Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1876

Uaden zqu in den laatsteu tijd verschenen De bisschop im Gap heeft in een tweeden herderlijken brief de rol nader omschreven die de geistelijklieid en de cleiicale per te vervullea hebben natuarlijk heeft de vr innige prelaat ook fjeneu keer aan de sllramontaneu weinig geuocgen geda m De repablikeinen ziju zeer in him schik over een overwinning die zij hibbcu bih i ild in CbarenteInférieure arroudisseineiit M treiiiies bij de vonge Kamer verkieeiug werd Duf iure hier gekozen tegenover en BouapartistiBchen c ui lida it He keiEerlijken hadden wraak geewuren erboI den zich met al de reactionairen maar birweken met een minderheid van 00 ttemmeo de republikeiusel e eaudidaat Mestreau werd gekozen Bq de herstemmingen voor de Italiaansche kamer teeft de regeeringspnrtij der progrtssisten bijna overal de overwinning beha ilcl De Belgische kamers zijn gistfren geopend zonder troonrede de afgefaarckgde B ir i heeft terstond het ministerie geïnterpelleerd over di bekende onregelmatigheden bij de hiiilste verkiixiugeii meu ziet eeu warm debat daarover tegemoef de Begeering zal zich moeten verklaren ot zij iu de tegenwoordige wijne van urerkiezen verandering wil Iji eiigeu Bp kardinaal Simeoui is benoemd tot secretaris yan staat in de ilaats v m wijlen kardinaal Antoiielll Mgr Simeoni is retdfi fit jaar oud h wiid op 37 December 1818 te l agliano geboren Kerst op 17 Sept 187S werd hij tot kardinaal verheven In taalkundig opzicht is zijn naam voor de eerate maal bekend geworden door de langdnrige ouderliandelingcu rnsscheu het Vatioaan en de regeeriug te Madrid ITALIË Aangaande den uitslag der verkiezingen wordt nog het volgende medegedeeld Sedert het koninkryk Italic bestaat ia er geen tweede voorbeeld van zulk ei no ehitterende overwinning der progcssistische partij Dat het tegenwoordig ministerie de groote nieerderhiid des lands voor zich had is van geene enkele zijde betwyfdd en zelfs door Sella in zijne redevoering Van Cossato erteud Maar tusseheu eene groote meerderheid en de verkregen mtkomsten is nog een hemelsbreed verschil Vierhonderd tegen honderd is cene parlementaire meerderheid maar de drukkende Oeereehapp eener enkele partij in het Parlement öi zoa derhalve niet van gevaar ontbloot zijn indien Jtaeu kon aauoemau dat deze vierhonderd gezamenlijk 4n in alle vraagpunten eenstemmig handelilen Op welke wijze deze ritelag bereikt is kan nog niet met lekeiheid warden nagegaan ilnar de tijd nog te kon was om te onderzoden of werkelijk zooals beweerd wordt door het ministerie een druk op de kiezers is eoefeud Maar aaugeuoraeu dat dit in vele gevallen geschiedde is het verschil toch te groot en kan men niet gdooven dat de Italiaansche administratie welker inrichting toch reeds te wenschen overlaat krachtig f enoeg zou geweest zijn om zulk een gelijkmatigen ruk op zoovele kiescolleges te oefenen Zelfs de Ofinione zegt Hoge ook al de inmenging der Bcgeering in enkele kiesdistricten de zege beslist hebben onbillijk zou het zijn te ontkennen dat zij in vele andere volstrekt niet van haren invloed heeft gebruik gemaakt en dat de kiezers rich overgaven aan den geweldigen stroom welke hen raedrsleepte En deze tioom was der gematigde partij tegen eene partij welke te lang het roer van staat in handen hadden gehouden om niet een goed deel van impopulariteit op haar hoofd opeen te stapelen Opmerking ver lent het dan ook dat de Consorteria in dezen verkiezingsstrijd volkomen het onderspit heeft gedolven Vóór twee jaren was het haar gelukt met eene geringe kunstmatig verkregen meerderheid uit het strijdperk der verkiezingen te voorschijn te treden thans is Ui ondanks de onverwachte toenadering van Sella tot het programma van Depretis tot ongeveer 100 mangesmoltan Op welke wyze gelukte het aan t ininisterie de beschuldiging der ongeoorloofde beïaoeiing daargelaten zulk eene meerderheid te verkregen f De Liiertó beantwoordt deze vraag als volgt Wanneer de linkerzyde overwon dankt zy hare zege S raal hieraan dat z j zelve een ommekeer heeft onergaau en alle middelen heeft aangewend om aan het land te bewijzen dat zg niet meer de oude linkerzqde van vroeger is maar eene nienwe gema tigde verstandige party welke op orde in het geldelijk beheer op administratieve hervormingen bedacht is Hen zou daarbq kunnen voegen dat dit een natuurlqk gevolg is van den loop der gebeurtenissen zoodra de linkerzyde het bewind in handen kreeg leerde xq beter de ware behoeften kennen en wijzigde zg hare bedoelingen en handelingen naar de omstandigheden Er behoeft dan ook geene vrees te bestaan voor eene roWrepublikeinsche Kamer Het is mo f el k dat het vgfial republikeinen hetwelk de oude Lamer telde verdubbeld of zelfs verdrievoudigd is Buar deze 10 of 15 republikeinen zijn onder 608 aigevaardigden voor Italië niet gevaarlyk BUnXTËNLAND GOUDA 16 November 1876 Een aangename t jdiug kunnen wij hun geven die belang stellen in de uitgave van het Verslag van het verhandelde in den Gemeenteraad Werd het bestaan van dit verslag een oogenblik ernstig bedreigd onze uitgever is thans bereid het in t leven te houden indien de Baail hem de vroeger toegestane subsidie vau 400 verleent Hg wordt hiertoe o a iu staat gesteld door een besluit van de aiudeelhouders in deze courant die het eventueel te kort voor hunne rekening zullen nemen Voorloopig is cvi uwel dit besluit sleohts voor één jaar genomen en t is dus te wenschen dat door v ermeerdering van het getal geabonneerden het te kort niet zóó groot worde dat de aandeelhouders na het proefjaar hun besluit moeten intrekken Het verslag blijve aan allei belaugBtelliug krachtig aanbevolen Een ander icrb nid ilan het financieele bestaat er evenwel tuswliiu ile btide ouderneiningen niet Het verslag wordt gt en ilt l van onzt cjurant maar blijfi daarvan gibeul iifgc seliciden Het nieuwe station van den Bhijuspoo weg te Rotterdam 18 nog niet afgewerkt doch in zooverre voltooid dat htt houten hulpkantoor is kunnen ontruimd warden De wachtkamers der beide klassen zijn reeds inde vorige week voor het publiek opengesteld terwijl het gefaeele gebouw iu de volgende maand zal gereed Wezen De 5e jaarvergadering der Ned Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Zal iu het Gebouw voor K en W te s Hage worden gehouden den 14 December a s waarvoor de besehrgvingspunten thans ziju verzonden Als secretans penuingineester der Alaatschappij is opgetreden de heer H C Zwart Bapenbnrg 83 Amsterdam op de vorige algemeeue vergadering benoemd De jongste algemeeue vergadering der Ned Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft een oommissie benoemd ter ovemeging van de vraag of de expeditie naar de Boven Djambi Suinatru voorgenomen door het Aardrijkskundig Genootschap ook voor den vaderlandechui tuinbouw dienstbaar kun worden gemaakt Die commissie bestaande uit de hecren dr ü F Westerman dr J E de Vrg J van Stolk en H Witte benevens deu voorzitter en den secretaris der Maatschuppg meenen ji deugdelijke gronden te hebben voor een bL vestipfeude beantwoording van die vraag Daarvoor is echter een som van 5000 noodig efide commissie htefl nu een beroep gedaan op alle belangstellenden om daarvoor 60 aandeden van ƒ 100 te plaatsen De door deu uit te zenden deskundige te verzamelen planten zaden en voorwerpen zullen door de aandeelhouders worden verkocht van de opbrengst daarvan komt 30 pCt weder aan de aandeelhouders ten goede terwijl 50 pCt dienen zal tot voortzetting van de onderneming Uit een door De ff eiier medegedeelden staat van den uitslag van het najaars examen van 1876 in de verschillende provinciën blijkt dat er van de 1833 candidatin die zich voor cenig examen hadden aangemeld 17 iö het hebben afgelegd aan 9 7 gn acteu toegewezen aan 735 deze geweigerd Enkelen he jen zich onder het examen teruggetrokken vanuaar een verschil V8n het cijfer der afgelegde examens met dat der geslaa en en afgewezenen Sommigen die onder de rubriek huisonderwijzers en huisonderwijzeressen voorkomen deden sleohts voor één anderen voor meer vakken examen Het aantal hulponderwijzers is in 1876 met 363 toegenomen Evenwel aoht men dit getal nog niet in evenredigheid met de vermeerderde behoefte aan onderwijzers Dezer dagen werden de acte examen M O te Delft gehouden Aan het examen voor de acte Handleekenen M namen 12 candidaten deel waarvan 7 werden afgewezen en o a toegelaten werd de heer G W Brons Middel alhier Ook de acte voor Boetaeeren O waaraan 3 candidaten deelnamen kon aan genoemden heer worden uitgereikt De thermometer teekende gisteren 30 graden booger dan Zondag met eenen heerlijken zonneschgn terwijl de wiud maar ééne streek met dien van Zondag verschilde Hadden vele boeren zich niet gedröbgen gezien het vee naar den stal te halen het liep nog overal in de weiden Staten Qeneraal Eebste iuvm Zittingen an 14 en 15 November l676 Iu de zitting van Dinsdag is behandeld de begrootiag voor Neflerl Indié voor 1877 lo de zitting van Woensdag is met algemeeue stammen aangenomen de Indische begrooting en het wetsontwerp tot regeling der coöperatieve vereenigingen De Kamer is hierop tot nadare bijeenroeping g scheiden Dinsdag middag om 6 ure had het volgende ongeluk op de rivier de Maas onder Kialingen plaats De stoomboot Jo ian de Wit II van Rotterdam naar Dordrecht kwam met de stoomboot Telegrat Il welke van Antwerpen naar Rotterdam stoomde in aanvaring en liep dertien voet in de bakboordzijde van laatstgenoemde welke daardoor onmiddellglc zout terwijl de Johan de H tt II minder verg bekwam doch ook daar ter plaata is voor anker Ugren liggen De passagiers die hevig ontsteld waren lijn gedeeU telijk met roeibooten van werklieden der Ned Stoorabootmaatsehappij te Peijnoord ouder Kraliageu aan al gebracht terwijl ook udereu op de ttoofflboot Utmlmonde zijn overgegaan Voqr zoover bekend hebben geen persoonigke ongelukken plaat gehad Dinsdagavond werd de reeks van de leesvergajeringen voor dit seizoeu in het Goudsche departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen geopend Als spreker trad op de heer M A Perk van Ainiterdai i die ons róor de pauze over t Stabal Uiitr üiulii huld en na de pauze eeuige baofdacèuet ut Gothc s FauH voordroeg t Stabat Mater schetste spreker ons in zgu oorsprong en in zgii geschiedenis terwgl verscheidene letterkundige en historische bizonderheden daaromtrent door hem werden medegedeeld Ontelbare malen zeide spr werd t o a vertaald in alle mogelqke talen terwgl ook iu tHotlaudsch verscheidene overzettingen hadden plaats gehad o a door Vondel door Bilderdijk en door iliu Dordtsohen geleerde van Praam welke laatste vertaling door spr als de beste geoordeeld endoor htm voorgedragen werd Verscheidene componisten hebben zich door t Slahat Maler aangetrokken gevoeld terwgl spreker uitweidde over de compositie van den Italiaauscheu componist Btrgolège die daartoe geïnspireerd werd door de hoogst treffende en hartroerende wgze waarop eeu roovenvrouw Martha genaamd in 1736 dit lied na de terechtstelling van haar man uitte waarua genoemde componist haar begeleidde unar hare kinderen Kort daamt stierf Bergolège De scènes uit de Fattêi die spreker na de pante voordroeg waren o a t sohoone gesprek van Gretchea met Paost over den god8 lienst Gretchen in de kerk en Gretchen in de gevangeuis naar de vertaling van J J L ten Kate Deze eerste vergadering was echter uiet alUeft bestemd tot een voordracht maar daarop had tevedl een plechtigheid plaats die zeer vermeldenswaardig was Jan de Koning namelijk ontviug van wege het Departement een zilveren medaille voor 40 jarig tt trouwen dienst De voorzitter Dr D Terpstra hield hierbij een toespraak waarin hij r op wee dat t woord vrgheid ouder de dienstbare en werkende standen veeUI verkeerd begrepen wordt en de woorden vrijheid ei losbandigheid werden helaas I te veel verward en de deugden van tevredenheid orde werkzaamheid eni werden door de oudergesohikten veekl te weinig beoefend De te aangenamer i t zeide spr sM man voor ous te zien die gedurende 40 jaren flink zijn plicht deed Gedurende dien tgd was kg nL bij deu heer Wennekes iu dienst geweest e i steeds gaf hij bewgzen van eerlgkheid trouw en rechtschapenheid Hij toonde het vertrouwen door zga meester iu hem gesteld waardig te zgu en strekte anderen tot voorbeeld Eenvoudig en kalm ging hj zijn weg en mocht nu op een goed besteedde 40 jaren terugzien Dit feit werd gaarne dóór het depart herdacht en toen de pogingen die het bestuur deed bij het Hoofdbestuur om ren medaille voor dien man met gelukte heeft het bestair van het depattement zelf de handen aan het werk geslagea loodat de medaille een geschenk is speciaal vaa het Goudsche departemeut s Lands middelen over de tien mtandien detei jaar hebben opgebracht ƒ 78 SS6 fl6B 67 y 3 848 989 46 metr dan in hetzelfHe lijdvak van 1876 De raming bedrOCg 71 08600 60 De BtaatKOuraul bevat eeu venhi bij de rageerog ontvangen van de oommi ie veoi het in ontvMigit nemen en overbrengen der itMUf e tandaardeD vM meter en kilogram be refiïad den tluid dier zaA Naar alle waarschijulgkheid zal Nederland leedi K den loop van het volgende jaAr in het bezit zgn vu zgne nieuwe standaardmeters en küogtHmmen De Minister an KdlontSn hkih Op bét viit der Ilerste Kamer difatttHt ié lüdbéhe begroötiog o het volgende f tBitil dilfi EVfentls b n lik Ie paragraaf der tneMörie ran beabtWttoMilig I M 4tet voDrbdpig terabg d r Tweed e Kamer Verkl l dat van hem ia de eelitetajdea nitt zijn ie wéilkM JWstregelen v d ingr nden aard en dat Ug tM wilde vooruitloopen op de toekomat heeft hg zoowel op blz 12 dier mlhorie als bg de beraadslaging ten aanzien der conversie van het communaal iu individueel bezit in het bgzonder te kennen gegeven dat kg aan de zaak haw natuurlgken loop wenscht te laten Indien hg zgne meening uiet heeft verborgen dat Individueel bezit boven communaal bezit de voorkeur verdient hg heeft slechts herhaald wat vóór hem reeds vele jaren geleden door verschillende ministers vau koloniéu i verklaard Zeer zeker zou het met zijne bedoeling iu strijd zgn wanneer door het uitspreken van die meening aanleidiiig werd gevonden om Dp den natuurlijken loop van zaken te auticipeeren De minister wil wel erkennen dat bet moeilijk zou zijn te bewgzen dat het individueel bezit overal op Java de oorspronkelijke toestand is geweest Hem stond voor den geest wat iu verschillende Indische rapporten wordt medegedeeld omtrent den invloed dien de invoering en de intrekking van cultures Waarbij over de gronden der bevolking beschikt werd op den vorm van het grondbezit gehad heeft Behalve op het rapport in de memorie v in antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer genoemd had hg het oog op de resultaten van het in 18Ö7 bevoleu onderzoek naar de rechten der bevolking vau Java en Madura op den grond hem onlangs gedeeltelijk bekend gewoiden uit eeu gedrukt eindrcsumé dat erlang ook de Kamer zid bereikeu Daarin wordt o a ook het bencht naogetrolfi ii dat sedert de intrekking dergouvernemeutssuikerculture op Madura l auaroekaii het gemren bezit ildaar door de ingezetenen it eigen beMiiring geojnventei rd is in individueel bezit dat iu Cheribju bij d opheffing der indigo cultuur bij cem dcssade pi riodiLki verdeeling der gronden voor etfUe vaste verdeehag heeft plaat gemaakt enz De vraag of de ojnvirsie nadetlig kan werken op de goav ru meni8 k tHicultuur meent lie iniuisler ontkennend te kiiniKn iKantwoordcn Waar iu verband met dezi aaugelegeiilieid door hein geS irokeu w nl van cultures had hij het oog op de 5uuveriiiMnijiiti sttikercuUuur ten bthoevu van we ke beschikking over de rijstVi Ideu der buvolking noodig is De gronden wa irop de ininistcr v m oordeel is dat de J ivaau inderdaad door het individueel bezit zal worden gebaat ziju ontleend uau de gesehiedcuia die heeft aangrto md dat de overgang van het communaal in iudiviiluecl bezit mits uietAnlijdig ingevoerd of vau hoouir hand opgmiroiigen overal gaiiatlg op den eouuomisehin toestand der bevoUiug heeft gewerkt Teu gevolge van het zioh zetten van eene grootelloeveelheid jj aan de telegraafdniUin waanloor opsommige plaatsen het givviclit van deze tot ongeveerhet tieuvoud werd verzwaard en door den gelijktydigeu bevigeii wind is aan de teli r inflijnen van s Graveiihage naar Amsterdam en llotlerdam belnngr ke schade oiitsiaau De gemeenschap is dientengevolge in beide fiohliagen afgebroken Op vele anderelijnen heeft gelijke beschadiging plaat gehad Dehératelling is met kmcht liegonnsn maar zal uietoveral spoedig kunnen afloopen Si Ct Z K H de Prins van Oraige heefti volgen Engelsche bladen dezer dagen een bezoek gebracht aan Z K H den Prins van Wak s op Saudringham Te Dordrecht zijn bij het rangeeren van eeu goedereutrein wtutrvan de locomotief tegen eeu waggon etootti twee werklieden beklemd geraakt waarvan de eeu ene rib heeft gebroken en de ander aan de heup werd gewond Bij de Akademie Minena te Groningen zgn deu 14 dezer voor het eerst ook twee jougejulfronwen wefjna uitstekende vorderingen in de teekeiikunst bekroond nl mej ï Post met de kleine koniuklgke en mej Adriaua van Zuidbroek met de academische medaille De bekende kapitein Boyton hééft met zijn toestel tibh te TttHh tè water begeven om over de rivier de Po naar Venetië te zwemmen Toen hij te Gastel Nuovo wa gekdfflto werd hij door eienige geneesheeren bezocht en deze vonden hem doOr bloedverlies zoo Terzwakt cB koortaachtig dat zg hran aanraadden den zwemtocht te staken Boyton w s 33 yren aanhoudend in het water geweeet Men heeft in Engeland ene uitviitding gedaan die groote gevolgep kan hebben Het betreft eene BOort vaq buskruidpapier dat bestemd is om het gewone bnllkruid te vervailgen Dit papier eene scbeiknndige zelfstandi éid Waarin chloor salpeter btauw ën chrAomZnre kali abmede houtjikool en èên weiitfg drodge st ihel root komen wordt In den TOïm vhn éttit patroon opgerold 6p de verlangde leDkte ÜA dikte Het rerraardlgen biedt geen geraar Un n liet papier kan alleen ontploffen wanneer bet mat ruur in eanyakrng kotnt het lïat daareuboren geen retachting overschot na in de loopen reroorzaakt minder rook atOQt ipiader w il eindclQk minder aan het Tooht oudtiherig daa het bu kruid De proeven die men er tot nu toe meile heeft kunnen nemen hebbeu allezins aan de verwachting beantwoord De uitvinder stelt zieh voor dit papier nog goedkooper te kunnen leveren dan het gewone misdruk Naar aanleiding van de opening van ons Noordzee kanaal lïijdt de Times een hoofdartikel aan ous land en volk w i iriu o a het volgende voorkomt De strengheid van huu klimaat en de hardheid van deu strijd om t bestaan moeten den Hollanders heilzamer geweest zijn dan natuurlijke rijkdommen aan andere natiën Holland heeft een historische rol gespeeld die schi r ongeëvenaard mag heeteii wanneer men in aanmerking neemt hoe klem de bevolking was en hoe fel de gelijktijdige onafgebroken kamp tegen de elementen Strijdeud voor onaf bankt Igkbcid eu gewetensvrijheid tegen de grootste mogendheid Spanje die na deu val van t Romeinsohe rijk beslaan heeft waren de Hollanders in de oogen van hnu tijdgeuooten schuldig aan heldhaftige dwaasheid Doch hunne weergalooze volharding heeft dieu dunk beschaamd en de wereld is er wèl bg gevaren Zonder de Hollanders toch zou Engeland zijn bestaan op t spel hebbeu moeten zetten in een strijd voor de hervorming eu dit onder schrikbarend ongunstiger gegevens dan thans t geval ware De overwinning van Spanje over Holland of Engeland zou de beschaving een eeuw hebben teruggezet De Hollanders intusschen putten geestkracht uit de heldhaftigheid met Welke zij goeti en bloed hadden ten oflfer gebracht liever dan te bezwijken Na ons ziju zij de grootste kolonisten geweest en eeiimiul beloofden zij de eerste zeemogendheid te zullen worden Zij hébben blijvende werken bijgeilrageu tot de letteren en hunne kunst 1 iu hare richting een rgke erfenis van t menschdom Dat de Hollanders van heden uit hetzelfde metaal gegoten zgn als hun voorouders mag worden afgeleid uit dit huu jongste werk t Noordzee kanaal De neiging besprekende die er bestaat om kleine staten in groote te doen oj gaan en de bewering dat Nederland bestemd i om een deel te worden van Duitschlaud naartoe zijne bevolking naar taal en ras behoort zegt het blad De Hollanders zijn echter te nuchter oin te luisteren naar de verderfelijke phrasen die veroveriiigszuoht aan de zoogenaamde leer d r nationaliteiten optleeut Zg kennen te goed de waarde van eeu vrijheid die hun veroorlooft huu eigen krachtigen wil te volgen hunne huisselijke en koloniale aaugelegeiiheden op hunne eigen prozaïsche manier te beredderen en zich te houden buiten groote legers en groote oorlogen Men meldt uit Schoonhoven ïan de A H Cl Door de politie zijn 11 Woensdag van de hier ter markt geliMchte boter negen stukken te licht bevonden en in besbig genomen en wel vier stukkeu van Gcrrit Van Vliet te Nieuwpoort en vijf stukkeu van Aaltje Blom huisvrouw van Gcrrit van Middelkoop te Langerak bez de Lek Onder levendige toejuichingen van bet publiek werden deze personen tegen wie procesrerbaal is opgemaakt naar het iladhuis gebracht De vermogende Inndbonwei te Oss van wien wij indertijd gemeld hebbeu dut hij betrapt werd terwgl hij liezig was met het uitmelken van eens anders koeieu IS door lie rrt htb ink verooiiteeld tot twee maanden cellulaire gevangeuisstraf Miiaiidag heeft in de kazerne Ie Arnhem een sergeant Ier infanterie door een geweerschot zich van bet leven beroofd IJ A J Uit Ttxel meldt meu dd 12 November aan de N R Cl O haven v ui Ijmuideu doet haar nadeeligen invloed op ile geldelgke belangen van veUn te Nieuwediep reeds vrij Sterk gevoelen Men berekent dat het binnenkomen der kolenboolen langs den Nieuwen Am6tenlau 9ohen Waterweg reed roor Nieuwediep een gemis van ongeveer 40tH arbeidsloon sweeks veroorzaakt zonder nog te spieke van de graanbooten en houtschepen De Cape Ari ut bericht dat vreemde dingea rn den Trausvaalschen Velksrand zijn a n t Ucht gekomen omtrent de spoorweg leeniug in Nederland Pres Burgers had beweerd dat voor BfiO OeO pd t wa iugeaohreven terwgl slecht vopr 90 000 pd t ia ingesolireveu waartoe nog U ÓÜO pd st onkosten jferaaakt waren Deze feilen Waren verzwegen oriidat hg geen geheimen yefkll ipyen wilde M n meent dat nu t plan van den spoorweg naar de Delagoa baai in duigen ligt daar de agenten in Nederiaud verklaren dat géén inschrijvingen vèor de leeuing meer té verwachten z De Foliutem meldt dat 2000 Kafifer Burgemfortaangevallen en een menigte vee hebben gestroopt Robus Knapp en Riohnussen vervolgden de Kaffers detwee eersten werden gedood De Europeanen hifildenzich dapper Jdch de boeten toonden zich weder laf De rtamen dèr boeren die Weigetden te reehtfsn openbaar gcmattkt C rKj Laatste Berichten New York 15 Nov De toestand ten aanzien vau de prtsidentskeuze is onveranderd In het goheele land heerscht rust Gisteren noodigdeu de hixiftlen der deiuocateii de republikeinen uit om met ben de telling dtr in Louisiana uitgebrachte stemmen te contralet ren Generaal Sheridan is naar New Otleana gegaan Parijs 16 Nov In den Ministerraad gaf MacMahon gister zijn voornemen te keuueu de verhooging tan ziju inkomen met 300 000 fr door de Commissid voor ht t hndgt t voorgesteld niet aan te nemen Weenoa 16 Nov De Pel Gorr resumeert in eene cjrrpspondentie uit 8t Petersburg de waarborgen die Rusland oornemens is voor het doorzetten der hervormiagen van de opgestane provinciën in het Oosten als onvermijdelijke eischen te stellen Het zijn ontwapeniH van de geheele bevolking van Bosnië de Herzegiwina eu Bulgarge zonder onderscheid vau gelootsbiUjdi nis reorganisatie van de plaatselijke politie mtl tot lating van de christelijke bevolking afsohaffini va de ongeregelde Turisohe troepen overbrenging v in de in Europa geïmmigreerde Tszerkessen naar Azië tot ambtenaren mogen slechts inboorlingen die door verkiezingen benoemd ziju in dienst gesteld worden de tot dusverre bestaande verpaohting vau tienden moet door een billijker belastingstelsel vervangen worden de landstaal zal bij dé SministratÜB eu rechtb iiiken worden inge oerd iu de drie provinciën moet een in het lanil geboren Chriaten door de Portc tot Gouverneur benoemd worden enien slotte moet worden ingesteld eene pcrmamente Commissie van toezicht bestaande uit de consuls der groote Mogentlheden Brussel 15 Nov De heer Bara heeft in de Kamer van afgevaardigden de w ze waèfX de katholieken bij de jongste verkiezingen de meerderheid hebben verkregen zeer hevig gegispt Hij toonde aan dat maatregelen ter voorkoming vau zulke etleadige verkiezingspraktijken allernoodzakelgkst waren MARKTBEBIOHTKN Qouda 16 November Poldertarwepuike witte 11 76 ii 12 25 Mindere ƒ 10 75 ü 11 6 Rogge pnike 7 76 a 8 25 Mindere a 7 60 Voar 6 60 a 80 GeiBt puike 7 60 a ƒ 8 Mindere 8 60 a ƒ 7 Haver zware 5 40 5 75 Lichte 4 76 a 5 25 De Veemarkt met goeden aanvoer den faantkl in alles vlug vette varkens van 80 32 cent per half kilo vettte schapen alsmede magere rarkan en biggen vlug verkocht Aangevoerd 30 partijen kaas prijzen Ie kwaliteit ƒ 30 a 33 f Gtjcboter ƒ 1 80 a 1 90 Weiboter 1 60 a ƒ 1 70 Burgoi lijke Stand Oouda GEBOREN U Nov Heniincai oailt s H Neef C C Appel Dirk oaders P Wout R Doaitili CafliÉfiu Agstllt ouders R 1 Vnijk m U T W tl firuf Mrnt oaders J Vook en H J Fliiilt 15 Gottefridoi Uubertiii ouders G N vaa Houiï ü JsSMu Holtrta Uan ott4ai W den Edel en A H an der Klega 16 PieterneiU onders H Spec eo M Scboenroalter OVERLGUEN It Nol C na Hosijin tO j OEfll HDi 15 No I Cat en B Cal S P van Laeawen eu W Huitkanp A T de Bikhr sa rogten A de Jong en U Qoedraail B fttitjit fi Vitlial G Bakker en C Grendel Burgerlgke Stand van onderstaande Ge n ee va 9 tot 16 November 1876 j i Moordreoht GEBOREN Geene OVKRI EnKN T Viiacir 5 m woneodete 6ra eolla e ONDERTRODWO N ran Sprengen 80 j wonende t Zwammerdftui en W Boon 22 j GouElerak t ► GEBOREN 14 Npt AijJiits onlen X Brandiea M Ment IS Baatlaao ouders C Barger eo A Ooatrora OVDKLEtlEN Nov Ane Kaabrgeo 2 w tO Uffk Tan Leeuwen wed van W de Oiaaf tf4 J gjr J aj ONDERTROUWD Oeene h 4l i OEHÜWD Geene 1W13 A SlxAtriJk Hi A 5aiK GBBORBN Geene lïl RuSiJ aA £ 2 OVBRLbDEN Geene wi nl GEHÜWU Oeene J ÏOOH XER4X Haastaraeftt OEBOBBN 13 Not Joliannes ouden L Oortehot 0a ¥ Snoek Niooliiai ouden B T der SpMMenJ VbApttt OtBKLEUElN I 10 Not J de Ridder IS j 18 nO C de KrauifT 2 tn 1 Q de Brugo 15 d ONDEinaOUWt 16 Not 1 Tan Beek 83 i en i Pouw 31 j J Tan den Berg 81 j en M Siraitr Ifrij M Ko ip cr ii J en e Tas Schalk 27 j GEHCWD ütm fiaeuwijk 6KB0REN 10 Not Cornells oodrrs A Oikaoi en A tbb d r Pol Ml H ea flk Pieler ouders V de Joor M Si C Tin dec Volt