Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1876

N J VrUüag 27 ectaber N 1899 X876 GOUDSCHE COURANT Nieuw en Mverteotieblad voor Gomia en Omstreken Bg den Uitgever dezes is nog ingekomen voor de VTEOÜWE met VUF jengdige KINDEREN Van N N 0 25 8 0 25 B 0 25 K 0 25 G 0 2 J 0 50 Q 0 25 Totaal 41 66 A BRINKMAN Voor meerdere giften lioadt hy zich aanbevolen Aanbesteding dMrb ioo fld LXTENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve Tan het Beitedelinghuis te u ia gedurende het jaar 1877 op 7 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven oren in het Locaal vanhet Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 25 October tot en met 7 November van moiipM ties tot iMffliddags twaalf uren Dt Steretariê A H VAN DILLEN STEENKOLEN met een Schip aan de HOUTMANSGRACHT il 70 ot per mod vrg aan huis 8 hkWBBUR GROOT te gnTen door Ffancisca Hagemao Stoets Ho angerea van Z M den Koning DIN aÉ i ïl llem kerolli Luitenant Kapelmee ter en Solo Tromboniat te Grouingen en Maurice Hagemao Orgnnist in de Groote Kerk te GOUDA op DONDERDAG 26 OCTOBER 1876 Entröe 50 Ot Aanvang Tl uur MB Entréekaarten zqn te bekomen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN en dei aTonda aan de Kerk Soeletelt ONS GE OEGE HBROPENINQ van bovengenoemdeSooieteit op ZATEBDAO 28 OCTOBfiBe k Bet BMtonr Mr P J SNEL Prmdtnt P JAGER Secrstarü i U 1 WOSDT VERLANGD zoo qioedig ntogdgk in en TABAK en SIOARENFAQRIEK n KBUIDENISÈS AFFAUUS een Jongmensch welke goeiJcaB Kerven JEêtten Sortee ren en ttmg u in d wtnkO bedteniitg P O niet banadeu de 20 jaar Toonden ran goede getnigichriften tegen kost inwoning en aalarii Adtet franto lett V B bg dan EloakU Mmt A BRINKMAN te Ocud STEENKOLEN Binnen TWEE O A O E N arriT ett het 8ebip RUHB OBOV £ KACHELKOLKN waaruit ii $ tot 672 eeni per ÉÊl t kannen aflereren contant zonder korting JAN PRINCE Cle Kantoor Torfinarkt H 101 Oovna 24 October 1876 31 HEBREN mm 1IA0A2IJN bfttir Bgen de NIEUWSTE ENGEL8CHE en FRANSCHE WlNTERSTOFFËl J HOOOmBOOM m Ipiirtóllkii Prijs per Flacon f 1 Wie zgn B A A R en mooie natanrlgka Mond brnin of zwarte kleur wensch ta fpswea Xebnqke ran dit Water Et wordt voor inff ita Niaigoed geld toro VeHkrjigbaar bg 5 LOC18 WËLTEB OOiflNDP Tereenigt in zich de eigenschappen van het Carisbader Emser en MariSnbader lont tm bewpst uitmuntende diensten bg hoofdpön verstopjAig en sleehte spüsvertering benerens da kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpfln migraine aambenen en in talaemeen dl ziekten waartegen men zich Tan laieermiddelen bed ient In Terzegelde doozenT 60 mto S t a a l w ijn l emeene bek dheid daWnzer een onmisbaar bestanddeel Tan ons bloed i Waar het in te gjennge hoeveelhwd voorhadden is ziJn kwaadsappigheid bleekzucht n Mer ziekten de natnurlgke gevolgen Van alle foogenaamde flzerpraeparaten is deze oplosdM L geschikste Bén eetlepel bevat 0 15 gram flzer in een Uoht verteerbaren vorm De flacon bSf Bot erpoeder Terkort den tjjd tu het karnen maakt de boter Ta iter beter van smaak fowger van kleat en Terhindert het sterk worden In pakken voldoende Toor 500 kan melk ü 30 cents i Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebrailuaaii ViJiing Bovenstaande artikelen zga te bekomen in de bekende depots voomamelük te Gouda bn L Weitor L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven bg Wed Wolff en Zoon te OaiiL te ii r bö F Jonker I enburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik B VON QIUBORN X f fiê Korte Tiendeweg hoek Stooftteeg TE OOTJID iieeft de eer zijnen Stadgenooten kennis te geven dat hij lyne WIKKEL vanSCHIIMFBEIIOEFTE enz beeft geopend en zich tevens ali heeft gBTVstigd Zich raintaam aanberelende berigt hg nog dat hg eren als de Heer F tak osb GEEOT steeds Voorhanden zal hebben SCHAREN MESSEN enz uit de gerenommeerde £ abriek van Fr HuDU AaazooN te Solingen en NACHTLICHT merk P van dek Qkmt Voorhanden bg W N Raaijmaaken Banketbakker Haven des Vruchten van Bordeaux op brandewijn en au jus Elixir d A n v e r s Deventer Koek Liqueur Benedictine Le Sanglier des Ardennes Liqueur d Or Liqueur St Emilion Liqueur La grande Chartreuse Elixir de Spa Marasquino di Zara Kirsch UIJ1ZE DE zUn genezen vap Dronkenschap door het aebrnik van het sedert een raeks ran jaren als deugdeljik berochdi midosl van den ondergeteekende hetwelk door de bekwaami e geneeskundigen is onderzocht en met warmt wordt aanbevplen Het kan ook worden toegediend zond r dat de gebraiker er iets van bespeurt Geneesknndig advies kosteloos en ftsnco Men wende zich met het volsto vertronweQ tot lY ALBERT KRAEHMEB Bollbeinstrasse N 4 te Dreêdta J l 68 oplagen t heeft el geen verdere lanbeveling noodig dit feit il het bette bewijs voor deuelft deugdelijkkeid Voer siekea dw sleshtieeii beproefd geaeeaw ijce tot herkrijging van huu gezondheid noodig heoben it lulk een Werk vtn dubbOlS waarde n n aarboi daarvoor dat er niet de mimte sprake van ia met nieuwe geneetmiridalen op hun Uehamen prqeven te nemen zooals dit helaas Auaf al te vaak geschiedt I Van de Hoogdmtsohe uitgave raa Dr Aery s Natuurgenaesvijze ijn es oplagen er m alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DA DE LUK opgezonden door het AAfwtantie Bnrean vaii A Brinkman te Gouda IV In ÉllwtiHW yMdondo aeheneD eB is de tweede oplage au de Nederduitaeke uitgave i9 biz aterlc in betreklcelijk korteij tijd reedt geheel en al uitverkocht loodat een dsrde oplage nwjdzakelgk renl DalttlMjen n lullenden hebben vaan de in dat werk behandelde geneetmiddelen nun eeBOUdheid te danken gelijk uit de veelvold wbetttigaehril die er in voorkomen bijjkt WSmand vertnime derhalve dit uitmuntende popUlair geueefkUO lge werk dtt tleohta f 1 koat lHJ qn gewonen Boekhandelaar te koopen of tegen toesending van 1 Boftwiaad i l vanKiCBna s BolKBAMDKL te Nymefen te ontbieden die flk franoo aanvrage vooraf aen oittrakari nit dit we vat enf de 100 Us gratis sa fratioo ar bsaordseling lendt OMds r Kik Ttt A Brtafatai Naar aanleiding van bet üAdsbestuit waarbq het verzoek van de heeren van Bentum fc Zoon om de subsidie voor het Verslag der raadzittiiigeu met 200 U verhoogen werd van de hand gewezen is in de laaloir raadszitting een adres ingekomen vau de Bestuurders der Qondsohe Kitsvereeniging die verklaren met leedvrezeo dat bedvit reruomef te hebben eu verzoeken alsnog die su h sil l i n op ƒ 600 te brengen BiriTENLAND Bulteniandsch Vveraicht Kaar het Hnndetiihd verJieint is Woensdi in den raad van state verslag utoebracht over het wetsontwerp van den minister Qpnukerk tot wijziging der wet op het lager onderl Dat versUg blijft Uog U dagen bq den rasd ter visie oodat het ontwerp vóór half November Ireder den minister zst bereiken lo de vorige week zijn er Ihier processen verbaal opgemaakt tegen fabriekantea die op hanne fabriek kinderen lieten werken bened D de 12 jaar ond VERGADERING vak nur öEMEENTEEAAD Zaterdag den 28 October lf76 dea n andddags ten 2 ure ten einde te faehandèbk Een voorstel van Burgematster en Wethouders tot verhooging van den post sp de begrooting van uitgaven dienst 1876 uitgetroUKn voor uitkeeriug aan het rqk voor het aandeel ia it kwade postoi wegens de directe bebstingen Het verzoek van dan heer vsn Kranenborg tot het aan hem verkoopen vaa p nd aan de Vest met het daartoe betrekkelijk ngg lt na Burgemeester er Wethouders I I Bij de acte eiagiem wi m lÊlk middelbsar onderwijs s n Woensd geen der mSKmèd Voor de letterkundige acte toegelaten Afgewezen eene voor aardrijksknnde en een voor Engelsche taal en letterkunde Niet opgekomen eene voor Duitache taal en letterkunde Acte examens lager onderwijs van de 8 candidaten voor de acte als hoofdonderwijzeres werden Dinnsdag 3 afgewezen en 6 toegelaten waaronder mej H C Hiddinga alhier Naar men verneemt bestaat het voornemen het 100 jarig bestaan vsn de Ned maatschappij tot berordering van Nijverheid ia 1877 te Haarlem op feestelijke wijze te vieren De Minister van Finantiéu heeft gerangschikt in de Zevende klasse het ontvang kantoor der directe belastingen en accijnseu te Bodegraven o a De tweede ntyaarsmarkt gisteren te Stolkwijk gehouden was niet zoo druk bezocht als de vorige Er werden 59 koeien en 112 kalveren aangevoerd De handel waa t raag Gisteren morgen hadden twee jonen van den landbouwer A den Uil het ongeluk dat het paard dat een voertuig stond waarop zij reden schrikte water sprong De jongste heeft eene wonde aan het been bekomen terwijl de andere met een half unt pak vri kwam Ook het rijtuig isdeerlqk gehaveno De laatste nederlaag der Sjsrriëra te Ssitaefcar achijnt soo besliMBod t 2 a $ ewe t dat selfa de beriohtgerers uit Bclgrudu die aiiden zoo goed de kttuat verstaan om uederiagea uit te geven voor segepralen thana erkeaueu dat hdtp vaif Rusland dringend noodig ia om veruietigiug van het S rvi ohe leger te voorkomen Nadere berichten omtrent den loop der onderfaan delingen te KuDstuntinopei siju er niet Gleneraal Igaatieff de Russische gênant doet zicl zeer verzoenend voor maar de mogendheden nemen een gere aerreerde houding in acht de Curken en Russen zyn nu gcÏBoleerd en moeten ouder elkander de uuu eena worden l e fanatieke Muzelmannen hebben reeds en samenzvering beproefd om de tegenwoordige liberale beiviudalieden aan wie de Sultan voorabuog de voorki ur schijnt te geren uit den weg te raimen £ ea paar hoofden zyn naar het eiland Rhodos verbauuen jD Hfiekeohe Begeering heeft zonder de tenigkomat au 4su Koaini f te wachten et n memorie verzoudeu aan de gruute Mogendheden waarin gesproken woriH van de rHjhten der flneken en verzocht de Oustenohe qnaestie niet op te lossen zander hen daanu te erkauuen In den EugeUohen Ministerraad is gisteren besloten het parlement te verdagen tot 12 December van buitengewone byecnreepiu is dus geen sprake Voor zoover de uitslag van de verkiezingen in den etsten graad iu Pruisen bekend is hebben de liberalen en groot ov Twinuing behaald De candidaten der Fortachrittsen der natitinaaUliberale partg hebben lelfs in de katholieke provincies hun ultramootaansohe tegenstanders verslagen wat voornamelijk is toe te sohrijven aan de geironwe opkomst der kiezers Op het oogeublik waarin de verkiezingen voor üe Itatiaausche kamer van afgevaardigden zuUen worden gehouden dreigt een miuisterieele crisis te zuUrii uitbreken tengevolge van een verschil tnssohende ministers Depretis en Niootera betreffende de hervorming van het kiesrecht Eerstgenoemde wil dat zooveel mogelijk uitbreiden laatstgenoemde daarentegen de uitbreiding er van Zoo beperkt mogelijk maken en liefst zon hij de qnaestie uog uitstellen Met het oog op den aanstaanden strijd tussoheu de partijen over de meerderheid iu het parlement wonlt dit voorstel in den boezem van het kabinet zeer betrentd Het Journal OMcul meldt daf Mno Mahon opT i nieuw aan negentien personen veroordeeld ter zake van de Commune vermindering of verzachting van straf heeft toegekerfd Bij gelegenheid van bruiloften ia men dikwerk verlangende om aris gast de feestvreugde te verhoogen door eene of andere aardigheid te vertoonen door eene komische voordracht te houden of geoostumeerd een toepaaseiijken wensch aan te bieden Niet zelden ia mCU dan niet in de gelegenheid dggelijke toepasselijke stnkjes te kragen na is bij den heer Weinbeck te Rotterdam een boekje uitgekomen dat zeer goede diensten kan verleenen Men vindt daarin voordrachten voor 1 2 8 en 4 personen benevens aanspraken voor allerlei bruiloften Men vindt in dat boekje een rijke keuze van aardige voordrachten zeer geschikt om bij voarkancnde gelegenheden te dienen Op de Maandag jl te Woerden gehouden paardenmarkt was de handel niet levendig het grootste deel werd voor het birfnenlund omgezet daar er voor het baitenland nagenoeg geen koopers waren bleven de meeste paaiden onverkoi t de aanvoer van acho ne Een minder beteekenende repnblikeinache samenzwering in Spanje wordt door de regeeringstelegrammen nog al overdreven ten einde de grooter ordende oppositie in een ongunstig daglicht te stellen BINNENLAND GOXTDA 20 October 1876 Met zekerheid knnnen wjj thans mededeelen dat mademoiselle Jjar den 6n November a s alhier zal optreden in de rol van CamiUe uit den Horace van ComeiUe Vooraf zal worden opgevoerd Le jeu de l amonr et da hasard comédie en 3 aotes de Marivsnx Wn herinneren dat de inteekenlüsten tot Donderdag November In de Sociëteiten de Réunie tn VRdsbeSt zullen liggen en dat daarna de toegaugs piijs wordt verhoogd paarden waa zeer groot de prijzen vari6erdeu a 600 tot 900 voor de luiipiiarden en voor de verkpaardeu vau ƒ 250 tot lüO van heinde en ver werd de markt bezocht T Amsterdam worden pogingen aangewend tot oprichting van een leesmuseum voor vrouwen Staten ïeaeraal Tw edz KAMza Zittingen van 24 eu 25 October In de ziiiing vau Dinsdag zijn de beraadslagingen voortgezet over de overeenkomst met de HoU ijzeren spoorwegmaalschappij tot exploitatie wn staatsspoorwegen De uitslag ia gewekt dat de voordraoit is verworpen met 36 tegen 36 stemmen Iu de Woensdag gehouden zitting is nadat op ia vmag van den heer Uefdenrijok de Minister van BinueuLzaken verklaarde dat de Rcgeiriog ook oa het votum van Dinsdag geen uitstel van de behandeling der overeeukomst met de exploitatic maatisehappij wenscht de discussie daarover aangevangen Nadat onderaoheideue sprekers het woord gevond en inlichtingen gevraagd hadden en de Minister eena geruststellende venekering gegeven heeft omtrent de richtige exploitatie gelijktijdig en in onderling verband van de NouidhoUandsohe en Friesche liji ea is de overeeukomst met algemeeue stemmen aaage aonien looqiede eeuige kleine wetsontwerpen Mes sohijft san de £ Cl Het blijkt hoe langer hoe meer dat nu het rooien der late aardappelen plaats heeft in vele streken de door Bet veelvuldige water verzadigde knol niet bestand is voor den w ntervoorisad De pfoviiicie Zeeland maakt hierop de uitzondering vau huewel geeu gave dau tocU nug de beate aardappelen té bezitten tea gev al w ittua n d a ook de haodrl zich bijuu uitsluitend naar die provincie richt Elders zgu geheele akkers met de steeds rottende vrucht aü verloren bcachouwd omgedolven Het kan met atiders of bij eenen zoo wisselvaUigen oogst wordt het product hoog in prijs Het Spinoza comité heeft tot op 22 dezer san insehrijvingen ontvangen plus minus 8760 deae voorloopige uitkomst mag zeer bevredigend geacht worden In haar eindversUig over de Indische begrooting voor 1877 komt de commissie van rapportenra op tegen een gezegde in 2 der meroorie van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer Ia zoover zoover daaruit zou kunden worden opgemaakt dat er Indische behoeften bestaan die door de wetgeving van het moederland sedert lang onbevredif zijn gelaten acht zq dit verwijt ten eeneumale ongegrond Zij heriunert dat de Staten Qeueraal zich voortdurend bereid hebben l etoond om de voor ludië gedane aanvragen ook waar die buitengewone behoeften zooals voor openbai werken betroffen toe te staan en van de zijde der kamer is meermalen ge klaagd dat de daardoor op de Indische Kegrooting gebrachte sommen in ludié jaar op jaar ongcbfüikt bleven Te meer gevoelde men zich tot d€ze herinnering verplicht omdat de memorie van antwoord ter bedoelde phiatse het iu acht nemen van apaarzaamhuid in Indie en de zorg voor het behoud van finaucieel evenwicht aldaar zelfs eeuigermate af hankelijk sjhijut te maken van de in het moederland gevolgde haudelifijze Te Brettkelen is een rijtuig waarin 3 dames geietenwarJn door het achrikken van het paard omgealagen en in een sloot tereeht gekomen De inzittenden zqa gelukkig gered hoewel zij niet onbelangrijke kwetsuren bekomen hebben Een vergadering van geneeskundigen aan het departement van binnenlandsche zaken bijeen geweest beeft naar men verneemt omtrent het vraagstuk der stadsi eiuiging met algemeens stemmen verklaard dst alleen het lAemurthltel of een goed ingericht toanentttUel in aanmerking mogen komen Hdar in 1869 uitgesproken af keiirsnd oordeel over