Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1876

Vrijdag 17 November ïS OK S3i £ S N 19i08 1876 GOÜDSCHE COU Nieuws en Advertcotiebiad voor Goiida en Omslreken ONTVANGEN een groote keuze Barnes ttJerktafeitjes iwniöPSTiiiffi zeer geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX L W ELTEU Bovenstaande WUNSOORT is door ons in uitmuntende kwaliteit ontvangen en knnnen wg afleveren voor 38 per anker enkele flesschen f O 90 Alles met inbegrip van belasting Toezending franco Franco Nendes van der Eist Haarlem en Amtterdam p TENTOONSTELLING VAN EK DAARAAN TKRBONDIH INTERNATIONALE 7EEST11IJD te houden te AMSTERDAM in den ZOMER van 1877 De SUB COMMISSIE te GOUDA noodigt hiermede alle belangsteUende Industriëelen n Handwerkslieden alsmede de eigenaren van Kunstvoorwerpen uit vroegeren en lateren tjd oit tot het bijwonen eener VERGADERING in het lokaal MVT en FEUM iMK op de OosTHAVKN alhier op WOENSDAG 15 NOVEMBER s avonds ten 8 ure Verwjjzend aaar het bericht voorkomende in deze Oourant verklaart de Commissie zich lieieid tot het geven van alle inlichtingen betreffende de inzendingen voor de Tfentoon8i lling eo den Wedstrijd Reglementen en InvnUing l sten zullen tijdens de Vergadering var rjjgi ar worden gesteld Nameui de Sub Commiesie sn tj STEENS ZIJNEN Voorz USSEL DB SCHEPPER Secret III l U lt fc Universeel Ziiiverings Zoiil hat eenvomdigste en goedkoopste huismiddel tegen maagp n maagkramp slechte spgsvertering unr koofdpön duizeligheid hartkloppingen ens en moest daar het ook bij het inmaken an zure vmchteu het weekïoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewjjst in ieder hnisgezin gevonden worden In pakjes 18 33 en 60 cent Haarbalsem of Eau pliiiocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van iPera balsem extract van kina en welriekende oHeën Hy reinigt de huid van het hoofd en kan het beiieniddel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 00 cents A natherin Moiid wa ter Met eea gjd ke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoeling Het neemt eiken techten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindert de vorming v kalk op de tanden daar het slfjm en overblijfselen der spijzen oplost Het flacon kast 75 Gents En elsch Taiitlpoeder t Ia degante dozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cents Idiaton Droppels Het onder sehadel e bestanddeelen bevrjjden oogenblikkel k van de hevigste Kiespijn fieichje kost 25 Cents BU ieder artikel ia eene uitvoerige gebruiksaanwijzing H RA ifrti BoTenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voomamelyk te Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenr k te Schoonhoven bij Wed Wolff en Zoon te Oudevater bg F Jonker Idenbuig te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBORN NederlaDdsch Protestantenbond Afdeellng Gtouda en Omtreken met DAMES in het Locaal Nor zn Vebhaak op de Oosthaven alhier op DONDERDAG 16 NOVEMBER dea avonds ten 7V ure precies Spreker I H C LOHR Evang Luteisch Pred te Rotterdam I Onderwerp De Kerk Daarna Benr klng van de laatste besluiten dar S mode van de Hervormde B erk door Ds HAM te Botkoop Vige toegang tooi de Leden met twee Hnis genooten Entree voor Niet Leden 0 50 per persoon Namens het Bestunr O THIH Seeretari Gooda Dnk ran A Brinkmm Uitgave C middelzware stukken voor Piano verschijnt in 12 maaudelijksche afleverinireiLPrgs per jaargang f 3 20 INHOUD der Ie aflevering OESTEN Amors Grüsse HAÜSCHILD Badelust Polka SPINDLER Leise zicht durch mein Gemflthvon Mendelssohn Voor slechts 80 ets in een geheel vierendeeljaars ontvangt men dus iedere maand eene aflevering van 16 compres gedrukte pagina s der meest gezochte salonmuziek Uitgave D gemakkelijke stukken voor Piano verschijnt in 12 maaudelijksche afleveringen Prgs per jaargang 3 60 INHOUD der Ie aflevering SPINDLER Knecht Ruprecht kommt LöW Lucrecia Borgia Fantaisie CLEMENTI Op 36 Lechs Souatinen No 1 KRUG Rosenknospen No 77 Freut ench dés BÜRGMÜLLÉR Ach wie ist s möglioh Voor slechts 90 ets in een geheel vierendeel jaars ontvangt men dus iedere maand eene levering van 16 compres gedmkte pagina s g makkelgke salonstnkken Men kan voor een geheelen jaargang intM kenen bg den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Gedurende 26 jaren beproefd AinatherinPreparalen yao Dr J G POI I k k Hof TandiirU Z M dea K v van Ouaifiirijk te Weeoen Ho iicrgnsae Nr i Tot vullins van holle Tanden 18 er gctu litii iiinr tii btier miil it l dan het TiiidplombetrBL I dal lidenen iA 7 eir gemakkelyk en zonder pijn ia dn hollen Tand kuu ilaatacn dat KÏch dan ao dm Tuml ea het TaudvUcBch vaxihecht den Taad voor verder bederfbtboedt en de pijn veidrijft Anatberin Mondwater in fltcona tegen fl 1 75 eo fl 1 20 ia bet voortreffelgkate middel tegen rfaamatiaehe tandpün Mf onliteking zwellen en iwecreo van het Nodvleeich bet loit den aanwezigen tanditeen op en voorkomt de nieuwe vonaiog danrvan maakt loaatoande tanden wfder vaat door Teraterkiur van het tandvleesch van alle acbadelijke atoisTen reinigt geeft aan den mond een aangename Criucbe renk terwyl bet te ooaangenamen renk weldra doet verdwijnen yj Énalherin Tandpasta Dtt middel geeft reinheid en fritchbeid aan den adem cl dient bovendien om de tanden een helder witten glani tê doen verkregen hon bedrrf te voorkomen en bettaadvieewh te veriteiken Prgs fl 1 20 en 80 centa Plantaardig Tandpoeder Het reinigt de tanden zoodanig dat door een dagelgkacb gebruik niet alleen de gewooulgk zoo laitige taudsteca vurwijdert maar ook het glazuur der tanden aan belderbeid en fijnheid toi neemt Prgs per dooa 80 cent Tantenborstels tolgeni lanwijiiiig van Dr J O Popp kk Ho Tiodirti Z H den keiler T n Ooatenrijk te WMna Toor Volwtiacnen fl 1 voor Kinderen 80 Centl ÏÏVaarschuwing AUe beataande namaakael van Anatherin Hondwatar 1B alleen op de lichte geloofwaardigheid van bet Foblieam Dtrekend en hebben leer veel achade ten gevolge gehad tl hebben gebeel geen werking t vreeg gebracht daarom waar ichaw ik biermede het geerde publicnm voor aankoop m znlke namaakaels Ty CT C3 fo b f k k Hof Tudarta en uitvinder der Anatherin Prepintea te Weenen Te verkrijgen te Gouda b j L Soheok winlMliit op de Uoogttraat wyk A 128 te Botterdam bg V E van Santen Kolif apoth en A Schippeiegn C blaanwe porceleinwinlcel te t Hage by 5 L P C Snabilië apoth te Ledden bg £ Noordgk te Utreoht bg F Altena apoth te Amtterdam bg F vso Wi dheim k C verlioophuit te Oudewaier bg T i vtB Trenmingen te Schoonhoven bg A Wolff Onze Kieswet Jaren zijn voorbjj gegaan sedert de invoering der tegenwoordige Kieswet Verre ligt de ti d achter ons dat de vertegenwoordigers des volks gekozen werden door de Provinciale Staten en de leden der Eerste Kamer hun benoeming aan den Sonverein te danken hadden terwjjl de Gemeenteraden door getrapte verkiezingen vol tallig werden gemaakt Ruim 20 jaren werkt do tegenwoordige kieswet en er is dus rnimscbooti gelegenh id geweest om hare gebreken te leeren kennen En wie zal durven betwisten dat ons kiesstelsel groote gebreken aankleven Dikwijls is daarop reeiia gsAfizeu en meet en meer wordt men overtuiifd ilat wyziging dringend noodiakelijk is wil d vt rtegenwoordiging met recht de uitdrukkinff zijn van de opinie des volk Wel zijn ri eds p iifingen aangewend om tnt een heraieniiig te komen maar men ainrt op de gebiedende bepalingen der grondwet die ingrijpende verandering verbiedt Toch worden dceisc jen van hen die wyziging willen S plls dringender getuige de begrootingsvergen Is het onderwijs een zaak van het ioogste belang en ac ut men een gewijiigd outvyerp nuad ukeljjk iueu acht wyzigingjter kieswet van nog meer belang eu begrgpt niet dat het onderwijs moet voorgaan hoewel wij het zouden betreuren dat de kiedwet vóór de wet tot rei eling van het Lager Ouderwys behandeld werd achten wg bet toch ook van het SSog te belang dat nog in deze zitting door een gewijzigde kieswet het kiesrecht beter ge regeld wordt dan onder de tegenwoordige wet het geval is In den aanstaanden zomer toch treedt de helft der vertegenwoordiging af en is dan de kieswet gewgzigd dan kan de Begeering de gebeele Kamer ontbinden en de kiezers behoeven slechts eens opgeroepen te worden want kamerontbinding moet het rationeele gevolg zgn van belangr ke w zigingeu in de kieswet Ën belangrijke wjjzigingeu zjjn noodig wordt thans het kiesrecht alleen verleend aan hen die een bepaalde som in de Directe belastingen betalen het is noodzakelijk dat dit recht ook aan hen verleend wordt wier verstandelijke ontwikkeling hen in staat stelt een goede keuze te doen iets wat van alle tegenwoordige kiezers niet kan gezegd worden Hoe dikwi ls komt het niet voor dat de eigenaar des hui tes het kiesrecht uitoefent hoewel hg nauwelijks kan lezen en de bewoners der bovenkamers een bestudeerd persoon een rechtsgeleerde of leeraar daarvan verstoken is De eigenaar van een kleine tapperü is door de hooge patentbelasting kiezer terwjjl vele oneindig meer ontwikkelde personen uitgesloten zjjn Dit nu moet veranderen Is men het hierover vrjj algemeen eens in de middelen om daartoe te geraken verschilt men echter hemelsbreed Verminder het censuBcjjfer en daardoor zullen velen het kiesrecht deelachtig worden zeggen velen in den lande maar daardoor zal ook het getal slecht ontwikkelde kiezers aanzienlijk vermeerderen en bestendigd zoo niet verergerd worden De geschiedenis der Hervormde kerk toch gedurende de laatste jaren heeft geleerd wat de gevolgen zgn als het kiesrecht aan allen geschonken wordt Men heeft de liberale partij verweten dat tq bevreesd is om het kiesrecht oit te breiden door censns verlaging de liberale part lean zich dit verwgt getroosten zoolang oe tegenpartij niet kan bewezen dat de nieuwe kiezers zoo ontwikkeld zullen zjjn dat zg zelfstandig kunnen beoordeelen wie de meest geschikte persoon is om het mandaat van ver tegenwoordiger te ontvangen Reeds zgn vele kiezers niet in staat een zelfstandig oordeel te vellen bij census vermindering zoude dit kwaad des te er er worden i Waarom geen kiesrecht verleend onafhankelijk van den census aan allen die een examen hebben afgelegd zeggen anderen en dit zonde misschien het eenvoudigste middel wezen om de zaak te regelen indien de grondwet dit niet verbood en grondwets herziening hoe noodig op verschillende punten zal wel vooreerst niet plaats hebben Misschien zoude het overweging verdienen om het census cijfer te verlagen maar tevens allen kiezers de verplichting op te leggen elven un stembrieQe op het stembureau m te vullen dan was men ten minste zeker dat de kiezer kon schrijven en al beteekent dit nu niet veel ten opzichte van de verkregen verstandelijke ontwikkeling het geeft toch eenige maatstaf aan de hand Uan behoefden geen stembrie es rondgezonden te worden en tevens was aan andere bestaande misbruiken een einde gemaakt in alle gevallen zouden de kiezers meer zelfstandig moeten handelen dan nu dikwijls het geval is Jammer dat de politieke toestand niet schgnt te veroorloven dat ook een betere regeling der kiesdistricten tot stand komt Hoeveel hoofdbrekens heeft het reeds niet gekost om het getal vertegenwoordigers met dne te vermeerderen dat voor de toeneming der bevolking gevorderd wordt Schjjut dit reeds zoo moeilijk bijna zou men zeggen onöitVoerbaar hoe ton het dan zijn als alle kiesdistricten moesten gewijzigd worden De Minister schijnt plannen te hebben om de dubbele districten tot enkele te maken eu het gebeele land in kiesdistricten van 45000 inwoners te verdeden een uitmuntend middel om eenige verandering te brengen in de vertegenwoordiging zeer zeker zouden dan hier en daar namen uit de stembus komen die buiten het district weinig of niet bekend waren en mannen van algemeene bekendheid zoud n de vlag moeten strijkeu voor den man die öf als dijkgraaf óf als groot landeigenaar öf als fabriekaut grooten invloed had in zgn omgeving Of dit in het algiineen belang zoude zijn kan men betwijfelen Waarschijnlijk zal de Kegeeriug spoedig ook dit onderwerp aan de orde stellen Kon men slagen in de regeling van het Lager Onderwjjs waardoor dit middel om agitatie te verwekken onbruikbaar werd en werd dan de kieswet verbeterd niet in het belang van de eene of andere party maar in het belang des lands dan zoude de vertegenwoordiging volgens de nieuwe kieswet gekozen de zuivere uitdrukking kunnen zijn van den volksgeest voor zooverre dit mogeljjk is als geen acht gegeven wordt op den wensch van de minderheden Nog vele werkzaamheden wachten de vertegenwoordigers de begrootingen de rechterlijke organisatie wachten op afdoening de wet tot regeling van het Lager Onderwijs zal waarschijnlyk spoedig de Kamer bereiken is dit geregeld en wordt dah nog gelegenheid gevonden om ook de kieswet te verbeteren dan zou men later met voldoening op dit zittingjaar kunnen terugzien ook al worden geene andere gewichtige onderwerpen aan de orde gesteld L BUITENLAND BuitenlaDdscli Overzicht De conferentie zal tep en het einde dezer maand een aanvang nemen Turkije had aanvankelijk bedenkingen geopperd maar het schijnt thans zeker dat de Porte Zdl toetreden ten gevolge van rle dringende vertoogen van Kiigeland l e grondslag voor de vredesonderhandeling bestaat uit deze drie punten 1 integriteit van het Ottomaniiisohe rijk 2 geene mogendheid zal afzonderlijk tusschen beiden komen ter bescherming van de ohrislelgke oudcrdaneu van de Porte waaronder tevens wor It verstaan dal geen Ier mogeudhedeü hetzij in st iatszafcen of handelsaaugelegenhedeii eetiigen bijzonderen invlof d zal erlaugen 3 autonomie vau Bosnië Herzegowitia eu Bulgarije Otschoou de publieke opinie nog altgd van de aanstaande conferentie den vrede blijft verwachten en er inderdaad geen verandering in den toestand gekomen is zijn er toch teekenen die een onbev vngen toeschouwer dotn vragen of de optimisten wel reden hebben voor hun vertrouwen op de toekomst In Engeland toch is de gezindheid der groote meerderheid vijandig tegen Rusland Er heerscht een onberedeneerde maar diepe verbittering jegens de Kussen En algemeen wordt daar geloofd dat Rnslaud in t voorjaar Turkije den oorlog zal aandoen Busland is ons in de politiek de baas zegt men te Londeu Het wil geen oorlog in den winter dwingt daarom de Turken tot een wapenstilstand als zij juist door het succes wat zelfvertrouwen krijgen noodzaakt onze diplomaten mede te werken tot den wapenstilstand die dienen moet om op hef geschikte oogenblik geheel gereed te zijn om zich vau den Bosporus meester te maken Engeland rust zieh dan ook met den mcestcn spoed ten strijde Onder voorwendsel dat alleeu een goed gewapend volk den vrede kan doen handhaven De rede vau Disraeli Lord Beaconsfiekl Wivarvan ia ons vorig uurannr fterd melding gem i Lkt was geheel in het voordeel van Turkqe en eene bravade aan het adres van Kuslaud Waarsohiji Iijk wa deze uitval het gevolg van de verbeten toorn van het Engelsche gouvernement over het misiukkeu zgner politiek het was toch voortdurend Engeland s streven Turkije den tyd te geven om op zijn verhaal te kumen Zou Disraeli ook aan Busland het voornemen toeschrijven van de conferentie te gebruiken als middel om de mogendheden dezen winter aan de praat te houden ten einde in het vooijaar te gemakkelijker zijn slag te slaan Hoe dit zij de oplossing is nog volstrekt niet in het gezicht en ofschoon de wapenstilstand eindelijk werd gesloten schijnt de vrede alles behalve verzekerd te wezen De zeer bedenkelijke woorden van Ijord Beaconsfield hebben weder andere uitgelokt van den keizer van Rusland en volkomen te recht merkt de Nordd Allg Zeil op dal deze provocatie van den Ëngelschen minister aan het adres van Rusland reeds gevaarlijk genoemd worden moet al ware het all en omdat daardoor Turkije al weer opnieuw gestijfd worden zal in zijn verzet tegen den aandrang tot hervorming En natuurlijk kunnen nieuwe verwikkelingen alleen worden voorkomen door groote toegeeflijkheid van Turkije op dit stuk Kan men echter de heden ontvangen berichten geloof sch U en dan legt de Porte er zich meer op toe om zich fif strijde te rusten Volgens de laatste berichten heeft Rusland z gn leger althans gedeeltelijk op den voet van oorlog gebracht en den uitvoer van paarden n uir het Westen verboden Bij de behandeling der l i vootiug voor buitenlandsche Êil ni n de Fran che kamer had Z iterdag jl CdK Mwigl plcials die tegenwoordig nu hier ïA komt ui de quaestie betrefan een gezant hg den pauselijkèn adier de Montjau stelde voor dat gezantschap óp te heffen welk voorstel door den heer Keiler werd verdedigd die zich een beleedigende uitdrukking liet ontvallen jegens den Italiaanschen gezant te Parijs die terstond door den hertog Dec i es en den heer üambctta werd verdedigd beiden trokken ook partg voor het behoud van den gezant p het Vaticaan die met 377 tegen 93 stemmen werd gehandhaafd De gebeele begrooting is aaugeuomeu Ook de begrooting voor binnenlaudsche zaken is met geringe wijzigiug Dinsdag aangenomen Het politiek nieuws in Frankrijk is thans vaa weinig beteekenis Toch heerscht er ouder alle partgen de meest mogelijke bedrijvigheid Tal van nieuwe