Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1876

tu u Droojleevar Ir eu tol ytaalivocvuRger de beer 1 Kuiter i t n alolte werd dSor bet bestuur medegedeeld dat het pjgiuaren had in t werk gesteld de vereeniging Hel Ntiitrlaiuhek lomed ookrJu drte UAC$nt 4 i tsl te doen optreden en roet go iea flislag aaro n het aan de retgadering viwfUeldi viin wege de Guudoche afileeliug vau het Toonaelverboud die vereeaigiug Dit werd mrt nlgiimene stemmen aangenomen Spoedig hopen ij hieromtrent nadere mededeeliugen t kunnen doeu m Mea vraaf 099 aaron vQ gej i£i r 1 tefrrd tn ia OU9 blait vbn deliatste vergadiring der Oondache Kienveretniying W uit asrdeu hierop dut wij alleen dan vergaderingen uiet voor liet pablitk Ixateind door onzen veralaggerer kunnen doen bgwooeu wanneerwij daartoe uitgenoodigd worden Hoewel het na van versefailleiHle kanten wordt verzekerd moeten wg t trouwens bitwqfcl n of er lu den Uitaten tgd wel een vergadering van genoemde kie vereeuiging heeft plaata gehad daar zy tot nog toe uiet aaraelde steeds ket volle licht op hare vergaderingen te deen schyiien en wq weigeren vooralsnog te verouderstelleu dat ook zg die steeds een groote vriendin van pubUoileit toonde te cgn hare taikjes voortaan s lletjet ia den duister gaat behandelen In de vergadering der MaatsehappQ van lAndbouw a£d f Gouda en omstreken is benoemd tot secretarispeuiingmaeiter de beer D vau Nigtereii in plaats van den heer N Fran ais Snel die bjdaukt bad Wg vestigen de aandacht op achtentaaude ad TCTtentie van de fd Gouda van t Nederlandsoh Tooneelvrrband waa bg alle leden die van de voorstelling ap Vrjjdag 27 Oct in Sotterdam gebruik willen maken daarvan warden verzucht aan t afd bestuur kennis te geven voor Zondag a st Door de commissie voor bet lager onderwijs werden iateren te s Itage van de 6 eandidaten voor de akte ia d Eugelsclie taal 3 afgewezen en 2 toegelaten waaronder de heer H D Ubbeus uit M iocdreeht y Wg hielden onze kzers tot heden op de hoogte ff yan wat er geschreven werd over bet plan tot op richting van een UotttmaB monume it en willen t Uijvïn doen Be Uaagache cjrrespoiidi ut van de ArnhemKlke Cl schrgft er het volgende over na eerst de flinke werkzaamheden van het A irdrgkskuudig Genootschap met luf vermeld te hebbeu Dat de gunstige reactie op het ebied van aardrijkskunde en historie ook buiten het genootschap zelf w rdt gevoeld is een natuurlijk en verblijdend verschgnael Als coodauig merk ik aan bet Goudsche plan van een monument voor Houtman of de Houtman Meen uiet d U ik de pas gesloten polemiek over dit plan wil heropenen om een duit in het zakje te werpen maar sta mij alleen toe op de wgze van Desgenais en dit is wel de eigenaardige rol van den dagbladcorreapondent bier een enkel woordje van waarschuwing te spreken I c hoogleeraar ruin bestrgdt de Goudsche oommissie omdat r g Houtman te zeer op den voorgrond stelt daar blijkens het getuigenis van Igdgeuooten die gedachte held in ïgu tgd en in zgn land gezien was als een rotte kool bg de groenvrouw Op de citaten i niets af te dingen maar men moet toch voorzichtig gn met het getuigenis van tgdgenooten betrekkelgic karakter kunde en verdiensten van een openbaar persoon Of zon de heer Fruin min denken over de waarde van 01denbarneveld van Jan de Witt om van anderen te zwggen op grond van de tegen die staatsmannen uitgegeven schotschriften Wat meer is mogen wg Thorbeoke en zgue medeftiHJden voor hervorming en verbetering aanzien voor nWt veel beter dan eigenbeUngZückers idiotan en bederven van den staat omdat te dag aan dag in dut licht zijn en nog worden vertoond in dagbladen waarvoor Londen ecnige jaren geleden zoo o aarJigeu naam had uitgedacht Mocht echter Houtman eenmaal ook in de oogen onzer gcschiedsohrgvers gerehabiliteerd worden dan hoop ik dat men daarom nog niet te Gouda van het voornemen cal afwgken om een monument en geen standbeeld voor den beid op te richten Mijne ondervinding en wat ik dezer dagen in de Indische bladen ore Koens standbeeld gi ezen heb maken mg in dit opiioht bevreesd D pioniers van dien tgd waren gM i lui met kanten lubben pluimhoeden en wqde laarzen met sporen evenmin als de mannen die in onte eeuw iets grootsch doer gewapend gaan met IprgDon en glacé handschoenen lange soepjasaen op de kuiten of gelijk de room d r vergulde jongelingschap in den Haag gouden braceletten om den Mm dragen Toch ie Koen te Batavia voorgesteld la eea koofscb man met alle nitmanstering en Tun dei fat dier d igcit cvenzoo ztg ik oiilaugs het mode van hel standbeeld vau burgemeeater vsa der VVerif voor Luden en vond mg tot nigne verbazing geplaatst voor een soort dandy knmig niet den hofdegen den juantsl opwippvudii en uiens wuivend pluimen en breed neerhangende Idnten vel herinnerden aan de Frdasche markiezen moniqtielaim maar allerminst uni dedp man die eelf tumuli nin het bongejlgdeud gemeen wist ie tf uuien u et door houwen ofstbieteo gélgk de hussaren tn Amsterrlatn maar door een ernstig aangrgpend en vaderlandslievend woord Zooer een standbeeld moet ontworpen warden van een man uit de zestiende of de teveutieiide eeuw chgut bet sebitderochtig Icosliiuin der mowfiKMniket brtio van den li Jeldhauwer te benevelen Zoo verhaalde mij indertijd eeii lid der boofdcainmissie voor het standbeeld van Bierhaave dat onder dli io mededinging ingezondeu modellen er waren van Fransche beeldhottwxrs waarvan de figuurtjes er uitzagen als waren ze zóó uit het OetiU rfe ioeii van Versailles op het vöets uk giisLipt Kn iin heeft de ondervinding geleerd dat alle oommissien vun beoordeeUng niet even goid wden te kiezen aU in het laalatbeiloelde geval is gedaan Onder Berg Aiubicht heefteen krankzinnige kn ap in toorn zijnen vader ziodanig met een kloet nnn het hoofd verwond dat deze vninige uren later een Igk was Yoor den duur van den wiuterdienst zgude telegraafkantoreu der RlJHipfmrxeffmaahciappij opea als vogt Abcjude Ede en Vetnendaal vim 7 ure voonn tot 9 UTi nam Atnslerd im en s Gravenhage vun S fWTt voorm tol lO i ure na n Arnhem an 6 j ure voorm tot 10 ure nam Bnuktleu efi Nieuweroluia van 7 vcorin tot ure nam Driebergen van 7 ure voorm lot 8 ure nam Gjuda en Wcstervoort van 7 ure voorin tot 10 ure nam Harmeleu en Maartseii van 7 j ure vuoriiL tot 9 n m Miiarabergen van 7 i ure voürin tot S i are n m Nienwerk y ui 8 ure voorm tot S j ure uam i Oudbwater van 7 fe voorm tot 8 re nam Kotterdain vau fi ore voorm tot 10 ure nam Utrecht van 6 ure voorm tot lO j ure nam y9orburg vau 7 ure voorin tot 0 4 ure num Woerden van 7 ufe ïoo rm tot re nam Zegwaard ran ure voorm tot 9 ure nam Zevenaar van 7 on voormi tot lO j ure nam Statea OdQ f I tweede K heb zittingen van 17 en M OotoBer In de zitting van tïin diig deelde de vjirzitter inede dat t seclie versljig over t onderzoek van 1 g wijiigii art 2 derregceriug in het ontwerp op decjojwralivc vereenigingen nog niet was ingediend en dat het verslag der confereklie tusschen de cmimi sie van rapporteurs ei den minister dat 18 pag schrift bevat waaraan de laatste hand ter oversohrgving was gelegd onmogelijk nu reeds gedrukt kon zijn Onder deze omstandigheden stellte hg voor de discussie over het ontwerp te verdagen tot den volgendenflag ten 1 Ijnre Daartoe werd besloten Art 2 van hel Siieuw gewijzigd ontwerp behelst alsuu de volgende definitie van cooperative vereenigingen Onder cooperati è vereenigingen verstaat de wet vereenigingen van personen wu irbij de in en uittreding van leden is toegelaten en die bevordering van de stoffelijke belangen der leden ten doel hebix u als door middel van gemeensohappelijke uitoefening van buune nering of ambacht door aanschatHng van hunne benoodigheden of het hun verstrekken van voorschotten of crediet Eene vereeniging welke aan deze vereiscbten voldoet verliest h mr karakter niet indien dn statuten haar veroorloven baren werkkring ook tot derden uit te strekken In de zitting van gisteren is art 2 definitie van het ontwerp betreffende de cooperative vereenigingen onveranderd aangenomen zoeniede de artt 3 tot 6 het laatste met eenige wqziging Heden voortzetting Men schrijft aan de L Ct Nu bet spuien beeft opgehouden de boezem laag is en de doorlating van versch water uit den IJssel niet meer plaats heeft ontstaat erstilstand en bederfin het water der Leidsche grachten Dat bederf deelt zich mede aan de huizen en dringt er in door de stank is nu sedert onderscheidene dagen ondragelijk Duizendtallen van visch die het nietbeneden knnnen vinden snakken op de oppervlaktedes blonskleurigen waters naar ververschjng Men kon II Zondag eene schuit volluden met dooden visoh die langs den Ouden Rhgn de stad uitdreef Wat belemmert den aanvoer van versch water en tegel jkertqd den afvoer naar zee om doorstrooming te verkrggen P De wind toch is dezer dagen hoogst gunstigom te puien Hen schrijft ons uit a Hage Over bet wetsontwerp op het lager opderwijs thans bg den raad van state aanhangig kan ik u medeelen dat dit niet een wgciging is van enkele artikelfa nuMr een herziening van de gebeele wel op bel lager onderwijs Bg dit wetsontwerp is een Igvige memorie van toelichliargevoegd Om de zaak voop den rand van statestmakkelgk makea beeft de regeering de stukkenlaten drukken en ieder der leden van den staatsraad een exemplaar gegeven m r opder oplegging vangeheimhouding j r A Uit d wjjzigilg He riichir in Mn sttf d f canüerie is by het ifdeetillgionderzoek van de oSriogsbegrootiii de gevolgtrekking tcmaakt dat Z K H de Priu van Oraiye als inspecteur van dat wapen lal aftreden De algeweena synode der Kederlandeche hervormiJe kerk heeft zich bg udres toi den koning gewead betreffende de regeling der schooluren opdat aan de bevoegde macht in de gemeente na overleg met de plaataelgke kerkelijke autoriteiten de schooluren op zulk aene wijze geregeld worden dat voor het gods Jienstig onderwijs van wege de kerkgeuootsehappn te geven voldoende tijd qverbigft De algemeene kerkelijke commissie der hersteld ev imgelisofaLutbetscbe kerk beeft aan dat adres bare adhaesie gebracht In bet lokaal de Kaïertkrooa te Amsterdam waren Dinadagoebtend ongeveer 200 predikanten bijeengekomen om te beraadslagen welke houding dient aangenomen te werden ieveuover de jongste besluiteo van de synode der Ned Herv Kerk Met uccluinatie werd aan den heer Pb B Hugrnholtz van Amsterdam de leiding der vergadering opgedragen De voorzitltr Er waren vele betuigingen van sympathie ingekomen van de afdeeliiigen van hot protestantenbond te Brielb Deventer Doesburg Haarlem Ulrecht Rotterdam en een aantal brieven van adhaesie en sympathie van partionlienn Onderscheidene stukken itt ca medegedeeld waarin advies gegeven werd hoe te bnndelen Het moderamen deze stukken samenvattende en in verband brengende met eenige reSolutiSn door een zestal Amsterdainsche predikanten ingedimd leblede volgvade orde van behandebng voor 1 er moet een adres van de gemeenten enz un de symde worden giroiideii 2 een adres worde door deze vergadering aan de gemeente gericht 8 de predikanten die een no foufmn willen uitspreken moeten zich bij adres tot de synode wenden Deze motie van orde werd aangenomen Wat het eerste punt betrof diende liet moderaraen een oonoept adres in dat tot een nitvoerige discussie aanleiding gaf w aarbg vooral de opinie van professor Bonneval Faure die bet doen der bevestigingsvragen niet verbindend acht ter sprake gebraebt werd De overgroote meerderheid der Vergadering helde over tot de meenidg dat de kerk door de veroordeeling van den Ngmeegschen predikant Hooykaas Q rderschee getoond heeft dat bovengenoemde Vragen verbindend zijn en verwierp op versohillende gronden het voirstel om alsnog y de synode lot een buitengewone vergmleriiijt bijeengeroepen aan te vragen welke iiit rprttiitie zij van haar besluit omtrent art 30 van het reglement op het godsdienstonderwgs geeft De vergadering besliste dat zij zich tot de gemeente zou wenden met de aansporing om een adret tot de synode te richten in den geeat van het concept door bet moderamen ter tafel gebracht De vergadering nam wat het tweede punt det orde van behandeling betrof het ingediende conceptadres aan dat door haar aan de gemeente zal worden gezonden In de derde plaata kwam aan de orde een adres non de synode te zenden door de predikanten dieovertuigd zgn de vragen van art 39 niet te kunnendoen Na eenige discussie over dit punt besloot de vergadering de verdere beraadslagingen tot ban avondzittirg uit te stellen n De avond bijeenkomst woa zeker bet beUingrgksIt gedeelte van de vergadering Nadat aan den voorzitter en aan de beide secretarissen verzocht was om door assumptie van een negental anderen een comité te vormen belast met de uitvoering van de besluiten welke dien morgen genomen waren werd aan de orde gesteld bet adres hetwelk aan de synode nu worden aangeboden door die predikanten welke moesten verklaren dat z J de voorgeschreven bevestigingsvragen onmogelgk konden doen Deze quaestie bracht de vraag op den voorgrond die in de ochtend vergadering slechte zijdelings ter proke tras gekomin welke gedragslgu door de modem pr ikaalen zelven bt hoorde te worden Angenomen Met Warmte en openhartigheid werden de eischea van t g fftten gehan Miaafd en werden tevens 4 belangen behandeld die hier op het spel stonden Hat was te vooralen dat niet alle leden der vergadering op zulk een adres van xsk powyam zonden tejkenen Sommigen zouden zidi onthouden omdut zij ofschoon belgiËnisvragen af keurend tegen den inhoud dier vragen geen onoverkomelyke bezwaren hadden andereg omdat zg ofschoon niet voornemens de Vlagen ooit te doen het toch niet wenscbelgk e i niet noodig achtten vau dit voornemen aan de Synode kennis te geven Er werd een poging gedaan om een gemeenschappelgk protest van de gcheele vergadering uitgaande een eenvoudig protest tegen het besluit der synode aan dat kerkelqk college te doen opzenden Maar de vergadering besloot dat al belgeen van de gebeek eamenkomat zou uitgaan zioh bepalen moest tot hetgeen dien morgen besloten was Immers in haar adns aan de gemeente had de veqtaderiiig hare gemeenscliappelijke overtnigingep oititrent dit punt genoegzaam gefurmnleerd Alleen werd nog met groote meerderheid besloten dut alle adressin aan de synode door deze vergaderinggeïnspireerd vergezeld zouden gaan van een sohrgven aan de synodale commissie waarbij deze dringendverzocht ita worden wegens bet groote belang derzali f spoedig eene buiteagcwdbe iiodile vergaderingl fen te roepen Toen de vergadering gesloten was bleef nog een gro3t aantal predikanten bgecn om een adres vast te stellen wairbij de iyuo le er ernstig op wordt gewezen dat de adn ss uiten onfnogelgk bevestigingsvragen kunnen voorstetleu als door de Synode verb iidend zgn gemaakt wtardoor de belgdeuis van een Eekere dogmatiek verplicht wordt gesteld als voorwaarde voor het lidnmatsebap der Nederiandach Hervormde Kirk Volgens adressUnten mag alleen ge oagd worden uaar de gezindheid om tot het zedelijkgudsdienstig doil der Kerk mede te werken Zij irerzoeken daarom dat de Synode spoedig inaatregelei neme welke hun h t blgven in de kerk mogelgk zullen maken Dit adres wird het was intusschen midderu abt geworden voofloopig ddoi ruim veertig pre dikanten ondertcekend Dok een andere groep van predikanten vereenigde lich ni aflojp der Vergadering en stel leeeu adres vost aiin de de Synode waarbij eetavoudig geprotesteerd werd tegen den onprotestantschen grloofsdwang die x lTkiéit liik de synodale beelnllsa Door aan te dnugen op het bgeenroepen eener 1 iiiteiir ewoiie samenkomst der tSynode boopl de A ergadeiing de moeilijkheden te voorkomen die omtrent Pusohen 1877 den gewonen bevestigingstgd in Lteu geboren worden uit den toestand die door fle Synoiki iu bet leven is gerqeyen Te Behagen Noord Nolland is eene kolfbaan tot tlittmgrmt ingericht SUchté één paar schaatsenis beschikbaar hetwelk de liefhebbers bg beurtenmoeten gebruiken In de N Bijdragen leest njen Naar wg ernemen tal de i de Ridder boofdonderwgzer te 8t Kruis den 18n November a s zgn BOjarig jubilé ah onderwipzer vieren Toen hij 10 jaren geleden zgn gpuden feest beleefde werd hem door de regeeriug een boikwerk geschonken Het zou nu juist een gesol ikt oogenblik wezen om goed te maken wat zg toen misdreven heeft Maar wie weet of de grjjsoard gren atlas krggt Te Velzen orden groote toebereidselen gemaakt voor de plechtige opening Viin het Noordzeekanaal op 1 November a s Men vleit zich dat Z M de kinlng daarbij tegenwoordig zal zgn Het kanaal zal alsdan wanneer zich alt ans geen onvoorziene omstandigheden voordoen langs een geul in de haven voor schepen met S i meter diepgang toegaukelgk zgn Aan de eisohen der scheepvaart zal bet dan nog maar 4en deele beantwporden zelfs nog dan wanneer de geul op de laatstelijk bepaalden termgn 1 Aug 1877 voor de grootste zeeschepen zal bruikbaar wezen Eerst wanneer de gebeele haven op hare volle diepte en breedte zal zijn opgeleverd en de verbreeding der doorgraving geheel zal zgn tot stand gebracht waartoe de loaataohappg tot 1883 den tijd beeft kan het kanaal ala voltooid worden beschouwd Dat de beperkte openstelling ook in bet buitenland met spanning wordt tegemoet gezien moge blgked nit het feit dat naar men verneemt reeds 134 schepen in de Oostzee gereed liggen met bestemming OMi Velzen Vergadering van den Gemeenteraad PINSDAG 17 OCTOBER Ttgenwoordig d bb van Bergeo IJsoadoora voon eu al de ledoa bsbalvs do h Kiit en via Struten do laalilo bsd keoais gofovoa door a wet g eid uit ds stad de ver idel a Bist to kaaaea bgwoosa De ootujeo iu vorjge tergaderlnj wordca elusea en earreeteeid De oorzitter beantwoordt dè door den beer MvesemalEer io de vorige iiltiog gedeoo vregoo ttgt dal II September hel Reglement eo de lofltractie zijn vsetgeileld eo bet geeoe 00 billijlitieid ie om de lerboogde scboolgeldeo du reedi te mncD ooidet de inaiiekichool tocb oof lecl geld aaa de gemeeoteblgft kueteo Notificatie logekomeD 11 etne miisire vao hb üedepatecrde Steteo de zer proenieie goedkeoreode dea afJItssd fso graad eaa de Qt hbriek Nol il ceoB miHive vao dezelfde geedkeorende dea verkoop vaa boonWD op bet Aoieterd eu Goudsche rijpad Nollf eeoB aniiiTe vso dezellde goedk oreDdo dea sfetaud veo grODd snu Biuée Nollf ceae mlsilTe vso dezelfde goedkeurende de Tergnnnlog totbet Irggcft van een booten fnodering 10 bel plsateoen nahgde Steaiioe K nenbbidek Notit ecD verzoek van den beer H W Kramen om bet bolp pirio l la de bavdwerke saa s no icbool U veraicerderjo en geene lolticiunten daarvoor op te niep n niair zulke op t dripea aio 4e butpoudeiKijzerei uiej Wyuroi de plaalaejijke Sclioeicommiufe birrop geboord en rulke oBlerilcunende wordt blert beeluteai eene tniteive van de pi SchooleooiBiuie aanbiedende door bet iirtrili vaa den beer Rot aarda eeu dubbcttal io b a celleéie aarop gepUaUt zgn de bh A tiiuntiog en D J A van kruijne Ier vlaie en benoeming ia eene eolgeode nrgadvriHg te e miMire van den heer C C Knaap die verzoekt ojet n aanmerking te komen aU lid tfa de commiaate over Ide Biuzlekicboul Nollf eeu adrea vao C G van der Gardf e a eerzoekeode feo poit op de begrootliig uitgetrokken voor een gieren draalbrog voor Toetgaogera aan de bsveo te vcrboogca om daar te alelleo eene brog mede geaehtkt voor rgluigeo lerviaie De voorzitter dtelt mede dbl z Oltgeluol S Obligatieo leder grout lOJO alt de geUieanlBg vao 20 000 enwel e Bommera 10 ea SI N otif hin de orde ia bet venook van A Riet eld r a betrefreode een defecte pomp io den Vogelenamg de beer Kranenborg ll de pomp verplaataen en audera een pijp leggen In de r bt om zoodoende de bevooera vao goed ater te voonieo Dorzitler ea de beer Droogleever in legenofergvateldeo 91a oa verdere diMuaaie wordt bet vootatcl van B eo W om het voor keoniageviag aan Ie aemen in atemmiog gebracbl eo aangenomen met 14 Ugoa 1 aten die tan den beer l ranenborg Hel verzoek fsn 3 Appel c s oa de Pbllipekade dea avokda Io verlwblen worth ut iirband mitart 179 der gemeeotejffet gealeld in handen tau B en W L Het eenoek van B MollaarlMavergonning lot bel le a SB een brnfge orer eeoe aloal angi de Boelekade wordtslgenoen goedgekeurd I y Het vemek van W H Polei vergunning lol bet legkea vaa hardaleea voor Ego werkplaala ia de Zak wordt u t door B eo W bg de voorwaarde nog waa gevoegd daA da puin lederea avond moet wegfcrfund zgn algemeen gi gekeurd Hel verzoek vao i M vao Bona om Tergoonlug loi betleggen ven bardaleeit voor agu Kotf p de Vyverelraal wordt nel gelgke bg o ging algemeen go tlg k uid De atati u tan bf gru llug van de j itilItHidii erde lostrlllngeo vaa Vltltltdt ht id voor bet dieltsljabr 1 77 worlen aebter eenvolgend gut tig kettrd eu wel vau de beidt n Gaatbuizeo Imet eene stibttidie van HOiS OS dio van bet vereenigd V eea ea iElemoeitriutribuia met eeneyeobatdie van f 57IK Ibet üestedeliugibuia met eene aubaidie vao 573 bet Bnrgerlgk Armbeefour met eene atibiidie van ƒ 4B20 en die vau bel Iiraalitiacb Armbeatoor met acne aobaidie van Sdl ook wofdeo goedgekeurd du BegroottOgen van df Librge Sljad Muziekichoot Stada Muaena van Oudheden en der GesdudbeidaCt inmiaaie Het versoek vao de beeron vaa penlam eo Zoen om verbooging der loeUge voor do oitgavo vaa bel verst igi der raadftzittingeo de beer Suel vraagt de motieven waarom B eo W tol lerhoogiDg ZIJD overgegaau eo tocb minder voorstellen dao het verzoek van 500 de voorzitter antwoordt op Vond dat I gfootere getoeenten rouala debiedam maar 450 j ea Uiilcn ƒ 500 dat au bet laatate jaar op f 650 u ge bracht om allea alt te geveo dil oyfer door B ea W wordll loorgiateld de beer Lngteo beeft spyl dat B en W aiet aao het verzoek koonen voldoen de beer Mnller wil welen waarom de subsidie aangevraagd ia vraagt of dit op terekenlog berust of gebrek aan belangstelling de heer Noothoven van Goor geeft bleromtreot vele idticbllngen de beer Prinee wil den prga van bet verslag verhoogd sleO maar geooe ver boogde subsidie toestaan na verdere discusaie wordt een vooratel om de nibaldie op SflO Io Itelloa la stemming gebracbl eo verworpen met 8 tegen 6 stemmen de heer Üroogleerer nam aan de atemmiog geen deel daaruo wordt bet vooratel vao B CD W met algemceoe stemmen aaogenomen ook un deze stemming oam de beer Droogleever geeo deel Nog worden goedgekeurd de voorgestelde tractenentsverboogin g D van de Wed Hegdelaar Httelmeealer der beide Gasthuizen P Jenseu moj an Galen en L Binuendgk alsmede eens gratificatie van ƒ 80 aao de brngw achtera van het rabat De beer Kranenburg verlaat de vergadering Daarna wordt afwijfend beschikt op de adreaaea tot Iractemontsverboo og vao C N ieuwenbugzen H J Steenbergeo ej van der Klem Verboef en 8 1 indborat Over hel vooratel tot verdaging der berasdslagingen overbet verzoek vod H Kaag tot bet aau hem verkoopeo vaogrond aan de Veat waartAer de stemmen hebben gealaakt wordt alsno et algemeene stemmen besloteu tot de behandeling over Ie gaa daarna wordt het ioo alel van B co V oa den gevraagden grond san H Faajj af Ie slaan en afwgsend Ie bcachikken op de aanvraag van Pno met algemeene stemmeB goedgeksurd de beer SaalOB aan aan beide stemBiugoo geoD doel Tol lid der Commiaaia over de Slods luziekBcbool ia bonoend de beer Dr U Usael de Schepper Na maohtigiog om aan de genomen besinitea ultvoeriog Ie geven zoader resnwplie eindigt de velgaderiog Gevonden voorwerpen aan bet Bureau van I olitie alhier gedeponeerd 1 VIE8 SliBOTEIA aau eeu bandje M A R K f B B K I O a g j K Gouda 19 October 2 Polderlarwe puike ll i 1175 Mindere 10 a 10 76 Rogge puike 7 25 ü f 7 75 mindere e 75 i 7 Voer 6 a 650 Gerst puike 7 i ƒ 7 75 Mindere 6 i 7 7 Haver zware ƒ 5 6 60 Wobte é i 4 76 De Veeniarkt met gewonen aanvoer den handel in alles vlug vooral in efrs e kw diteit v iarkoeien schapen alsmede varkens en biggt n vlug te verkoojien varkens voor Londen van 26 i 38 otnts per balf kilo Aangevoerd 46 pirtijen kaas prgicn van Sft ft f 34 met vluggen handel Gjeboler ƒ 1 80 i 1 90 Weiboter 1 60 i 1 70 n id hi 15 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 16 Oct Johanntts Hetilrlkos ouders d Ooeler wgk en f H Trompert Joliannes ouden A de Mol en J Z rg 17 Oeertrug ouders C van dt r Mist en G de Jong Geertruida Wlllemina ouders W B geer eo G Vriend 18 Pieter oudera P vao heheadereu en A Lindeboom GEH Di 18 Oei C Veraehut eu M Spek Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeeotea vaa 12 tot 19 Oct 1876 Moordredbt OEBORENi Leendert oudera W van drr Wateren L vanBreugat Willem ouders J van der Bas en W VcrvMri 0 BRLEDEN Geene rjf OMIERTKOUWDi L Blo t IJJ ail U Bbirt Mi GEHU D Geene i f s t Gouderak GEIJOREN 16 Oct Arie oodera T de Room en M d Groot Neeltje ouders K vaa Vliet en C Ltpenderalool OVERlEDEMi 17 Oct P b Baa 10 ast GEHUWU IJOcl C van Kluiven 25 1 en N Burger Slj ONDIRrBOUWD Geene StolwUk GE OBG l Ig Oot Margje oudera C SM ea 1 Both U Pietertjo oudere J v Boren en J Koot 10 UariaJobaona anders A Dt kkcr en M J Dekker O EHlEOEtli 17 Oei C HookoM 3t j GEHUWD Geeae ONUEIITROVWD IS OtTt KooUlaalmelM doBnija Haaatreobt GEBOREN 12 Oct Millemina onders C E gdeman ea K Mak 18 Maria onders O Skwljea eu fiuga OVERUSMN 1 U Ooi r Balk I OtNUERTllOlWD Geene GEHUWD l eene Waddinxveen 6EBOSEN 1 Dirkje oudera w vaa Alpbea en J da long Wiltemyntjr ouders van VItet eo J KuBler Hflena ouders P vau 8lijn en A van Uriedi n Jan oudera G vaa tier Helden en C Ritsbeigeu Coruflia Willem oudera D BioeroB S H l oe burg Agatba CatbArtaa oudera P Broer en A A vun Eeuwen OVERItEDE N 1 P Muia iS j O VDERTROUWO A vaa Oa sa G Vis CKwabr naak en X Wenevceo GEHUWD Geeae ADVERTENTI6N Getroawd THOMAS PIETBB ENQELBREQT Tan Goueh EK CLASIeNA DOROTHEA VINK van Gravenhttffe Die o 1 namens wederzgdsehe betrekkingen hun harteiyken dank betuigen voor de vele bigken van belangstelling by ban Huwel ondervonden Gravènhage 18 October 1876 tegen 1 November a s of later voor eenHEER eene net gemeubileerde VOORKAMERmet Alcove desverkiezende met KOST Adres franco bij ven leti N aan t Buresa dezer Courant Er worden ten spoedigite gevraagd TWEK of DRIE FUN GARENSPINNEBS die hun Vak grondig verstaan tegen GOED LOON en VAST WERK Indien men bet HEKELEN verstaat zal dit tot aanbeveliBg strekken Bri ven franco onder letten Q Q aan bet Buieaa van dit blad