Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1876

I Vrydag 20 Odober Universeel Ziiiverings Zowl is het eenvoudigste en goedkoopste hnismiddel tegen maagpgn maagkramp slechte spjsveiw tering zuur hoofdpijn dnizetigheid hartkloppingen enz en moest daar het ook by het inmaken van zore vruchten het weekkokeH van groenten vooral peulvruchten als erwten boonea linzen enz zeer goede diensten bewjjst in ieder hnisgezin gevonden worden In pakjes 18 33 en 60 cents Ilaarbalscm of Eau philoeome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Pem balsem extract van kina en welriekende olieëu Hjj reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het oitvalleu te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Analherin lUondwater Met een gdjjke hoeveelheid waterg0tnengd iBhefde aangenaamste mondspoeling Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en Verhindert de vorming v kalk op de tanden daar het slijm en overblijfselen der spijzen oplost Het flacon kost 75 Cents Enjjfclsch Tandpoedcr In elegante dozen Tsu 100 eu 50 grammen a 45 en 25 cents 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverteotieblad voor Gooda en Öinslreken Idiaton Broppels zonder schadelgke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelük van de hevigste Kiespyn Hst flescbje kost 25 Cents Bovenstaande artikelen zgn t f bekomen in de bekende depots voomamg yk t Oouda bjL Welter L Schenk en J C Xeldenrijk te Schoonhoven bg Wed Wolff en jZgMi te Oudewater bg V Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in dei S pre plsatgesin de bekende depots W Emmerik H VON aiMBOkN STEENKOLEN ï HARTING Pothosr nl vsn MAANDAG 23 üt TOBKR a s tot nadere aankondiging GESLOTEN ZIJN Namens Libryëineeste J FOBÏUIJN DBOOGLEEVER ontvftiigeu bij w i ummm BANKETBAKKER HAVEN Verwacht FEANSCHE CHOCOLAAD BONBONS en PRALINES Nonnenwater O No 2 Lereren goed belegen en Blank Geraffineerd Z O TJ T o icnrreerendenpryg netto gewigt alsmede Leidsche Delftsche en Friesche Kaas en meer andere Artikelen welke op franco aanvragen daarvan Prüscounuiten worden nitgegeven Bij A BBI KMAK BoeUMudelaar alhier is de Inteekening opengesteld op KOESSlA S voor PIANO FUHTE Uitgave C middelbare stukken it afl per jaikr f 3 20 Uitgave U gemakkelijke stukken 12 fl per jaar 3 60 EERSTE AFLEVKUINOEN zga ter inzage voorhanden Siym eo MaagplUen Dsxt PUXEN die sinds vele jaren mrt het beate f eTol tegen de sUjm n U maagverBtOrkend gebmikt woideo door har erdiu r de pjjsvertering zeer bevorderen iij onder goed tegen de gal en zeer EaCht laxerend tijn i n tegen 32 duo je iBi i berigr van het gebraik veikrygbaar by de nivoI iende Heeren te Aaslerdam M Clébto C Droog Ileiiige wej ü 321 Bleisiruk S v d Kraats Delft E Wilschnt Boaiael Z lt i r d VegU Dcifshaven J Koch Dcvenler Gebroed Timno Dordrecht H J Gilfc y Goud L Schenk op de Hoogitrut Gorinohem B J B Boacb firma I P Lasonder tOrevechage 1 Visser k Zoon in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terbariih Haarlemmerstraat Lakkerkerk A den Oadsteu Llaaohotro B Kruithof Rotterdas Santen KolfT kort UooCdsterg Stolwijk Wed A Ziiderlaan Schiedam Wed A H Bombonts Tiel A J Faassen Utrecht Allena b Kroon Steenweg over de Don keretr 373 Tlaatdiiigen M E Hoffmann Tjaden 4 Zevenhnpen A Prin De SLIJM ea HAAOPILLÏN Wrad volgens ket echte recept tgn door mg te Oouda alUe ra mUtmttnd erLrijgbaar gesteld bq deo heer L SCHSNK op de Hoogstraat LET WEL Ca elk doosje der eekte en sinta onheogelgke jare gebrnikie SLIJM en MAAGPILLEN is een kiljet voorilen met de haudteekening vsn i i SCHRBUDBR apotheker elke kaodteekeniag lieb o k berindt op hel cegellak waarmede het dooqe T neg ld IS Men gcliefe daar wel attent op te zgn tn tieh te wachten voor bet gabinik van een osnaak sai dat mm tracht m omloop te breagan De prgzen onzer STEENKOLEN zgn van af heden als volgt Ruhr grove Kachelkolen O 75 per H L Ruhr Haardkolen 1 20 Ruhr Schaalkolen 17 1000 K G Engel jgr Kachelkolen 1 25 t H L Engelsene Haardkolen 1 65 Eugelsche Schaalkolen 22 50 1000 E G Smeekolen 0 90 H L Steenkolen Aanstekers 0 30 pak De bezorging geschiedt geheel v r j aan hnis voor contante betaling bg 2 of meer 11 L geniet men 2 Cent korting per U L Uit een binnen kort te verwachten Schip RUHR KACHELKOLEN kunnen wji tot lager prgs afleveren JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 G oDDA 12 October 1876 Prof Pergrer d Aiion HaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der iwetenschap eu gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zgne zamenstelling geheel afwgkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelgke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zgn houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekeIgke haren weder gewnd zet den wortel vast zoo zelfc dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Huur Extract bniten alle andere Haar Olie of PomaJe welke altgd met vet of olie verbonden zflu is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zgn die wel voor het ooganblu eeuigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Bet IS met eene volledige gebmiksaanwgzing k 40 ets per flacon verkrggbaar bg Mei de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER Zoos Rotterdam F A BORONIE Oouda OoBtba en B n 14 Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen TMl ZEER PUN UITGEVOERDE Tegen JICHT BK Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed BosuaS B0WB0NS30ZEIP25CT Alphen L Vasossiao Zn Bodegraven P ViE r oot Botkoop J GODDKA Harmelen W G Ku vM Baserswoude J Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Montfoort Wed Rijnenbim Oudetaater J Li land Schoonhoven Wed Wolu fa Waarder BoDTHOOBN Woerden Gebr Pwnsibo Zegaaard L PB Oodbh Op voordeelige voorwaarden worden Wp6t geplaatst aanvraag aan het Hoofd DépÓtbgM C J HAM te Utrecht in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Bureau van A Brinkman te Gouda Eea Afg QhrUt is voldoende Oaada Druk van A Brinkman Bg den Uitgever dezes is nog ingekomen voor de WEDUWE met VUF jeugdige KINDEREN Van E 8 C f 0 50 J R 0 25 N 0 25 A R 0 25 Totaal 21 30 A BRINKMAN Voor meerdere giften houdt hjj zich aanbevolen Kennisgeving BUEGKMEESTER eu WETHOUDERS van Oouda brengen ter nlgeineene kennis dat van de in December 1874 ten Iwlibeve der Gemeente aiingegiiue OÏSLDLEENING groot S1 000 rentende 5 pCt de Ujligatien No 10 en 34 i dcr groot ƒ 600 bg üitlotinji ter iillissiug ign aangewesen en dat het bedrag dier Oblijtatiéu waarvan ua 1 Deoember 1878 greu rente meer srord te goed gedaan tegen iittrelking van dezelve en overgifte van de niet venoiienen J lupans op dien lag ten kantore van den Gemeenteontvanger Kal worden betaald Gouda den 17 Oct 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Borgemeester DaOOOLEKVKft FOBTUUN TAN BbBOEM UZKIIDOOBÜ iiE i EL DMAi it G BÜR iEMEESTËReu WETHOUDERS van Oomh doen te wtteii dat bet Eerste AaarulUngs Kohier ViMr de plaatselijke directe belasting deier Gemeente vour baf disBstjaar 187ft dow ban ygariaapig astgmteld gfdurt Uile veertu dage van des roormiddags U ji 10 tot les namiddags teil 1 en van S tot 6 ure ter SLcretiirie dcf Gemeente voor een ieder Ier kziiig is nedcrgelegd binnen welken tgd elk aangeslu i ne tegen xyuen aanslag bij deo Raad bezwaren l in iiibreiigeu bg venoekscbrift op ougeugeld papier geschreven Gouda den 17n Oct 1876 13urgeineester en Wethouders voomoenrf De cretaris De Burgemeester Diooglbeveb FoBTtnjii van Bbkoen IJzbndooik BUITENLAND Iklltiilanilscli Overzicht De Russische regeering scligut nu stellig besloten den oorlog met Turkije ouder welk vourwrudsrl ook door te dryven Aan de Porte is de eisch gesteld bü wijze van ultirostam om toe te stemmen in eco wapenstilstand Ton 4 il 6 weken Zooals men legt b int Turkije ook te begrijpeu dat Rusland den oorlog wil en zou nu niet toegeven anders zou het later weer door een aqder voorwendsel tot den oorlog gcdwongea worden en dien moeten beginnen midden in den winter De toekomst begint er dus donker uit te lien Het eenige liohtpant in dezen toestand is dat Oostenrijk en RuaUnd vuor het oogeiiblik hand aan hand blgreu gaan men spreekt zelfs van een verbond tuaschen beide Mogeadheden wsarbq bepaald zou zijn dat Rusland de Slavische provineies weder zal verlatea wanneer dnnr de Russische orde is ingevoerd mocht echter door onvoorziene omstaadigheileB de bezetting blijven dan zal Oostenrijk ook lija deel krijgen van den b it Wg behoeven wel niet op te merken dat wanneer wcrkelgk de oorlog wordt ver kbwrd de toakomat geheel buiten berekening ligt vooreerst kan die oorlog langer dnren dan Rnsland nU maenli want in ofienaieve oorlogen U Rusland lii t gelukkig Oostenrijk heeft wel goede redenen voor zi neutraliteit want wanneer de Zuidslavisohe h wfiK n geheel outketead wordt kan ket waarvan op eigen groadgebiad al de onaangename gevolgen oadervilMlt Van de bonding van Engeland ver nemen Wjg niet maar men moet uit de beriohlen wH opmaken dat hst voorloopig zich ook nentnial z4 hoadcB Het Engdadu publiek hinkt nog op tweq gtdasbttni In Duitsohe bladen wordt de handelwijze van Rusland voortdurend treng a Kenrd men wijst o a op het feit dat de Christeatn in Turkije meer vrijheid van godsdienst hebben n minder lieUsting bekilen en dat bet bestuur over l geheel in Turkije humaner is dan in Rusland terwijl beide Ryken geheel met elkander overeenkomaa ten opzichte van binnenlaudsche hervormingen die wel op papier gezet worden maar nooit worden uitgevoerd Rnsland heeft detbalve wel het minste recht Beent men om op te treden als beschermer iin Christenen De aanstaande hervatting der Werkzaamheden van het pariemeut leidt de aaudadit van de publieke opinie in Frankrijk eeuigszius van de Oosteraobe politiek naarde binnenlaudsche af Hoewel oomamelijk en in de eerste plaata de begRMtting voor het volgende jaar aan de o de is betw lt men niet alleen of het daarbij zal blijven maar Kilfs wurdt een vrij heftige strijd te gemoet gezien In de kamer van afgevaardigdn bestaan grieven tegen de regeering met betrekkiag tot de quaestie van de amnestie het weigeren van attiitaire eerbewijzen bij begrafeaissi n van ridders van Mt Legioen van eer omdat zij vrijdenkers waren d politieke houding van BOBmige generaals enz ent Dit alles editer ia niet too liediakelyjc als d ontevredenheid der rechtenijde vuu deu senaat over den minister van binnenlaudsche zaken die voor dit gedeelte der wetgevende macht veel t ve l volUoed republikein ia Om hem ten val te W e u g B seh t reeds een fUu de eamfgHe te zijn vastgesteld Merop neerkomende dat men hem van zijn collega Dalaure wil trachten e scheiden De bladen der rechtenijde en vooral de clericale organen hebbeu reeds dea strijd geopend 4in octiien siok xeUs aiat d Haajr sas uanahalk MaoM ihon er in te mengen wimi lij nu evenzeer veroordtelen als rijn ministers BINNENLAND GOUDA 19 October 1876 Bij koninklijk besluit is bij het penooeel der milit administratie benoemd tot 2deu loit kwartiermeester bij het 6de reg iuf de sergeant J A Neuwieller van t 4de reg inf Door Z M is benoemd tot pioonrenr bq de arroDd t chtbtnk te Dordrecht de heer mr J M Bens thans griffier by het kautoiigeregt te Alpken uit welke betrekking hem tevens eervol ontslag is verleend Bil kon besluit van 16 October j1 is benoemd tot boiigheemraad van Rgiilaud de heer D W P Wisboom van Uiesseudam De gemeenteraad van Amsterdam beeft gisteren benoemd tot tweede bulpoudérwijseres aan de openbare burgerschool Ie kl voor ineiajea mej V K M Pecters De Gemeenteraad heeft Dinsdag jl besloten het verzoek van de hh Van Bentum eu Zn om de subsidie voor het verslag der raadszittiugeu met 00 te verhoogen uiet toe te staan Dit besluit doet ons leed Vooreerst ouidat het gevaar zeer groot schijnt dat het verslag zoo goed als de e ige basis vau ons oordeel over de raadsleden zal ophouden nu de gevraagde ondersteuning is geweigerd En voorts omdit te Gemeenteraad reeds 25 jaar levende ouder de tegenwoordige Aet die als t ware op iedere bladzijde de openbaarkeiil huldigt nog zoo weinig doordrongen schqnt van den geest dier wet Totn wij voor eenigen tijd het rapport van B en W in deze za besproken brachten wy eeuig rmate hulde aan B en W dat zij althans eenige verhooging voorstelden maar wj hadden gedacht dat huu advies om de gevraagde verhooging van 200 te verwerpen op goede gronden zou rusten Hun rapport gaf geei gronden aan en nu de voorzitter ilie in de vergadering van Dinsdag op uitnoodigiog van den heer Soel deed kennen moeten wij ronduit verklaren dat zi den toets van eea onpartijdig critiek in t gehed niet kunnen dowstaao Wat was het motief van p en W f Dal r in N 1896 Nederland twee gemeenten zijn van grooteren omvang dan Gouda waar in verbondiiig minder betaald wordt Volkomen juist voerde de heer Noulhoven van Goor d turtegen aan dat om t gewicht van dit orgameat te kunnen beoordeeleu de verslagen dier gemeenten zouden moeten zyn overgelegd uiu te doen zien in hoeverre de vergelijking jaiat was maar dan nog rilden B en W aantoonen dat elders minder gdd uit de ggmeentekaa verleend werd dan mochten zg niet volstaan met een paar geilieenten aan te halen weinig moeite kan t kosten ora uit d vele gemeenten die er een raadaverslag op na houden er een of twee aan te wijzen die voor de redeneeriug kunnen dienen maar hadden een M a gemeenten moeten neemen en dat wel in ban rapport opdat onderzoek zoo gelijk ware getveest en mea iu de gelegenheid wiM t gesteld de kracht van dit bewijs te outzennwen B en W hebben echter gemeend iu hun rapport geen motief te moeten normen eu op t oogenUtk der b slismng alleendit dat er in Schiedam 490ea in Leiden 650 vroeger 500 werd gegeven Mistr hnn betoog dus alle kracht t was voorts o k weinig logisch want juist in de kleinste gemeenten zal betrekkelijk de hoogste snbndie moeten verleend daar bet debiet van een raadsverslag daar t kleinste is Was het advies van B en W dns van zeer weinig beteekenis t feit dat de meerderheid van d n raad zich toch daarmede verernigde bewijst dat zü de groote waarde vaa een raadsverslag nog niet begrijpt en dat lij niet inziet van hoeveel belang het is dat de bwgerü weet wat er iu de raadszaal gebeurt Er waa ei iter laiit ons het niet vergeten ook eene minderheid die toonde die waarde wd te begriipo en wg usligait da uulae it der bnifeci op die rauijsledeii wtilce niet mede wilden werken tot een eventueel teuietg iau van het verslag Het Waren de heeren Dr A liuijten Mr H J Kranenborg J M Noothijven vmi Joor Mr P J Snel P Goedewaagni en W Piwt Drost f Wij brei hulde aan de houding van die les raadsleden die verre van mede te gaan met niet genoegzaam gemotiveerde voorstellen van B en W toonden t rc ht der ingezetenen te erkennen ep feiledige kennis van het verhandelde iu den gemeenteraad Zij bewsKn ouverdaehtr voorstanders te zijn van openbaarheid van de publieke zaak Zij toonden metderdaad bet liohtniet te schuwen over hunne wooiden en handelingen en waar het raadsbesluit van Dinsdag gelaakt woidt daar verdienen zij genoemd te worden als uitmakende een zeer eervolle minderheid Dinsdagavond had een vergadering plaats vn de afdeeliiig Getda van het Nederlandsch Tooneel erb ind Uil de mededeeliiigen van den voorzitter Aen heer H W G Kouing bleek dat de afd ua slechts a jaarbestaan te hebben iti goeden toestHiul verkeento Zü had o a teeken van leven gegeven door een goed geslaagde tooneolvoorstelliiig van t RotterdaroSohfr gezelsebttp onder directie der beeren Le Gnis Van Zuijleu en Hjspels op 8 Halirt van dit jaar als auueer waren opgevoenl nZoi en de fferMctutg twee oorspruukehjke Nederlandsche stakken l eze vourstelliitg was goed geslaagd uit een oogpunt van kunst en teveus wat niet steeds samengaat ook uit een financieel oogpunt beschouwd De leden der afdeeling hadden tot die voorstelling met ne dame kosteloos toegang gehad Algemeen was men van gevoelen dal het eerste openbare levensteeken der afdeeling vooride toekomst veel beloofde Op deze vergadering werden verder de beschrijving puntieii der atgemeene vergoderiogl die Zaterdag 28 October te Rotterdam zal gebonden warden behandeld welke eenige disoussie uitlokten Daarm werd berbeooemd tot lid van t bestavr de bear V Lnlius van Goor en benoemd tot afgevaar digd ter algnneene vergadering de heer Mr W J y tm t De cerlijUwid gebt jt op hier tfr plutie ede tv dealtD dat do hli Kmi lau Mraatco vn Forta o Drooglcevsraan de eamiiig gt deel neaen EelteU bilden vrraielddrs reeds het rMdabeslalt eain Bounige wardl dit zeer ffeUakt o wordt in de Jmtttrd t Ct ern redea oor t tietliMt genu md die sup ori crvul roor ome gemeeate verteiieDwoordiginf i dat y hur uiimllta wrêr ves iV