Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1876

I vau Oseubriiggfu van Andet en van VoUenhoven Voorts werd besloten tot behandeling van verschillende ontwerpbesluiten van ge stoten van het adre der vereeniging Schuiievaer alsmede vaii alle andere onderwerpen vaarontreut alsdan door de be 1 noemde eomraissicu rappor zal zijn uitgebracht op Dinsdag 21 December drf middags teu 12 ure tot welken dag de vergadering is gescheiden Van wege de uitvoeringscoramissie voor de Tentoonstelling van Kunst Nijverheid in 1877 te Amterdam te houden is eeue toelichting in het licht gegeven omtrent aard en doel der teutoonstelliug I Wij ontleeneu daaraan het volgende Het is een tentoonstelling van voorwerpen van kunst I toegepast op ngverheid en als zoodanig geheel nfnij kende van de meest hier te lande tot hiertoe gehouden iudustrie teutoonstellingea Een voorwerp door de njjverheid in het leven geroepen ter voldoening aan de tollooic behoeften van het dagelijkseh leven wordt een kuiist iiijverh idproduci wanneer het behalve door zijn practische bruikbaarheid bovendien het oog bekoort door eeu bevalligeu door een schoouen vorm Ecu leutoousttlling van kunst toegepast op nijverheid sluit dus alle die voorwerpen uit die als levensmiddelen of werktuigen alleen onze matcrieele behoeften bevredigen en niet teveus een beroep doen up ons gevoel up unzen schoonheidszin En hut doei vjiu zulk een tentuonstelluig bestaat daarin om door onderlinge vergelijking van de kunstwaarde dier voorwerpen dat gevoel voor het schoone te ontwikkelen en daardoor het handwerk te veredekn Het progrnuiina der tentoonstelling is drieledig Het eerste deel dat de moderne Nederlandsche inzendingen eu het tweede deel dat de oud nalionale j kunstnyverheid beoogt zijn vervat iu de 13 eerste j artikelen de eerste afdeeling van het reglement Het derde deel de internationale wetlstrijd is omschreven in de tweede aldeeling Voor dat eerste deel uu komt iu aanmerking alles wat er iu den allerlaatsten tijd in Nederland gemaakt is op het gebied vau kuust nijverheid en wat er voor den aanstaanden zomer nog gemaakt zal kunnen worden Het tweede deel omvat al de zaken van oudHoUandsch fabrikaat in musea of door particulieren bewaard Voor het derde deel eindeljjk den internationalen wedstrijd worden met uiUluiting van alle andere binnenen buitenlandsche voorwerpen alleen die zaken tentoongesteld die dvor binnen eu buitenlanders worden ingezonden naar aanleiding van de 26 prijsvragen die de tweede afdeeling van het reglement vermeldt De te houden tentooustelUng dus dikwijls interiialiüuiial genoemd is dit alléén voor zooverre er sprake is van dien wedstrgd zoodat inzendingen van Nederlanders als agenten of vertegenwoordigers van buitenlandsche firma s en niet beantwoordende aan eeu dier 25 prijsvragen door de Commissie niet kunnen worden aangenomen Bij de samenstelling van de onderwerpen van deu wedstrijd is hoofdzakelijk gelet op de behoeften van I onze industrie en de mogelijkheid tot deelneming door Nederlandsche fabriekanten en werklieden terwijl de meeste piijsvrapn bijna uitsluitend eenvoudige voorwerpen bcduelen waafvan de vervaardiging geene buitengewone geldelijke opoffering van de deelnemers vereisoht Behoudens een eukele uitzondering in hetprogramma vermeld is echter voor de beantwoording van alle prijsvragen de samenwerking van den ontwerper en den uitvoerder van kunstenaar en nijvere een absoluut vereisohte in overeenstemming met art 1 van hetreglement de toepassing der kunst op de nijverheid Modellen van kunst industrieele voorwerpen behooren dus alleen in de eerste afdeeling de nationaletentoonstelling te huis eu zullen voor geeue internationale bekroouing in aanmerking komen I De Commissie doet verder uitkomen dat volgens art 15 van het reglement doelmatigheid en kunstwaarde de criteria zijn waardaar de internationale I jury zal hebben te oordeelen j fen slotte vermeldt de Commssie dat de inter nationale wedstrijd wel verre van de Nederlandsche industrieëlen tot nabootsing op te wekken van bnitenlandsoh fabrikaat bij hen de overtuiging zal vestigen dat wij in ons eigen land de bestebronnen bezitten voor de herleving van onze volkskunst en dat het uitsluitend in onze eigene machtligt om een betere richting te geven aan onze moderne kuustnijverheid I Dezer dagen is versohenen het voorloopig verslag der Tweede Kamer over hoofdstuk binnenlandsche zaken In de meeste afdeelingen heeft men zich omtrent hetgeen men van het hoofd van dit departement op wetgevend gebied meent te mogen verwachten van algemeene beschouwingen onthouden In twee afdeelingen hebben sommigen met nadruk op den voorI grond gesteld dat het ontwerp tot herziening der wet op het lager snderwijs vóór alles moest gaan Andgrcn achtten herziening der kieswet alsmede van jjestobel van nog dringender aard opdat da JHVbij wijziging der kieswet te verwachten ontbindl van de kJ er zamenvalle met de periodieke aftreding in Junij 1877 Eenige leden wensohten van deu nieUw opgetreden minister van oorlog inlichtingen omtrent de herziening van de wetten op militie 6n sohutteryen Nog werd gesproken over de bevoegdheid van gemeenteen provinciale besturen om gelden op hunne begrooUug te brengen voor kerkelijke doeleinden voorts over de uitlegging door den minister aan art 288 der gemeentewet gegeven wat gasleverantie en dergelijke onderwerpen betreft Algemeen werd gevraagd hoe het staat met de plannen tot droogmaking der Zuiderzee Vele leden zagen de zaak van den liutterdamscben waterweg donker iu Men wilde bij de regecring er ernstig op aandringen om alvorens verder te gaan een poging te doen tot verkrijgiug van een vast plan voor hetgeen geschieden moet zulks door een raad van deskundigen die ook zou moeteu beslissen of de uitbaggering niet met meer kracht en met grootere machines moest worden door siiiA De commissie van rapporteurs ondersteunde iu liuofdzaak de geopperde bedenkingen eu het geuit verlangen Op nieuw werd de aandacht gevestigd op de weuschelijkheid der verbetering van de haven te Nieuwe Diep eu zeer vele leden betreurden het zeer d it de regeei ing nopens de verbetering van de KeulaChe va4irt nog niet tot eeu vast besluit Wai gekomen Terwgl men zich levendig verheugde over de aanvankelijke opening van het Noordzeekanaal wenscbte men iets naders te vernemen nopens deu tegenwoordigen staat der werken en den fiuaucièelen toestand van de Knuaalmaatschappij en omtrent het vraagstuk wegens het kaniudpeil In verband hiermeda vroeg men naar het gevoelen des ministers omtrent het plan om een nieuwen waterioozing te Katwyk tot stond te brengen Door het bestuur van de Nederlandsche Turistenvereeniging is bekend gemaakt dat ter behandeling op de algemeene vergadering te Leeuwarden zijn gekozen de volgende onderwerpen I Naar welk hoofdbeginsel heeft de staat do rechten van schrijvers en kunstenaars op de vrachten van hun arbeid te regelen II Vorderen de wettelijke bepalingen over het tot stand komen der koopovereenkomst aanvulling voor handelszaken fflll Van welke beginselen moet de wetgever uitgaan bij de aanwijzing der misdrijven die niet dan op klachten vervolgbaar zgn Men schrijft uit Vmsteri am aan hef ülr Dagil Het schijnt dat de spanning die op kerkelijk gebied tnssohen de liberale en orthodoxe protestanten I heerschl met eiken dag toeneemt Niet alleen wordt de toon die in de organen van beide partgen wordt I aangeslagen vinniger maar men gaat thans tot doden over Gisteren Zondagavond zou ds Hugenholtz den hervormingsdag herdenken Om de plechtigheid van deze stonde te verhoogen zou eene Cbristclgke zangvereenigiug eenige toepasselijke stukken ten gehoore brengen Verbaasd echter stonden de zangers te kgken toen hun de toegang tot de galerg door politieagenten werd betwist of beter uitgedrukt ontzegd Door een der kerkmecstercn dei apotheker Snel was de bijstand van den Heiligen Hermandad ingeroepen ora dit komedieachtig vertoon te voorkomen Kostte vrg wat moeite om t den politie agenten duidelijk te maken dat ze zich met iets bemoeiden wat hun niet aanging Intunscheu de versperde toegang werd ten slotte vrij gegeven en de zanger zongen hunne liederen Aan de ge meenteleden zou de tekst dezer gezangen in druk worden rondgedeeld maat t was den kerkekneohts verboden de afdrukken rond te deeleu op poede van ontslag Het UandelMad deelt echter mede dat deze voorstelling der zaak niet geheel juist is De veehouders gebruiken in den laatsten tijd d door ziekte aangetaste aardappelen tot voeder voor hun vee Het is gebleken dat dit zeer nadeelig i voor het vee terwijl daarenboven de melk van eer slechte qnaliteit is eu zeer spoedig bederft Uit Texel sohrijft men dd 7 November Wg hebben in dit najaar een ruim bezoek Tan wilde ganzen zoo zelfs dat vele vrg akten worden uitgereikt om het wild te dooden aangezien het nog al schade aan de landergen toebrengt Uit Bozario in Brazilië meldt ons een onzer laudgenooten dat aldaar onlangs onder daverende toejuiching in het openbaar eene voordracht werd gehoaden van een Spaansche vertaling vanMoltotulis ForUeH tehml door een Dnitsoher bowerkt In BuenoaAyre verschenen in druk spaantohe vertalingen van stikken ait Multatolis Idttói en MmiuMnm die mede nogal opgang maakten N t i l 1 Uit Alfea t li Hiju wordt met het oog op de en uète betreffende de longziekte onder het rundvee het volgeude gesehreven De stand der loügiiekte ouder et ruadves alhier is thans gunsligw dan sedert de invoering vau de wet tut haar bestrijding ooit is voorgekomeu j immers lu dea tgd vau p lu 6 wekeu kwauieu niet meer daa 3 liektegevalleu tour Men houdc hierbij in bet oog dat vermoedelijk geen geuieeute iu liolhiud r ker veestapel beeft dan deze eu dat de longziekte gedurende ai de jaren vau httiu bestaan ook nergens meer offers heeft geëueht Althans sedert het jaar 1870 vond de wet hier sehier onafgebroken haar toepassing eu Wos het uautid der afgemaakte runderen legio Uit deu aard der laak was dan ook deie gemeente uitnemeud geschikt om de werking der wet te doen nagaan en voor ieder die dit oupartijdig heeft willen Joen lal het duidelijk geworden ziju dat al heeft nog niet ten volle aan de goede verwaehtiug van haar outwerpers beantwoord ini wat ook moeilijk kon omdat ineu zieh daarbij de veepest voor oogeu stelde uiettemin voldoende grond bestaat om haur jaiet onvoorwaardelijk af te keuren Onder baar kl aehtige toepassing toch heeft men é ier de ziekte te voren alom verspreid meer eu meer zich zicu lue ibaeeren zoodat zij sedirt ruim anderh Uf jaar is teruggedrongen lot eeu klein kriiii eije van eukele wouiugeii waarvan twee als t a are hut brandpunt uitmaken van i aar uit nu eu dau de metstof zieh uitbreidt tot andere in de oumiddellijke nabijheid gelegene in welke laatsten de ziektegevallen dan meesttijds tot zeer eukele beperkt blijveu Een dier twee wAiingeu eu wel die waar de ziekte in den voorzomer van 1875 het eerst iu de weide zich voordeed bleef in deu staltijd van 1875 van de ziekte verschoond nadat het grootste deel van het aanwezige vee gedurende den weidetijd was afgemaakt geworden eu terwgl geen nieuw werd in I gevoerd vóór het eiude van dien staltijd Toen echter met het begin van het weideseizuen van l87U die woning weder voltallig was voorxien van nieuw schoon Groniugsch vee is dit laatste na eeuigen tijd met het oude doorgeziekte vee te hebben saamgeloopen weder schier zonder uitzondering wegens de longziekte Afgemaakt moeten nemen Hierbij verdient opmerking dat de aigeuaar daar zijn vee in de weide niet zoo goed kon worden nagegaan als zulks in den stal kan geschieden toch nog gelegenheid gevonden had tot het verki eu van enkele oogeuaaiud gebeterde koeien Een dorde daarneven gelegen woning waarop de ziekte aan het eiude van den stuliyd 1875 78 uitbrak nadat het vee vetmoedel k reeds in de weide door het naburige was besmet ge uiden welk vermoeden steuut op de omstandigheden dat het spoedig na het opstallen was begonnen te kuchen en een kw nend aanzien verkregen en den geheelen winter behouden had bleef nadat het grootote deel van den koppel in een tijdsbestek van vier wekeu was afgemaakt geworden verder in de weide gezond ook na de aanvulling met nieuw Groningsch vee Op goede gronden zou men daarom kunnen aannemen 1 dat had men op de eerstbedoelde iu den weidetigd besmet geworden woningen die ook in weerwil van de partiëele afmaking geheel 1376 door besmet bleven aanstonds het stelsel van geheele afmaking toegepast de meeste zoo niet alle der andere verspreide gevallen vermoedelijk waren voorkomen geworden 2 dat de geheele afraaking van een koppel minder noodig sehgnt als de besmetting iu deu staltijd inltreedt wgl dan de smetstof door hctt nauwer oontoot intensiver werkt dan in de weide zoodat de dieren die weerstond bleven bieden als voor de ziekte onvatbaar geacht kunnen worden Beide deze stelliugen zouden ook door twee andere soortgelijke voorbeelden kuitneu worden gestaafd Het nut der inenting is in den bewustcn kringniet duidelgk gebleken zichtbaarder evenwel wareu de bewijzen voor de besmettelykheid der ziekte Nog Terdient vermelding dat van de aangetasten en afgemaakte runderen het derde gedeelte zwart witkop gtteekend was Dagblad In het tijdperk van vier weken 1 tot 28 October 1876 zijn blijkens bij het ministerie van binnenl zaken ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetost in Gelderland 1 rund in ZuidhoUand 19 runderen in Friesland U runderen in het geheel 44 runderen In het vorige tijdperk van vier weken waren 58 runderen door die ziekte aangetast Dinsdagmorgen ten 11 ure is de zitting van de provinciale stoten van Zuidholland door den commissaris des konings mr C Pock geopend Na de lameuetelling der afdeelingen werd overgegaan tot de benoeming vau verschillende commieaiéu in wier inden iijn gesteld voorstellen van ged Staten en oige ingekomen verzoeken De aanvragen om suosidie voor de gewone kosten van het lager onderwas werden gesteld in handen eener oommissie be twiide uit de hh vin Heaktlom van Vredenburoh r Z iterdagavond heeft men den opzichter vnn het tadgoed Biljoen die van de joqht t rngkeerde op len bank in het Beekhuizer bosch dood gevonden Voor het gerechtshof te s Bosch zullen terechtstaan P Berger en J P Breuer beide wonende te Simpelteld Limburg beschuldigd van 176 bankbiljetten der KederUindsche bank te hebben nagemaakt en gedeellelijk uitgegeven die billetten waren groot ƒ 25 40 60 100 en f 200 tot een bedrag Tan 10 600 Buiten en behalve deze zijn er nog ten huize van eentgcuoemde voor een zeer aanzienlijk bedrog andere nog niet afgewerkte Nederlandsche bankbilletten Duitsche baukbilletten Pkisische banknoten enz enz gevonden en in besbg genomen In Tigaro leest men de volgende curieuse dvertentie De heer met blonde knevels ilie Vrijdag ivond 11 den overjas van den heer Grison gestolen heeft wordt verzocht aan het bureau van Figaro de papieren terug te bezorgen die hij iu de zakken gevonden heeft Uit Doesburgh verhaalt de N A Cl dd 4 Nov het volgende Men zegt dat te Utrecht gehouden najaarsniarkt op Woensdag 1 deter eeu incident plaats had dat voor anderen tot leering sirekken kan Een boer verkocht een eeuwiuter icleiue koe voor een prijs van 50 Bij de levering werd hij betaald niet vijf gouden tientjes Ih een winkel een van dtze ellende uitgeven maakte de winkelier de opmerking dat hij het voor eeu cent niet doen kou De boer ontwaarde met schrik dat hij vijf nieuwe kiiperen oenUn voor zijne koe ontvangen had Koopman met koe waren gevlogen en zullen moeielijk te ontdekken zijn daar de boer geen nadere aanwijzing doen kan Zeker is er voor vijf cent nog nimmer een koe geleverd Als tegeuhaiigir dient d it heden In een bakkerswinkel door eene bi rin voor 12 centen bro id werd gekocht De laTlijke b ikkcr vrouw m iakte ha ir attent dat zij een goud tientje voor een cent wilde geven Dankbaar sto de bjerin het goadatuk weer in haar aik Uit Buxmeer wordt nan de Aaut Cl gemeldi Zekere W K alhier is gearresteerd en gevankelijk Daar s Hertogenbosch getransporteerd Hij is besohuldigri eene wollen deken te hebbeu ontvreemd uit de gevangenis waarin hij 6 dagen heeft moeten doorbrengen Het sobgut dut hij bij het verl iteu ilcr gevangenis de deken om zijn lijf gewonden meegenomen iurft Missohien heeft hij in zijn eng verblijf de deken die hem zulk een goeden dienst bewees zoo lief gekregen dat hij van haar niet Heheiden kou of misschien ook is hem het verblijf tussehen de enge wanden lief geworden eu moest hem de deken een middel zgn om hem daar weer spoedig terug te breugeu Tot gemeente veldwachter te Beeuwgk is benoemdH Metaal te Geervliet Men meldt uit Brussel dat in de nabijheid van Rijssel een vreeselijk ongeluk heeft plants gehad Een rijtuig waariu zes personen gezeten waren werd terwijl het een overweg passeerde door een trein vernield alle zes personen verloren bij dit ongeluk het leven Eene voor den landbouwer bebingrijke vraag houdt te Leiderdorp de gemoederen bezig Bij het aanleggen van den grooteu weg van Den Haag naar Utrecht in 1825 werd bepaald dat landltouwproduoten en iiiestspeciën tolvrij van do aangelegen londerijen naar de boerenerven zouden vervoerd worden eu nimmer is daarvoor ook tolgeld betoald Dezen zomer echter eisohte de tolgaarder die in het begin van den zomer zijn voorganger verving ook daarvan geld bewerende dat alleen de eerste wageuvol vrij was Vele landlieden betaalden om geen belemmering te ondervinden dooh onder protest anderen weigerden om zoodoende door een rechterlgk vonnis te doen bewijzen of het tolgeld verschuldigd was en dr kantonrechter eischte voorloopig voor een dezer 6 dagen gevangenisstraf en f 60 boete Koloniën OOST INDIB Het mailoverzioht van de Jambode bevat o a Van Langkat hetwelk in de maund Juli door den resident der oostkust van Sumatra bezocht werd wordt gezegd dat het voor twee jaren nog een weinig beduidende plaats was waar slechts een Chineesoh huis zich eenigzins gunstig van de verwaarloosde woningen der Maleieis onderscheidde Sedert echter had het zich onbegrijpelgk snel ontwikkeld Tal van Chlneetea en andere vreemde Oosterlingen hadden er zich gevestigd houten woningen opgericht wegen aangelegd en in hun grenzen nauwkeurig bepaalde gronden in ontginning gebracht Keeds worden daar twee wel voorziene toko s en een daarbg behoorend logement aangettoffou Deze snelle ontwikkeling heeft zonder eenige inmenging van het Europeesch bestuur plaats gehad In Deli belooft de te veld staande tobak in onderscheiding met eenige streek van Java een overvloeiligeu oogst Onder de daar geplaatste notenmuskautliuoinen heerschte echter een belangrijke sterfte De gouverneur vau Celebes en onderhoorigheden berichtte aan de regeering dat 27 volgelingen van Kraeng Bonto Bonto zich hadden onderworpen en een zgner aanvoerders daeng Paraj pn gearresteerd werd Buiten de afdeeling noorden districten heerschte overal rust De opbrengst van het vervoer op den spoorweg Batavia Buitenzorg over de maand Juli 1876 is geweest 49178 26 waaronder alleen 21297 89 voor vracht van reizigers 3de kl Die op den spoorweg Samarang Vorsteqlanden heeft over het zelfde tijdperk bedragen 246 144 11 waaronder slechts 27781 86 voor reizigers der 3de kl maar ƒ lS a975 43Vj voor koopmansgoederen Twee bijzondere Inlandsche scholen in de residentie Socrabaie zijn door de regeering overgenomen en in vijf districten van de residentie Brobolinggo zullen openbare Inl indsohe scholen worden geopend Het nieuwe studiejaar der hoogere burgerschool aldaar werd dezer dagen geopeud met 216 leerlingen Negen jaren geleden bedroeg dat getol nog slechts 44 Deze cijfers zijn voldoende tot kenschetsing van de bebingslelliug die Nederlandsoh lndié in overeenstemming met eu voorgegaan deor de regeering zelve betoont aau deze voortreffelijke instelling van middelbaar onderwijs Zij staven ook beter dan elk ander uitvuerig betoog de dringende behoefte die de beide andere hoofdplaatsen van Java Soerabaia en Samarang aan zoodanige inrichtingen hebben Onder de in dit jaar als leerlingen van het 1ste studiejaar toegelatenen bevonden zich twee Inlanders Zonen van aanzienlijke Javaansche hoofden De Jaauche Cl heeft een tiende vervolg openbaar gemaakt op de nominatieve opgaven der officieren onderofScieren eU suldaten die gedurende de krqgsverrichtingen tegen het rijk van Atchin zijn gesneuveld gewuni en overleden Het grootste getol der op die lijst voorkomende personen is gesneuveld of overleden Onder de levenden wordt genoemd de sergeapt majoor J G Deingens met een houwwond aan het voorhoofd vier houwwonden aan Het aohterhoofd twee honwwonden aan den linkerwang een houwwond in de rechter borsihelft van deu schouder tot den tepel een huuwuoiid aan den liukerscbuuderlap een houwwond i m den linkerelleboog een houwwond ia den liakervuurarin üjiieiizijile een houwwond aan de linkerhand niet klit vlug van het l midden handsbeen eeu houwwond iian deu linkerWg ivin er en Unkcrduira een houwwond in de linkerlendenstreek en een houwwond aan den rechterwijsvinger met doorbouwing vau bet 1 kootje of 15 houwwonden in het geheel an eeu schrijven uit Atcbin ontleent het Bal Uil het volgende Den 3u en 4n Sept 1 trok eene kolonne van bet Se 6e en 13e bataillon uit de Z O linie om eenige bentings te nemen en huizen te verbranden l eae aanval op de X VÜ Moekims geschiedde om drie koloiiues die uit den kraWn oprukten tegen de XXVI Vloekems afleiding te verschaffen De aohjinaanval kostte ons 4 dooden en 27 gewonden Het vnar vau den vgand was hevig en wij hebben den 3n geen enkel huis verbrand Wat meer is wg moesten retireeren en door het op hol raken der paarden bleet een onzer stukken achter zoodat gevaar bestond dat de vijand het meester werd De kolonel van der Heijden zelf sprak deu troep aan n stormde met eene kleine kolonne op den vgand in xoodat wg het stnk hernamen De Atchiiieezeu schijnen nu en daa aohterladera van gesneuvelde of overvallen manschappen buit ie hebben gemaakt en het is vrg duidelijk dat ze er gebruik van weten te makeq Den 4ae nam de kolonne uit de Z O linie diens ondanks eenige bentings Toen de kolonnes uit de N O linie buiten onze linien kwamen was het vnur van den vgaud allerhevigst Habib aohgnt nog veel mensohen tegenover ons bijeen te hebben al afreekt men steeds van rgstgebrek onder hen Den 3n hadden de Atehineezen een hevig vuur op onze sterkte te Pango geopend en beaohoten die bénting zonder kwaad te doen In de geheele Z O linie is des nachts groote woakzaamheid noodig want in de nabgbeid van de linie sluipen steeds Atehineezen rond Eenige dagen voordat de troep uitrukte overvielen zij nog eeu detachement gedeeltelijk uit ongewapenden bestaande echter onze linie en op een kwartleruurs afstand van Pango Dit kostte ons 11 man aan dooden en 7 gewonden Slechts 3 gewapenden op 22 en 6 qngewapendeu hielden moedig stand achter een pagger Twee Europeanen Belgen namen de vlucht met wegwerping van hun geweer zoodat zg voor den krijgsraad zullen tsrechtetaan De Belgen zijn in t algemeen geen helden en de Franschen evenmin getuige het gebeurde bij schier alle patrouilles die aangevallen worden Maar wat wil men van raenschen die vroeger nooit een geweer in handen hebben gehad en die men na veel te korte oefening herwaarts zendt En dit gebeurt in den Uatsten tijd op groote schaal In de volgende week vi rtrekt van hier naar Atjeh naar wij vernemen een nieuw opgerichte compagnie artillerie de 2 fe onder bevel van den kapitein van den kapitein van dat wapen J J K de Moulin Laatste Berichten Keulen 8 Nov Over de Ëngelsehe voorstellen ten opzichte van de conferentie verneemt de Kölnitche Zeitung het volgende De conferentie wordt te Konstontinopel gehouden en door alle mogendheden Turkije mede inbegrepen bijgewoond Elke Mogendheid wordt door twee gevolmachtigden vertegenwoordigd Aan de conferentie zullen drie punten ten grondslag liggen 1 De onafhankelijkheid en integriteit van Turkge 2 De verklaring van alle Mogendheden dat ig geen vergrooting van grondgebied zoeken noch streven naar uitsluitendeu invloed of concessies op handelsgebied in Turkge So Voor de bevrediging des lands worden de Ëngelsehe door Sir Henry Elliot overgèreikte voorstellen tot grondslag gelegd De Köl Zeitung voegt er bij dat men nog niet weet of Engelands voorstel door alle mogendheden aangenomen is ParJjB 8 Nov Batat meldt dat de Engelsi e gezant te Konstantinopel de Porte bekend heeft gemaakt met de voorstellen betrefTendej de Conferentie die Engeland aan de Mogendheden ha gedaan Kaar men verzekert hebben die voorsteUft tot grondslag het behoud van de integriteit van het Ottomannisohe gebied met eene administratieve autonomie voor de verschillende gewesten gelijk lord Derby reeds had voorgesteld en zoodanig geformuleerd dat Bnsland of Turkije tegenvoorstellen kan doen De Porte zat hierop eerst antwoorden als zij bekend zal lijh geworden met het antwoord der Mogendheden Oostenrijk heeft officieus dezelfde denkbeelden ontwikkeld als Engeland Men gelooft dat Frankrijk en ItoliS eene reserve zullen in acht nemen totdat zjj volkomen de inzichten van Rusland zullen kennen Waarschijnlijk zullen er eeniga dagen verioopeu vóórdat Buslands antwoord verzonden zal worden aangezien de Czaar niet voor aanttnandeu Maandag te St Petersburg terug verwacht wordt HARETfiEBICHTBN Qoada 9 November Tot ongeveer de vorige prijzen was de omzet klein Poldertorwe puike witte U 26 s lï Mindere 10 Ï0 a 11 Bogge puike 7 60 i f S Mindere 7 4 7 40 Voer 6 70 a 6 75 Gerst puike 7 25 a ƒ 8 Mindere 6 25 i 7 Haver zware 5 6 60 Lichte 4 26 i 4 75 De Veemarkt met grooten aanvoer deo handd vlug vooral ill eerste kwaliteit vaarkoeien mindese soort traag vette varkens van 28 it 31 cents per hslf kilo magere varkens en biggen vlug schapen traag verkocht Aangevoerd 54 partijen kaas urii D e walitait ƒ 30 a S3 7 r Goeboter ƒ 1 60 i 1 70 Weiboter 1 40 a ƒ 1 60 Burgerlijke Stand Gouda 6EB0REK t Nov Arie otitn A Oerrilm ea 1 vu Wui Chriitiu Carolint ouden A Oimki ra A P Towei WilloB o d ri A koorsvisr ra C vso Eük OVERLEDEN 8 Nov W I vioder Borg 81 j K B V Zotphflo I j 1 m 9 M A van Lesowen 1 j O GEHUWD 8 Nov G J L de Hackers n F H Itoijloo L krooD o J H Torin Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten vaa 2 tot 8 November 1876 Moordrecht GEBOREN Battlaaotje onder L Verhooff m H Slokbs wonende te Oonda t j OVERLEDEN Geene vr ONDBRTROUWD Geene GEHUWD Geene t Qouderak GEBOREN 2 Nov RorUnd oaderi N vin Ditj egl ji en M d Groot 7 Willem Johanaei osden W Raddtr en A Blanken 8 Mant oadon A van Vliel en L Ventoeii OVERLEDEN 7 Nov A van Tiggelea buiair laa J Logt 65 j ONDERTROUWD Geene GEHUWD Oeene Stolwijk GEBOREN Geene OVERLEDEN Geene ONDBRTROUWD i Nov C Koolwgk ta A vsa OIbi GEHUWD Oeene