Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1876

1876 Zondag 5 November N 1908 GOUDSCHE COURANT ieuïïs en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken Jf ö f i td f t 1 11 S 1 1 lill M rif jrf iujf UUT i HJI 11 1 1 1 i i o f Bg den Uitgerer dezes is nog ingekomenvoor de WEDUWE met VUF jeugdige KINDEBEN van A G 0 25 ToUal 53 81 A BRINKMAN Voor meerdere giften houdt hg zich aanbevolen ÜKT KKIISTE RECES I Ns ongeveer zes weken bgeen geweest te z n is de Tweede Kamer op reces gescheiden dat echter zeer kort zal duren daar de begrootingen aan de orde komen en het wenschelgk is dat die vóór 31 December ook door de Eerste Kamer zgn aangenomen Bekorting der discassiëa die mets behoeft te kort te doen aan nauwgezette overweging is vooral bg die zaak phcht zoo weinig mogelgk toch moet de vertegenwoordiging bet voorbeeld geven van onregeluiatigheden in de behandeling van zaken Reeds beett de Tweede Kamer zich in het enle deel der zitting met hoogst belangrgke onderwerpen bezig gehouden De coöperatieve vereenigingen zyn wettelgk geregeld en al moge hier en daar in het vervolg wgzigingen noouzakelgk geacht worden het zal dan én Toor regeering èn voor vert nwoordiging een geringe moeite zijn om die verbeteringen tot stand te brengen indien door het volk nu slechts getoond wordt dat bet die innchttngen op prgn stelt Wat vereenigiog op sociaal gebied vermag caa raeu in bet buitenland zien waar de hon dorden aerrt door de w rklieden aaagebmobt tot dnizenden en tienduizenden zgn aangegroeid Wel heeft men bier reeds beproeld om wmkelvereenigingen tot stand te brengen hier en daar zelfis met een gunstig gevolg maar de zaak is nog verre van algemeen Moge de wet die de vereenigingen regelt aanleiding geven tot een krachtig leven op dit gebied Het thelp n zelven wordt nog te dikwgls vergeten Men Uaagt maar men steekt de handen niet uit de luoawen De wetgevers hebbeu het hunne gedaan bet volk toone nu dat het prgs stelt op die regeling door daarvan gebruik te maken Is dit ontwerp tot stand gekomen door een ernstig overleg tnsscheu regeering en vertegenwoordiging een ander gewichtig ontwerp door de regeenng ingediend kon de goedkenring der vertegenwoordiging niet verwerven Door de regeenng was een overeenkomst getroffen met het bestuur der HoUandsche spoorwegmaatschappg die van het hoogste belang was ▼ oor de ontwikkehns van ons spoorwegwezea wel moest men zich eenige opofferingen getroosten maar daar tegenover stonden naar het oordeel der regeenng zulke groote voordeelen dat zeker geen voordeeliger contraot te sluiten was de Tweede Kamer oordeelde echter anders zg achtte het ontwerp lu bet nadeel des lands en de minister leed een échec Bpoorwegzaken zijn voor dit ministerie niet gelulckig Vroeger met de Rhgnspoorweg nu met de HoUandsche spoorwegmaatschappg en het laatste woord is in deze quaestièn volstrekt nog niet gesproken De regeering moet het algemeen belang bevorderen de spoorwegmaatschappgen gveren voor de belangen harer aandeelhouders en die belangen stemmen niet altijd overeen In Daitschland wordt reeds ernstig gedacht om alle particuliere spoorwegen te naasten in het belang der bevolking en evenzeer als het bnevenvervoer ook het vervoeren van reizigers tot egeeringszaak te maken Lang zal het evenwel nog duren eer men algemeen overtuigd is van de uoodzakelgkheid van dien veel omvattenden maatregel Eindelijk werden nog de begrootingen voor ludië behaud d en aangeuouieu De nieuwe Minister van Koloniën wai door een openhartige verklaring de oorzaak dat de meeste leden die gewoonigk het ministerie steunen zich tegen de begrootmg verklaarden De Minister toch verklaarde dat bet communaal landbezit m Indië geen adat geen overoud gebruik was maar dat het dagteekende van den tgd der invoering van het cnltuurstelsel Voorzeker een gewichtige verklaring n alles wat de twee laatste jaren gebeurd is Men mag dan nu ook verwachten dat men zal voortgaan met het verdeden der gronden om zoo spoedig mogelgk een gezonden toestand in het leven te roepen Wel zeide een der sprekers dot men Indië niet kon vergelijken met Drenthe of Overgsel en daarin zal de geachte spreker wel gelgk nebben maar de menschen komen in ban neigingen en hartatochten overal vrg wel overeen en even schadelgk als dat gemeenschappelgk bezit ia in onze oostelgke provinciën zal h t ook in Indiê zgn Worden üe dessagronües verdeeld en krügt ieder inlander een stuk laad in eigendom aan zal bg dit zeker met meer gver bewerken dan dat ha den geraeenschappelijken grond bewerkt Ook Sb inlander m1 prgs teUen op bet bezitten van eigendom Ongeveer 10 millioenzÖDt zooals gewoonigk bestemd voor de Nederlandtche schatkist Nederland heeft dan ook w l eenige vergoeding noodig voor alle moeiten en zorgen die het aan de Kolonie ten koste legt Schatten reeds zgn door ons uit Indië v rkreg n spoorwegen en waterwegen agn Media ia orde gebrocut zonder dat het Nedeilauaachevulk eenige buitengewone bela stiQg heeft behoeven op te brengen Belastingen ign atgeschidt Indië heeft ons het evenwicht in de ontvangsten en nitgaven helpen bewaren Tieu millioen En aan hoeveel zaken heelt men in Indië geen behoefte Dringend vraagt men om spoorwegen en andere middelen van communicatie maar bet geld ontbreekt Nederland heeft het batig slot noodig Het getal scholen is volstrekt uiat in evenredigheid met de behoefte maar uitbreiding van het onderwga zdu cliiitteii vorderen en daarvoor kan geen geld gemist worden Met moeite heeft men di I O milhopn beschikbaar gehouden en leveren de inkomsten met meer op dan wuarop bg de begrootmg gerekend is dan zon men nog wel nerm bedrogen kunnen uitkomen Maar waartoe düiiivoor gevreesd f Deontvfingsten overtreffen toch altgd de raming waarom zon het in 1877 anders zgn Nederland heeft het batig saldo iiqodig Moet dan de kruik zoolang te water tot zg breekt Reeds vele jaren is van verschillende zgdeu beweerd dat de uitgaven in Nederland door de inkomsteji moeten kunnen gedekt worden en dat de Indische gelden daar besteed moeten worden zoolang er nog zoovele en zoovelerlei behoeften onvervuld zgn Zal deze Minister van Financiën onze belastingen zoo hervormen dat wg de Incjische baten kunnen missen Zal de tegenwoordige Minister van Koloniën den moed hebben om het batig slot aan zgn collega s te weigeren indien de gelden voor Indië dringend noodig zgn Vroeg of laat zal het daartoe moeten komen en t is beter dat wg vrgwilhg van de Indische baten afstand doen landatwg daartoe door den nood gedwongen worden L BUITENLAND Biilleiilandscli Uverzlcbt De wapenstilstand door Servië en Turkije langeQomeo u geteekesd Dit zal het begin vau bet einde zyu Servië is geheel aitftepgt en verslagen terwijl Turkge wetende dat Biulaud den ondeij iig der Serviërs niet dulden zal gaarue ua zulk een voorspoedige veldtocht als die der laatste dagen de wapenen lal nederleggen Maar tea slotte zullen de overwonneneu wel blijkea de overwinnaars te zijn De strgd is het gevolg geweest van een onweerstaanbare volksbeweging die op den duur met te beteugelen is De opstandelingen waren van een denkbeeld met geestdrift vervnld de stichting van een groot Zuid Sla visch rijk onafhankelijk vau de Turken Daar ligt dau ook het geheim waarom ten slotte overwinnen zal die overwonnen werd De Serviër hebben zich deerlijk bedrogen gezien Zij daohteq dat het oogenblik gekomen was opi het groote Oo tersche vraagstuk op te lossen en dat zy het tot die oploBSiug zouden brengen Die poging is mislukt en bitter hebben de Serviërs haane dwaling geboet Maar waar gausch Europa toch het doel vau hnn strevea bülijken moet kan het met gedoogen dat ZIJ ook nog door het verlies der ouafhaukehjkheid voor eene edelmoedige dwahng worden jestraft Bn vermoedelijk tullen de Serviërs en Moutenegrijnea toch de voldoening hrblien dat hun stnjd niet vroeh i teloos is geweest Eenige verbetering in het lot der onderdrukten moet er nu lu Turkije wel komen De Turken hebben ook Deligrad nog ingsnomea vó6r den wapenstilstand De meeste Daitsehe bladen hebben lange beteboa i wilgen over de onwillige rijksdagleden die door hun afwezigheid toumogelijL gemaakt hebben totdebarcelsbenoeming over te gjan het blijkt dat voornamelijk de ultramontiiiirn hieraan schuld hebben en I de z n met opzet Diet gekomen om de groote ker l kelyke feestdagpo daargelaten dat het in bun di ligt om zooveel mogelijk ook weer in deif zitting de afdoening der werkzaamheden te vertragen De ODVoltalligbeid valt te meer in t oog omdat de kranten reeds weken van te voren tot een spoedige trouwe opkomst hebben a ug ma iiid Den derden dag IS men gelukkiger geweest De vergadering w tabflk genoeg om tot de keuse vau een bureel over te gaan Het gehrele vorige bureel met Forakenbeok als president is herkozeu behalve de tweede ondervooni ter H nel welke toch naderhand verkozen werd nadat eerst Dr Lowe bedankte Nu weigenie Hanel ook Naar men verzekert iiebbeii eenige leden van den Kijksdag het voorneinta opge at om in een der eerstdaags te houden zittingen vau dat lichaam d j oIBcieele maatregelen ten behoeve vau de Duitscke tentoonstelling te Philadelphia genomen ter sprake te brengen Tevens zal daarbij s hartig woord worden gezegd van de scherpe critiek over die tentoonstelling openbaar gemaakt Naar het schijnt Het in vele opzichten belangryke rapport door den heer Bara over de verkiezingen den 1 S Juni jl In België gehouden dat deter dageu in h peu+rnl comité der F lératiou drs issoCMtuius libéral it H voorgeleten strekte hoofdtHkelijk om aa te tounen den overweldigeudeu luttoed dien dt kathjli ki geestelijkheid uitoefent op de stemming Als bet eeuige groote middel om tot een voor de liberalen beterea toestand te geraken noemde hg daarom Tolkomea geheimhouding van ieders stem Uet alg stemraCQ werd aaugenomeu eene resolutie waarin de veigadeiilig den wenseh uitdrukt dst de wetgevende maobt esa wetsontwerp zal vaststellen om aan lederen kitisr volkomen vrgheid in het uitbrengen van zgn stim en de volkomen geheitnhonding van die stem te waa borgen tevens r de viTj adrriue haar vnlVumehr adhaeaie uit met hit rapport vn den h Bari iW aB f sp