Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1876

waar Stalen idafnAi f i heïichtiging Prijmourapten di veroer Inlichtingen te bekomen z rfjï ïSt § j NB Het goed vérhniftafen wordt nrÖC met de lüe te verfstoven geverfd VVueiuJ is de meaale Woerden door den CommihsaHB dei Kouiiigs iu deze Prouiicie bcïoeht Naar meu verneemt heeft iu de teut von deu heer Blanui te Woerden deur ditgea een jaii tje van 16 jaar die daar ab ur iut dienst deed door een uoadlottige tal het heeu g brukeu Be t0et Correr Hooft heelt op de begrootiug r iu Ned I die voor 1877 de uavolgeude uuieudemeatifU Toorgesteld lo Hoofdal II nitgarea in Indiè ouderafdeding 109 expediiiekosteii wordt verhoogd inet 8 500 ÜOO en dus t 8 200 000 So Hoofdat I uitgaven iu Xederl iod onderafdeeliug 45 wordt verhoogd met 700 000 eu dua 2 633 108 3o Hoofdst 1 omerafdeeliug 55 bijdrage aan de Ned whMkiit wonlt vennmderd met 7 200 000 en dus ƒ 2 696 172 Men sohnjft aan de LeitUcAe Ct Meer dan andere wordt deiPQ herfst de leeviscUniorit leveadig gehouden door aanvoer vau Kiitwijl witar de kustvisscherij nog met schuiten wordt uitgoef id of door aanvoer vau Noordwgk eu Zaudvoort De Bteurhariugviseofaerij waarvan eent xicfa geen resultaat liet wachten nam een gunstigen keer doch verreweg het meest van de vangst wordt als pekelharing iu fusten aangebracht Ouder de belangrijke beaominingen door echuiteu te Katwyk verkregen komt er ue voor vau p ra 8000 Met dat al lou men waneiH dat het slecht met de vangst geschapen stond rfMr aan de markt bijna g n bokking in het geheel geeu huriuz te koop komt Zoodra echter eeue lading den wal bereikt wordt tij als om strijd gekocht voor het bnitenlnud oosten westwaarts verdwijnen ontiaggelijke bezcudingen Inzonderheid ontvangt Elias Lothariugen daarvan een belangrijk deel eu men durft § dien handel hooge pnjzen besteden De keikeraad i5eï herv gemeente te Deventer heeft besloten sich per adreé tot de synodale commissie te wenden met bezwaren tegen de besluiten der synode met betrekking tot de b vestigingsvragen Binnenkort zal aldaar een bijeenkomst plaats hebben van leden dier gemeente tot het bespreken dezer zaak en het vaetstellen van een adres iu gelijken geest Als vervolg op de meeting eenigeu tijd geleden gehüudeu lu eeu lokital bi i dr Willemspoort te Amsterdam 7al morgen in lu t lokaal Plaitcitis in de Hautage een tweede vtitrideriug gehouden worden waarbij opnietiw zullen biluiiddd worden de grieveu dér burgonj tegen militairen ea politie tijdens de laatste ongeregeldheden iii de luaaud September Kantougere it te Gouda Op de Terechtzitting van 11 October i876 z jn de navolgende personeu veroordeeld P S S B J M en J v W ieder tot eene g ldtKMte van 3 of subs gevangenisstraf van ieder eeu dag wegens het als geleiders van met trekdiereu beepauuen voertuigen zich daarvan verwijderen zonder deielve ouder behoojlijk toezicht te hehbcu gesteld of te hebben vastgezet op eeu weg iu de pruviucie Zuidhollaud 0 V E tot eene geldboete Tan ƒ 8 of ube gevangenisstraf van een dag wegens het iu de genieeute Kecuwijk als geleiders van een met honden CD over den openbaren weg radend voertuig niet gMD TÖ6r of naaat die honden C v d H tot e ne geldboete van 2 of sube gevtngeuisstraf van twee dagen wegens het te Gouda op deu openbaren weg buiten eeu openbare waterbak datgeene verrichten waarvoor die iunehtiug bestemd 19 eu zulki bij herhaling A K tot eene geldboete van 10 of subs gevongeuisst af van twee dagen wegens bet als sohipper met eeu vaartuig met maat aijude geeu sloom of zeeschip cieh u fomondergang en voor zonsopgang te bebben b ondait in het vaarwater van de rivier dea HdiaadtBhen Uad zoudei dat dat vaartuig hetwelk w rd fneboooMl een belder lushtende lantaara net ipMe gUna aan iea giootca top voerde C T b P t ieder tot 3 geldboeten vm S elk of ieder aobe gévadgenimtrsf n een dag Toer elke boete met ei4 eardverklariug vah de i hesleg genomen vier dobber wegen de Ie bèkloagfde het vi nchen met dobbers in twee vdnöhittendt aAa andereu tuebehoorrnde visohwaters zonder vóortiea te zijn van een aehriftelijk bewijs va vergunning van den eigenaar of rechthebbende op die visehwaters en de 2e beklaagde aan medeplichtigheid aan die feitea En allen in de koeten dei noods invorderbaar bij l fsHwang Burgerlijke Stand GKBOREN Se Oa Chrjiltuii ouders A dea Ilollander en t Schotel ld Mlina Neelfje Luuiza ouders W vao Limborgh eu W de Gidts Hietcr ouders P fiakker ea W J lirottvveis 2ï Thomas ouders A Nobel eo ii Juageueel Vlet ouders ü Praug ea A N Btoaivers 2t Martuius ondeis M de lange eo L Ham OVtBLEDEN Ï5 Oct A I Nieoïstud 1 j 8 m i6 U i Laster 3 m J de Ruller 4 OMJhR l BOLWljj il Oct J ïaa Gclderen te Sohooahoveu 26 1 en C Hou tnboüui 22 j P an Leeuwen 30 j en W Uuiskamj ai j 1 l Is 21 j en B als i8 j GLHtWJ 27 Oei A M E hoeters en J a van Mdarin JACOB VAK GELDEREN van Schoonhoven ji BN ♦ ais COENELIA HOOGENBOOM M adv£rti ntiém Geen Beceptte tjS Gouda 26 Oct 1876 De Heer ea Mevrouw T ARNTZENIÜS HoosENDiJK wenaehen allen Yriendea en Bokehden een hartelyk Vaarwel Gouda 27 October 1876 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DONDERDAG 3 NOVEMBE l a s Gotyiv met zijne Artikelen zal beMcKeu en alsdan te spreken üt te ontbieden zal sSijn bi Mejüfvrouw de Wed A HAED1 JZEU öocieteit Vredebcst op de Markt s Haoe Opticiun Mejuitrouw GONDA vraagt een fatsoenlijk van 15 a 17 jaar tegen een galden per week en den kost O Mevrouw PKI CE de Joiis TURFMARKT H 87 VRAAGT EEN mmBmLmmBm niet beneden 14 jaar STEENKOLEN aangekomen de Lading RUHR GROVE EACHELEOLEN waaruit wij tot 67 ct p H L m ï kontant zonder korting kunnen leveren VRIJ aan huis bezorgd of voor buiten de stad VRIJ scheep jAN prince Cle Kmtoor Turfmarkt H 101 GoBDA 26 Oct 1876 rOSTS ANTOOB Bfl üDi GOUDA Handelsplaats met 16700 Inwoners Koe steeds laat zich de aankondiging van de WINTEBDIENST REGELING der POSTEN ALHIER op zich wachten doch bovendien staat NOOIT Toor een der ramïn van het Postkantoor EENE LUST AANGEPLAKT al ware t slechts eeU geschrevene van het vertrek der poaten alhier Tegen een der ruiten OP DE HAVENZIJDE ZICHTBAAR ware niet moeijel k en zeer gewenscht Aanbesteding derbenoodiade LEVENSMIDDELEN en SïEENKOLElS ten behoeve van het Beatedehnghnis te öoada gedurende het jaar 1877 op 7 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven uren in het Locaal vanhet Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gestieht van 25 October tot en met 7 November van des morgens tien tot namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN AANBESTEDING DER BENOODIGDE JklflSSIIEittJ en Steenkolen ten behoeve der WERKINRIGTING te Gourfa gedurende het jaar 1877 op WOENSDAG l NOVEMBER 1876 s avonds ten acht nïe m het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd lokaal Namens het Bestaur Il P HOOGENDIJK Secretarie WT De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1876 vM m iin s p x j van opdorp t te consnlteereii voor de RADICALE GENEZING VAN BREUKEN A mf ter Jam Plantagg Mnidergracht N 5 VERBETERD ANNATTO o f K aaskleursel sedert 2 jaren 1853 1876 bereid door A KERBERT te Purmcrende Bekroond Sept 1872 te s Hage Kentff bekroond tabricaat op de in September 1873 feAmsterdam gehouden Landboawteutoonstelliug Gunstig beoordeeld door een Oostennjk ichverslaggever van de in 1873 t Weeuen gehouden WereldTentoonstelling zie utrechtsProviucilial en Stedeiyk Dagblad van 21 Sept 1873 Depots voor Gouda de HH J J van DEii SANDEN W B VAN STRAATEN J SWITZER Az en C THIM t Iu EK HTER S BOEKHAXDEL te Nijmegen is verschenen eu bij alle boekhandelareu voorhanden Dr Airy s Natuurgeneeswijze 496 bludï sterk met veel in den tekst f edrukte anatomische afbeeldingen Pnjs i Dit uitiuuiiteiide werk kuu uun alle zieken opversohilliK aan welke ziekte ïy lijdeu düarom dringend worden aanbevolen omdat deïe jieiieesAfijzi de proef schitterend heeft doorgestaan zooals blykt uit de tainjke iu het boek opgeuüineii uitstekende KetuigHohriftea Bij A BRlI KitA Boekhandelaar alhier is de Inteekening opengesteld op KOKSMA S voor PIANOFORTE uitgave C middelbare stukken 12 afl p sr jaar 3 20 Uitgave O gemakkeiyke stukken 12 t per jaar 3 60 BBBSTE AFLEVERINGEN z n tet iiua TO rhanden No 802 der beroemde VVckelljksche Zamcnspraken ÜJtgavè J J H KEMMER te ütredd is heden voorhanden bij den Boekhandelaar A BKylüiTDKins AJiT Lange Tiendaweg te Qouda De ouiler étèeleii le döot Hoeren Comtuiagarissen der Sociëteit Oss Genoegen benoemd tot KASTELEIN in gemelde Sociëteit neemt de vi heifl zich als zoodanig by deze bizouder aan te bevelen met de verzekering dat zijn ernstig en voortclu nd streven zal wezen om steeds Instekend CONSUMABLE te leveren en te zorgen voor eene nette stipte en vlugge bediening Hg herinnert tevens dat zjjn Consumable ten opzjchte van qualiteit en prijzen onderworpen is aan eene zeer strenge controle van gemelde Heeten Commiasaiissen alsmede dat aanstaanden ZATERDAG 28 OCTOBER des namiddags de Sociëteit heropend wordt Gouda 25 Optoher 1876 Commissarissen voor de bereiding en nitdeeling van SOEP te Gouda hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te geven dat zij voorttemens zijn eerstdaags rond te gaan met de Lijsten ter Inteekening van SOEI K AAETEN voor den aanstaanden Winter Zij nemen de vrijheid de deelname daartoe bizonder aan te Ijcvelen ten einde bij te dragen tot instandhouding van eene der ntittigste inrigtingen alhier Namens Commissarissen voornoeoid W J FORTÜIJN DROOGLEEVEB Voorz F C VAN ZEULEN Secret Goutk 28 Ofltober 1876 Er wordt zoo sooedig mogelgk gevraagd Een Burgermeisje van ongeveer 13 ii 14 jaar Adre in persoon bij den Boekhantfelaar P C MAAS alhier Om direct te aanvaarden wordt voor 2 ii 3 niH iiulen te huur gevraagd een PAKHUIS of OPEN PLAATS tot berging van gevulde Fusten liefst ia den omtrek van de Gouwe doch lil elk geval gelegen aan deu Rgweg of aan de Vaart Aanbiedingen worden ingewacht aan de GOUDSCHE SIROOPFABRIEK Heden gearriveerd een Schip puike kwaliteit immii JAOEN voor bgzouder Civielen prijs J VAN DEX HORK Kèizerstraat No 12Ö I I i ♦ Commissarissen voor de bèreidilig en uitdeeling vau SOEP locaal Proveniershuis vragen een Rekwamen Küü en mi f W REÜIENDE Cómmisearissen van den Straatweg van GOUDA naar BODEGRAVEN zjjn Voornemens op MAANDAG 13 NOVEMBER 1876 voonq ten 10 nar in het openbaar te Verkoopen 163 Stnhs Popniieren Roonen bijzonder geschikt voor KLOMPMAKERS staande te groeien op de bermen van voornoemden Straatweg nabg de Reeuwüksche Korenmolen Te vergaderen ter plaatse waar de Bqomen taai bèeA ZEGT fiET VOORT j Gez van den Berg hebbeu de eer te berichten zij van Brussel zijn geretourneerd meii de Nieuwe Modellen van DAMES en KINDERHOEDEN Tevens bevelen zg zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VEEREN De oudergeteel ende heeft de eer de DAMEIS te berichten dat zg ontvangen heeft de Nieuwste Modellen van lil iUilL LllllUlJ erder tot het vak behoort en wa jn nV FIA TMinTTATl H ZBt GSTRAAT C ALBLAS r BrunsM ijker Ceryelaat Ganzen Lever Tvuffelworst Teri ines de foies gras Galantine de veau et volaille Paté de faisant perdreaux fe Lièvre Paling iu Geleij Versche en gedroogde Groenten en alle soorten van Verdaarzaauide Levensmiddelen zgn verkrijgbaar in de Haagsche Winkel hg P J ME LKERl Delicionsc g evulde CHOCOLA ADBONBONS en PRALINES 1 ij W N RAAÜMAAKERS Banketbaklcer Haven SORÏBERIiNG Poeder cii Drlnk Choci laad fiiBiwi schap ffilLlV Commanditaire mm Cn vui L DROOCLEËVER FORTOIJN HOTTERDAM Zuidblaak n 84 COMMI SIE VAN ïftEZICin Dh HeBRÜJ Mr J KNOTTENBELT X VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G U WOLVEKAMP Voor Gouda ec Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bg deu Heer Mr J FORTÜIJN DROOüLEEVER Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zijnen Kantore verkrij gbaa r Reglement S AIS ONT Voor het tegenwoordige Ssison be veelt zich de op groote schaal ingerichte 5 tC stoom verwerij 1 CHEMISCHE WasscherU r VA e = ê i ombauU XjEiIX E13iT 2i en wf bijzonder aan tot bet VEBWEJï vanjq e OVERJASSEN DEMl SAISOtjS E Dames MANTELS welke iu alle fcfell g ren zonder lostbmeii of tempen ge Si § verfd worden S 2 Agent voor Gouda en Omstrdcen den Heer T A G va DET H Maikt S 9 wanr tsilpnkhjüfflttti ftnr bexichtiging Öt Eisrinsra VandeBIBLIOTHEEK TotNüt VAN t Algemeen ZATERDAG 4 NOVEMBER in het lokaal der WERKVEREENIGING Lezers beneden 16 jaar zullen niet wordentoegelaten Namens het Bestuw t D ÏERPSTRA Bij den Boekhandelaar J A WEINBBCK Spni Rotterdam is verschenen i J lAilmlge Voordrachten voor één en i j J t 4 m er peraaneé DOOR FICTOR u In gefllustreerden omslag Prgs 75 Ct Francoper post 80 cents j i i umiïuJ iO Attentie s Vé pi De Notarisfl J F HEUMAN te Haastrecht lal aldaar op VRIJDAG 17 NOVEMBER e k wegens vertnek naar elders in bet openbaar Veilen en Verkoopen C Een hecht en sterk dubbel VOO eenige jaren nieuw gebouwd HlAlS bevattende Winkel 8 Beneden 2 Bovenkamers met 2 alkoven Keuken met welpomp Kelder en 2 Zolders ingerigt tot FABRIEK efr WIN KELHUIS geschikt tot uitoefening van alle aflaires met EBf TUIN au SCHUURmet Achtemitgang staande en liggende op den besten stand der Gemeente Haattrecht aan de Hoogstraat waann than een TABAK en SIGARENFABRIEK en KRUIDENIERSWINKEL met goed sncce wordt uitgeoefend kadastraal groot 4 Aren 55 Centiaren Inmiddelg uit de hand te koop Betahng der kooppenningen op 22 December 1876 of zooveel vroeger als da Kooper met de Verkooper mogt kunnen overeenkomen Information zjjn te bekomen ten iantore van voornoemden Notaris en bg den eigenaar W TOORNVLIET NB De Verkooping geannonceerd op 10 Nft vember a s zal alzoo geen doorgang hebbSn BINNEN en BÜITENL NDSeHE BOEKen KANTOORHANDEL GOüDi Alle Roek en Steendrukwerk wordt door ons SPOEDIG en NET teg en billijken prijs geleverd Schrijfbehoeften in mime SorteeriJ pPlaatsing van Advertentiën in ALLE Couranten Eén afschrift is voldoende GOUDSCHE 8P00RWEGLIJST OP GARTÜ il 5 Cents Openbare Verkooping te GOÜDERAK Qp TWJDAG 10 NOVEMBBR 1876 d voormiddtgs ten Elf ure in d Herberg Go decaks Welvaren bg C OOMS aldaar vaaeab HUIS EN ËRÏ en ecni Perceeicil R owl d staaaade en K nde in den Polder fifttlendpc te Oouderak grooi 1 axèa 14 centiaren Jfl fa i ch iijgp ïga te Mnen Kantore yan deipi Notari W J F0 ÏÜI4 DROOgIïIÈVÊÉ te èmda