Goudsche Courant, zaterdag 28 oktober 1876

ALGËAlli i iNi HUISJES mwm m lEtüfENPouDS Gevestigd sedert 1828 te Rotterdam Balans op 30 Juni Ï876t ACTIEF PASSIEF zonsno o as ootobes isye InscliryTing op het Grootboek der 2 pCt Ned Werk Schnld il 59 pCt Efièeten 14000 2V pCt id 62 pCt Kassa en Agenten inteiest Beserre Buitengewone Reserve lijfrenten Dividend tiVin t ea Verlies op 30 j Interest f Premjën eifc Bjjdragen Inschrflvinfen 2 pCt W rk Sdhifld Effecf = I 6 tien en Goedgekeurd Gezien it Comiênie van Veridcatie de Comütal èen iPr A D JAGER P H SMALÏ J C VELTCAMP HELBACH F DEKKEBl J STRONCÏ Dr TH virfDOESBÜRGH Inlichtingen en Propectussen gratis ferkrygbaar bij den A ent Todr Gvuda n OmitidIceB A L WIBCKBRT Turfmarkt H 30 te Gouda bpgemMkt door IMrectturU JioUerdatitl den 30stea Juni 18761 J A FRANgOlS I B DB KEGÏ H j Tflpm 1 KORTE HOOaSTRA kT 1 4 Bericht de Dames de terugkomst van Parijs met COSTUMES HOEDEN en CONFECTIONS VOLKOMEN AFTREKSEL DER 3 KINAS KBACHTRERSTBLLEND TONISCH SN KOOHTSWBREND Dk ECHTB QUINA LABOCHK Ir een zeer aanifenaam EUknter hetwelk uithoofde dor bijzondere bereidingswijze van ULROCHE al de werkzame be tanddeelen der 3 beste Kina soorten geel j ood en grijs bevat Zijno voortrclTulijkheid boven allo andere preparaten is in de Hospitalen dpsfelijk bewezen alsmede door een twiiitiujai ia succes teiten Veizwdkhing of moedeL icj lwid ninaghwalen Ki ilisüm lee Ujci en togun de bellende hoottsen der vochtigi lunden VARUS 22 rue Druuot en in Apotheken DEBET LëiVenten Kortingen Onkosten Resem Diridend otct 1874 1875 1 id 1876 187 in alle Binnen en Buitenlandsche Dag bladen f mrden DADELIJK opgezonden door h t AdTertentie Bnreaa van A Brinkman te Gouda 90 Sm Afiwhrift ia Toldoende Dewlldt STAALHOUDEND Aanbevolen te cn AFMATTi r v n i ni rTiJD of VLliUOKILNIt UU c DoüEUHI 1i üI Zljllu kLEUHLOOSHEID BLEEKZUCHT te LANfiZAMi HEllSTEI LING OEVOLdEN VAN HET KHA liUD MIZ cocAi Fabrieksmerk gedeponeerd GLNEHALDEPOT Amsterdam bij H H Uloth et C W N Raaijmaakers Banketbakker Oosthaven be ft versch voorhanden KATTENTONGEN kONINGINNE BROOD PRINCESSEBEOOD HEERSN BANKBT APPBLBOLLBN PASTEITJBS CROQUETTES en PAPILLOTTE8 bg veomitbeatelling Gooda Uruk wn A iJrinkman Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal AüNSTMIN EENI6E pORSTELUïe VAN Made4 agar van de CM èdie H an ais op MAANOAdb MOVEMBBR 18 6 des avMSs ten 7 i ore Trenripel in éyiiedryTeii van 1 ColiMEiUE osii é I CAMILLEp Madiii AOAR lJEUDEI WET Hmè Blijbpel in 3tj l adrjiveii vau M AIIivaux 1 iToegangspr V W li ieekenl g voor l n SocJe it l fl io andean f W J l st Ti f met medewerking vaki de Afdeeling JITËRLIJKË WËLSPRËKEIHEID op iZONDAG 5 NOVEMBER 1876 il i I des avonds ten 7 j nw Socipteit ONS GENOEGEN HEEREN Ontvangen de NIEUWSTE ENGELSCHE en FRANSCHE WIi TERSTOFFE ƒ HOOGENBOOM BEWIJS UIT ARNHEM ALLEN KEEL BORST EW TERINGLIJDERS dringend in de herinnering aanbevolen De ondergeteekende betuigt dat hfl door het gehmik van vier fleschjes RIJNLANDSCHB DRÜIVE BORSTHO MG van den Heer W H ZICKENHEIMER te Maim van zgne Borst en Keelpjjn waarmede hij meer dan een jaar behebt was geheel genezen is en lüne verlorene eetlust geheel herwonnen heeft Arnhem 12 Januari 1876 P VAN IN6EN Dit door meer dan 3000 Attesten van personen uit alle standen aangewezen geneesmiddel is steeds echtverkrggbaarinFleitschen met nevenstaand Fabriekstenipel te IMen E Noordgic OudeKoUr F JonKer Idaiikarf Botlerdam 6 J W SoaU IK Apotb S tmji C J lan Oinbel SciMmlumm J VTollT ft Zoos Drog Faoriurg A an Veen Wtdduunie C Tan Eenwen Wmrdn W H Tan Diggelaa Bouda b j P H A Wolff Alplu mid B L Vvouiuii b Zon Apotb BaJêfTMim P Vonloot Boaioop A J Tan Twont Dtljl i Tae Leanwen i ertvnUae S h T O SHbilK Ipoth ButrnmuU W Handril Btstireeil 1 D dra Bartog UWmtrttvf wed de Raadt Zonder bovenstaand Fabrieksmerk ia geen flacon cht BINNENLAND GOUDA 28 October 187n Staten OeneraaL Tvekoe Kaueb Zttti gen Tsn 6 en 87 October In I de tittiug van Donderdag is de algemeene benadsUging over de Indische begruotiug bereids fgeloopCB Tal van punten reeds in ie stntken behandeld werden door ondcrtcheidene prckeni op nieuw bijgebracht De miuÜ ter heeft gezeild dat de regeling der beerendiensten i oaderzoek is dat de publiekniaking der tukken tbetreffeude Atchiu niet wenichelijk is in i laiidi belang aau iuiude de beuoeming van den heer Hpnny telt hij vertrouwtn in l et behid van Jèn U d oogd Het eukbedd der oprichting van ten kd onialen raiid ui bij in overweging neni n in rernajid met de oomptabiliteit Na aanneming van enkdie amindemeiitiu en de verwerping van die van den rer Cóiwtr Hooft i in de ittiqr vau Vrijdag het j hecle huiifdstuk II der Indïachejbegrooting uitgave in Indir aangenomen jtaet S9 tegen 18 ateninun Heden voortzetting i ij r Door II van der I ee te Nienirkuik ti op de jacht 1 een arend geschoten j Bekend ia het dat door de luitenant Francke en d Meester in het jaur 1875 pugiiijfeu ii het werk werdao gesteld om ren fonds in het leven te roepen tot ondentenning der weduwen cu weewn van onderofficieren en dat ij algtinceii bijvul oiidefvonden nwals bleek uit de voorloopige ilcelnemiig door ondetoffleren wier geul iu betrekkelijk korten tijd reeds tot nagenoeg 400 was geVlorauien De toenmalige minister van oorlog achtte echter deze zaak niet genoegcaam onderzocht en voorbereid en verzocht de opriohtofs en verdere werkiaamhwlen rnorlooplg te staken De sedert dien tijd plaats gehad Iu bbcude briefwisseling met en de mondelinge bespreking aan het departement van oorloog lirbben tot gevulg gehad dat thans door die heerrn cene tweede po iuif zal worden aangewend om zoodani fonds niet aliftn voor onderofficieren maar ook voor korporaals en sol daten vrijwilligers van het leger tot slaud te brtngen dat alsnu in beginsel de goedlcoring van dtn tegenwoordigen minister van oorlog wejfdraagl Volgens de daartoe ontworpen e rkuluirc die ter perse is en eerstdaags zal worden afgezonden is het doel der oprichters een fonds in het leven te roepen niet om in het geheele onderhoud der weduwen te voorzien maar wel om hen daarin te gemoet te komen zoowel onmiddellijk bij het overlijden harer echtgenooten als gedurende haar volgend leven De deelneming zal worden opengesteld voor alle gehuwde vrijwillig dienende militairen beneden den ring van ofiieier tot den leeftijd van 60 jaren Aangetieu de grootste behoefte bestaat bij overlijden wordt een betrekkelijk groote som als uitkerring voor eens gegeven en daarnajaarljgks een onderstand bij den aanvang van bet winterseizoen De hoegrootheid van beiden zal afhangen van de klasse waarin wordt deelgenomen en van den ouderdom der dednemers De rang van deh deelnemer zal niet ia aanmerking komen voor de betaling der contributie alleen de klasse waarin hy deelneemt alle beulingen aan de nagelaten betrekkingen zullen vast z n in zooverre dat ze niet voor vermindering maar wel voor vermeeidering vatbaar zijn In het Notarishuii te Rotterdam werd 2S Sept jl de 48ste jaarlijksohe vergadering gehouden van het Algemeen Meisjes Vrouwen en Wed uwen fonds onder het bestuur van de hk J P A Francis en B de R Uit het verslag door de Directie uitgebrasht blijkt dat het aantal verukerden en het bedrig der verzekerden a nmen in het afgeloopen boekjaar 1 Juli 1876 SO Juni 1878 dat van vorige jaren aanzienlijk overtreft en meer dan kef dubbele bedraagt van het gemiddelde dar laatste vijl jaren De toestand van het fonds aiag dan ook hoogst bevredigend wonltn genoemd Aan wedawsB pensioenen werd betaald S7 3S5 SS Bekatve tea som van 8151 68 aan kortingen voor des geheeiea dttnr der verukering werd aan de Itdw U pot vaa de ptamiJSn terugbetaald tot een bedrag van 5143 89 eu outrangen zij die in het genot van een weduweiipeusioen op lijfrente zijn boven het bedrag waarvoor zg zijn verzekerd eveneens 15 pCt vaa de premie die het Uatst voor haar is betaald deze toelage beliep 2844 36 Aan premien werd oDtv iugeu 36 080 27 en aan intrest van belegd kapitaal 22 18 12 Se rekening en veraunvuonling door een Commissie uit de leden uagezien sluit in outvaugst en uitgaaf met ƒ 72 344 08 Omtrent den fiuaucieelen toestand kan het volgende worden inedegedeeld De reserve voor de lijfrenten en loopeude contracten bedraagt blijkeijii de balans ƒ 418 786 96 de buitengewone reserve voor meer dan gewone sterfte en mogelijke verliwo 90 039 20 Deze laateu zijn meer dan voldoende gedekt door de baten o a vap ƒ 875 000 insehnjviiigon op het Grootboek eu ƒ 14 000 certificaten der 2 pOt N W Schuld Als gevolg van den gnnstlgen toestand werd door de Vergadering op voorstel van het Bestuur besloten tien ledln en den trekkendsu weder een koning ti verleeueii en wel van 11 pOt Te Louden stierf dezer dagen een 7S jari e vrouw van honger De 85 jarige echtgenoot een koopiniiu in leder wiens zaken achteruit Waren gegaan moest sijtt vrouw oppassen die wegens verlamming niets meer kon doen Vau bet kerspel kregen 71 tlke wetk 3Va shilling voor hun huisliuur iioodig eu van huu familie 10 sbiUiug 111 de maand waar van zy dus leven moesten Het ongelukkige paar leefde maanden lang op brood en melk ru de oude niau verklaarde dat hem de tyd niet hiugde dat zij vleescli hadden geproefd In de drie laaute dagen voor haar dood had de oude vrouw geen ander vocdstl gehad dan twee beschuiten De man had het kerspil meer onderstand gevraagd doch de ambtenaren hadden verklaard niet meer te kunnen doen eu in het werkhuis gaan wilden de oudjes niet Uit de lijksohuuwiug bleek dat de vrouw letterlyk rnii honger gestorven was Men schrijft uit Amsterdam aan t Fadtrland Dezcf dagen werd wederom eene vergadering gehouden vau invloedrijke industriëlen eu wel ten huize van den heer H de Vraag waarover men het trachtte eens te worden was of niet de tijd was aangebroken dat de nijveren die eeiiig gewicht in de schaal leggen zich behuoren te onttrekken aan het inzendeu op tentoonstellingen Deze iuteruationale volksvennakelykheden volgen elkander zoo snel op dat den fabrikant als t ware geen tijd rest om door nieuwe vindingen eu verbeteringen te trachten uit te blinken Zoe ziet men b v veel wat te Weeuen geëtaleerd was thans te Philadelphia prijken en dat kan noch mag het doel van teutoonstclliugeu wezen Daarbij komt dat de onderscheidingen veel van haar waarde hebben verloren vooral indien men looala te Philadelphia een uniforme medaille toekent Voorts kwamen zeer in aanmerking de groote kosten welke de fabrikanten zich moeten gctroosieu eu bittere kUchten werden geuit over de hauilelwijze van de commissie voor de tentoonstelling te Philadelphia Aangezien dit eigenlijk slechts persoonlijke kwesiien zijn verdiep ik er mij niet verdef iu De meerderheid was het op grond van een en ander volkomen eens dat men net voorbeeld reeds nu door groote fabrikanten gegeven behoorde te volgen namelijk onthouding van deelneming van inlernationale exposities Intusschen er was ook een minderheid die er op wees hoe wenschelijk bet zou wezen dat men dezen maatregel niet toepaste op de in 1878 te houden tentoonstelling te Parijs t Bleek toch dat de vorstelijke familie daarin zeer veel belang stelde dat Z M er zich persoonlijk voor iute esseerde en dat een prins van den bloede het eerevoorzittersehap van de tentoonstellingscommissie zou bekleeden Vermeende miskenning grieven en al wat daartoe kan gerekend worden behoorde te worden voorbijgezien ea alle naijeren behoorden zj t dan ook pour la cloture definitive feitelijk te staven waartoe zij in staat sren om de eer van Nederland te handhaven Na een breedvoerig debat sloot zich in dese de meerderhrid bij de minderheid aan maar tevens werd besloten tot de regeerina een adres te richten met drii nd verzoek am bg de samenstelling der ooromis e in spe er wU op te letten dat mannen zouden worden benoemd die de belangen der nijverheid ernstig ter harte loade nemen Op deze vergadering werd tevens medegeilééld dtt een Nederlandsch industrieel te Parijs gevestigd debeer C zijn hotel ter beschikking van Z M onzen koning had gesteld Dit aanbod zou welwillend zqa aangeiioraen Volgens berichten van de Kaap de Goede Hoop hjeft de koloniale secretaris van Natal de heer Bard bij de indiening der begrooting gewezen op den toestand der Transvaalsche republiek Zg die meenen zcide hij dat wegelis den tegenspoed dien de Hollandsche Afrikanen ondervonden hebben het blanke ras voor het zwarte terugwijken zal roeien op hopelooze wijze tegen den stroom der geschiedenis ia Ik weet uit vertrouwbare bronnen dat de verhalen van zeer onlangs nog van heden ochtend zelfs in de bladen gegeven van de teleurstelling der boeren voor het grootste gedeelte zeer overdreven en gedealtrlijk geheel ongegrond zijn De boeren zijn een herdersvolk eu vrede niet oorlog is de roeping die hun altijd het aan hei hart ligt Maar hun gekeele geschiedenis sta ift het dat ofschoon zü in het begin met de standvastigheid hebben van wel gedisoiplineerde troepen toch nadat er een of meermaal op huu gevuurd is huu oor minder gevoelig begint te worden Laat men hen na rampspoed en nederlaag te zeer in de eugte wiUen drijveu dadelijk herleeft ouder hen de geest der oude Batavieren De pleidooien Donderdag voor bet gerechtshof te s Hage gevoerd hadden betrekking op een proces dat reeds meer dan drie jaren in rechten hangende is Tot dat proces h idden de volgende feiten aanleiding gegeveu Zekere d W eigenaar van de boerenhofstede Nooit gedacht te Bodegraven een Ijoer die niet lezen en bijna niet schrijven kan had in den loop van het jaar 1872 het voornemen opgevat zijne plaats met aanhoorige landerijen ondershauds te verkoopeu Om daartoe te eraken zocht hü raad bij een zijner bekenden G genaamd met wieu hij overeenkwam dat deze hem een kooper zou aanwijzen onder voorwa irde dat iudien de hofstede meer dan f 48000 mocht opbrengen dit mewdere dan aan G als belooiiiug zou worden uitgekeerd Reeds den volgenden dag legde G zijn principaal een op zegel geschreven ooutractje ter teekening voor die dit dau ook zonder zich van den inhoud vergewist te hebbeu met zijne haudteekeniug bekrachtigde De vlugge onderteckenaar had van zijne voortvarendheid blijkbaar al spoedig berouw te meer daar zijne vrouw hem de aanmerking maakte dat hij haar het stuk wel eerst had kunnen laten lezen Toen nu na een paar dagen zich twee NoordhoUandsche heertn aanmelden om de plaat te bezichtigen gaf de eigenaar terstond te kennen dat hij het contract terug wenschtite hebben d ar bij weigering niets van den verkoop zou komen Hierop volgde dan ook de teruggave van de volmacht en toen bleek dat behalve het VHL eengekomene in het contract ook voorkwam dat wmneer de hofstede met meer dan 48000 zou opbrengen de tusschenpersoon als belooniug 2 pCt vau die som zou ontvangen hetgeen echter niet was overeen komen d W nu ziende dat hij met geen strikt eerlijk peimon te doen had gehad wilde niete lueer van G weten trok zijn volmacht temg en behield het contract voor zich Hij gevoelde zich thaus bekwaam genoeg zelf zijn eigendom te ve oopen en deed dat ook werkelijk voor eene som van 50000 en wel aan een der twee der Noordhollandache heeren die hem door 6 waren gezonden Deze laatste liet zich dit alles niet welgevallen en dagvaardde d W voor de Leidaohe rechtbank daarbij vorderende dat d W zou worden veroordeeld hem de 2 pCt van de koopsom te voldoen die hij meende dat hem rechtmatig toekwam daar hoezeer de acte van volmacht as teruggenomen toch de lastgeving was blijven bestaan Na verschillende incidenten en nadat er een verhoor op vraagpunten had plaats gehad besliste echter de rechtbank dat er iu het geheet geen bewijs was geleverd voor het opleggen van een suppletoiren eed die de eischer ten slotte weüschte af te leggen De rechtbank wees de vordering af en veroordeelde G in al de koeten Het was het appel van die uitspraak dat voor bet hof werd bepleit Mr Haas van Amsterdam trad voor den appellaat op eu venocht alsnog de oplegging van den suppkitoiren eed welke conclusie door mr van Bhuisnn van Utrwht werd bestreden Gouda Drak tui A Biinkuu