Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1876

De oïidepget ekénd bericht dë ohfvangst eener prachtige collecti FluweelenenCastorftiMES enHlDEiHöEDEN y elke van af heden zuMen zijn geëtaleerd T 3 r Wijdstraat A 42 P ft Tevens eene ruimejieuze in FLUWEELEN VORMElfi BLOEMEN enz ralftcna het Vtr l H gtrd wm iti er dan dea avoids ook weder een liltiuf i Dat moeit uitgesteld tpt Wanneer een raadslid s morgens van 12 tot 4 nnr httif is roet de zaken d w z ziek ntpamt om llir belangen zoo goed mogelijk e behartigen dan is hg s avonds to mo niet on io de i Ad l te zitWiij sist om 9oor of Ugen te stemmen niet om des nooils en miger advies liit te brengali maar t moé om met eea helder hoofd een frisch brein een klsur doortnpht de zaken te besehouiveji Dtarom niet tiree zittingen op ééa dag maar kan t ia éin ochteodtitting niet i f r a b debegrpo ting lal dut nooit t geval kunnen zijn als men haar jiwr hekovrtm bebaniteit J u aéu volgèndca d g weer een ochteodzittiag en loonuodig deo daarop volgenden dag weer De borgerg vraagt ja vordert met redit dat gij h h raad eden niet met al të veei spoed hare zatceu afhandelt en zij hoopt dot bij de behandeling der aanstaande gcméente begrootiiy xa U n dat gq we taak ernstig ofvat BENIGE BUaOEM VJ GOPDA CORBESPONJbJBHTïS Dsa AhowU die oot cenige vntgen dost n tindigt net Vsi legt a hicf P aatwoorden Jü M w BecD knaiieii tgtn dat ep oaRft eban4 tsljet gaéB vegard wovdt gei1ig ii Hq die gastvnjhcid vraagt ia oD Uad moet otu zijii Davtn tovvertroowM Dit is eea regel wiarvsa we Dimmer afwükfR X die dïkwijli kitagde ia dtit Cosnat dtt de bragwieklera ws iildea kaa krsg aMotM net de daasawgskiaehle kettiakjn aagt Ut die klackt eindeiük g m vaikaavd is Tkaoi wo dsB d bmggen itccdi algnlotell Hü bMaigt iqa dsak duriaor wa t htvWgla laaekt disaitt doof sebÜDt voor billis gn evea os AEPAcric I I I I II gMM s peaw Burgerlijke Stand GIBOI N II Oct Esoaard s 4 n E Boonaaa en sa tt dw i slm Kun oaderi i ïoatüa u W Glastra 30 JaeokMi ouden f Wabkiar on gloos OVCRUlOEN ig Oot A Sehswvbnraard baiivr iSa D 1 PMtlooo j ONIWRTBOÜWO 1 Oet I Krooo j J H Tsrin ITJ f von Eijfc iSy n i RtRMUS Uj O K dB Wildt S3j en M A PoDw 31 j G Hortouisi ti flmnwottde 2S j cd G Oonil IDj J P de GrulT S7j es A 8 vu deo Berg te iGmeDbage 81 j 6 J L de a km U j ea P M Beijloo te Leimood 20 j C Hoogendoorn 8j en k Salet 89 j ADVERTENTIÊN § Oodertnrawd A J y os Tan Gouda M L GEERS 5 mrgéH ep Zoom 20 Oct 1876 Oetïoiwd ANTON GEORGE BLUM TUI Goud f HABIA HOOGENDUK Tsn Reeuwifi dia ode namoii waderzpinbe Hbctnkkiiigen hoo hartol ken dank betoigen ibgr de biyken Tan Heden orerleed tot diepe droefheid ran mij en mgne rier kinderen mijne geliefde Echtg iinot AKNOLDA SCHOONDEEWOEBD in Afrt nnderdom van 34 jaren Za i 4 overledene van nabg gekend hebeo zallen het veriies voor mij beseffen D A PONSIOEN ki £ W Oct 1976 Heden nacht beviel zeer roor uKdigdpqr God gëëtihéid mgnè geliefde Etihlgenoote GEERTJE DB BBEE van drie welgeschapen Zoon G J VA BAAL EN OoHda 2 0 tober 1876 Voor de tele bewüze van deelneming mg betoond bg het ÖTerIjjden ran mgoen geliefden Echtgenoot PIETER JACOB DROST betuig ik ook naicens mijd kinderen raynen hartelyken dnnk Wed P J DROST Gouda 21 Oct J876 m KoeritB i Eea DAME mei TWEE KINüEREiX verUngt een GESt6 E EBRDÉ Adres den tteer K SAÜERBEEK TE KÖêhP AANGEBODEN OP VEEREN IET TWIS WIELEN geschikt voor HAND en PAARD te gebmiken frcmoó te bevrag8 J g A BRINKMAN Boekhanddasr te Gouda Een CANDIDAAT NOTARIS thnna als te Klerk werkzaata op een Notariskantoor te Amaterdani wenscht geplaatst te worden te of nid y Gouda Adres niet ra brieven Iett r A en Uitgever dezes C KOOT JVfr Timmerman Zeagstraat vraagt ten spoedigste 1 a 2 bekwame Timmerlieden Aan dë Dames De ondeïgeteekeacfe bericht aan de DAMES dat hg van pkn is iar Onderwijs te geven in het malcen tan Fransohe PAPIERBLOEMEN zooals Vaas Bonquetten Lampenkappen enz die bgzonder geschikt zgn voor Kerstgeschenken zg worden in zes uren door iedere LieerliQg Tervaardigd Deprgsvoor den Cursus vt ƒ f voor Privaatlessen ƒ S G STAHL nit AUona Naden Informatiên bg Mej Wed QPANT gj YoQr het tegenwoordige Saison be Ji W veelt Bch de op gioote schaal ingerichte S s Stooraverwery CU P3 b £ chemische WasscherU f 9 ombhülty f büzonder aan tot het VERWEN Tan OVERJASSEN DEMISAISÓNS n Dames MANTELS welke in idle kien rea zonder loÉtomcn of krimpen ge S verfd worden SZ Agent voor GonoA en Omstreken den zs 5Heer T A G VAM DETH Markt g waar Stalenboeken ter bezichtiging S Prgsconranten en verdere Inlichtingen 7 te bekomen zijn GS 2 NB Het goed verft niet af en wordt 5b met de beste rprfetoffen geverfd p Schrocfstoomboot Maatschapplf J01HARDIN6 VriNTERDIENST aanvangende MAANDAG 23 OCTOBER 1876 Van Mm naar Gouda inngs Leiderclorp Kond ark Baseit woude Oodshoom Alphen OoqwbIi fcwlioop en Waddingsveen Van LEIDEN Zondag voormiddag 6 45 en namiddag 515 Overige dngen voormidd 6 45 en namiddag 12 30 en 5 15 Van GOUDA Zondaa voormiddag 7 ure nainiddag 6 ni Maandag DinsdMp Woensdag en Douderda voormiddag 7 en 11 16 namiddan 6 S Vrijdag voorm 4 en 11 15 5 T Zaterdag 5 30 11 15 5 DE DIRECTIE Kom Zie en 4 orileel Te Hae rUm Te KOOP een NET Café met Logement en RESTAURATIE Koopsom 4000 Te Anutmam TE KOOP VIER FLINKS Cafés Twintig TapiMjrUwi van 800 tot POOO Vier COM EN BWCH AFFAIRES van 2000 tot 800 m bevragen bfl den Heer A B HERFST Egolantierstraat 216 te Amtterdam AA VBESTEDIKU LglIHSliiDEILBN Den 23en OCTOBER 1876 des morgens ten 10 nre zal door de Voedingscommissie vwr het gedeelte van het 2de en 4de Bagimeiii Infanterie in garnizoen te rotu a onder nadere goedkeuring van den eommanderenden Offiein in de Kazerne worden AANBESTEED Te leverantie van BoiidTleegcli ao Vet gerookt en gesoatea SpelK Erwten Boonen Oruttera en Kniidenierswaren Aardappelen Oroeoten en Turf waarvan de monsters voor zoover dit kan plaste hebben bg de InBchrgving moeten aanwezig zgn Tevens zal alsdan oor ieder gelegenheid zgn biljetten in te dienen voor welk bedrag pet vgf dagen gedurende een jaar de aardappelschillen spoeling of vaatwater enz door h a zal worden vwlangd De voorwaarden van een en ander Kggea rm af heden ter lezitg bg den AdfndantOnderofficier van DEÜTEKOM in de Kiwenie Bij A BBL K IIAIV Boekhandelaar alhier ii de Inteekeain flfnigesteld op KOKSMA S voor PIANOFORTE Uitgave C middeHHue stukken 12 afl per jaar f 3 20 Uitgave D gemakkelgke stukken 12 afl per jaar 3 60 EERSTE AFLEVERINGEN zgn ter inzage vDoAandent Grand Succes du Jour Lokaal TIVOLI van den heer W J M Schoi z ZONDAG 22 OCTOBER 1876 des livonds ten 8 ure OroQte Brillante VoürstellIngalaCagliosiro loor den Heer M P OKHUUSEM Tot Slot dissolving views Eieetrisch Verlicht enz enz Eerste Rang 49 Cte Tweede Rang 35 Cte RRnKiunpRJi F x j vAiiopDOBP rt DnfiliULHULnO jg dagelijks vanlOtot3nnr te consulteeren voor de RADICALE G£NE ZING VAN BREUKEN AnuUrdmn Plantage Maidergracht N 5 Fruits de Bordeaux k Eau de Vie Macedoine Abricots Cerises Griottes Reine Claudes Chinois Pêche Au Jus Cerises Mures Praises Pêches Aibricu Ananasi Reine Claudes Vrucht geleijen Assortis Versche GROENTEN SOEPEN PASTEIJEN en PUDDINGEN uit de Fabriek van W HooOENsniATim 4 Léijdtn zgn tegefl FabrieksPrij èfi vferVrijgbaar PAté 4 füls was waeliicmie P J MELKERT Baagw he Winkel 1h Notaris hTjTF HEIJM A te Haartrtcid zal aldaar op VRIJDAG 10 NOVEMBER e k wegen vertKk naar elders in het openbaar Veilen en Verkoopen Een hecht en sterk dubbel voor 1 eenige jaren nieuw gebouwd HIJI8 l bevattende Winkel 3 Beneden en 2 Bovenkamers Keuken Kelder en twee Zolders ingerigt tot FABRIEK en WINKELHÜI8 f hikt tot uitoefening van alle affaires met ERF en TUIN en ACHTERUITGANG staande eil liggende op den besten stand der Gemeente Haastrecht aan de Hoogstraat waarin thans een CIGARENFABRIEK en WINKEL in TABAK CIGAREN en KRUIDENIER8WA N met geed succes wordt njtgeoefend Dadelgk te aanvaarden Inmiddels nit de hand te koop Informatiên zgn te bekomen ton kantore van voorn Notaris Ho 901 der beroemde Wekelijkscbe Zamenspraken Uitgave J J H KËMMSR te UtrecU heden voorhanden bg den Boekhaqdelaar Lange Tiendewetj te Gouda De reeds beroemd JlTOJJDBBLUM a 30 Cents per Flesd ie van A BUK ipTT Vlrftla is voor Gouda en Omstreken verkrggbaar ip de Bbek en Kantoorhandel van KOK ïji VRIJLANDT te Gou4 m m It M rr Korte Tiendeweg hoek Stooftteeg heeft de eer zijnen Stadgenooten kennis te g even dat hij zijne Vi l KEL van 8CHBMFBEHOEFTEI etiK heeft geopend én zich tevens als heeft gevestigd Sch minzaam aanbe vel e a fc berigt hg nog dat hg evenalsjeSeürP v ói on steeda voorhanden zal hebben SCHAREN MESSEN enz nit de gerenommeerde fabriek ¥ t Hkebek Abkzoon te n én NACHTLICBT merk A vah dek Gèe Spoedige genezing van eüthe zware koade en bezettiaf op ik borst door de RUolaod Druiveo Borslhooiiig De ondergeteekende ach zich gedrongen zünen hartelijken dank te betuigen aaii denhe W B ZiCÜË NtlElUEU hbrikant ra de BgnlsndRche bruivenBorsthoning Reeds geruimen tjjd door een zware koude en bezetting op de borst aangetast zijnde gebrnikte ik aanr deu bovengenoemde honig en wél met een i verras end guBsti gevolg zo 3at ik tiians w der in stfiat ben mijne gewone bezigheden die ik gedurende eenige weken moest staken te hervatten I kan derhalve deze Borsthotting aan alle borstlgders ten hoogste aanbevalen Get G VAN OCHTHN Asperen 20 December 1875 Bg ongesteldheden waar geen ander middel bawt zal men dit eenvoodig en natnurlgk haisiwddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden STEENKOLEN De prgzen onzer STEENKOIEN zgn van af heden Is volgt i Ruhr grove Kachelkoleo 0 75 per B L Ruhr Jaardkole I W Ruhr Shaalkolen 17 r 1000 K G Engel jr Kachelkolen 1 21V H L ËugeliKbe Hmirdkolen 1 69 y 1 Engelsehe Scliaalkoten 22 50 1000 K 6 Smeekolen 0 90 H L Steenkolen Aanstekers 0 30 p De bezorging geschiedt geheel vrg aaa hws voor contente betaling bg 2 ot neer H L geniet men 2 Cent korting per H L Uit een binnen kort te verwachten Sehip RUHR KACHELKOLEN knnneo wgtotlager prgs afleveren JAN PRI Cf dt de Alleen echt verkrggbaar in flesschen voorzien van een rood tinnen capsule met nevenstaaod fabriekstempel te Kantoor Tur nwkt B 101 Goüoa 12 October 1876 Leiden E NooriRI Ondenmter ViniAtfA Salltrdam t J W Sntti lié Apotk llvngt C I T m kel SeioMioven J Weiff t F Drag Vooriurff A vao V n WtMinxveen C Md EmwiiaS Hn tnM l D den Hirtoic Wanden W H ni DifgiM ISUe treètrf Htieiif Zon IwrsnHtaaD d Fabrieksmerk geen flacon echt 3m U m r H A Wollf Jfyitm mli t Tarmiuo Zoon A Mtl Modegraven P Trrskot Bottxp A i Trraat Ikin L nv liHvweli f OmenkfÊ i L F C SmW Aroth Haanataii W HenJrik Per schip Beet o tkn kapt Welkeblino arrivejBrde eene lading KUIPHftüt DülOE voor BAIIDUIiV k Co WIJN BRUGSTRAAT No 10 RoTiïRDAM 20 October 1876 ürbaniis Pillen bereid volgen het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Buieau van A Brinkman te Gouda aW B a AfcNshrift is Toldoeode i 0 = M aarschuwing Deze ÜBBAN€S PILLEN zgn door ons in doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen enftfcitsluilênd verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloCipte brengenv