Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1876

1876 ADVERTCNTIËN De ondergeteekonde door Heeren Caniui sarissen der ijocieteit Ons Qenoioen bcnoeud tot KASTELEIN in gemelde Sociëteit neemt de vr heid zich als zoodanig bg deze bizondet aan te bevelen met de verzekering datzyae stig en voortdurend streven zal vrezen om tw i nitstekend CONSUMABLE te leveren w W zorgen voor eene nette stipte en vlugge b diening Hg herinnert teveni d t zgaOonmk mable ten opzichte van qualiteit en prgzai onderworpen it aan eene zeer strenge contrdie van gemelde Heeren Commissarissen alimede dat aanstaanden ZATERDAG 28 0CT0B8B des namiddags de docieteit heropend wotdi Gouda 25 October 1876 40 JARIQE E CHTYEHEENIGÏNG VA 6 J li£LK£BT M VAN SCHIK i Gravenliage 26 Oct 1876 Honne dankbare Kinderen IDA 2 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Voorspoedig bevallen van eene Docliter WILLEMINA db GIDTS geliefde Echtgenoot van W VAN LIMBORGH Gouda 26 Octob er 187 6 S A VAN DETH Oï= Eisri3src3 van de BIBLIOTHEEK TotNtjt VAN t Algemeen ZATERDAG 4 OCTOBER in het lokaal der WERKVEREENIGING Lezers beneden 16 jaar zallen niet worden toegelaten Namens het Bestuur D TEBPSTRA KLEIWEG boven het IJzer Magaznn van den Heer C van BERKEL Mevrouw PRI CE Ie TURFMARKT H 87 VRAAGT BEN niet beneden 14 jaar Heden gearriveerd een Schip puike kwaUteit mmm jauueh voor byzonder Civielen prgs Jttig Bü den Uitgever dezes is nog ingekomenvoor de WEDUWE met VUF jeugdige KINDEBEN J 8 ƒ 0 50 W 0 25 B 1 Totaal 43 41 A BRINKMAN Voor meerdere giften houdt bij zich aanbevolen STEENKOLEN ELK OOOENBLIK kan het Schip RUHft GROVE KACHELKOLEN aankomen Bestellingen worden voortdurend aangenomen tot 67g et p H jL miid Kontant zonder korting VRLT aan huis bezorgd of voor buiten de stad VRU scheep JAN PRINCE Cle antoor Turfmarkt H 101 Gouda 26 Oct 1876 Kennisgeving Verkiezing van Leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken BUKQBMBBSTBllen WETHOUDEES va i OouJa doen U weten dat de Verg ideniig tot het kiezeu van A iBR LKPfiN voor do Cnmer van Kopphuidel en Fabriekt iildaar ter ver aiiging van de Heeren C A SüHOUfEN C 3 C PSENCE K JO VKERj vil 1 U UUS VAN GOOH welLe tnpliieu iln eGciiiber 1H7U als zi dauig moet u afitredeii zal worde gflwudea Dingtdag Heu 28 Novenber 18Ï6 1 11 t idhut2e Aena Oeraeecte 0 tt de lulevariug der stembriefjes door de kiefg regtigdcu iu de ter verjcadering aanwezige stembus Kal nauvniigcn des voormiddags ten elf ure en voortdai n tot dea namiddags ten een ure na welk laatstgemeld nnr geene stembillettea meer aaDgeuomen jollen worden don die vnn de in de im tegenwoordige kiezers zullende onraiddelyk daarna met de opening der biHetten worden aaugevaugen Dat jurn ieder kiesgeregtigde aoht dngon voor den dag der verkieïing een stembillet zal worden bezorgd en dat u nefr eenig kiezer geen tembillet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaataelyke Secretarie zal kunnen vervoegen Dat dê lijst der kie8geregtig l zijnde zij die ter zake viSt eenig bedrijf van handel of fabnekwezeu in het patentregtj tot eene hoofdsom van zes gulden ea hoogJr zijn aalgeslagen van den In Notemher af ter Gemeente Secretarie tussclitii des voormiddags 10 e i dea namiddags 1 ure ter lezing li Dat bezwaren tegen die lijst hfetzy die den klager hetzy die andere ingezetenen betreffen by Burgemeester en Wethouders schriftelijk moeten worden iiigeleverd y66r of op don 16 November aanstaande na Welk tijdstip geen bezwaarschriften meer m aanmerkin zollen komen Gouda den 26n Oct 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DbOOCLBRVBB FoRTPIJy van gmtOEN IJzrndooen DEN HORK J VAN Keizerstraat No 129 MODES Gez van DANTZIÖ Oubbtis Buurt bq u OostlWTWi te GOUDA M M De ondergeteekenden hebben de eer ü ken nis tè geveu dat zd uit Pargs ontvangen hebben de nieiiwste Mctdellen van DAMES ea KINDERHOEDKN benevens eene fraaie collectie LINTEN BLOEMEN VEEREN enemt menigte andere Artikelen tot het ik behoorende tegen Je civielste prgzen Ons in uwe gewaardeerde gunst aanbevelende en eene prompte bediening belovende hebben wji de oer met da meestes hoogachting te z u Uwe Dw Dienaressen Gez VAH DANTZIG mX üiiümNB mil in BHAND of SMET in de TARWE verf krvigbaar a 60 Cents per pakje voldoende voor 2 Hectoliter Mud bij G A B K E N BO PT Naag erstraat H 24 te Gouda r Aan onze geëerde dien telle berichten wg dat wii rap af heden voor on e artikelen van SODA enz den Heer J BOUMAN Nz Handels Agent hebben aangesteld als eenige verte nwoordiger voor Rotterdlan en Omstreken waarby wg Zed als zoodanig blgven aanbevelen HOUSEMAN THOMSON NewCastU up on Vyru Bü den Boekhandelaar J A JWBINBfiCK Spui Botterdam is verachenea riiliffepit lMim ige VoorM achten voor té en meer personen DooB FICTOR In geïBartreerden omslag Prgs 75 Ot Piwco per post 80 cents Voorhanden bg W N RaaiJmaalL r9 Banketbakker Haren f Vruchtein van Bordeaux op bran dewijn en au jus Elixir d A u v e r s l eventer Koek Liqueur Benedictine Le Sang lier des ArdennÈS Liqueur d Or Liqueur St Emilion Liqueur La grande Chartreuse Elixir de Sj a Marasquino di Zara BLirsch 1 verschillend g evwlde Fransche CHOCOLAAD BONBONS Pralines met Liqueur en a la Crème W N RAAI MAAKERS Banketbakker Haven V AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda gesien het bealuit van den Heer Commissaris des Konings in deie Provincie van den 30n September 1 76 A n 1B2Ï 3e afd iVw blad n 71 betreffende de verplichting tot het doen van tuppletoire aangifte voor de BELASTING op het PERSONESL Breuen ter algemeene kennis dat volgens de artt 27 en de et op de Personele Belasting van deiji 29n Maart 1833 Staatthlad no i zooals die z n gewijzigd en aangevuld by de artti 7 en 14 der et van den 9n April 1869 JSlaaUblad no 69 tot het doen van soppletoire aangifte verplicht zijn allen die na den IBn Mei jl een perceel in gebruik hebbeu genomen alsmede zy die dienstboden of paarden na Uktstgenoemden datum hebben aangeschaft MRin iü alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden dobr het Advertentie Bureau van A Brinkman te Gouda mr Bea Aftohrin ia Totdocnde Gouda Onk van A BridbMa J pÉMnWi wwdt ée woudiituug varduifd tot OHla lftg 25 Oetohv 4m auaiddi tea 1 on Op te vtti g wu i tegenwoordig de heeren tbd Bergeo IinadoariL tootx Vipuly Remy Kut Prince Nootho ea van Goor Mcweiiukw Muil tu Struten Poit Drost Suuom Stnnt m Swd J or iea roomttar wordt Toorgesteld om het bedrag der 4BTooni ae uitgavau t atelUu op 2736 47 dit rmrdt gof4gekaurd Alaa de geheel HcgrootiDg iq Uttgiaf en Ontvangtt op ƒ iS780 i 72 wordt met ftlgemeene fttemmeo goed surd N mwhtiging om uq de geuomen besluiten uitygenQg te gevm Kouder i 8 ampt e emdigt de vergadenag FOUilTIE OeroadeB voorwerpen un het Bureau rau Politie Ulier gedeponeerd Een Zwart Zyden PET Een BKEIKOÜS Twee ZAKKEN Ook kan inliehtiuKen gegeven worden aa het Bureau van Politie omtrent een Zak Aard ppden die verkeerd ia beiorgd op de Waehttlstraat Laatste Berichten Weenen a Oot Het TaghUUt bericht dat e Forte op de ommaiie van Ruslands gezant geantwoord beeft dat tij bet vooretel betre ode den wapenatilitaud aanneemt maur den waarborg voor de nervgrmingen en de administratieve autonomie van i versf iUsude gewesten verwerpt Duitaohlaod ton an Oottenr k bjj eene nota gevraagd hebben waartoe het bealoten is nadat Kaaland tieh bereid tot handelen had verklaard MARKTBEBICHTEN OOUda 98 October Poldertarwe puike witte 11 75 i lï 50 Mindere 10 76 i y 11 50 Rogge paike 7 50 a 7 86 MlBd ft 7 i T B Voer 6 26 è 8 75 Gent wjike 7 Ï5 i 7 76 Mindere a 7 Ha or ware 5 Ï0 ƒ B 60 Uohte 4 25 a 5 Be Veemarkt met gewonen aanvoer alles werd tot iMwge pr eu vlug verkocht varkens voor Londen an 26 a 28 centa po half kilo mriceni en biggen DNt veel aanvoer den handel ieta trager schapen Th T kooht Stand Aangevoerd 66 panden kaaa den handel vlug fl K van 30 a 34 Gotboter 1 80 i 1 90 Weiboter 1 60 i 1 70 ini i i c r lij k e Gouda do bioot SBBORIK U Qtt Muasia FhUiiiiiiu Chriittun oudon H R t e C Kogluil Willem Anionic oBden O J Hndqk n O hOiag i Alida Mant ouden Mwtd a w Meiniiget WUlen ouden a N Hoognadoom OVKBIBUKNs M Oct C P Sinijt 4 w M vanTS 1 j ♦ f 6CH0MD H Oet B vaa Vliet ea M G Ant K SMt ei J ekoatoL J O vaa Borene ea H Noor Buigerlqke Stand van onderstaande Oemeenten van 19 tot 26 Oot 1876 Hoordrecbt fiBKWBN Margweth oudenJ SteeabergeiiMP Vergouir OVXIU EDEN1 1 Uiieel t j ONUERTROVWD Geeae OIHUWD Geeae Oonderak GEBOEEN 22 Oct Arie ouden P KulKr eii en G de Jw H Jokaau ouden J Bulk ea A M v i Gpft OVERLEDEN Geeu ONDERTROUWD Geeae GEHUWD Gene Stolwijk GEBOREN It Ocb eelqe WiUelmiaa ouden P vau Wnaea ea G Oekim O Pleter Conielu ouden P Baukaeken ea M NatiüL OVBKUDEN U Oct W K Boer Sw iS B F SM m CINDERTROUVI Getnei GEHUWD Geaaa Haastrecht SEBOREN 1 Oet AJrianni ouden H Spruit ea F de l aa OVERLEDEN 21 Oet C van Zijl S m ONnERTROÜWD Qeene GEHUWD eeaa ReeuwUk GBBOHEN 22 Oct o lu oodan P van Leeuwei en W Vogelaar Uana Adnaaa ouden J Vergeer en U Moants OVBRLKDENv J Oct H van Kil j B OioeMikeii U d 20 A Oneneel 2 f 28 A vaf Tliet 1 B ONDERTROUWD 11 Oet W VarUeg wefawi vuB de l m U j ei Snit M j GEHuWa I Octr A G Blém ei M Bóogendijk 10 L da Inii ei H vu Leeswta Waddinzveen OEBORBN Geeae OVERLED T A Fttdata 1 n ONUntBOirWD Geeaa SEBVWU a IwateaadSea T Waaaveea A vaa Os C TIa N 190Ö Zondag 29 October GOUDSCHE COURANT Meuvvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBETBNTIÊ N worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend niiu plaatamimte Afzonderlgke Nonuner VIJP CENTBN De inzending van advertentiön kan geschieden tot Ü o uur des namiddags wan den dag der uitgave Bij deze Courant behoolH een ütjYoegBeï Wordende de ingezetenen mitsdien herinnerd aan de op hen rustende verplicbtiug tot het doen dier aangifte ten einde bevrijd te blqven van de toepassing der strafbepalingen voorgesobreven bij art 35 voor zooverre die zgu gewijzigd b i art 13 der wet van den 9u April lüütt Staat M no 59 en art 39 van meergenoemde wet van den 29n Maart 1833 StaaUbUJ no 4 Oituda dm 26n Oct 1876 tBurgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaooeuEvui Kohtüijn vah Bsbokn IJzbndootin BUITENLAND ItiilleiilandscIr UverzIchL Nieuws omtrent de Tariudke quae ie is er metHet politieke wenrglaa stas rr P vrede Volgens een bericht ait Schwerin aan de ff eier Zt staat het iMet de constitutiooeele qnaestie in Meeklenbnrg leer ongunstig Uit een officieel antwoord door de regeeriug gegeven ten aanzien van dit vraagstukblijkt dal zy het volgende plan heeft opgevat ZoOk lang de vertegenwoordigers der steden en van het I platteland io den landdag rich met de beginselen der verlangde wijzigingen van de constitutie niet hebben verstaan met de leden der ridderschap laat de regee ring de quaestie stil rosten Zij verwacht voontellen uitgaande van de gezamenlyke deelen des Landdags van haren kant geschiedt niets zoodat de dringende raad vroegV door den Bondsraad gericht tot da beide MeckledVnrgen om over te gaan tot e n herziening der grondwet eenvoudigweg geen gehoor wordt verleend Uit Wei nen wordt aan Daify At wn gemeld ie telegram ddt er geen rakele hicidiijiiuil inecris voor hut sluiten v iii een wapenstilstand Misschien is dit bericht uog w it voorbarig ra iar onwaarseliijnlyk is het niet De onderhandelingen worden blykbaar vaa weerszyden geveerd met den wenacb om den vrede te handhaven Spanje blyft altg d zich zelven gelijk altijd een land van verrassingen Geheel onvfrw ichts koint het bericht dat da Regeeriug een IjeUngryke samenzwering heeft ontdekt door de oad ministers Ruiz Zorilla en Salraeron met behulp van eenige federalistische generaals georganiseerd De inbeslagneming van een brief van den h er Zorilla w iann hy eyne medeplichtigen tot een óniniddellyken opstand opriep heeft de regeeriug zoo luidt het bericht uit Madrid tot handelen doen besluiten Reads zyn de voornaamsta sohnidigen waaronder ook de generaals Merillo Areyro Patino rn Acosta gearresteerd benevens eenige voormalige federalistische afgevaardigden aan andere medeplichtigen is het gelukt te ontsnappen Volgens de voorstelling van de Ind iendaiioe Beige is deze geheel zaak weder een treurig bewijs voor de gewone handelwijze van despotieke regeeringen om zich door een of anderen coup van moeilijkheden te ontslaan Door hare houding iu den laataten tyd heeft de regeering vele vaii hare Jrienden van zich vervreemd en om zich nn voor geheeleu ondergang te behoeden heeft rij haar toevluaht genomen tot de ontdekkfng an een complot Zij heeft een groote samenzweering tegen de moreele orde ontdekt Ongelukkigerwys heeft zq tot haar slachtoffers gekozen mannen die zoowel wat hun politieke beginselen als hunne handelingen betrtfl voor leer gematigd bekend staan zooals de heeren Buiz Zarilla en Sidmeron De eigenlijke zaak scbqnt niets anders te zfu data dat sedert eenigen tyd door de oppositie partyen pogingen worden aangewend om tich te organisearea en te vereenigen en de ministers hebben doartran gebruik gemaakt om de natie de oogen te verblinden en haar wys te maken dat de publieke oide ernstig werd bedreigd De vertoonïng de roode banier moet dan ook een levendigen indruk te Madrid hebben gemaakt die zeker niet weinig is verhoogd door de maatregelen der regeering welice hoejvel de grootste kalmte en rust in de hoofdstad heerschten de troepen in de kazernen consigneerde en te Saragossa Logroiia Bilbao en Santander vele republikeinen liet BINNENLAND GOUDA 28 October 1876 In de liedenmiddiig gehouden raadsvergadering door den Burgemeester een woord gewyd ter berinnering aau het feit dat het heden 25 jaar geleden Was dat de gemeenteraad voor het eerst onder de tegenwoordige wet vergaderde een iKt die too als spreker herinnerde den ingezetenen een reohtsireekschen invloed toeicende in het bestuur en de openbaarheid van de handelingen van den raad ten vblle veraekerde Van de 15 leden die de eerste vergadering bywoonden resten ons zeide spr nog slechts een viertal de bb Portnijn Droogleever Remy Viroly en Prince Deze heeren sprak de burgemeester daarop 0 hartelijke wgze toe betuigde hun dank voor alles wat zy voor de gemeente gedaan hadden en uitte den wensch dat God hen nog lange jaren mocht sparen voor hunne betrekkingen voor deu raad en voor da gemeente Tot den heer Viruly die heden 25 jaar de betrekking van Wothoodrr vervulde wendde spr zioh daarop in t bizooder wees er op dat veel wat ar in deze gemeente tot stand was gekomen te dankrp was aau diens initiatief eo verzocht ten slotte vergunning hem een klein gescheuk aan te bieden namens de ledsn van den raad den secretaris ea den gemeenteontvanger als een gering blyk van waarachtige hoogachting en innige toegfiiegeuheid Deze woorden doir de v rgjdurin toegejdioht werden gevolgd door eenige wourden van het oudste raadslid den heer Fortuyn Droog eever die den burgemeester dank toebraoht voor zyne daareven geuite wenechen Het is niet mosielyk leide spr raadslid te syn onder eei burgemeesller die alle ealteji zoo oed voorbereid als ds onze dolt Spr spRik Hm wensch uit dat de gemeente nog vele jartn 4én lêgeawoordigen burgemeester aan htarhoqfd moabtaien Daarna sprak de beer Viruly ren woord tot hartelyke dankzegging voor de weusoht u en niet minder voor het hem vereerde geschenk De gevoelens van aukba irheid van heden wtreu echter niet onvermengd zcile spr daar slechts 3 raadsleden beneven den S8cret iri8 en den ontvanger overgebleven waren van hen met wie hy zijn loopbaan was saugevangen De verslamlhoudiug tueschen de raadsletien en hem wiis voortdurend een goede geweest Spr betuigde daarvior zyn inojgen dank j j Hedenmiddag beeft er een diner plaats van dt I irresteeren Misachten hoort men over eenige dagtq r d ieden ten huize van den PniBepeesOitf a4 n MV n Am a IioaIa Mfllr M i l ll l I I N I niets meer van deze gebeele za k