Goudsche Courant, woensdag 8 november 1876

Vrijdag 10 November N 1905 1876 GOÏÏDSCHE COURANT en Advertentieiilad voor Gouda en Omstrelien zijn voorhanden de eerste afleve ringen der Volksuitg aven van TOLLENS Gedichten a ƒ 3 V BEERS 2 50 Ant de ROP 3 50 V ZEGGELEN 3 20 alsmede OFDIJK en HASPELS in èn a 1 60 g eb ƒ 2 40 Bg den Bèelchaudelaar P O MAAS te Gouda is te bevragen eene Tan Frantch fabrie aat buitengewoon soliedegebouwd Koopprgs 445 netto i Er biedt zich aan om dadelijk iu dienst te treden eene fatsoenlyke BÜHUÜHDOCHTER B C s3 jaar oud tot assistentie iii de huisbouiling De inzending van advertenti n kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave in en WINKEL of iets dergelijks Adres auu het Bureau dezer Courant Een DIENSTBODE g evraag d terstond voor noodhulp of vast Adres in persoon Groe newreg L 24 Prijs per Flacon i 1 Wie lijn H A A B een mouie nataurlijke blond broin of zwarte kli ur wensch te geven bruike rau dit Water Kr wordt voor ingeataau Nietgoed geld terug Verhnjgbaar bjj LOUIS VVELTEK Ooathaven Coifleur Lente Zomer Uert st en Winter Deze Tier jaargetijden welke men in onze Inchtstreek zoo zichtbaar kan onderscheiden oefenen bij hare afwisselende weersgesteldheid op Tele menschen niet altgd een eten weldadigen invloed uit Zwakke gestellen of diegenen welke met kwal en te kampen hebben gevoelen daardoor meermalen de Toorboden Tan ruw en onbestendig weder waarop zfl dan anderen opmerkzaam maken en ni t zelden gebeurt het dat hunne gevoelens worden bewaarheid Het meest echter doet zich dit voor bij de nadering van den Herfst of den Winter en de kwaal waaraan zoorelen zjjn blootgesteld en daardoor het meest wordt geTreesd is KHUMATIEK Qeen wonder dus dat men met onafgebroken pver doorging om een middel uit te denken dat u staat was haveugenoemde kwaal op krachtige wgze te bestrijden en na van alle zjjden alles beproefd te Lebben slaagde men op uitmunteiidcwijze met de uitTind ng der ABSHAUBINS UF ANTI KHUMATl CHE WATTEN De heilzame uitwerking welke deze Watten alom ten gevolge hebben dringen mij Toort I durend dezelve aan alle Uhumatische Ljjders aan te bevelen opdat men spoedig door een vlijtiggebrnik deze lastige bezoekster geheel ziet verwilderen en alzoo lAt een rustig gemoed het wisselende jaargetgde kan gadedaan De pn 8 per pakje is 30 Cts te bekomenaan het Hoofddepöt bjj A BBEETVELT Az te Delft en verder tot denzelfden prys bij T A J TAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Znenhuüen T W DïN ÜIL Schoonhoven OrrO HOOüENDIJK CapelU a d IJutl A BEU NART Oostpoort Rotterdam 3 H KELLER km Zoon West Wagenstrmt Verzekering MaatscIiapi U voor de Ill den BINNEN en BUIÏENLANDSCHEN Boekhandel van V DE HOOF Hootdfürecteur A J MOLLMANN Belanghebbenden worden herinnerd dat deze Maatschappij alle waarborgen geeft 1 Toor PLAATSVERVANGING ingev art 61 49 en 50 d i vrijHelling voor loteling en opvolgende broeders en 2 voor NÜMMERVERWI8SEÜNG ingev art 65 in verband metart 116 en 117 der Militiewet van 19 Augustus 1861 Ötbl N 72 Tot het aangaan van overeenkomsten bestaat dagelijks gelegenheid ten kantjre van haren HoofdAgent den Heer C B tan BAARi JN einde der Oude Haven te Schoonhoven alwaar op franco aanTrage reglementen ter inzage te bekomen zjjn De Directie Namens dezelve CAB BANTZINOEB Dtrectenr Korte Tiendeweg N 17 te Gouda B Tot hot cfeven Tan nadere inlichtingen hebben zich bereid verklaard de WelEd Heeren A V C v HASSELT en G W BOLS beiden Notaris te Arnhem Mr D NIJMA V Notaris te Z itpihet V P de POORTER Notaris en lid der Provinciale Staten van Over s8elte Oldniioal en A G SOHEEPERe Notaris te ZeU em vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader zOut en bewijst nitratintende diensten bi hoofdpijn verstopping en slechte spijsvei teriiig benevens de kwalen die daaruit Toortkomen zooals maagpijn migraine aaiubeijen en in t algemeen do ziekten waartegen men zich van laxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents S t a a 1 w ij n Het is ran algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel ran ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid Toorhanden is zjjn kwaadsappiglieid bleek ucht en klierziekten do natuurijjke gevolgen Van alle zoogenaamde ijierpraeparaten is deze oplossing d geschik te Eén eetlepel beTat 0 15 gram flzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 1 Boterpoedcr Terkort den tijd van het karnen maakt de boter vaster bpfer van smaak fraajjer Tan kleat en verhindert het sterk worden In pakken Toldoende voor 500 kan melk a 30 cents UV Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bjj L Welter L Sch nk en J C Zeldenrijk te Sc wonhoven bij Wed Wolff en Zoon te OuU Kati r bi E Jonker Ideiiburg te Woerden bg N C van der Kas En iu de andere plaatsea m de lii l e ule depots Einii enk H VON OIMBOKN Voor Slijmhoest bij Kinderen geen beter middel dan de overal bekende RIJNLANDSCHB Druiven BorsMlonigf nit de Fabriek Tan W H ZICKENÖEIMER te M ainz RIDDERKERK 3 Mei 1876 Mijnheer Het is mjj een waar genoegen ü te kunnen mededeelen dat mijn twee jarig zoontje volkomen genezen is van een slijmhoest eu korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschen RIJNLANDSCHE DRUIVEN BÜRST HO VIQ volgens de daarb gevoegde gebruiksaanwyzing Zi ne eetlust heeft hg daardoor airect weder teruggekregen J iHOOGGBBORBN Alleen echt verkrjjgbaar in flesschen voorzien van een rood tinnen capsule met nevenstaand fabriekstempel te Lfulen E VooHyk Ondmattr F oDker I lenkilP RotUrdam C J W ïiubU lie Aputb Riliwyt C o Ginlel Schoanhmen I Wolff k Zool D oK Voorburg A MO Veei WadiUHxteen C o E Wi Wotrdn W H ni Dig n Openbare Vrijwiliiüe Verliooplng te GOUDA Tan het zeer gunstig bekende Hotel Scholsz VWOEGER TIVOLI met zeer et aangelegd ERVE en Terderen GROND ingerigt tot Logement Restauratie KoiTijiiuls en Uitspanning daartoe allergunstigst gelegen zeernnbjj het Station V den Rhijnspoorweg aan de Spoorwegstraat Somia b j F H A Wolff Alpnin aid R L Virouieao tic Zoon Apoth Bodegraven P Versloot Boskoop A i v Q Tnout Delft L vaii Leeuwen Orauenlutjie J L F C Sn bilié iolh HazerXKOud € W Hrndrik HaaitrecU J I d D H rtog atlmeriierg wrd dt Randt lender bovenstaand Fabrieksmerk is geen flacon echt te GOUDA de Veiling op ZATÜBDAG den 18 NOVEMBER 1876 de Toewflzing op WOENSDAG den 22 NOVEMBER 1876 beiden des Voormiddags ten 11 ure in bovengenoemd Hotki Scholsz n De geheele INVENTARIS en het CONSUMABLE knunen door den Kooper worden overgenomen H A R T I N G Frères Gouda Ooathaven B 14 Portraits Portraits Cartea Pori raits Albums Dessins SpéciaUté d Agrandissements et do Portraits emoillés Nadere informatiën kunnen worden Terkregen ten kantore TandenNotarisA N MOLENAAR te Waddinxveen alsmede eiken Donderdag van 10 tot 2 uur in het Logement hit Scha lkbobd op den Kleiweg te Gouda Gouda Druk van A Brin au De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den aTond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bg den Uitgever dezes is nog ingekomenToor de WEDUWE met VIJF jeugdige KINDEREN van V 0 50 Totaal 54 31 A BIIIN KMAN Voor meerdere giften houdt lig zich aanbevolen BUITENLAND Bultcniaiidscli Uvi rjii lit Omtrent ile sleinmiuK ovir het voorstel fifttineau doet men iiuft opmerken diit de Miiinlers de Miiroère cci e8 en Ohrtstophle met de oiideriicretJirissen van Volgens een telegram uit Parijs heeft de regecring verklaard dat de Senaat dezelfde begrootingsrechtcn heeft aU de Kamer en du door de Kamers verworpen credieten weder op de begrooting brengen kan In berichten uit Berlg n wordt verzekerd dat de indiening van de onderwijswet m de aanstaande uiting van den Pruisisohen Ijanddag zeker is de llcgeiring is echter niet voornemens het ontwerp vroi gcr openbaar te maken daar ïij van raeeuing is d it er tijdens het oommissic onderaoek en de opeub ire beraadsl iging genoeg tijd overblijft voor de speoialileitcn om te critiseeren De Wurteraburgsche Kamer is Zaterdag doo den Koning gesloten meteen troonrede waai iu o a wonit gbwenen op het gunstig oordeel dat de oppcrbevtlhebber de Duitsche Keizer over de oefening der troepen heeft uitgesproken bij het bekende bezoek aan de Wurtembergsche hoofdstad Nadat de Duitsche Rijksdag het uitleveringsverdrag met Luxemburg by derde lezing had aangenomen bracht de afgevaardigde Jorg de Oostersche verwikkelingen ter sprake en wel bq de tweede lezing der begrooting voor buitenlandsche zaken de minister von Bulow antwoordde daarop in hoofdzaak het volgende De Regeering kan thans over hangende vnuia tukken onmogelijk inlichtingen geven ïg kent de staatkunde des Keizers eene staatkunde des vredes die zich in de aangelegenheden van andere rijken niet ipengen wil Be loop der zaken in Turkije raakte ons niet rechtstreeks en zal Duitschland ook zijdelings zoo spoedig niet raken Met het oog op den gesloten wapenstilstand kunnen wg de toekomst kalm te gemoet zien f Buitschland s staatkunde tegenover alle bevriende mogendheden is gegrond op vriendschap achting eu vertrouwen dat bewijzen alle tot dusver gevoerde onderhandelingen Die houding zal de Regeenng ook verder blijreu aannemen indien de natie en hare vertegenwoordigers met vol vertrouwen de llegeering ondersteunen Be Regeering zal de noodige mededeelingen omtrent den staat van zaken niet aan de Tolksrertegenwoording onthouden Be staatkonde Tan BaitschUnd is steeds vredelievend Duitsohland zal altijd eeh bolwerk des vredes blijven en dat bolwerk zal WO sterk i ju dat wy het Tertrouwen der volksvertegenwoordigers kunnen verlangen en eok verdienen Het antwoord des Ministers werd door den Riksdag met leekenen van instemming ontvangen Uit Rome is in ons vorig nammer het overlijdengemtld van een man die een belangrijke rol heeftgespeeld in al de geestelijke vraagstukken gedurende de lange loopba in door hem afgelegd Be kardinaal Antonelli staaiAdeCn Jtaris vaa den Paus is overieden Zijn dood i i feu nieuwe ernstige beproeving Toor het politiek Ii jf dut ziju zetel op het Vatikaan heeft waut Mitr V iiiutelli IS voorloopig met de functie van Staat t orct iris belast Dl uiisl il v iii t JO verkil zingen voor de Italia msche Kaïi i r iltr Vfgeva inligdeu is bekend Bii irv iii behoon ii i tO tot de pro ressi teu regeeringspuruj 47 tot de gi inatigden de overige herstemmingen Jli u btriclit uit Buda Pest aan de D tatt Be barsche ijze waarop het Russische ultimatum te Koiistautiiiopel is beteekend zonder voorafgaande keiiui geviug iiaii de regri ring van Gostennjk Hougarije beeft hier een slechtiu indruk gemaakt Oostenrijk zal vragen dut hel prograiiiina der conferentie vooraf door de groote muiri iidhfilen worde vastgesteld Rusland liicft zijne zienswijze ten dien opzichte i og iiiLi biktiid geiii iikt 4i De Serviira zijn ontevreden op de Russen die zy I bi chiililiijiu licu als een overwonnen volk te behan diki Uie ontevredenheid is verhoogd door de taal iltr Ilussi iehe bladLii die den Servisohen troepen verwijti II dut zij nooit ernstig san het gevecht heb ben detlgi nomen Mén raag thans aannemen dat 1 de regeeriiig en de bevolking van Servië in hare verwiicliliiig teleurgesteld thans oprecht naar den vrede verlangen Omtrent de liju van afscheiding tusiohen de oorlogvoerende partijeu is men het nagenoeg eens Wat de vredes vooruitzichten betreft men blijft het denkbeeld eeiier Europeesche conferentie vasthouden Terwijl men aan de eene zijde bericht dat Oostenrijk nog reserves maakt wordt uit Londen reeds de benoeming van J ord Salisbury tot gevolmachtigde ter conferentie gemeld een bewijs É t de zaak reeds verder gevorderd 18 Tilden is tot President der Vereenigde Staten van NoordAgierika gekozen met eene meerderheid welke blikbaar grooter is dan de democraten zelve voorzagen Be democratische partij heeft groote aanwinsten gehad iu de democratische Staten en beweert ook iu Mississippi en Wisconsin de meerderheid behaald te hebben Be candidaten der republikeinen waren Hayes en Wheeler die der democraten Tilden en Hendricks Be nieuwbenoemde President treedt volgens de wetten des lands eerst op 4 Maart in functie en wordt op dien dag plechtig in het Witte Hui te Washington geïnstalleerd Tot dien dag is zijn titel Preaideni elect ADVERTBNTIÉN wordengeplaatat Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlgke Kommer VUF CENTEN BINNENLAND GOÜBA 9 November 1876 Ook iu deze gemeente is eene sub commissie geconstitueerd voor de tentoonstelling van kunst toegepast op nijverheid te houden te Amsterdam iu 1877 Be Croudsche sub ooinmissie bestaat uit de hh G J Steeu Zijnen voorzitter P Goedewaagen B Lulius van Goor C C H Prince J A Ro t van Limburg A Schoneveld van der Cloet en dr H IJssel de Schepper Be afdeeling Gouda van den HederUndschen Protestantenbond zal Donderdag a st hare eerste openbare vergadering houden in dit seizoen AU spreker zal optreden de heer J C Lohr predikant te Rotterdam Becht aangenaam zal deze tijding velen iu dr ooren klinken daar de naam van dien spreker zeer gunstig bekend is Bij den aanvang harer werkzaamheden willen wij hen die nog geen lid dezer vereeniging zijn op t geschikte oogenblik wijzen van thans lid te worden Ieder die met het doe der vereeniging sympathiseert dat ui is de bevordering van de vnje ontwikkeling van het godsdienstig leven zoo binnen den kring der kerkgenootschappen als op ieder ander gebied zal wel doen zich bij de vereeniging aan te sluiten Bovengenoemde voordracht is echter ook Toor nietleden toegankelyk Op de laatste najaarsmarkt den 8n dezer te Stolwijk gehouden waren 37 koeien en 36 kalvers aangeToeid Be handel was niet zeer vlug cenig ree bleef on verkocht Be gemeenteraad te Zevenhuizen heeft tot onder wijzer in de byschool aan de Rotte benoemd den heer W H Arendson thans hulponderwqser te Lexraond Be leden van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal zijn tot hervatting van de werkzaamheden opgjtoepen tegen Maandag 20 November ten 3 ure s namiddags De Eerste Kamer heeft eergisteren avond hare werkzaamheden hervat Iu die zitting werd mededeeling gedaan van de ingekomen stukken ea z iu de afdeelingen op nieuw zamengesteld VERGADERING van den GI MEENTEHAAB Op Vrijdag den 10 Nuvemlier des namiddags ten 1 ure ten einde te behaiidtlen Een verzoek van den hiir H E van de Boer tot intrekking van het bcsluU waarbij hem op zijne aanvrage ontslag is verleend ds hulponderwijzer aan de Burgerschool voor jongens Voorstel tot verhooging der jaarwedde van het hulppersoneel aan de Openbare lagere scholen Vaat te stellen Het Iste aanvullings kohier der plaatselijke Directe belastingen voor het jaar 1376 Te benoemen Eene Regentes oicr de beide gasthuizen Een lid der Commissie van toezicht over de Stadimuziekschool Be heer E A Reray predikant te Zierikzee heeft een beroep outvni n naar de gemeente Hengelo