Goudsche Courant, woensdag 1 november 1876

Ï174 S1 te t jhte l steHen ged staten thans voor tilMidiu tot 100 000 te vcrhoogeu oiidfr voorwa irtle dat door het rijk tot minstens gelijk bedrag subsidie worde verleend Wyriging in het bijfondtr reglement voor de polders i ingen Bbeinendiial Zoelerii eer en viistslelling van een byzonder regletnettt voor den oylder het Zhu 1 xgn de onderwerpen vin iindere voo steUeii welke juu prov staten ter beslissing worden voorgelegd De Kamer van Koophandel eu F ibritkeii te s Hage weuseht de ves iging eener opi nbire mecuiag voor te liereiden ten opzicht van eene Raak die met de belangen van handel en nijveiteid in die gemeente in verband staat eu ook voor het overig publiek niet zonder belang is de vraag namelijk of liet gemeenschappelqk gebruik van het station van den Nederlaadschen Hhijiispoorweg door beide maatsohappüen de Rhqnen Hollandsohen spoorweg maatschappij al of niet weuaeheiijk moet worden geacht uit het oogpunt van het vervoer van reixixers en goederen Eene openbare bespreking van deze vr iag met de indnstrieeleu korat der kamer wenschelijk voor Te Arasterdam kon Zondag de tweede meeting in Bike de jongste ongeregeldheden die tegen 1 ure in het gebouw Plaucius in de Plantaadje was aangekondigd geen voortgang hebben aangezien aan het talrijk publiek dat zich op het l rpanlde uur aldaar bevond de toegang werd ontzegd op grond dat er bruiloft werd gehouden Een vreeselijke misdaad had gisteren e Delft plaats Twee ambachtslieden aanstaande zwagers hadden Zondag hevigen twist gehad De een wachtte gisteren t gen 12 wir den ander op met een scherp mes in zijtt tak Na een half uur wachtens trof hij den geen kwaad vermoedende by de Molenajr iat en bracht héra twee gevaarlijke wonden in de borst toe De dader werd spoedig gearresteerd en de gewonde onder hevig bloedverlies naar het gMthuig gtbraeht Men vreest voor zyn leveji Bij vonnis der Arrondisseraents rechtbank te Oorin hem zyn in hare laatstgehouden litting de hh H B B en O S A S schuldig verklaard de eerste UI laster in een geschrift dat gedrukt verspreid n uitgegeven is advertentie de tweede aan medepliohtigheid daaraan door als drukker de lasterlijke advertentie in lyu op te nemen fn de eerste veroordeeld tot betaling eener geldboete van 25 subsidiair S dagen gevangenisstraf Aan het Programma der Internationale tentoonstelling voor luivelbereiding die te Hamburg in 1877 nl plaats hebben ontleenen wij het volgende Deze tentoonstelling wordt op Woensdag den 28n Februari 1877 geopeoid om op Zouitug 4 Maart 1877 getlotea t worden De tentoonstelling zal bestaan uit ïe Afdeding Melk en producten van Melk Groep 1 Melk geconserveerde eu gecoudenoeerde Oroep 2 Boter A Versehe boter bereid voor het verbruik in deDuate omgeving des vervuidigers a gezouten è ongezouten B Boter om t bewaren b r id voor verdereverzending a winterboter boter van nicl v riche en versohe boter in vaten roor den tgd van niustena 4 weken bestemd 4 zomer en herfst of stopptl b ter C Oeeonserveerde boter in bliksru bussen of op ndere wijs ter bewaring verpakt D Weiboter B Oetdtblten boter F KuBStboter Ofschoon geen eiijenlijk melicpro daot tooh ter vergelykiug toegelaten Oroep 3 Kaas A Mms uit koemelk B Kaas uit geitenmelk C Kaas uit schapenmelk Groep 4 Verdere melk praducteu melk saiker wei azijn knmys enz Sde afd Hulpmiddelen voor zuivelbcreiding Groep 1 Werktuigen gereedschappen en middelen om melk te vervoeren van allerlei a ird die in de nivelboerderijen van t melken tot het verkoopen of gebruiken van melk en melkproducten gebruikt worden Groep 2 Volledige inrichting voor luivelbereiding Tenamelingen van gereedaohappen en werktuigen Groep S Boterkleursel leb kaaskleurael zout en dergelijke Groep 4 Voedende stoffen behalve graan tttoo n hooi Groep 5 Wetensoha jpelyke voorwerpen op de mivelbereiding betrekkeltjk A Wetensohappelqke toestellen B Modellen C Afbeeldingen plannen beschrijvingen statistieke gaven ent 5 IcermiddelaD Yy vernera iiB dal dpiegatring 1000 beschikmar heeft gesteld voor de restaur ilie van den Kloostergang bij den ï om te Utrecht CV Zaterdag werd te Rotterdam te U uur in het gebouw der Kou Ned Yaehtclub de 6e nigemeene vergadering van het Ned Tooneelverbond geopend door ien voorzitter van het hoofdbestuur den heer H J Schimmel Hij wees op de meer en meer ontwakende belangstelling van publiek en kunstenaars in het langverznimde kunstvak op de andere eischen die men voorheen en thans stelt het verschil van de twee richtingen die ook nog heden in de tooneelspeelkunst bestaan eu welke richtingen beiden haar gevaarlijke zijde hebbeu Hij idigde met de verzekering te geven dat het vtrband zich in voortdoreude belangstelling kan verheugen Aan het door deil secretaris van het hoofdbestuur den heer J N van Hall uitgebracht jaarverslag ontleenen w f het volgende Het jiar 1875 70 was voor het tooneelverbond in alle opzichten een gunstig jaar Het ledeutid aanvankelijk 791 nam in dit jaar van 965 tol ongeveer 1000 toe De tooneclsehool leverde ook de vcrblijdendstc uitkomsten op zoowel de uinleg als de vorderingen der acht leerlingen 7 mi i jes en 1 jongen worden geroemd opnieuw bleek ichter een 3jai igc cursus onvoldoende aan den directeur en zijn echtgenoote wordt voorul hulde gebrjcht voor de zorg aan de kweekelingen besteed mu ir ook aan al de leeraren en inzonderheid aan mevr Kleine prof Lemcke s vertrek naar Aken wordt betreurd De boekerij der school is belangrijk vermeerderd de hulpmiddelen zijn alle in voldoenden staat De subsidiën van Z M den Koning BOOO en de eerste termijn der bijdrage van de Maat cti tot Nut van t Algemeen voor een nieuw te bouwen Tooneclsehool droegen veel bij tot den gunstigen ttuancicclen toestand Men hoopi spoedig te slagen in het vinden van een ïescliikt terrein voor de school De bekende declainator Hermann Linde gaf een gewaardeerd bewijs van zgn belangstelling in de school door een som van ƒ 100 beschikbaar te stellen bestemd om gecapitaliseerd uitgereikt te worden aan den of de leerling die het eerst in een rol van Shakespeare op het tooueel optreedt De afd s Hertogeubssch gaf een tooneelvoorstelling waarvan de opbrengst in de kas der tooneclsehool werd gestort Eindelijk wordt roet ingenomenheidN gewezen op de bepaling door de Vereeuiging Het Nederlandsch Tooueel in haar statuten opgenomen strekkende om een zeker deel van K door haar te behalen overwinst af te staan aan de tooneelschool Het hoofdbestuur heeft zich tot den minister van binitenlandsche zaken gewend met eeu adres waarin verzoctt werd dat Z Exc het verleenen van een rijkssubsidie aan deze eerste Nederlandsche tooneelschool in ernstige overweging mocht nemen Het bestuur heeft nog niet vernomen hoe de minister over dat verzoek denkt Het tijdschritt werd gedurende het tooncclseizoen geregeld uitgegeven Wat de werkzaamheden der afdeelingen aangaat wordt in t algemeen een gunstig oordeel over de werkzaamheid der besturen geveld Rotterdam Amsterdam Ijecuwarden den Haag Utrecht Dordrecht Gorinchem Gouda s Bosch Zwolle en Gent deden wat in hun vermogen waa om de goede keuze van stukken te bevorderen hielden lezingen enz Van I Deventer hoorde het hoofdbestuur niets van Antwerpen niet veel goeds die afdeeling moet als opgeheven worden beschouwd Na dit in den grondtoon gunstige en verblijdende verslag met toejnching ontvangen werd de rekening over 1875 76 behandeld Zij sluit met een vermoedelijk batig saldo vim 2114 99 in ontvang en ttitgaaf met een bedrag van 8871 30 De rekening der tooneelschooL in ontvangsten en nitgaven 14 322 64 beogende werd evenals de algemeene rekening ond dankbetuiging aan den thesaurier voor zijn uitnemend beheer goedgekeurd Vervolgens kwamen de begrootingen voor 1876 77 aan de orde De algemeene begrooting sluit in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van 6508 99 die van de tooneelschool met 8410 lenige fouten in de begrooting ingeslopen 7 o a het weglaten van den post van 1000 voor huur van het gebouw der tooneelschool werden hersteld en de begrootingen goedgekeurd I Hierop kwam in behandeling het praedvies van t hoofdbestuur om het tijdschrift voor alsnog onveranderd van vorm voorloopig te blgven uitgeven in afwachting van het nieuwe tijdschrift dat belangrijker en nitgebreider opstellen zal kunnen bevatten dan in het veertiendaagsch boekje mogelijk is De uitgever is de heer Beiers te UtreOht de radaotie de heeren mr J N van H U en A O Loffelt Het hoofdbestuur en de leden ïuUen aan die uitgaaf hun zedelyken steun sohenkea De aftredende leden van het hoofdbestuur de heeren H 3 Schimmel W J Hofdijk n mr Jnlius Vuylsteke werden als zoodanig met Ig st herkoMO Daar in IBÏS uieer dan in 1877 kans zou bestaan de leerlingen der tooneelschool te Arasterdam te zien optreden zal men in 77 liever de vergadering te s Hage houden dan te Amsterdam Na de pauze werden de vraagpunten ter bespreking behandeld die dikwijls aanlejding tot belangrijke causcrien gaven De heer Sraits boorakweeker eii landbouwer te Deventer heeft proeven genomen tegen de gevreesde aardappelzijkte Te dien einde heeft hij in den zomer het loof toen het nog groen was van een geheelen akker afgemaaid Het is thans gebleken dat er hoegenaamd geen zieke plante op dat veld waren terwijl op die akkers waarvan hij het loof niet afmaaide de aardappelen zeer door het kwaad zijn aangetast Te Wehe prof Groningen heeft naar men zegt eene poging tot vergiftiging plaats gehad door arsenicum op witte kool te strooien terwijl de kool nog in den tuin stond De man op wieu het blijkbaar gemunt was en zijne vrouw hebbeu van den kool gegeten en zijn tengevolge daarvan z aar ziek geworden Er is v n de zaak aangifte gedaan bij de justitie Men vermoedt dat wanguust in het spel was In het lyceum Saint J uis te Parijs heeft op de binnenplaats een hevig gevecht plaat s gehad tnsschen de leerlingen in de mathesis en die in de rhetoriek Het punt van geschil was zooals gewoonlijk vreemd aan de studie j ji rst toen de leeraars tusscheubeiden kwamen nam de vil lslag een einde Er wuren Iwee gekwetsten één lyid een kwetsuur aan de wang door een penneuies veroorzaakt de ander was dooreen hevigen vnistslig aan het oog gekwetst Voor het kriiiiiiifele gerechtshof te Weenen Ftaan thans terecht vier leden van den raad viin tw zicht der ontbonden Phosphaat mest intndeeleniiiaatschappij De beschuldigden zijn Ridder von Hohenblnm grondeigenaar en gewezen officier 1 dr Alexander Uilmanu Hongaarsch advocaat gewe cn militair in de financieele wereld zeer bikend ridder der Oostenrijksohe orde van het ijzeren kruis o a vant een pauselijke een Spaansche en ecu Hessische orde Karl Schellenberger gewezen directeur der eerste Oostenrijksche spaarkas dr Exte een der advocaten te Weenen die de uitgebreidste praktijk hebben en consulaat van het Credilorm Fertin Hun wordt tenlaste gelegd misbruik van vertrouwen en valschlieid in geschriften Belangrijke proefnemingen worden tegenwoordig bijde Cenirnlft Tehgriuif ndmiiiistratie te Parijs genomen met een werktuig van den heer Leüoir dat in 1877 op de groote lentoonstiUing zal te zien zijn en waarmede het schrift van den afzender eener depêche zelf wordt overgebracht zoodst deze uit de verte zyu naam kan teekenen Ook de ingewikkeldste teekeningenkunnen aldus worden overgeseind Dergelijke proefnemingen zijn voor eenige jaren reeds gedaan met een toestel van Caselli dat echter onbruikbaar bleek wegens de schailelijke zelfstandigheden welke moesten gebezigd worden en dat trouwens zeer onvolkomen uitkomsten opleverde Een zonderlinge ontdekking van dr Aug Chevreuse is de volgende Deze geleerde had opgemerkt dat wanneer men levende meikevers een uur nadat zij voedsel gebruikt hadden von hun kop beroofde er 4 of 5 droppels te voorschijn kwamen vnn een kleurstof die verschilde naar den aard der bladeren die de meikevers genuttigd hadden Op deze wijze waren reeds 14 verschillende tinten verkregen De heeren Nichlès hoogleeraar in de scheikunde Préclaire hoogleeraar in het teekenen en Chatelairt bouwkundige hebben bevonden dat deze zeirstandigheid gebruikt kan worden of voor ëénkleurige teekeningen evenals de Oost Indische inkt sepia ent of vermengd met waterverf en dat zij blootgesteld aan het licht niet verandert De kleurstof kan verzameld en gedroogd worden op glas of in schelpen en voor het gebruik behoeft zij slecht in water te worden opgelost In een dikke laag aangewend doet zij ziek als vernis voor Twee of drie meikevers zijn voldoende voor eene kleine teekening in waterverf Cobneille s HORACE De aanstaande opvoering van dit treurspel is eene gereede aanleiding om de schoons verzen van den groeten dichter te herlezen Wellicht kan het volgende overzicht het genot voor dezen of genen verhoogen De stof voor zijn treurspel ontleende CorneiUeaan het bekende verhaal der Horatiërs en der Curiatiëra dat speelt tijdens de regeering van Boma s derden koning Tullus Hostilios die in 678 v Chr Nuini Pompilins zou lijn opgevolgd Deze krijsfshaftigp vorst onderwierp een groot gedeelte van Bonva s n buren en hm zouden ook de Albaoeown door heni in een oorlog getrokken zijn die den ondergang van Alba tengevolge had Romeinen en Albaneezcn waren stamverwant ja zelfs zou Roma oorspronkelijk eene kolonie van Alba geweest zijn De vriendschappelijke verhouding die steeds tnsschen beide bevolkingen had bestaan had tot wederzydaohe huwelijken aanleiding gegeven en zoo zou o a een Albaan zijue tweelingdochters hebben uitgehuwelijkt de eene aan den Romein Horatius de andere aan den Albaan Curiatins en elk dezer vrouwen zoude nagenoeg te gelijkertijd aan drie zonen het leven hebben geschonken De beide tegenover elkander liggende legers waren nagenoeg even sterk zoodat zoowel de aanvoerder der Albaneezen als ïullus voor eMjf sauval terugdeinsde De vijandige houding doo veen paar anflere naburige steden aangenomen leidde tot een verdrag tnsschen de oorlogvoerende mogendheden krachtens hetwelk de strijd zou worden beslist door een kamp van drie krijgslieden uit ieder leger en de staat wier kampioenen de nederlaag leden aan den jiiidere onderworpen zou zijn Deze kamp8trij l i erd opgedragen aan de Horatiérs en Curiatiers wjer bloedverwantschap daartoe geen beletsel w is ja zelfs zou eene zuster der Honiticrs m t een der Ourialiers verlü fd z n geweest zonder dat ook deze betrekking een hinderpaal behoefde te zijn om tegen elkander op te tn kken Weldra lagen twee der Iloineiusohe k impioeuen in het zand doch de derde stond ongewoud tegenover de drie gewonde Mbaneczen Hg veinsde te vluchten en werd door het drietal achtervolgd zooveel huuue verschillende krachten dit toelieten H iruliiii verdeelde op die wijze zijne aanvallers en 7 If ougewond was de strijd nu hg man tegen iii in geworden was s ieilig ten zijnen gunsie b alist tn Alba aan lluini oiili 1 worpen In triuraf werd de overwinnaar nuar Itoma gevoerd doch voor de poorten Zf U hem zijne zuster de verloofde v ui len der verslagenen zijn te geraoet gt treden en item hebben vervloekt toen zij den door h iar voor haren verloofde geb irdnurdeu w ipeurok als buit in de handen van haren broeder z ig Deze ontstak da irop in drift en doodde haar Deze datd eischte stnif Obchte zelfs de doodstraf doch Horatias en zijn oude vader lieriepen zich op de diensten aan Roma bewezen inet het gevolg dat de straf verzacht werd Corneille heeft voor zijn fagtdie dit verhaal bijna otiveratiderd overgenomen en zoo verschijnen ten tooneele de overwinnende Horatius en die der Curiaticrs welke iiKt Ciunilla de zuster van eerstgenoemde zou verloofd zijn ook de Koning en de oude Hiraiius treden op Corneille heeft echter eene episode aan zijn gedicht toegevoegd die naar ons bêeie wi ten nergens verhaald wordt Hij stelt het voor als ot 8 ibina de echtgenoot van den overwinnaar eene zuster ier Curiatiers is Het tooueel inoet eeu zaal in het huis van Horatius voorstellen en in het eerste tooueel van t eerste bedrijf vinden we daar Sabina met haar vriendin Julia in gesprek Sabina beklaagt zich over den strijd en lulia dit aanvankelijk aan vrees voor Hoina toeschrijvende verwijt haar dat het haar als Komeinsche niet voegt voor het steeds zegepralende Uoina te vreeKen Sabina antwoordt t is waar ik ben Komeinsche want mijn echtgenoot is een Rofflcin maar mijn huwelijk zou mij een elsvenjuk zijn indien t mij bvlttta voor mijn geboortegrond evenveelhart te blijven hebbdn en beider overwinning evenzeer als beider nederlaag ts vreezen Rome si tu te plains que c est la te trahir Pais toi des enuemis que je puisse hair Ik geloof aan uw toekomstige grootheid ik weet dat de goden de wereldheerschappij voor u hebben weggelegd en t vervult mijn ziel met vreugde Trek over de Pyreneën naar t Oosten naar den Rijn naar Africa Mais respeote one ville i qui tu dois Romule Ingrate sonvienstoi que dn sang de ses rois Tu tiens ton nom tes mars et tes premières lois Albe est ton origine arrSts et considcre Que tu portee Ie fer dans Ie sein do ta roere Julia verbaast zich daarover omdat zij lot nog toe van die gevoelens uiets vernam maar in stilte de gelatenheid bewonderde waarmede Sabina alle andere belangen aan die van haar echtgenoot opofferde En Sabina erkent dit zij was er trotsch op eene Komeinsche te zijn zoolang er hoop op vrede bestond zoolang de obrtog slechts uit lichte schermntselingen bleek maar nu het een strijd is geworden op leven en dood nu er na de beslissing niets meer overblijft Ni d obstacle aux vainquenrs ni d espoir aux vaincuk nu kan zg geen partij meer kiezen maar zal zij han tranen aan den overwonnene aan den overwinnaar haar haat scheuken Vervolgens treedt Julia in e n vergelijking van Sabina met Camilla Deze waa vroeger ia denzelfden toestand geweest waarin Sabina thans verkeerde dofih sedert de beslissing nabij was was zij geheel veranderd en hoewel met Curiatius vefloofd vol blijdschap Dit wekt bij Sabina achterdocht en sij vreest dat Camilla haren broeder ontrouw zal worden en aan üt irensc ien rw BQm iqsvhen ridder Yalerina den Albanees zal opatferea Zg draagt Julia op dit eens te ondenoeken Tegen het einde van dit tooueel treedt Camilla welke rol a s Maandag door Madr Agar vervuld wordt op en Sabina laat haar met Julia alleen Terstond biykt evenwel dat de gemoedstoestand van Camilla niet veel van die van Sabina verschilt Comme elle je perdrai daas l nue etl autre armee Eu als Julia haar tegemoet voert dat Sabina er erger aan toe is daar zij reeds getrouwd is en Camilla nog slechts verloofd Ou peut changer d amant mais nou changer d éponx Oubliez Curiace et teeevez Valere verzoekt Camilla haar dergelijke raadgevingen die haar tot misdaad verlokken voor zich te houden Uit een korten woordenstrijd over het al of niet misdadige dat in het volgen van Julia s raad gelegen zou zijn weet deze aan Sabina s begeerte te voldoen om de gedachten van Camilla ten opzichte van Valerius te polsen Zij plaagt haar met dien ridder maar Camilla sjyielt open kaart en komt er rond v ior uit Ie ards a Curiace one amitié trop pon Pjur sjiilfrir plus longtemps qn on m estime paijote Uit het verder gesprek blijkt dan ook dat de blijde steiinniiig waana Camilla verkeerde moet worden toegeschreven aan een gunstige voorzegging die zij v in de goden had ontvangen en die aldus luidt ff lbe et Rome deinain preiidront une autre face Tea voeui sant exancss elles iiuront la paix Et tu seras unie avec ton Curiace Sans qu anoui inanvais sort t en sépare jamais Doch de indruk van dit gunstig orakel was zeer verzwakt door de afgrijselijkste droomen vol bloed en lijkeu van den jougsten nacht Ojk het feit dat het er meer van heeft dat op dien dag een slag geleverd dan vrede gesloten zal worden verontrust haar en Julia kan haar onrast niet doen bedaren want haar Curiatius verliest zij in ieder geval Soit que Rome y soccombe on qu Albe ait Ie dessoos Cher amant n attends plas d etre un jour mon époux Jamais jamiil ee mm ne sera pour nn homrae t ui soit on Ie Doch deze woonji n zgn door haren verioofde gehoord Hij tr cdt ten tooneele en verzekert haar dat hij nrich het eene noch het andere zal zijn Zal hg dan den stryd ontwijken vraagt Camilla ontwijken om harentwil Wie daarvoor hem moge veroordeelen zij niet Maar vraagt zij verder weet mijn viSrer het dat gij in zjjn huis zgt bg die den staat boven zijn gezin en Roma bov u zgn dochter stelt zal hij u als schoonzoon of als vijand ontvangen Als oluouKMia is t antwoord mgnr t is niet uit laflieid door verraad dit hij zich daar bjvindt hij heeft steeds dapp r gestreden met ague landgenooten en zgu eer ï teldi tiij even hoog aU zijne liefde voor Camilla Duurde de oorlog voort hij zou voor Alba blijven strgden id smachtte hij ook naar CamilU maar er is geen oorlog meer De vrede is geslatau La paix a qui nos feux doivent ce beao succes En op het driftig vragen van Camilla en Julia geeft hg een verhaal van tgeen tot die blijde uitkomst heeft geleid Hij verhaalt hoe de legers sUichtvaardig stonden toen de Albaneesche aanvoerder tot de Romeinen het woord richtte en non er op wees hoe de vriendschappelijke verstandhouding hoe bloed en aaiiverwautichap van dezen krijg afkeerig moesten maken die noodzakelijk met verdelging van feu der strijdenden zou eindigen Zoo komt bü tot het voorstel om van weerszijden een drietal mannen den strijd te doen beslissen Dit voorstel vindt bgval Er heeft terstond een verzoening plaats en terwgl hij tot haar spreekt is men bezigwn weerszijden de kampioenen te kiezen Binnen eeu paar uren zal alles beslist zijn en de onde vriendsehap zal herleven al zijn beide steden dan ook onder hetzel de bestuur vereenigd Om deze blijde tijding haar zelf te brengen was hij met hare broeders uit het leger mede gekomen en haar vader had den huwelijksdag vastgesteld Tot hem begeven zg zich om dien te vernemen JAARLIJKSCH VERSLAG van de Vereeoiging tot voortdurende ondersteuoiog der nagelaten betrekkingen van verongelukte viaschera der Reederyen te Katwijk aan Zee n Noord ivgk aan 2ee In het a eloopen boekjaar zijn ontvangtti Aan contributién van de Reeders die zulks gedeeltelijk van de inkomsten dar viaschers afhouden van 50 Bomnhaitiin Vt Satw li 4 3 O 1 1 809 48 1187 88 van 9 Boqisohuiten te Nooipdwük a 3 Ïl aan jaarl bijdrage van fA et of hpoger aan renten 10 aan een gift vfn N N $nttlngendoor Mr $ 5 L P t De Vereeniging heeft dit jaar ondersteund SI weduwen 44 weezen eu 2 bejüardei e e rti itr laten betrekkingen van rte vtDiis elM t b pfttimi g der Boraschuiteii de ludn trie dr Dne T br ef r Zorg en Vlijt Vrouw Nei lije Katwijks Weljij 1 e Adrians Katwijks We varen de Jonge Dirk de Virr Gezusters de Drie Gebroeders Victor Jacob De hopende Visscher Vrouw Jacob Vrouw Johanna en Vrouw Catharina De Vereeniging heeft in dit boekjaar uitgekeerd 2499 85 gedurende de zomermaanden 1 25 voor elke weduwe 0 87 j voor eiken bejaarde en f OM voor elk kind gedurende de wintermaanden ƒ 1 50 voor elke weduwe ƒ I IO voor eiken bejaarde en ƒ 0Ji5 voor elk kind per week Het kapitaal bestaat nu uit eene inschrijving op het grootboek der Nationale Werkelijke Schuld 2 jpCt 37 000 nominaal belegd in de Ijeidsche Spaarbank ƒ 2900 belegd a deposito ƒ 3955 89 en in contanten 1044 92 De Vereeniging eindigt haar v frslag roet oprechte dankbetuiging aan allen die hare pogingen hebben ondersteund en tevens met den wensoh dat men blijft medewerken om het fonds door jaarlgksche bijdragen giften en legaten te schragen De Veremiging voornoemd SAMUEL LE POOLE Voorzitter A VAN DRIEL Secretaris LzroiN 21 Juni 1876 Aan de Goudsche vrienden van bovengenoemde Vereeniging wordt hiermede kennis gegeven dat binnenkort de jaarlijksche bydragen per kwitantie zullen in ontvangst genomen warden In het vorig jaar werd als netto bedrag aan de Hoofdcommissie te Leiden overgemaakt de som van ƒ 60 80 Met dankbaarheid vermelden wij de bij den eersten ondergeteekende ontvangen bijzondere gift van 2 47 De Goudsche sub commissie meent nogmaaM deze goede zaak aan hare stadgenooten te moeten aanbevelen Het bedrag der jaarlijksche giften is op minstens 50 cents vastgesteld terwijl elke bijzondere bijdrage in eens ons welkom is eu onder het volgend verslag gaarne vermeld wordt De Subcjmroissie voornoemd M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v n CLOET ü IJSSEL DE SCHEPPER GooDA October 1876 Vergaderias van dan Qemeenteraad ZATBRDAG 2S ocroiïKit Teirrofcoordig de hh aii B ritvu IJxeudooTD TOon e i l de leden behalve dfn hetT GoeJeiraaifeo De Dotoleo lier vorige vergSilfrinf wordrn gpIeuQ CD ntAll door deo heer Krao rihiir oainiierkiaK nordt geinukt dat b de pust klokken ui t was gcuicld dat H eo W een onderzoek zoudeo doe ointreQi dt ii prys d r oiiDuutwijzers eii dU door dea voonitter ii wederl gd nju dezelve oa er nderd gearresteerd Iuf eku DHn zgo PCD voorstvl vaa B en W die om l et aanhoadead gifbrek van hulpond rwijzfri 7 rijn er benoodi et ne tracttioeula itrhooning ourdrdtjeH fn wel in dier Toejtte dit di bi ZoldigiOif nn hiil ti iid rwi zt ri b ratftt d SO tot 650 prr laar kiul 11 ui S kldMtn naar outlerJom eerit kUsif btu ilfu i r r 0 twei de klasse boten 21 enbeneden 25 jami 600 ti d kl iHSf hoven 85 jaren f650 en die v oi li ili i ij t r i i cie van hwifdooderwyMirTin f 67 t i8ó II d tptdeeld lu S klauea elf eerste kUsar gen v Jiti i ti U ude ƒ 675 turedekliUf mor Am 3 dii iif l tr n ducb gi en 6 dienstjaren ttUItude ƒ 701 tn dt rdt kU meer dun 6 dieoitjarcn iellende f 72 dr hulpuiidrirwijicreaaen genieten in iedenkltsef ƒ 0 luiüd r ter vitie i eoe miui e en de HegenteaseD der beide gasthmtea die door het bedanken ven mevr Roijaarda Carp eeD aaabereliog inzenden waarop ge ila itit zgn mevr Steen § Zgoett van der Does en meTr bctioiOeteld au der Qoi t choulen ter viaie en benoeming in eene volgende vergoderintc eene misiive van de Commiasie oterdt Stads MnzielcBchool inzendende een dubbt 1t tl ter nanbeveliog door het bedenken van Dr H Uut de bchepper waarop geplaatst zijn de heeren M Sprugt en C S B uielt ter isïe en beDoemiog ia eene volgende vergadurmg Aen de orde is een voorstel van B en W tot tt rhooging ifan den post op de bcgroatintc van uitgaven dienst 1fi uitgetrokken voor uUlceenng aan het Eyk oor het aandnl in de kwade rasten wegens de Directe belutingen dit wordt ilgemeen gofdgekeurd Het verzoek van d n beer i van KraaeDbarg tot htt aaa ben verkoopen vau grond san de Vest met het daartoe betrekkelijk rapport van M en W de heer Stravir wit omdat het MogewaasuD grond is tegen f 1 de eentiare afstaan Omdat het voor ngverheid bestemd is de voorz Mgt dat de gewone prga thans 2 50 is het voorstel Straver vindt gfeoe ondersteuning en daarna wordt bet voorstel van B en W Om dien grond af te staan tegen f 2 50 de centiare aauge Maen net 16 tegen 1 stem 4ia van den beer StraVer I Alsnu gut toen over tot é p stemming over het voorstpl na den beer Metaeraakw om aan den bcw H J Staen fgen f ii toe te leggen voor de te geven openbare loe nraarover in de vorige vergadering de stemmen hebben ge toakt met 9 tegen 7 stemmen wordt tot de to lage besloten Na mschtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te gertn xonder reiomptie neemt de Toorx het wooM zegt dat het heden jnist 2S jaar geleden was dat de gemMoteraad voor bet eerst onder de tegenwoordige wet vergaderde den ingmeteDtn cea eohtstraeksehen invloed toekende en i nburheid vanckerde van de 15 Men die toen daarhy tageniioQtdig varen z n er naelecbtt een 4tal meer namelgk de hh Fortftijn Droogleeiar Remij Virnlj en prince