Goudsche Courant, zondag 12 november 1876

Woensdag 1 1 November Mmm m mmi N 1907 1876 TJIT IDE KLA IsTX TE i ZOOl aan de AF TE BREKEN PANDEN in de Warmoezierstraat bij het Alkemadeplein te Rotterdam De Panden zijn eenig e jarpn geleden NIEUW GEZET HH Winkeliers en Bakkers steeds voorradig in origineel fust puike AMERIKAANSCHE en ENGELSCHE BEUZEL in diverse merken en in groot en klein fust alsook best zuiver en eetbaar Engelsch en Schotsch in VAATJES en KISTEN bij Boer Timmers Handelaars in OLIËN VETWAREN etc Kantoor Meermansstraat N 37 i Oa TBi 3D A M GOÏÏDSCHE COURANT en Adverleotieijlad voor Gouda en Omslreiien HEEREN mEMe MMASIJN ONTVANGEN de NIEUWSTE FRANSCHE en ENGELSCHE WliWaSTOfflE J HOOGENBOOM VVintcr OvcrJassen van af f 22 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BmLiJDERS f3 ïi L rrt3 te consulteeren voor de RADICALE GENEZING VAN BREUKEN Atneterdam Plantage Muidergracht N 5 De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ten hooge rechterlijke ambtenaren en audere aanzienlijke geuoodigdi ij zich in de Guildhall aan een feestmaal als gasten vanj den Lord Mayor en de Sheriffs Onder de sprekers n4 den maaltijd waiï ord Beaconsfield die t woord voerde over de Oottersohe quaestie Hij begou met er op te wgzeu hoe h j verleden jaar op dcnzelfden dag in dezelfde zaal de groote moeilijkheden en verwikkelingen voorapehl had die uit den toen uitgebroken opstand lu de Christelijke proviaciên van Turkije zouden vo irtvloeien D iarns betoogde hg welke de twee voorname oogmerken geweest waren van de politiek der Hegeeriiiï inet betrekking tot de aangelegenheden in t Oosten t handhaven van den vrede in Europa uaineIgk en t handhaven van de integriteit des Ottomanischen Rijks Die beide oogmerken waren thans bereikt en de Begeeriug had volkomen haar pl cht gedaan De ontevredenheid in de Baskische provincies van Spanje een gevolg van de ophcffinj der fueros duurt voort en neemt een bedenkelijk karakter aan lïij een proclematie vaii den giseraal Lima wordt de bevolking gelast haar oorlogs en j ichtwapenen onmidilellgk aan de overheid uit te leveren Bij de Baskische afgevaardigden wordt er op aangedroiiguu dat 7g de Cortes zullen verlaten Vfle Duitsche binden beginnen het deelnemen aan de Piinjsche wereldtentoonstelling aan te bevelen de amb is tideur te Parijs Vor t Hohenlohe zou ook om politieke redenen zich sterk voor de deelneming hebben verklaard De stand der berichten omtrent de verkiezingen in de Verecnigde Staten is juist dezelfde als vroeger Nog altijd ontbreken de stemmen van Florida en Zuid Carolina die aan de eene of de andere der partijen de overwinning moeten verschaffen Er zijn in het geheel 373 stemmen de volstrekte meerderheid is dus 187 nu heeft de democratische partij tot dusverre 184 stemmen terwijl Florida er nog 4 uitbrengt Verklaart deze staat 7ich voor Tilden den democratischen candidaat dan 18 de uii lag 188 tegen 185 en onder dit laatste Sociëteit ONS GENOEGEN ZONDAG 12 NOVEMBER 1876 GROOTB BRILLANTB I la Cagliostro door den H er 11 P OKHUIJSE Tot ilot eene groote praclitige Verdwjjnfiiide gezicliten of Agloscoplsche V creldtableaox iectrisek TOrlroht Mei geheel nienwc stukken Entree voor HH Leden Dames en Kinderen 30 Ct Nlet Leden 49 Ct PlaatseiLkanneti besproken rorden van s mori ess 12 tot sboih 3 are a 10 et extra p p T ege tuii door de Commiesie vaa Toezigt H JAGER D J VA VREUMINGEN Il Maatschappij tot MTvaot ALGEMEEN DEPAHTSMENT ÖOÜDA 1 IiEESTEmDEÜINI Op DINSDAG 14 NOVeMBEE 1876 des aTO dsten 8 nar precies Lolaal Not em VtiiMAiK Spreker Ha Heer Jtt A PKRK van Amtttrdam üitrwloBg der Züvereii MeAüDe voor 40 jarigentronwen dienst aan J DE KONING Toef agkaarten as naam atlëén verkrjg Imar bü den BoekhimdelaaT A BRINKMAN Vteemdelingen leden d Maatschappij a O 50 ViHeemdeliugen niet leden 0 75 Heeren en Dame niet leden 1 25 Ve Secretarie H W q KONING NederlaRdscl Protestantenbond AideeUos Gtooda en Omtreken met DAMES in bet Loeaal Nirr enVekkaak op de Oosthaven alhier op DONDERDAG 16 NOVEMBER des avonds ten V nre precies Spreker D H C LOHR Bv ng Lntonch Pred te Rotterdam Ondenrerp De KoA Daarna Bespreking van de laatste besluiten dar Byaode van de Hervormde Kerk i door Ds HAM J te Boekoop Vrga toegang tooi de Leden met tvee Hnisgmooten Sattée voor Niet Leden J 0 50 per persoon Ntasens het Bestnnr t O THIM I SecrtttirU Oranje Peccoa en Souchon Thee bgionder geschikt voor Melange benevens alle oorten van Versche Groenten Puddingen Soepen en Pastegcn van HOOGENSTRATEN te Imüh tegen Fabrieksprijs Nieuwe KA8TAGNES gSroogde ABRICOZEN Vruchten op Water en Brandevryn enz SOPRA ï m POEBER CHOCOLAAD it Las per Vi KUogr TtriorggbM bg P J MELKEBT Ooftiiav B HOLLAAIDSCHE AIDKKLINO Gouda en Omstreken VAN Drie Landbouwwerktuig en een Grasmaaimachine een Hooischu4 der en een Paar denhar k op WOENSDAG den 13 DECEMBER 1876 te Gouda op lutder te bepalen plaats en uur LOTEN ad 1 zfln o a verkrggbaar bg A BRINKMAN Boekhandelaar W LAMPE Koffiehuis db Hashomie te Gouda en by den SecretarisPenningmeester der Afdeelini D WÜGTEREN te Moordrecht POEDER ZOETE en DUIiIJKCHOCOLAAD in verschillende Prgzen by W IN RAAUMAAkERS Banketbakker Haven Te ALPHEN a d BUN wordt tegen 15 DECEMBER gevraagd EENE DIENSTBOSEorHOODlULF van middelbaren leeftgd geschikt en genegen om als MEID ALLEEN te dienen Loon naar bekwaamheid Adres Bureau dezer Courani Beiangryk voor Lijders Aan zieken vaa welken ard ook kan met de volate overtuiging de iB Dr Alry S NatUlU geneeSWliae behandelde en zeer beproefde geaeeawiJM zeer dringend worden aanbevolen De Nederduitsohe uitgtv van dit ia het iJaitsoh in 68 oplagen verMhenen werk van 496 bladsijden ko t aleoht 1 en kan door alle Boekhandelaren of door Riohter s Boekhandel te Nymtgat wordt ontboden Op franco aanvrage verzendt genoemde Boekhandel gratu en frmeo een nittrej el van over 100 bli nit bovengenoemd werk ter beoordeeling Openbare Verkoopingf op MAANDAG 27 NOVEMBER 1876 des voormiddags ten 10 nre van 41 iepen en Wilgenboomen en 10 perceelen Elzen Essen ea Knoot wilgenhakhout taande op en in de nabijheid van de Buitenplaats cActikhoven aan den Rotterdamschen dflk te OOTJIDA alwaar zg zullen worden verkocht Betaaldag 1 Augustus 1877 Nadere inlichtingen zyu te bekomen ten kantore van den Notaris W J F O KT U UN DROOGLEEVER te Gouda Het zekerste en aangenaamste middel tegen BORSTKWALEUPjm LEEFTIJD Den Heer W H ZICKENHEIMER te Mainz Gemimen tgd aan eene hevige Borstkwaal lijdende en na vruchteloos vele middelen daarvoor aangewend te hebben zoo verklaar ik door het gebruik van slechts 2 fleschjes RIJNLANDSCHE Druiven Borst Honigp totaal genezen te zjjn zoodat ik even als vroeger zonder hinder myue gewone bezigheden verrichten kan J KLEUN Ngmegen 4 Mei 1876 Om zich voor de namasksels van zekere Winkelfabrikanten te hoeden lette men op de geautoriseerde depots en ook daarop dat elke flesch van een wettig gedeponeerd waarborgmerk voorzien is en dat de capsule om de kurk het stempel der fabriek draagt Verkrggbaar 4 1 de flesch te Uiden E Noordgk OudeieaUr F Jouker Ideoliui Rolttrdam C J W Sn la lié Apalh BytK i C J vu Ginkel Schoonkmen Wolf ft ïow Drag Voorbwrg k VM Vee W dinxten C vn Eamra Woerdtn W H vi Digpln Sok bg F H A Wolff Aljikin li R L Vuouiun Zoon Apoth Bodegranen P Veriloot Bottoop A J n Twoot Dilfl L vtn Uenwen i arattnhagi i L F C Snabilié Apoth BaurtKoudt W H ndriki Baiutrecht i D den HMtog mUtgnOtry w d de BMdl No 904 der beroemde WekelUkscbe Zamenspraken Uitgave J J H KEMMBR te utrecht is heden voorhanden bg den Boekhsndelur Lange Tieadew te Govda Gouda Druk Vu ▲ Biükmaa De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITEINTLAND Biiiteniaiidscii Overzicht Deoouferentie zal pl vits hebbeu dit is zeker maar officieel staat het btykeua de OosLtiiirijksche berichten no uiet vast Het ia te hopeu dat zg de formule vinden zal die deii vrede kan behouden Zoo uiet dau z d EusUud itelli in het voorjajr het zwaard trekken zoojla blijkt ULt de volgende rede der kirtsers zelf Het ufficieele da jblad te Petersburg deelt den tekst mede van de toespraak door deu Keizer te Moskou gericht tot vertcfrenwoorditrers van den adel en vau hlt ffflueeiitebestuur van jtcnocrade stad Ik dank u allen zeide de Keizt r voor de gevoelens welke Jij hebt uifs edrukt in het door u voorgelezen adres betreffende den tegcnwoordi eu pDlitieken toe atand die zich meer en meer be iut op te helderen Het is mij ctau enaiini hi t duui n uangebodeu adres te aanvaarden Hit is ii reeds Ix keiid dat Turkije aan den door mg gestelden eisch om een wapenstilstand aan te gaan ten einde verder bloedvergieten in Servië en Montenegro te voorkomen onverwijld gevolg heeft gegeven l e Montenegrgnen betoonden lioh in dien oiigelgken atryd door hen gevoerd ware helden gelijk zij steeds zgu geweest Van de Serviërs kan hellas I niet een gelijke getuigenis worden gegeven niettegenstaande in de rijen van het Servische leger eeu groot aantal Russische vrijwilligers stoud van welke zeer velen hun bloed voor de Slavische zaak hebben geplengd Het is u bekend hoezeer ik en met mij gausch Rushind met de innigste smart het lyden onzer geloofsgenooteu hebben aanschouwd Voor mg echter zgn de ware belangen van fiusland nog dierbaarder aan mijn hart Zoo unmer inogelyk zal ik verhoeden dat Uuasisoh bloed worde geslon üp dien grondslag is het dat ik er naar heb gistrcefd en er naar zal blijven streven om den toestand der Christenen in het Oosten te verbeteren Binnen weinige dagen zullen te Konstantinopel de onderhandelingen tasschen de vertegenwooriligira der groote mogendheden over de vredesvoorwaarden een aanvang nemen Ik koester den vurigsteu weusch dat de onderhandelingen tot het gewenschte doel zullen leiden Mochten zg echter uiet tot overeenstemming geraken mocht ik de overtnigiug erlangen dat geene voldoende waarborgen voor hetgeen inet het volste recht van de Porte mag worden gevorderd kapnen wórden verkregen dan zal ik zelfstandig handelend optreden Uit voornemen staat onomstootelgk vast Ik ben doordrongen van de overtuiging dat gansoh Rusland dan op mijne roepstem als ëéii man zal opstaan en mij zal volgen wanneer de eer van Bnsland vordert dat tot zoodanigen maatregel moet worden overgegaan Ik ben verzekerd dat Moskou met zijn voorbeeld gelijk steeds het geval is geweest alle anderen zal voorgaan Moge Qods h lp ons niet ontbreken wanneer wij den heUigen plicht vervullen die op ons rust 1 Donderdag Was t feest te Londen De Alderman Cotton trad als Lord Mayor af en zgn opvolger voor t komende jaar Alderman Sir Thomas White werd in die waardigheid beeedigd De gebruikelijke optocht werd bg deze gelegenheid opgeluisterd door achttien olifanten met bergders en kornaks in Indisch kostuum Natnnrlgk was er méér dan gewoonlijk volk op de been Des avonds verzamelden Ministers vreemde gezan AMERIKA Over het giheel genomen had men in de Unie wel mogen wenschen dat bij de verkiezing voor het presidentschap de kansen van beida partijen niet zoo nagenoeg gelijk hadden gestaan Wie van beide candidateu het winnen zal is betrekkelijk onverschillig Maar geenszins onverschillig is dat geenvan béiden het kan winnen met meer dan een oftwee stemmen meerderheid En er behoeft waarlijk niet nog de onzekerheid bij te komen over den uitslag der stemming om de zaken der Unie duister in tezien De maatschappelijke toestand der ZuidelijkeStaten is reeds op zichzelf een ernstig gevaar eu destrgd die nu gevoerd wordt kan dit slechte vergrooten Indien nu de democratische partij wordt beschuldigd v in hier en daar met de stemmen te hebben geknoeid dan verjiete men niet dut hetzelfde ïerwgt op goede gronden reeds lang gedaan werd aan de repablikeiusolie partij V m de ste ninen der zwarten is voortdurend misbruik gemaakt en werd dit m gewone zaken door de democraten venlriïen devraag is of ze even gewillig zullen volgen wanneer hun candidaat door diezelfde negeijstemmen werd geslagen nu hg op het punt was vi n de overwinning te behalen ïoen oul ings door president Gram nieuwe tiüepen naar Zuid Carolina gezonden werden werd door de leiders der democratische partij niets zoozeer gevreesd als dat het onder hare aanhangen indien staat tot een uitbarsting zou komen De andere partij zou dan natuurlijk onmiddellijk voor den daggekomen zgn met de beschuldiging dat de democraten ten aanzien van het Zniden noch dezelfde denkbeelden hadden Is vroeger Hun candidaat zou dan stelligniet zijn verkozen Juist echter otndat de overwinning nog in het vooruitzicht was gelukte het degemoederen te doen bedaren en de partggenootenin toom te houden Zal dit nog zoo goed gaan wanneer het uitzicht op de overwinning is verdwenen en de democraten zich versbigen achten ten gerolde cijfer wordt dan nog Zuid Carolina medegfteld ten voor van de maatregelen die ze slechts hebben geduld deele der republikeinen doch ook van dezen staat is de i om njet hunne zaak geheel te bederven uitslag niet bekend Onlegenzeggelgk staan de kansen j Er is nog een andere zaak die men bij het overder republikeinen dus het slechtst doch de stembus zou j wegen van hetgeen de toekomst brengen kan zeker ons toch nog eene verrassing kunnen bezorgen i wel het miust uit t oog mag verliezen Nooit wellicht Er schijnt bij de groote opgewondenheid des volks als nu de purtgi n zoo gelgk staan is zoo duidelijk vrees te bestaan dat de partg die de nederlaag zal Igden de overwinnaars van knoeierij zal beschuldigen Bij hit kleine versehil in steramen is het dan ook zaak dat elk overtuigd worde van de volkomen zuiverheid der stemming alleen din kan van het gezond verstand der natie gt wacht worden dat zij zich geheel BEn de wettige uitspraak der stembus onderwerpt Volgens de Tmet seinde de president aan Generaal Sherman uit Philadelphia naar Washington geef aan generaal Augur in Louisiana en generaal Ruger in Florida instruotien opdat zg met hunne troepen waken voor de openbare rust en zorgen dat de geworden welk een bedenkelijke zaak het is dat bij de verkil zing vau eeu nieuwen president alle ambtenaren worden verwis ït lil In gewone omstandigheden d w z Wanneer de cijfers der btide caudidaten ten slotte veil verschillen heeft dit slechts etn bedenkelijken invloed tijdens de voorbereiding tot de vcrkiezingi n Al w it dan in het gezag is en zijn brood eet van de partg aan het roer zal natuurlijk geene pogingen sparen om aau gne jiartg opnieuw deoverwmuiug te verzekeren Is echter de verkiezing afgeloopeu en behaalde de tegenpartij duidelijk de overwinning dan schikt men zich in zijn lot dient slembureaux ongehinderd hun plicht kunnen doen j j tgd f en laat zich gereedelgk doo r een ander Indien er verdenking wezen mocht van eenig bedrog aan welke zijde ook dan moet dit dadelijk worden bericht en onderzocht Niemand die het presidentschap waardig is zou het door bedrog willen verkrygen Beide partgen kunnen teleurstelling velen maar de natie kan niet gedoogen dat de uitslag der stemming onder verdenking ligt van onwettige of onware opgaven Over de gevaren van den toestand zie men de volgende beschouwing vervangen Ditmaal echter kunnen alle republikeinsche ambtenaren zichzelven met min of meer grond diets maken dat huune partij wezenlgk recht behield op het gezag daar hnn candidaat de meerderheid had of althans die gehad hebben zou indien niet allerlei dingen waien gebeurd die niet in den haak zgn Het is zeer de vrang of ze dan nu ook zoo gemakkelijk van hit gezag zullen scheiden en of ze niet althans met alle macht pogingen zullen steunen di konden worden aangewend om hoe dan ook uit te maken dat de meerderheid inderdaad aao den