Goudsche Courant, zondag 5 november 1876

Woensdag 8 iNoveinber 1876 N 1904 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD AdverleDtieblad voor Oonila en Omslreken Sociëteit OJNS OENOEGKN Za l KUNSTMIN EENieS VOORSTELLING VAM HIadellk agar van de Coined Ie Franfaise ULAANDAQ 6 MOVEMilËB 1876 des avonds ten 7 uje l uocifel in 1 bodryvoa yai Cour lI CAMILLE Madell AGAB véoRAf 1 IE JEU DE L A 01IR ËT DU HASiiRD Bl spel IQ 8 Bedrgreu van Makitaux Toegangsprïs Toor Leden der Sociëteit 1 75TOOT anderen 3 r i l Plaatsen zgn op den dag der Voorstelliqg T l a una tt brapieken 4 10 eents ï Ootc ejteaid door ComOiitsarissenj ider Sociëteit ♦ fe © r 4 i A VAk VEEN J d mbti H J BEUZEKAMP HÉÉREN x SLEESIN UASAM IwCA I iSI X ONTVANGEN de NIEUWSTE FRANSCHE a ËNGELSCHE J HOOGENBOOM Inter OvferjassBii van aïfZZ floositineniraadschap ftifnland DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen 1 deze ter kennis van belaoghebbiiadeu 1 dat de becrrootinff voor het dienstjaar 1877 ran den 3 Norember tot en met den 18 NoTenfaeT aanstaande Tan des morgens Hen tot des namidda s twee ure op de Secretarie ran het Hoogheemraadschap ter inzage zal liggen n het algemeen en aldaar verkrygbaar zijn tegen betaling van 50 cents voor elk ex m 2 dat de ingelanden vol ns artikel 165 ran het reglement van 6 Jnlü 1857 Staat blad no 0 hnnne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagëu nadat die ter visie hewt gelegen en dus vóór den 25n November Ub de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 i4bVereenigde Vergadwring op Woeosidag den 29 Notember des morgens ten elf w in e n openbare zittmg zal overgaantot behandeling van de borenbedoelde begrooting I Uidtn 28 October 187 K J F Depot van THEE inT HST MAOAEint VA f M Ravenswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twéé en een half M em NM oji met Temidding van Nommier en PrQs voorzieii Tan nevenitaand Merk volgens de Wet ged oneerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbeTelende MÜEBAART LZ IjtaMMdkt to Gmdm Licdertal el APOLLO met medewerking van de Afdeeling UilËBLIJKE WËLSPREKEPHËID op ZONDAG 5 NOVEMBER 1876 des avonds ten T ure IN DE Sociëteit ONS GENOE GEN Delicicuse DOP ERVVTEN 76 ets per Groot Blik verder alle soorten van versche Groenten met 12 Blikken van één SOORT 5 korting diversen PUDDINGEN SOEPEN PASTEIJEN en GALANTINE alles uit de fabriek vao Ilo i en$tra Mi Zoon Leidett PALING in GELEIJ Zalm kreeften Sardines enz Supra fijne Poeder CHOCOLAAD per Kilogr 1 25 P J MELKERT Ontvangen eene groote Sorteering Fraaie SPE HANSLAUFEi L WELTEtt De van onds gerenommeerde msM THEEËN uit deij Eoniuklüken Nederlandschen Wnrtembergschen THESHANDEL van P W TROUSSELOT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda b J J v D SANDEN Boter markt TEILINStahHOÜTWABEN te Rotterdam OD Woensdaf 8 November 1S76 des middaga ten 12 uur Ca 150 000 stuks Petersburger Kroonstadsche Koninüsberg er Zweedsche Riga Wijburg er en Menielsehe VUREN en GRENEN Delen Platenen Batting s eigne lading drcuen en Varen Zaagbalken Amerikaansche Grenen Platen enz van verschillende lengte breedte on dikte 2500 STUKS RIGA SPARREN KOLDERS SPIEREN SPARHOUTEN enz Alles ersch uit zee aangebracht liggende aan de Werf van den Heer H Du Hooo te Delfehaven en op de Werf Rotterdamech Welvaren aan den Boog n Zeedgk te Rotterdam De Veiling zal plaats hebben in het VEBKOOPLOKAALi aa den Oostsingel te RoU terdam ten overstaan Tan den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH bjj wien op Notitiën te bekomen ss n Het Bont ii 5 dagen vóór den verkoop gekaveld te bezichtigen Liggwida deze Houtwaren zMt ge nakkal ten TBiVoer te mttor b per aa I10LLAi DSCHE VAN AfD KLIKO Gouda en Omstreken VAN Drie Landbouwwerktuigen een Grasmaaimachine een Hooischudder en een Paardenharh op WOENSDAG den 13 DECEMBER 1876 te Gouda op nader te bepalea plaats en uur LOTEN ad L zün o a verkrijgbaar bji k BRINKMAN Boekbandelaar W LAMPE Koffiehuis oi Harmonie te Gouda en bij den SecretariiPeuningmeester der Afdeeling D N DOTEREN te Moordretht W N RAAIJMAAKERS Banketbakkkb Havkn heeft voorhanden Deliciens gevalde Fransche Chocholaad Bonbons Pralines met liqaeur en a la crème Poeder en drink Chocolaud in verschillende prflzen Zoete Chocolaad met en zonder Vanille diverse baitunlandsche lijne Likeuren Vruchten van Bordeaux au jus en l Eaa de Vie etc etc SAISON 50 Voor het tegenwoordige Saison beveelt zich de op groote schaal ingerichte tm CU Stoom verwe rij CEnüMlSCHË Wasschery TAX pa a i ombault XjElIlDEJlSr bözonder aiin tot het VERWEN vanSOVERJASSEN DEMISAI30NS en Dames MANTELS welke in alle kleu ren zonder lostornen of kpmpen geSverfd worden Z3 fel Agent voor Gouda en Omstreken den m Heer T A G van DETH Markt waar Stalenboeken ter bezichtiging Prijscouranten en verdere Inlichtingen mg te bekomen zijn CS Xi NB Het goed verft niet af en woidttv met de best verfstoffen geverfil P Openbare Verkooping te GOUDERAK Op VRIJDAG 10 NOVEMBER 1876 dei Toormiddags ten Elf nre in de Herberg Oooderaks Welvaren hg C OOMS aldaar van een HIJIS EN ERF en eenige Perceelcn Bouwlaav staande en liggende in den Polder Eattendgk te Oouderak groot 1 aren 14 centiaren Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J POETüUN DROOGLEEVER te Gouda Gouda Druk vod A BtlnkmiMt BUITENLAND Bttllenlandsck Overwicht De Fraiucbe re eeriug heeft ia de Kamc r een belaogrijlce nederlaag geleden Met 381 tegen 118 stemmen werd het voorstel Gatinean aangeuomeu strekkende om de reeds begonnen vervolgingen wegens deelneming aan den opstand der commune te staken en geen nieuwe processen daswegen te beginnen Met alle kniclit heeft Dafaure zich tegen dat voorstel verzet hij achtte de gratie van Mac Mabon voldoende eu bewucrilc dut er ruim gebruik van gemaakt was Het moet gtzeïd worden dut de regeerini zich ir een moeilijken toesta id geplaatst zag OnderstiunUe zij het voorstel Qatiuean 4lstt kwam z j iti botsing met Mic fulioii verwierp zij het dan was zij in strijd met de rcpublilkeinsehe meerderheid van welke het voorstel uitgaat Zij heeft het laatste gekozen Zat rdag heeft men alle mogelijke moeite gedaan om tot eeiie f hikkiiig te komen het ministerie heeft wat toegegtvi ij de repnblik iii cli meerderbpid hi eft wat toegegeveit hot riiiuistirie hei ft wat verloren de republiiieiiische mee derhei I heeft wat vatoren en ten slotte is zonder z£i r belangrijk debat de zaak tot Cfii einde g br icht iMiii hoeft derhalve een wet waarbij veijaring Intreedt voir lie vervolging wi gcns politieke deelneming aim den opst iliil Min 1S71 De vervolging blyfi evenwel besi ntiii vonr moord brandstichting en diefstal en dii vervolging zal voor het hof van assisses plants vinden De b pnling omtrent de veijaring en hèt brengen kr nrfnlrövm trgrdi 1i t gemteiw reetrt toer lirt hof van as isses is een triumf voor de repnblikeinsche meerderheid en wejd iU w ire nan het mini tene ontweldigd ma ir daarentegen behaalde het ministerie de overwinning in zake de bij verstek veroordee den Voor dezen blijft de krijgsraad bestaan De wet komt nn voor den Senaat en men vraagt welk lot haar da ir te Wiichten staat Ueu vraagt ook welke houding de regeering dan aannemen zal of de minister Dufaure dan het wetsontwerp tegen de reactionaire meerderheid vau den Senaat zal verdedigen Uit de medederlingen van het Russische regeeringsbl id van 19 31 October blijkt dat het ultimatum door generaal Ignatit f bij de Porte ingediend in sommige opzichten ecuigxziiis zichtrr ran vorin was dun men op grond der telegrafische berichten vermoedde De Eusfcisehe rtgeiriug spriik iinnidijk uiet enkel van ef n wapenstilstand va 7fs weken maar ook en van twee maanden Deze laatste is door de Port aangepenomen A m den anderen kant was evenwel het ultimatum soh rper dan men bcnclit had daar het op onmif e e staking d r vijandelijkheden aandrong Men is thans bezii een demurcatie lijn tusschcn de beide oorlogvorrendr legtrs v ist te stellen hetgeen waarschijnlijk f eeii aiiiileiding zjil geven tot mocilijkhidiii De Serviërs zijn hoogelijk ingenomen met den wapenstilstand Zij zijn den oorlog en hun Knssisohe bondgenooten moede De werkziambeden van den Duitschen rijksdag bepaalden zich in de laatste zitting tot de aanueniiug van het ontworpen tractaat van uillevering niet Luxemburg waarna de eerste lezing der begroutiug volgde De president van de bondskauselarij do heer Ilulfmuii gaf een overzicht van den toestand der financiën waaruit bleek dat de begrooting vo r het loopende jaar eeu batig slot vau 8 millioeu Mark aanwijst De iukomsttu schijnea dus goed te vloeien Langzamerhand komt er toch meer hoop op een betereu toestand ook in de Oosteurijksch Haugaanche financies en in de finanoieele commissie der Hoiigaursche kamer heeft de minister als zijuc verwachting medegede d dat met het oog op de gunstiger verhouding die in de begrootingen der Imitste jaren is waar te uemen het evenwicht tasschen inkomsten eu uitgaven ia 1880 geheel zal worden hersteld Kardinaal AutonelU is overleden Men berekent dat het Italiaansohe Ministerie in de nieuwe Kamer over vier vijfdsn der stemmen zal kunnen beschikken De Courrier de Brmellet keldt dat eenige leden der rechterzijde het voorneiaen hebben in de Kamer eene Wyziging der kieswet voor te stellen welke 1 het laud verdeeld in kiesdistricten welke slechts ééa vertegenwoordiger kiezen en i de verkiezingen doen plaats hebben in de gemeen der woonplaats en uiet mier in de hoofdplaats van het kiesdistrict ENGELAND Het Turksche vraagstuk heeft iu den laatsten tijd zoozeer de algemeene aandacht bezig gehouden dat de meeste dmkelijk maar zeer flauwe heriiinenngen zu Ien hebbeu omtrent deal stand van een ander Oostersch vraigstuk namelijk dat rakende de Egyptische schuld Over het geheel genomen werd die er uiet beter op Allerlei plannen zijn te berde gebracht maar Let eene na het andere is mislukt i e Khedive heeft het ten slotte opgegeven te onderhandelen met de betrokken legeeringeo en wendde zich tot ir obligatiehouden savea Het gevolg daarvan was de reis vanden heq Ooschen naar £ g pte Het vraag taV dat hij heeft op te louen is uur wij reeds leideu niet eenvoudiger gewDideu Toeu de heer Cave eene raming maakte van het bedrag der schuld kw ini luen tot sene som van ongeveer 77 500 000 p et of met inbegrip der kasten van oonvenie iiij 79 500 000 p tt Weinige maanden later bleek dat men nog niet alles had gewet en dut 91 millioeu p st eeu juister cijfer zua zqn geweest Van de plannen van den keer Cave kwam niets en de Egyptische regt ering biet f viir rtsukkelen Ze poogde zich zelven te redden door de deoreten van 2 eu 7 Mei waardoor al de schu deti wenleu geconverteerd in eemr algeiBenie tehiiM uuiuwll 7 pOt en sfltnbiiar binnen rt5 jaar Door deze dioftten echter werdeu op schromelijke wijze verkregen rechten miskend en de heer rusëlicii zou wel willen dat ze nooit waren uitgeviurdigd Daariuin echter is geen denkeu omdat op grond v ni deze besluiten al weer nieuwe schikkingen zijn getroffen en wat de heer Gosohem nu wenseht is alleen d nt met behoud van deze regelidg in hoofdzaak enkele wijziging worden gemaakt die het onrecht verminderen Pc hoofdtrekken van iijn plan vrij vrij eiuvottdig Hij wenseht vooreerst eene scheiding tusschen de Staatschuld en de schuld vau de Dairah de verplichtingen rustende op de persoonlijke bezittingen van din Khedivc Voor de delgiug vau schulden op korte tcrinijiipn wcufchi hij de Moukjibalsh inkom sten te zien naugewi ZPn De premie op schatkistobligiitidn wil h j met 10 percent verminderen en ter vir i iUi ï tegen zekere bevoorrechte obligatién weii clit hij £ 15 millioeu obligntiën uit te geven onder vrrb iiid der Egyptische spoorwegen Door ver=cliillende verdere maatregelen wordt dan het bi drag der algimeene schuld £ 58 roillioen rentende 7 pCl s jaurs waarv in de crediteuren 6 pCt ontvangen ter ijl 1 pCt met een gedeelie der Moukabalnh isuort van grondbelasting wordt gebezigd tot aflossing De berekening is dat dan in 1886 de crediteuren weer den vollen interest zouden genieten De richtige toepassing vnn het stelsel zou worden gawaai borgd door de aanstelling van Fransche en Engelsche hoofdambtenaren zoodat Egypte in dit opzicht zou komen onder eene soort van curateele Natuurlijk is dit het bezwaarlijkste punt van hetgehecle plnn maar de Egyptische regeering zal wel doeu met die bittere pil lenvoudig te slikken Zij kan zich troosten met de gedachte dat aan haar suzerein de Porte nog wel andere voorwaarden zullen worden gesteld Nu de wapenstilstand werd ge sloteu treden de plannen tot het houilen eener conferentie weer meer op den voorgrond en men beweert dat de Porte er niet tegen is mits ztf maar niet daarvan worde uitgesloten Intusschen j conferentie of niet men kau kwalijk aannemen flat de zaken weder geheel in orde komen tenzg Turkge afdoende waarborgen geeft voor beter bestuur zyiier onderdanen En zulke waarborgen zijn bijna ondeukbaar teuzü er iets worde gevonden wit sterk sal gelijken op de Egyptische cursteele Men heeft daarvoor nu weder het getuigenis van den markies van Hartington die Vrijdag te Keighley eene rede hield Al dadelijk kwam h j tot het hart van het vraagstuk door te verklaren dat de oorzaak der jongste beroeringen inderdaad geene andere is dan het Turksche wanbeheer eu de onzekerheid waarin de Christel lceouderdanen der Porte voortdurend verkeereu Daaruit volgt onmiddellyk de vraag Is de Turksche legeerlcg in staat om daarin vtrbtteriug tebreDgenP Bondwèg leide de spreker dut hij het uiet geloofde Het gcheele regeeringsstelsel Ier Porte en de geheele inriohtiug der Turksche muutsohappij pleiten voor een ontkennend antwoord Ëa de geschiedenis van Turkije bewgst eveneens d it de Turken misschien welgoed willen mnar uiet kuuuen De gevolgtrekkincligt voor de hand vVut cfe Turken niet kunnen ooial wilden zij en virmjedtlgk willen ly niet eeua moeten de mogeudhedeii voor hen doen hoe dan ook En de TÏMie zegt naar aanleiding v n deze rede Wij spreken hier van dingen die door de ervaring bewezen ziju en waarvoor ieder getuigen kan die in hetOosteu is geweest Er is geen hervorming en er kan geen hervorming wezen Het ontbreekt in Turkije aaa den geest waarvau ze moet uitgaan en aan de peraonen die ze zouden moeten invoeren en toepassen Br kau geen vrede gesloten worden dte vertronwen inboezemt tenzij op ne of andere wijie door bniteaIsudsche inmenging een rechtvaardig bewind worde gevestigd en gehandhaafd Dit is de slotsom van lord Hartiugtou en tot deze overtuiging kwam ook de Eagdsche natie Ook de regeering zelve heeft hasr ofschoon laat omhelsd en de openbare meeniug heeft uu te zorgen dat e die uiet weder loslate gelijk aoden lichtelijk het geval zou kunnen wezeo i Eu alleen dan meent het blad ten slotte kaa ds minister van binnenlaudsche lakeu op den stena dtr bevolking blijven n kenen wanneer hij standvastig blijft inde staatkunde die zekerheid eisokt dat het wanbeheer nietonmiddelgk weder beginne iCeO me na in Engrland de orcroreven vrees voor Busload geweken is komt het gezond vrntaud weder boven BINNElVLAND GOODA 7 November 1876 Het vervoer langs den Nederlandschen Rgn spoorweg heeft gedurende de maand October 1876 opgebracht aan reuigers 171 3i9 aan goederen 64 050 aan direct verkeer van reizigers en goederen 186 806 te zamen 482 185 Sedert 1 Mei 1876 was de opbrengst van reizigers en goederen 2 766 472 Jacob de Bruin Arend Pieter den Hertog Johannes Fluks Arie Gtrril de Reus en Arie van Hoorn zijn door de politie uit de pypeiifubrieken alhier waarin zij werkz iam waren verwijderd omdst zg den ouderdom van 12 jaren nog niet hadden bereikten tegen de fabriekanten hg wien zij in dienst waieu is procesverbaal opgemaakt Deter dagen tal het driehonderd jaargdsdeazgn dat Oudewater na vooraf door de Spsqj ssrden belegerd ingenomen en uitgemoord te qjn weer door ds prinsenpartg bemachtigd en aan de zijde der Staten gebracht werd Ter herinnering aan dit feit is de Uedergkerskamer Borger voornemens op e k Vrijdag den 10 Nuv eene buitriigrwone voorstelling te geven in de zaal van de Doelen aldaar Opgevoerd zal worden het uustig bekende drama van Schimmel getiteld Joan Woutersz terwijl eeu voor deze gelegenheid opzt ti lijk vervaardigd nostuk door muziek en zang opgeluisterd meer in t bgzonder op de geb urtenissf n en toestanden van hel toenmalige Oudewater zal betrekkiug hebben In de vergadering van de afdeeling Gouds en Omstreken der Hollandsohe Miiatschuppg van Landbouw den 18u October jl gehouden heeft de heer A A G van Itcrion de aandacht gevestigd op de Internstionule Tentoonstelling voor Znivelbereiding in 1877 te Hamburg te houden en de leden opgewekt daarssD door ruime inzending van prodnoten boter en ksas deel te uemeu en de zaak overigens in de belangstelling van het Bestuur aanbevolen Door het Bestuur werd daarop besloten om binneu den kring der Afdeeliiig aan ieder die verlangen mocht producten naar die teutooustelliug te zenden de gelegenheid te geven die vertending door de zorg van het Bestuur