Goudsche Courant, zondag 12 november 1876

a peL TOritMffi en j ndit op 16 oeai per eek Toor icderen leerting Gisteren werd te Bi rg Aiiib icht de 3e of liatste rrye najaarsveeraarkt jchoudeu A iüse oerd werden 33 koeien 59 kaivenn en 1 b jk V ie küop icden waren aanwezig de handel f i In tot goede prijken Men beetetdde roor de koeien iu lUO iJty 185 voorde kelveren v ü ƒ 20 tut 60 D b k bleef onverkocht Daar bij de euornie hoüg prijzen der boter in de laatate lijden de i i k iau oiie eu iSugelsqhe reuzel beuevius het Biijrelsch eti Schotsoh ruudvet zoowel in de huishoudiu d in di h kkeii diiarvoor in de plaats treedt iniikin wij vi rlüuikers d tariau attent op de aehter tanndc annonce van de hh Hoer en Timnners te Botterdain die in huuue uitgebreide zaak ook g noemde artikelen in origiueelt fustaite en iu diverse merken tot biUgke prijzen voorradig hebben zoodat men overtuigd kan zgu bg die firma die kwaliteit te onlraugen welke men verla igt Iu de Zitting der Eerste Kamer van gisteren is medegedeeld dat door de afdeelingen benoemd zijn tot haar Voorzitters de ht ereii van Aylva van Pallandt Cremert van Sasse v m Tsstlt en Hengst en tot haiar onderVoorzitter di hiereu van Swiudcren Smit van Eysinga en Viruly Tot rapporteun ly i o a benoemd lo vo ir de ƒ duche begrooting de hi leii den Tex van Vooiiliug en de Baadt en Viruly 2 j voor het wetsontwerp tot regeling der Coöperattece tereenigingen de hceren Prins Hein Pioké en Thooft en 3o voor het ontwerp tot bekraclitiging der overeenkomst met de Spoorwig exploi tatiemmaluiappij de heeren Prins Vos de VVael Schot eu Ihooft Men schrijft aan de Leuiicit Cl Menige tuinman ▼ iodt zich nog overvallen door de vorst die voor ien lOn November streng is te noemen en dic i ieinaud lieh zóó had voorgesteld De ihernioaieter toch teekende Vrijdagmorgen ten 6 ure 220 Fahr Men haast zich na te bergen wat geheel zou kaunen verloren gaan of door dekking te voorzien in de koude hoewel er hier en daar toch reeds menig gewas bevroren is o a hteft de nog te veld staande bloemkool veel geleden Weldr is het geboomte dat nog den op rekkelijken kerfsttooi droeg van het laatste Uad beroofd Hen meldt ons uit Alblasserdain Donderdagavond had de damwedstrijd plaats die Tüor eenigerf tgd door de daniclub alhier voor liefhebber uu de pcovincie was uitgtsclirtven Ken twintigtal m tïï Rotterdam en den onilrek namen daaraan deel Xa een levendig n strijd van Mrscheidcne uren werd de prijs een spetltafeltje behaald door denHeer Boudet van den Kinderdgk terwijl de premie eenbeker op zilveren voet gewonnen werd door den Heer Jatke vao Eotterdam Dezer dagen is de venschelijkheid van facultatieve invoering der lijkverbranding voor de eerste maal ter sprake gebracht in de tusschen Regeering en Vertegenwoordiging gewisselde stukken In het voorloopig verslag over het Vde Hoofdstuk der Staatsbegrootiug Toor 1877 afd IV Medische politie lo men Tevens werd door sommigen gevraajfd ol wijzii3 ing der genoemde wet de begraafwet van 16 Apnl ISfiS niet wensohelijk ware iu dien zin hit hft verbanden Tan Igkeo onder de vereischte voorzorgen wierd toegelaten De vrijhei die deze somniigen onder onze wetgeven aan de bewoners vaa Nedtrlaud willen zien toegekend is in den loop van dit jaar aan de be snera van Saxen Cobnrg Gotha verleend In de memorie van toelichting tot het wets ontwerp houdende regeling der ontvangsten en uiisraven van het pensioenfonds voor burgerlijke aiobieiiiiren over 1877 zegt de minister van financiën dat ofschoon de toekomst van het fonds zich inderdaad i unitiger laat aanzien dan men lich die bg ie bebaiuleling Tan het ontwerp der wet van 21 Mei 1873 had voorgesteld het voordeelig verschil tusschen baten en lasten echter niet belangrgk genoeg is om terwijl het fonds oog slechts een zeer klein gedeelte te dragen heeft van dé lasten waarin het later zal moeten voortien thans reeds eene nadere wijziging der grondtlagen waarop het rust in overweging te kunnen nemen Volgens een partieulier schrqven aan boord van Wt stoomsehip frieilaHi op reis van Rotterdam naar BaUria gelnkte het aan 7 kolonialen vaa het deta kaownt daar aan boord in het Suez kanaal te ontVhsehten Zij hadden daartoe den volgenden kunstgreep aangewend Ben hunner liet zich over boord gigden daarop volgde terstond een hulpgeschrei een un over boord I Zonder aarzelen sprongen S anderen des gewaanden drenkeling na en alle 7 zwommen ti katten naar den al en wuifden hunne kameraden Ma Trooiyk vaarwd toe Saama jfhtéea iq b j ets hitte vaii üa l ir waéstqk h amdtr vU ift voorzien te zijn Dadelijk werd er vau boord getelegrapheerd en die snaken zullen zeker spoedig in de hauden vallen van de Egyptische soldaten HU vGen praeparaat ois brandgevaar door ontploffing Tan petroleum in lampen te voorkomen en tevens 25 pC t petrokum te besparen door of namens een Ainerikaansehe firnu In den handel gebracht is door d J Ariéus Kappers te irouiugen onderzocht Iu diens verklaring medegedeeld in JJet N t d Dag wordt geconstateerd dat het praeparaat uicta bevat dan gekleurd keukentoat en in geenerlei wyxe ontploffing lean verhinderen Het Ltidthr Oagbl behilst de volgende belangrijke waarschuwing voor veehouders Dezer dagen werd bij een veehonder in deze gemeente eeue uitmuntende koe kwijnende en stierf kort daarna Ondi rstellende dat het beest iet schadelijks had gegeten werd het geopend waarvan de uitslag was dat men in de maag of zouter vond fi iO zegge ze honderd dirlig groot en kleine spelden eu naalden benevens ei a groote stopiiaald die dwars in de inuag zat op sommue plaatsm was de maag geheel doorboord Dj oorz uik daarvan was dat de eigenaar gewoon was aardappelschillen tot voeder te gebruiken die hoe gotil ook gereinigd nooit geheel van gevaarlijke voorwierpen kunnen worden gezuiverd De eigeUckir hei ft van dit oogeiiblik af besloten geene schillen meer als Toeder te gebruiken om op die wijze niet meer koeien te verliizen Want dat het voeren van aardapptUchilleu de oorzaak is wordt bewezen door de slagers die zelden of nooit vee hebben geslacht afkomstig van veehouders die gewoon zgn aardappelschillen te voeren of in de ingewanden vonden zij de V rcemdsoortigste voorwerpen zooals spelden naal UjBu stalen pennen vingerhoeden enz Ja zelfs werd eens bij eene koe die aan het kwgnen raakte en daarom verkocht werd een klein aardappelmesje gevonden en bij een andere een bordnurschaartje Eeue zekere waarheid is het dat als dergelijke voorwerpen blijven zitten of eene verkeerde richting nemen zij onvermijdelijk verkwijiiing en dood ten gevolge hebben In een tuin te Heerlen ontdekte men in een ramenas bij het afsijden een gouden ring Men herinnerdezich dat een der kinderen voor eenige jaren bg het plukken van aardbcziëu dien ring Tsrloor een korrel zaad schijnt du in dien ring gevallen te zijn en hem op deze raadscl ichtige wijze weder teToorschijo gebracht te hebben Nabij Oosterhout ondef Drimmelen was dezer dagen een heer alleen in een bootje op de eendeujaeht Toen hg ga ewoer wilde opnemen ging het schot af en verbrijzelde zijn rechtcarin Na volbrachte amputatie verkeerde hg bifïteu gevaar Voor het gerechtshof te sGravenhage stond Donderdag terecht M W Q koetsier en opperman aldaar beschuldigd van den 29e Aug jl uit eene goed gesloten we e aan de Laan van Nieuw Uosteinde ten nadeele van den stalhouder K ontvreemd Ie hebben een bruin ruinpaard ter waarde van 300 Besch deed het voorkomen dat hij het paard grazende gevonden had op een zijlaantje nabg de weide en dat het zijn voornemen was hl t beest naar de politie te brengen welke opgave echter weersproken werd door het feit dat bg zgue ontmotiing van een agent hij het paard niet afgaf en later toen hij merkte dat men hem lu het oog hield den bruin in den steek liet eu het op eeu loopen zette Het bleek uit het getuigenverhoor dat het paard onmogelijk uit zichielf uit de weide heeft kunnen komen maar dat het er uit moet geleid zijn Adv gen mr van Maanen wees op de onaanneemigkheid van de opgave vaü den besch en eischte met het oog op diens vroegere veroordeeling eene tuchthuisstraf van B tot 13 jaren en 4 maanden Mr Wintgen Jr verzocht de vrijspraak van den besch daar naar zijni iniining het beWgs van schuld ontbrak Uitspraak Doudenlag Voorts heeft het hof wederspanmg aan de wet verklaard N H de Graaf laatst te Leiden woonachtig en thans voortvluchtig beschuldigd van frauduleus bankroet als zijnde bg na herhaalc dagvaarding niet foor het hof verschenen Prins Hohenlohe Langenbnrg heitft in Tereenigiug met een groot aantal lieden bij den djitschen Rijksdag een voorstel van wet ingediend ten doel hebbende de invoering van strafbepalingen op het dooden en rangen van vogels 80 soorten die voor land toin wg nbouw of bcischenltiinr nuttig zijn Br wordt o a voorgesteld niet sleehts op het dooden en vangen maar ook op alle hiertoe gemeakfe toebereidaelen b t met slagnetten strikken lijmstokken lokvogels eu eni eene boete te stellen vati O mark of reenien dagen gevangenimtref en op het koopec eu verkoopen van zoodanige vogels hetzij dood of levend of van bnnne eieren eene boete van 100 mark af vier weken gevangenisstraf Bij dit ontwerp is gevoerd en voorstel om den rql kanselier te remekeo net Ooateaiqk ZvitasrliiDd Frankrijk Spanje Ilaüë Portugal en Grieleulaud avereenkomsten te sluiten ten doel hebbende eene onderlinge verbindtenis om het vangen dooden en ver toopen van nuttige vogels zoowel als het uithalen of vernielenhnnner netten door middel Tas etrafbepalingedte keer te gaan Van de 1327 miliciens die 4it jaar te Brnstil gdoot hebben kouden 214 dut ongeveer 16 pet leteiuioch sohrgveu Van de overige konden 1015 leien eu schrgven Als de lof van den aardappel niet reeds tedert lang gezongen was zou het tijd ezeu er eens spoedig aan te beginnen Dal er van aardappelen sterke drank wordt gistookt is niets in vergelijking van het feit dat men van deze aard vrucht meersohuim ivoren biljartballen en hoorn maakt terwijl wortelen eenvoodige wortelen in koraal veranderd worden en dan tot sieraad strekken van het schoone geslacht De zaak is doodeenvoudig men schilt aardappelen schrijft een der F ansche bilden zouder er echter bij te voegen of ze güookt moeUiu worden en legt die gedurende zet en dertig uur te tveeken in eeu oplossing van 8 pCt zwavelzuur met 1 OU pCt Water Vervolgeus worden ze tusschen vloeipapier geperst tot men oen stof verkrijgt die gemakkelijk gesneden worden kan eu op meerschuim gelijkt Doet men in plaats van twavelsunr soda in het Water Ine leelen tegen honderd deeleii water dan krggt ram ïoortreifilijke biljaribdlen Om hoorn te krijgen moet er 20 pCt soda lu hel water ged uin en deze oplossing un het koken nordui gebracht D t men iu deit kokende oplossing in plauta v an ualnlappelen worteleti dan krijgt men een zoo kunstig koraal als nea maar verlangen kan Wat is de wetenschap toch Biooil toept de Patrit aan wien de N R Ct bet bovenstaande ontleent het evenwel geheel te zijner verantwoording latende Dezer dagen had in de Belgische gemeente Taintegnies een treurig voorval plaats Verleden Zaterdag had eeu melselaar die met zgue vrouw eu kind en eeue zuster een klein huis bewoonde een groot kolenvuur ontstoken in een nieuwgebonw len bakoven ten eindt dezen te doen drogen en na des Zondagsavonds eent nieuwe hoeveelht id st enkolen in den oven te hebben gelegd schoof de werkman alvorens naar bed te gaan door een ongehoorde onvoorzichtigheid de schoorsteenplaat dicht Gedurende den nacht vervulde een dikke en overvloedige rook het huis en de slaapkamers Den volgenden ochteiirl begaf zich een werkmau naar de woning der echtelieden doch d ur de deur niet geopend werd en hg een ongeUik vermoedde verbrijzelde hg een vensterruit en Irad alzop binnen De vier ongelukkigen gaven schier geen teeken van leven meer Hg riep om hulp en door de goede zorgen van een geneesheer die oiiiuiddellijk was tiegesneld slaagde men er in de vrouw de schoonzuster en het kind tot het leven terug te roepen Men koestert een flanwe hoop insgelijks het leven van den tnan nog te kannen redden Vreemd is het dal een hond die zich in de kamer bevond niets heeft geleden van den verstikkenden rook Te Doesburg is een inbraak gepleegd in de kateehi satiekamer onmiddellijk grenr eiide aan de kerk De dief heeft zich raeetier gemaakt van het geld uit twee offérbiissen en zich vergast aan di n inhoud van vijf ftessohen wijn aldaar aanwezig ten gebmike b het avondmaal 1 i iaig van den dief schgnt echter een zoo groote hoeveelheid wgn niet te heblien kunnen verdragen zoodat het vocht zich weldra weer een nitweg baande door zgn keelgat Dit geschiedde op straat in tegenwoordigheid van een agent van politie terwgl tegelgk de zakdoek waarin het gestolen geld was geborgen los ging zoodat de oenten zich over de straat verspreidden De gent bood hem de behulpzame band om het Terstrooide geld op te zoeken en haalde daartoe zelfe uit een naburig hnis een lantaarn Wel voedde hg een oogenblik argwaan maar de verklaring van den besohonkene dat hij in de kazerne geld had moeten ontvangen voor een sohippersvraobt en bg die gelegenheid was onthaald stelde hem volkomen genist Nauwelijks was de vogel echter gevlogen of de politie ontving kennis va den gepleegden diefstal en het mocht haar na gverige nasporingen gelukken den man te SpankeKO te vatten Te Farqa heeft men iets nuttigs beiiaaht roor allen di met den burgerlgken stand stand in aanraking komen Bij gelegenheid van het huwelgk ontvangen de jonggehuwden kosteloot van den maire een stamboekje roor het voor het hnisgeain Het ia een klei boekje in l met meer dan 8 bladzijden groot Op de eerste bladzijde ttaan de namen der gehuwden gesohmTea het overige ia roor eeu getlaphtalüal iKttomd Hen heeft het praotische denkbeeld opgevat om op den ooslag de roornaaniste b ep al ing t n tt doen drukken aangaande den burgcrlkken tand Welke Cormtlitttton r W geboorte k elgk i overlijden s n in acht Ie wnMi Jri t WH 4 vermeld ook waar men gezegelde lolf n vnn den burgerlijken stand moet lumvragen en elke de kosten hiervan zijn Men maakt het te Parijs menigeen op die wijs gemakkelgk en bespaart zich zelve groote moeite VarKadering van den Gemeentaraaa VBIJDAO 10 NOVE MEEK Tegenwoordig de hh an ilergea IJzeiiJoura Toorz Reiulj Kisl Prince Noothooven van Guor MesReinaker MvUer sn snaaien Poit 3ro l Sanmiin 8lr vtr Gueckwiofi n u nrl lie voor itter deelt mede dal de hh Virulij en kranenbuig helibri kenniii gegeven doui aiublBbezlt hed o verhinderd te 7yn de ver iadeiing bg tt woneo De notulen der lorlKS vergsduing worden gelezen eu gearresteerd Ingekmua is eene Bialut van hk Ordepoteerde Staten dezer provioaie ieedkeuiende d rudabealuiten tot afaland van Kiond san B Faag n tut lo gebriiikgeving an grund aanW H PoUt en J M van Bunren Notilicali eene mivalve at dezeMde goedkenrendi de aabatdieu aan de eerichllleode instellingen van eldadlghild over 1877 Nutif B e W doen in overleg met den dlitncta achoolopziener n de hoofdoiid rviijj r en hooldonJervi Ijzen d r een adrea van de hh J an Bentom Zoon die omdatde Joor hen gevt gdt subsidie vijo 5Ü0 uor bot nilgrven vao bet GeBieentera d erBl g mei ia loegwtoaa net 1 Dic upbugden dll Verslag uil te geven en aI uo bedanken voor de anbaldle op dal tijdstip e viale een adrea van J Humes r s boa lerdlveieo te kennen gevende over het rnadslusluit dat er geiu iiieu e loopbrug aan hel einde van de Haven gemonkt zonde woidta en zg daardoor in hunne zaken eooden benadtelil woideu H en W sleden hierop mor on do tkaus bestnaade te lauo teggro des oods te reporoerea et het adres ter viile Ie leggen hitrnici B ver etigt zich de vergadenng Aan de orde is een verzoik van den heer H K van de Roer ol Intrekking van bel besloll luirbij ben op zgoe aanvrage ontalng IB verleend als hul iuud r vu aau de Bur richaol voor jongens dll woiJt yiidersleuiid door een schrgven vau deo bootdonderwijrer 11 i W Uubef alwaar edre saaot vierkcaam ik H en W sletlen voor bet bedoelde raadsbesluit in to trekkéa en het verzoek toe te staan dn wordt algemeen goedxekeord Het voorstel tot verhotjlng der jaaiwcddea van het halyperaonecl aau de opeubare lagere Bcholeii B co W willea hieraan nog eene uilbreidug Ic geven eu den ondertrgter tan de Burgerschool voor josgeas belaat met het geven van lessen lo de Franscbe Engelsehe en Hoogdoilsebe lalen na drio jaren dunbtlijd met ƒ 00 en na zes jaren diensltgd nog met ƒ 50 verboogeo en aladau lo brengen op 1000 ook deelt de voorz mede dat door den beer Mesacwaker door 2 leden tffcraleond een plan van verboogiag ia ingediend dal lo aMiBBlge gevailm elnig verachd opleverde nel dat van B en W eo wrderlegt andere punten Ue heer MesBeraaker beveelt len zeerste aan bet door hein voorgestelde te volgen nadat dit nog eenige discuBSieu uitlokte werd hel cerble ainaodement van den beer Messeinaker lu stemming gebracht uin aao de bolpondcrwgzers ƒ 6 0 uit Ie keeren na drie jaar dienst f 600 ea atseijsar 60 ttt keeren aangeuomea stet 10 u mt i stemmen die van de hh Post Droat Kemij en den voorzitter Over do holponderwijsers mot den rang van hoafdocdeniijtcr Tdert de hr Noothoven van ISoor bet woord wil dit evenals Je br Mesaeaaker op ƒ 100 at drie jaar diaiiat u i ƒ 750 ua ca jaar dienst op f 800 gebracht zien de eiorz eu de heer Kist verklaren om de finaoeien zich daartegen het wordt in Bleinniing gehraefat en srgewrzen met U tegen stemmen di van do hh Noothoven van Ooor Snel en Measemakef daarna wordt bot voorBtel van B en W om dille brengen op 675 na drie jaar dienst ƒ 700 en na zes jaar dienst 7ï 8 aangenomen met algeineone stemincn du beer Mesaomaker naui üa dute stemming geen drel de snderc voorgestelde wgzlfjittg u terden tqon door laalstgeuoaindeu beer ingetrol ken Het voorstel van ü en W om aan dt n onderjiijzel in het FTaiiocb Eogelscb eu Hoogduitsch na S en ê jarigeo dirart vclhoogiog toe te leggen eeoult algemeen goedff kford Om in dezelfde vofhoadiii i de hiilpoudirHij cresixK te eerhoogen docb ƒ 50 tuinder wordt doev den bier Nuuthoyen von door bestreden dit genoegraam ondrrsteood wtlrdt lu storatilllg gebrsehl en aangenomen met 7 legen Q atovmeu Het 1 aaovoUlogB kuhler der pUalsetgke dueute helsallwvoor het jaar 1876 lot eeu bedrag van ƒ d t 70 nfl olgameen goedgekeurd Tol ftegentofl over ds beido gasthnizen rotdt honoeig nevrouw bleena Zijneu vau der Uoes en t lid der coiD misaie van toeziobtover de Stads muziekschool de hso l4 1ttri Nadat door deo beer Snel eene vroog werd gedaatl l er de bekende bolcef van dacobo va Begeren die op het niiiseuiu van otdhedoD berost eu jli door dea voori booutwword ia na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te geven zonder resumptie wordt de vergadering gesloten Burgerlijke Stand GEBORÜN 8 Nov Cornells Msrinos ouders 1 Zwarto ea M f Borgman 9 Adriaoa ouders A Slrre ep 1 Lakerveld Adrianus ouders i i van der Puaiiw en M van Es r Elizabeth ouders C G Wulffraat eu P S Tghout OVEKIJiPEM 9 Nov W Bouwman O j 11 m M S VSD Ak rlskon haisvr van M O Just de la Paisièrcs 34 i ONDERTOUWD 12 Nov M Sirre 2S j en 0 van Wezel 20 j J Bakker to Waddmiveen 8t J en L vau 8tgn 2 i 1 vaa TaUingto te Zewt 22 j en C M dun Hoet JO j P Nobel 24 j on N W FSiVlirda 26 j QiEtfUWi 19 Dot i Mn el4onn ot C Hoogsnboy AOVERTENTIËN eBM U k na Jtett Zoon i A aS JABIGE VAJt JOHANNJaS B04 MARTUNTJE KEÜIT Gouda 12 November 1876 Getrouwd J VAU GELDEBEN u k Vti Schoonhmen C HOOOENBOOM lic ook namens wederzgdtche betrekkingenhunnen b rtel ken dank betnigen voor de veleblijken Tan belangstelling by hun huwelgkondervonden 1 Gou la 10 November 1876 i Heden overleed opverwacbt m ne hartelijk geliefde echtgenoote Vrouw MARIA KLISABETH JUST db i a PAISIÈRES geb VAX Akkelakin in den leeftgd van 34 jaren M G JU8T Dl IA PAISIÈró Gouda 9 November 1876 t L i t ♦ ♦ Heden avond onl Hèp zacbt en kalm onze geliefé Moeder en Bebnwdmoeder Mevrouw le Wad aiKARIXJB BLOHI geb Stkijnis in den ouderdom van 76 jaar Gratthhuff B NBUMAN 9 Not IW6 gv NBÜMAN Bi flH De ondergetéekende betuigt bg deze zijnen hartelijken dank aan den WelEd Heer Dr A LUIJÏEN vooi de nette inachtneming en de groote tM volbracht bji de bevalling zgner EcUtgtaAoie P V4S ÏIINSBEEGEN Gomla 10 Nov l 876 EciiPIENiSTBODE gevraagtl terstond voor noodhulp of va t Adres ia persoon Groeneweg L 24 Er BIEDT zich aan tegen Februari eene FATSOENLIJKE Tweede Meid bekend met Tafeldienen en de drooge wasch P G van goede getuigen voorzien Brieven pai eo ider letter A bü de Uitgever dezes Men verlangt tegen half November eene goed kunuende kejken Adies bg den khandelaar P C MAAS alhier ♦ Mevr PRIVÉ Kamemelkeloot verlangt tegen 15 December n s ene SIENSIB01 E fII0tmüLFo Gevraagd tegen 1 FEBRUAfil of eerder eene Dienstbode TOor MEID Al LBBH ja W KMn $ ezin Adree bg den Uitgever deier Oourwit Openbare Verkoopingf 6p DINSDAG d n 14 NOVEMBER 1876 des Toormiddags ten If nre aan het Veerstal te Goxida ten overstatm van den Deurwaarder B H VA M WERVB te Gouda van eene groote partü EINDEN van BEIPALEN RIBHDÜT 17 X 20 en lang 3 6 Meters DEUREN pAKPANNEN en eene aanzienlgke party mmmm De DIRECTIE van de VEREENIGINQ ÓiaFEKtNG BAARf KÜ ïftSt maakt bij dezen bekend dat aanst ZONDAG den 12 ÏSIOVEMBER 1878 dea ayonds ten 8 ure in het Hotel TIVOLI zullen gehoi den worden welke bügewoond kunnen worden door de HH Kunstlievende Leden met Dames en verder kunnen alle Belangstellende Kaartjes graii bekomw bij d a Heer É LAMME Turfmarkt Op deze Vergadering zal een Igst liggen waarop men iicl kan voorstellan als Kunst lievmia liid wJ R4AUMA4yRS f fifmketbakker Oosthaven HEEFT VOORHANDEN Appelbollen Kattentongeup a Koninginnebrood Princessebrood Heerenbanket Chooolaad Bonbpi Elixer d Anvers Divers Gebat enz enz VESaSTAL blijft zich fteeds minzaam assbevelea voor d REPARATIE van NAAIMACHINES STOOMen andere WERKTUIGEN alsmedp voor alle wat tot bet SMIDSVAK behoort I RECBT wmmu l kl I0 intitïhv wxii S Magazijn uitsluitend v n Speelgoed S ® 2 Beleefd verzoek ik mgn geëerde be a Isi B nsWg i 8 vorige jaren de S § groote Collectie iha af heden voor St NICOLAAS te willen be sichtigen S 1 THEODOüS HOFF In de Sociëteit Ons Gei egen ftiier wordt eene FLINKE DIENSTBODE GEVKAAGD Loon naai jjekTajWfh dres 4en 1 f telein Jl f DAM SAISON Voor het tegenwpordig Saieon h j CS veelt BCk de pgiootftic£ a igget l Kf = Stoom vefA vörij S CHEMISCHE Wasscherü ÏK 03 s VAN SS CS § ft f 0mbault Blonder aan tot het VERWEN van j2 f OVERJASSEN DEMI SAISONS en Dames MANTELS wWW fó l l leéi j rea zonder lostotnen of knmpnn gs verfl worden BS 5 Agent voor G upA Omstreken den B Heer T A G v n DETH Maikt tSwaar Btalenboeken ter b iol Wging S Prijscouranten en verdere Inlichtingen 3 eb k f i zi i jïg S NB p goed t jti tpfei wordt W y f ferfttofen ijevefH f