landen gunstige uitkomsten op Door de veehouders wordt mmiddeli het jonge goed van de hand gezet hetwelk voor het meerendeel voor de slachtbank bestemd is het veevoeder zal in het aanst winterseizoen te hoog in pryt zgu om uüodeloos vee te houden keuui gebrackt dat op Maandag deu Süsban dezer in voornoemde inrichting weder een keuring £ al plaats hebben voor knapen welke b s r jks leemacbt een Terbinteuis weusohen aan te gaan De Coramisaie voor het huUlebliik der Nederlandsche jeugd op het graf van dr Ileqe mocht Zaterdag U het genoegaa hebbes haar werk bekroond te ueu door de overdracht van eeu smaakvol gedeukteeken an Eriersehen zmidstcoit gebeiteld De heer Wilh Kervas sohojniooa van dr Hege anvaardde nder de hait liikste brwqoriliiigen namens de familie het gedeukteeken dat versierd is met de tinuebeelden der dichtkujist en de opschriften £e £ ütderUiidtehe Jtngd aan it diekitr t Idnderwrimi Dr fei 1809 1876 Op de achterzijde die men eerst Toorbq moet om zich voor het graf t ptaataen de wooHen dm dichters Xe liei te lied we levtH hnjJ ♦ Bevallen van eene Dochter F Bevallen van eene Dochter G BEGEEB ViuMiD Qou da 17 October 1876 ♦ Voor de vele bewezen van deelneming bg het overlgden van onzen geliefden Voider ontvangen bekaigen wg onzen hartelgken daak P DE JONG C W DB JONGGouda 17 Oct 1876 Evkkikk Bcsobis De ondergeteekende zegt zgn barteiyken dank aan den Beer G IJSSELSTEIN Blaauwstraat voor de weldaad den 16 October am 2 zyner Docbters bewezen VAN GELDEK Gouda 17 October 1876 Naar Se Faéerlmd verneemt wordt Z K H de Mh ma Oniqje dexe week in de residentie terug werwai t Uithoofde het terslag der commissie van rapporteurs ver art 3 der wet op de coöperatieve vereenigiugen aog niet gereed is werd het debat daarover door de Tweede Kamer verdaagd tot morgen ten 1 uur In de zitting van gisteren is een tal natttralisatieeu oDteigeniBgsontwei eB aangenomen Tot bode vaa Bgnland ia benoemd de hoofdonderwivter Keq Commentaar ia overbodig Ala de ndarw iiers beter bezoldigd werden zouden ie niet Daar oDdergesehikte pasten dingen UÜHluer de Bedactear Met opname van bet ondentaande zult gij mq ten zeerste verplichten Als een staaltje van du nitmuntende regeling der poslerq iu ous land dime het volgende Een brief naar Wutnlen verzonden t w Ik aau het spoor gelegen op 4 uur afstand en waar dagelqks vau Gouda 5 treinen ophouden wordt wanneer bq des morgens 8 uur in de bus gestoken werd cent lies avond ten half tien bezorgd terwql eene eourant ecrat dea avond ten zea ure van dieuzelfd n dag ter post bezorgd en aim het zelfiU adres eveneens de avonds ten half tien bezorgd is Wat aauleidhig tot deze vertraging kan gegeven hebbqi is mij onbekend maar het ware te wensohen dat alk onderzocht wordt daar het publiek er geheel de dape van ii Onder dankzegging voor de welwillende opname heb ik de e t te z n UEd dien tv Dienaar Gouda H B tal iMi Ill Van af ZONDAG 15 OCTO BER 1876 zal de IJZEREN BARGE van Gouda naar Amsterdam des avonds ten zes utqvertrekken j Op de botermarkt te Breda is een maat boter va 6 heatoliraia verkocht die bleek te zyii opgevuld mat TUfle tukken aardappel Alteen de buitenste k at wan boter £ b Jat voor eeu pr s van 1 80 r gri In bet nieuwe reglement van de bouw politie te PariJB wardt bepaald dat de eigenaars van nieuwe huizen de uummera van die kuizeo zoodanig moeten aanbrengen dat die uummera des avonds en dea naohti door verlichting zichtbaar zjju 1 dIrbwII Zaterdag werd te Utrecht gehouden de eerste joarIqksche algemeeue vergiidering van den Ne lerlundsehen militairen boud aldaar opgericht den 28 October 1374 en onder het bestuur van de hh generaal majoor W von Wrangel auf Lindenberg kapitein H W van Marie Ie luitenants L Booseboom J Wolben en C Qeel Om de geestelijke en zedelgke ontwikkeling van deu militair te bevorderen eu te voorkomen dat hij bij gebrek aan betere gelegenheden in kroegen zqu ontspanning moet zoaken en dus aan velerlei verzoeking blootgesteld worde heeft men in soumigje plaatsen gn militidre vereenigiiig of te hais opgericht bestoarf in een goed verlicht en verwarmd lokaal waar de soldaat zich in zijne vrqe uren vroolijk en vrq bewegen kan en zich in een goede atmosfeer bevindt In deze lokalen ZLJu bleken tijdschriften eu eenige spelen ter beschikking en kan tegen een kleine vergoeding iets gebruikt worden Op somiiiig avonden worden lezingen of toespraken gehouden het zq ter venpreiding van nuttige kennis of van godsdienstigen aard De gen majoor zette op de eente plaatste helder en duidelqk het bovenomschreven doel van den bond en der militaire vereenigiugen uiteen Dr M Cohen Stuart richtte zich daarna vooral tot de militairen die in grooten getale waren opgekomen wien hq niet alleen ziide maar ook toonde een warn kart toe te dragen en hield tot hen een toespraak in eeht populairen toon Ds 8 S de Koe sprak daarna een woord tot de gemeente en beschouwde daarbq de vele aanwezige niet militairen mannelqke en vrouwelqke gemee iteledeu als vertegenwoordigende de geheele gemeente van Utrecht ja van ona vaderland Iu een brief uit Philadelphia door de B C medegedeeld wordt veralog gegeven van de op 27 Sept gehouden prqsuitdeeling aan de bekroonden op de tentoonstelliug Het feeat had plaaU in Judge s Hall dat verre van schitterend gedecoreerd was De plechtigheid werd door muziek opgeluisterd Generaal Hawley deelde de lijsten der bekroouingen rond voor vreerade landen aan hunne hoofdvertegenwoordigera voor Amerikaansche bekroonden aan Generaal Goshorn Voor elk land waa een tal van Iqsten waarop de namen der bekroonden geschreven waren in eeu driekleurig lintje opgerold op eene tafel aanwezig Men scheen bq den aanvang er nog niet meê klaar te zqn want telkens holden de bedienden met nieuwe rolletjes binnen Alphabetisch werden de landen opgeroepen Uit handen van generaal Hawley werd door de verschillende presidenten het hun toegekende deel van de medaillesboit ontvangen Toen al deze bundeltjes gelijk veijaringswensohen opgerold en versierd uitgedeeld waren was spoedig het feest geëindigd Elkeen wilde natnurlqk zien wie wel en wie niet hunner inzenders den jniyleden had kunnen behagen maar hoe groot was de verwondering van velen te aanschouwen dat hun bundeltje eene verzameling bevatte van bekrooningen van alle landen Nederland toch was met een paar bladen van Zweden en Prankrqk vereenigd Nog sterker was het bq anderen het geval zoo werd de Luxemburgsche commissie met een onbeschreven rolletje papier vereerd Dat men geheel onvoorbereid het feest had aangekondigd bleek MTTGNTO tiEN voi rhandeB bg W N Raaijmaakers Banketbakker Baves VERLOREN aen rija Lederen NOTITIE BOKKJÏS Die hetzelve terugbrengt bg den Uitgever dezer Coarant kan op eene goede belooning rekenen van de OPENBARE VERK00PIN6 in de Sociëteit Ons Gbnokobn te Gouda op WOENSDAG 18 OCTOBER 1876i Toorm I Tan 9 tot 5 nar GLAS AARDEWERK HUISRAAD ea des avonds ten 7 are WIJN LIKEUREN enz NB Donderdag 19 Oct van 2 4 nor te b zigtigen wat Vrgdagzal worden verkoebt op VRIJDAG 20 OCTOBER 1876 voorraiddag 9 uur I HUISRAAD groote MEUBELEN LINNElt BEDDEN en BEDDENGOED PIANINO BILJARTEN TOÜNEELDECORATIEF enz Openbare Vrywillige Verkooplng op DONDERDAG den 26 OCTOBER 1876 des voormiddag ten 12 on in bet Koffijhnia HBT Schaakbobd op d n Kleiweg te Gouda van een binnen weinige jaren gebeel nien r gebouwd Huis met Pakhuiff SCHUUR ERVE tUIN verderen GEONI I en WATER ingerigt tot KRUIDENIERSAFFAIRE enHANDELin MANUFACTUREN daarin met het beste gevolg tot op heden gedreven en nog wotdende nilgeoefend staande en gelegen in het vroegere Dorp van Sluipwijl Breeder bg biljetten en informatiën ten kantore Tan den Notaris A N MOLENAAR ie WoddinxVêtn = Men schrüfl aan de Itidtehe Ct Was de temperatuur voor September te laag dievan October althans lot dusver zal waanchijnUjkalt te hoog staan aangeschreven Zulk vuortrenelqkwe r bg eeue zoo hooge temperatuur komt dan ookzelden iii October voor Het gras en ander kruidgroeit nog tol verbazing van deu land en tuinman Het overtollige water is overal verdwenen De akkersijjn omgeploegd eu het wintergraan is in de vorengeworpen Als bgzonderheid kan worden gemeld dat JanPtcderik Boen te Streefkerk de laatst overgebleven Vederlander is die onder Napoleon den tocht naar lUMUad meemaakte Bij Smolenako kreeg hq eenkogel door zgn been en voor Moskon ontving hijeen sabelhouw op t hoofd en werden hem twee vingers afgeschoten Verleden week ontving hij voorde SSOste maal zyn pensioen Hij is 88 jaar oudengeniet een goede gezondheid Seiooni Cl Bene merkwaardige veiling lokte in de vorige week W van kunstliefhebbers naar het buitengoed Eyken tein bq Maartensdijk Aldaar werd verkocht eene koatbare collectie historische antiquiteiten afkomstig nit de Lonvre en het Palais Ëlysée indertqd door den Nederlandschen ambassadeur aan het hof van Icdewqk XVI den baron van Ëyck van Zuylichem in de dagen der revolutie bgeenvenjimeld Verscheidene dier voorwerpen prijkten met de familiewapens der Bourbons en heoben blijkbaar ten gebruike van Xodewqk XVI eu Marie Antoinette gediend Er werden aanzienlijke prijzen betaald Een paar schoor teenlastrea o a brachten 1400 op een paar bronlen miniatnttrruiterstattdbeeldjea 1700 eenGobelinvuurschermpje werd na op de veiling voor ruim ƒ 400 te zijn verkocht later voor 700 van de hand gedaan Men weet dat in Leeuwarden in den lomer van het volgende jaar eene historische tentnonttelling van Frieilaud zal plaats hebben Uit het thans verschenen programma blijkt dat die tentoonstelling de volgende afdeelingen zal omvatten Geologie topografie voorwerpen in terpen veenen enz gevonden regeiring rechtswezen krqgswexen zeeweien waterkerken kerk en kerkwezeu armwezen en liefdadige instellingen onderwijs en wetenschappen handel en nijverheid muntwezen schoone kunsten zeden en gewoonten landbouw eu veeteelt merkwaardige gebeurtenissen Van alle voorwerpen welke niet in originali Toorbaaden iqn kunnen nauwkeurige afbeeldingen in bet gcmia rooRien VEESIaAG I d Vereenii ONDERLING HUtPBETOUN gedurende 1876 en 1876 Mijne Heeren t Ouder de vele philaBtropische vereenigingen die in Nederland en te dezer plaatse bestaan zullen voo zeker d AmiaciU ZiekenvereenigiHge in t algemeen j ouder de nuttigste gerekend mogen worden Ëu vraagt gq M H waarom Dan wil ik tt antwoorden Omdat deze vereenigingen elkander door betrekkelijk geringe bqdragen onderling hulp betoonen in geval van nood en dood j Het Hntuur aan deze vereeniging geplaatet neemt de werkzaamheden kosteloos op zich en toont daarr mede dat ook üj voor hunne vakgeuooten iets over hebben Vandaar dan ook dat de meeste dezer vereenigingen toenemen en bloeieu Ook dett die ik de onze mag noemen kan bq deze intrede vau zijn 4e jaar 6p veel goeds roemen in t vorig jaar toch teldien wq 47 leden en thans zien wij dit getel met 6 vermeerderd zoodat ze nit 53 bestaat In dit jaar mochten wq aan 15 leden uitkeeringen doen van 4 gulden 12 van 2 en 6 van 3 gulden en toch trotach zoovele uitgaven was het geen bezwaar dat onze kas daardoor acbterwaarte giiig waUt was het batig saldo in ons vorig jaar 258 92 thans booren wq onzen Penningmeester daar zooeven de belaugrqke om der in ka zijnde gelden noemen van 404 1 Hebben wq dan zoo ouderling hulp betoond aan vele ieke vakgeuooten in dit jaar en mogen wq dan nog op ziilk een vooruitgang der ka nederzien dau zal toch zeker ieder onzer aan deze vereeniging zqne goedkeuring niet ontzeggen en hem hoogachten bövèn zOovde Begrafeni en Levensverzekeringnaatsdiai en is den lande De Vateenigiug hield in dit jaar vier algemeene vergaderingen in het lokaal Propatria en alhoewel deze niet altqd van een ruime opkomst getuigen waren getnigdeu ie toch van een goede vrwlelievende geest Wd mocht het bestuur in dit jaar zonder gegronde reden haren President zien vertrekken toch zag zq deae plaate spoedig weder aangevuld en dit gaf voor de zaken geen bezwaar ïb nn xil iK nog moeten spreken door en naar aanleiding der vooruitgang onzer finantiën in de wijziging vau het reglement dat de nitkeeringen zqn verhoogd P Zal ik nog moeten wqien dat om een ruimere opkomst van leden te bevorderen hel bestuur ten duidelijkste Tevens bleek het dat de hoofdcommissie nog met een 4000 tal niet gereed waa raadaililes vowr likeuren en andere spiritualiën werden dusniet hakend MEl GELWERK KAMERBLOBMEN Vervolg De waterbehoefte is zeer onderscheiden Zq hangt niet alleen af van den aard der plant maar ook van haren groei en van het weder B j steilce verhitting eu snellen wasdom is zq t grootst i Zomen beiioort men derhalve rqkelqker te gieten dan in eeoig ander jaargetijde Overmaat van water doet alsdan ook minder kwaad Jonge planten en zulke die kort te voren geplant zqn behoeven minder water dan oude welke rqk aan wortel zijn Plantea dieit groeien geve men uatuurlqk ook meer water dan zulke wier groei stilstaat Langzamerhand neemt het waterverbruik der bloemen in deu herfst af Men regele zich daarnaar Zoo ook wanneer de bladeren gaan vallen Iu den winter is het voldoende een paar malen s weeks te onderzoeken hoe het met de aarde der bloemen gesteld is Wordt ze fijn als meel dan dient men ze geen water meer te onthouden en herleven de bloemen in het vooignar dan vragen zij hoe langer hoe meer te drinken Eindelqk zorge men er voor de bloemen zoo rein eu vrq van stof te houden als mogelijk is De zomen plaatse men de bloemen in den tuin doch zoodanig dat de zon ze niet kan vfischroeiea In April en Mei is het de beste tijd om bloemen te verpoteu Jonge planten worden ook later verplant Het is zeer aan te bevelen de planten op regenachtige dagen eenige uren buiten te zrllen Ze bij zacht wcdér inet lauw water te bisproeien is haar ook voordeelig Ziet uien dat eeu plant na eene strenge nachtvont op de kamer bevroren is zoo dient men de plant zoo langzaam mogelqk te ontdooien en niet zooals el gebeurt sohielqk door ze bqvoorbeeld bij een kucfad te plaatsen Hd ik tot hiertoe de voornaamste behoefte Vnn de kanierbloemen besproken thans weiisch ik nog eeu en ander ten beste te geven omtrent het kweekea van bloemen Zoodra eene blMm in bloei staat nag niet m in de zon blijven ttaan Ik kies dan wel eene belden plaata voor haar ait maar A a in de idiadvw Ook wordt ze dan niet veel begoten Zqn er ree s bloesems verwelkt dan wordeu ze met de nagels van deu duim en voonten vinger afgeknepen niet met een me afgesneden vt ijl ze dan te veel bloedt AUeea als men van de plant z iad wil winnen laat men de venrelkte bloemen op hare plaats Zün de bloemenlieOiebben tegelijk bloemeukennen d w z kennea zij de plant dan is het zeker dat zq de bloemea in huune zaadvorming behulpzaam zullen zqn De sohoonate verscheidenheden worden zoodoends voortgebracht Planten die loten vormen kan men wekelqks met een afkooksel van moutkiemeu mat beendermeel guano of oud duivenmest begieten maar niet iu te ruime mate Men giet uL kokend of althans zeer heet water op genoemde itoffen en laat het aftreksel verkoelen tot het lauw i om het daarna te gebruiken Sommigen gebruiken die atoffeu zelven tot bemesting maar dikwqla heeft dat den dood der planten tengevolge Het opbinden der bloemen geschiede met biezen of inoskovisohe matten nimmer met het suqdeude naaigarvn De bloemen worden veelal te vaak verplant en op onrechten tqd In de maand October bijv bloemen te verpoteu is zeer af te raden Meestal sterven ze daardoor Het verplanten geschiede slechte zooUuf als de pUint g it eu zort voor ze weer begint te wassen d i in de lente Oude a eatorven bol en knolgewataen worden meestal in Februari of Maart leliën die men da winten in den kelder houdt reeds in Deoember verplant Jonge planten verpote men s zomen tweel driemaal oudere planten éénmaal s jaan die in groote potten zqn rent na drie of vqf jaar bakplanten nog zeldzamer De nieuwe pot waarin die bloem zal geplaatat worden moet zoo groot zqn dat de oude pot er in past niet grooter anden krqgeu de YÜtplante gewassen gewoonlqk rotte wortel Wort4t eene plant door den pot heen dan geeft men haw opnieuw een greater pol tenzq de bloei er al ware Doorgaans snijdt men bq t verplanten met eeu dmi scherp mes al t wortelhout aau den rand en bodeih van den pot af anden jlijdt de plant Jte véd 0 melia a echter worden als z niet te sterk dooi worteld zqn liever niet afgeaneden palmen nooit Is het afsnijden der wortels noodig dan moeteh de planten niet in deu groei zijn Het verplanten daarvan dient du M VMr h n den groei te geschieden Bloeion de planten de winten dan worai ze liefst in Augusta verplanf éei zeeèn w6rt Iil enkele malen aan ieder die deze vergaderiiig bijwoonde 10 cta in verteering gaf Immen neen Genoeg zij het bekend dat deze vereeniging dagelijk mag ik wel zeggen in bloei in vertrouwen toeneemt Ja M V het afgfloopen jaar was voor de vereeniging een goed jaar Het bestuur getuigt dit vau gauacher harte eu mochten in dit jaa dat achter ous ligt al onze handelingen niet aan aller verwachting hebbeu voldaan vergeet uiet dat het volmaakte uiet van de vereeniging of van het Bestuur te achten is Daarom Vrienden voorwaarte gegaan op den ingeslageu weg Dat liefde eu eeudrucht lu onze algemeene vergadering de banden moge samenvoegen en aller leuze en keuze moge zijn Wq willen aau onze vakgeuooten onderling hulp betoonen Ik heb gezegd Kantongerecht te Guada I Op de terechtzitting van 4 October 1876 zqn de navulgeude pereouen veroordeeld L J wed P V K Tot twee geldboeten van ƒ 10 elk of subi gevangeuisstraf van één dag voor elke boete ir tt verbeurdverklaring van de twee in bes ag genomen stuks gewichten wegen het voorhanden hebben van twee met met d daarop bstrekking hebbende wet op de maten en gewichten of met de ter uitvoering daarvan geuomeu Koniuklqke besluiten overeenkoinetige stuks gewichten op eene plaat bestemd of gebruikt tot het verhaopen van waren 1 W S wed P J M Tot eene geldboete van l of sub gevaugenisstraf van één dag wegeu het te Gouda zonder schriftelqke toestemming van Burgemeestfcr en Wethouden werpen van asch in het tot openbare dienst bestemde water F L en L V Ieder tot eeue geldboete van 1 of ieder een dag snbs gevangenisatraf wegen het te Ooada buiten noodzaak berqdeuivau een met klinker beatraat voetpad met eeu kruiwagen uiet beladen met glas of aardewerk F V huisvr van L de W Tot een geldboete 1 3 of sub gevangeuisstraf van een dag wegen het te Gouda anden dan atapvoet rqden over een beweegbare brug G 8 Tot een geldboete van 10 of snbs gevangenisstraf van drie dageü wegens het zich vertooiiebin keniielijken staat van dronkenschap op de openbare straat te Moordrecht en zulks na gedurenda het laaUte jaar voor gelqke overtreding te iiju vet oordeeld H L Tot eene geldboete van 3 of aubs stv ingenisslraf viin eeu dag wegens het Uien loopeii v iii trekbeesten op ecus anden in den oogst staandeu grund H V en H M Ieder tot een geldboete vau 1 of ieder eeu dag subs gevangenisstraf van een dag wegens het iu vereeniging en gelijktqdig trekken van een vaartuig over een weg in de gemeente Reeiwijk zonder dut daarvoor door den Burgemeester dispensatie was verleend A T Tot twee geldboeten via 3 elk of sub gevangenisstraf van een dag voor elke boete met verbeurdverklaring van de in lag genomen twee i stekken wegens het visscheu met stekken in eens anden vichwnter zonder voorzien te zqn van een daartoe betrekkelijke vischacte rn van een achriftelqk bew q van vergunning van den eigenaar df rechthebbende op dat vischwater F J Tot twee geldboeten van twee dagen van 5 elk of subs gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete verbeurdverklaring van bet in beslag genomen visohtnig de gebbe rae bevel dat hetzelve zal worden vernield wegens het visscheu met eene I gebbe in eens anden vischwater zonder voorzien te zijn van eene daartoe betrekkelqke vischacte en zouder schriftelqk bewijs van vergunning van den eigenaar 01 rechthebbende op dat vischwater terwql de grootte der mazen van die gebbe nat gemeten vijf millemeter te klein waa E H V G Tot eene geldboete van 1 of sub gevangenisstraf Van een dag met bevel dat de voorwerpen waarmede het misdrijf i gepleegd zullen wolden vernietigd wegens het vangen van lijsten en vinken op grond van derden zonder eohriftelqke vergunning of in gezelschap van deu eigenaar of regiLebbrnde op dien grond En allen in de kosten de nood invorderbaar bij lijfsdwang 11 m i l I I I L BurgeliJkeStand SEBOKEN 14 Xit Jabaant ouden H Sprait ea H Nieuwlaod AroolduB ooderi H Slaiter ea C Hulwher 15 FrAocina ouden K Teeowen en F ia Force Jobaaaa oadera J de Joiif ea P tin Waas Letndert Aatkonit ouden W F Wiltsabnrg ea i H vaa der mU Willulmina Jolieana ooden N W EaMriack en F Zoaae OVEBl EDBN 1 18 Oct A Boot SI j 14 A G Kroon ij m 16 3 Baitmaa 8 w It A Feteri 4 w