Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1876

Zondag 12 November Haastredht W 1906 r 1876 Nationale balooninc van 16 600 FR Groote GOUDEN Mednille aan T UnOCHE ilEDAH LE OP BE TENTOONSTELl INO VAN PABUS 1875 Lifiijfli fcrslij m ie kiimK de néfaine GOUDSCHE COÏÏRANT Nieuws en Advertenüeblail voor Gouda en Omslrelien VOLKOMEN AFTHEkSEI DEB 3 KINA8 KRACHTHEHSTELIEND TONISCH EN KOORT8WERSND Dk echte QUINA LAROCHE is een zeer aangcnn im FJihster hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van LAROCHE ai do werkzime bestanddeeleii der i beste Kina soocten geel rood en iri ij bevat Zijne voorti elïeliikheid boven illo vnderc prepar iten is in de Hospitalen dc eli k bfwe en alsmede door een twintigj ii iir succes teiren i i ni ihlimg af miifdclimi heid ii i ij hv alfn Ki ifc i hc lei Uid en tegen de bekende Jtoorl H n dnvochtige Uiideii PARUS i 2 rue Drouot en m Apothehen STAALHOUDEND A mbevolen tegen afmattini van leeftijd of VLBMOEIENIS BLOEDSBEBIlEk of Zijne KLElIRLOnSHLlD BLEEkZUCHT te LANGZAME HEBSTBL LIN GEVOLfiEN VAN HET KBAAMIIKD enZ Deiellile Van de 517 verkiezingen voor de Italiaansche Kamer zijn thans 490 bekend biervan behooren 269 tot de progreasisten 56 tot da gematigd liberalen terwijl 165 nog onzeker ziju de Jirogrcssisten rekenen chter ook hier op het leeuweadeel Waarschijulgk zal binnen kolt aan der Spaanschen Senaat een wetsontwerp worden aangeboden om de ooiigtitutioneele waarborgen in alle provincies te herstellen met uitzondering van de Baskische zoodat allengs de gewone staat van itlen in het grootste gedeelte vau het rijk zal worden hersteld in weerwil zelfs run de fernstige umenzwering door de regeering ontdekt Fabrieksmerk redcponeerd I ENEBALDEPOT cdê Amelerdam bij H U Lloth et FRANKRUE Noch in de Kamer noch in den Senaat is Maandag icta belangrijks voorgevallen 1 de eerste behandelde men de bcgrootiug van marine en koloniën en spraken eeuige afgevaardigden in het belang der plaatsen waar ian zg hun mandaat hadden te dankeu De afgevaardigde Douville verzocht dat de aalmoezemers bij de vloot zonden worden afgeschaft en dat men op vaatg l ldi igdeu in plaats van de gebruikelijke gebeden ile artikelen vau het Maritieme wetboek zou voorlezen Tj u de heer B thmon een schitterend tafreel ophing vau de toekomst welke de Fransche vloot kan en moest te gemoet gaan spfatte de minister van financiën zich verplicht te zeggen dat er geen geld was Hg noemde het zeer gevsarlijk Fraukrgk rgker voor te stellen dao het werketp is De heer Douville die o a gewezen had op de nutteloosheid van gepantserde hepen voud ook bg deu heer Baoul Duvul besU jdiiig De afsohufiiug der aalmoezeniers bg de vloot werd door dezeu l iata VAU lubreuk op de ge elcusvrijlu id genoemd lu den Senaat heeft de minister van oorlog verzocht dat Ie urgentie aan het voorstel betrelfende de militaire ailmimatatie verleeud zou worden ingetrokken De z uik was te eruslig om zoo ineens behandeld te Kordtii Men zal derhalve drie beraadslagingen houden De hertog d Audiffret Pasquier die ditmaal de taak vau voiirzitter aan deu heer Martel had opgedragen hiild over de adminisUa ie au het leger een toespraak die meer dan twee ureu duurde en toonde o a uit de gebeurtenissen van 1S70 de noodzakelijkheid eener hervorming aan Zeer karakteristiek was o a de volgende mededeeliiig leiieruid Dncrot en de intendant de L ivuUtte hadden sinds vier jaar herhaaldelijk in liunue rapporten er op imngedrongei dat uit de OjsuUjke vestingen het luutelooze materieel verwijderd eu de bewapening voltooid worden zou Altgd was huii verzoik niet outvaiikelgk verklaard Toen de oorlog uitbrak kwam de niiuister Leboenf te Straatsburg Hij W I8 bouB deze vesting zoo slecht voorzien te viudeii men wees hem op de verschillende iugeilieude V 7 oeksclirif en die hg steeds met een weigenng had b antwoord eu de minister antwoordde dan hadt gg mijn bevelen luuar niet moeten gehoorzamen De henog d Audiffret Pasquier was van oordeel dat men bg het tegenwoordig gevolgde stelsel geen goede resultaten kou verkrijgen tenzij men op verstandelijke gronden aan de gegeven bevelen ongehoorzaam was Dinsdag werd in den Senaat de beraadskgiug over het outwerp tot reorganisatie Van het leger voortgezet Eigenlijk was er geen beraadslaging maar werd er over 38 verschillende artikelen gestemd wnarbg een merkwaardige eenstemmigheid tusschen ministerie commissie van rapporteurs en vergadering bleek te bestaan Het laatste gedeelte van het ontwerp dat over den geneeskundigen dienst handelt is tot Donderdag uitgesteld De aalmocieniers der arsenalen hebben het Dinsdag in de Kamer moeien ontgelden Ze zgn in figuurlijken zin natuurlijk op verzoek der oommissie van rapporteurs afgemaakt zooals reeds vroeger de aalmoezeniers van het leger afgeschaft zijn Te vergeefs hebben admiraal Fonrichon en de heer Keijëgu hen voorgesproken De aalmoeteniers voor de viool zgn gebleven Ëen voorstel om de begrooting voor bet onderhoud der marine soldaten te verminderen werd aangenomen omdat deie niet veel meer dan politieagenten in de koloniën waren De begrooting van marine werd ten einde gebracht en evenals de Senaat ging ook ds Kaïuer tot Donderdag ttitsen 1 B vu der WJ 37 j eo CEBORENi Gbcm OVf Rl EUEN ei n ONDFRTROITWD 3 Nov C Donielmim SO J OEHOWD eeoae Roeuwijk GEBORE 3 Nor Pietoriiel ouden W Strwet Bijnberk OVKRI EDEN Geene ONÜERTROtlW OtcBe GBHLWD 3 N W Verkley Ï 4 l B de Jtwg Si D J Smit 34 1 Waddinxveen GEBOREN Gerrrt ouders G tan Tilfcnrg e A de Rtolj Aaltje ouders vso der Ben en N Rietkerk Petro oelll ouders H VM Soest eu M M Hu Uuutselur OVERLEBFNt T Üa ids wed D Mulder eu € ym IlU v k U j G fiergshoelf 17 m J V i jn ONtlERTROL WB 1 Verlijden sa M de Eooij C fioija en N de llooij EHUWB Ik n M Boom CORRBSFONDENTIR W hebben geinrot wcerd oaar de beweerde ffii in de lij t mattendt de dieiiülfe Lhug ui f 15 October IHJfl van het pQsUtiMtüor te Güsda e a ous is gebleken dat de klacht ongegrond U De brieven naar Utkcjidorp worden nl naar Oiidfwijtfcr gezonden e Ri uAriii ADVERTENTIES Heden overleed on iangste Uevelitig ELISA BEBTHUS slechts 13 maanden ond W K VA ZUTPHBN J VAN ZUTPREN Herkan iwGbooï Coiuk 8 Nov 76 Heden overleed ia het OudetaauDeiihai i aUiier onze geachte vader WILLEM IZAAK VAN DBtt vBUBG Jn den euderdoin van rJiim 81 jaar J TAN DER BURG Wed S P de MOOI van beb Bujie P S PASSET VAN DBE Burg Goiuia 8 November 1870 MOSSELEN drie manl per week veisch alle avonden ie bekomen alsook GEMARIONEERDE HAKING ZÜUB EIJKiiEN en WATERCHOCOLAAD bfl G BELOKJE Ca in het Haa 80ue Koffiehcis Openbare Verhurinty BU OPBOD Toor den tgd van ZES Jaren om alleen te worden BEWEID van ruim 73 BUNIJERS bij uitstek goed f zelegea in het Eente en Tweede Blok van Sectie D der Polderverdeeling van den Zuidplaapolder onmiddel k bij het Dorp en binnen WADBINXVEEJy op WOENSDAG den 15 NOVEMBER 1876 des voormiddags ten 11 ure in de Herberg de St Joitis zijnde het vroegere Bwdhois der Gemeente aan het Dorp aldaar Na afloop van bovenstaande Verhuring zal nog worden VERHUURD ten huize van l Kia f aldaar 1 voor den tgd van ÉÉN Jaar om alleen te worden BEWEID eene partjj V7 E I Xj 3Sr ID mnde de zoogenaamde SNIEP groot 1 Bunder 45 vierk Roeden 18 vierk Ellen gelegen in den Zuidplafipolder achter en onmiddell k bg het Dorp van Waddinxveen en 2 voor den tfld van ZES Jaren om jaarlgks twee malen te worden GEHOOID Van de LAAN gelegen als voren ter grootte van 1 Bunder 28 vierkante Roeden Breeder bij biljetten omschreven en nadere laformatiën ten Kantore Notaris MOLENAAR te WaddiTucveen 4 SS ia Socleti it ONS GEXOEGENV ZONDAG 12 NOVEMBER 1870 GROOTE BRILLANTE a la Cagliostro door den Heer BL P OKIIUIJSEIV Tot slot eene groote prachtige Verdwijnende gezichten of Agioseopische Wcreldtableaux electrisch verlicht Met geheel nieuwe stukken ïtetrée voor HH Leden Dames en Kinderen 30 Ct Niet Leden 49 Ct Plaatsen kunnen besproken worden van s morgens 12 tot s nam 3 ure a 10 ct extra p p Toegestaan door de Commissie van ïoezigt H JAGER D G TAN VREÜMINGEN sbeuwsosbIesters gedurende de Winter VEBSCH aangevoerd bjj J RIETVELD Westhaven OPlL BARi AAJ BËSTËUl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 15 NOVEMBER 1876 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar by enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN de levering van duizend kubieke Bfeters fijne Filln op bet Jaagpad langs de rivier de Gouwe in het jaar 1877 De Voorwaardendaarvan zullen dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselyke Secretarie ter inzage liggen terwyl de inschrij vingsbiljetten op zegel geschreven gedagteekend en gesloten den 14 NOVEMBER aanstaande voor des namiddags 6 ure op gezegde Secretarie moeten z n ingeleverd Inlichtingen worden gegeven door den Gemaente Architect Commanditaire Vennootsciiap en M L DROOGLESVER FORimilf ROTTERDAM Zuidblaak n 84 COM HISSIE VAN ToEZICItT DE HeEEEN Mr L KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort orden bjj den Heer Mr J FORTUIJN DItOüGLEEVEU Advocaat Westhaven n 294 te Gouda volgens een te zynen Kantore verkr ijgbaar Reglement Urbanus Pillen bereid Tolgens het aloude en echt Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nulli r in ongps eldlip len der MAAG en werken heilzmio op de SPI ISVKRTERING Zij zijn uitmoiitend iriren de GAL SCHERPTE ia het BLOK en UITSLAG der HUID zij ina ZiVCHT LAXEREND en 8LUMAPDRIJVEND Verzegelde doozen van 37 i Cent n dsbbelt doozen zgn varkrijgbaar bg de hh Alhlatieriam J de Boer Anuterdam M Cléban C drog heilige weg D 182 Bodegraeen B Versloot Boskoop J A van t Woudt Delft H W de Kruijff Deljihaven 3 B Wcsterhoff Gouda L Schenk op de Hoogstraat Ilaaürecht K Oosterling s Hoge J L F C Snabillé Buitenhof Leyden J T Terburgh Haarlem hoek Bakker t g Meerkerk W van Beekum Moordrecht G H Post Oudewater Pr Vree Rotterdam r d Toom k Beker Wests WagMStraat Schoonhoven A Wolff Utrecht Aliens k kroon op het Steeaw ovor daa Düokerstr n 372 Vianen l h van Ketenen Vlaardingen Wouter Pleijsier Woerden J F Sweerman Zevenhuizen A Prins WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent Ui willen zgn dat door ons bg nienund anders dl Urbanns Fillen bereid volgen het oude en echts Recept in Depot zijn verkrggbaar getlM i dlUirbmen opgegeten Steden en Plaatsen dan hij de kiifbovengenoemde Dépóthouders In elk dooqe is Ml biljet voorzien met de eigenhandige naaaiteekeniD van de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apothekers welka Handteekeniog zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zqa Wij vertoeken de gebruikers instantelyk daar wel op te letten en raden hnn aan wel tOO te ZiSU bg wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dis Doosjes waarin een biljet met onze Handleskeiiing is zich aan ts ichafTen en zich t wacktea voor het gebmik van de vela nsmaaksels Gouda Druk van A Biinknum UEKEI DIHAi i G BUBGBMEESTEU en WEÏHOÜDEllS van Gouda doen te weten dat het 1ste AanvuUings Kohier voor de Plaatselijke Dinete Belasting dezer Gemeente voor bet dienstjaar 1876 door den Uaad vastgesteld gedurende acht dugen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 6 ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij Gedeputeerde Staten in beroep kan komen bij verzoekschrift op ougczegeld papier geschreven Gouda den lOn Nov 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooolekvke Fortüun van Besoisn IJzendoorn BUITENLAND Bultentandscti Overzicht Wanneer wg zeiden dat Samuel J Tilden thans gouverneur vau New ïork eu Thomas A Hendricks uU Indiana den 6n dezer zijn gekozen tot President en vice Presideut der Unie lan zouden wij de waarheid spreken maar toch ons onjuist uitdrukken Men weet dat de President en vicc Presideut niet rechtstreeks door de kiezers werden gekozen maar door de kietininuen Dit geschiedt eerst in December Aangezien echter deze personen gekozen worden met de bepaalde opdracht om voor dezen of genen te slcmnicu weet men van te voren welke de uilsUg wezen zd van Jnmne keus wanneer raeii weet welke party ouder hen df meerderheid heeft Eu de jongste verkiezingea gaven de meerderheid aan de democratische wier candidaten wg boven hebbeu iscnoemd Volgens een later bericht is dit nog niet zoo zeker De beide partyen hebben behalve die van Florida en Zuid Caroliiia ongeveer evenveel stemmen en van deze beide staten zijn de resultaten nog niet volledig bekend De candidaten der republikeiusche partg waren Rutherford B Hayes uit Ohio en William A Wheeler uit New ork Bekend is dat men zeer verkeerd doen zou met aan de woorden democratisch en republikeinsch de beteekenis te geven die ze in de gewone spraakgebruik hebben Wdke van beide de partg van den vooruitgang is kan inet soo gemakkelijk worden aangegeven Vier politieke quaesUen zijii het waariu het verschil tusschen beide partgen sterk uitkomt Het weren van de schandelgke misbruiken der staatsainbteiiareu de quuestie der Zuidelijke siateu de gedwongen koers van papieren geld en de drukkende tollen Scdtrt de glausrijke overwinning der republikeinen waarop de confederatie uiteeuspatte en vooral onder bel bestuur van Grant is de verdorvenheid onder de hoogste ambtenaren van deu Staat tot ceu hoogte geklommau waarvan de wereld en Amerika wel nooit de wederga aanschouwden Het beheer der stad NewYork dat der ontzaggelgke spoorwegen was geruimen tijd in handen van handige spitsboeven en zelfs de Mioister van Oorlog was niet vrg van de algi uieene sonde dar omkoopbaarheid De zooguaamde reformers stelden dit helder in het licht Of ile democraten daarom van dergelgke zonden rein zullen blijven is de vraag Volgens de Momingpotl heeft Engeland het voorstel tot een Europeesche conferentie gedaan op den grondslag der integriteit en onafhankelijkheid van Turkge Het programma der conferentie zal gelijk zgn aan de vredesvoorwaarden door lord Derby aangeboden en de mogendheden die er aan deel zullen nemen moeten beloven dat tij naar geene vergrooting van grondgebied zullen streven het denkbeeld van annexatie door wie dan ook wordt dus bij voorbaat uitdrukkelgk uitgesloten Omtrent de plaats waar de diplomaten tullen bijeenkomen heersoht verschil van gevoelen Rusland en Turkije meenen dat de vredesconferentie Biet te Konstantinopel moet worden gehouden terwijl andere mogendheden juist van oordeel zijn dat zü Idaar moet worden gebonden Chsndordy is tot vertegenwoordiger van Frankrijk to eaiifn ati benoemd BINNENLAND GOUDA 11 November 18T Onder de ingekomen stukken bij den gemeenteraad die in de zitting van giat ieu ter tafel kwamen was o a eene missive vau de hh J van Bentum k Zoon alhier die kennis gaven dat tnigevolge van hel raadsbesluit waarbij hnn virzoek om de subsidie voor het Raadsverslag met 200 ie verhoogen nut werd toegestaan genoemd verslag met 1 December tal worden gestaakt Onze vrees kort na het raadsbesluit geuil is dus bewaarheid het Verslag gaat te niet en daarmede is dus de controle op de handelingen onzer vertegenwoording opgeheven De besluiten van den raad zullen wg nog wel zoo nu en dan vernemen maar naar de motieven die daartoe leiden zullen wij moeten raden Het zal voortaau een geheim voor ons zijn want de meesleu onzer hebben uit den aard der zaak geen gelegenheid de raadszittingeu bij Ie wonen terwijl ook de tribune slechts aan enkelen plaats verleent of onze raadsleden blgken geven vau gezond verstand nadenken zaakkennis en juist oordeel of dal zg praten zonder de zaken onderzocht stemmen tonder de quaesties bestudeerd te hebben Willen we weten wat er verhandeld is in de raadszaal we zullen moeten afgaan op geruchten we zullen ons moeten tevreden stellen at het raadslid A en het raadslid B ons daarvan geheven mede te deelen ieder natuurlijk naar hunne individueele opvatting Een eigen opvatting zullen we niet metr kunnen hebben want de basis voor ons oordeel is verdwenen Breekt de tijd voor eene verkieiuig aan en ia hel volgende jaar moet er reeds eene plaats hihben dan zullen ive in den blinde roudtasteu we zullen niet weten wte der aftredende heeren waard is herkozen Ie worden en we zullen als het ware iu den wilde onze stem uitbrengen Hel Verslag der raadszittingen gaat te niet I Alle openbare en vermomde vijanden van publiciteit juichen enkele oprechte vrienden van openbaarheid treuren en wij cunstateeren dal de publieke geest der Goudsche ingezetenen nog niet erg ontwikkeld schgnl daar zij met hun allen nog geen Verslag der raadszittingen kunnen in stand houden dal toch voor hun openbaar gemeente leven onmisbaar is De oorzaak van hel tenietgaan van hel raadsverslag is te zoeken V bij deu gemeenteraad door zgn noodlottig besluit dat wij reeds den dag nadat het genomen was ten sterkste veroordeelden en 2 bij de ingezetenen Want het is volkomen waar wal de heer Messemaker dezer dagen in de Goudsche Kietvereenigtng zeide dat de ingezetenen niet genoeg belangstelling toonden De burgerij heeft t niet genoeg gewaardeerd en op de Igst der inteekeoarcc van hel Verslag werden namen gemist van personen van wie men inderdaad meer belangstelling had mogen verwachten Maar genoeg Wg gevoelden behoefte bij gelegenheid van de doodtijcling van het Verslag een enkel woord daaraan te wgden gedurende eenige maanden heeft het ons een kijkje gegpnd in de raadszaal eeu blik doen slaan op het gehalte onzer raadsleden een photografie geleverd van parlementaire uf nielparlementaiiB schermutselingen vol dankbaarheid staren wg het na en het mag zich verzekerd hondm dal wg wanneer later op geheimziuuige wgze allerlei geruchten van hel stadhuis tut ons doordringen zonder dat wü hel ware kn luen te weten komen met weemoed zullen blijven deukt u aan den tijd dat het Verslag ons trouw op de hoogte hield van de handelingen vau onzen gemeenter lad I Leonardos Gerardus Van Vliet wanende in d Hoefsteeg te Gouda is door de Politie uit de Touwslagcrij waarin hij werkte vcrwijilerd omdat hg dsn ouderdom van 12 jaren nog niet had bereikt Tege dengene die hem in diiust had is procesverbaal opgemaakt Behoudens nadere goedkenring hieft de Gemeenteraad van Bodegraven de schoolgelden aan de twee openbwrc scbolca voor gewoon lager onderwas n