Goudsche Courant, woensdag 1 november 1876

I in f 5 1876 Woensdag 1 November W 1901 i I J r if iv fjlt = GOUDSCHE COUEAKfT lenws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i k ff t a 1Ï f l 11 if I Thans hebben zich ook te Leiden eu te Delft subcommissiën geconstitueerd voor t monument op te richten ter eere van Houtman Te Leiden bestaat die commissie uit de heeren Gnalth Kolff E van den Biandeler J M E Dercksen Mr W van der Kaaij Dr H C Rogge Dr G D J Schotel F C Kannemau T HeUny en G C B Wiggers van Kerchem Te Delft uit de heeren F M de Vries van Heijst L A van Berokel Mr P Post Uiterweer Mr A J Hoekwater en P C Lans Aan het gebouw van het Provinciaal Beetour i n ZuidHolland werd gisteren aanbesteed het onderhouden en het doen van eenige herstellingen aan het gebouw van s Ryks Hoogere Burgerschool te Gouda gedurende het jaar 1877 De minste inBohryver was de heer P A Burghout te Goud voor 756 h A V J Vi U 1 t i n m 1 u i y ƒ 5 i i n D Jj M J V t frt ii 4J l l yu l 1 It y 1 r f 1 n ti r ii 1 i ih l l i ti V 1 i 1 1 U i 1 1 si t 1 iS u l l tht cr 4 111 1 u f k u I 1 i x ji 1 5 I f JS a T iiT jq j VL lis ilt i Via nti jTllli J tin 1 I i irt F ft ii I M 1 1 i 11 UttitMi I If l I 1 i l Jl 7 I J I H J i T l I li iVa In l Ihilli 1ji v IftK i t oj H niiiirp ii rtii i I 1 111 ft vl Jd f ifiiiBll wtr lllitil f l t llfc 1 ti r ti1l i I 1 I ll VI j rtnii 1 Lf T 1 i d 1 ij i y nil II 1 iiït iji 1 Mi Moi in i i i I 1 flV t ï i J ¥ il uit 1 I f i ii V nff ♦ ij 1 ij J li C T lift HI ft4 iJi 1 L I f i 1 1 51 I ll t B I jhI i tSIl li il i 1 HI lf1Si1 1 nil il J I ijmfi i ml in fi iv 1 II ii hMa th i i itw ru i fi i i9 1 i i nmM in yii nirt jl nvn s t Eitï S We d twi i rw v i i M n rirw intiic 1 iM nu il o Is ii i i d bitoj kw f lH a l nn mr vi J mtT t rt negii fJ A il b B iflii 1 3 j s hjiüimi lib towli 3m j ii l ii ibuoa jft Bit lo fsa juj i aaiiani fb K Bg den Uitgever dezes is nog ingekomenTOOT de WEDUWE met VIJF jeugdige KINDEREN T V 0 50 B 0 25 Mej K 0 25 M V 0 50 J S 0 25 D 5 Totaal 50 16 A BRIN KMAxV Voor meerdere giften houdt hij zich sanb Tolen komst af te wenden Wat ook de toekomst brengenmoge Duitschlaiid kan er zeker ran zijn dat hetbloed zijner zonen slechts zal wrgoten worden Toor de beiichermiug 7un zijne eigene eer van zijne eigene beliumeu De 1 roonrcde maakt verder gewag van de wetsontwerpen welke in dit zittingstijdvalc aan de beraad liining Tan den Rijksraad onderworpen zullen worden daaronder l ehoori i de handel erdragen BUITENLAND Teil slotte wurdt de hoop geuit dat de verhandeliu eii ran den Uijksroail er toe zullen bijdragen om het Duitsche rijk eeu steeds inter bolwerk te doen zijn voor den vrede van binnen en naar bWten Biiiteniandseli Overzictit glNNENLAND GOUDA 31 October 1876 Dinsdag 28 November a s sal de verkiezing plaats hebben voor 1 leden van de Kamer van Koophandel eu Fabrieken alhier ter vervanging vau de heeren C A Schouten C J C Prinee K Jonker en D Lulius van Goor die met 31 December als zoodanig moeten afir deu St lUge bericbteu uit het Oosten ontbreken geheel Als gerucht kun wurden gemeld dut de Frutische n die üuitsche gezant te Kotiatailtiuopel van tlilnlie regeeriugen in lam hebben den door llusland geweiiscbteu wapeiutilstand van 6 weken met bevoegdheid tot verlenging te ondersteuucii Turkije zou wel ooreu hebbeu naar dit voursiel Uit alles blykt dat overal eeu veel gerusUr sa iumiug heemchi en dat men het er algeineeu voor houdt dat Kuslands temmiug minder oorlogzuchtig is lie optimisten hebben weder de overhand en ilu beurnmanueu halen weder ruimer udeiu Aan deu avond vau den if dat onze gemeenteraad plechtig herdac ut z jn ÏBjarig bestaan ouder de nieuwe wet t geen wy on vorig nr vermeldden werd door het muziekcorps der schutterij alhier een serenade gebracht aan onze gemeente vertegeuwoordigers ten huize van den burgemeester Natuurlijk was eeu zeer groot publiek daarvan getuige j innen kort zal er eeoe nitguve worden ondernomen die de aandacht verdien t vau allen die in eu om ruuda wonen Pe hh ll irtiug ui photografeu alhier zijn foorneuieua van de gemeente Gouda eu hare omstreken photugraheëu te vervaardigen die van tyd tot tgd zullen verschijnen eu voor betrekkelijk geringen prijs verkrygbaar zuilen zijn Geuoemde hh zuUeu echter beginnen met een proef vau 12 phiitügraphien om te zien in hoeverre die uitgave op de belangstelling onzer stadgenooten mag rekenen Wij werden iu de gelegenheid gesteld eeuige dier photografiëu van verschillende punten der gemeente genomen te zien eu ons oordeel daarover is dat zij keurig net zijn bewerkt eu voorzeker ten volle verdienen in de huiskamer of salon van ieder die op Gouda betrekking heeft een plaatsje te warden ingeruimd Niet alleen echter zal de uitgave beslaan uit gezichten in iouda maar ook daarbuiten o a vencheidene dorpsgnichlen zullen successievelijk verschenen zoo ten minste de proef door de hh Hartiug genomen de belaugstelliug ouderviudt die zij verdient Wy vestigen de aandacht onzer stadgenooten op deze uitgave en hopen dat een leer ruime deelnam t mogelijk zal maken dat het geheele pUn wordt doorgezet Voor de akte in de Frausche taal werden van de 6 candidateu 3 afgewezen en 3 toegelaten waaronder mej H de Koster uit Gouda Serviè s letter schijnt in hopeloozen toestand te ▼ erkeereu Uet groute nieuws uit Frankrijk is de rede v iii Oaiubetta voor 5000 zijner kiezers te B lIcville Men i was daar outevredeu over de traiisacite fjolitiek van mu X iUauitor nuwtr d meeftter vau het woord licoft C t al zijn tegenstanders uieltegenst uinde de upeiiiiariig niedrdeeliug van zijn beweegredeueii eu planiieii om op deu iug eslageu weg voori te gaau tot zwijgen gebracht niet alleen maar genoopt hein luide toe te juichen Oainbetta heeft daarmede de democratie Wi er eeu grooten tlienst gedaan De Frausche reactionairen tien met een beklemd hart den dag der opening van de Kamers aanbreken lij hebbeu lang van te voren hun woede tegeu de I liberale Kegeering eu inzonderheid tegen den Minister van Binuenlandsühe zaken lucht gegeven en allerlei i bedreigingen geuit maar uu t er up aankomt otn hieraan ecu practischen parlementairen vorm te geven gevoelen zij de mocilijkheiik eu deinzen terug De Kegeerittg gaat intusschen op den ingeslagen weg Toort hut radicale Marseille ziU 5 November wortien verlost van zijn adniinistratieve commissie en w ikr iu het bezit komen van een verk en gemeeuteraad In de vergadering der begrootiiigsooiiimissie heeft de Minister van Financiën iulichtiugen gegeven over de begrootiug van 77 en zich tegen de plannen van Gambetta verklaard inzonderheid wat de belasting betrelt op de Frausche rente De uitslag viyi alle Pruisische verkii zingen is thans bekend Gekozen werden 177 nationaal liberalen 86 ultramontaneu 6 i leden der Fortschritta partij 36 vry conservatieven 37 conservatieven vau ver ohillenden tint IS Polen 14 wier riohtiug niet bekend is en 6 partioularisten Hieruit blijkt dat de verhouding der partijen onveranderd blijft opmerkelijk is t dat de ultramontaneu vier zetels verloren hebben twee te Dusseldorp en twee te Altenkirbheu Nenwied het regeeriugtplan om een nieuwe conservatievi partij te scheppen is in geheel in het water gevallen de conservatieve party is niet sterker geworden alleeii hebben de Trijcooservatieven eei ige plaatsen verloren aan de conservatieven de nationaal liberalen zijn daareQtegen 10 en de Fortschrittspartij 5 stemmen vooruitgegaan men vindt op de lust weinig nieuwe namen In de troonrede by de opening van deu Duitschen Bqksdag op gisteren wordt verklaard dat de betrekkingen van DuitsCihland met het buitenland van Tredelievenden aard zyu in weerwil van de moeilijkkeden welke den toestand van Europa tegenwoordig ubied Het streven des Keizers is steeds daarheen gericht om met alle mogendheden in goede verstandKoDding te blijven vooral met de staten die aan Snitschland grenzen en het gevaar voor het verlireken des vredei door rrieodschappelijke tussobon Gisteren had te Luxemburg de plechtige onthulling van het standbeeld van wijleu prinses Hendrik plaats De persoon die onder den valscheu naam van Notaris de Sitter uit Winschoten alhier eeuige oplichterijen had gepleegd zie een vorig nr is te Rotterdam aangehouden eu geuaamd Gerson Soesman oud 30 jaren geborep tq Winschoten koopman wonende te Leeuwarden In de maand Maart van dit jaar had hij onder den valscheu naam van kapitein Dexter ziek te Rotterdam aan oplichting sohiildig gemaakt Zaterdag j l herdacht de heer M Verdoold te Stol wijk den dag waarop hij 35 jaren geleden het eerst zitting nam in den gemeenteraad als VVethoi der Talrijk waren de bewijzen van belaiigstelling die hij dien dag ontving Zoo vereerden hdn de l dèn van deu gemeenteraad een prachtig geschenk rijk versierd met zilver De dag werd door geuoemde heeren feestelijk gevierd op het raadhuis dat inwendig met groen en vlaggen prachtig was gedecoreerd De heer Verdoold is itfh man die eer ten volle waardig zoowel wat h reft zijn helder doorzicht in geraeeutebelaugen a zijn omguog met anderen Ook iu poldjiféken heeft de heer Verdoold zich ieders achting verworven gedurende de 40 jaren waariu hij vermoeid als bestuurslid werkzaam is sedert de ïaatste 15 jaren kan genoemd bestuur er zich in beroemen hem tot voorzitter te htbben AUeir wensch is dat de heer Verdoold ofaohoou zijn jftren klimmen nog laug genoemde betrekkingen zal blijven vervuUeu Door den kerkeraad der geraeento Stolwijk ii besloten tot het plaatseu van eeu orgel iu de hervormde kerk Ingevolge de prov wet zal Dinedag 7 November de najaarsvergadering van de Staten der Proriocién worden geopend De Eerste Kamer der Staten Generaal is tot hervatting harer werkzaamheden bijeengeroepen tegeu Diusdag 7 November des avonds ten 8 ure Staten Generaal Twiede Kaxek Zitting van 28 October 1878 In deze zitting zijn de verdere hoofdstukken uitgaven en middelen der Indische begrooting met overgroote meenlerhrid aai geu meu Daarna is de kamer op reqes gescheiden In de a s iiaja irsvergaderiug der prov staten v ZuidholLwl zuUeu u a du fuigtnde orde ter tafel worclen gebracht Naar aanleiding aii een ooor ged staten nader iu steld onderzoek volharden zij in hun advies van 21 Maart jl strekkende um aan het bestuur dei MaatKhapp ij poor ivuwt i eoctro jeertU gazbereidiitoU Ooüda te kennen te geven dat er geen termeu be staan om de kosten welke het gevolg waren van eeu gebrek aau de gazleiding bij de nieuwe draaibmg aau het Rabat alhier voor rekening van dit gewest te nemen Voor de droograakjng van plassen onder Reeuwijk weiid door prov staten in Juli jK aau de heeren mr F A van Hall te Utrecht en P M Moutijn alhier een provinciaal subsidie verleend vuu 67 000 o a onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het ryk tot gelijk einde eeu subsidie zou verleêuen van 33 000 Vaa dit besluit werd deu minister van biunenlandsche zaken kennis gegeven die daarop aan ged staten een schrijven deed toekomen waariu Z Exc verklaarde zich mH eed regeling als door de prov staten werd vastgesteld niet te kunnen vereenigen doeb dat Z Exc bereid i s bij het opi aken van de ontwerpbegrqoting voor 1878 te overwegen iu hoever er termen zijn om het verleeneu van een rijkssubsidie ioVgtlijK btdrag alt dal der próviucie te bevjrtir i Na dé mededeeling van de heeren van Hdl eu Mon tiJn ii dat de droogmaking alleen dan tot uitvoering kan komtn wafaneer kau worden gerekend op krachdgen Bte£n door rijk eu provincie en iu de overtui ging dat het tot stand komen vau de onderneming liit een p inciaal oogpunt iu urdaad wcnschelijk is