Goudsche Courant, woensdag 15 november 1876

stadgenooten dan dat het noodig zou z jn hen on te wekke die vergadering bg te gaan wonen Liep jijfif vee iu den Krimpenerwaard tot nog toe overal rustig iu de weide het barre weder vaa Zaterdag veroorzaakte dat zelfs op Zondag de boeren als om strijd de beesten uit de weide naar de stallen overbrachten De commissie van oppertoczioht en beheer over de kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft ter keunis gebracht dut op Maandag den 27sti n dezer in voornoemde inrichting eene keuring zal plaats beblien van knapeu welke bij s rjjks zeemacht een verbintenis weuschen aan te gaan Betreffende de in 1877 te Hamburg te houden internationale tentoonstelling van melk en zuivelbereiding wordt iu de Staatscourant het V eude m degedeeld De teutoonstelling zal 26 Februari 1877 geopend eu op 4 Maart 1877 gesloten worden De inzendingen moeten uiterlijk op 15 December 1870 iipgi geveii worden aan het iiAusstellungs Cmiiti für die lidtmalionale Molierei Ausslelliag Hamburg volgMiis lijsten welke benevens de programma s op fiauoo aanvraag verkrijgbaar zijn bij het lid van gemeld comité dr L Mulder te s Gravenhage Versche boter moet ingeleverd worden vóór 26 Februari 1877 alle andere voorwerpen tussohen 1 en U Februari 1877 Staten Generaal Ekkste Kame Zittingen van 10 en 13 November 1876 Al de Zaterdag aan de orde gestelde wetsontwerpen zijn hetzij eenparig hetzij met groote meerderheid van stemmen aangenomen Üok over bet wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 388 eu 389 van het Burgerlijk Wetboek werd geene beraadslaging gevoerd De minister van justitie bepaalde zich tot beantwoording van heteindverslag Blijkens dat verslag hadden sommigeleden in de afdeelingen bezwaar gezien in de persooulgke versohijuiug van bloed of aanverwantenvoor den rechter Doch de minister gaf te kennendat het doel van het wetsoutwerp volstrekt niet wasdie persoonlijke verschijning zooaU men meende voortaan als regel voor te schrijven maar alleen dan wanneer het den rechter blijkt dat de vertegenwoordigers der bloed eu aanverwanten uiet in slaat z jnde inlichtingen ie verstrekken die bg noodig heeltom een oordeel uit te spreken dt n rechter de bevoegdheid te verleenen die personen zelvea te does verschijnen Na deze verkl irijig werd het ontwerp met 25 tegen 5 steraineu aaugeuumen De commissie v iii rapporteurs voor bet wetsontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst gesloten met de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen heeft daaromtrent haar eindverslag uitgebracht Het wetsoutwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst met de exploitatie maatsohuppy is in de zitting van gisteren met nlgem stemmen aangenomen Heden morgen ten 11 ure is de Indische begrooting aau de orde gesteld Daarna zal de ooöperatiewet ia behandeling komen Van alle zijden komen berichten in van streng wiaterwcder Terwijl hier ter stede Zondag door hagel en ijzel sommige plekken bepaald onbegaanbaar glad waren gelgk ook te Rotterdam het geval schijnt te zija geweest heeft t te Maastricht en te Zwolle reeds fiink gesneeuwd zoodat straten en wegen bedekt warea en heeft men Zaterdag te Meppel sohaatsengereden op de laag gelegen landerijen Ook in bijna geheel DuitachUnd is sneeuw gevallen De temperatuur der lucht is zegt het U D in vela oorden iu het N O van Europa zeer gedaald Zoo had men te St Petersburg op den morgen van 7 dezer 7 j te Moscou 4 6 te Weenen 1 te Leipzig 0 7 te Breslan 0 6 graden vorst volgens den thermometer van Celsius Te Amsterdam is ook een afdeeling van het Pensioen verbond opgericht De afdeeling telt reeds S47 leden Na enkele dagen van vooc deien tijd felle koude viel Zondagmorgen een regen die onmiddelijk bevnxir De passage langs straten en grachten die met een ijskorst overdekt waren werd op die wijze niet weinig bemoeielijkt De spoorwegcoaununioatie werd door den gzel geruimen tijd gestremd De telegraaflynea vertoonden op sommige punten van de Hollandsohe Ign een omvang van p m 4 decimeter en onder het gewicht van dien ijsklomp bezweken een groot aantal seiupalen die over verschillende gedeelten van de spoorbaan erden verspreid De treinen werden hierdoor in hun gangi Memmerd en kwamen ook in aanmerking genomen dat alle telegrafische gemeenschap tusschen de verschillende atationa ouderling waa verbroken ann te hiot op hunne plaats vap bestemming aan zoodat de avond Ikwr Hayes is £ r is dus stetlig wel eenige reden om over hetgeen de toekomst baren zal niet al te licht te deuken al hopen wig dat du partijen verstandig genoeg zullen wezeii uin de zaken uiet tot het uiterste te drijven BINNENLAND GOUDA 14 November 1876 Tot hnlpauderwijzer aan de Clir Nat School idhier is benoemd de heer A Haverkamp alhier eu te Sprang de heer i J vaa Apeldooru alhier Zondag herdaeht de beer J H Maronier pred iij de Sem gemeente te Utrecht lü 26 jarigen ersngeliedienst Bg die gelegenheid ontving hij talrgke bewezen Tan hoogachting en genegenheid zoowel uit zijne tegenwoordige standplaats als uit die plaatsen waar hij vroeger stond terwgl hg ook uit deze gemeente waar hig zooals men weet geregeld iu de liem kerk als Toorgaager optreedt versoheideue blijken van toegenegenïieid mocht ontvangen Het is voorzeker veler weusch dat het den geachten man nog lang moje 2 i geveu zijn de zaak te dienen die hg met oovei l ijver eu taleut voorstaai Reeds vroeger meldden wij een en ander aaus i mde de Teittooiwtellüif tan Kunst toegepast Of N jterheid in 1877 te Amsterdam te houden en deden onze lezers o 8 iu het nummer van Vrijdag jl kennis maken met het doel dier tentoonstelling zooals de regelingsoommissie dat omschreef in eeii door haar verspreide circulaire Be Ooadsche sub commissie voor de tentooustelling ia op de goede gedachte gekomen om morgen avond iu een bijeenkomst van industriëelen en particulieren die te bespreken en daarom komen wij nog even op lie lak t rug opdat die ligeenkomst de belangstelliug o durTinde diety verdient Wij herinueren er aan dat het doel der teutoon telling is een beeld te geven van de toepassing der Kunst op de Nijverheid vooral met het oog op onze hedendaagsehe industrie Tot vermeerdering vau het nut der tentoonstelling eu om gelegenheid te geven tot vergelijking wenscht men teveus 1 op te nemen voorwerpen van Kunst Nijverheid uit vroegeren tijd welke hetzij door Artistieke bewerking hetzij door eigenaardige versiering de opmerkzaamheid verdienen 2 uit ie schrijven een internationalen wedstrijd omschreven in de tweede afdeeling van het Keglement Voorts ontleenen wij aan liet Regkinent dat de tentoongestelde voorwerpen worden verdeeld iu de volgende elt groepen tsoep I Kmut toegepast op de versiering mn Oehomoe Teekeningen en modellen Versiering van gebouiven pleinen tuinen en kerkhoven Ornaraentale beeldhouwkunst toegepast op steen hout enz Bctimroeriug Schilder en stukadoorwerk Schoorsteenmantels Gegoten en gesmeed yzerwerk lood zink eu verder metaalwerk Tegels en versierselen van Terra Cotta Qeaohilderd en geetst venster en spiegelglas enz Giioxr n Kmat toegepast op de stoffeering ca eebomee Teekeningen en modellen x apijten behangsels meubelstoSen en gordgnen Meubels Kachels Lijsten voor spiegels en schilderijen enz QsoKF III Kunst toegepast op de beteerking der medele metalen Teekeningen en modellen Kleine voorwerpen vag verschillende metalen zoowel tot gebruik als Vit veiBiering aioiF IV Ktaut toegepast op de iewerkiitg der eitle metalen en gesteenten Teekeuiogen en modellen Goud en Zilversmidswerk Juwelierswetk Bewerkte edel en half edel gesteenten enz Gmosr V Kunst toegepast op Qlas en aardemrk Teekeningen en modellen Grof en fijn aardewerk Porcelein Pijn glaswerk Versieringen in émail geschilderd gegraveerd enz Gboïf VI Kunst toegepast op stoffen voor kleeding en kniselijk geinik Teekeningen en modellen Wee ela van allerlei aard kanteu passementwerk Oboif VII Kunst toegepast op venoermiddelen Teekeoiogen en modellen Rijtuigen sleden tuigen Schepen sluiten enz OaoiF VIII Kunst toegepast op kleine voorwerpen OM allerlei aard Teekeningen en modellen Ruwe en blanke wapenen messen Kleine meubels waaiers en galanterién Kunstbloemen boekbluderswerk en oartonnages etuis enz Gboif IX Kunst toegepast op de grafiseke kunsten l rpografie graveerkunst callligrafie lettervormen m versiersels Photografie enz enz GloiF X Kimst toegepast op Frouwtlgke Band i mvke Qborp XI Middelen ter verspreiding van kunstzin eu goeden smaak Verslagen en beschrijvingen van teekensoholen kunstmusea vereenigiugen ter bevordering van kunstzin enz Hulpmiddelen voor het onderwijs tcekenvoorbeelden modellen enz De internationale prijsvragen ten getale vau 25 zgn over de zooeven genoemde groepen verdeeld Die prijsvragen zijn Groep I Prijsvraag No 1 Eene kleine metalen springfontein met bassin of basis geheel en al voor de opstelling iu gereedheid gebracht als rondom vrystuaiide versieriug van een kleiuen tuin Nü 2 Ken schoorsteenmantel met omgeving voor eene particuliere liibliotheek Nu 3 Ëeii Gazkaifdelaber voor een plein meteen aantid van vier tot twaalf lichten No 4 Een Jan iuière in Terra Cotta uitgevoerd bestemd tot decoratie in eeu tuin Groep II No 5 Eeu eetkamer ameublement bestaande uit credeuz of buffet stoelen tafels enz gedacht voor eeu eetkamer van 6 bij 8 meiers grootte No 6 Eeu geheel of gedeeltelijk vergulde spiegellijst voor eeu kleinen salon met diiaroiider geplaatst eu mede uiti evoerd deojratief meubel kusije gtténdou of iets anders No 7 Een tapijt voor een woonvertrek uiet grooler dan 4Ü kwadraat meters Groep UI No 8 Een bougies kroontje vooreen kleiueu salon tot een maximum van 30 lichten No 9 Een geémailleerd schrijftafelaiarnituur Groep IV No 10 Een zilveren of verguld zilveren eenvoudig milieu de table i No 11 Een zilvcreu verguld zilveren of gouden eerebükaal al of niet geëmailleerd No 12 Een gouden damesgsrnituur al of niet geëmailleerd of met half of heel edelgesteenten versierd Groep V No 13 Een porceleinen fayenoe of glazen vaas met piëdestal voor de decoraiie van eeu vestibule het geheel niet hooger dan 2 meters No 14 Een eenvoudig theeservies voor 12 personen waarvan de vooruuainste stukken behooren te zijn uitgevoerd Groep VI No 15 Een stel damasten tafelgoed No 16 Cretonne of andere bedrukte geweven stolfcu voor eeu klein Woouvertrek Groep VII No 17 Eeu narreslede Groep VIII No 18 De lederen baud vooreen pla itwerk van ondersteld kunst iudustrieeldn inhoud No 19 Eeu kleine cassette tot berging vankleinoodieu Groep l K No 20 Een ecre diploma uit te reiken bij de beki uuiiiugen aan de deelnemers aan deze priJ4vr igLU Groep V No 21 Een kleedje als bedekking voor eene kleine kaïiapótafel in gekleurd applique werk Applieationssiickerei met bijvoeging der origiueele schetsteekening No 22 De bekleeding voor eene lage geheel gestoffeerde kleine salon stoel met bijvoegiu der origiueele schetsteekening Groep XI No 23 De beginselen van het ornament Eene serie van teekenvoorbeelden als handleiding voor den onderwijzer bij het elementaire classictde teekenouderwijs aan lagere en volksscholen bestaande uil systematisch gerangschikte samenstellingen van rechte en cirkelvormige lijuen en hare eenvoudigste toepassing op het gebied der versieringskuust No 24 De studie van het Ornement Eene serie van teekenvoorbeelden bevattende de voornaamste elementen der vlakke versieringskunst ontleent aan het gebied der Textiele Industrie Intarsien Niëllo Mozaïek Et en Graveerwerk enz hoofdzakelyk met het oog op de Kunst Industrieele voortbrengselen uit een zeer beperkt aantal Historische Stglperióden waarvan de keute aan den samensteller wordt overgelaten No 25 Voorwerpen van Kunst Nijverheid Eene verzameling afbeeldingen van navolgenswaardige voortbrengselen uit de beste perioden van de geschiedenis der KunstNijverheid hoofdzakelijk met het oogop het Silhouet of de Profileering en op zeer groote schaal zoo noodig in tinten of kleuren uitgevoerd bestemd zoowel tot teekenvoorbeelden en wandversiering in de school a s tot prnctisch gebruik in de werkplaats De termijn vao aangifte tot deelneming aan den internationalen Wedstrijd is vastgesteld tot uiterlyk den In December 1876 Met het oog op het hoogst belangrijke der zaak die het hier geldt meenden wij het bovenstaande onder het oog onzer lezers te moeten brengen terwijl wij nog mede kunnen deelen dat de uitvoerings commissie gaarne interessante voorwerpen van particuliere personen en vaa vereenigiugen ter opluistering zal ontvangen Verdere inlichtingen zullen op de bijeenkomst waarvan wij hier boven gewaagden gaarne door de commissie worden gegeven Wg veronderstellen genoeg belangstelling bq onze treinen eerst geruiraon tijd na middernacht aankw amen Vooral nabij het kruispunt van Rijn eu Hollaudschcuspoor moest de grootste omzichtigheid iu acht worden genomen daar van beide stations de gebruikelijke sig i nalen niet konden worden gewisseld Ook de rijkstele 1 graaf moest de dienst staken De draadgemeeuschap i was heden middag nog niet hersteld Door verscheidene landbouwers is het vee uit deneideu gehaald waartoe het ongunstige weer geenszins nog gebrek aan gras hen heeft genoodzaakt Het vee had gisteren veel te lijden toen de weilauden met eene dikke ijskorst bedekt waren en de opbrengst van de melk wordt zoodoende zeer gering I Te Katwijk aan Zee zijn van 3 tot 10 November 7 schuiten aangekomen te fcamen met 460 kantjes pekel en 382 000 stuks steurharing Er werd besteed voor volle pekelharing ƒ 26 50 ü 2 per ton Eugelsche steurharing 27 a M kusiateurharing 22 it 17 per 1000 stuks Kautvisschers zijn niet aimgekomen Maandag had vrouw De J te Ijeiden toen zij des avonds uit de kerk kwam het ougeluk bij het aansteken der lamp in brand te geraken In lichte laaie vlam liep zij de straal op waar zij hevig gebrand den geest gaf Zij was 84 jaar oud Naar men verneemt is door de politie te Eindhoveu niuir aanleiding van 419 en 420 van het Wetboek van strafrecht proccs verb iid opgemaakt tegen eeuige melkverkooper die teugevolge van een besluit door heu in eene onlangs gehouden vergadering genoirien den prijs der melk vau 8 tot 10 cent per liter hebbeu verhoogd Men meldt uit Oss Niettegenstaande nog kort geleden ruim dertig winkeliers door het kuntoiigereclil ddaur zijn veroordeeld wegens het voorti tuden liebbou van valsohe uiet wetlelgke inateu eu gewichti u zgn opnieuw eeu nog grooler aantal um iugdoeiiden wegens dit vergrijp bekeurd onder welke zich ecuigen bevinden die reeds horhuuldelgk geldboete hebbeu betaald wegens dezelfde ooorzauk Door de voorii i iraste slager te Siieek zijn de prijzen vau liet rundvleeseh luet 10 et het kilo verlaagd Op een buiteuplaaU aau de Ulrechtiche zijde gemeeute Kieuwerumstel was gisteren een der beflieudeu aau het jagen Zgu huisgeuooleu ongerust over ziju VHig uitlilijrcu deden onderzoek eu ronden hem dood iu hel hout Het gewtir was ifgcgiuin en de man was zóó getrotfen dal de dood ontniddellgk moet ziju gevolgd Er heeft zich te Amersfoort eeue oommissie van dames en herren gevormd met het doel eeue crèche of kinderbewaarplaats in die gemeente op te richten Het 19 te vooivion dat hare pogingea met gnustigen uitslag zullen worden bekrooua Karel X bezat een half dozijn zeer fijn geweven servetten van asbest die men iu het vuur wierp om zé schoou te maken Asbest was vroeger veel ie zeldzaam oin algemeen te kuunen worden gebruikt tegenwoordig vindt men het in groote hoeveelheid vooral in het dal van Aosta iu Italië waar het wordt uitgeumveo voor verzending usar Kugehiud eu Amerika Eeu priester te Arezzo is er in geslaagd om papier van Asbest te maken het kost 2 het kilogram UI is aalaurlijk onbraadbuar Dit papier wordt in de papierfabriek te Tivoli voor genoemdeu geestelijke gemaalf en is in de eerste plmils bestemd voor geschriften die men brandvrij wenscht te maken Het bevreemdt t Ifag f eekU uitermate dat we niets hooren van de droogmaking der Zuiderzee Voor een grqot jaar weid het den volke plechtig koud gedaan dat het ainisMria liob ging aangordau tot een reuzenarbeid waarbij alle andere groote werkeu iu t uiet 2ouden verdwijnen Eu uu na nog eeu groot jaar de zaak in statei quo te hebbeu gelaten zijn we nog even ver van t eigenlijk begin af als voo eeuige jaren Langzaam gaat zeker i Ia zó Maar gsede dingen komen loenigmaal al te langzaam We kunnen die nienwe provincie aoo best gebraiken l Land is peperduur Menig jonge boer ziet jaren lang vruchteloos naar eene hofstede uit Wanneer de grond bij tdssohenpoozen onder den hamer gebracht wordt mag men veirWBoTitenjjAt heti rük er niet zoo heel veel geld zal moeten DQ seu £ o al kwam dit ook andécauit zulk eu pmviaoie brangt binnen korten tijd zoaveeLaan de schatkist op dat deze uitgaaf dubbel en dwars renten plevert Devoordeelen directe nl indirwHe Rtrgftjlot tê grooti oiö onder Ogfera gebracht te wordan De heel wereld i er van overtuigd en de heer Heemskerk natuurlijk ook Waarom tast hij dan uiet door waarom Verbindt hij zijn naam niet aan een werk dat de krtwn w zetten op t werki dat hij reeds tot stand brabhtï Br ntoet wat achter schuilen Stmks als de Hegrootittg van iqn departement WU deordekomt tal HiIhi h ma of ander K imerlid zoo vaderlandslievend zijn er eens naar te iuformeeren Ministers toch zijn erg achterhoudend en deelen alleen dan wat mede als t hun gevraagd wordt altijd voor zoover zg dan zwijgen of ontwijken nog uiet beter oordeelen Hoe dit zij zoodra t H tt wat verneemt bazuint ze t rond want de droogmuiiug der Zuiderzee kg haar altijd na aan t hart Gevonden voorwerpen aan het Bureau van Politie alhier gedeijoneerd Een stuk ZINKHODT Kaïitongereclit te Gouda Op de terechtzitting van den 18 October 1876 zijn de navolgende personen veroordeeld F 9 tot eene geldboete van J 1 of een dag snbe gevangenisstraf wegens het werpen van afval van plaulen in het tot openbare dienst bestemde water te Gouda zonder schriflelgke toestemming van Burgemeester en Welhonders A N tot eene geldboete van S of eendagsabs gevungeuiistraf wegens het onbeheerd laten staan van een aangespannen voertuig in de gemeente Gouda J H tot ee e geldboete van 3 of een dag sabs gevangeuisstraf wegens het onbeheerd laten staan van een paard in de gemeente Gouda C F V d B S P B en J A F ieder tot eene geldboete van S of een dag subs gevangenisstraf wegens het te jrouda ijjden harder dau iu een matigen draf P V D tot eene geldboete van 8 of een dag subs gevangenisstraf wegens het rijden harder dan stapvoets over een beweegbare bng in de gemeente Gouda J P tot eene geldboete van 3 of een dag subs gevangenisstraf wegens het te Gonda te koop stellen op een marktdag van peren op eene andere plaats dan de daarvoor bepaalde marktplaats En aldus lu de kosten des noods invorderbaar bij lij fsd wang Op de terechtzitting van 26 October zijn de navolgende personen veroordeeld W V 1 Tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van eeu dag wegens hrt te Gouda te koop stelleu op een Markulag vau appelen op eene andere opeub ire plaats dau de daarvoor bepaalde marktplaais H v K Tot eeue geldboete vau ƒ 10 of subs gfó vaiigehiisintf vin twee dagen wegens het als tapper lu de luiuiud September aanwizig hebben van bezoekers iu zgue lappcrü te Gouda ua uiiddemaciit eu voor des morgens vijf ure zonder van hunne weigering om te niidderuacht Ie vertrekken kennis te hebben gegeven aau hel Bureau van Politie en zulks zonder vrijstelling van den Burgemeester te hebbeu bekomen A L J Tot eene geldboete van l of sabs gevangeuisstraf van eeu dag wegens het zouder noodzaak berijden vau de voetstraat K Gonda met een kruiwagen uiei iH ladeii met glas of aarde yerk R V d P Tüt drie geldboeten een van 3 en twee iedir vau 5 of subs gevaugeuissiraf vaneen dag voor de boete van 3 eu van twe e dagen voor elke boete van 5 Iioveudien tot twee gevangenisstraffen ieder van twee l igen wegens lo Het te Gouda rijden met een aangespauneu hond niet voorzien van eeu muilkorf 2o Het te Gouda als geleider van een met twee honden bespannen voertuig niet gium naast de hoiideik sd 3u Hel al geleider van een met trekdiereu bespannen voertuig zioh daarvan verwijderen zonder dat onder voldoend toezicht te hebben gesteld of te hebben vastgezet op een weg in de Provinciën Zaid HoUand en zulks wat de beide laatste overtredingen betreft by herhaling F H en R v W ieder tot eene geldboete van 8 of ieder een dag subs gevangenisstraf wegens het te Gouda lateu stilstaan van hunne met een paard bespannen zonder dat de beklaagden of andere geschikte personen de tengels hielden of onmiddelijk b of voor de hespanuingeu gepluats waren N d B Tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf vau een dag wegens het t Qo6 6i r den harder dan in een matigen dmf E H T t eene geldboete van 5 of subs gevangenisstraf van twee dagen boven dien tot eeue gevangenisstraf van twee dagen wegens het te Gouda bij herÜiig batderrrijden dan iu een matigta iat J F Tot eene geldboete van 3 of subs gevangenlSsIMf Van een dag wegen het rPen hardei dan stipvoats over een beweegbare brugta Gouda C v d N Tot twee geldboeten van 3 elk of subs g vangenisstraf V8 een dagvooi elke boete wegens het in de geraeente Raeuwijk op tite verMbillende tijdstippen als geleider van een met honden bespanaen en ever den openbaren weg rijdend voertuig niet gaan vooraf natttde hcAideU I En allen in de kasten des noods invordeibaar bü llijfirfwang Burgerlijke Stand GEBOBBN 9 Npv Adrianm oiiilfri J J n in Pamw en M vao Es 10 Jon oitdera i Wildaehot en li van Ham 11 AcIriaDUB oudera A Nonofr ea M Bakker Sinanna oiidera A an der Veer e k Teake 13 AÜda Jobaana ouders VY J HoltmaD eo A ran der Kint OVERLEDEN 10 Nov T vaa der HoolT 1 j 1 m 40 JAaiQE ECHf EBEEHiGÏHS SS VAN li JOHAN VES CORNELIS van SCHMK JOHANNA VAN DEE POEL Gouda 19 November 1876 Htinae dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Eenige en algemeene kennisgeving Mevrouw Ussel de Schepper vraagt tegen 1 Febraari eene bekwame ADVERTENTIÊNT ÏM WERKSTER gevraagd alle ZATERDAGEN vast Flnweelea Singel R R 332 Mevrouw Wed G B van Goor Haven VRAAGT tegen Februari eene TWEEDE MEID F HARTIN6 Peotographe Qouda Oostharen B n 14 Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen vm ZEER FLIN UITGEVOERDE ij Oud Garthagfena s o m BERGPLANTE OLIË Wie gaarne een goed voorkomêJi il hebben moge zich kleeden en Ofischikken zqo V0el bij wil hem zal altgd nog iVe Mitbnhéit mé bg niet van een fraai hoofd met haar V09n n is Ongelukkig zgn er veel meuschen wién bet daaraan ontbreekt hstiij dat veei 8po c tt geneigd is tot uitvallen heUg dat hel fflnfleSevig is aan eene spoedige grijsheid Ben ep u wordt op de doelraatinate w ze tijdig gebroitt voorkometidoórde OuiChartat2öna s Öër plantenOlie die alle Oliën veri oVektófeft daar het een onwaaniearbaari middel i op bet haar te behouden en te be óedèn tegen ontgdige gïijrfieid en tegéö het zbo lastig uitvallen Het spreekt tan zelve dat daar walit de groeikracht bevorderd wordt de grijsheid van zelve langer uitblijft Men gebruike deze Olie vran als Pomade of ge one Haarofie eenw9iaig ift de band waarmede men het haar inwrgft is voldoende zdödat men aau eSA ffeschje lang genoeg heefk Hetzelve is a 60 Centi per Flendü teAi gbaar aan het Hoofd Défót te Delft if iü BBIBTVELT Az iu f rÜt t hij Mq de Wèd BOSMAN Oouda J H KELLER Zoon i2oi r fom Weateages A BBIJNART Oostpoort A PRIW8 ÓM i w i