Goudsche Courant, woensdag 1 november 1876

i Vrijdag 3 November N 190S 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDÜebiad voor Gouda en Omslreken kwrto prok de loort daarop hirtelijk toe roor nllfs wit ly Küor ïoudit grdun ffaaddeo ea lu het bijzond r deu h er Viruig dif 23 j reu df betrckkiu mn Ut th i Art ei aide en verKocht tea slotte heen ein khui ti ilit t naiDfDs de ledeo iftD den raad den ircrftBrie m fii mpe ite pnivauger aao te D iiiCD als etu blijk au buo ciK ti g 1 vtr aderiug dit loejirfclicndr narit de hrer f i luijti Üiui cli p er liel wiwrd diiokt mn woorï oor yim ev ii rdutie lm sef ii iJiiurDa kcdaakte ld hetf Virulij op liHrtilijke vnjzc e ciidigde de tePiriinsrtiitr Gevoijdriu Toorwirpeu a iu et Bureau Tail Pulitie mlhier lldepoueerd jl i Een TjLleiue PuètemoiiB iii i iet eeui e ceuteu eea kkiu Sttuteltje au Ceintuurl tt kopereu kuoopje ea mMalea ICriuq e ceu P rjeiuüiuiuie m t twee poitirglla Laiatst BeiücMten BtantUlOpel so Oct De RUbsiache gezan itereii e lie bgeenkb nisi gebnd met deu groot n VerVolgfija aju de gtzaiitea der zes groot niedeuibg elkaar gej oiueu Ook de lurksche a a lis bijteiigekomeu Mea heeft eeu irredeili4ruk oiitvangea l I iliUeS 30 Oot Heden iq de buit igewoBe itting der Ikaniers geopend De v orzitters Tan den Senaat en de Kamer brengen in hprmBerin dat de biireaax iro de taitengewoue zitting ouiftrande Mijlen De Senaa I heeft zijn eerstvolgend ïittii op Jlaandaj bepaald Het voorstel omfp nt d e dmiuistratie by hetl leger is het eent aan J de orde gnteld I C0HBH 8P0NiJENTIE Dt bgeiODden itiikktia vaD Tean blaaw en lao Ben ipailgut wordoD lo volgeode on geplasiit UB RedAQTIK Burgerlijke Stand GBBpRGN 17 OrI Jühoona Piel riiella oiidera F vao Mwiren bd L H Jousteu ururdus Jub tnQe8 uuders G J in Willigcu ea G iafebtr 8 bcrHrdi ouders H 4e Ihuw e Jl bluijur 2U Eliznbetb uudcri vao lei Zwalin an A C bianii iO Feiue ouders ü if a I tn T M BroDwers OVERLEDÏN Oct J Wakier 9 d I J J van Oorsehst 7 L deu Uiideo I ni G M Viaacber I ïl J Philips wed Flankeo 82 j I ADVERTENTIE I ♦ Getrouvd ANNE MARIE ELIZE SOETERS van Utrecht IN JOHANNA CATHARINA van MAAREN I die ook namens wederzijdsche betrekkingen hun bartelgken dank betuigen voor ile v le blijken van belangstelling by hun hawelyk ondervoiiden Gouda 27 October 1876 Voor de vele bewjjzen vaa ieelneming ondervonden by gelegenheid unzci ViSi Ki ÏWINTIGJARIGE ECHÏVt RL vKilNG betuigen wy onzen hartelyken dank d iu Vrienden en Bekenden zoowel bmueu uU buiten deze stad B H VAN DB WERVE C VAN DB WERVE Thih Gouda 30 October 1876 De ondergeteekenden bet ugen bij dezen hunnen welmeenenden dank voor de van vele zijden ontvangen bewyzen van beUa atcUing nailat in de zitting van den üeiiieei rraad op Zatnrdag 11 door den Voorzitter iieu eeu hartelyk herrinnerings woord was tne espiukcn W J FORTUUN DRüüüLEEVEa J A REMIJ G PRINCE Gouda 30 Oei 76 De ondergeteekende betoigt hiermede cynen hartelyken dank aan H H Leden en Officieren der Sociëteit db BÉostu voor de welwillendheid en het vertrouwen in het tydsverloop van negen jaren van huii ondervonden Onder dankzegging UEd Dw Dienaar W G VAN GEELEN GoDii 31 Oct 1876 CommiaBanaseu Toor du Weidiog eu uitdeeling van SOEP te Gouda hebbeu de e r honiie Stadgenooteu kenuia te geven dat zjj voornenieua zijn eerstdaags rond te gaan met de Lijsten ter Inteekening van SOipIPKAABTEN Toor deu 8an$taanden Winter Zy nemen de vryheid de deelname daartoe bizonder aan te bevelen ten einde by te dragf n tot instandhouding van eeue der nuttigste inrigtingen alhier Nam s Commissarissen voornoemd W J FOBTÜIJN DROOGLEEVER Voort F C rin ZEULEN Secret i 6ou4a 28 October 1876 TERIJEN STREGELING der JiiVinterdienst ÉTKANTOOR éOUd A aldaar Wtegep 10 Cent e ii sgeviif l 1 van de Vaart mi het i Oe Dir tremmiii M M r liech tst he Verlaat BÜRGEMÏ TER en WETHOUDERS van Gouda brengep ter algemeene kenni dat de VAART door het Moordrêchtsche Vplaat in plaats van tot 1 Novemb aanstaaikf o tot den 8n dier maand zal zyn AFGESL0T N Gouda den 30n Oct 1876 1 Burgemeester en Wethouders voorlfoerad De Secretaris De Burgemeester Droooleeveb Foetoun van 6Baoi N IJzKNoooaN F BARTINfi POTBOCRAPHE Oouda Oostbaven B n 14 Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER PLIN UITGEVOERDE f If Elf Tlli W N RAAIJMAAKERS Banketbakkbb Havbn hteft voorhanden Deliciens gevolde Fransche Chocholaad Bonbons Pralines met liqueur en a Ia crème Poeder en dnnkChocolaad in verschillende pryzen Zuete Chocolaad met en zonder Vanille diverse buitenlaadsche lijue Likearen Vruchten van Bordeaux aa jns en a l Eaa de Vie etc etc Commissarissen voor de bereiding en oitdeeling van SOEP locaal Proveniershuis vragen een Bekwamen KüK en eene VroHweiyke BEDIENDE AAI IBE8TEDI G DER BENOODIGÜE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRIGTING te ou ja gedurende het jaar 1877 op WOENSDAG 1 NOVEMBER 1876 s avonds ten acht ure in het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd lokaal Namens het Bestuur r xi p HOOOBNDIJK Secretarü V De l oodigde Steeskolen tot I Mei 1876 Engetóéh Leesg ezelschap Er kunnen met 1 DECEMBER n jg DRIEPERSONEN lid worden van bovengenoemdgezelschap i Inlichtingen geeft I J I de waam Directeur Mr j1 FOfiTüUN DRO OGLEEVER somNifi AAN som Beleefd bevelen wy ih de aandacht onzell Stadgenooteii ijanm on ze PHOTOGBAPiM fi van GOUDA in Cabinet formaat f Op aanvrdag worden zy ter bezichtiging afd tógeven 1 Deze PlfctographSen mnnten nit door fraaie bi f rking tgepa 4 et goedkoopen prg i I il Gbbb HARIING j jz popbare Verkoopir i j 1 Jte VADDINXVEEX op VRIJDAG den 17 NOVEMBEli 1876 des vooiimiddags ten 11 nire in het Logement dbi St JoBia aldaar aan het dorp van een Hechll en Sterk I i Huis mêt Schuur WERKPLAATS ERVE TUIN en GRüXD te zamen ingerigt en gebruikt wordeuUe tot VERWEBSen GLAZENMAKERS AFFAIRE staande en gelegen aan het Dorp en binnen de Gemeente Waddinxpeen Breeder by biljetten en informatiën ten kantore van deu Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Phoi Oost Haven B No 14 tan de Kiezers Ten allen tyde is het kiezen een der meest moeyelyke zaken geweest en daarom wordt het aloude spreekwoord zoo practisch waar die de keus heeft heeft ook den angst terwijl ik geloof dat wy in ons Vaderland daarvan dezer dagen eeu sprekend bewys hebben gezien Het zyn echter geene staatszaken welke ik wilde behandelen maar alleen slechts op een voorbeeld wyzen omdat het met vele anderezaken hetzelfde geval is Kandidaten artikelen worden tegen alle kwaj len tot in bet oneindige aangeboden zoodat het in vele gevallen zeer moeyelyk ia tot een keus te geraken Rhumatiek is een kwaal waarvoor thans buitengewoon veel middelen zyn welke voornamelyk bestaan in Watten ennnverryat weder de groote vra welke men kiezen moet Wy willen de rhumatiscbe lyders hierin eeuigzinte te hulp komen door aan te toonen dat Abshaubbin de eerste en ook de eenige is geweest welke het praeparaat bezit om Watten te bereiden welke het rhumatiek geheel verwydereu hetwelk zoo algemeen bekend en erkend is dat men op alle mo 4elyk wyze heeft getracht dezelven na te maken waardoor het voor elk denkend mensch regt dnidelyk wordt met vertrouwen de keus te kunnen vestigen op de ABSHAÜBINSof ANTI RHUMATISCHB WATTEN welke a 30 cente per pakje te bekomen zyn by A BREETVELT Az te Delft en verder by T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN I A PRINS Zevenhuizen T W DïN UIL Schoonhoven 3 GOÜDKADE Botkoop OTTO HOOGENDLIK U k a d IJ mI A REIJNART Oostpoort Rotterdam 3 H KELLER in Zoon Weste Wagenstraat Oeuda Druk van A Brinkman Bij dese Courant behoort een BijToegsel Bn den itgever dezes is nog ingekomen voor de WEDUWE met VLIF jeugdige KINDEBBN De Werklieden der Pottenbakkery deHespel 2 40 v V 1 TotMl 53 6 A BRINKMAN Voor meerdere giften houdt hy zich aantievolen ag gatB I II I II Kennisgeving IXBIGTINGKN WEINKE OEVAAE SCHADE OF KINDEK KUNNEN VEROORZAKEN BÜEGEMEBSTER en W1CTU0ÜÜER3 van Gouda gelet op art 8 der wet vau den 2n Junij 1875 SaattUad uo 95 doeu te weten dnt zij vergunning hebben verleend lo aau A üUZENU enz ne reglverkrygendeg tot het oprigleu vau eene ülikslagcrij in het buis in de Kleiwegtteeg wijk N no 259 kadaster sectie B no 33 9 0 ma L SOET en zijne regtverkrijgendic tot bet oprigten van eene 5uiederg iu bet huis aan de Peperstraat wijk K no £ 6 kadaster sectip D no U99 3o aan J 11 KOK en zijne regtverkrijgendeo tot het oprigten eeuer Smidery iu bet buu in de St Authouiestraat wijk Q uo lOU kadaster AeetU 0 no 735 4o aau J DONGELMANdeo zijne regtverkr enden tot het oprigten vau eeue Slagerij in het buit in de Kruidenierstraat wijk O uo 191 kaduster Sectie D uo 730 £ o aan J v KRVNENBUfiG en zyiie regtverkrijgenden tot bet oprigten van ttiic Koren Wyuatoker op een perceel aau de Vest kadastraal bekend in Sectie D uo C83 U19 eo 1755 Gouda den 31n Oct 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolekvkk Fobtuhn van Bbeoin IJzbndoobn BUITENLAND BiiUeiilaiidscli Uverzitbt De wapenstilstand z binnen 48 uren gesloten zyn zoo telegrafeert ineu uit Koustuntiuotel waar ludcrdaad reeds besloteu was oin het Russische voorstel aan te nemen Maar nu komt daar nog by een ultiniatum waarin Rusland op verzoek der benarde Serviërs den eisch stelt dat de Sultan zich biunen twee etmalen verklare Er is geen twyfel of de Purte zal den wapenstilstand aaunemen en daarmede zal vooreerét de vrees voor oorlog geweken zyn Het werd tyd dat Rusland tussohen beide kwam Alexinatz is atormeuderhiiud door de Turken vero erd en geheel Servië ligt voor hen open Als de wapenstilstand niet dadelyk doorgaat staan de Turken weldra voor Belgrado De s uj it Jtlg Zt bevat in haar jongst verschenen nummer een bericht uit Berlijn over den afloop der verkiraingeu Al de verkiezingeu zyn thans bekend er zijn gekozen 177 nationaal liberalen 86 leden van het centrum 66 leden behoorende tot de party van vooruitgang 36 vrye oonservatieven 34 conservatieven van verschillende fraotién 15 Fobsn 14 leden wier staatkuadige riohting tot heden niet bekend is en 5 particularisten Niettegenataande het niet heeft ontbroken aan de vereischte aanmaningen om in grooten getale zoo mogelyk voltallig den Rijksdag te doen openen hebben de leden daaraan weinig gehoor gegeven Er waren in den Rijkadag bij de plechtige opening der zitting slaohts 184 leden tegenwoordig zoadat het Huis geen bednit kon nemen Ook de tweede zitting is wegens onvoltalligheid vrnohtelaos geweest De voorzitter de beer v Forokenbeok heeft aan het Hais medegedeeld dat verscheidene wetaoijtwerpen door den Bondsraad bij het Hais zyn ingezonden Onder deze bevindt zich ook dat betreffende de begrooting over de drie eerste maanden van het jaar 1877 Te Luxemburg is bat monanient onthuld ter cere an wylen prinses Hendrjc gemalin van den PrinsStadhouder opgericht BINNENLAND GOUDA 2 November 1876 Voor de acte in wiskunde deed Dinsdag een candidate het exdmsu met guiistigen ui lag nl mej V H C Mir chael dbier Vour de handwerken werden toegelaten mej C J A P Kky dlleen voor nnt en mej A A Lunenburg alhier De Ie luit W N Eoldaais van het 4de reg infanterie ia gedetacheerd by het dep van oorlog ten einde daarby san het bureaa personeel en militaire Ziiken wirkzaam te zyn De beer W van Elden kukprediker te Hekendorp is befoapen tot pred te St Hmis Gisteren uvoml vierde het Oade mannenhnis alhier leest En gH ii n onder Hei was toch 25 jaar geleden lat de tegenwoordige directrioa mej J K mpe aan het hoofd kwam te staan van dat goede gesticht Hoe zy zich van haren plicht kweet geduiende dien tijd is hier de plaats niet om er over uit te weiden maar wie gisteren fvn kijkje genomen had lu t Oad manueiihuia en gezien hos rcganteu ea regeutaasw de luwouers vau het geaticbt en vele vrienden rau de jubftans op dezen dag Gistiren had de feestelijke opening plaats van het Nüurdzee kautial l M in Koning kwam gisteren voormiddag ten 11 ure vuu bet Ijoo te Amsterdam aan Tegcii elf uur ongeveer waren de gcuoodigden grooti n lc 11 op bet feesttereiu aangt komen Toen ten Dugevtxr I2V4 ure de tad Breda in de sluizen was gi arrivi erd liet zich de muziek hooren en ouder de daverende loejuichmg der tairyke menigte en onder het gibului r van de ealutsohoten van Zr Ms stoomschip larpwtu knain Z M de Koning vergezeld vau dl n Commissaris des Konings lu Noord Holland jhr Roell deu Burgemeester van Amsterdam jhr Den Tex en de Directie der Kaalmaatschappij in de tribune en werd aldaar door de Minister onderscheiden gezanten en de Directie der Kaïiaalmaatacbappij ontvangen De Liedertafel Amftelt Mmnenkoor hief hierop een feestlied aan De heer S W Josephus Jitta president der Kanaalmaatsclmppij sprak hierop een rede uit Later aan boord teekende de vorst de oorkonde waarin de opening van de haven de IJmuiden wordt geboekstaafd ook de ministers de burgemeester van Amsterdam directeuren der kanaalmaatschappy teekenden het stuk Het luidt als volgt Op hedbn DEN ISTEN NOVÏMBE VAN DIN JABE MDCOCUXVI 13 DooB Zhni Majesteit Wiilem III Konino deb Nedeblandïn Gbootheitog van Luxembhbo enz ENZ DE HAVEN VAN IJMUIDKN OPENGESTELD BH DAAEDOOB DE GEDACHTE VERWEZENLIJKT IN MDCCCXVI DITOESPBOKEN DOOB ZIJN DOOBIUCHTIOEN VoOBZAAT Koning Willem I die Amstebdam s Handel en SCHEIPVAABT DBN KOBTSIEN WEG NAAB ZBB WEES DOOB Holland op zijn Skalst Vervolgens werd de reis naar de stad nvaard Omstreeks half vijf kwam Z ST aan den Qoaterdokadyk van waar hij de reis naar het Loo aannam Geheel Amsterdam was in feaotdos gehuld van 7 eer vele woningen wapperde de vlag en op vele plaataen waren toebereidselen voor illuminatie gemaakt Aan den feestdisch in het Paleis voor Volksvlijt namen driehonderd gnsteu deel onder welke alle Ministers behalve deu Minister van Marine Het detachement van het 4e regem infant dat ter versterking van het garnizoen te i Amtterdam was gestationeerd is gisterochtend naar hunne garniioonln te Leiden en Gouda teruggekeerd De gemeenteraad te Moordrecht heeft besloten tot het afschaften ven de buitengewone winteravondschool die gedurende 6 maanden 4 malen per week van 7 tot 9 uur werd gehouden voornamelijk voor laetlingeu die in de fabrieken werkten Mët het oog op de wet op den arbeid der kinderen in fabrieken achtte men en alleszins terecht het varder bestaan dier school met alleen onnoodig maar zelfs siAiftdelijk Het kiiid kan toch tot 12 jaren de dagschool bezoeken terwijl nu het schoolverzuina op de dagschool stond bevorderd te worden door die buitengewone avondschool Te Moordrecht is in de vorige week de eerste wintervergadering gehouden van het departement Moordrecht en Gouderuk der Maatschappy tot Nnt van t Algemeen By de opening der bijeenkomst wees de Voorzitter o a op den bloei der spaarkas Deze nuttige inrichting wordt al meer en meer op pnjs geschat hetgeen daaruit blykt dat het aantal inbrengers in den laautcu tyd allerbeUingrijkst ia toegenoinen 9e voordracht voor onderwijzer aan de tweede opünbare Ugere schoei te Zevenhuizen i iu de Rotte be itaat uit de heereu Areutsen te Leksmoiid Nijseu te Bloakensgraaf en Corbiin te Warmeuhuizen Gedurende het derde kwartaal van dit jaar is de Bijnbru te Alpben gewipt voor 5842 schepen De Gemeenteraad te Woerden heeft de begroeting V 1877 vastgesteld als volgt Inkomst 41 686 98 uitgaven ƒ 41 549 61 Ouder de inkomsten komt voor opbrengst van belastingen 24 513 79 waaronder 9 200 aan hoofdehjken omslug By de uitgaven zyn uitgetrokken o a voor het onderwijs 6 724 70 Blyken de jongste by de règeeriug ontvangen officieele opgaven omtrent den stand der veeziekten in Zwitserland loopende tot 19 dezer was het monden klauwzeer gedurende de eerste helft van October aanmerkelijk toegenomen Het De uitslag van de Dinidag afgeloopen nqaara examens voor het lager onderwijs in de provincie ZoidHolland iji als volgt hoofdonderwijzers 21 toegelaten 31 afgewezen hoofdonderwyzeressen 6 t 3 a hulponderwyzers 32 t 27 a hulponderwyzeressen 20 t 11 a Franscb onderwyzers 6 t 37 a id onderwyzeressen 12 t 13 a Eugelsch onderwyzers 3 t 8 a id onderwijzeressen 11 t 3 a Hoogduitsch onderwyzera 4 t 9 a id onderwijzeressen 4 t S I a wiskunde onder yzers 16 t 16 a id onderwy zereaaea 1 t O a teekenep onflerwijzera 1 t 6 a id onderwyzeressen 1 t 1 a handwerken onderwyieressen 48 t 18 a landbonwkunde onderwijzers 1 t 2 a gymnastiek onderwijzers 3 t 6 a id onderwyzeressen 1 t O a en rekenen onderwyzereaaen 1 t O afgewezen In de Dinsdag gehouden zitting van den hoogen raad werd kennis genomen van het catsatis beioep van W S d B te Rotterdam door het geiw itahof te s Grfivenhage veroordeeld in eene geldboete van ƒ 100 wegens het zonder vci nnning Oprichten ea