Goudsche Courant, zondag 5 november 1876

Ondertrouwd ADAM KO BT E BEBT T Q Maim ENGELINA WILHELMINA BBASSELAAil Wed van deu Heer L Floeun Goud 3 November 1876 BINNEIHiAND ÖOÜÜA i N yeniber 1876 Het ia bjj reien gewoonte an een tooaedstnk opgeroerd in een andere taal dan de Hollaudsehe e gaan bywoaen met eeu boekje iu de hund om het tak dat men vreeat uiet gebed e tallen rer taau toeb latende te ralgec Oen gewoonte behoeft aitt gerolgd bij raor telliugeu an Mad ll Agar nog aterkei aeu zou liebtelf daardoor van veel genot tieraoven Se Jrml Ct 9t er osk dat i j die b de a tre Kng ran Agar te Arakeni niet zoo vlug met Bsn franseh orerweg kouden t opgevaerde atnk in drak hadden medegebracht en rerrolgt aldns Het ia one leebt niet dit af te keireu maar wel ▼ erwoodert het aua d t men telfa Agjr in dr k volgde en wg vreten dat menigeen het gezicht op gehiat en houding van de tragédieaie heeft opgeofferd ea in letters vóór zich te zien wat zij met 100 anovertrcffelgke zeggiugskrueht uitsprak Ieder ijjue keual Maar tUf zaowel la hate niede soteurs spreken zoo f rachtig zuiver en duidelf k dat het wel onuoodig is om hen op die wqce te volgea tenzij men hardhoeread is Maar zooveel hardhoarenden alt er van die boekjes a 26 cents over ulle rangen warea verspreid zyucr in Arnhem niet Deze opmerking kon daehtaa w voor het Goudsehe publiek van a t Maaudagavoud nuttiz zyu en den floeden raad daarin epgetlateu saeeudeu wy onzen lezera aiet te biagen anthoaden Schimtaa heemradea van den polder Berg Ambadh hebben deu heer H Voorsluijs dt gedurende 25 jaren als wuardsman n heemraad gefungeerd had een sierlgk geaohenk aangebeden terw l de heer P J Smits namens het folderbettuar hem hartel k toesprak Voor de vaeeerende betrekking van gemeenteveldwaehUr te Seeawgk hebben lieh aangemeld 33 solliaitantea Het leeagecelachap ter Verlishtlng van het verstfuid ter Veredeling van het hart gevestigd te Beenwqk opende dezer dagea hars wintw vergadetiifpn met 46 led n Als spreker trad op de keer T A B lie s B rack De daats waar de op te richten pupillen sehool Mn gevestigd WMxlea was t t dusver nog niet bekend Vn vernemen wy dat doer deu Minister van Oorlog 4 g het bestuur vaa het Froteatuutach weerhnia te Zeist aanvraag is gedaan om het gebouw voor dat deel te bwen d cte kocqtea Het hoöfd oomtte vaa het roode kruia ontvtagdsicr dai en van het samite te Rotterdam de aannenlgke som vaa J 1600 en van den generaalmajoorSmits te Bronbeek wederom eeoe som van 100 tea behoeve vaa de risken en gewonden te Atehin Dtle bqdage zal worden besteed tot aankoop van deyOor de zieken en gekwetsten benoodigde artikelen ji door bet centraal oomit te Batavia zijn SangCvraajd Te Amsterdam beeft eergisterenavoud de kanaalmaataohappq de opening van bet Noordzee kanaal met een aohittereud leest iu het paleis voor volksvlyt besloten De groote zaal was prachtig ingericht Ouder de hooge en tot boven met gas verlichte koepel ontsprong een fontein wier watermassa van aaiizieulgke hoogte op een rots terugviel eu in eeu groot met groen Mnzoomd bassin werd opgevangen Pe gansche taal was verder met bloemen en planten versierd en het tooneel gaf een decoratief te tien voorstellende de Koordzeesluizen te Velzeu Voor het tooneel startte een waterval in de diepte Aan de oveny e had de koe militaire kapel van het reg grenadiers CD jsgera onder leiding van den heer F Dunkler het oroheft ingenomen en vergastte het pabliek op een heerlqk concert dat afgewisseld werd door den lang van Amatels mannenkoor waarbg als solisten zidi lieten hooren mevr Auna CoUia Tobisch en de heer Willem C Deckers van s Hertogeubosch Bg bet binnentreden werd aan de dames een bouqoet aangeboden benevens een kaarde voor eene tombola ▼ an SOO prgten Hoe snel brieven ihianfli reizen toonde het L Bjhl Donderdag aan Een gewone brief s middags na 1 aie te Oonda ter post bezorgd werd ten 1 nre den geadresseerde te Leiden ter hand geateldl In de jongste i nbsre Qemeentersadsvergadering te Aarlandervsen werd den heer J Herrew n Jz bg gele nheid van zijn vijf en twintig jarig lidmaatschap van dat college door den voorzitter onder eene htnelijke toespraak ook namens igne mnleleden een geadeajt aangeboden De bitilie H te Leiden beat voor korten tqd MB pnokti cn gooden beker die aaa Gomelia da y it licrft tuelMJiuurd een bukaal van gediüreu guud aan g ud sbtohta een waaide van ƒ JOO vertegenwoordigende doch als kunstproduct honderdvoudig die waarde bezittende en als nationale reliquie bovenal ze r zeker onschatbaar Daar de eigeoarea besloten hadden dien beker van de hand doeu boden zg der Begeeriug het praehflg stuk van onzen gtooten zeeheld voor ene sou van 50 000 aan Maar de minister Heemskerk verklaarde dat t Bgk geen geld had om dit geschiedkundig voorwerp voor de natie te bewaren eu weigerde den koop Wridra geraakte de beker in de handen van eenige antiquaren te s Hage en te Amsterdam deze bodfu hem deu handelaar Qoldschmidt te Frankfort a M aan en in de vorige week kocht deze het prachtig stuk voor eeu halve tou gouda om t daags daarna aan een particulier te verkoopen voor 8 000 Wie thans den historiachen beker van de Wit wil bewonderen bg ga uaar Frankfort en vrage beleefd toegang tot het kabinet van antiquiteiten van deu baron Kothsehild Door of namens dieuzelfden heer Ouldsohmidt is naar wg vcruemeo dezer dagen geiuforiueerd of de beker van lacuba van Beieren op het museum van oudheden ilhier te koop was Men noemde hem de som vaa 40 000 zgndeduar vroeger voor geboden en daarop zou hg geantwoord hebben dat hg op dien basis wel wilde onilerhandeleu Door den minister van financiën z n enkele wijzigingen gebracAt in het wetsontwerp tot regeling vnn het Nederlandsch muutwezen die strekken tot wegncmiiig der bedeukinie door de commissie van rapporteurs in haar eindvetslag tegen den vorm van bet ontwerp aangevoerd in zuorer als de bepalingen van art 27 en van het darde id van 28 overgangsbepalingea waren genoemd Hoezeer de minister de gegrondheid der beflenliing zelve gaarne erkent rawt hg toch bezwaar maken de filing der commissie toe te geven dat door art 1 van het ontwerp de zuiver dubbele standaard zou werden gevestigd Dut artikel voert in het wenn der zaak ecuvoudig gouden staiidpenningeu in eu moet voor zoover het zegt dat die gooden staudpenningen zullen staan nevens ds zilveren van de wet van 1847 worden besofaouwd in verband met art 13 waarbij aanmuutiag alleen van gooden standpenniogen wordt toegelaten Ven sehrgft aan de Liidteie Cl Verzendingen van kool hebben by na dagelgks plaats versche bloemkool die klein van stok doch blank als hagel tevens hoog in pr s is in fttten ingemaakte bloemkool die grooteudeels voor 1 buitenland bestemd graag iddaar genoten wordt ode kool in van bamboes gevlochten korven ook al voor hetzelfde doel Koo ingepakt die vlug van de hand gaat asvooi en witte koul uit Noordbolland waarmede de markt wordt levendig gehouden terwijl er bg gemis van boomvruchten veel kooplust bestaat Volgens het O V bestaat bg verschillende dgkbesturen het voornemen t t het in dienst stellen van een gsbreker op de groote rivieren die tevens ook dienst zoo kunnen doen sis sleepstoomachip men zoekt door aandeelen het daarvoor benoodigde kapitaal bgeen te brengen De Franciscaners welke zich nog in de omstreken van Neiese en Neustadt in Pruisisch Silezié bevonden zgn den 25steu October gezamenlijk naar Holland vertrokken ten einde daar hun domicilie te veatigeu Te Helmond is het aan de politie gelukt zeven kinderen te betrappen wegens overtreding der wet op den kinderarbeid deze kinderen waren werkzaam als trgkers Sy de katoen drukkerij het was voor de politie zeer moeielijk die kinderen daar te betrappen want soodra ig de politie ontwaarden verscholeu zg zich in kasten enz dit is reeds de tweede maal binnen 1 jaar dat de politie op dezelfde fabriek die overtreding ontdekt Dinsdag is eene arme vrouw die op een vrg biljet sfgegeven door het Bestnnr der gemeente Grouingei van deze plaats naar Assen per trekschuit vervoerd werd onderweg van de schuit in bet water gevallen Men beeft haar met moeite weder op de treksoholt gebracht en haar van eenige droge kleedingstukken voorzien die medelgdende meosehen daartoe verstrekten In Assen aangekomen heeft zij van den Burgemeester dier Oemeente eeaig geld ontvangen ter bekostiging van naditlogies Zg heeft daarvan echter geen genot kannen hebben Na bg een slaapsteehooder te zgn affjeweien is tg op weg naar een anderen ineengezakt en was een Ifjk Zg had plan om te bedelen ten einde daardoor het voorrecht te erlangen van bij vonnis veroordeeld te worden tot opzending naar d bedelaarsgestiahten Donderdag IL is voor de Artohdissamenis Begtbank te Botterdi behandeld de taak contra Gerson Bpesmao die alkier onder den naam van notaris de BHte oit Wosokplaii an te Bottordam oader des naaai van kapitein Xeiel oplichtingen heeft gepleegd eg waarvan in vorige nommers dezer courant mddiur is gemaakt De officier van justitie heeft tegen h geeiaoht een jaar eenzame opsluiting en drie geldboeten ieder van 60 diezelfde persoon moet ook voor de rechtbimk te Amsterdam ter zake van oplichting terecht staan Corneille s horace in De oude Horatius wg zagen het in ons vorig nummer is van plan zgn zoon dien hij onteerd acht en door wien hgzelf en zgn geslacht eu gehed Bome onteerd zou zijn te dooden Bij het begin van het 4e bedrgf vinden we hem met Camilla ia gesprek Vruchteloos beproeft zg yoot den ongdikkige te pleiten haar vader ia niet te Vermurwen Daar nadert Valerius de Bomeinsche ridder die Cainilbi bemint doch wiens liefde door haar niet wordt beantwoord Hg komt als afgezant van den Koning deu vader troosten over het verlies zgnei biiUe zonen en geluk wenschen met de koene daad van deu overgeblevene niet wetende dat deia daad len vader nog onbekend is Hg verbaast zich over zijn gramschap doch t misverstand bigkt spoedig eu nadat Valerius bet verhaal van deu krijgiliat heen gedaan barst de oude man los O mon fils 3 lUS joiel dl honneur de nos jours I O d uu Etat penchant l inesp ré seooun I Vertu digue de Komc et sang digne d Horace I Appoi de ton pays et gloire de ta racel Quand pourrei jr toufler dans tea embraasementa L erreur dout j ai formé de si faux sentiments t Quaiid pourra mon amour baif uer aveo trndreass Ton front victorieuz de larme d allégresae f Valerius deelt hem mede dat zgn zoon weldra faü hem zal zgu en gaat voort met hem de koniukiyke boodschap te melden die o a inhoudt dat Tulhia iu persoon hem zal bezoeken Maar de oude hoodl niet van al dii n ophef De tels remerciments ont pour moi trop d éclut £ t je me tiens d jit trop payé par lea votrea Du service d nn ftls et du sang des deux autrea Bg dit tooneel is Camilla tegenwoordig geweest Slechts eenmaal heeft zg het verhaal van valeritts afgebroken door een uit de bont geweld Hélas maar hoe heerlijk moet het stil spel een v uitstekende actrice in dit tooneel zgu I Nadat Vslerios is heengegaan spreekt haar vader ha toe Hare tranea mishagen hem II sied mal d en verser oü l on v it Unt d onaéilis Doch bg kan zich niet lang rustig houden hg gaat Sabiua opzoeken die thans wel haar eohtgeuoot beroemd en geëerd terugontvaiigt maar drie broeders verliest door bet moedig gedrag van dien echtgenoot Hu laat CamilU alleen Haar smart is ontzettend Neigens vindt zg trooat Bome jubelt over de overwinning die haren vriend het leven heeft gekost Haar vader jubelt mede en weldra is het oogenblik daar dat de overwinnaar haar eigen broeder verhit door t gevecht dronken door de overwioniag verheerlijkt door t a v lk bet ▼ aderlqk hois zal binnentreden en iu de arroea snellen van de hem verbeidende gade Kan ik meda jubelen vraagt ijj Zg kan niet Jiégéaino mon ooenr d uu si vertueox pèie Suyons insigne soeur d uu si géue reux frère C est gloire de passer pour uu coeur abattu Quand la brotalité fait la haute verto Eclatez mes douleurs i quoi bon voos oontraindie f Quand on a toot perdu que aanrait on plus craiodreP Four ce cruel vainqueur n ayez point de respect j Loin d éviter ses yeux croissez ison aspect OfFensez sa victoire irritez sa colore Et prenez s il se peut plaiair i Ini d pbiire Dsar venchgnt Horatius ten tooneele Hg treedt op zijne zuster toe en verwacht hare knldigiog dook zij heeft niets dan tranen Hare klaaht O mon eher Cnriaaei doet hem uitroepen O d uae iudigne soenr insupportable audaee t Maar zgne woede maakt haar des te moediger Zy blgft Curiatitts getrouw zg ia geen zuster meer vaa den mooirienaar zjj vervloekt hem sjj vervloekt haar vaderstad Mocht ik haar ondergang tien haar pa leizen in ascb uw lauweren tot stof Voir Ie demier Komain i son dernier sonpir Moiaenle en étre cause et mourir de plauir t Dit is te veel voor Horatius hg trekt zijniwaaid tg vlucht hy achtervolgt en doodt haar Hiermede eindigt het treurspel looalshet Maandag wordt opgevoerd ComeiUe schnef nog een 5 bedrgf De oude Hontios verwgt zgu zoon de moord niat omdat hg Camilla beklaagt zg was sdiuldig maai Sof crime qnoique éuormie et digne du tr pas Ëtait mienx impuni que puni par ton bras De z q ia bereid ook agu leven ten oSer te hif gm wil zgn vader hem dooden kjj ui gemst stsrTn an de eer vim zgn geskclit is tot bet uittntf door b di gihandii afd Daar nadert de kouiiig h wil de euveldnd niet 100 boeg opnemen maar tegen de heldendaad in de schaal leggen Doch Valenns treedt als aanklager op hg hrrinaert den vorst dat straffen ook thans nUoht ia hij wgat op den toorn der goden indien Sedaad ongewroken blgft Horatius wil ook deu dood op het toppunt der roem wil hij sterven want hierin verschilt hg alleen yau Valerius de moord aan zgn zuster gepleegd was roor Kama s eer eycn noodig als het dooden der Albaneeache strgder Sabiua werpt zich voor de voeten van den Koning en wil zelve als zoenoffer vallen De oude Horatius meent de aanklacht van Valerius te moeten beantwoorden want zoowel deze als Uoratiua en Sabina achijusu samen te spannen om hem wat hij uog behouden m cht te onttooven Hn verdedigt Horatius AimernosennemisavccidaUltilp j i De rage en leur trépss mandire Ia patiie Sotthoiter a l état oa malheur infini C est ee qu oii iioaune crime et ce qa il a poni De grijsaard beroept zieh op Valerine die kan getuigen welke voornemens den Vader bezielden toen hem de valsche tgding van Boma s nederlaag tengevolge van de vlucht zijns zoons werd gebracht Welnu gelgk hij toen niet zou geaaraeld hebben om den eerloote met eigen hand te straffen evenzoo zou hg thans daartoe krachtig genoeg zgn J aime trop l honneor sire et ne sais point de rang A BoaSrir oi d sfiroot ni de crime en mou sang Valerias maakt zieh gereed dit warm pleidooi te beantwoorden maar de Koning valt hem met een c eat aasez iu de rede De Indruk zijner woorden il bij Tullus niet uitgewisobt door het later gesprokeae Ug deelt zgn meeuiug over de lage daad door Horatius gepleegd eu de houding van Camilla js daarvoor geen verschooniug De uitnemende dieusten echter door Horatius op dien zelfden dag aan Boioa aan heiu d u Koning maitie de deux Klats bewezen geren hem het recht Horatius vrg te spreken Ug herinnert er nan dat ook de eerste Koning Bomului etn broedermoorder was en Boma P llr peut bieu souffrir en son libcnteur Ce qu elle u bien souffert en sou premier aoteor Verder laat de Kouiu het aan de priesters over om de zaak met de goden af te maken en de oude Horatius inoet hen daartoe de middelen verschaffen Ten aloltc geeft hij ilen lost om de lijken van Camilla eu van baren verloofde in hetzelfde graf te plaatsen loodat bet orakel door Camilla in net eerste bedrgf wdrgwiaetd tsoh itkoat Kn hiermede zgn wij aan t einde van ons meriickt Wij leggen op dit laatste woord den nadruk omdat Vg niets meer wililen geven Reeds is gezegd dat bij de opvoering van aanst Maaiulag het 6e bedrgf wordt weggelaten op de programma s komt dan ook de Koning niet voor Wsarschijalgk laUeaerwelnieer toufmret zijn de alleenspraak bgv met welke Sabiua het 3e bedrgf opent wordt door vtlen afk ke ird omdat le gaag van de tragedie er ODuoaaig door wordt vertraagd Hoe het lij een heerlijke avond staat ons te wachten alom wordt Madelü Agar in deie rol gepreten De overige leden vag baar gezelschap mogen bg haar verre ten achter staan toch is het te verwachten dat ban spel niet geheel zonder verdienste aal zgn indien we het op zioh zelf ifgeicheiden van het meesterlijk spel dor beroemde treurspeelster beschouwen Burgerlijke Stand Oouda OEUOREN li r JokSDoa aaèen 1 C I ijsard sa E Oeirel OVEgLJSDEN 1 Not e Stolwgk kaisvr vsn M Sekooadarooert S j W e Koldanga 8 m 2 W u Buira 11 d t JA tm BaaUs IS i N tisBsdaa U d A Riatf d 2 m M da Laaga 7 d ONDERTROUWD 3 No A T do Hilir 71 j m J Groijtors 41 A G Pelltkub tan Nioawerkerk lao in IJ hI 35 j oa C Holhodcr SO j 6 Bakkor ne Wadduiltaoa Si j oo C GreOdel SS j B Pirdijk nu Keeuwyk 2t 1 OU C Cltfaol 19 j A B St n oo Xoltardaa M j o B W Bnueloar 14 1 C 6tf W j o i TOD dot Singt SS j A de Jaag 2t j o B Gocdraad 24 j WaddlnxTsea GEBOREN I Catbanas oudon W Oroon oa A vaa dar Vliot Jakaiues oudon C Toor sa J M Brdtman OVERLEDEN I Gsono ONÏOSRl RODWD P TUk mot M Booo GEI U D OooBo AliVERTSNTliU D ondergqteekende betni vju lÉurtaIgken dank roor de talrgke bewgzen Tan beIsngstelling die hg heeft ondervonden op sgn JWen Twintig jarig JÜBILÉ als Wï THOÜDBK tan Stolmik M ys ii pQiiP Da gezamenlgke bewoners van het Oude Manuenhiut alhier betuigen hunnen btttelijken dank san Heeren Regenten en Dames Regentessen voor de liefderijke verzorging en goede snjjzen die zg daar ontvangen Tevens brengen zg hunnen welgemeenden dank aan Mejufvrouw J EEMPE die nu sinds 25 jaren met zooveel kennis aan bet hoofd staat van dit Gesticht en bedanken haar voor het gulle onthaal bg die gelegenheid aan hun geschonken zg hopen dan ook dat Regenten Regentessen enMej KEMPEnog een lange reeks van jaren geschiktheid moge hebben om op zoodanige wgze het Bestuur van dit Oude Mannenhuis te blgven waam@inen UIT ALLER NAAM Gocda I November 1876 Vele soorten Binnen en Buitenlandsche BOUWMATERIALEN Prima Engelsehe PORT LANDCEMENT van de beste merken Enoelsche en Belgische PARKET N LOEREN AZIJN PALM POKHOUT enz tegen concurrerende prijzen BUEBKBBSSINOEL m mm imim GKVRA AGÜ voor 1 a 2 Dagen Adre bij den uitg ever dezes Q 7ANfi£EBTMTUNS CUISINIER BT FAISS SB Keizersgraciit M iHSterdan Bericht de 0NTVAM68T der P té de foies gras van het Huis Ai b HENRIJ ie Straattbtirg vun af 2 50 en hooger Beveelt zich tevens aan tot het LEVEREN van DEJEUNERS DINERS en SOUPERS zoowel bnitrn als binne n de Staidj Door boitcngiwone omstandighaden Tfaagt men tegen half NOVEMBER eene Noodhulp Adres Turfmarkt H 168 Commissarisaeu van den Straatweg van GOUDA naar BODEGRAVEN zgn voornemens op MAANDAG 13 NOVEMBER 1876 s voorm ten 10 uur in het openbMt te Verkoopen UZ stuks Pupvlieren Boonefi bgaonder geschikt voor KL0MPMAKEB6 staande te groten op de hannep van voornoena4en Straatweg D bg de Beenw ksefae Korm molen T vergaderen tar plattaa wftar d Beooian staaB te groem SJB6Ï HKT VOOET F X J Ti OPDORP Aru U dagelgks T n 10 tot S aar te eonsnlteeren voor de I ADICAXS OBKK ZING VAN BREüKBN l tigB Moidwracèt K Fn den BÖmfelfï eii Bttll LANDSCHEN Boekhandel van zijn voorhanden de eerste afleff ringen der Volksuitgaven van TOLLENS Gedichten è ƒ 3 V BBERS 2 60 Ant de ROP 3 50 V ÈEGGELEN 3 20 HOFDIJK en HASPï LS ingen è 1 60 geb f 2 40 KATTENTONGEN RO I i M EBKOOD HEERENBANKET Versob voorbanden bU W No RAAIJNAAKËftS Banketbakker Oosthaven Diveraen PASTBITJE8 PAPILLOTTES en CROQÜETTEN bg voomitberteUing Bg den Boekhandelaar J A WI NBSCX Spui Rotterdam is verschenen Luimige Voordraehten voor iin e meer peréonien DOOK FICTOR In g lilatreeTden omslag Prgs 75 Ct per post 80 cents liJANMWOm Prlvaat Onderwijser in de Frenaeha OuitBCbe ea fiocelselw Tatoa anlik d i vakkon vso tgewooa lager oodMnrija van de Wgdstraat A N 169 naar de OOSTHAVEN B N 161 hg den Heer 6ABRU Een Jongmensclir goed kunnende SchrgreA en Bakenen en eenigzints bekend met de Flwische Taal zag zich gaarne geplaatst op een ANTOOIlof behut meteenig SCHRIJFWERK aanhswBrieven franco onder latten A P 1 Alt Bnrean dezer Courant SÖÜn lAN M Beleefd bevelen wg in de aandadtt onMr Stadgenooten aan onze PHOTOGBAPHXffil van GOUDA in Cabinet formaat Op aanvraag worden zg ter beachtiging afgegtten Deze Photograpbien munten uit door nraaia bewerking gepaard met zeer goedkoc Mn prgs Gras HAATING Phot Oost Haven E No 14 Engelsch Leesgezelschap m kannen tnet 1 D£ DSMBBR DAS PERSONEN Ud worden van bovett jpüèi g v ü i Inlifljjtingw eft d tHu Dbecstiar W 3 ï OÜttTÜWTJÈOOGUBBVBR