Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1876

VtRIiJID G 3 JtTO EIMIBEI 187S en L DR006LEEVER FORTDIJN ROTTERDAM Zuidblaak n 84 Commissie van Toezicht de Hekken Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bg den Heer Mr J FORTUIJN DROOüLEEVER Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zgnen Kantore verkrggbaar Reglement 60EDK00FE ID ZIEL voor Piano Solo uitgave van F KOKS MA U Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WicHTL Dichter und Bauer on vertuie 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhuiden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN SEHIGE VOORSTELLING IjIadfxle agar TM de Comédle Frau aia 99 MAANDAG 6 NOVEMBER 1878 ies vonds ea T s nre Tranripel in i Hcdr jvea van Cokneole CAMILLE Mad M AÖAB v oTLki e fi M i u m HE ïmm et m mm Blyapcl in 3 Bedreven vsa Mulivaux Toegangïprös bfl lateekening yoor Leden der Sociëteit 1 50 voor nderen 2 50 Na It Wovember wordt de jtrtjê verhoogd Inteelcenlgsten liggen tot dien dag in de Sociëteiten Üns Genoegen de fiéauie en Vn débegt Goedgekeitrd door Coinmissariisea i d r Sociëteit A VA VEEN H J BEÜZEKAMP Z LIedcrtafel APOLL met medewerking van de A€deeling op ZONDAG 5 NOVEMBER 1876 des avonds ten 7 ure IN OK ocietfei t ONS G EXOE GEN STEENKOLEN Voortdorend in lossing de Lading R TTH R OROVB KACOBL OLfiN waaruit q tot Gil ct p H L iB jkontant zonder korting kunnen leveren VRIJ Ma hais beaorgd of voor buitenge st dVRU dieep JA PRINCE Cle Kmtoor Tarfmarkt H 101 GoDDA tl Oct 1876 POSTERIJEN De LICHTING Toor den Beurstrein aan het PosttaBtoor te Gocda is U nre 40 ro s morgens e niet 10 Ore 40 m zooals abunsf in de dienatregeling is vermeld Dm aONDAGS lön er DEIIE Bestellingen waanan de eerste ten 8 ure s morgens De Direct van het Postk Tfi VAN KRÜIJNE DUIZENDEN zijn genezen van Dronkenschap door het gebruik van het sedert een reeks van jaren ak deugdelük birobmdb middkl van den onder eteekende hetwelk door de bekwaamste geneeskundigen is onderzocht en met warmte wordt aanbevolen Het kan ook worden toecediend londer dat de gebruiker er iets Tan Geseesknndig adries kosteloos en franco Men mnde Bcb met het volste vertronwen tot ALBBBT KKABHMEB BolbMJutrMW N 4 te Drudtn CJniverseel Ziiiyeriiigs Zoiit is het eenvondigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn maagkramp slechte spysvertering iunr hoofdpijn duiïeligheid hartkloppingen eBz en moest daar het ook bjj het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonenlinzen enz zeer goede diensten bewijst inj ieder huisge gevonden worden In pakjes a 18 33 en 60 cents HaarbaliSem of Kau philocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoemng van Perubalsem extract van kina en welriekende olieën Hjj reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te befór ren en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 u 90 cents Anatherin llond water Met een gel jjke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoeling Het neemt Iken slechten smaak weg reinigt de tanden verstetktzwak tandvleesch en verhindert de vonoingv kalk op de titnden daar het slijm en overblijfselen der spgzen oplost Het flacon kost 75 Cents Enifclsch Tandpoeder In elegante dozen van lUO en 50 grammen a 45 en 25 cents Idiaton Droppels zonder schadelijke bentanddeelen bevrijden oogenblikkelgk van de hevigste Kiespyn Het fleschje kost 25 Cents V Bij ieder artikel iB eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamel k te Gouda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonltowtn bj Wed Wolff en Zoon te Oudeisater hg F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots Emmerik H VON OIMBORN STAALHOUDEND Aanbevolen tegen AKMAin f nan i n ftijd of VEHMOElENJS DLOEDSGEBREK Of Zljlle K1 BU L008HEID BLEEKZOCHT te LANfiïAME HEH8ÏEI LING GEVOLGEN VaN HET KJIAAMrilvD eUZ VOLKOMEN AFTREKSEU DE 8 KINA KRACHTHKHSTELLEND TONISCH EN KOORTSWEREND De F niTE QUINA LAHOCHE is een zeer f B o aanyiKi un hlih oT hetwelk uithoofde der bijzon U ro bercidriifswijze van LAROOHB eX de w rkzamf bestanddeclei der 3 beste Kin soorten srf l rood en prijs bevat Fabrieksmerk gedeponeerd GBNEBALDEPOT Ziine vooi li ellflijkhfirl noven alle andere preparaten 18 in du lljspitak n degelijk bewezen a i üde door ucii tv tntigjang succes toiréri Ver WaftAi 7 nf mnMehosheid ma igfcua eii Kritische Ipf tijd i ii togen de bekende knorlsc n der vochtige Unilen Amsterdam bij H VAIüJS 22 rueDrouol en tn Apotheken Commanditaire Vennootsctiap OPR BABE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 15 NOVEMBER 1876 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN de levering van duizend kubieke Meters fijne Puin op bet Jaagpad langs de rivier de Gouwe in het jaar 1877 De Voorwaarden daarvan zullen dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ore ter Plaatselgke Secretarie ter inzage liggen terwijl de inschrg vingsbiljetten op zegel geschreven gedagteekend en gesloten den 14 NOVEMBER aanstaande voor des namiddags 5 ore op gezegde Secretarie moeten tgn ingeleverd Inlichtingen woiden gegeven door den G eente Architect Gends Druk van A Brinfanan VERGADERING der Ooudsche Kiesvereeniging op WOENSDAG 1 NOVEMBBH 1876 Oisterenavond had er eene vergadering plaats der OoMJKii KietventHigiiif waarop tot ons genoegen geoonststeerd werd door het bestunrslid den heer 1 H J Wennekes datonse voorouderstelling in nr l896 aaBgiaode ons ter oore g ekomen geruchten betreffende eene geheime vergadering der vereeoigiug zeer juist was en dat die vergadering overeenkomstig ons vermoeden niet gebonden is Uet feit trouwens dat onze verslaggever even ala vroeger de vergadering van gisteravond bijwoonde bewijst voldoende dat de vereeniging nog niet ontrouw werd aan haar leaa openbaarheid De voonittfr de heer J J Orootendorst deed na opening der vergadering mededeeling van een paar ingekomen brieven naar aajleiding van een qoaestie vroeger ter sprake gebracht nl de waterloding in deze gemeente Het bestuur had onzen vnegeren stadgenoot den heer K Mars directeur der H B School met 8 jarigen cursus te Rotterdam nitgenoodigd dsaromtrent een debat te komen inleiden dodi deze had in een eersten brief gemeld dat hjj den volgenden dag op reis ging waardoor t hem onmogelijk was daaraan gevolg te geven en in een volgenden dat hy nu het IJielwater onderzocht werd door de gezondheids commissie van het resultaat waarvan alles afhing het niet de tijd achtte daarover te komen spreken Het bestuur meende alsnn een afwachtende houding te moeten aannemen tegen welke meeniug niet werd opgekomen Alsna waren aan de orde eenige vrütigingen van ket reglement Enkde punten daarvan lokten disoussie uit Zoo werd de bepaling dat alleen die ledeu der vereeniging welke kiezen zijn mogen mede stemmen daar waar t geldt candidaten voor het lidmaatschap van de vertegenwoordiging te kiesen bestreden duor dsk Juar J lis ul s nü Aa fWaarom vroeg spreker alleen aan kieirn dat fceU gegeven Mm stelt lan de niet kiezers te 4B r die lid van deie vereeniging worden in de verwaohting van mede te mogen stemmen Boveudicn kunnen zij heilzamen invloed uitoefenen op de keuze De bepaling werd verdedigd door de hh H J Wennekes en U van Danttig Eerstgenoemde keurde de bepaling goed omdat daardoor sou worden voorkomen dat door de Ooudsche Kiesvereeuiging op kumtnafige wiju candidaten werden gesteld daar zonder die bepaling een aantal menscheu lid kunnen worden met t oog op een verkiezing en dan die niet leden deleden zouden kannen overstemmen terwijl de heer van Daiitxig delelfde opinie was toegedaan en dan volgens spr in zulk een geval een niet groot aantal personen zouden Doodig zijn om slechts tegen betaling van de oontiibutie een oandidaat te kunnen doordrij eu Zij kunnen trouwens voldoenden invloed uitoefenen op de kernen door aan de discussies deel te nemen Nadat de heer IJsselsteijn geantwoord had dat een ander artikel van het reglement waarbij san t bestuur was vergunning gegeven ballotage te kMnmn vorderen als die dit noodig vond een dergelijke overrompeling onmogelijk maakte en de heer M Dsntzig die onmogelijkheid bestreed daar die ballotage ateclita op nkéle gmalUn doelde en die personen tot overrompeling belust goede brave meuschen koaden zijn waarop niets te zeggen viel en dus voor ballotage niet in aanmerking konden komen vereeuigde de verpdering zich met groote meerderheid met het gevoeln van de heeren Wennekes en n intzig Voorts werd het voorstel om de beatuursleden voortaan om de vijf jaren te doen aftreden en wel jaarih ks Ua die dan niet herkiesbaar zou zijn wat net Uatate gedeelte betreft bestreden door den keer Messemsker Deze vond dit onnoodig daar da leden der vereeniging toch zelfstandig genoeg oaden tija om een bestuurslid dat niet voldeed ws te kerkieaen en voorts nadeelig voor de vereeniging daar t spr meermalen in andere vereenigingen o a in het Schoolverbond gebleken was dat men met leedwezen goede bestuurders moest èien vertrekken in de pUats van welke andere kwamen die minder goed wsren Dit gevoelen werd niet gedeeld door den heer Wenoeksa die t beginsel vsn niet herkiesbaarheid verkoos Het was beter dat een bestuur zoo nu en dan eens nieuw Uoed verkreeg dat de bestuursleden ook eens Aysaewr de bestuurstafel en nder de leden plaats namen ea bovendien waren de leden vrijer in hon ketiia want een herkiesbaar bestuurslid niet te herIdcaen waa onaangenaam voor dat bestuurslid en van daar ging men er niet zoo gemakkelijk toe over D £Ojp Btwooidde de heer Messemaker dat de tijd voorbij i elkaar naar de oogen zien wij zijn zeide spr hier toch alle burgers ouder elkander en zonder aanzien des persoon spreken en stemmen wij naar onze overtuiging De heer Wennekes meende dat dit bij den heer Messemaker wel t geval maar wellicht niet bij een ieder zoo zou zijn waarop de laatstgenoemde rcplieeerde dat zoo niet ieder zelfstandig was hen de getegeuheid moest gegeven dit te worden Die zffcmmeu wil moet eerst te water gaan zoo is t Ook hier De bepaling van herkiesbaarheid zou medewerken de leden hunne zelfstandigheid te doen toouen Het voorstel van den heer Messemaker om de bestuursleden herkiesbaar te maken werd daarop bij meerderheid van stemmen verworpen Ten slotte werd t voorstel om de bepaling waarbij de candidaten die lot openbaring hunner beginselen op vergsdenugen waren vóór dat tot de stemming over faeu moest overgegaan de zaal verlieten te doen wegvallen kortelijk besproken De heer Messemaber meende naar aanleiding van t zoo even genomeS votum der vergadeHug waar oij z i de zelfstandigheid der leden in twijfel werd getrokkeo dat dit voorstel door de vergadering niet moest aangeuorauii want ook hier kwam de zelfstandigheid der leden Ie pas De heer Wennekes beantwoordt den heer Messemaker en zelffe zoo even niet over die zelf t iudigbeid der leden te hebben nitgewijd om de di80u sieu ntet coodeloos te verlengen maar nu de vorige spreker daarop terugkomt wilde hij nog in t midden brengen dat zelfstandigheid met het deel van allen maar integendeel een groott zeldzaamheid is Br warenomstaudi heden van maatschappelijk eu liiiaiK i le en anderen aard die vele onzelfstaudig maakten en hoewel hij geenszins gezegd heeft dat de vereeniging zou bestaan uit leden die niet zelfstandig waren zoo is zijne bepaalde opiuie dat zelfstandigheid verre van algemeen maar veeleer zeldzaam is De heer Messemaker verdedigde zijn meeuing en zeide dat die leden welke zelfs niet bij gettoUn brieves etu bestuurslid durven kiezen naar eigen keaia oog veel minder zonden durven sprekea over een can idalMiir als de candidaat er bij was of liever die caudidatuur niet durven b trijden waarop de heer W i S de Keijzer bestuurslid de beer Uessemaker opmerkzaam maakte dat hij zich vergistte dartr epr t na de discussie qiuur vuór de stemming de c iiididaat de Zial verliet Het voorstel vnu t bestuur werd daarop aangenomen De eigenlijke zaken op t convocatie biljet vermeld waren daarmede afgehandeld De voorzitter deed echter nog de vraag aan de vergadering of de Goudsche Kiesvereenigiiifr bij de aanstaande verkiezing voor de Kamer vuu Koophandel en Fabrieken candidaten zoude stellen De hoer J IJswUiegn Xz meende d it dezi vraag niet kon behandeld ditnr zij niet vooruit den ledeu was aangekondigd waarom hij wilde dut op eeu nadere vergadering die vraag werd herhaald terwijl werd die bcveatiïjend beiiulwoord wat spr vour zich hoogst wensohelijk achtte op diezelfde vergadering candidaten kouden worden gesteld De beer M van Duuizig vond dat zeer goed staande dete vergadering kon bepaald of er candidaten zullen gesteld worden Het stellen bleef natuurlijk tot nader orde Oirereenkomstig diens gevoelen werd de beslissing genomen nadat de beeren huu gevoelen nog eenigszins nader had ontwikkeld Daarop nam de heer M van Dantzig t woord die zeide met leedwezen het raadsbesluit vernomen te hebben betreffende de subsidie van t verslag der raailszittiugen Hij betoogde de wenaohelykbeid dat van deze vereeniging pogingen mocht uitgaan om bet bestaan van de uitgave te verzekeren al moest dat ook gepaard gaan met eeiie opoffering uit de kas der vereeniging Het M as toch gelukkig eindelijk zoo ver gekomen zeide spr dat er een goed raadsverslag ontstaan was in deze gemeente want dat lu de Gondii Ci was gebrekkig en t zou jammer zijn dat het ie niet ging De voorz zeide i aarop dat de vergadering zeker nut genoegen kennis genomen zou hebbeu van een requi st door t best by den gemeenteraad ingediend om de gevraagde 600 subsidie alsnog te illeu vcrleeuen Thaus moest volgens spr worden afgewacht wat de raad zou beslissen in deze Over die zaak werd vervolgens uog door eemge heeren van gedachte gewisseld De heer Diepeveen vond de laatstelijk aangevraagde subsidie nog te weinig de uitgevers konden ook zoo zij die hadden verkregen met de uitgave geen winst behalen en zij mochten uit een oogpunt van finantieel voordeel nog dankbaar zijn d de raad hun verzoek niet had toegestaan Spr drukte de hoop uit dat de Oou sohe burgers raoobten beproeven het verslag in het leven te houden De beer J L Lankhorst wilde dat deze vereeniging een request indiende aan den raad met verzoek de subsidie Zoovel te verhoogen dat ieder kiezer eeu exemplaar van het versLig werd t huis bezorgd zoodat hij het op zijn gemak kon leien De heer Diepeveen vond dat wel wat veel gewenacht maar vroeg of er geen mogelykheid was een anderair uitgever te vinden voor het verslag Het is in alle gevallen de plieU van den gemeenteraad te sorgen dat de kieze s weten wat er in de raadszaal omgaat en eigenlijk moest er een verslag van wege de gemeente uitgegeven worden Daatpp gaf de voorzitter te kennen dat men z i nu wr kei oogtmHik niets doen moest en eerst afwachten Wat de raad besloot op t adres van het bestuur deter vereeniging Voorts moest men wel bedenken dat men niet te dikwerf zich tot den raad moest wenden omgeld er was voor den rard nog veel in t vooruitzicht om te doen b v de zwemachool In de zaak van t verslag moest z i nu nog een afwa Atende houding aangenomen De heer Diepeveen meende dat de raad toch goed gedaan zou hebben t verzoek der uitgevers om nog f 200 subsidie maar toe te staan dan was t verslag gebleven Nu zouden de hh van Bentnm en Zoon t wellicht me de 200 verhooging reeds miei meer uit willen geven Daarop vroeg de heer Messemaker t woord Dese geloofde ook dat al besloot de raad nu de 200 toe j te staan de heeren van Bentnm Zoon toch die I uitgave niet meer zouden willen voortzetten Wat I dat raadsbesluit betreft spr zal t loven noch laken spr zelf is slechts voor de 100 verbooging geweest I en wat hij doen zal als h t adres dezer vereeniging I ter spiake komt dat weet hij nog niet maar spr j betreurt het ten zeerste dat zoo weinig belangstelling getoond wordt vau particulieren zijde Die weinige belangstelling blijkt 1 uit het feit dat er nooit iemand op de tribune komt voordat spr raadslid was I was hij er bijna altijd en 2 hieruit dat zoovele aboijI nó s bedankten voor t verslag I Kn nu is het wel gemakkelijk maar subsidie t vragen uit de gemeentekas maar meu moet bedenken dat het de slechtste raadsleden niet zqi die op ƒ 100 mü eu er komen nog zooveel uitgaven kijken o a weldst eeu vsn 2 00 a ƒ 300 voor vermeerdering der bezoldigingen an de hulponderwijzers Dat ia een uitgave die woe gebeuren Voorts wijst spr op een nieowe zweinsobool het plin waarvoor eveneens van dezi vereeniging is uitgega tu die ook wel tot stand zal komen ua ir spr s elooft dan moet ook iets aan de gezondheid ged iau want t is eeu sohaudaal dat de fazcale stoffen van 16000 menscLen tot groot uadrd der gezondheid in het water worden geworpen voort eeu waterleiding zoodat er zjuder twijfel zeer groote soniiueii zullen moeten geleend Duidt het dus zcide spreker litu geineenters id uiet euvel dat hij met alle ii iiivrai en kan toestaan ook voor op riciuelf goede zakt AU er wat mier belangsteling bestond onder de burgerij dan zou t Verslaa wellicht kunnen blgven besi ian en dat zou ik gelukkig viuden eu het te uiet gaan zou ik bttreuren want het Verslag is zoo g i De raadsvergadeüugeu worden niet bijgewoond en ontbreekt daartoe aan sommigen de gelegenheid op den tijd van de raadsvergaderingen wordt toch wel eens een bezoek aan een koffiehuis gebracht t beter in de raadszaal kon besteed en het werkt toat bepaald goed als de raad weet dat bet pnUiek let op zijndoen en laten i Nadat nog de heer IJpelaar gevrabgd Had of de quaestie der brug aan bet eind van de Haven die naar bij vernam zou vervallen ook een aak vsn deze vereeuijfing zou zjjn en de voorijtter die vraag ontkennend had beantwoord en de heer Wennekes de informatiën gegeven had die wij in bet begin van dit verslag mededeelden en de heef Diepeveen had gevraagd of het bestunr na de briefilvisaeUng met den heer Mars de zaak der watsiièiding wil laten rusten wat s i niet moet geschieden Waarop de heef Messeraaker mededeelt dat gedurende eeu jsar iedere maand proeven zullen genomen werden door de gezondheidscommissie op verschillende tijden en phiataeu in den IJsel hoe het water ald is en de heer Diepeveen repliceert dat het thans alhier te drinken water de strengste afkeuring verdient wat de hr vaA Dantzig niet met hem eens is daar het water nit de toanen zeer goed is wordt de verg ideri g gesloten Gouda Dmk van A Brink o