Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1876

V iiiededccleu eu dat htuft lay op het idee gebracht I OU hct t walgen p t eg i ufa l wooidje m£e te pratcu hp mde dat crn gp Oordje al wordt het dun raaar duor een werkman gezegdj toch wel eeu goed plaatsje zal vindeu omdat het een zaak geldt waar velen beUng bij hebben eu wel over de BBANnWXSR t Is zeker niet aangenaam wanneer men s nachts in zyne zoete rust gestoord wordt door het schrikkeiyk gerucht dat er rgeu brand ia nog minder eangtaïam i t ow d n dtdeUjk het bed te vcilaten eu een poosje met de brandapait te gaa exerceeren Evenwel heen de ondervipdiug geleerd dat er altyd nog veel werklieden wareu die in weerwil daarvan dadelyk bereid zyfi om dieu gevreesden vyind ta gaan bekampen waarby niet zelden vooral voor pyp en elanglei en een uat pak of andere ong nwkkeo oi ichieten Maar daar worden zij voor betaald Ja wel als wij hard ons best doen en de brand i in 2 ii 3 uren gebluseht dat hier gelukkig nog al veel gebeurd is 1 dan genieten wy een belooning van 24 a 36 centen 1 getekend tegeu 12 eenten per uur Wkariyk niet te veel vdoch wy komen er niet by te kort dan eea weiuigje nachtrust Maar komt er brand terwyl wy op ons werk zyn dau is het erger By onze bazeu ik spreek ove tim meriieden eu metsdlaars verdienen wy U centen per uur n gaan wjylnaar deu brand dau 1 et Behalve die toegiftje welke ik daar straks noemde lydeu wy by onzen arbeid aau de brandspuit iede uur i et schade eu dat is toeh niet billyk dunkt my 1 Nu is t wel waar dat de spuit die het eerst water geeft een mie ontvangt doch daar deeleu degewv die niet by die spuit behooren ook niet iu mede Daarom is het dunkt my el noodig dat het loo by de brandweer gelyk of iet hooger ge teld wordt dau de loonen welke wy by onze bazeu ontvangen eu vooral voor nijp en slaugleidèrs nog iet hooger j omdat deze het gevaarlykste werk verrichten Ik hoop eu vertrouw wel dat onze geachte Opperbraudmeetter eu Brand meeater deze zaak wel eeus zullen overwegen uu tevens hinne onderhoorigea te helpen tot het verkrijgen van een biUyk loon anders vree ik dat de liefhebberij om lid van de Goudsche Brandweer te zyu by velen zal varilauwen of verdwynen EEN SPUITGAST MARKTBERICHTEN Goud 2 November Poldertarwe puike witte 11 60 a 12 23 Mindere ƒ 10 75 11 25 Kogge puike 7 7S a 05 Minderer7 a 74liU Voer 6 25 a 75 Gerst 1 puike ƒ 7 25 C Mindere 6 25 è 6 75 I Haver zware 6 ƒ 5 60 Licjite 4 25 4 75 I Ter kaasmarkt van gisteren wafen aangevo 120 panyen kaas den handel was vhig pryaen van 28 ƒ 34 zware tot 37 1 De Veemarkt met goeden aaifvoer den handel vlug vooral in iérste kwaliteit inferieure soort ging traag I vau de hand vette varkens van 23 a 81 centapar half kilo magere varkens en biggen vlug schapen traag te erkoopen U u r g e r 1 U It e Stand OoudA OEBOBEN H Oct Leuuriliu ouden L vin dea Hemd M A M HloUsnd OveRI EDBNi 31 Get B C Boot as 3 m REHliWU 1 Hm J vis Eiik m A Ksppatya C Hogeuduora es A t Hortcofiut en 6 Ooms O k de WdJt e M A foaar P d Grssf en A S vu d a B r Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 2B October tot 1 Novemberl876 Moordreobt OEBORQN Qm OVERI ROBN I Slobbe Ij fl llEKT80UWU Geeae UEHtf WO I Bloot ii n M Bloot 23 j Ooud atlc OVBBtKOÈN oct i thiatwat w ÏJ A Pslmg 19 m ttJ f ONllERTKODWD Gtea ÖBHCWDi Gtene Z i i StqUmtei Asgje radere J MohoMf en H vin Ban Teony GoBitlist ond 1 C Vvrhsrj en T dpT ifh i niit Jet T Kopiwük en A Verkaik Cornelii ogdeie C Honkeop m i Vonk ViH milnlA Mf P vaaCaq a A Oakaa OBUewfr h W W4 Bmyu GEBOKEN Gerrit oedenC de ïtéijn en M vsn Ksafea OVERLEDEN A W Teeaw 37 j Écttg vsn t VfHjh Wynfjsarden 1 J iii 1 i s5iJ l ONOEBTBOUWD Gmm 4 ioiJ ec Her loter an eene wnarde boven de ƒ 300 Jei jk men eet werd liet vüu iis der Rotterdamsche u hibU ik i i diZf i i ik doijr het haf behalve wat Je üps clcf le btr if bi treft bfvc u rl eu vereeiiigde a T ziob uiet luet de tiipeuiiii van 4eu bekl dat daar oilee de verileeUngs veree ri ÏHj i Eeudr eht geeft V irdecl vr ie oi gerieht m i ir besliste het dat r wel degelyk a ui eene wrbotleu lottrij waste deuken Tegen dole beslissiu werden duur mr van Houten twee onssatieinitUleleu voorgedragen lu deze ïaak al adv geu mr Smiu dm ISdeu November conclusie nemen Op de markt te Gulpen z§u door de maréehaus éea 36 stukkeu biter iii becla r geuomeu oiudat Etj het vereischte gmiebt uiet ii iddeu Er is prooes Mrbaal opgemaakt tegen den verkooper Bij den gemeaiiteraad te Breda is een door den Wethouder Unljó het raadslid Hcijjaerst ft en den laemecutearchiiekt Liuiers opgeniaaktrapport omtrent aen afvoer van faeoiilien ingediend waarvan de slotsom OS 1 Be gemeentereiuigiug kouit ia eigen beheer S De afvoer zal gesohiedeu volgens bet verbeterde tonoestelsul Indien dit aaugeuomea wordt dan komen de volgende roorstcüleu in aanmerking 1 Aankoop vau eeu terrein vau I i bunder 2 dadelijk anschaffing vau eeu honderd t l touueii tot bediening der openb ire gebouwen cu aholeu eu tiu gerieve der bewoner van de 0 dc est dio everwelfd 1 bodat de toffeu daarin met meer kvaueu geloosd worden 3 aanstelling tsb een direktevr of op i ter 4 benoeming vaa een kommissie van toelicht uit den n id 5 wijxiging der politie verordening iii dier oege dat geene beerpntteu meer uiugeu worden angdegd eu geen faeealiéu in riolen of graehteu Itiogen loopen Biuuen een nader te bepalen tgd moeten de beerpntteu worden gedempt eu de privaten geW jrigd eu wel ten koste der gomeeute Na dieu tijd op boete t u koste van den eigeuaar In het leer uitvoering rapport worden verschillende tehels ook op grond van plaatselijk ouderaoek icer jjauwkeurig nagegaan Van het laeriMirstelscl worde A bekende voordeelen opgegeven de reuk is echter sterker dau b andere privaten Om finaueieele redenen 1 kon invoeren van dit teliel niet worden voorgesteld Over het koololosetstelsel Symous laat het rapport h r K i stig uit Voond wordt de netheid gepreien lelfs by de armen Men meende echter dat de kwestie der hygiene bij dit stelsel nog aiet uitgemaakt was Het Lieruurstelsel eu hel stelsel Symons sondeu volgeMs de berekening der kommissie eeu deficit het tonucstelsel dat hy riiuisoh voldoende wordt zeuociiid een voordeel upLverwU voar de Gemeente Onlang kon men in vele d igbl iden leien dat gen een lintworm in een kippen ei wa gevonden Thans wordt medegedeelil dat deier dagen te Wateriu r een gelqk geval lieh heeft voorgedaan De heer D aldaar had voor zijn gebruik een kippen ei twee da gen oad laten koken Hij bevond dat het onder t koken gebarsten was e by de opening vond hij er een lintI worm in al een kluwen in elkander gerold dochdie bij ontwarriug eene lengte Meek UI hebben vanpi m ÏS meter De ces le algemeene vargadering van het Protestanbond werd gisteren ochtend te Arnhem gehonde n in t gebouw der Loge onder vooriitting ran dr Tiele Er waren vertegenwoordigd 31 afdeelingen Uit hst ver lag door den heer Maronier medegedeeld bleek dat het orgaan van het bond het weekblad De Bermrming met 1 Nor door den heer F Hugenholti pred te Sandpoort al worden geredigeerd de heer Lohr pred te Botterdam moest om vele beroepsbeiighedeu de redactie nederleggen Ook 1 het blad spoedig in handen van een andere uitgever overgaan Het bond telt 44 eorreapondeutschappen met 300 leden en 47 afdeelingen met 5250 leden te ramen 5550 tegen 4S10 in t roBg jaar Nam het aantal ledeQ aanmerkelijk toe ook dè werkzaamheden der afdeelingen varen ïeer voorspoedig Sr werd besloten een liederenbondel te vereamelen voor Tolwatsenen en die arbeid op te dragen aan de Commissie belast met t venamden van een lie derenbnndel ten behoeve der cateehisatiên en tondagscfaolen Voort zal door het Hoofdbestuur een Commisaie worden Itenoemd om he volgend jaar rapport uit te brengen over de zaak der godsdieust onderwijier Tot leden van het hoofdbestuur werden voor de 4ftreiehdè leden dr Tiele en W Zaalberg geko n ié Daarop ton de eere vooreitter voor den volgen Ien Proteaiautendag worden gekozen £ eed had de stemtQiug plaota gehad toen het bericht ontvanjcen werd wn het vonni door het Provine Eeikbeitaiir n Gelderiand geweien in de laak van ds Hooykaaa Ueidwidie t I megeo dit omdt t hy Kait a de wettelijke oi d was geg aü bij jóngelii 4eii die zonder hem kerkelijke belijdenis louden kebben gedaan voor zes weken geschorst is in zijne betrekking Op deze mededeeliug volgde en met gejuich ontvaugeu voorstel om den heer Heoykkaa Herderschee tot eere voorzitter voor den volgeuden De uitslag dei ajemmiiig wordt nu bekend gemaakti prof Bonevul i iuire te Leiden is gekozen tot eere voorlitter Nog kwam au de orde de vraag welke de gedraggUjn vau het boud behoort te zyu naar aanleiding van de laawte besluiten der fiynude Jiu vele discus ieu werd besloten een motie van deu heer Rauweuhull aan te nemen luidende De vergaderiug kennis genomen hebbende van de besluiten der Synode betreffende de voorwaarden van t lidmaatschap der U K verklaart de heillooze strekking vau die besluiten te betreuren en betuigt hare ingenomenheid met de pogingen die worden gedaan om de beginselen v u het ProtesUntisme in het Hervormd Kerkgenootachop te huudhaven Het openstaan van een spoorwegbrug heeft ia den laatsten tyd nog al eeus aauleidiug gegeven tot discus9i i eu gescbryf Zookiig het leven der passagiers van eeu geheeleu trein afhangt van een brngwaohter en zoolang een brugwachter eeu menseh in die aan alle mogeUjke verstrouidhedeu ongelukken eu £ blootstaat eu daardoor het seinen kan vergeten loolang biyft een reis met een spoortreiu over het water altyd geiraariyk Als voorzorgsmaatregel wordt daarom door een correspondeut v u df MffvA t volgende aanbevolen Er worde op ecu voldoeuden afstand om te stoppen een signaal gepLialst aan elkeu kunt van de brug en dit sigjiaal tiodaiiig met de brug verbonden dat eerst hel si uu il mod losgemaakt worden eer de brug kou geup iiü uiden zuoiUt t eerste eu noodiakelyke werk dat de bru g ï ieliler uiuet doen en ronder welk de brug uiet kau eopeud worden is het signaal geven £ u verder zorge men dat bet signaal niet km weggenomen worden dan door het aan de geslotene brug weder vast te hechten Wordt deie 1 voonorg by de thans bestaande gevoegd dan hangt het ignaal geven uiet meer af vau de zorg van den brugwachter maar is een noodzakeiyk gevolg van de opening der brug en loo is van dien kant alle gevaar gewekeu gVele ongelukken ujn er reeds gebenrd door het misplaatseu der wissels zouden deze ook niet veel kunnen voorkomen worden door eeu signaal te plaatsen noodtakelyk werkende met en door den wissel loodat elk conducteur op voldoendeu afstand koude zien of iqn wissel in orde is Tot welke itersten de monumenten manie in onze dagen voert wordt thv te Bru sel bewezen waar lieh een eoramissie heeft gevormd om een gedenkteeken te doen plaatsen op het graf van den gendarme die onlang deu moordenaar Oblaiu transporteereude in slaap viel deu vluchteling nitden trein naaprong en daarby den dood vond Al een bewijs dat by vele uitvindingen op het gebied der machinerién ook de huismoeder niet vergeten worden kienen ij metj genoegen vermelden dat in Engeland met uitmuntend succes ecu machine verkocht wordt om hoe ongeloofeiyk ook kousen te stoppen De machine gaat vl g werkt met i8 n alden atopt eVen gemakkaiyk eei groot al een klein gaf en ko t slechts 2 pd 10 sh of ongeveer 30 Naar men verneemt al dele ook binnenkort kier te taade in den handel gebraakt worden CoBifiai uB s HORACE Bfet twttde bedrijf v ijt n met een diseour tosschen florttio en CAViatiu Reeds is het hun b d Wié voor Eoma Billen strMden en Ouriatiu verheugt rich over de er aan hü grtlaoht iSner M iefde Owailla bewetip hdtwel hij voor v u ld i i beeft ft Miit votii embAttui il i t MeofAi Maar Horntius vo Kt hem toe Beef niet voor Vlb i maar beklaag fiouia nu het uit zoovele uitstekende zonen geen beteren dan my eu myne broeders koos Toch zwelt bem ile borst van hoogmoed nu hy voor zyu vaderland et leven zal laten of het de zege zul bereiden Hy zal overwinnen of terven eu die dat een van beiden wil wordt zelden overwonnen En als f uriatius zegt dat t eea zoowel als t andere hem smarten zou komt hef heldeuhart vnu Horalius in deze woorden treffend lÖt Qnoi Vous me pleureriei mourant pour moa psy ƒ Pour un coeur genéreux ee trépas a de charmes Ija gloire qui Ie snit ne souffre point de Isrmes Et je Ie reeevrais en béniasant mon ort Si Rome et tout l état perdaient moius en ma mort Maar Curiatius antwoordt hem Uwe vrieudeu zullen 11 eehter blyveu betreuren La gloire en est pour vonij et 1 perte pour enx Il vous fait immortel t les rend malheureux On perd tout quand on perd un ami si adèie Plotseling bereikt huu de tijding dat door Alba de Curiatiers zyu aangewezen om den stryd te voereo Natuutiyk aarzelt ook Ouriatius geen oogeubl k voor hy deu verecrendeu last aanvaardt Als antwoord voor den veldheer geeft hy aan den bode dixa woorden Dis lui que I amitié l alliaiiee et raniosr Ne pourront empêcher que les trois Curiaae Ne ervent leur pays eontre les trois Horace Nauweiyks is hg eehter met Uoratius alleen of hy ver weuscht de eer die aan beiden bewezen wordt doek deze stemt uiet met hem in Tegeu deu onbekenden vijand te stryden luau tegen man dat deden dulieuden en duizenden zullen t doen Melis vouloir au public immoler ee qu on aime S attacher au combat eontre un autre soi même ttaquer un parti qui prend pour défcnseur Ijc frere d une femme et l araant d uiie oeur Et rompaut tous ce noeud s ariner pour la patris Contre un sang qu on vondrait rucheter de sa vie Une telle vertu n appartenait qu è uous Curiatius erkeut dit alles hy stelt t niet minder op pry dat hy de uitverkorene zid yn ook hy vloeit over van vaderlandsliefde J ai Ie coeur aussi bon Ddeh hy voegt er by raais enfin je sni homM En de gedachte dat eeu van beiden moet i erven dat het beider plicht i om te traehten elkander het leven te benemen doet hem yzen Ce triste et fier hoimeur m émeut san m ébnmler J aime ee qu il rae donne et je plains ce qu il ra dte Et si Rome dem inde une vertu plus haute Je rend gr ee aux dienx de n ètre pas Kuinain Pour conserver eueur quelque chose d humain Horatins voert hem evenwel te gemoet Si vous n êtes Uoinain oyez digne de l étre Het eenige waarop hy t oog veatigt is de hoog eer die hem te beurt valt de roem die hy ül iuoogeten Bome a ekoiai moa bras je u examina tien Albe VOO nomm je ne vom eonnaia plus Maar Curiatiu antwoordt Je van eonnai encore et c e t ee qui me tue Weldra treedt Camilla binnen Horatius zal hen alleen laten en zich tot zyiie Sabina begeven want ook haar wil hq zyne manhaftige gevoelen inprenten Vooraf richt hy een woord van afscheid tot Caiuilk Armez vous de Constance et monlrez voB ma soeur Komt hy als overwiunaar terug zie dan in hem niet den moordenaar van uw broeder maar ontvang hem als man van eer die deed wat hy moest doen en word lyn eehtgenoot Lydt hy de nederlaag verwyt dan ook aan ray zyu dood niet apids Ie oombat ne pensez plu au niorti Daarop verlaat hy hen en nu volgt dit heerUjk tooneel waarin Camilla haren vriend traebt te weerhouden van dezen trijd doch vruchteloos Avant que d etre il vom je suis a raon piyi antwoordt hy Tl poarras done eruel me présenter a tét Et demander ma main pour prix de ta conqaite vraagt ly Il a y faut plus penser en Kétat on je sni Volts aimer sau eapoir c est tbuteequejepnia Vous en plenrec Camitte Doeh ook hare tran n baten niet al wank ltii j hy bezwykt niet Ten laatste heeft CamilU log deae hoop dat Sabin liefde meer op Hoütio tl vermocht hebben dan de h op Cwriatia In het 6 tooneel dat nu volgt voegen oh Sabina en haar g ia t by beni Ouriatins vreest de tegenwoordigheid van lyn zwter n knewel zq begint met hem gerust fe steUeu blifkt toeh spoedig dat ly hetzelfde beoogt als Camilla Wel heet het eerst Si ce malheur iltnstre ébranlait l nn de voub Ie Ie d vouerais pour frère on pour époux Wel wekt zy hem op om den stfyd noeh hitteider ie MBhen dan ludertanddiefHe hem doet dien qju door het voor tel dat een van beiden haar xal ÖoodeB opdit de anèete haar on kunnen wnkcn mMr dat yij ir uietb van meent bf rijpeu Curi itins en Horatius j ioo el nlsü Camjla Het is haaf allctute doen oiip daardoor deii oazaligeu stryd noch ji vcioikoine want nu geen vau beiden toeslaat 2tgl zij AUez coeur inhumaius J auiSi trop do raoyena pour y forcer vo niaius Vou ne Ie aurcz point au combat occupécs Que ce corps im milieu arrête vos épces Et niulgré vos refus il f iudra que leurs coup 8e fassent jour ici p uur aller j usqu a vous Ho ACï O ma femmei 1 JjUMACï O raa oeur Camih 1 Courage ik sJamolUssent Do het i althans by Horatius slechts eeu kortstondige opwelliug Terstond is hy neer Koraeiuschburger eu by verwyt zyne vrouw dat zy bem vau zyu plicht wil afhouden Toeh gevoelt ook hij zich 1 zwak Siibiua heefi de steur de menschelykheid ook in lijn borat doeu weerkUnkfcn hy vreest haar eu wil haar weg uden oh dd oudv Horatius uiivct iwncht al houdgeuout van yu zoon koiut opda fen Dau begrypen de btide vrouweu dat hun lot beslistis ly preken uiti incer tegen a r vorwyderea zidL terwyl Sabina Uroept i Tigres atlezoombitwe et uous allons m rir Horatius dringt er by zyu v ler op aan dat de vrouwen in buis zullen i ehouden worden omdat hare versehyoiug op de kauipplaata Is een list der aangewezen stryder zou aaugeinerkl eu zy van lafheid verii icbt wurden De vader belooft dit en neemt alsoheid met dcte woonleu Ulez vo frcres vous atteodent Ne pensen qu aUA devoirs que voii p iys demandent Faite retre devoir et laissez fnire iiux dieux Hiermede eiadigt bet tweede hedryf Iu het derde onlvaugen we de eerst beriehleu van den stryd Overeeukoiiwlig deu winceh van Huratins I is aan t imiUa eu Subiiw het verl n rii der woning 1 belet CU nok de oude Horatius is l hui s gebleven Julia breugt in het begiu van dit bedrijf de eerste tyding uuu Sabina Zy neet te verhaku dat in de beide legere de uaroeu der uitgekozeu kryger misnoegen hebben gewekt Zy worden beklaagd geroemd behouderd en misprezen maar tioe meu ook over beu denkt algemeen wordt de keuze gelaakt Men wil den strijd beletten en seheidt de kampioenen Dit hdjH eehter niet veel zy nemen het hunnen vneucien uivel dat zij lieh tuasohen hen stdleB bun roem wordt daardoor bezoedeld en zy zyn vast besloten geen hunner zal de eer der keure afwgzen De legers Wyveu zich evenwel vera tien Hier en dsur slaat men reeds nan hel muiten men wil 6f liudere stryder of eeu algemeen gevcuht en teu liuiiste worden de godeu geraadpleegd Meer weet Julia nog niet mede te deelen en Sabin verheugt xiah reed over deze tyding daw zy er atellig op rekent dat de goden hun goedkeuring niet zullen hechten aan Un combat plein de erimes Zy wil de tyding aan Camilla raededeelen doch deze is reeds door haren vader daarvan in kehnis gesteld Zy gelooft echter niet aan eene guuatige beaehikking Niet altyd is de volksstein de stem der godeu Veeleer zullen zy t eens Zyn met deu Koning Vruchteloos trachten hare vriendiunen baar tot andere gedachten te breuïeu Ter yi Julia andermaal op kondschap ui aa apderhouden zich de beide ehooiizuster nog een yle totdat in het 5 tooneel de o ule Horatius haar komt mcdedeelen Vos frèrrs sant aux main las eni insi l ordoiiqept Weldra komt ook Julia terug met het bericht d t twee der Horatifirs zyn gesneuveld en Sabita s man oh door de vlucht heeft gered De oude Horatius kan dit ter nauwernood gelooven en het verdriet ver de schande door dezen over zyn naam gebracht is grooter dan dat door den dood der beide anderen veroorzaakt en Julia moge al vragen Que vouliez vous qu il fit oontre trois zyu antwoord is beslist Qu il raourüt Had hy zijn nederlaag nog een oogenblik kunnen vertragen Roma zou een oogenblik Imager vrjj zyu geweest zyn dood ware dan sohqoner voor hem gewekt dan het dpor een e opie daad geredde levim en de grysoard zou met eere te grave zyn gedaald Al zy toorn en gramschap stort hy uit op SMna 4ie natuurlyk het ontkomen van hmarsiau aan t loodsgevaar als t hoogste geluk beschouwt Maar haar blyd é cJ van luiten dunr lyn De vadei xelf ui zyn J tteste de grunds die i Ie suprêraes puissance Qu avant Be nr flni ce main oe propre mains JjMarant dan ton inag to bonte im aarmw I WOB zo DEM Door dat ik zoo nu en dan wel eens wat in kranten l es heb ik opgemerkt dht vele verstandige ttensmen hunne gedai£ten otttrent hetgeen ar door het BeMmr deaér gemeente gedaan wotdt of gedaan iUllMt tn rd 4i 0C fiitMet VBi dii l nt aaniaadersn Roeuwiik OEBpBBVc Geene OVERLEDEN Geeoe ONüEHTROt WD iMne GEHUWD tv t l i ilel ii j tu G tsidw WaU 2t J ADVE RTEWTIÉN üutydig berailea van esn doodg D r J £ ËCKMANT DKV Bebo Bnunl 1 Nov ember 1876 L Tot onze innige smart overleed heden on jongste Zoontje bgna 3 maanden ond G BOÜTERS B A BOÜTBBS Jq pi Gouda 31 October 1876 i l Heden overleed ons jongste kindje ia den onderdom ran ruim 6 m and a G KOLDEWUN C KOLDEWUND Gajtiw Gptida 1 November 1876 Eenige Kennitgeving t De ondergeteekende betuigt z a b ijieIgken dank voor i vel j w zen van beUngste ting die hy ontging ye t den dag wi p hg gedurende Vgf en Twintig jaiea de betrekking van Wethoader bekleedde T P VIEÜLU G ouda ï N ovembe r 1870 De ondergeteekende ruim 12Y jaar als JnfTrouw in het Hotel di Zalk werkz am geweest zgnde en met November hetzelve verlatende bnni t door 4les e bj v twk ii ar elden een HABT£LlJ K VA Wfb a an Vrienden en Bekenen Wei A E SCHBBORER 5 j I Mevrouw va WILLIGEN Fluweden tjingel vraagt tegen 15 December mm wMimu of NOODH UL F Voor Gouda en omstrekaB woidt viaagd IEMAND 4ie üch fil baksten met d col oibMe van een Werk dat gresten epgaag al r Ska en waan n e ne mime verdienste is verbonden Adres bg H de HOOGH Oö te Amtterdam De VEEKOOPING te Haastrecht op YWDA6 17 NQVE IBER a s u geeo D0aR6AK6 hebben alc zgnde het perceel uit de Han4 veilncht H J F HEUMAN N0tm è ƒ 3 50 Voorhanden bij ROJi V RIJLA DT f H RAAIJttAAKERt Bahkbtbakiee Haw Imfi tomiandm v i Deliciaus gevulde Fransdi 3 fly oholaadBonbons Pr li e ffl4 linear on a la crème Pofld r m dnnkChooolaad in verwJiil A f prgzen Zoele Choooila d mpc f zonder Vanille diverse bui$w tahdaeheliJBelikanwHb VimmtoR f WD BtBtdeww au jas A WVtu iT mi étilia Qtciiki 1