Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1876

Woeasdag Zi inkfX W 1898 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken O inianAing Tan adTartonttAn kul gaiclitodsn tot Wo vam d i munldtUg T n den dag der ultgSTe Xen oniet aU genooteu k d het Tootreoht hedau kuur gexiu ie reriBeerdereft met eCu drietal kiuderes Tau het manwlyk gealaobt Bg deu R d na Btate aMeeling roor de gesohilles vau bestuur a MrgUteren iii ekomea 4 koninklijki beslititeo o dut van 27 Mplember 1 tarbij ittut ontïïukellfk Ttrkhmrd is het berwp T n kerkvoogrftlir der Ned Herr gemeente te Capelle rnn den IJsel tegen eeu bealuit ran Oedrp SlAteu ran ZuidkolMd an J8 Februari jl waarbij deie neh ouberoegd hebben Terklaaid het verzoek tot het gebruikeu vau een gedeelft deelftgrónda op d besloten bur erlgke begraafplaats TODi dea bouw vu eea nieuwjpooiüistoriekAftier in te willigen Door bet beatuur der Vereenigtitg voor hiuMlei ea ii eikeld te a Gnvenhage ia onder aanvoering van den heer L t Philipona af MalUpatior die naar w vnwger gesiea hebbeil ook van de anti poteat Uailtagbeitegiug de vader is een rekwest getondeu aan des kmtiiig en de Tweede ICatner ter verkf a Tauafsekafia der patentbeloating Keeda moeten iieh aaur de muatve meldt die den ous toegeaoiUleD afdruk xlar rekweaieu begeleidde een groot aantal kamen ran koophaad4 labriokeB en yereeoigisgan voor haailei n ugverheid oorporatieu en bijlandere personen benU veiikai4 hebben om adhaesie adnaaea aan di ttgoaeoda maeht ea dan koning te aenden In deo avond vaa 17 October la op den apaorweï itwaeheu Roosendaal en Moerdijk een rreeaeljjk ongeluk iieBrd De heer i r W C Üyttenboogaart kautoale tet te JSeTenbetgei en jo koetsier die in eeu tSbuiT liniawBarts redes i o d or4en paasagierstrein T it aép Grand Central B 4ge ovenedeo waarbq de ihcef TT onimdddqk zijn dood vond terw l de koetaief owjfKqogat gevaarluke verwonding bawam Uet paaifl W mei aeu kletae verwonding vru gekomen en naar den aial geloojien De trein waarw geene paaaagiera waren ia ongedeerd gebleven en onderging alèthla aaae vertraging van raira en half var Men gilt dat ket paard van dea aankomendcaf trein veracèiikti met geweld den afrinitbooav heeft Verbroken Daor ket gleote antal officieren die vetioeht hebben 1 ij eventneele vaeatare in aanmerking te komen ma tat plaateeijjk adjudant benoemd te worden tuUeii aonent geen onderoffleleren aa liet leger ot die eti kking worden voorgedragen ii Naai liet Vtd verneemt heeft kat wetaontwerp tot nMlinf Tan het Nederlaadaoh mnntweaen eeu groote wfiigiiig oadetgaan £ t wordt thuM voorgesteld de tegenwoordige nl d M an ijjkadaalden ala at penaingcn in ornuop te lalBB taaar fan den Hlniater van Fiaansièn de bavtwgdheid toa te kennen tat verkoop van ootittnnt sUteri indien de wiaaclkoeraen mochten atqgeu De TOBldwahtpintreat bmaaan paammt blijft onveraadawlt De ond hoogteeraar aan het Amsterdiraaoh Atbeiwnm jkr mr J de Bosch Kemper oud lid vau de Tweede Kamer is bedeu plotseling e Amsterdam oveirTedes ui een leeftgd van 69 jaren TerWjjl hS ie in het lokaal van het Orootboek bevond werd kn dqpr eeu beroerte getroffen die onmiddellijk l u dood tengevolge had VéM de 16d schilderden do ons land tel ten tooMtMing te Philadelphia ingoonden tyn 39 medaillea toegekend Sleobts twee landen hebbed grooter aantal oatvangeu namelijk d vereenigde tatèn 41 aii Ftaakr k SS dooh een enoemd land met 887 aii lel audêiW met 298 tohHderfjett Voor geen der laaèea ia de verhotuHng loo aitehaMs gttaatig ats TSor het onze Omtrent de bekrooniagen vemMrmt toeii Bog dat alt medaiHes gelqke watarde hebbte loddat er eeii aprake ia van eente of tweefle pr n doeh de waarde der bekrosning ligt in het rapport dat over elke inaettdiug alkonderl uitgébnefat en den be fabonde bekend ge nthakt wortt Hat wedlUad De Btntrmtr bevat het ooneept adres ▼ aa gaiaaeateledeB aan de synad in de op 17 deier ta Aqiaterdam gekoaden vergadering Van moderne Mcdikantan vnatgeateld dit adres ia Van den talgeur dm vinkoad r Wy oad gatadceaden lidmatea van de Ntdbrlaadsah Hervormde kerk of uitmakende den kerkeraad der Neda Uetr ge leeuMi te kennis geat eh hebbaalt taa 4 bcalaitaa aw jongita TCrgadeiing in Wk da aa nnrmi n g aD hevcatiflia vaaudmatan hehbea met diep leettu eaca an w lURi d t lliel alleeB d étf t de Sjaode des varigeniaaraToorioopiyaaiX goomea hepèiiag maar ook alle bif ingediend ToonteUca strekbnle t n mirate te gaven aaa Ütt in iiaeik k lbattaaade ersehil vaa dsnkwqre door n i u a cwaaen Wy oordeelau dat door awabealaiteddavarkf fa i ohteB fBn tal van UdlaioasWkrk aobmDelqk miskead tyn en dat wat Bwut iiy é ii t nilidg M de ii outwikkelijie kr geloofc vertuiüiug io oi miJiaH tr ernatif èüot ixAr gi jn reeid fatelijk do r belemmerd wordt Hw ver Ut het eval is kiu blyi tt uit de vèrkltti g dojr eeu deel vaü ontt predika teu te dezer u t bg a lugedK ud Wy kaïioeu vii t u dois dihi als en eeuig opktjolcu tei eI f wit hrt tÜx doel Yafr önzb ki de aajikweekiiij vj i vige viojuiheid inden wei staat wy rekeneu lüst eèa rrrSe plirTit vau uns kerkbestuur iedere bi pattagï dtti leileu uf leeraars aSa eenigeu foriuulwrdfaiig ma vu4M ï II i W kerkregeliuff te verwgdereii MH uuitié stelten r koogeu prgs op de godsdienstig e iudifuklteu die de toetreding tot de gemeente bg hare nieaWe leden kaïl teweegbrengen en wy willen dic duur gecnerkl bindende uf dubbèlzinuige Il erstellijfP vcrklariuj en i e w door niets d it naar lettërdieAiJt ywinnl verstoord zien Wij venoi keu d iii tam viSór alles eu onverwijld de vour auriten vdii het iidmaiittic1i tp ujizi r kerk in dier voesfe te rejfi Lo dat kei aan federa f eweten blijve okHi jjel iteu t beslissLU of hij met i u lenkwyze tot de M ITttv keik behove eu d tl tu i iiii tthtu l kan iir rdea bniteng slutcn die vcrUaan dat hg uU lid van dé Nid 11 rv kiik inoprichtheid wil midcwerVeu tot hajr duj l de Vvoraeriiig v u het Godsrijk Uit Groningen eehryb meu aan d ilandatrd het volgeude Naar wij met tekerheid vernemer ia de volgende oircnlaiie duor H eu W van Groningen aan heerra hooidiiuderwyiers der openb lagere soUuteu verzonden 0 is IS ter oore gukomen dat de onderwijzers der openbare lagere seholen hel beu gelast deu gebruikeIgken titrf van meester wiihrAiêe de leerlingen ben eu het hnlppmoneel plegeu aan te sprefcett ti vervangen door dien mt itiijuheer en dat dit gfebod lóó streug wordt gehuadbaafd dot de Iserliugtui die zieh uau overtreding daarvaq lebutdig maken doai voor met zu genaaiiKi strafwerk moeten boeten Vooral deze h t te omstandigheid geeft ous aanleiding tot u de uiiiioodiging te riobteu mie met bekwaiueu spoed uw uutwoord toe te zenden op deze beide vragtni lo Is aan de leerlingen nwer sdiool door u of niet Hw medeH uteu gelaat n ea het hulppersoneel niet meer met den gebmikelyken titel van meester maar met dien vau manheer aan te apnkin fio Zuuja ia de opvolging van dat gebod met traf beditiigd eu zyu er ónder uwe leerliugen die te dier zake reeds diuSiuiig werk hebbeu moeten maken f Burg eu Weth van GiouiiigcD W g B VAN BoiftN De Secretaris w g Jahoes Oppinheim Behalve tie WbliudiJiug vau éeu drietal correct itaken van minder bèliinp rsii voorde teredhtziffing v het gereebtah rf te Hage v ail eergisteren bestemd de behandetine van twee oliiibineelt processen die echter wegens de tnwérigfaeid van de betrokkeh beschuldigden geen voortgang had Het hóf bepaalde den dag voor de defiiiitive bebandeljng der beide zaken op deo 9den Nonmbb a t en lieval dat D v O dienstbode te Ondci kei fc bcscUnldigd vau twee diefstillen iu eeil be vaMftl hufs met bttiUp van een valseben skutel en N H de Ormif coAtmissiotaair en kassier laatst wcinende V leklen Ihsns Voortvlucfttig beschuldigd vaü friiudultus buiikrtiet op nieaw voor de terechtzittiiig Vim geuoemdtu dag Zullen worden gedagmord Volgrnt beriehtfta nit Znid Afrilol loopendo tot 1 Sept hébben lie Zaken W de TranavaiiUolie repu bliük een gerBgeldten loop President Burgers heeft van deA te Pretoria vergaderden volkSra id bij adres eeil doorslaand beWijk van vertrouwen ontvangen en kapitein Sehliekman het hoofd rnn het vrij williger corps te velde treedt met kracht op eu legt al veTtroU ièn asb den ètk dsf tig Secocbeuie binnen drie nUuoiden lot rede if i $ hfen geri Dat Kaffelr hoofd moet reeds den bo log tuoede tiju en Om deu vredis hebBeti aangezoyht doèh Schlickmatin moet ïijne aeudeliugen met de witte vlag hi bbfu afgewezen omd iif hfj voor verAising én verraad óp zRue hoeje wilde zijn De vollsraaa heeft in zijn adres den pi tdeht gelukgeWenécht dat hij door Oodes iinlp in grootc gevateii gespaard is dat too hij al niet in alle giatugd is hij toeb met die Hoogere hulp teer veel gedaan heeft waaivdor de volksraad en het volk hem hartelijk dank leggen Hij had bewezen dat hg in tyd van nood ielfs zgn isvea voor het land londe Mafkten Oy moogt li verzekerd houded egt de raadi dat udere maatregel strekkende tot bevestiging der vrgheid eü onafhankelgkheid van ona iaofd onze eenstemmige ondersteuniog zal erlangen Wij hqpen tat de Almaaliüg God uwe pogiogen tot hat beh ud van deu vrede met Zoeloe land zal doen slagen eu de volksrtwd niet in gebreke big ven zgne hartelyke ouderstcunhlg te geven om deze quaestie zonder bioülvergieten en op veer het land Vereerendè f wyte u Jud to biengen = f t £ eu ptucta a lu Tiehlwrue al biunebkort te Purijs gevoird wohlen Ao ttieu jaren geleffiu begaf zich de graaf van Marseifkc met tijua gemalin en een zoontje van zes jaar uaar Kuba avtrelijka waren zij daar aangekomen of het kind verdween en zelfs het nauwkeurigste oiidenock vermoeltl geen woor vau dea Icleineu U iatoa ta oatdekkkn In 18 keerde hef ëohtp uir schutrji naar P anjs terug de graaf nam in 1870 dienst als vrijwilliger eu sneuvelde de weduwe leefde sedert in volslagen afzondering Deu ISn Juli sttlde zich een elegant gekleed door de zou gebruind jongmenach i iaatuu de Maneuan aan liiiar voor Hg verhaalde dat hg door een op Kuba rondreizende koorddanzentroep weggeroofd ea door deze aaar 8nid Amerika geroera was In e ds kinderjaren met geweld tot blgven gedwongeu had hg later een Uefdi trekking Uet atn jonge danaeres aangekuoopt eu was daardoor verscheidene jaren vrigwilÜg by de troep gebleven Zijne moeder ontving hem eetst met open armen maar vatte weldra argwaan tegen hem op en weea hem eindelijk als e u Ixdrieger da deur De zoon evenwel steunende op het getuigenis vun een aantal bloedverwanten die hem herkend hebben heeft zich tot het geredit gewend en dit zal uu eerstdaags moeten uitmakeu of hg erfgeuaam van deu titel en de rykdomiiiender raieu vai Maneuuu is Als een betvys boe de Miihumed inen over ous Europeanen denken deelcn Wij mede wat de VaLit eeu blad te Konitiiiitiuopel l t K nnen de Europeanen bescheidenheid en rechtvaardigheid vraagt het blad Dat z u eigenschappen die men z Men in Kuropa findt De Europeanen beschuldigen de Oosterliugeu van dweepzucht maar de vuurhaard vau het fuiwtii e ii Europa e uropeaiieu zgn in deu hoogsten grn rd oiibeWlï iden en onrechtvaardig Bewgzen zyu er in oier lucd Zij liebbcu een aautal wetten en regiementru oin zich tegen elkauder te lieschermrn Zij hebij n de diplomatie uitgevouden als een wupt u dat huniie oureehtv uu ligheid en gtwUdiliUlighcid kan dienen De Kuropeanen zijn dweepzfek Al w it niet Christed is behoort volgens ben niet tot het inensubddm De wereld moet vergaan of Christelijk worden Zoo een zwgu deu Christelijlieii godsdienst omhelsde en als iemaud dat zwgn met eene bloem aanraakte zon £ uropa in staat tyn ach eu wee te roepen over dit fanatisme Evenwel heeft Jiuraps den mond niet geofent om een woord van sympathie te e geii voor cie Mu tm innen vun Middeu Azië die o ergelev nl zijn aan den btoeddorsligeu Kaufiiinnn Europa zegt iiil ts ten gunste vau zoo vele ongelukkige Atchinrezen die sedert drie of vier jaren de jammeren van de Hollanders te verdureu hebbeu Waarom Omdat ile slachtoffers Muzelmannen ziju Geheel Europa schreeuwt het uit omdat eenige Bnlgaarsche ellendelingen door het zwaard der jnstitie gedood zijn maar bet geeft uiels om het slroamend bloed der Mahomedanen die vallen in een uurecbtvaardigen door Buslnnd nitgelokten kryg Integendeel in plaats van op te komen tegen de aanvallers Serviërs eu Manteucgryneu gaat Europa hen beschermen eu werpt de verautwourdelgkheid op oup Nog meer het iuterveniecrt te hunnen gunste dringt aan op vrede u eischt conoessiSn Wij hebben het altijd gezegd van dit dweepzieke Europa is niets te verwachten Wy moeten op eigen krachten vertrouwen Toonen wij die omdat de onbesi eidenheid en oareektraaidigbeid vau £ ar a alle perken te buiten gaiiu Mep tt ht iu onzen tijd versehillcnde vo iugfmiddeleijp die in verscben toestand niet pver groote afstanden kunnen worden vervoerd i zoodanigen vorm te breugen dat zij zelfil naar verre laudaiii overgebracht nog kunnen wadden ge ruikt Oe ondenaeerd ipelk geooudeuseèrd bier gecpudeiyeerd vleescb bouillonkoekjss zijn reeds sedert korterenof langeren tijd bekend De lyst is iu met een artikelvermeerderd al gedondenseerde eieren Iu de pononvorstendomtneu is een groote ovefvloed van eieren en daarvan heeft een firma te Faaaau gebruik gemaaktom eeif fabriek op te richten waar ze worden gecondenseerd De eieren worden daartoe njet fg mtgezocbt doo een zachte warmte gedroogd lotfijn po r gebracht en in u sen rerji Bpvoegde beoordeelaars roemen ze al jen niUle keqp voedsel men is iu onderhandeling om üt te voeren bij de voeding van het Duitsche leger tenr einde in tg d van soh arschte vopral dienst tt dofu aangezien zy in den raqdael medegenomen in een klein lHÏ tfk groote voedingswaarde bezitten Hoe l luugrgk de handel ïn spiere ook ie versch n toestand is blykt dat iu 76 iu Engeland alleen wer4ett ingevoerd 800 millio u eieren een iraarda vertegenwoordigende van ruim 86 millioen gulden Chndih Druk van A BriokmCft D nitgarc deMrConnmi geachiedt ZONDAQ VfTOENSDAG en VBUDAO In de ad geiehiedt de oitgare in den arond ran DINSDAG DONDBRDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden ia f 1 75 franco per poet 2 Bg dan Uitteer deze ia nog ingekomen Toor de WEDUWE met VIJF jeugdige KINDEREN DEREN Van V M 0 50 U 0 25 E 0 25 S 0 50 G 0 50 J D 0 25 D 0 25 B 0 60 B 0 25 J P B 0 50 J d B 0 50 Totaal 39 66 h BRINKMAN Voor meerdere giften hoadt hg lieb wuberolen BUITENLAND Bullealanilsek verdclit De qaaaatie van oorlog of vrede schiJBt nn loaaohen Twfcqaen Basiand te aaaatea woMaa bMtial Eogelaad he t veiklaarrl dat het in dipbnatieke inuseugiug geen heil uieer ziet terwijl men van de andere mogendheden ook nieta hoort Men kent de eiaehen door Bnsland gesteld lo wapeustilsUnd van zes weken 2o onvoorwaardelijke autonoaaie voor Bulgarije Bosnië en de Herzegowina 3o tea uit voerlegging der hervormingen met bijstand van commissariueu der groote mogendheden deze oommisaarisaen zultn door een gewapende nict Tarkachc maoht tegen het Muzelmausehe fanatUme beaohenad worden Velen honden het er voor dat de Forte gereedelijk alles zal toegeven behalve hrt afstaan van de vruchtbare provincie Bulgarije De Frausche commissie voor de begrooting heeft Donderdag nagenoeg e J arig het voorstel van den hear Menier omtrent een belasting op het kapitaal verworpen eu de beraadalagingru aangevangen over Gambetta s ontwerp van een inkiomsti ukelasting De afgevaardigde Rouvier deelde mede dat hij plan had om het voorstel te doen om een a onderlijke belasting op het inkomen nevens de reeds bestaande in te voeren De belaatiug zou zeer klein kannen zijn maar voldoende wezen om eeu aantal indirecte belastingen aanmerkilijk te kunnen verminderen De grootte vau het krediet door den staat geopend voor de tentoonstelling in 1878 is blykens een mededeeling in het Journal Offieiël op 85 218 000 franos bepaald Het overige moet gevonden worden nit een eens inbsidie van stadswege de entreegelden en den lateren verkoop van het paleis of van de bouwstoffen De Pruisische Segeering heeft eindely k wat van üoh laten hooren ten opzichte van de groote rechterlijke Wetten de Proe Corr verklaart namelijk dat het streven daarheen gericht moet zijn het groote werk tot stand te brengen maar v er b dat eerst in den Rijksdag de beslissing zal kunnen vallan De uitslag van de verkiezingen voor den Pruiaisohen Landdag laat zich nog moeieliJk overzien men houdt het er voor dat de partijen in ongeveer deialfde verhouding zullen wederkeereii De telegraaf bracht ona korte berinshten over de Ooatenrijksche Cisleithaanaohe begrooiing dat er weer een deficit beataat had niemand ander venraaht mea maakt het sioh te Weenen in zoover gemakkelijk dat nwn minder denkt aan ket evenwieht op de hg grootiag dan wel de tekorten van de laatate jaren ka vernlijkan In den iJngehdien Miniaterraad ii naar men tmé kart bi lat n ket wrlaatea t aiet bjaenta raepaa de verdere stappen van Rusland af te wachten maar ook ijverig voort te gaan zoowai den vrede te bevorderen als eigen wapening met kradt door te zetten In de Deeusohe tweede kamer zet de oppositie deu veldtoeht tegen de Regeering voort ala bewija van het karakter dezer oppositie kan dienen dat de post voor de oprichting van eea nieuwe poljrteehnisehe aekool met 58 tegan iO tteiamen werd afgestemd OODDA U Oalober IsfT Ia aeaa gisterenavond gebonden vergadering van de kiest reeniging GnutliMelaHg is beslaten pogingen in het werk te stellen om het Verslag der raadszittingen dat door het onlangs geuomeu raadsbeetait waarbij ket vanoeK der nitflever van dat verslag om verhooging van de subsidie met 200 werd van de hand gewezen dreigt op te houden te doen blyveii Ik staan Tot lid van het bestuur werd benoemd de heer J A Roeat van Limburg Wij vernemen dat dr A Knijper ziek deten winter in het zuiden zal blijven ophondeu Zijn getondheidstecstand is merküar vooruitgegaan maar zijngeneesheer beeft hem evenwel teer beslist aangeraden lioh vooreerst van allen geeateaarbeid too streng mogelijk te onthouden Br bestaat vooruitzicht vp volkomen herstel DagUad Dezer dagen werd hier een nieuwe wqee van oplichterij iu praotyk gebracht In het b in der week wenl in ket hfttel dt Zalm een brief bezorgd geadresseerd aan den heer mr de Sitter hdtel de Zalat te Gouda alwaar die heer zich eohter niet bevond Een paar dagen later kwam er eeu heer om te logeeren opgevende te zijn mr de Sitter notaris te Winsahoten tevens vragende of er een brief voor hem Was hetgeen bevestigend werd beantwoord Hij bleef daar dineeren en Ic tveren gaf op met eenige heeren in België en Zeeland te hebben gejaagd en beweerde nu hier in de omstreken een jaditveld te komen loekea om met die heeren welke later over zouden komen te jagen Hij bezocht eenige jaehtliefhebbers met welke hij over die voorgewende jachtpartij onderhandelingen aanknoopte en vertoonde dan den brief welke als daarop betrekking hebbende was ingericht terwyl hij dan tevens geld ter leen vraagde voorgevende zijn portemonnaie tr hebben vergeten Bij twee heeren is het hem gelnkt 10 van ieder machtig te wordeu Ouk iu het logement trachtte hy geld te krijgen dooï daar is het hem niet gelakt Vrijdagmiddag is hij verdwenen tonder te lietalen en bij onderzoek is gebleken dat h niet de persoon was voor wien bij lich uitgaf Hij is van tamelijke leugt flink voorkomen blond kaar en knevel en trekt eenigtinu met het linkerbeen gekleed met aivarten jas licht gry zen pantalon en ronde hoed Hij nekt Hol landack met Oroningseh dialeot en ook £ ngel k De JPraa KaorMr m i Saricfmi Ct bevat kat volgeude UaiJnSiraaw F A M Peeten faoofdonderwijzetea edart een tweetal jaren tfdel ke halpoaderwijlana aan de openbare whool voor ge oou lager oaderwüt voor laai et alhier is door den raad dar meeate ADYBRTENTlfiN wordeiigqilaaM Tan 1 5 regelt ik 50 Centen iedere regel uteer 10 C nt n GROOTE LETTSBiJ worden berekend naar plaatnraimta Aikonderlgke Nommen VUF CENTEN Amsterdam Wiioemd tot tweede hulponderwijzerea aan eene der openbare scholen Ie klasse voor meines aldaar ongaarne mist men hier die bekwame oudarwyzerea daar ij bij hare uitgebreide kennis aotec voor het Fransch Hoogduitaoh Kngelsch en de fraaie en nuttige handwerken de gaaf bezit om hare leerlingen te leercu denken en die bekwaamheden zoo bevattelijk mogelyk mede ta deelen i ü wat dan ook leer geacht ea bemiiid door hare lerrlingen en door die der achool vofir meer uitgebreid lager oaderwijt die tij gedurende deo langen dunr der vacatur vopr koofdonderwyuires onderwijt gaf in de Bagdai an Uoogduitpohe talen Gisterenmorgen is een pa gebouwde leliaar ia Ifct Beijersche geheel afgebrand de meid had even te voren daar in staan wasschen en aa in huis gegaan om zeep te halen toeu ly terag kwam stond de schau ia brand vrrBtoedèt L a er vanken crapiongea in de krulfeu üfé op deu vWer verspreid lagen ea ofsehoon de vlam over het belendende buis neei vloog is dit tot ieders verwondering nog gespaard gebleven Staten QeneraaL Twuoi Kami Zittfag van S3 October In deze zitting zijn de beraadsUgIngca aaagavangea over de overeenkomst met de Holl ijterea apoonngmaatadiappij tot exploitatie van ttaatsspoorwigiea Volgens ket yad tal in hst ontwerp op den kiaderarbeid dat aan het dep van justitie in beweriongia ook de veldarbeid gengeld worden V De kosten van den oorlog in Atehin die looala reedt gemeld is tot eene totale som van f46 S85 g7 08Vi lijn gestegen bedroegen in 187S ia 885 66t 3iV in 1874 15 281 681 06 in 1875 13 518 725 88 Eea der leeraren der hoogere burgerschool te Middelburg d F Seelheim trof dezer dagen het ongclnk dat bü een chemische proefneming eeu fieschje met ontplofbare stof sprong ziju reohter oog werd daardoor loodauig gekwetat dat het vermoedelijk verloren zal ziju Door het hoofdbeatuur der maatschappij 2W aal na t ilgemeen is ingevolge besluit der laatstgehouden algemeene vergadering der maatschappij het volgende adrea aan Z M den koning verzonden i fSire Terwijl het hoofdbestuur der maatsehappy IW nut van l Jl evten nog onlangs nit s koniugt mond het bemoedigend woord mocht hooreu Uwe Maatschappij werkt iu een goeden geest teroorlooft het zich thans met deu meeat verschuldigden eerbied Uwe Majesteit te naderen en hare aandacht te verzoeken voor de wenschen en inzichten der maataohappij met betnkkiag tot de goede regeling van het volktondriwijs Tot rechtva rdi ing van iet l m tal het nauwelipca noodig zyu aan het geëerbiedigd hoofd van den ttaat te herinneren hoe de ohd Nederiaodsehe inttelkng gedurende haar bijua honderdjarig bestaan onafgebroken geijverd heeft ru niet zander vrucht werkzaam ia geweest voor volksbeaehaving en verlichting hoe oj reeds in 18 fS aan de voorbereiding en de uitvoering der dMtyds nitgevtiiFdigde tehoolverordeningen een krjStig aandeel heeft geiomeo ihee ret hae eiad yk de ach T il M7 lUft nkd ifel