Goudsche Courant, woensdag 8 november 1876

en ten koete der A fdeeling te doen plaats hebben eteiiwel ondtr voorbehoud vnn de bevoegdheid om die producten boter en k ui j vóór de verzending a n en deskundig ondfrïoek te onderwerpen Het Bestuur stelt ziob voor dat hierdoor eenc ruime iuzendinjf Bal verkregen worden en die producten hun naam in den vreemde nut eere 7uUeii baudliaven Evenwel behoudt ieder niituiirlijk de bevüeg lheid om vqor eijj eu rekening en zonder tusschenkoinst van het Afdeelïngïbestuur naar die tentoonstelling te zenden deze bevoegdheid bhjft evenzeer voor die produelen w iarvan de iiizendiug aan dat Bestuur minder weuschiiyk voorkomt De inzending zal duor de zorg van Int B tuur manr ien name van de inzenders plii iK hcl b u zond il niet de afdueling maar de inztnders de rf pecueve bekrooningen zullen ontTangeo Dit brsluit werd in de Afdeelingsvergadering den 3 November j gehouden breedvoerig be proken n op voorstel v m den luer v io Iterson werd met Igemeene stemmen aan het Bestuur de btvoegdJieid verleend om ter bevordering van deze voor de Afdeeling zoo gewichtige aangelegenheid zoodanig e liandelen als dit het meest geraden mocht oordeelen De Redactie der Lanbouw Courant in het nr van S November deze z uk voorloopig vernnddcnde fcetuigde hare ingeii mieuheid met het besluit van liet Afdeeliugs Bi siuur Wij kunnen niet nalaten dat besluit ook vnn onze iqde eer toe te juichen en wy hopen dat er eene groote deelneming mag plaats hebben in die teniDonstelling welke zeker voor ieder al zeer gemakkelijk W6rdt gemaakt daar de zorg en de kosten voor die rerzending door de afdeeling gedragen wordt Men sohrqft uit Alphen a d Eijn Bij het gewone jaarlijksche onderzoek door de politieagenten in dit kanton naar de naleving van de wet betreffende de maten gewiohtcn en weegwerktnijir n Bqa ook ditmaal weder een aantal ntriiigdoen den bekeurd wegens het voorhanden hebbeu van niet wettelijk niet van het vereischte goedkeuriugsinerk voorziene of afgekeurde maten en gewichten Het verdient opmerking dat de laatstgenoemde OTcrtreding verreweg het veelvuldigst voorkomt waaruit mag worden afgeleid dat wellicht in de meeste dier gevallen de bekeuring het gevolg is van de om tandigbeid d t de bezitters van die afgekeurde voorwerpen Da e van den ijker te hebben terugontvangen aiet voldoende ontwikkeld zijii om te kunnen on tersoheiden of het nieuwe merk waarmede hun maten n gewigten gestempeld zijn g wor ien het goedkeurings dan wel het af keunncc merk is Wenschilijk ware het d i a um dat niet wettelijke Toowel nis afgekeurde maten en gewichten door de yk n IX 7 oog eallend oni ev nkt konden worden emiakt Menig klein winkelier of venter zou dan gevtqwaard worden voor de niet geringe geldboeten door de wet bedreigd waaadoorhy bij onvermogen om die te betalen ten slotte verplicht wordt kennis te maken met een plaats die voor zijn zedelijk bewutzyn weinig opbeurende heeft Art 29 der wet van 27 April 1869 Staaiihl No 57 stelt elk der drie opgegeven overtredingen trafbaar met een geldboete van lO tot 20 terwijl art 33 bepaalt dat elk verboden voorwerp éénovertreding uitmaakt in dier voege dat niet meerdtn tien geldboeten voor gelijktijdig gepleegde overtreding worden uitgesproken Dat bl Het Spinou eomité dus leest men in d Nederlaiultei4 Spectator heeft zich aanvankelüt niet te beklagen over den uitslag zyner pogingen om bijdragen voor het op te richten standbeeldfte bekomen Aangaande den geldelijken tóestand is op de jongste vergadering 22 dezer het volgende meegedeeld Door het Hoold comite werden tot op dien dag inschrijvingen ontvangen ten bedrage van ƒ 2165 Daartoe behooren de aanzienlijke sommen doo H M de Koningin benevens HH KK HH de printen Frederik en Hendrik toegezegd terwijl Z K H prins Alexander het cijfer zijner bydrage nog niet beeft doen opgeven Uit het buitenland werd tot dasverre in ronde qfers ontvangen 467 5 In Nederland zelf bedroegen de inschrijvingen tot op den 22 t n October 2004 50 Het totaal M alzoo ƒ 8744 50 De Jmet Ct verneemt dat de werkzaamheden aan de inrichting voor kunstmatige vischteelt te Velp gestaakt zyn De belemmering van het vischrecht op den IJael waarop hoofdzakelyk de vooruitzichten der vennootschap gegrond waren en het gemis aan vrye wateren ter exploitatie schgnen oorzaken te zijn gerent van de geringe rentabilieliteit der onderneming welke tot dit treurig beslait heeft geleid Te Amsterdam is Zondag eene meeting in zake d jongste ongeregeldheden die in de vorige week a ket water was gevallen geholiden in de Honderd n Een Roe bniteu d Willemspoort onder leiding van K Bis Nadat door enkele personen hun wedervaren met de politie en huzaren in de dagen vanH 17 September was medegedeeld werd op voorstel vnn het comitó met acclamatie besloten bij denprocureur generaal eeue door K Ria en A Hofmangeteekende plainte tegen den burgemeester in tedienen Uit de diseu sien die daarop volgden bleekdat deze b eenkomst ook nog niei een auder doelwas belegd K Bis toch had van zijn patroon defirma van Gelder bij wie hij ruim 26 jaren als zangmolenaarsknecht werkzaam is aanzegging gekregenom zich vnn de demonstratie aan welker hoofd hijzich nu weer had gesteld zoo als bekend is as hijvroeger ijverig bestuurslid eu woordvoerder van deinternation ile te onthouden waarbij de wa irschiiwiug was ge voegd dat hij binnen veeitiun dagen dedienst zou tnueten verl tten indien hij niet naar diensnzegging lui H rde Ooor sommige redenaars werdende verdiensten v iu Uit jegens het volk in het breedeuiteengezet wjnru i briefjes werden rondgedeeld waarop door eeuigen hun nnnm werd gez i om ingeval van nood ü Ri s ünanciëel te ondersteunen Bij het uiig icu werd een collecte gehouden die ruim 36 opbiMclit C Op 27 en 28 October had te Ouderkerk a d IJssel het vergelijkend e on n plaats voor hoofdonderwijzer auu de tweede openbare school aldaar Van de 64 sollicitanten wnreu er 33 opgekomen Den tweeden dag werd het werk met de J4 hoogst genomineerden voortgezet Het zestal bestaat uit de heeren M van Tol hulponderwijzer te Katwijk a Zee J Beumer id te Schiedam P Baas id te s iravenhage W Korteweg en J van Jjceuiven belden id te llotterdam en J Kleinendorst id alhier Met betrekking tot den veldarbeid in den Alblnsserwaard kan worden bericht dat men algemeen daarmei e grootendeels afgedaan heeft De meeste beetwortels eu aardappelen zijn uit den grond De eerste zijn op verre na zoo kloek van stuk niet als vorige jaren De aardappelen leverden een goed beschot maar ook deze zijn klein t geen aan de langdurige droogte in den zomer wordt toegeschreven Voor goede aardappelen besteedt men van 3 tot 3 B0 Puike soorten moesten ƒ 4 per h 1 gelden Gras is er nog vr voldoende voorhanden men hoopt eohter iinnr droog weder t geen voor de weiderijeu oiioulbcerlijk is danr bij veel vochtig weer het gras in den weokcn grond wordt getrnpt en het vee ipotdig opgestftld zou moeten worden Algemeen vt wicht uien een d ilmg lu den prijs van het vtr i A zijii vette vnrktus niet zoo geldig als sommigen In het jaar ISdO werd door ieii bekenden rrauschen professor iu de declamatiekunst Bicourt een untdekking gedaan Hij zug met zijn ueextersoog in eene jeugdige zangeres die iu t vorige jnar voor t eerst als zoodanig gedebuteerd had een aanleg voor het treutspcl die slechts op oefening en ontwikkeling wachtte om weldra zijne bezitster door geheel Frankrgk beroemd te maken De welluidendheid en buigzuamhe d van hare stem het verhevene en bevallige in hargestes hit majestueuze en vorstelijke in hare houding ovi itiiiijÉ hem weldra dat zij i oor het klassieke drama iets ja veel beloofde Zij wijdde zich dan ook op zijn raad aan het treurspel bestudeerde onder zijne leiding de groote Fransche dichters spande zich in om te geven wat hiuir aanleg beloofde en met succes De meester beleefde eer anii iijn leerling In 1862 debuteerde zy iu het Odifan in de rol van Phèdre en aldra was aller gevoelen zoo gunstig over haar spel dat ieder haar t Theatre Frani oifi nis hare bestemmipg toewees Het duurde niet lung of zij trad daar dan ook op eu weldra was haar roem voor goed gevestigd De bevoegdste beoordeelaars rekenden haar een belangrijke aanwinst voor t tooneel Theophile Gautier schreef o a Melpomene a touche de aon Keptre cette prêtresse d une culte évanoui i Jules Janin noemde haar une mme échappée rémusante au ciseau de Phidias Deze jeugdige priesteres van t treurspel was Agar die wy gisteren het voorrecht hadden in ons midden te zien optreden als Camille in Corneille s fforace Hoe den indruk te schetsen die zij maakte hoe de bewondering die ig iiafdwong te uiten hoe de gevoelens die zich meelAer maakten van ons gemoed mede te deelen op het apierl Hoe goddelyk schoon waren hare poses hoe indrukwekkend hare gestes hoe eerbied afdwiugend haar geheele spel I Beeds hare eerste verschijning op het tooneel bracht een machtigen indruk te weeg die steeds toenam naar mate hare gemoedsbewegingen heviger werden Voorzeker wy meenden tot gisteren den Borttce tp IfSJkDen wy meenden de schoonheden daarin reeds te ifirdeeren de krachtige gespierde regelen te begry pen maar gistereuavoni Itiepk ons dat nog tallooze schoonheden voor ons verborgen waren gebleveu Agar s vertolking leerde ons eetst hoeveel de ifUoraee bevat zij leerde uus ee st recht dien op den waren prijs schatten gat heeft ontegenzeglijk een prachtige gestalte en de standen die zy aannam waren volkomen geschikt om den indruk van haar iel te verhoogeu of liever op zichzelf eisohteu die reeds ten vojle bewondering en niet licht zal het o a uit onze gedachten gaan in welke houding zij de voor haar verpletterende tijding vernam van den dood v u Curiace Men zegt dat de beroemde Fransche sciiilder Ëugène De la Croix verscheidene studiën naar Agar genomen heeft en dat niemand beter dan zij den beeldhouwer tot model diende wij willen na haar gisteren gezien ti hebben het gaarne gelooven Mnar niet alteen hare standen haar geheele spel was prachtig Op uitnemende wijze deed zy ons de liefde jegens haren beminde zien die zij stelde boven de liefde voor het Vaderland en men weet wat voor een Bomciiische het vaderland beteekent en dat hare liefde een ernstige was wij vernemen het aldra bij liuar eerste optreden in het onderhoud met Julie Hoe heerlijk klonk voorts haar stem bij t herhalen der orakeltaal Atte et Rome demain prendroni une autre face Ten voeux sont exaucén elles auront la paix Et tu strae unie aüec ton Curiace Sana quancun mauvaia aort t en ae pare jamdia Hoe weemoedig ernstig luidde t uit haren moud toen Subina zich niet ernstig genoeg over de liefde uitliet Je Ie vota bien ma aoeur voua n aimêtea Jamaia Et voua ne connaiaez ni l amour ni aea traite On peut lui re tialer quaitd il commence a naÜre Maia non paa Ie bannir quand il a eat rendu maitrt Et que l aeeu d un pire enffaffea t notre foi J Jait de ce tj ra un legttiine rot Maar waar op te houden wanneer we ceiimniii wilden aanstippen de scènes waarin zij ons t incest beviel Waar te eindigen wanneer wy wetler vufir onzen geest wilden terugroepen de oogeublikken dut z t best voldeed I Haar kalme eenvoud hare indrukwekkende soberheid en hare schoone standen bleven haar den geheelen avond bij en als wij nog één tooneel voor onze oogen willen doen verschijnen dan is het dat waarin zij het verhaal van V ilcre nnn di ix ouden lloratius aa igoande t einde van den strijd aanhoorde ll rst dikt beweginglooze gelaat nis t beeld eeiier kalme ziel toen die wolk welke l ir g nam over haar voorhoofd trok en t licht van h inr oog verduisterde door de voor haren vader zoo verblijaeii k voor haar zoo diep smartelijke tijding eindelijk die afwisseling van innige droefheid en vurige zucht tot wraak van hiirtelyke liefde en gloeiende haat die zich daar afspiegelde op haar galaat Voorzeker zoo ooit dan zag meu by Agar op het gelaat wat er omging in de ziel Zoo ooit dan zag men by haar wat zy gevoelde ook zonder dat zg sprak 1 Na den avond van gisteren zeggen wij van ganscher harte Theophile Gautier na On aent qu on a devant aoi choae rare une trage diemie In ééa woord we mochten gisteren een heerlijk kunstgenot sin iken dat ons lang zal bijblijven en dat niet spoedig uit onze dankbare heriuueriag zal verdwijnen Als blyk van eerbied en bewondering voor luire kunst werden Madelle Agar twee bouquetten aangeboden De andere acteurs en actrices die met haar optraden waren op zich zelf beschouwd volstrekt niet van zoo weinig beteekeiiis als sommigen verwacht hadden Natuurlyk bij eeue zoo schitterende ster ds Agar op t tooneel is verbleekte het licht der overigen natuurlijk wanneer Agar op t tooneel was trok zij onzen blik eu onze aandacht geheel tot zich om den indruk van de woorden der anderen te doen lezen op haar gelaat natuurlijk bewonderden wy voor alles het stille spel van Agar dat ten gevolge had dat van t spel der andereu wel eens iets onze aandacht ontsnapte mnar toch in de tooneelen dat Agar er niet wat bleek het duidelyk dat ook het overige gezelschap niet slecht was De heeren Bebel en Gibeau o a waarvan de eerste werkelijk zich kenmerkte door juiste gestes en schoone poses en Mme Brunei die aoma zeer goede oogenblikken had kunnen met recht op den titel van kunstenaars aanspraak maken De heer Duparc die de rol van Horace vervulde kon onk minder voldoen Hy zocht te veel zijn kracht in sohreenwen en door zijn gestes beleedigde hij zelh het eohoonbeidsgevocl en van schoone standen was bij hem geen sprake Het was jammer daf hij zelfs bi Curiace den heer Bebel zoo ongunstig afstak maar voor t overige was t gezelschap niet slecht De iiHorace i werd voora egaan door LêjeuJt fifmaur et du haaard van Marivnux een stukje at bij vlug goed spel vry aardig is Nu gisteren avoml werd t goed en vlug gespeeld en de aardighedei 4aarin kwame lot hun recht De heer Bebel en Daohebx en Mile Goth vervulden ijaarin de voornaamst rollen Het publiek was goed opgekomen iu aanmerking genomen de Fransche taal die vele tot bijwoniug van de voorstelling afschrikte Nauens het publiek meeneu wy te mogen eindigen met eene hartelijke dankbetuiging aan hen die het hunne deden om ons deze voorstelliug te bezorgeu Zij kunnen verzekerd zijn dat hunne zorg in deze door het beschaafde publiek op hoogen prijs worden gesteld De Haagsche briefschrijver in de Zaanl Ct zegt Ofschoon er nog niets is uitgelekt van de onderwijswet van den heer Heemskerk thans bij den Baad van State in behandeling is mij van zeer vertrouwbare zijde verzekerd dat de nieuwe schoolwet een echt liberalen geest ademt en den liberalen oueliidig meer stof tot tevredenheid zal geven dan den kleiikalen Geen liberaal minister kou liber der vi rbeteringcn hebben voorgesteld dan in het ontwerp van den heer Heemskerk worden nangetroffi n eu dtze patient zal slechts geringe operatieii behoeven om eene blakende gezondheid te genieten Dezer dagen werd in het lokaal Frascati te Arasterdam een meeting gehouden uitgeschreven door de vereeniging tot handhaving van het liberale beiiinstl in de Ned herv gemeente aldaar welke meeting door vele werd bijgewoond t Doel waarom de vergadering belegd was bleek al spoedig uit de roededeiling van den voorzitter nl om de vrijzinnige gemeentelcdBU der herv kerk ann te sporen ten kr iohtigste te protesteeren tegeu het door de synode genomen b liiil waarbij het doen dor bevestigingivragen zoo d g lu art 38 van het bekende kerkelijk reglement zij i opgenomen verplichtend is gesteld Tegen de vr gen zelveii bestaat geen bezwaar maar wel legen het IVit dat men dauMan een imperatwj knr ikler heeft gi geven en alzoo een eersten slap heeft gedaan op het heilloos pad van het coafessioiiali mi Na in hrriiiueriiig te hebben gebracht hetgeen op de verg idering van moderne predikanten den 17 dezer te iiisierdaiii gehouden is besloten meende de vereeniging boveugenoeiud de vrijzinnige leden van de Jced lieiï kirk te moeien opwekken tot hetteekeuen van een adres aan de synode waarin o a verzocht wordt onvirwijld terug te komen op de door haar ten aanzien vuu de bevestigingsvragen genomen besluiten en een tweede adres aan de syuodnle commissie n iiidringeiide dat zij de synode iu eeue buiiciigewoue vergadering byeenroepc Anders toch sou men nog een jaar moeten wachten eer omtrent het billijk verzoek der vrijzinnigen zou kunnen worden beslist De voarziUer spoorde de aonwezigen ten dringendste aan die adressen welke bij eenigc boekhandelaren in de couranten te vermelden van Maandag 6 tot Zaterdag 11 Nov ter teekening zullen worden gelegd van hunne handteekeningen te voorzien Onderscheidene der tcgenwoordigen gaven hun adhaesie te kennen op ve schillende gronden Daarop volgde een debat dat hoofzakelyk liep over de quaestie Zal men de vrouwen al of niet vrijheid verleenen de adressen te teekenen Het resultaat was dat de voorzitter mededeelde dat bijaldien men mocht verlangen de idresseu opgrmankt door de vereeniging tot handhaving van het liberale beginsel in de Neil herv gemeente te Amsterdam ook door vrouwen te doen teekenen aan het bestuur dier vereeniging vóór Woensdag het verzoek moet worden gedaan om terug te komen op zijn besluit waarby alleen mannelijke lidmaten tot de teekening zijn nitgenoodigd Overigens was het bestuur niet onwillig om adressen beschikbaar te stellen ten einde die door vrouwen te doen teekenen wanneer eenige personen deze uitsluitend daartoe op eenige plaatsen mochten willen nederleggen De vergadering werd gesloten nadat de voorzitter nogmaals op ulgemeene teekening der lyaten had aangidrongen Onze lezers herinneren zich de discussie die ip den zomer van 1875 werd gevoerd over het aminoniakargument van prof Harting e a tegen de lykenverbranding Hoe men in wetenschappelyke kringen over de waarde van dit argument oordeelt blijkt thans uit n 3 der Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging voor lykenverbranding De Leidsche hoogleeraar Franohimont toont in die aflevering het ongegronde v n dat argument aan en om aan het niet deskundig publiek te bewijzen dat hy niet alteen staat is aan zijn betoog eene verklaring van adhaesie toegevoegd van de heeren dr Aronstein Breda prof J M Van Bemmelen Leiden P Brouwer Bz Deventer dr Vitas Bruinsma Leeuwarden dr S Hoogewerff Botterdain de H F B Hubreoht Ansterdam prof D Huizinga Groningen dr J Nieuwenhujzen Kmseman mersfoort dr L C Levoir Delft dr D De Ijoos Leidan prof B S Tjaden Modderman OroHJngen prof A C Oudemane Delft prof C A J A Oademsns Amsterdam dr O J Bistelada Almelo prof W F B Suriogar Leiden dr Hugo de Vries Würzburg en dr J E De Vry s Grarenhage Men meldt Zuid Afrika dd 10 Oct aan het Hll De Volksraad van de Trnnsvaalsohe Republiek is uiteen gegaan zonder de voorstellen betreffende de confederatie te overwegen Wat beweerd werd aangaande wreedheden door de vrywilligera euz gepleegd is gebleken onwaar te zijn Het geschil met het Zuluhoofd zal worden verelfeuil door arbritage Secocoeni heeft om vrede gevraagd De voorstellen betreffende de belastingen en de resolutie van den president betreffende de spoorwegen zijn aangenomen ffet Amhtenaarablad ontvangt de mededeeling dat de regeeriug voornemens zou zijn een serieuse verbetering t brengen in het lot der ambtenaren Huu bezoldiging zou ui zooveel mogelijk geregeld worden naar de bijzondere omstandigheden waarin zij verkeeren Zjo zou bet verschil in huishuur in de onderscheidene deelen des lands in aanmerking komen alsmede de uiteeuloopcnde prijs der voedingsmiddelen van het onderwijs enz De grondslagen zouden bijeengebracht worden door de belaughLÜbendeu zelven die zich in bun standplaatsen zouden vereenigen ora in gemeenschappelijk overleg uit te maken of en met hoeveel percent de verschillende tracteinenteu verhoogd moeten worden met inachtneming van het verschil in stand van de titularissen onderliug Om hun met gelijke maat te meten zou slechts iia hoofdamliteii iar belast worden met een onderzoek iu loco wanneer de opgaven iu vergelijking met andere uit dezelfde streek des Byks niet juist zouden schijnen I N QE Z O N D E N Dienstvervanging Mijnher de Redacteur Teun hecti in l ingcn tijd niets gezonden wat zal ik u zeggen een ineiisch heeft wel eeus nAizeuuesteu in het hoold en d iu vlot voor een burgermensch dat schrijven zou niet Daar ik echter al langen tyd over de Dienstvervanging heb hooren praten zoo wil ik u eens vertellen wat of Teun daarvau gehoord gezien en ondervonden heeft want de heeren die zeggen zoo gauw mnar die duren deugen niet maar dat is immers niet waar of zouden die menscheu die ga true met ruim een ja ir te dienen en een eiikeL keer op t koiijjjj ko t kleeren en 601 verdienen niet deugen dat is immers gekheid hibbeu die lieerin nel eens nagegaan w it 600 o r lene armen duivel is Neen Mynhier de Heilacuur juist die in de toekomst zieu verkoop zich voor pla iisvervanger en die werkelyk niet deugen zijn niet diegeeu die zich verknopen maar dat zijn zij die als oa vieant geleefd hebben hun zaken iu het rilt hebben laten loopen en uit balloorigheid naar Vtchiu gaan Oin u dat duidelijk te maken zal ik maai is een jongim nsch uit vele nemen eu dat is Klaas de zoon vau Bram Klaas in een oppassende jongeu verdiend f 6 50 in de week geeft daar het noodige voor kost en van af en boud een zakduilje over iiiiuir KI las is ei u l iKoenlyke jongeU en houdt er zooids nlle fats leiilijkt menschen droombeelden voor de toekomst op ua onfutsoeülgkeu leven slechts vodi het heden en denken iin t aan de dag van mor i en en dir drooinbeeltwn zijn ecu lief vrouwtje een eigen huislioudenljc een eigen te huis enz enz maar zoo l iiig hij iu zijne gewone werkzaamheden blijft dan zijn dat of droombeelden in de manu of het is lieve armoede Wat nu Klaas kan zich verknopen en door een korten tijd te dienen de som zich aanschaffen om al dat geluk deelachtig te worden dus Klaas gaat daar gaarne toe over en begint daar met zijn oude lui over te praten dat wil zeggen niet over zijn droombeelden maar om zich te verkoopen maar daar heb je de poppen aan het dansen papa scheldt leger soldaten alles uit voor al wat leelyk is verwyt zijn zoon dat hy den breeden weg op wil en dat hy zijn verderf tegemoet gaat de moeder slaat op hetzelfde aanbeeld als vader dan komen daar oomes tantjes neeQes en nichtjes bij en vormen een prachtig concert die daar de grondtoon niet deugt Klaas ooren en ziel verscheurt wat nu Klaas wil toch zoo gaarne zyne droombeelden verwezenlyken en tegen het standje is hij niet opgewassen Hy gaat dns aan het middelen hy zal vader wat geven hy zal moeder wat geven maar nu er wat te halen is willen de andere ook wat hebben men haalt er van wat er van te haleu is en als Klaas iu dienst komt lyn de gelden die hy met alle mogelijkheid slechts los heeft kunnen maken totaal naar de maan het ecnigste dat hy er noch van heeft isdattydert hy in dienst staat zijn koper hem s wekelyks eenig geld stuurt en dus in dien tyd zijn lot eenigszints verbeteren kan wsnt het geld dat hij ontvangt Zoo direkt zyn kooper niet meer voor hem vsrantwoordelyk is ach Klaas weet zeer goed dat zulks dezelfde weg van het vorige gaat dus by hel in dienst treden z jn Klaas zyn droombeelden verdwenen hy heeft zijn vrijheid verkocht voor niets heeft een hekel gekregen aan vader moeder en familie in het bijzonder en aan de menachheid in het algemeen zijn dienst roept hem ongeluk toe Kltas betreurt yn verloren vrijheid zat weer gaarne aan zijn dagelijksche bezigheden en word onverschillig voor alles Mijnheer de Bedacteur men beklaagt zich dat er zoo vele van die duuren weggejaagd worden het verwondert Teun dat er noch niet meer weggejaagd worden het is dat er noch eergevoel overblijft want in hun hart zoude er gaarne g weggejaagd worden en tot overige s VJ j i onbeholpen in de wereld staan en dus de slechtste soldaten zyn en nu de toepassing Het systeem van plaatsvervanging vernietigt de toekomst der jongelieden en maakt hun van fatsoenlyk slecht zij formeert een slecht leger en boven alles zij maakt dat ouders hunne kinderen voor een bagatel geld en eenige borrels in het ongeluk storten door hun hoop eu hunne toekomst te vernietigen en hun een weg doen inslaan die zij zelf het pad des verderfs noemeu als is dit nu niet waar zij zeggen het en het weinige geld doet fcu de toestemming geven eu is dus de reden der heele maatschappij ondermijnt TEUN BLOÜW GoDDA 27 October 1876 FOLITIEÏ Gevonden voorwerpen aan het Bureau van Politie alhier gedeponeerd Een lang stuk Hout en twee ledige Petrolenmvaten Burgerlijke Stand I GEBOREN 3 Nov Sirnon Pelrui oudrn 8 in I eeawen en C van der Heijden 6 Geertrui IVtronclli onders V van Leeat en C de Bruijn Anna oudera C Jonker en 1 A tn Ëenwen OVERLEUEN 6 No i Verhoef 64 j W H Horfijk 8 w ADVERTENTIËN Getroawd ït A J VOS van Gouda EV M L GEEBS die ook namens wederajdsohe bptwktingen hunnen liartel kea dank betuigen voor Je vele blijken van belangstelling bij huu huwelijk ondervonden Bergen op Zoom 6 Nov 1876 I M A JONKEE VAK EstJWM Gouda 6 November 76 De ondergeteekende bettiigt bg deze haren hartelijken dank voor de vele bewezen van belangstelling eu vriendschapbg de 25jarige vervulling harer betrekking op 1 November jl ondervonden J KEMPB Gouda 5 November 1876 Ondergeteekenden hebben ten behoeve der WEDUWE met 5 KINDEBEN 73 i0 outvangen en zeggen de weldadige gevers dank voor hunne mildadigheid fer H EDAÜW S V BUÜEBN evr IJSSEL de SCHEPPER vraagt tegen 1 Februari eene l Dl IZË DE zij genezen vaa Dronkenschap door het gebruik va i et sedert een re yan jaren als deagdeiyk beroeude middel van den ondergeteekende hetwelk door de bekwaamste geneeskundigen is onderzocht en met warmte wordt aanbevolen Het kan ook worden toe gediend zonder dat de gebruiker er iets vmi bespeurt Geneeskundig advies kosteloos en franco Mt wende moh raet het volste vertrouwen tqt ALBEEIT KKAEHMEft Holboinetrafise N 4 te Dreaivity