Goudsche Courant, zondag 19 november 1876

Zondag t9 venllK 1876 GOUDSCHE COURANl Aieuws en A ivertentiel la i voor Oonda eo OmstreHeo VOLKOMEN AFTHEkSEL DER 3 KINAS KRACHTHERSTELLEND TONISCH BN EOORTSWERBND De echte QtriNA LAROCHK is ecu zier aangena im Eiitf ter hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van L AROCHE ai de werkzame bestanddeelen dor i beste Kina soorten geel rood en i njs bevat Zijne voortreffelijkheid lK c n alle andere pu paraten is in de Hospitalen dc eliik bi wezen alsmede door een tu iiiti ii iL succes teu en Verzv aliking ij mondolooslund iii wiikwalen Kr ilu clie iecHndi n tegen de ticAciiile koortsen der iixliluje Undfn PAHI IS 22 me Drnunt en in Apothclten STAALHOUDEHD Aanbevolen tegen afmatting van leefiijd of VEBMOEItNIS BLOtDbGEBnEK of Zijne KLEUHLOOSHEID BLEEKZUCIIT te LANOZAME HERSTElc LlNfr GEVOLGEN VaN HET KRAAMBED enZ Fabrieksmerk gedeponeerd oenlraldepot 5 0 Amsterdam bij H OVERLEDEN 10 Not V S ater 7a 15 B Kroüt wed II nu Kanen 77 j ONPIRTKOÜWD Gkm GEHUWD GMue Waddinxveen GEBOREN Jacob ouder A vao Zwicten n N aa 4er Laan J jlige ouders W Alpheasar en H de Haan Johanna oudere L Straver eD J PUnkan OVEKLESb N M eau der Hoeien j K Goedhart wonende te Goada 48 j ONDERTROUWD Geene GEHUWD Owne ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon M C VLASVELD VAN den Togen Oeuda 15 November 1876 V De Heer en Mevrouw SCHELTEMA betuigen bg deze hunnen oprechten dank voor alle bewgzen van belangstelling den 12 NOVEMBER 1 1 ontvangen Gouda 16 Nov 1876 De omderj leekende betuigt zijnen hartelijkeu dank aan HH Leden der Maatschapp TOT NüT VAX t Alöemben voor de Zilveren Medaille hem geschonken en tevens aan Mejufvr de Wed WENNEKES voor de hartelyke belangstelling betoond bij gelegenheid zijner lOjarige dienstvervulling J DE KONING Goud 16 Nov 1876 Gevraagd voor GOUDA en OMSTREKEN roor plaatsing van N B en BOSSCHE BIEREN tegen nader te bepalen provisie een SüLIEDB Adres franco onder letter B aan de Uitgever van dit Bted TE KOOP ongeveer 1400 OUBE PANNEN te bevragen bj J BATZ Veerstal Mevrouw KRANENBURG verlangt met 1 FEBRUARI eene KEUKEMEID EN EENE tevens geschikt met Kinderen om te gaan F 6 LË£S DIT eens en nog eens over Na geruimen tgd beroofd geweest te zgn van iDfln hoofdhaar zoo mag ik mjj thans verheugen dat door de aanwendmg der inbond van drie uwerflacons AMERICAN HAARBALSEM mfln hoofdhaar weder geheel hergroeid is Dank Toor uwe belanglooze hulp Met de meeste achting B A VAN HEERDE Gebed zonder End A No 8 Armterdam 21 Ang 1876 Bovengenoemd jongmensch B A v HEERDEl mg ongeveer vier jaar werkzaam zgnde zoois bovenstaande de waarheid Achtend J E MOES Anuttrdam Gerturd Donstraat No 44 22 Augustus 1876 HergToei van Hoofdhaar Uitval van Haar Boos of Scbilvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Schedelhuid Haarworm Vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALSEM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde hoid haar vorige groeiInscht weder Franco aanvrage it 2 de Flacon gemakshalve 42 Blauwe Postzegels of Postwissel alsook op rtmboora te Anuterdam Frederiksplnn N 32 THXOFBILE S o Mejuffrouw Verhagen van Gent ROTTERDAM verlangt zoo spoedig mogeljjk een Knappe DIENSTBODE Franco Brieven of in persoon bg P van GENT Hooge Gouwe Gouda Commanditaire Vennootschap iïïMG Jimiöii L DROOGUEVE FORTÜIJN ROTTERDAM Zuidblaak n 84 Commissie van Toezicht dk Hkeeen Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Om strekeu kunnen de DEPOSITO S gestort worden bfl den Heer Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat Westharen n 294 te Gouda volgens een te zynenKantore verkrijgbaar Reglement Openbare Vrijwillige Verkooping te QOUDA van het zeer gunstig bekende Hotel Sciiolsz VROEGER TIVOLI met zeer net aangelegd ERVE en verderen GROND ingerigt tot Logement Restauratie KoffiJliüis en Uitspanning daartoe allergunstigst gelegen zeer nabg bet Station V den Rhjjnspoorweg aan de Spoorwegstraat te aOUDA de Veiling op ZATURDAG den 18 NOVEMBER 1876 de Toewflzing op WOENSDAG den 22 NOVEMBER 1876 beiden des Voormiddags ten 11 ure in bovengenoemd Hotel SCHOISZ De geheele INVENTARIS en het CONSUMABLE kunnen door den Kooper worden overgenomen Nadere informatiën kunnen worden verkregenten kantore van den Notaris A N MOLENAARte Waddinxveen alsmede eiken Donderdag van 10 t6t 2 uur in het Logememt Rm Scbaak OEd op den Kleiweg te Gouda seeüwsIheIsIteiis gedurende de Winter VERSCH aangevoerd hg J RIETVELD Westhaven ZATERDAG mm immm EN APPELBOLLEN W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Haven Slijm en Maagpilien Deze PILLEN ilie ainds Tele jaren met het beate geFol Ic cii de slijIU tn sU uaa gVeT sterkend Itebnnkt wojileu door bara werding ila spijsvertering zeer bevorderen bgionder goed tegeo de gal eii zeer zacht laxerend zyn ign tegen 32Vi oeo dooaje met bcrigt ran het gebruik veikrügbaar bg de navolgeuds Heeren te Anaterdam M Clébao C Droog Heilige weg D 321 Bleiairgk 8 v d Krsats Delft E Wilachut Bommel Zalt J v d Tegta IJelfsbaren J Kooh I p unier Gebroed Timiin Dordrecht H J Gilt Gouda L Schenk op de Hoogatraat Guriiioliem B J B Boaeb 6rma I P Laaonder e Grarenhage J Viaaer Koon in de Spuiatraat Haastrecht K OoeterliBg LeijdeD J T Terburgh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den OndsteD Linacboten B Kruithof Rotterdam v SaDten Kolff korte Hoofdateeg Stolwijk Wed A Zijderlaan Sehir iam Wed A U Bumbouta ïiel A J Faaaaen Utrecht keratr 372 Vlaardingen M E Hoffmaan Tjaden Zerenhnuen A Prina De SLUM an MAAGPILLEN bereid volgeïg het echte recept u ny Oomfa öw en viUluUend verkrijgbaar gesteld by den heer L SCHENK op de Hoogatraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelgka jaren gebrnikte SLIJM eo MAAOPILLEN is eea biljet voorzien aet de handteekeaing van J SCHBEUDER apotheker welko handteekeaing liok ook bevindt op het zegellak waarmede het dao js verzi eld ia Men gehete daar wel attent op ta züa en tich te wachten voer betgebrnik van een namaak sel dat men tracht ia omloop te brengen Gouda Druk van A Brinkman BUITENLAND BuitcDiaiiiiscli Overzicht Zoowel uit Louden iils uit Kusland ontvangen we nieta dan ooriogazuchtige telegraiiiiiien overal krggstoeruatiiigen Hieruit vuljjt nog niet dal de vrede dadelgk zal verbroken wurdeii maar duidelijk ia dat men io beide lauden sclioon vuathoudeiide aan de confeleotie atellig verheugd ia dat de oorlog onvermgdeiyk ia lu d Belgische Kanmr heeft de afgevaardigde B ira gisteren een belaiigrgke redevoering gehouden over den invloed duor de Kuomsche eeatelgkheid op de verkiezingen uitgeoefend op twee punten moeten wg de aaudiicht veatigeu vooreerst de verklaring dat de omweuteliug van 30 nimmer zou ziju tot stand gekomen indien men bewuatheid had gehad van deze toekomst Bara heeft teveua formeel de vernietiging gevraagd van de verkieziugeu te Antwerpen Brugge en ï K rau Namens de rechterzgde heeft de afgevaardigde Jaojbs geaulwaord o a met de touderlinge bewering dat de invloed der geestelgkbeid op de verkiezingen van dag tot dag minder werd Heden zou de heer Jacobs zijn rede voortzetten De beraadslaging in de Kamer heeft de liartsUjciiteu opnieuw opgewonden de pauseIgke miiieius is bg ziju kerkgun bij gelegenheid van den uaaindiig d 3 kouings uit tIoten In zg n antwoord heeft de minister Malou tot op lïkere huoyte de gegnmlheid van Bara s bezwaten tegen de kieswet van 67 erkend en uitzicht geopend op herzieuiiig Ia lv Vnunelw Kamer ia eetxiateren de verkieaing van Milceiit te Kamcrijk goedgekeurd die van Dudemaiue echter vernietigd met 3 11 trgeu 1 53 stemmen De discussie was uu eii dan vrg onstuimig Tot heden ia bij den DuttHoheu Rijksdag gern voorstel ingekomen tol het verleeueu van subsidie voor de Pargsohe wereldtentoonstelling en er schijnt ook geen plan op te bestaan zoodat de deelneming der Duitschers twijfelachtig wordt zonder dat subsidie toch is de zaak in het geheel niet te doen In de berichten uit lljme is de definitieve uitslag der verkiezingen thans bekend verkozen zgn 421 progressisten en 87 gematigd liberalen BINNENLAND GOUDA 18 November 1876 Naar wij vennemen zal door den Minister van Oorlog ecne poging worden aangewend om de gehuwde militairen van betere woning te voorzien en tevens den Staat de uitgave van belaugrgke sommen te besparen Er zullen namelijk oudcrhandcUugen met Gemeentebesturen of particulieren worden aangeknoopt tot het booWeu van woningen voor gehuwde militairen welke woningen door den Slaat voor een tiental jaren in huur genomen zouden worden Ak bewqs dat de temperatuur van ons klein vaderland bg oostelgken wind op een graadbreedte verachils asnmerkelgk hooger of lager zgn kan dient dut er jl Zoadag in Frietland op vele plaatsen reeds werd Mhaataen gereden op waterwegen van eene grootte Is waarin toen aog in deie streek zoo goed als geen ïi te beapeiuen was In bet i ar 1846 werd aan de gemeente Haaatreoht ooirDoi verleend om een tol te plaatsen op den IJsel4§k nabg het dorp zullende de gemeente tevens Hoa belasten met het gewone onderhoud van de dgksliruin van Stolwgkersluis af tot aan de irena vanhet t x Kbeemraadsobap de KrimpnerWaaid Thans ia de termgn van het octrooi verloopcn en neemt het 4j Uwe het gewone onderhoud op zich Tevensjrerv ll de tol de eeaige in de waard en wordtdie fgeaohafjt Ob de gtoote n jaan veemarkt te Gorinchem op Binidi waren oL c 7Ö00 atnka vee aangevoerd Witsn versoheièene door Belgisdie en Frantche Kapdtdon epgekotbt werden Verschillende Commisaien in de vergadering van de Prov Staten van Znidholland benoemd tot onderzoek van voorstellen van Gedep Staten hebben bereids hare rapporten ingezonden die gedrukt aan de leden zijn rondgedeeld De slotsom van die rapporten is devolgende 1 Wat aangaat het voMnel aangaande het getal en de bezoldiging der ambtenaren die ia het vervolg voortdurend ter beschikking van den hoofd iugenieur van den prof waterstaat in Zaid HoUand zullen worden gesteld en hunne iustructkn geeft de Commissie in overweging den ingekomen brieJFaan Gedep Staten terug te zenden en dat college uit te noodtgen in de zomervergadering van 1877 aan de Prov Staten een voorstel te doen op de regeling der pensioenen van de hierbedoelde ambtenaren betrekkelijk 2 Ten opzichte van het adres van het Bestnnr der Maatschappij voor nieuwe geoctrooieerde gasbereiding te Gouda iim vergoeding van schade aian de gasleiding vereeuigt de Commissie zich volkomen met het advies van Gedep Staten en stelt ig voor aan het Bestuur dier Maatacbappq te kenneiite geven dat er geenerlei termen bestaan om de kostea welke het gevolg waren van het gebrek aan de gaaleidiig ia den loop der maand Februari 1 76 ontstaan vqpr rekening der provincie te nemen 3 Betrekkelijk het adre van de Heeren Van Hall en Montgn om verhoogd salwdie uit de prov fondsen ten behoeve der droogmakin van plassen onder de gemeente Reeuwijk adviseert de Commissie conform het voorstel van Gedep Staten te besluiten namelgk dat eene tegemoetkoming uit i pr V fondsen worde verleend tot een bedrag van 100 000 mits door het Bgk Muu subsidie tot juiust at 4tdü k bedrag worde toegestaan euz Kn aanga iiide de voorstellen tot wijziging vau bijzondere polderrcgleineiitcn enz stelt de Comiulsiie voor zich te vereenigen met de voorstellen van Geilep Staten behoudens een kleine v jzigiug in het bijzonder reglement voor den Zjctermeerschen of nieuw drooggemaakten polder Wij verneinmi dat te s Bosch met 1 December het 1ste nummer zal verachijfien van een nieuw tijdschrift VU het Zuiden maaHdilêd voow Opmeding e Onikrwijt onder redactie van eenige Noordbrabantsche onderwijzers De Reductie stelt zich vooifal ten doel de nieuwere denkbeelden op het gebied van opvoeding en on lerwijs in die strekken vooral verbreid door de Rijka kweekschool te s Ht rtogenbosch zooveel mogebjk algemeen bekend te doen worden Donderdagavond had er in de zaal Nut en Vermaakii een buitengewone vergadering plaats met dames van de afd Omda en omttreien van t Nederlandsch Protistantenbond die geopend werd door den voorzitter den heer K G F W Ham met den wensch dat de leden voortdurend van warme belangstelling mochten blaken geven gedurende het nieuwe jaar dat door deze vergadering geopend werd Als spreker trad op de heer H C Lohr pred te Rotterdam die over de kerk sprak een onderwerp zeide spr dat zoo veelomvattend was dat hg slechts een zeer klein deel daarvan zon behandelen Spr schetste o a den oorsprong der kerk en teekende ons den toestand der eerste christelgkekerk waaromtrent wg r rne meer uittoerig zouden terugkomen doch na pauze was een onderwerp aan de orde dat van zulk een actueel belang is dat wij de betrekkelgk weinige ruimte wanrover wij kunnen beschikken daarvoor meeneu te moeten gebruiken Dit onderwerp was id de zoo zeer bekend geworden laak der laatste besluiten van de synode Deze besluiten werden besprosen door den heer Ham die begon met te wgzen op een paar kleine vergissingen ingeslopen in de aankondiging van dat onderwerp De eigenlgke bedoeling was geweest de leden kenbaar te maken dat genoemd onderwerp in discussie zou worden gebracht en door spr slechts zou worden ingeleid en voorts kon die aankondiging doen vermoeden dat t besluiten gold van de Herv kerk Gelukkig is dat niet t geval zeide spr en juist t doel van de bespreking is er toe mede te Werken om t besluit van de kerk te doen worden Daarop zette spr kortelijk de feiten uiteen Hg W 1909 i li herinnerde er aan hoe sinds de invoering van t raglemeut op t godsdienst onderwijs iu 1861 er dri vragen zijn voorgeschreven die de predikanten behooreu te doen bg de bevestiging van lidmaten es waarop deze bevestigeaid moeten antwoorden wees ar op hoe het jaren lung volstrekt niet zó S was opgeva dat niemand lid der kerk kon worden die met op die Vlagen lu hun geheel toestemmend had beantwoord mciar dat integendeel predikanten van allerlei richting die vragen door anderen hadden vervangen of ze zoo gewijzigd dat ze naar hunne meeuiug beter aan de bedoeling beantwoorden Dat duurde tot vóór eeuige jaren meer de aandacht werd gevestigd op t gebiedende van t voorschrift toen ten laatste een wachter op Sion s moren een der Ngmeegsche ouderlingen den pred J Hooykaae Herderschee aldaar aanklaagde wegens hel niet doen der vragen bij de bevestiging Deze aauklaoht had ten gevolge dat de heer Herderschee eerst berispt werd en latsr voor zes weken in zijne betrekking geschorst werd Dit feit deed ve e predikanten de oogen opengaan voor t gevaar dat allen boven t hoofd hing en daarop werd er geprotesteerd bij de synode van 1876 tegen het gebruik der vragen aU gebiedend toertckrift De synode heeft getracht aas t bezwaar te gcmoet te komen zg heeft art 39 waar die vragen voorgeschreven zgn wel niet vervallen verklaard maar heeft t gebruik daarvau facultatief gemaakt terwijl zij door eeiie nieuwe bepaling den wenacb van adreaaanten eenigszins vervulde Zulke wetsveraudcriugen kunnen editer oor de synode slechts voorloopig Worden aangenomen Zij worden toch daanm gezonden aan de provinciale kerkbesturen en classiknle vergaderingen o ii er llon advies op in te winnen De synode vaii ï volgend jaar neemt dan eerst keunis van deze adiiizen en eerst dan wordt t voorloopig aaiigeDomene definitief al of niet tot besluit verheven In de synode van 1S76 nu besloot de meerderheid dat de inhoud dezer vragen niet alleen onveranderd zul blijven maar zelfs staat zij geeberlei vrijheid iu het gebruik er van toe eu verplicht eiken predikant de vragen letterlijk te doen aa ieder gepieoul lid ze letterlijk te beantwoorden De zoogenaamde middenpartg vleide zich nut de hoop dat op die wijze de ruil in de kerk zon terugkeeren de rechtzinnigen hoewel voltttekt niet tevreden met die vragen iu 1861 ingevoerd op voontel van den door hen verketterden Spijk MW een minimum in van een gescfarevcin be 4daiH en aldus werd de meerderheid verkregen De rust is echter uiet hersteld iul s endeel meer dan ooit is t iu de Herv kerk onrustig In Amsterdam vergaderden na het besluit een aantal predikanten waar sommige verklaarden de vragen niet meer ts hmnen doen terwgl anderen die verklaring of onnoodig if ifcfuis het oogen blik nog niet gekomen achtte Allen zgn echter van oordeel dat de synode t beajuit nemende een daad deed in atrgd met t beginsel van vrijheid Het geldt echter zeide spr niet alleeA een faak van de predikanten maar van dt jtiuee Ut m tdve zoodat de leden der Hfrv kerk Mgken moeten geven uiet in te stemmen TaiX het besluit Dit besluit toch vervolgdeispr is eeft éérste stapop den weg van oonfessionealen dwang een eerstedaad door de oonfesaioiifelen ledsan m t aneoe omhet vrijzinnige element uit de Ned JÖBrv kerk tekeeren en t weeren Vandaar dat irt t mogelijkemoet gedaan om de synode te doen terugltOiBen ophet besluit vandaar dat de leden der Hery kerkverzoeken moeten richten aan de Synodal jfommisaie opdat een buitengewone synode ogeenworde geroepen Spreker wekte de aanvfe igenop adressen eea dergelgk verzoek bevs tiepde te teekeneo en stelde voor namens het bestuur eeacommissie te benoemen uit leden van den l tantenbond die tevens leden der Herv kerk zgff die zouden trachten op die adresaea handteakcaingen te verkrggen i Na de feiten aUus herinnerd te hebben vroeg de vootBitter of iemand t woord veriangd waanaf de heer E Kortenoever aU zijn meening te Hannen geeft dat een dergelijk veraock weinig zo baten daar de synode van 7 waancbguUjk uit