Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1876

t ir hiarv wd toej fjateht nur ook tot fmxb Hia hte ire rt ulijkiiig rsu de goede bedoeiiii cu dirr wit riiiiiiwkouu v uwi ge de luaataehappg L M in kt9rtel vau Hie negaaliM jlid l 4Mn eK i twi ünhtt lieff te KonsluutiiiopLl eeq er biudigu taal zal i i h t a kter van £ r bntaan ernstige redenen het licht niet schuwen 4ver huunS w jorden ffli delingen lillen den gemeenteraad roor ia plaats vande suliiidic met 200 met f 100 te rerhoogen aan de uitgevers viverlaiende de Volgens hun oordeel ontbrekende 100 te vkidca op een der wijzen hierboven aangegeven 11 5 De m rd yheid van d raad deelde dit gevoelen liU die ftieenlèrheld fiehntg stelde in het verslag blijkt uit de verhooging v o het sjbsidie met ƒ 1 00 Ware dit iet geval niet dau zoude ij hoegenaamd geen verh oöging aangenomen hebben Het wal eai gepaste zuinigheid die B eo W tot hun voorstel geleid hebben B het bestuur onzer stad moét zuinigheid eeneerste letis lijq De b Ustiupjen zijn in i tot hettoppunt van draagkracht hiutr iinvuuers opgevoerd de schuld is in de laatste jaren zeer toegenomen vopr d uite boitoagewone zaak Inoet een le iï g jJii uï Mji ki It D jn Ttiom De fl£jine nt ftiMntiea ujn niet bloeiend Voor vI w bI K wol valfii oMi een gri4 dAihaageh Mjar vaa i wissel verschülend ffcvulde Fransche veilige bate die God vech lede het haar in de toe ww v i ï ¥ a a T TMr TatyrMuei D komït zou kunnen ontvallen CHOCOIAAD BONBONS Pra Verdient nu het besluit van den gemeenteraad liueg Hiet LïflUeUl en è la CrCIHe aenoioo harde Vitiek te ondetgaarf j mr iw A ATT1W A AVffttQ De onpartijdige lezer oordeelel W JN UAAiJJXlAiM £f 0 V bij voorbakt reeds dank iieggeude roor d opneming Banketbakker Haven sn dezen brieft heb ik de aer met geroelens van hoogachting te zijn Uw Dw Dr Vo9d9 as Oei 18Ï6 T P VIBüm iM ie itkér jmimtr dat ét kk em Bmtmn door den heer vati 3oor zeer duidelijk hrggbaiw h 60 Canta per pakje TOldoandB aoor ud Er va eeneifrekf iingjien kt 2 Hectoliter Mud bn Q ARKBNBOÜT 4 a 20 ziUtÊBen tvetmnkmztmket r n x n j V iel Zt 1 X X LAH WW tr at H 24 te Gpudn l $ r gekeketi cmASaMtói De 30 zitiinien torJn aB ei getal inteeienOren afigi nmi voldomd toe Het koktt ont oM M deze V enen by den Raad i kadipum sti mA rff miH nngen HARTINO Frèrqs ti tBiuebiaUig kangt em de aqn de ordezmukon U i IrSS i Ik LÖ d iaera ikt CkOWla OOMUUM B14 itdet Ie téUr UI mM tè fH ofenbia maar Po tmitï FMtMitB OwtM Portraita A anB i LSZjSlS MBit nSA Spt d Agrandis Bj d j S vtrlüwpca jArtii Weft lu de In tistgeuoemde wei pcjuteu u grbriktif anu het licht iIucb k meu vaanau het htrslel dag aau dag dUtv uwer étiu üdi kkuiAe ordtf Ëeue eopimiasie riiu allesuiis beroegde ta kknu igtu beet Ie uiet bijioudtre lorg nagegaau en de ntiditeleu vab herstel aan tweieu lu b cvuegd ruppor JMraucjde U oudemek uear ia crl der et op het 1 1 ouderwg Naar aiu leiihug hiervau is door de jongst gebuudeu algecjieene rergaderiug bealottn en lUin het hoofdbestuur dir maatschappij opgedrageu iich te wea d tot de hooge reg eriug teu einde bg e ue geaflwekte wgiigiug van da et van 1857 ouaer kruehtige haudbariug ran haur hoofdbegiusel de jwatrale opeubare l oo te vrrkrf g u a Verbetering en uitbreidiug der gelcgruheid tot Ol diug rau oüdtrw lcra i Versterking rau het ondern ijzend personeel in erhoadiag tot het aantal leerlingen c Betere regeling ran het schoultoeiicht 4 T huoging rau ds wettelijke nuuima der 4aderwijierBjaarweddcn I Verdeeling der kosten ran het openbaar onderwas tassehen den staat e de gemeente iu dier voege t een léer aaumerkelïjk 4eel daarvan iu alle geané ièn kome ten laste rau dtu st Mt ƒ Verbetering der wgie waurop de brvoegdh tot het geren van het oaderw kan rerkregeu w of den f Dit alle teren als roorbereiding eeuer spoedige tlToeriilg ran den leerplicht Moebf het Uwer Majeauit bthagen aan dit rer óekaéhrift de rerlangde aaudaaht te scheuken waarop htt konlnklfk woord in de troonrede eenig nitxieht pent mocht aan den wenseh der nraatsehappij lnt bcgeenie gerolg kanaen renekeid wordaa het IkMMbeatBar aoa daarin opuieaw de bevestiging riudeu flat het ook bj het derde geslaefat nit het Stanhais van Oranje ten allen tijde een open oor rindt waar 4e belsngeu ran liju rolk bepleit worden door de Viaataeha tot nat ran H algemeen t Welk doende era Btl ktqfA itr maattc Tot a eaii t Atfem Uit lijn naam f I G Gleiehmau Fooriüter te f P M G vau Hees i ilyeai SttnUru Jtultrim September 1876 Het adres door eenige predikanten aan de synode i it riehten ingerolge het besluit na afloop der te Amsterdam gehoaden rergaderiug genom n luidt aldnst t é hesloitaB ran awe laatatgehonden TeiKaderiog aapea ona tot ceae rerklariog die wq lóowel der gemeente aU onaiclnB aeholdig meanen te ojn Bedoelde besluiten kunnen roor ous geene andere Atteeteais hebben dan deae dat de betsiging ran iuatemming met eeoe roorgeaehrereo leerstellige beIgdeuis roortaan een onrermqdelijke voorwaarde van het lidmaatsehap onzer kerk lal zgn IV Wij mogeu coodanigen belijdenisdwang niet dolden t ea rerklaren mitsdien door ons geweten gedrongen 4it wij de bedoelde vragen inderdaad niet kunueu 2 doen en oiok ouien leerlingen de toestemmende beantwoording er van onmogelijk konnen aauberelen Wij moeten ons roorbehooden naar gelang ran onie rereehillende positie hetnj ia orerleg met onien kerkeraad de rrqheid die tot doarer gold te Uijreu ebniike heti j rsu de beveatiginga akte ons te onthooden Ue bel peft geen betoog dat zalk een toeatand op den door niet hojidbaar ia Toeh ign wij in geenen deele voornemens ome rerkregen reehteu als wettig geordende roorgaugers prijs te geren Wg mogen éit niet ook en rooral met het oog op de gemeente waarran een aanmerkel k deel ons vertrouwen schenkt Wq hadden gehoopt dat hare en ome rechten ook door o niet miskend londen zijn Geheel de opkomst en voortgang van de richting die wg zijn toegedaan Jieeft onder het oog der kerkbesturen plaau gehaden werd tot dusver op geenerlei wij door hen belemmerd integendeel ome kerk waarborgde ons telkens en bg toeneming de ous noodige vrgheid De synode Van 1873 heeft door het benoemen van de bekende commissie vau advie het recht der modetnen inbszt kerk onomwduden erkend DK r de hindhavlog evenwel ran de na door n gen meu beslaiten lOn dat tedit feitelgk itorden gekoojieud iWg konnen wg mogen niet onderstellen dat gg hiertoe de hand loo wiUea Irenen Wij mogen hiet kndera rerwaditen dan dat gij loowel ome reettea ab die r n aadertn t U willen Wijven besdienBfen fU dit owe bpdoeliag dan blijft o naar w MeeAi sbckta de keon tdmdieil deie twaai W gelegenheid t4 af m p eene t rtrekl eiyk tlfttan dige orgknisatfe raif h met oae symtHthüeerebde deel der gemeente èf het kerkvt rband alzoo te rerraiiueu dut de rerschiUeude riehtiugeu uch vryelijk V wffleii uie ontveUzen tat tot het l tBt uiWide att mier uoodig Ml iju aaraiaudenug rau de begalib eii emtrent dé aluueioiiig m bivea lux ras Udaialeu Ouk ed üfundeiheiilde larklariug door aankanieode predikanten af te leggeu eisoht driugend herziening lutulsehen tiju de roSrwaaiden Tan het lidmaat hnp l iis lat eerst aau de orde Wg Mngea ti dtunOM met dea msèsteu nadrak op aan dat d adressen die hieromtrent door ome geestverwanten onder de gemeenteleden tot u worden gericht door dragen in een rgtuig in een kamte staat l t alt in den weg in de band is het laatig de e aS altijd een anderen kant uit dan zg gaan moei a gg er op gaat zitten is hij plat hij beschot nw seèadal met ah gi wr IM p a d valt aiit hg i reeds nr eg roor tiw hoofd den vroii n kt in een leerenkast kan lij niet iMngen 1 gii kem ia een doOs qd reis meeneemt viÉliestgg hem mgentig nMial v n ib honderd oi dst g oi t aau tai gehecht zijt hg is te hard om opteroUen en te lacht om iu een koffer te pakken bij den minsten wind vliegt hij ëf ei in d n regen bederft hg onulddellgk hji Bienp is wordt hg aUisht 1 reigissiug méegenauw a en draagt gij eCu oisdoi dan hee gg smerig De Normaaiiesseo teïoudaT u ouverwgld overwoseu en aan hun en ons biUqk verlan n door toïdaan worde De Normaalsohool te Gonda was de eerste die ten gerolge van de Wet Vau IgST in on land eik opgericht Zg dagteekent ran Octpber 18Ï9 In die zeventien jaren die i nn teh had zij onafgebroken als Directeur den hear H M Kluitman hoofdouderwgzer aan de openbare tusscheniphool die recht heeft om met groote voldoening terug te lien op hetgeen die Normaalschool in dat tijdperk onder zijne voortreffelgke leid ng voor de ofiteiding vau onderwgzers en onderwgzereaseu gedaan he ft Het onderwgiend pertoneel daaraau moge In dien tijd geheel veranderd zgii de goede en flinke geest die er van den beginne iu deze inricLtiug geheersdit hééft I door deu waardi SMttnunals bestendigd Hij zelf kweekeling van den bekwamen Verbeen te Schiedam heeft vooral veel van dieii ptactuohen lin in deze inrichting overgeplant De beer lUnitman erdient hulde voor hetgeen hij in deze laA gedaan B4 Wschikking van deu Minister van Binn Zaken is er met 1 Oct jl eene aanmerkelijke uitbreidiug aan die lessen gegezen die ongetwijfeld van goftstigen invloed op dea verderen toestand der Normsallesaen zullen zijn Tot op dieu tijd werden die lessen gegeren door de heereu M H Kluitman O B Lalleraan H W Kramer en J Gonda De gymnéstiek en het teekenen Waren aal de lOn tttv rouwd van de heeren 3teeuhergea n rao Vreuminffen Doch uu zijii de hoofdonderwgiers de heeren Uuber en 8 Fosthnaiv 9 k lot i aiav li ll richtio benoemd De klasse kweekelingen roor hnlponderwgieis ea hnlpomlerwijzeressen is thans in twee afdeeliujfSa gescheiden terwgl voortaan de lessen aau de hulponderwijzer en hniponderwgzeresseu tweemaal per week eii op den Woensdag en Zaterdag aiiddag ea avond worden gegeven Door vermeerdering van onderwgiend peivoueel is er ook vermeerdering van getal lesuren mofpelgk geworden Het ia niet onbelaugrgk bg de intrede ran deianieawe periode een terugblik te sbuin op hetgeende normaalschool in de 17 jaren ran haar bestaangedaan heeft Sedert Oct 1850 bcHMihtea 116 MiM kweekelingen de leoaen Hiervan gingen er 26 tot een ander vak over Verplaatst naar de kweekschool te Haarlem 6 Overleden 7 Met de hulponderw aote naar hier eu elder vertrokken iT Te lamen 8 Het güMr hier niet anders en utM minder dan de vrge ontwikkeling van het godsdienstqte leren en hiermede de levensvoorwaarde ran elk prutettantsch kerkg si otaaliHp ouk ran het ome Dit l paa al Laaii de syuode worden gezonden met eeue bejjpitaj eude loisaire aau de sy Midale oini missie waarin deze driugeud woidt ertieht de ajuude in buitengewone vergadering samt n te roepen wagens de vele beawaren die zuowe voor pi ikiinten als gemeenteleden uit bet l ig nitblgren eener keslissinglu dezen lotdeu vo tNVloeiell V HSi den nitgerer Jan Phifipten tt Breda is terscfituiii het proefuoinmer ran Je Botnnkranl een w eekbUd dat belooft de belangen rau den landbouwer u behartigen te waarscbawen tegen onderscheiden rervaUcfaiugen geen politiek te behandelen slechts den landbouw te berordéren Het procfuammer bevat o n een beschnjviug van de verschillende be tanddeelen der aarie eii hun nat voor den landbouw Ben der nieawste A merikaauaefae uitvindingen is die der ronde speelkaarten Dese moeten iadunnaöuiheid eu gemak voor de sptlers de dusverre gebruikemke kaarten rer orertfeffea eu boviaAen meer waarbotghu opleveren te ett vïlaeh spt n i Thana nog op de lassen 4 In April 1869 kwam nog eoie klasse van woiwrrf kweekelingen tot stand Deze telde tot heden t CS Naar elders vertrokken 11 Anten rerkregen 18 Te aamoi S Tham nog op de leasen 14 In Mei 1872 werden ook de lessen aan ike Mitrxnjzfrt en ialpon encyzerêMte geregeld Zij werden beiooht door O hulpondcrwgzers Het getal holponderwgzeresaen bedroeg tot heden ro Van dezen behaalden 14 de acten als hoofddnk wSter en 4 die ran hoofdouderwyzerea By dele laatste afdeeling werkt de onophoadelijk afwisseling doorrertrek naar elder en de aankolMt nieavrelingen niet zeer roordeellg op deli lost tttt iMdi Verder kan geweten worden op TersohiUeadèfhotMonderwijzers en hooflïailderv Hnaea in vendlUlende roornaine steden eh dOirpfn Stedit xtrM go a tbt tetmlenheld het wekt teren rwtto en ro dt toek ite t Be K8cfe ngetirili rwdtent Maik itèot K t J korg tödr tl 6relwng der ymi p de wetMohelgMetd wutfvaa iorim heer VWotenr en den heer achoolojMMW Wtb li iSea iigtittMihU tttt W liMWlia isMJIIiWuiïltii i i A lyriailMi a m Ttlmt De figan heeft bet iriioa ler begrepen op de praatucht van den heer Thiers Oniangs namen wg een staaltje over van de wgie waarop het blad met dis hebbelgkheid van den grooten staatsman den draak steekt ziehier nog een ander Een landbouwer die m door een zijner vrienden als eeb zeer ontwikkeld nan was aanbevolen welke hem over het laudbuuwbedrgf volledig ton kunnen iuliobtrii werd op lekeren morgen om acht nur bij den heer Thiers aniigedieiul Hij werd leer voorkomend ontvangen Gg doet mij een groot genoegen met Ow bezoek mijnheer uw groote ondervinding in landbouwzaken stelt u in staat mg met qwe voorlichting te dienen ik stel hoogen piga op het oordeel van praktiaobe mannen Ik lelf hab Ook eenigaiius ran Atii landbouw myue stndie gemaakt De heer Thiers sprak nn achtereenrolgens van de n teelt van mais beetworteU en aardappelen hg weidde uit over den zaaitijd over de wgie van ontginning en bewerking van den grond over het nnt van goede transportmiddelen den prijs d r daglooncn de spoorwegen de ateenkolenmgnen de diffeientieele rechten het vrije handelsstelsel kortom het Was twaalf uur toen de heer Thiers nog aan het woord was tonder aan lijn geduldig luisterenden bezoeker een enkele vraag te hebben gedaan Eindelijk stond hg op en nam afscheid van den man met de woorden Het is mg leer aangenaam geweest met n over zulke belangrgke onderwerpen gesproken te hebben en ik dank u zeer voor de nuttige wenken en raadgevingen die ge mg gegeven hebt De goede man was met dien lof verlegen hij had in de geheele vier uien geen mond opengedaan Uit Samarang wordt aan de ItMêr gemeld Zooala toen weet worden den tot t ot meer jaren dwangarbeid verooraeelden inlanders en daarmede gelgkgestelden de iftnge hoofdharen afgeknipt Dit scheut een niet onbelangrijk emolument voor eenige mandoers van het ketlinggangerskwartier daar zg het hoofdhaar van el1 en veroordeelde voor 3 a B verkoopen De mooiste fijnste en langj e haren worden tot emara s verwerkt om eeq ouder d schöoneaexe te venieren Wat dalURe uiet geschikt is wordt jafebmikt om penseeleb en fijne verfkwasten te maW Onir hooge ronde warte lijden head de loogenaamde laehetpöp ie reed zooveel nitgaofaolden ea dat trd rdkomen verdiend dat er de vdlgeilde tttboeaemitog tan een tijner opie tste haten nogwel bn k n weet niet dit ef i li kan g iegd orden ten dat wg genoodiaakt tgn In dèn zomer is het warm Tegen de ion bebeiphnt ona niet tegen den en dha $ kant hét diet annate ran het roony Sp on hoofd te di in dïn bitter is iMt ehermt hei ons niet t het ia leelljk ve fi ma os V sirijfy ieade ieUen iMitr U mni0m f éet tUiitm fur Ma ewj omÜêdyk tiriani itatU met t geen joor Se Raadtlede geiproken VonU Het ftlsl imtiekemtre tekaarde eer taf te iMtWI 4MW ttci u iet teejt iry aoiuwajyjt m leer eiiur M f scrieqjiMV m frft aan ietjtfiet Dt ieer firuty venciarl tree laie Bet eten aan de mt mm de ttaat en kuip ea den ttaat voor m ket Olffemeen belang nuttige zaken die pafticulure kracktnt Ie beven gaan mo en ikiet feiyi fa0 morden tot deze laatttm bekoort een goed wi eoa de kandelmge der lertefenuioordtfenje lidamen in een gemeenteraad du zonder motietem ee derfflgt eertlag niet voldoende lubtidieert bej rijpi ket betang def d ituiezdmtn daarbij kebben niet fcjtti leui II plukt ongetwijfeld Maar voor een bettmr bekoort ziua keid niet op den voorgrond Men KOj gelend nancierezen meerdere vailkeid te jeven een onéülijk betattingêteltel Ie kervormen zijn gewietitiger wgs Jt lkjinde en nieuwe JalsB De inte Gondi leW do t ea tp l et f on die uirichting dan dèt nj lokaliteit verlicMng en veronnniog Mssbaft Üj staat i zorg voor nonnaal wderwqe er aehter bg Leideit Schiedam e Delft om rai andert gepeenten iaat te spreken Goede BOfvaatiifh leu w fpen toch het allerearat vruchtenaf roor de plaatsen waar tg of in wier nabijheidzg gev estigd zgu De ft i ¥ INOBZOMPBH Uijnheer fc Bedacteur I In uwe co raftt n Vrüdag 30 Octob komt eene eritiek voor over eéne handeling van den gemeenteraad betreffende het gemeenteverslag dat doo de hfc van OU wordt uitgegevéa Bentum Zoon r Naar mgne meetiiiuf munt uwe heoorde ling niet uit door eeue duidelijke roOrst Uiug der feiten eu daarom rij het mg rergond die te releversn De wijze waarop de meerderheid van den raad iu pltfklen en tcaar deze con animo marden Ier karte gedeee door ii gëeridseetd woidt laat ik rusten deze nomtu daar zullen de inkomtten toenemen en dm ket bigva voor nife verantwoordiug Wat ia er van de laak Omstreek een jaar geleden boden de bh v B St Zn aan een gemeenteverslag te leveren indien de gemeente daaraan een subsidie van 300 wilde rerleenen Dit werd toegestaan Nauwelijks een jaar daarna schrijven genoemde heeren aan den geraeeateraad dat de si idie van 300 te weinig is en dftMl W irianpa 1 f rzo dE motiveren zg alléén daardoor dat zg er andtjrs niet mede kunnen uitkomen Nu vraag jk I du eenjfcoti Evfu goed hadden zij 1000 iii plattrran BOff kunnen vragen tne drukkerij it even als iedere andere zaak een iudistrie Wat iiict men uu bij ile nyverlieid gebeure ï e é jM hl im Ma f grande niettegeuataiiaue zg hetzelid fabriceren Zou het nu uiet mogelgk z op hcL uitgeven ran het rerslag te bezuinige Is het beproefd om het aantal ibtninèmenten te vermeerderen Zou een lezer zijn abonueAeut aeggen wanneer dit met slechts l erhoogd werd Zon het Goudsche publiek zoo weiuig belang stellen gm te weten wat er in zijne raadsrergadering beUfindeld wor It dat bet om eens geringe prgsrerhacgiii t daarvan eau afzien Neen ik heb beter opinie van Güuda s burjjejij Dit lun niet gebeuren steken geld aaaxezig z jn voor tl kelgeen m ket algemeenbelang von etaatz of gemeenieêege kan vnjrden geeordêri SE RedactU I4p a tste Beri chten JVIM ontving een telegram l Mier van dezen inbond Brussel 23 Oct De van Weeneu galaterrd 2S De BuiaiBcIfe ambaasadenr moet bg de Turksohe Begeering aandringen op een wapenstilstand van 6 weken en de redenen uiteeutetten waarom Kuslaud zich niet met éen wapenstilstand voor 6 maanden vereeuigen kan Men fieant alhier te weten dat genmtl I na a i n m t4m rrde f Ui een ultimatnm zal hebben om aaik te aaaisn dat de vgl andere Mogendheden het BnHiaciie vnotst l onderateouen terwgl Servië en MonteneiTo verklaard hebhen in een wapenetilatand van 6 i ki n of hoogatens 2 maanden te kannen toestemmen Ha yi rvobt iovt verscheidene bladen verspreid dat meu van nn af aan ran elke rqrdere cotlectiere bemiddeling ion hebben afgetien ii minstens roorbarig Weeuen 23 Oct Het TagtlaU meldt dat Rnslaiiil fotmeel h t vournel dce Aalgarije ta bezetten totdat 4 hliViMhii i ten dM Aer Ma t zonden ziJB aa lAt d ride Port aigh bienegeo v r t binueiiriiklen der Eusstsche troepin J ï J Ué Burgorlijkt Stand GEBOKKV 2U UcI Jubinnri Tetriii Msris oaJeri J f Kutrr ID H v D èel Werf 11 WilliB SUOlu AlMiniitr sa ws G I Usolra ea ft 4a Mt L til WiUtain Slifa tk taim f I Jlfff f U werier Dirk oudera r o d r ool eo id laa Hwk K Adrfues tntnl luderi P KUorield is G J Soel lemft VV l i t i o d ra N C Wisser ca M VUuttii Neillje odder T OVJE LBUSN U flct 88 j ÏTec If 21 J TJWd M C M Jtomi 1 7 1 J C Kricji 4 23 O R Vtrhur 5 m 39 C de Moor D N Snel WTÏïSfflC ffiË ADVBRTENTIËNs iHMPBliiim f l IW H mnrf fmfmfv éV mM J t Wat is er BERICHTEN DE ONTVANGST DER WINTIR IBEM m Bg dezen hebben wij de eer UEd de ontvangst te berichten der meuwe modellen ran I Bloemen en Ver n en blgren ons steeds aanberelen jtot faet malden ran MANTELS COSTUMES en iSM wat verder tot het Moderak hehport Met hoogacbtiQg UËd Dienstw IHenaieaaeB 6fz mim Kleiweg W4 k £ 74 ONTVANGEN de nieawste ifiod jffi De ondergeteekende beveelt zich vooitdnmid ah ot h t owken Van T r Wed XP hts tÖET SöH Gez Kporevfar B pr ieadeweg Ï V Aflfes franco ofider lettel t L bg ilni Ditgever ttezer Cwtiénti gracht te bevragêl 1 J JANSEN op den Kleiweg TURFMARKT H ia utb ö VRAAGT EEN ni ifite 4 ie it fc fieden gawri W een 8bMt ÉtilM litrit voor bgïlinfleir Övieten 1 L kei ir r4t K o 189 P lMj 3MtólkQ EN kapt WBiKEBj iNO m V ferde ene 20 October 187gj jfl j fiXjiPfie U