Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1876

oaf Miit i hyifièninoh ae thetiscli tecliuiaoh laudllpuskiiadig en gtldalyl rerdiendf h i het Lierquratelsel dt voorkeur d il oviral lu te voeren waar de bebouwde kom der gemeeute ininsteui 10 a 12 hectaren Kroot ia en waar HO inwoners per heet wonen in andere gf ineentcii ktiU het touuensteleel lu aaumerkiug komeu docli uut dan ouderbljxouderö voorwaarden loo ook lu lit firspreide deeleii van lie KemetnleB waar overigen t Udraorslelsol bestaat Volgens ecu oarrespoudeiitie Kit Berlyn aan de Xölm ZtUmg hebben de Pruisische autoriteiten lu laat oatraiigeu streng acht te even op den invoer van luogeuaamd kunstineal uit Kederland en tegen At verkoopers eeue vervolging iii te stellen op grond dat dit jüediwt oodei deu naaui vau meel iijtden Jlandol gebntelit schadelyke beatunddeelen bevSt Volgeus de OoeKkt Cl is het iadertqd medegeideeld bericht omtrent eeue uitspraak van den hoogeu raad ter take van het plaatsen van adverteiitieu waarby een niet geoorloofde maat genoemd werd verkeerd opgevat Kiet de uitgevers d r bladen aijit strafbaar maar wel iij van wie die uitgevers de f nncriimneerde advertentie rechtstreeks ontvingen In et geval dat tot bovenbedoelde arrest aanleiding gaf werd de firma F Kleeuwens Zoon te roes veroordeeld daar j voldaan had aan de opdracht tot bet inieoden Van eeue advertentie voor de ZitrikietKie ffUtiicéioJt De eigenl ke advertent en de uitgevers van de Z f werden met gestraft De boMa bsdroeg ƒ 1 p er adve rtentie Over de knestie onzer oorlogstaktiek op Atohiu aadtt de jlrni Ct een bnef openbaar van een kooggfeplaatst Indisch officier die door zijne positie ia hit Indisch leger volkomen op de hoogte der nken kan zqu v ens de redactie Hq schreef in Juni 11 in een vertrouvreiyken brief S $ vraagt mq wat sal het einde van dien Atohinoorlog i n Ik weet het niet en anderen verklaren het met m M i ia men een verkeerd pad opgeglan met Fel te dwingen de operstien te hervatten eu dt linie onwr posten keten uit te breiden Toen een Jaar geleden die stelling verkondigde lachte Jsen m uit Sn nH In stede van geleerd te kebben is men weer heiig 2 batallons gereed te maken Wq Jiebben un reeds 12 batallons te Atohin f iresent met die 2 iq n er dos 14 Wat in godsnaam ndien er ieta ernstigs op Java of Sumatra begint Wordt hiw eenige verhonding met het overige van het leger of de mog eljikl eid der aanvulling in het oog gmofldeur Ik zou liever wensehen dat ons gebied in GrootAtchin oaumerkelsjk werd ingekrompen De Atchinrivier van hare moudiug tot Longbatuih missigit als onze oostergrens én verder van laatstgenoemde plaats over kampong LohoBg naar Kwala Tjangkoel onte tnidergtens langs die beide grenzen plaatste ik SO poateo ieder van kompaguie dit gaf 2 bttaUon ea bezettiiigstroepen Achter die batallons tOTi ik in 2 gezonde streken niet te Kotta Radja 4 il S batalloiu wensehen te concentreeren om hulp te tlenieu waar noodig en uu en dan haudeleud baiten den postenketcn op te treden maar ook om steeds Jia den vqaod een pak te hebben toegediend achter de poetenketcn tetug te trekken Op de voor aaamite punten van oost eu westkust verlangde ik aan het strand der vlagbqschende staatjes stevige Mormvrqe postea bezet met eeu ko npagnie infanterie eu bewapend met een tabrqke artillerie De taak van Vu ten zon moete zqo ziju om den in eu uitvoer Biet alleen van eoijlagsbehoefteu maar ook van mondbehoeften te regelen zoodanig dat Qroot Atchiu geheel geïsoleerd zou zgn of althans in eu uitvoer zoodanig oemoeielqkt zou warden dat aan eeu geregelde Toorncning niet zon kuAnea gedacht worden Tot het becetten van dis punten mits ourdetrlkundig gekozen OU een 12 of 15tal posten noodig zqn op zqn hoogsV dis 16 kompoguien of bijua 4 batallons Mat het vorig besprokeoe ton ik dus vorderen een krijgamaoht vaa 11 Va bata on dus nog nitft eens de tegenwoordige sterkte Ite zaken eenmaal zoo geregeld tynde bleef ik bedaard uitkijken wie van beideu de heeren Hol landers of Atchineeien het mteste geduld zouden oeftnea Ik zon dos eenvoudig die landjes door den t honger willen dwingen zi h te onderwerpen Zoo prozaïsch mogelqk Dat dit niet onmogtlqk zoo zqn Uqkt uit da ii n nitvocr staten door onzen consul te Penang maonnlqks overgelegd en waaruit beweien j wordt dat de vlaghqsohende staatjes een zeer lucra tieven handel drqren maar ook dat onze vijanden aan aieta gebrek hebben en ook niet znllen kr jg ii Molang in dien staat van zaketi geen verandenng wordt gebracht Tegen het dsor mij aangepresen Btehd inlt gq inbrengen dat het een proef van langen adem kan zqn Ik reken dat er 2 jaren mei kannen gemoeid zqn Maar hoelang het met het tegenwooniige atebel kan duren we t niemand te b ten moor dat het langer dn 2 jaren zal njn isfvimticni n BMft net Sdgemeeii e iis liuitSK ue 1 schouwing lateit de de meerSere onkoateu ea meiiachenlevens die door het laatste verslonden worden Doch hoe dat alles zq er dient gebroken te worden met alle ziekriyke filantropische denkbeelden in dezen oorlog Ik gdoof dat sedert lang de ondervinding heeft geleerd dat met goedheid bq die luidjes niets IS aan te vangen Neen er op los bq iedere verraderlijke streek ons gespeeld en hoeveïen hoeft men er ons reeds gedaan de kampocgs solidair aansprakelqk gesteld voor al wat in dé nabq heid is gebeurd eu dan vernield Beter een wildernis rondom ons dan zulke vrienden in onze nab heid Maar bq lederen tocht moet tegenwoordig een civiel ambtenaar adsistceren tegenvoordig heeft men zelfs een meester in de rechten Het leger wordt op die manier verkerkerd I eu er zal eeli dag komen dat de vqand alles zal mogen ondernemen en dat van onze tqde steeds ernstig lal afgevraagd worden of we hem ook pqu doen Te Mnastricht zijn dezer dagen 3 36 70 hectaren vestingwerken door deil staat in het openbaar verkocht die de aanzienlijke som van ƒ 43810 hebbeu opgebracht zijne 1135 hooger dan de taxatie iiel elwerk Iets over de eerste geschiedenis van den Xelegrdaf Ds meMdielijke moatschappq heeft iu de laatste halM eeuw al heel wat veranderingen onderfi n ea niet weinig heeft daartoe de altqd nog woaderbare uitvinding bijgedragen waardoor meu in onbegrijpelijk korten tijd zelfs op zeer grootc afstanden zijne gedachten kan overbrengen Voor het jongere geslacht is het bestaan van deb telegraaf iets dot vun zelf spreekt eu vohtrekt niet iets bqzonders maur hoe geheel adders wiis dit nog ee i gtieée diertig jar a geltikti Niet laebts dat men de waarde der nieowv tritvitadiug niet begveep en zich in het minste goene voorstelling kon maken van de gewichtige eu veelomvattende diensten die deze i eldra aan hef menschdom zon bewijzen maar de mbgt kheid vsn het telegrafeeien w rd z fS door velen nog betwijfeld toen reeds de eerste lijnen waren aangelegd en men zi h gettakkelp van de waarheid van het feit overtnigcn koh HM is werkelijk meckwaardig te hooi n met welk wantrouwen de uitvinding der telegralte door den nietdesknndige werd bqegepd en hoeveel moeite het in den eereten tqd keeif Kfkoit het groote publiek te overtuigen van de wezenlqke uitvoerbaarheid der bqna oogenblikkelq ke mededeeling an gedachten ook naar vergalegen plaatsen De eef ite telegraaflqn die tot stand werd gebracht was die tusschen Faddington en Slongli langs den OreatWestem Bailway in Engeland maar men stelle zich niet voor dat het publiek aanstonds van het nieuwe verkeermiddel gebruik wilde maken Verre vandaar I De eerste telegraafkautoren te Faddington en Skmgh werden als een soort van kermist ten gebezigd en wasea met groote plakkaten voorzien waarin de nieuwe uitvinding werd opgevijzeld en iedereeu werd uitgenoodigd voor 1 shilliog het nieuwe wonder te komen kijken Zie hier een fac simile van zulk een aankondiging die voor de eerste gesehiedenis der telegraaf merkwaardig genoeg is Under the special Fatronage of Royalty iNSTANTiNBOO CoMMDUlOATION between Faddington and Slough a distance of nearly twenty miles by means of the Electkic Teleqkaph which may be seen iu operation daily from nine in thep morning till eight in the evening at the Qrtat Wettem Railtnay Faddington Station and the Tehgrapk cottage close to the Slough Station Admission One Shilling children and sehools halfprice 1 Vooral de laatste chiusule is karakteristiek en doet het kermistentaohtige der aankondiging duidelqk uit komen doch hiermede was de reclame nog niet uit men boore verder Sedert deze hoogst iatrrettaute tentoottstellitg voor het publiek grupeud is is zij vereerd geworden door een bezoek van Z K H prins Albert van den keizer i n Rusland den koning en den kntmprins voa Fruispii den hertog vas Cambridge den hertog an Wullington sir Bobert Feel de vreemde gezanten het grootste gedeelte van den adel ent eni 1 Ik bah gennead ds asaksirfigini la het oonproskelijbl te moelea gfven om aicti vidj het iggaurdige te doto nrlorcD gun siehisr sshtsr hw iij to bet NederUodioh oagsveer loa hebben gelnid Met voerkmiilis m mAir benherniag dei Boeg BegtariSg BuumsaiLu gskisrsobi totachea Psddtngtoa ea Sloogb eea tfataod vsn bijns twintig Bijles dooi middel van dan t EucniseHUi Tuieuii die digilijki vsn negon ara des Inorgeni tot aeht ore des Bvoadv ïa working te sien it nn den Onoten Weatenpeorweg tUM hddlagtan e t TatsgnalkiotiMr nskb t lUtioa ShagS tntr a M oinis kndertn m shMMihsit M Nog nooit IS de wetenstihap der eleotriciteit joo dienstbaar gemaakt aan den mensoh als in éeik toepassing tot het verkrijgen van telegrafische gei meenschap welke nu tot de meeil wwgelyke volmMU keid sic is gebraclNr De werking van dit Khoone toestel wordt dodr geene weersgesteldheid j i bet minst verhinderd tenrql Z00w4 bij dag als b nooht berichten kunnen worden overgebracht de aftthnd is onvBisohillig door zijne boitenge aae wedciag tunnen mededeelingen tot op eenen afstand van b v 1000 mijlen iu deuzelfden tijd en met betzelfde gemak en absolute zekerheid worden overgebracht als een signaal kan worden gezonden van lib en naar Slough Nur de bepaling der beste autoriteiten doorloopt de eleotrische vloeistof eeuen afstond van 280 000 mqlen ia ééne seconde De eleotrische telegraaf is door het gouvernement van H M de koningin aangenomen en de bezitters van het patent hebbeu thans eene verbindingtlM tusschen Londen en Fortsmondi voltooid en dtt op last van He rif il honounhlt tke Lorit of tie AdmiralUy 1 In het onlangs gehouden rechtsgeding van John Tawell te Aylesbury beschuldigd van moord te Salt HiU nabij Slough wordt de eleotnsche telegraaf in de pleitredeuen meermalen genoemd Het dagblad de Timet merkt dan ook zeer terecht op dot tonder de krachtdadige hulp van den electrischen telegraaf tusschw de stations Faddington en Slough de grootste moeielijkheden en belangrijk tqdveriies hq hét vatten van den misdadiger zouden hebben plaats gehad Ofschoon namelqk de trein waarin Tawell naar Londea reisde reeds zeer nobq het station Faddington was voordat taS het telegroafkantoor te Slough eenig bincfat was gekomen zoo is 4och voordat de trein w rkelqk was gearriveerd niet slechts eene volledige beschrqving van den persoon eu de kleeding van Tttwell ontvangen maar waren zelfs de waggon ea de alMeeling daarvan waarin hq znt nauwkeurig aangegeven en een agent van politie stond bq d aankomst gereed om hem in het oog te houden Zque doaipp gevolgde gevangenuenung is zoo algemeen bekend dat hierover niet verder behoeft te worden gesproken Het telegroafkantoor te Paddiagton is gevestigd aan het einde van het perron en verscheideue interessaote toestellen kannen daar steeds in werking bezichtigd worden Mq dunkt alle vereislBhten voor de aankondigittg eencr kermisvertooning vindt men hierin vrij wel vereenigd Het doel der niet van bombast vrq te pleiten aaakondigiug werd echter bereikt B j tientallen stroomden de bezoekers toe aangetrokken door de aanplakbiljetten die in menigte rondom het station te Faddington en te Slough werden verspreid ze traden binnen aansehonwden het kleine werktuig informeerden naar den toestttnd van het weder of naar den leeftijd van den telegrafist aan het andere station ea gingen weder heen tonder eeaigermate te bevraedea dat ze de kiemen haddea aanschouwd van eene uitvinding die in hare gevolgen aan de gebeele beschaafde wereld in weinige jaren een ander aanzien zou geven Verreweg de meesten hadden niets dan spot of eea ongeloovig glimlachen op de lippen en waren van oordeel dat de goede gemeente alleraiirdigst voor den gek werd gehouden Vier jaren later in 1848 werd de telegraSsdie gemeenschap in Engeland voor goed geopend door de Electric Telegraph Company Uit hetgeen op den dag van oprichting te Londen gebeurde kan men tea duidelqkste zien hoe geang het vertrouwen was dat toen nOg in de oieom vinding gesteld werd Het Central Telegraph StatioB te Londen wit reeds tentobd op vrq grootsche tehaal ingeriskt Wanneer men door de massive eiken deutea het gebouw was binnengetreden kwam men in eene hooge zaal met glas gedekt aan beide zqden voorzien van lange tafels voor het aannemen en de betaüag der te venenden djpéobes ingericht Aohter deze tafelt waren borden geplaattt waarop in groote letters de namen stondrïi der plaatsen wauhMO man beriehtea kon zenden De westelijke zqda der zool WM beatemd voor de oonespondenti met de nootdelqk en westalqk de f oostelijke kant voor de oostelqk en zuide jlt geleg plaatsen Bij de opening was de telegraafmaatWÜBippÜ reeds in verbinding et zestig stedeni be ikte over 2600 mijlen draad en had niet minder dn S7 beambten aan het centraal station te Landen in dientt Waarlqk een grootsok begin I Toen de dag der opcom naderde waren de dlneteuren der pat opmw Xelegraafmaatsohapii aOet behalve gerust Londen verkeerde toente d iaiffit tiugten0volge vaa4emonatraties der politieke mr a eu er l$p een gwaoht dat een aanslag op oe Baak van Engeland zone wqr ondefaomep Ha tigt O i Niet jniitvstttllhMD kou hft i u gebeuren dat t oukuudtge hoffe des volka ook cfff aanslag beproefde op het gebouw der nieuwe Maatsohappy raeesten toch der beambten waren vroeger in dienst der politie geweest eu als soodanig b j de belhamels bekend Bovendien nog Was het 200 geheel onmogel k dat het volk dat nooit op nieirwfe n grootwhe uitvindingen gesteld is vaxaa dbirin allicht slechts een nieuw middel ziet hunne positii nog rooeiljjkerte maken ook den telegraaf in dut lUArt KOU besehöttwen en lou trachten de i uwigheid in de geboüctc te veratikkeu Doch ook a ien vaa inlke treurige mogel kbedeu tond naar de meeuiug der directeuren nog iets imders te yoorzien dat wel verblijdend in de gev $ea nuuu toch voor bet oogenblik leer lastig kon worden Was het niet te vreezen dat de groote toelSbp van betrekkingen en vrienden van kooplieden en bankiers allen even be eerig om den slakkengaug van het postverkeer te ontgaan door gebruik te maken van t nieuwe middel van bliksemsnel vrrkoet dat thans voor het eent h n ter beschikking ion étaan oö lastig Züu wezen voor de beambten die toch ook nog slechts meuwciingcn in het viic waren dat de geheele zaak onmof li zou blijken c ziju en de nauwkeurigheid der dép bes veel te wensehen zou overlaten Bovendien hoe moeielijk zou het zijn eene behoorlijke betaling te verzekeren daar er zoovele ouwiohtige sovereigns ea valsch gpud in omloop waren Jë lnnlt woÉder derhalve Aai in verwachting der dingen die kom i zovdaq aUe mogemke voorzorgen werden genomen om dw belaugrqken en met angst verbeiden dag te kunnen afwachten Men besloot de iA0u fi eiken dettr op doten en grendal te houden en twee Ueine vierkante openingen ar in te laten maken eoodat boe groot ook de toevloed daarbutica mocht zijn men daarbinnen veilig dépêches zou kunnen aannemen en de verschuldigde gel len ontvangen In waarheid het telegraaf kantoor was meer oC min lu eene verdedigbare stericte erschapen De h g verbeide dag der opening komt de beUltaen voor het afwegeu van verdaoite sovereigns staan gereed de beambten voor het aannemen der telegrammeu en der gelden z n reeds vroeg op hun post elk instrument en alle lijnen zyn nog eens ouderBooht en door het heen eu terugzenden van de noodige signalen in orde bevonden de telegrafisten staan Toor buune instrumenten de deuren zijn gesloten ep itjviK gq T ödeld Het sld t negen ure de loketten worden geopend iu bMge vnrirftontlng staart meu door de openingeu Geeu enkelijk levend wezen is er te zien I Zuiver en netjes vertooncu zieh de elkander rechthoekig kruisende IgiHtu van het plaveisel slechts an de overzijde n m ensdi hq loopt geregeld heen en weder het is een soldfuit die op wacht slaat Be uren vcrslrgken het wordt middag het wordt avond daar eindelijk i depêche Het kantoor wordt gesloten de kassen zyn ledig de beambten lyn ontstemd de directeureu wanhopig Was dit dan de belooning voor xooveel inspanning en zoo groote getdelyke offers 120 000 pd Jt byna 1 tniltioen gnhiens bad men aan de heeren Cöoke en Wheatstone betaald om het patent te koopen men had telegraefl neu aangelegd door geheel Kageland gebouwen voor khntoren opgencht een groot aantal ambtenaren in dienst gesteld ec nu op den eersten dag éune enkelo depêche I Het was duidelijk niemand geloofde nog aan de nieuwe uitvinding men was te Paddïngttin of te Slough uit nieuwsgierigheid komen siea Wat er g nande wks maar zy die er nog het beat over daOhUn hadden er hoogstens een wel aardig bedacht speelgoed in gezien en meer niet Dêl ïm db geMfai denis der opening van tut oentraalkantoor der tfSleetrie Vel aph Gompany t Is dan ook êl acht eu twintig jaren geleden 1 Amk Ct É aatia BIpqriÉip Vergadering van den Qemeeateraaa DINSDAO U OCTOBER Twettwoonlig de hh vaa Bergen Uzeudooro voors Virnly Ün tvns Noftkovtn van Goof Mesmnaker FortonD I Mt R0 r tfalQ i vittigfrMteD Fbit Drctst StttiSm Strartr en Snel Os notnlen der vorige vergiderrng worden pleun en psmalefi iDgekonien ie eene miHive vu din heer Dr H Uiiel de Schepper kenaU ev Mtf m kg c m beaoaming tot lid dur oooniuie itV r mosi ichool oiet laopeeoitf NotiAe eene lttl riva Un deri heM Dr t terpStra dat hy igae benoeming aU Ubmmeeatev aaenemift Notific een adres van J van Kranenbnrfj venoekendc 88 cealiareo grond aan de veit tegtu biügken prgi oT r te nsrlien het r por luidt dat het aaDgewoooea gemeeategroDd ïa ea dia af WèidM t n ƒ SfiO de cenlibfej tor viaie De hoer Kranealftif komt ter veró Sring fBn adree vai dea hMr J J CFroDreodorit ea 4 andere ledet ntf het hflfetttar dtr Ooadletts KieareraenigiDg venoekende sabaidie noor het aitgeven vas het gemeeatetaad tfrslac n U Jt vab Bkbtdm ft Sééa te stellen op 500 tenvllic Ma miMive vaa d a fuer H C Kegge te Leid ffenoekende en brief te mogen iltgeveu v n Prin Will I die f W TS WVntft If Dfpnt Mtvm Wordt dadelyk 10 oebandehng geoome en algown loegoataan Aan de orde ia hat vosrsMléutn en W tot vorraoerdenn s j het L ilppenoneel by h l ooderwiji o i hnndirerken aan da BvrKaracbool voor mciajei dit wordt alfftqieea p eA gtkeurd es tNarna roet alg mc M steaHDM tot die betrekkiag benoemd mej Wgrroz Tot ltd der FUataeL SeboeleomnUaia wordt beneenMl de hetr A Bronting Tfaaps gaat lOen over om te beraaditmea orcr den Staat vaa begkwtiDg der lakomsteo en Uitgaven toor bet dieuitjaar IS77 de beer Kmaeoburg bctfireekt die in het algemceo wit bet o fertfgen op de tórkomat daar hg vreett dat mq njko bron van inkomsteii aan de i meeotc ui ontTsHen waarvm tisj bttcre plan t WK lie Q verhoogde Iractemevteo aan At hulpoiiderWijwTS uio daerdoor beter ouü rwi M varïrugen en prodOcttef maken der faecale stotfeu aan be veel l oa daardoor vreei di liiBgeo met der woon hier te lokkeu redeiitia waarom ipreker ly p goedkeuring aan deze begrootieg met kaa geven Deae betwirrn worden door den Voorxitler wederUgt die ook nut vrtiett I Tooralsiiog bet bfetwowr door dèo bwn Kranesbnrg bedoeld en wtjat op da groote aommea die dit zoaden vereiicbra de beer Kmneobarg xoo hierin wiHeo voOrzteO door een leeomg De heeraa j uijt n ea kiu komen ter vergadering De heer Virultj u tegen het aloiteo eener l oiBg de beer Meaaemiktr tt bet lu rele zakeu met den heer KrAnepborg een de bter DrOogleever viodt de begroeting goed men jpoet toch bu djf uitgaten rekening bonden dift da takoDuteo de heer Liijieu wil de ge7oadhuid ten Mcrste aaabevelen daaroagut men i t r tot e art eUgewi ze behandeling der nitgavca I Tul noiiiiiier 42 VJ worden gotdj ekeurd bij olgn 48 ir ngt de beer Luijteu uf de bh Scbeltea es T bbeohoff aiet wat moeien hebben toor hot do a drukken vwa het arcbief itej t voor een bewn a te geten raa tevredenheid en b t ieder daarvoor f lOO aan te bieden dt hoer tan Sirewten wil bet aau U CU W opdragen om oader eW oorfttii ter tafel tf brengeii j da voo iittcr en de beer Viralj vMrkUren er nfeti tegen te hebben de lastate wil sstfi hjjt n tttoodigen om er tub ifede te blijven belaitea oa nog TiHfara diacuaau wordt h t voorstel Lugtca m stemmimr gebracht en algemeen goedgekeurd ra uok de velga 40 72 volgo 71 aegt de koer van Simatao dat het hem genoegen doet gezien te hebben dït een der aiuplt eratraat trordt ipreker nentehie dit ook op meerdere anïgela en vooral beveelt by de karufm lktloot un de heer Kno iburg klaagt over de Welleven de beer Droogleerer vraagt or bij deze poat gerekend nop de kokers vroeger door den heer Somaotu besproken want dat hem dat wel toe lachte da voorzitter ze t dat dm J akera wel 1000 sotdea koeten en daoram iqa a 1 Brfeg geblsveiit deto SmijCeQ verklaart ileh mede voor Mt atelle Ier mtxiP df hier Meaatmaker wü de Crabaihattuit vaa af ié bvag tot aa het station doea opruimen vaa dv keien a deiejlW aladfnophoo gen met palo zond kaolnoh en mear de eer fiamaom oaderateont d t zegt ook tevffu dat de 100 kokert awaf 600 kosten dat er op de markt 80 beoeodtgd zyn tk de 20 a odere dan kunnen dienen vjpor bet afzetten d r X oodeireg v a en 3oD e de keer Noothoven van Oocnr ts bang dot btt meer wwkloen lal koateo do heer Muller MeU voor eene proef oMt die kokora to Mmoa dit wordt goadgekeord daarna werd 10 stemming gebracht het voorstel 9 c i IÈer betreffende de CmbelMratt dit wordt ungenomea met 9 tegen 7 atenme by volgB 74 wyit de heer Muller op den alccbten toestand der KarDemelksloot de voorzitter i d t dit toor xtheuXe tan de Co iaaie over dea zSadweg ar WilleciB is ed dse er reeds op attent tün goa kc V v o ti beveelt d4 heer Noothovso van Omr d aïsluitiag dttr broggen aan terwgl de heer van Straaten een gednlte faa het watef er zak wil noleeren om zoo doende bet tlelleo taq e n brag over de Boelen en Waifi tceg te Toorkomeo dit wordt door den heer Kranenburg mede verlangd do voon bfl at rO wdt du sprekcra daarna wordt de poat behouden vcrign 7 1 de beer KNUMohiilf wilr oa goede achoeitng mi4e asü do Bletkerssingel en stelt voor die poat des oooda met ƒ SOOO te ve bo n de hser van StraatCn ril de unlegplaoM dor Leidaebe atooraboot vorboterea beide sprAeri orlïlo door doa toorlittsr baantwoord ea daarna de post behooden Voign 79 De heer Snel wit ecu ntbaotv yzer aan de groote wgzerplaat der klok bebbea die volgena onderzoek 100 zO kOften da heer Kianenbnrg inagelgka al was de som ook baoger de berr Noothoven van Ouor ZHg bet gaarne als da s m p iet te hoog vras de heer Drougleever wit bet aitsteUeii omdat de prgi iiu niet bekend ib de beer Pnoce is om de financiën ar tegen de Mcueiuakér ia gelijken ziu ali da heer Droogleever d roa worden Boen W uitgeooodigd hieromtrant eea nderxodk te bewerkstelligen Volgti 88 en VL stellen voor dia poat met 8000 te verminderen de heer Kiit wedertegt lelks zegt dat alteen hnpbruggüQ ooisteron en wil er tevens Rybrog gemaakt hebben de beer Noothoven viu Ooor in geli kea iin de heer Muller betwgfelt of er wl l behoefte aan is vindt loopbroggep giwd de ht er van Stradten wil eveo ais da emmiasie em rybrug daaratellen de h eer Samsvnn veiklatrt sieh mede voor eeo nj wf de heer Kraoeoburg wQat op de andere plaatsen eu ia teifen een brug daar ter plaatee de heer Snel vnl een rgweg maken over de Haneapraat en dao nede een rgibrag de heer Viruig fltat het not daarvan niet in de heer Strarer verklaart zich toor eea loopbrug aa ter bezainiging dichter aan de alois het hoofdeifid achter het huis van den bofr Schouten de heer Pnnoe is om de industrie m de band f werken cil daaioa voor eeji rgbrqg atemneo de faMr Boat brost verktatrt ziob voor een rgfevog Het voorstn m aomtois om éeo Egbvug te makeo wordt in itemraing gebracht ep verwoon met 9 tegen 7 slemmeD dia der beeren Kut Prmce NoOtbovia en Oéor vsn StAalen Poat Drost SanMom en Snel dasras wo met gelgke stemmes beaïofen oOk goena looi rog te makM T9lgp 84 lokt eenig disonssien oit daarna wordt de poat ia slemmfig gebraoht jm aaageuonaa met it t tt 2 t die vaa de hh Kran arg Simaea en M saemaksr VcJga 8fi de beer Snel wil de hoiajes aaa de viaebüfcirkt n korrnbaura dooa vervallen t dtfeewMsmeiulfter ia gd kea zin daaroa wordt de poat g dgtf d Valgn 89 de heet Lugten wil i KeCalgSmeeh do aanbestedeo da beer fiaviow evfoeeaa d rff wordt de post aanf nonten aaot 14 tegen 2 atemiaao dio vaU de h irlAÜ tt en Shbaoia Vole 100b de hoer Iü neabarg Wil de sg atea nat fen vermeerderd z eO de heer Mes inuer onderateaot inlka de heer Logt O wil db gtèm ii hg hsftraeteaient gevoegd hebben de voorz betooirt het tmódeeli daania wordS dd t Ib stKaftihi B bnAt e adiDi flaafLnait U tar 1 stem die an don heer LauUq Volgd lOÏ woi l ttolb gMk11ldMid iitMll erge Éftrd nur de i Mqgt ait ea Id tot doa avonds ton kalf acht nr L AVONDZITTINC 24 OCTOBEH Voign 102 en 103 wraden goedgdunrd btj 10é iril Ae beè Kranenborg erne rerhoogiug l vr n vau 60 leu oiuiIl de 4 lantasma aan de Ü LWegbi ag te d t B bralTctcn de hear van Straaten zoude wel 10 lantaorna meer m de getueetite Wcnaeheii en klaagt dat h t licht hier veei 8leelit£r ia dan va andeR gemeeaten ook de heer Muller kLaagt dat het lichl slecht ia de he r Noothovciji ran Goor wil ook aan dr Jan Kattenbrog Iicbt liebbea 9t ongelukken te voorkouicd d roorz beantwoordt die irekera zegt dat B en W dit laslste zulle mdenoekeu daarna wordt het rooratel van dea beer Xraaenborg aangenomen Vdlga Ktt US Korden aangenomen voIgn 114 wü ét beer Kranevbvrg verhot en om wn iwemplasts m te nchtra m de l leikade tuaachen de bpoor en Ondegonwe brug de heer ttct vindt het water dan met geschikt de heer Straver wil ziiLlia maken aan den IJaael bg het exereitievcld de heer Messemaker 0D lerat uut bet idee Van dtn vorigeu spreker wyat op Jtotterdam en wil de veraelullende denkbeelden aa aan b en W opdragen de veomtter deelt mede dat bet plan van deo heer KranenËurg wel f 00 en dat van deil hear 3trav r wel ƒ 14000 zoude koateo do heer KraMcDbovg wil het nit dadelyk aitgema t hebben ea atck dienteoj evolge voor de poat uet dat bedrag te rerboogen de heer Virul ia tegenovergestelden zii om t de gilcgeuhcid d r niet ped iH blgft de gekozen plaata i a de n tebtraat aaal n de heer Laijten is ook te Ak aan pgevrn plaata nAen heer kraueuburg wil boveu èè oWd luiu dm IJael een badplaats TOor betalenden loncliten en de bestaaade aai minveruiogeaden afstaan de voorztt ter antwoord doa heer Icigtin dat zulks Qiet iCan de becor Droogieever gielo met dat hot daar gedaan kan vwlfdea omdat het water met aan de gemeente behoort de heer fïneï iiril de post wel aaiuiemen ea later nit fiiakea waar de zwemschool komt hiertegen rerklaartr idi de heer Dtrooglfever het voorrtel KraiiMilmrg wordt is kUMmii gebcaeht eu afgewezen t 18 togfea 8 tteaa en van de beeavn Kranenburg Misaeouker en van Straaten aLaifi wordt de poet algemeen goedgekeurd Volgn 115 U8 worden goedgekeurd hg volgn 119 let de heer NootJSovei vaa Ooor eeoe vraag over e tijdefi b oWkffvgxars dte door drt £ vtamUter beantwoor voidt daarna Wordt de post goedgekeurd Voln l U en W atellein voor deze poit te verm ea en de nol oadOrwgzeri in kioaseé te verdeelten vril zttlRa ter viBifl leggen d®or den heer Meaaenüdcer wordt hlcaropf meodement voo esteld beide stukken worden t r vwao gelè en de post met f 2600 verhot nog word do dót heer Mesaeoiaker voorgeateld om den onderwgzer ld de iduA naati 25 toe te leggen voor het geven van eeOe openoafe les tot genioetkoming m de daarvoor ie makea kostM dit wordt m stemming genekt en met 8 tegen S attmtMn de bcsliasing aaoigeheudffQ genaderd tot bet onderfaoad dffp adholea oit de er kiTaeaburg den wea om de school KaJk den heer bers te vergroaten daar die van 1 70 Uit S O leeiliDgen ia opgeklomaieo wU weten of B en W ziHka van lan f en zegt ook d0 de wptfiiig van Rett oadeir wgzer verteterd dtent te woi 4 bkev ViMly vitf t ft de gegeven omstandigheden bet niet laadzaAm do iriowöig m te verbeteren Volga 1 1 feo 122 worden goedgekenrd b 123 vraagt do bear Mraaemaker of r jt b M v rfc tea is voordes peAil dit b ikt bet geval to z ti de pwt woMlr JMt dsft bedn verhoogd en ofdgekeurd Volgn 124 7 IAS worden onveranderd aaogaaoaa oB hrillM peasbeaen vul de hrer Kist ee vi ie bopaliag kéSkttu Mro bg tojlkaaan en W i tdraagt 4 beei Kraaentnaig ina NT wii veen vcrardvoiii c maken op daiprasioOtiaii sbok éi htu MesBcmaker preekt o 4iea geest uaft oeratol JEiat word in itemwing gebracht ca aangenomen mot l tii0aB 8 tétfaoaoa die vaa de h Mwaémf t Virul en B m t d Itoer BMoglecver WOs l g deze stemming ai t fiegeowawdtg Volgn r l7 lèd worden indat diDOr de h$esea MVt0i itm Straa B eeoigéi hliMmg was gevra t die door das Vo zitter gegeven werden ofi veftndtrt vastgesteld iiillirtiÉB de post voor onvooriiene i m o Uter iwrden vastgffstold lenaderd tot de Of fTYt GSTËti wordt totga I écd gekrttrdy op volgn 4 nM e4 d bh voii Straaten en Hesao maker herwaar willes te pukt d vervjtllen dtt wor verder niet oudvrttcuud ea kan $4iA ceu p vaa of wegifig uitiottlcen Vol n 5 De hner I ngtén zegt dat deV pMlt te baog vCordt opgevoerd de b t r Iv aneoburic Jil agË ddt de W atl aven tltleOft herjTtru en erhoogd it Kil ook xovf lg doeo gc rn aio de andere tdi elten der fttad de VoorzitUf au woö dt dat diË geschied is da rua wurdt dezelve goedgtkei rd r t Vofgn 6 De hté fluiter U de l ihieriïE l ten di A zooals in het vorig jaar reeds door beui aa voorgeat fd e an de rtadiledea onddeeleo da heer Straatefl wi hiermede ttfl verder giwit n deseUe verkrggbaar atelldn voor een kleine iom fi de hh VirutMpn Reing ziijp 0 ett att bet doen drukken naaT wel ohi bet pnbnel verkrggbnar te sTellenf de hh Kist en iKefts iiia ker z O b g voe1eo vad ièn heer vad Straatpo toegedaan i èt hr Droogleever acht bel verkeerd om bet verkVggb iav te attt en o dat bet voor iMer ter visie ligt de b Kranenbarc ia voot drukken maar met verkrggbaar stellen de heer Nootborcn van Goor wil bet wel degelijk vOo h éi poUi vffflrg batr stellen de hh Remg en Lugteïi verklsffro Dogtaaal nièvvow bet publiek daarna ordt liet voera el Ra dm heer Muller algemaen aaag uoinen het raarste van dao beer van j tra te om het verkrgabSar te atei mea aigewezcn voor ataindea do hh Snel Neothovcii van door Moowmaker Moltar Ki t aa van Straaten Tbaaa wU de heer IJp oen Hooflel Omslag vertaind iereB ook de berr van StaVteo ia itoe genegen de beereo MSMCamker rti KmoeAnrg vtrklareo zic faiertlegeD dftarna wi 4C dour do bofr KwCi vooqtoateld d a poat ta ntwamdtf n met ƒ ÏOOO 10 stemming gebrubt wordt dit crwsopeD et 1 toi d l ÉteiWlbb die der hlu lïtlgtetf Htat Ariaèo en faa Stpdoten Volgti 7 ea 8 worden onveranderd vaalgestetdi op 9 vrit de 4n rttlèog4e4rf ¥ h t b dr tf nSet $ 9 pCf v rboogeti voer do KerniatentOB en kramen én wil de passage qp dé Qavau 6 koAge oité p tèk 4 m latoe d hacr KraDeaburt Wsgil jkfe wil dio kramen ea teot op tea Kattenaiagad piialdea de bSer Lngten vraagt waafm do kfaranai noot afgeacbaft worden hg begrgpt bet niet raöot dén lei en burger M afgenomen worden oiettMenataande hu er veel luf vSn V ft tal bg voor bet behoud derke mH tenmStf bfet V rad Dlroog evar é f f