Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1876

1876 D ititgave dezer Courant gesdiiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is I 7S franco per post 2 Bti den Uitgever dezes is nog ingekomen voor de WBO WB met VIJF jeugdige KINDEREN Van B 0 a5 M V 0 30 V D 0 31 U O 25 i M 0 25 v A 0 25 V 0 28 L 0 25 D L 0 5 W ƒ0 26 J ƒ 0 25 N N 0 25 G 0 25 S 0 50 Z £ f 0 25 J K fl M l P 0 25 Ge7 llen der Gondache Conrnntdruhkerg 2 G C T 0 25 C T 0 60 een kransje A B 5 To a 35 41 A BRINKMAN Voor n Tle É pften hondt hg zich aanbevolen Vim waar toch die koortsachtige nienwsgieri b Md naar de laatste tgdingen uit bet verre Oo itrf ii van waar die spanning op de beurzen dii daliug bij de minste ongunstige geruchten Door alle regeeringen toch wordt om strgd verklaard dat zg den vrede willen wel spreken ger chteu van oorlogstoebereidselen maar keizer Alexander is de vredelievendste man ter wereld Engeland wil den vrede Tnrkge berust in cea wapenttibrtand Van waar dan toch die spanuiug van waar die vrees Had men vertiouneu u de plechtige verzekeringen der diplomatie men moest gerust i n maar juist dit verlrüuw n ontbreekt reeds tedikwgls heeft Europa leergeld betaald door te blind vertrou wen te stellen in de heiligttte verzekeringen Men Keloofl niet meer en dit is treurig in politieke eerlgkbeid De diplomatie moge dit rai trouw n betrenreü zg maait wat zg vroeger gezaaid beeft Yi llen wg haar echter niet te hard over dit gelmk aan eerlgkheid allen zgn wg meer of minder schuldig aan oneerlgkheid in ons spreken en haudeleu 1 moge onze oneerlijkheid ook niet zulke groota gevolgen hebben als die der diplomatie al moge de official van justitie of de trOciïrtur genetaW dahrmtede niet g tnoeid worden tooh heeft ook zg de nadeeligste gevolgen 4 bo oÈmi mRatfchappelgken to Ettan d toch if zg een der hoofdoorzaken van vèèl verkeerds dat wg in ou e maatschappg moeten betreuren IKgHèeff gemakkelgk in a èaft MJfaair mePt n snn een kop thee te gebruiken Een se4enBtiJi geest komt berichten dat Ugnheer dieW dio een kort onderhoud verzoekt Zeker is liet niétlaangenaaiA in zgn genot gestook te wovdeoj n niets ware eenvoudiger dan de dienstmaagd het bericht mede te geven dat möWHeet mi geetF lusk heeft den bezoeker te woflid te staan maar de beleefdheid vordert die weigering te verzoeten en terstond wor t het eene of andere excuus hier gëlglcnamTg meïJifedfreit beaabht W öte ift grin ttiét tö onbeUefi te maken Ntdcrlan scii Tooiieelverb ud lAid OODDA De Leden de r afde ag die gebruik willen maken van de aitnoodigiag der Itotterdamsche Afdeeling om deTÜONEELVOOESTELLING op VRIJDAG 27 OCTOBER B st te RotUrdam bvjtewonen worilea verzoeht daarvan vóór Zondag St nan den Ondergeteekende kennis te geven Hegeoe welke nog toetreden als LID der Afdee ing hebben iveneens recht tot gratis bvjWoning zoowel van genoemde voorstelling als van de voorstellingen in deze gemeente oor de Afdeeling te geven De Secretaris der Afdeeling Mr W J FoIrTUIJN DRO OGLEEVER Ja Ontvangen van Bordeaux Fruits au jus et a l Eau DE VlBf W B BAKKEtBAKKEM MJmEEUS HAVJEiy GEVRAAGD t en 1 November a s eene P 6 Adres letter B Bureau dezer Courant AA BË8TËD1I G VAN i EfiienraiuiE D n 23en OCTOBER 1876 des morgens ten W ure zal door de Voedin scommissie voor het gedeelte van het 2de en 4de Regiment infanterie in garnizoen te Gauda onder nadere goedkeuring van den commanderenden Officier in de KkzenM worden AANBESTEED Ite leverantie tui Rnndvlaesch en Vet gerookt en gexoutea Spek Erwten Boonen Grutters en Kmidenlerswaren Aardappelen Groenten en Turf waarvan de monsters voor zoover dit kan plaats hebben bg de In idirgviog moeten aanwezig zgn Tevens zal alsdan voor iedergelegenlieidzgn biHetten in te dienen voor welk bedrag per vyf dagen gedurende een jaar de aardappelschillen spoeling of vaatwater enz door hen ui worden verlangd De voorwaarden van een en ander liggen van af he ien ter lezing bü den AdjudantOnderofficier VAN DBÜTEKOM in de Kazerne CaiHDiabdilalre VeiiDoolsctiap L DROOeLEEVER FORTUIJlf BOTTfiRDAM Zuidblaak n 84 CoMIfISSIg VAN TuKZICHT DB HsKBEN Mr J KNOTTENBELT lL van KOETSVELD Q VAiT SILLEVOLDT Ï STOK H WOLVEKAMP Voor Ooüda en Omalreken kunnen de DEPOSITO S testort worden bö den Heer itt J FORTÜlJif DROOGLEEVER Advocart W st h Ten n 204 te Gouda volgens n teiünfn Kmtore vejrkrBgbftur Reg leaent Goti i r Druk ran A Brilman van de OPENBARE VERKOOPINO in de Sociëteit Ons Genoïgkn te Gouda op VRIJDAG 20 OCTOBER 1876 voorm 9 ure van GLAS en AARDEWERK HUISRAAD SCHILDERIJEN JAL0UÖIEN G0RDIJNEN STOELEN TAFELS SPIEGELS LINNEN BEDDEN en BEDDENGOED GASORNAMENTEN KROÜNEN PIANINO BIUARTEN staande MEUBELEN TOONEELDECORATIEF WIJN enz enz MüNmD mm tegen BRAND of SMET in de TARWE verkr gboar a 60 Cents per pakje voldoende voor 2 Hectoliter Mnd by G ARKENBOÜT Naayerstroat H 24 te Gouda Te Moordrecbt Gonderftk Stolwijk Haastrecht Goeverwellen Sluipwyk Reeuwjik en Waddinzveeu kunnen BOHDEOSr op zeer voerdeelige voorwaarden worden aangesteld by de Algemeene Maatschappij Van Geïdeiyke Üitkeering gevestigd ie Ooertchie Maatschnppeiyk kupitail 100 000 Goedgekeurd byKoninklgk besluit van 5 De cember 1872 No 10 Commissarissen Dr A VAN DER STEEN OudBurgemeester ra Lid der Gedeputeerde Staten van N or l Brabant te Oss A B BARKEY Burgemeester te Druten M E BOOIJ Notaris te f Grootebroek Jhr J VAN BEYMA Bmcemeester te Zuidwolde D J KAT GrondeiKeniar en Koopman te Rotterdam en W VAN DER VÈGÏ Ain CandidaatNotarig en Grondeigenaar te Amsterdam DIRECTIE Directeur O J jF TIJDEMAN Oud Burgemeester en Notaril Administratenr i G VAN DE VELDE Brieven f ran co aan den heer C M VAN DER MEE Kattensiugel Q 88 te Gouda Agaat voor GOUDA en OMSTREKEN Nonnenwater O No 2 Leveren goed belegen en Blank Geraffineerd Z O TJ T tejen concnrreerenden prg s netto gewigt alsmede Leidsche Delftsche en Friesche Kaas en meer andere Artikelen welke op franco aanyragen daarvan Prflscouranten worden uitgegeven Prof Perjurer d Alion Haarjïlxlracl Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap en gerechtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven i een middel om de haren en hel hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelyke en verflensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd htt oude is voorbijgegaan en aUe it niêiiw geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk haanniddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizenden bg tienduizenden malen gebleken dat zulk een vermengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatjwtr voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van bet haar Welnu alles overtuigt n dat gg prof Pergrer d AKoo t HaBi Extr et moetgebmikeu hetwelk a 40 ets per flacon verkrngbaar gesteld bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER Zoos SoUerdam F A BOHONIE i STEENKOLEN De prgzen onzer STEENKOLEN zgn vaaaf heden als volgt Rahr grove Kaohelkolen 0 7 per B L Ruhr Haardkolen 1 80 Ruhr Schaalkolen 17 1000 K Q Engel gr Kachelkolen 1 25 H L Engelsche Haardkolen 1 65 Engelsche Schaalkolen 22 50 1000 E G Smeekolen 0 90 fl L Steenkolen Aanstekers 0 30 pak De bezorging geschiedt geheel vrg aan huis voor contante betaling bg 2 of meer H L geniet men 2 lüent korting per H L Uit een binnen kort te verwachten Sckip RUHR KACHELKOLEN knnnen wg tot lager prgs afleveren JAN PRINCE CIc Kantoor Turfmarkt H 101 GonP A 12 October 1876 TE HülIR GEVRAAGD EEN PAKHlilS OF LOODS laag 10 a 12 Meten gonstig aan het water gelegen binnen deze Gemeente Adres onder lett C aan den Uitgever dezea EEN OFFASSEB wordt gevraagd voor EEN i TtVBE UREN DAAGS tusschen 9 en 12 are Adres fi anco onder letter K bg den Uitgever dezer Courant De Notarissen W J FORTÜIJN DROWJLEEVER te Gouda en H J F HEIJMAN IlaaitreJd zullen op WOE NS DAG den 25 OCTOBER 1876 des voormiddags om elf ure precies ten herberge van L BLANKEN te Haarirecht ten verzoeke van den Notaris J G BROUWER NUHOFF te Utrecht in hei openbaar Veilen en Verkoopen Het hecht en sterk voor 15 jaren nieuw gebouwd met BLOEMEN en VRUGHTIMTUIN daaromheen en SCHUUR daarin I Wnde en K gende te Baaelreeht aan het weateind van het dorp hebbende het Huis negen Kamers allen behangen en gestucudoord en met schoorsteenen voorzien in 3 Kamers marmeren Schoorsteenmantels eene Provisiekamer Keuken Kelder en Badaanl met perspomp in den Tuin exquise Vruchten andere Boomen en Heesters Biedende door zgne gunstige ligging op de punt van het dorp tusschen den weg en den IJssel die van achter langs den tuin loopt eensdeels prachtige vergezichten andersdeels de beste gelegenheid tot allerhande affaires kadastraal groot 14 Aren 8 Centiaren Te aanvaarden 1 Jannarg 1877 Zullende bg onverhoopte ongenoegzame gelding van dat pand onmiddelgk daarna worden overg aa tot den openbaren Verkoop van De afbraak van voormeld Huls en 8cbttur zonder meer De ONDERGROND zonder Planten en Booman gzeren Hekken en Hümngen doch alleen met 25 opgaande BOOMEN en twintig APPEL PELen PERENBOOMBN Voorts de in den Tuin staande HEESTERS en PLANTEN HONDENHOKnietHekje ijzeren HEK HEININGEN 10 stuks BINNENJALOUZIBN POT BLOEMEN als Geraniums Fuchsia s Aloës waaronder één prachtige hebbende eene afmeting in middeliyn van een meter Agaves enz BROEIBAKKEN met Ramen antieke KERKBANK en hetge n verdertekoop zal worden aangeboden Informatien zgn te bekomen ten kantore van voormelde Notarissen terwgl de bewj en vwt eigendom en kadastrale kas n ter kttiiur ü gen ten kantore van den Notaris HEUHAri voornoemd if is9r Zoifdag 22 Octtber GOUDSdHE COURANT ieHWs en Adverlenüeblad v or Gouda en Oinslreken A O V S R T S N T I fi K wordm g la t t van 1 5 regels k 50 Centen iederM ngèl meer 10 Centen GBOOTE LETTEBB worden berekend naar pUntftqimte A on4erlgke Nommen VUF CBNTB r i Alsof diejmoedwillige oneerlgkheid de zaak ging te verdad ia ïnu plicht die dit ei iet verergi rt Zgn kindereu letuigen van die verschillende redenen nuaat handelt on erlyk j i j 4 A tn tnnaf A it Knnoot An TArHiAnt mwa vertrouwen Oe inn ts getctüeden tot één r det namiddag Tan den d der nïtgave Bi dese Courant behcxnrt eén 1 ijvoegsel niet kandelingën der ouders dan moet dit hoogst j en verdient geen vertrou wan Moge dit meer en meer ieder QvertuigiDgi worden de toeetanS des htnds zal daardoor zekerveel verbeteren L ongunstig werken op hun gevoel van waarhmd en de kiemen van oueertgkkeid worden door zulk een handelwnze die toeh niet zeldzaam is in het kinderlgk gemoed gelegd INOSZONDENi De Gremeente iBegrooting Bt n tm aoelt aan den Ooudgehen Oem ntera fff Het msdalid 8 nmD sprak ia h t jswr 1876 en mtkwsaidix oord Ia de raadizitiing van 26 Oct TB sic Vénla n 7 U 17 voegde hij nl dea buiyemeMWr die pja voorstel als oatljdiK kad ekniMbeist Verwqtead toe nu was ook aue gauw Hxiswwaï d oa dea uva toen aaetnril uitst en spreVer bewaard te bliji en en het verwijt vair groote i vlugheid dikwyls oiitanrdciirle in lnchn heid kan dikwerf terecht worden toei evorgtl uii t illeeD aau B eo W maar ook aa gchet l dm guneeüteraad Ia de volgende week inuet d geinteiitf bigrootiug behandeld en dutr het uu voor ieder die letU p i de handeliugea vau den raad een feit ia ilat ineptdl I de begrootiuc vtcl te vlug wordt afgehandeld mag de vraag wel eeuigsains de aandacht verdienen of het niet beter oo njn aau deïe ge iohtig te raadsvergadering vau het jaar eeu weinig meer aandacht te wydeu dan veelal gebeurt Of i er niet voor een zekere afkeurenswaardige vlugheid te waamohuwen als bv ieta gebeur wat in het orige jaar geochiedde dat de Bnrgrineeater 1 terwijl de hr Pnuce voorstelde de vergaderiug te sluiten I daar t i uur was zegt t maar liever eventjes te willen afhandelen voond ids mc i bedenkt dat taeu de gehuele begrootiug van uiVoinstea nog moest beh nilêld en alleen die voor uitgaven was afg haudeld Zie pag 14 Verslag n 7 Moet man niet gaan vermoeden ids de Voorzitter zelf op t uur ja aeder langzanierh nd naai huis I verlangt voorstelt de geheele begrootiug van iukomaten nog maar gauw of te doeu dat er weinig ernst bestaat om de zaken te doeo looals het behoort De gemeeute begrootiog i oet f ned bedaard iu alle kaiinte nagegaan ieder advies ieders voorstel moet gewikt en gewogen en die meermalen op te merken iiiilit van B en W ora de brgrooting F permitteer me t ngiail dat do laak tuo juist kenschetst af te Jakkeren moet met alle kracht tegeagegaau Het ia mdgeiyk dat de tijd der nuida HV leden kostoaar is dt ni voor boiiae pKctiauliiit laken Qok tgd uoodig hebben maar dat mag niet n J l U J li Men spreekt wel eens van mfantt ternbU de HwmoTul geeft somtgds dige staalde maakten de ouders zich niet ao oneeilgkhmd schuldig in het bgzgn hnnanr kmderen dan zouden dtvi a hun ouders door 4nn oprechtheid niet in verlegenheid brengen Hoevele voorbeeldan zonde men niet kunnen aanvoeren van dergslgke oneerlgkheid en onoj rechtheid in het itagel kmh leven Hoe dikwgls dwjngt de bilirgerigke beleefdheid het eigen balaag té moen uf andire onriteB om tegen i n ett ftigU hanJalM I en zoo doende ineerli k te z Jh En die oiieerli kheid moge nu niet zulke verregaande ge igen h beB f die der diplomaten zji moge niet een ehed werelddeel in spanning honden zg is toch ook hoogst scnadelgk niet slechts voor de individuen maar zelfs voor den g eelen staat i Er moet een raadslid gekozen worden Verschillende candidaten worden genoemd Na nauwgezette overweging is men overtuigd dat Mgnhèer X ds meest geschikte persoon is om die bebrekking te vervullen maar van verschillende zgden yordt meu nitgenoodigd Mgnheer te stemmen en bgna had men zich laten oveifiaton indien niet nog juist van pas was gebleken dat de heer Z door eenige invloedrgke personen geprotegeerd werd i£n offert zgn eigen overtuiginB op doet aan voorstanders van eeuige gdele beloften en stemt Z Hoeveel 1 kwaad is met reeds gesticht door zolke handelingen en toch hoe dikwgls komen zg voorl Gaat het zoo op maatschappelgk gebied op kerk elj gebied is de oneerlgkheid en onoprechtheid met minder schadelgk en zeer zeker zonde de tegenwoordige spanning met bestaan indien ieder flink voor zgn overtui ng ware uitgekomen en men ook hg kerkelgke zaken de eerr Igkheid niet had opgeofferd aan de beleefdheid het zoogenaamde fatsoen of wat nog erger is aan verregaande onverschilligheid Herhaaldelglj is reeds aangedrongej oJn den eed niet meer te vorderen dan l g enkele gele geüiiëden en zeer zeker strekt het veelvuldige eed afleggen niet om de waaide dier pleolrtigheid ie vernooKwu i kjvu vuuv bezwaren hebben zoolange het voor vele zoo I J r V T k a u w hoögit poeielgk W Sn da waarheid in de rnT te ooti n tl t J eenvoudigste zaken van het dagelgkseh leven te kooriman notaris of h dan ook I te verhoogen toch zoide dife afechaffing ernstige huldigen zoolang de eerUjWieid nog met zoo ver gaat dat ieders ja ja en neen neen is muur men bij velerlei gèleganhadi jlfftcbt door nitvluchten en exeu qe w aiMrl ei4 te ontduiken leugentjes uit nood en lengen ea om bestwil zijn oek leugens 4i6 te gebruiken is dan vnien mensph onwaardig zijïi óvprtSïiging móet het nohfanoer zijneir handelingeti ty die övertni Ik heb t zoo vefbatónd druk dat weau maar de begrooting moeten afraffeiei f a Neen mijnheereDl de burger vordert d tja mat dsBi 3 noodigen ernst en kalmte hare beUn eo overire Gaat het niet ia S tnir t d an Inoet g9 er aan besteden of 9 of zooveel meer ala noodig i Het vetdieat eigenlvjk ook afkeuring dat ala er de morge l eed VerUOetetade afa dende littiog ii gewgest van bv wen vaa 12 toT 4 nó y3ki iA