Goudsche Courant, zondag 19 november 1876

vangenissl r f van vier dagen wegens bet visschcn in eens nuders visohwaler zouder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat visohwater en zulks tijdens de bekenring plegen van feitciijkeu wederstaud tegen den bevoegden beJnnble A T Tot een geldboete van 10 of subs gevangenisstraf van drie dagen wegens het b iggeren in de rivier den HoUandsoben IJael biunen den afstand Tan 20 meiers genteteii rivierwaarts uit deu oeverlyn zonder verguunliig van Gedeputeerde Staten dir provincie Zuidholl tnd C K Tol eeue geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda als geleider van een met een hond bespannen voertuig niit gaan naast dien hond 1 v L Tot twee geldboeten van 5 elk of subs gpvongenisstraf vau twee dagen voor c ke boete en verbeurd verklaring v m de in lieslag genomen eu gebezigde schakel als zijnde ongeoorloofd vischtuig I met bevel dat die zal worden vernield wegens het I visschen in eens anders visohwaler lo met een seliakt waarvan de grootte der mazen nat gemeten 5 milUmet rs te klein waren en 2o zonder voorzien I te zyu vau een schriftelijk bewijs vergunning van I den eigeuaar of reahthebbeude op dat viachwater En allen in de kosten des nood invorderbaar by lijfsdwaiig UJt lüulijslan diedesclfde opinie waren toegedaan aU u dii iw dit jaiar in de synode waren gezeten w i irop de jui ütler antwoordde dat die meening inder d id ü ur iLku gedi tld werd WBanroor dan ook wel een eliijii vjji raii l was doch telde pr z i werkelqk niet n ir l j Wil tekijM iin grond want verscheidene VHii hi ii ilie dit jwr door t besluit de met in de Xtd üirv kerk meenden te allen ueu terugkeereu zuuden door de ervariug fan dit jaar geleerd befcben dut dir ruai daardoor juist tiet verkregen was en van l iiix Huilden zy bet volgend jaar wellicht een andere oj iuiL ü nh izeii D urop meg de heer DntilK of de Synode wel het obt lui tol defgelyie besluiten eu of niet veeleer hiur rtjjbten lich beperkten tot de inwendige inrichtiiig t ir kerk voor welke meening volgen den voorlitur weel e crggen viel Daarop werd de strekking l r atl reeaen nog kurtelyk door den voorzitter uiteeugr 4 11 aan etooiid dat volstrekt niet allefcu modernen lil laboorden te leekenen maa ook zoogeiiuamde iib rilea eu zalfa orthodoien alleen aiet eonfee tt JiKI II u I inip werd het voorstel om 6 leden der Plervormde Ki rk leden vau den Protestantenbond uil te noodigen ihuuiie medeleden in de kerk op te wekken op de adres 111 heuue haudteeUiiiiigeu te plaatsen a iageuomLU eu vir cjlgeus totiedeii di r Commissie benoemd de liji G A U J Uabry C terkhoff E Kortenoever C Lunenifcürg u dr t ie WiWc nadat de hh L Proos Hoogeu►d fk ► eu iW O N de Keizer voor de benoeming liedunk teu Dehh Qabry Kortenoever en de Wilde die op de vergadering aanwezig waren lieten zieh de benoeming ur ilgemtlen adat velen der aanwezige personen dr adressen MUicIeitMkeiid hadden werd de vtrgiuleriiig gesloten Burgerlijke Stand OEUORKN 13 Nov Nioolau Hendfik oiuleri P VUivold CD M t van deu t ooro 16 Heodriks ondert M Neqts o M Va Joboniii oaders 6 llooobcok oa W M Spierin tio k OVKKI ËUeNi 1 Nov M de Miok knim via P do W iil 71 J K Vorkork S 01 18 J G VSD dor Lur m OMlEiriRODWDi 17 Ko L da Mol 45 j en S Kooit 47 j O renkm o 2S j o M C Blok 28 j l sn DuoroD It j co P D nkurt 23 j Da geBMeoteraail van Amsterdam heeft aau de iltgelingscounussie JTW de in 1 877 te houden uiter uuiiouiile tentoouslelling vaa kunst torgtpast op iiij vtiieid eeneubaidie toegestaan van SOUU en 15ud wr het uilloren van een prij iran ƒ lüUO eu eeue ftemie van 500 Woenailqg 22 Kor a s zal in het gebouw roor Kuisten eu Wetenschappen te Utrecht naar aanleiding van een sohrqten dat door het moderamen der aamenkomsten van Predikanten en Gemeenteleden lcr JËvangellsohe riehtiog ontvangen werd van wege de qp 17 October 11 te Amsterdam vergaderde moderne predikanten een buitengewone ameukomst worden tbooden van volgelingen der evaugelische riehting tru etude zich te verstaan over de door hen aan te jieiiien heudipg en te volgen gedragslijn in zake debekeude lynodale besluiten over de aanneming van Iwlmateu De oproeping tut die z iuiciikuiii9t is namens Ki uiaderameo onderteekeud door dr T K M von I Buimhaner van Zn phen als voorzitter door M X iootaen van Schiedam al secretaris Naar het Vuitrtmd verneemt is in de vergadering der Synodale commissie naar aanleiding van een adiea van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord Brabant over de al of niet wettigheid en verbindbaar heid van het dezer d gen zoo dikwijls be tproken art 39 Tan het reglement Godsdienstonderwijs met eenparige stemmen verklaard dat gezegd art wettig en dus verslieiitend is te beschouwen Voort verneemt het blad Oat reed ongereer honderd adre en van predikanten kerkeraden en gemeenteleden tegen de voorgenomen toepaaeiog van het bewutte art 39 bq de Synodale ommi ie zqn ingekomen behelzende hel verzoek om MeaB buitengewone Synode byeeu te roepen of waarbg in ta Mhenkomst der Synodale commi sie wordt ge Timagd om middelen te beramen aan de gerezen trgd en goed einde te m keu 1 Bjj Kon besluit ia een permanente militaire poorwegeommiaaie ia het leven geroepen welke in tijd Tan nede zich onledig moiten houden met hetgeen il oorlont jd voor de uitvoering noodig is Zij bestaat uit minstens drie leden en een secretaris door Z M den koning te benoemeu en is geveatigd te Gravenkage Zq kan by de voorbereiding zich in betrekking atellen n et den raad van toezicht op de poorwegdienzten en bij de uitvoering ook met de besturden der epoorwegdieuateu en daarbij bebooleada aatoriteiten üit Kerwynen ehrijfk men dat in deze week de bnronen der tenten die in bet voorjaar hnnne wolOBgen wegen de ehade daaraan toegebracht door bat water moeaten verlaten hunne herbouwde woningen hebben betrokken De nette en hechte woaiagtn zyq boven den waterstand van 4ezen winter gtfaoawd San Mrental raadsleden der gemeente Zwijndrecht CB de bni meester van die gemeente waren giateren TOOT het gereeht hof te s Hage gedagvaard om f ia koogtr beroep getuigenis af te leggen in de zaak T l een hunner medeleden die in eersten aanleg door de Bedttbank te Doidreoht wegen gebrek aan bewqi i Trqjcaproken van de door oen burgemeeater tegen ADV£RTBNTIËN I J F HEUStAN Noton te Haa trechl EN M 9 C VAN BEÜNINGEN tan HELSDINGEN die teven ook namens waderzijdsche betrekkijiKPli hiinn n dank betoigfen voor do nieais Tuli fe biulien van belangstellipg bij httu huwelp ondervonden Utreakl 18 Novemlwr 1876 Getrouwd A R SEffiBRT en E W BEASSELAAR welke terena nunnen dank betuigen voor de vela b i P belaBRstelling voor en bjj de voltrokkinfe vnn hun huwelük ondervonden Giula 18 November im y üp 13 Novemlwr rteed ten myoen ïitlizè nn tijdig tooWien te zfln geweest van de laatste HH Sacramenten in den ouderdom van bijna til jaren CORNELIA VU EOOIJEN na eene getrouwe en flverige dienstbaarheid van bgna 30 jaren zoo zelf dat zg die meer heeft behartigt als ware zg een lW der familie dan als Dienstbode wat wg in haar verliezen zullen zg beseffen die haar van nabg gekend hebben Goucla A P FOESrc 17 November 1875 Heden overleed alhier na een geduldigIgden vkn 4 weken in den ooderdte van ruim 59 jaren onze geliefde Vader en BehuwdvaderJAN WILLEM WALTZ 1 4 T b Mr boenen Laarzenmaker Woerden Cit aller naam 16 Not 1876 V i W WALTZ 4 Voor d Tde hewüzto van deelneming ondervonden bij gelegeijheia mmr VIJP n TWINTÏO JAIbIGE BCHTVEREENIGING l e i0pn WQ onzen bartalölm daok J BOS M BÓ8 K nT Gouda 19 NoTerabet 1876 i hem ingediende annklaebt al zin hij lioh in de gemeenteraadazittiug van 19 April jl jegens het hoofd der gemeente eenige belee ligende uitdrukkingen heb j beu veroorloofd De burgemeester volhardde bij het door hem opgemaakt prooes verbaul er herhaalde ook thau dat de ih dat verbaal voorkoineude woordt n tegen hem waren geuit dooh het mcerendeel der raadsleden als getuige ü deuharge gehoord verklnUrde wel door hun medelid de uitdrukking te Hibben booten bezigen dai de burgemeester met hel geld van de gcineeulekas iu den lak had geluopen maar lij hadden de woorden dief schoft eu lamoor niet hooreu bezigen De bekkkigde Zelf erkende dat I hem de woorden betrekkelijk de gelden dt gemeentekas waren ontvallen bij zekere discussie maar ontkende dat Ifij detn burgemeester had uitgescholden en verklaarde volstrekt met de bedoeling te hebben gehad den burgemeester te beleedigen Niettegenstaande deze verklaring achtte de adv gen Mr vau Maanen wettig en overtuigend bewezen dat de bi klaagde zich aan beleedigiug heeft soliuldig gemaakt lu niiuireerdo mU veriiieti jaig an hei vonnis des eeistcu rechters de veroordeeling vfin et raadslid tot eeue maaud gevangenisitrat verdediger voerde het woord de advocaat Luder uil lljltcrdam die de onschuld van I zijn client trachtte ian te tooiien en tot bevestiging van het vonnis concludeerde In deze voor den rechter zoo moeielijke zaak gelyk de president van hel huf haar noemde zal het hof aaust Vrijdag uitspraak doen De Hnagsche arroud rechtbank heeft vonnis gewezen ia du zaak vau M P be lvluagd van het als ouderbaas bij den bouw van de roonisch kalhulieke kerk in de Parkstraat ie s Qraveuhage met in goedeu staat hebben der steigers door welke achti loosheid deu 2Un Juli jl een brugiteiger is gebrokenen een vijftal werklieden mia of ineer ernstig zijnverwond De rechtbauk heeft zich in haar vonnisvereenigd met het oordeel iex deskundigen dat doorhel omkantelen en breken van ribben de brngsleiger is ingestort en heeft den beklaagde als vertegenwoordiger van den aannemer verantwoordelgk gesteld voor het ongeluk dat aau zijne achteloosheid te wijlen is Daar bet overige steigerwerk iu de kerk voigeus beloordeel der deskundigen niets te wensohen overlaat en het zelfs gebleken was dal bekhuigde eenige dagen voor hel ongeval ann den brugsteiger tot z jue betere bevestiging is werkzaam geweest werd hem onder aanneming vau verzachtende omstandigheden eeueboete vau ƒ 50 of subsidiaire gevangcuiBStruf van 5 dagen opgelegd In de Landbouic Courant van Donderdag komt de volgende lieschouwiog voor over liet euquiïte voorstel iu zake longziekte Vau meer dan iéae ijjde is on gevraagd naar onze meeuii g over het enquête voorstel door vijf leden van de Tweede Kamer der Stateu Ueneraal gedaan 1 of wij namelijk de aanneming daarvan I geheel of ten deele wenschelijk achten al dan niet Wij antwoorden daarop in t kort het volgende Vraag 1 welke de gezoudheidsluest iud van het rundvee in Nederland is mcl betrekking tot de besraetlelyke longziekte 2 is niet bijzonder duidelijk gesteld Als bedoeld i hoe i hel met de longziekte onder het rundvee in Nederland gesteld dan rrtag zij overliodig heeten Wuut dan ligt hare beanlwoordiiig in ile olficieele staten Vriuig 2 van welken invloed de vigeercude wettelyke bepalingen geweest zijuj is duukt ons hel best te be ntwaordeii door vergelykiug vau de ufflcieele opgaven der reteiiuaire ambtenaren betrekkelgk de vroegere eu tegenwoordige gevallen Vraag 3 de oorzaken waarom hier wel eu ginds geen goede werking der regeerings iuaatregtlen bespeurd wordt is naar onze meening uitnemend vuur eene enquSte geschikt omdat daaruit mits korte en duidelyke vragen gesteld worden bet algeheel gemis aan eenheid van handeling eu van uitvoering blyken moet Vraag 4 of er maatregelen kunnen genomen worden om de nationale ramp te bestryden of te overwinnen is dunkt ons voor eeue enquête ten eenenmale ongeschikt Zq kan alleen beantwoord warden door hen die doorkneed zijn in de kennis der longziekte met hare infectie eu incubatie met alle wal betreft desinfectie enz Bovendien bewezen onze provinciën Groningen en vooral Zeeland 3 b v dal de longziekte best Ie bedwingen is Kene enquête kan hier naar onze meening geen beter licht brengen dan wy bezitten Wij kunnen ons du best vereenigen met bet instellen eener enquête roor zoover betreft vraag 3 Het byeen vereren van allerlei iufurmatién over wat in Zeeland met arendsoogen ontdekt en in en om Schiedam niet opgemerkt i en wordt over wat hier ten deele of te hut gedaan en gind nagelaten B U dt LamU a DO 17 eo U Mio lis des woordelyktD t kit der vrsgeii ook ie de U CI no a 17 Aef n i T rodit ia do M il l vsb 13 Sopt II Iwrinnora is of wordt over de liit uitcenloopendc on onvpU doende trage uitvoering van bevolen Diaatregclé de verregaande slordigheid waarmede som wordt afgemaakt de gebrekkige wijze van desinfecteeren en meer van dien aard kan eea beiangr k flossier opleveren waaruit we durven het voorspefcu véél zal te teeren zijn waardoor vdfi lear viel zal worden toegelicht mits het onderzoek met het grootste beleid geschiedde eu mat de nitffste zorg plaats hebbe mits hel helder duidelyk klaar en vooral zankrijk zij opdat er waiyrom het immeM te doen is de feitelyke toestand of in easu de naakte waarheid lil blyke Tot dien kolossalen arbeid wenachen wij de leden dar eventucele euquête oommissie den onmisbaren moed Blykeiis de jongste bij de Kegeeriug ontvangen officiëele berichten uit Zwitserland omtrent den ttand der veeziekten daaï te lande loopende tot 4 Noviünber was het mond en klauwzeer weder sterk itfnemende en iu somiuige kantons geheel verdwenen T n besmettelijke veeziekten waren gecne lieuwe gevallen voocgekomeu en die ziekte kon in de kantons Luzern en Schwyz wederom als geweken beschouwd worden Daarentegen waren er gedurende de tweede helft van October in zes kantons 13 gevallen van hondsdolheid geooiislaleerd zijnde 9 meer dan in de eersle helft dier maand I vergif Woensdag na het eten heblion zitA by de vronw eu twee kinderen van een fabrieksarbeider wonende m de Ratehvaohtsteeg Ie Vinsterdain teekenen van vergiftiging geopenbaard waarom zy onder hevig bn naar het Biuneii Gasthuis zijn overgebracht toestand die onrustbarend scheen is thans km gunstig dat alle levensgevaar geweken moet zyn De mau heeft geene nadeelige gevolgen van bet eten ondervonden Gelijk gewoonlijk hepen ook nu atlerlci geruchten omtrent het voorgevallene maar een voorloopig onderzoek heeft niets opgeleverd dat aan misdaad zou kunnen doen denken Slecht isgeblikea dat een der poolen van den ijzeren pot waarin het voedsel was gekmikl van koper is Een nader bericht trekt de vergiftiging in iwijfrt Dinsdagavond werden twee jeugdige kinderen te Amsterdam door hunne ouders om een boodschap gezonden Op de Nieuwmarkt gekomen werden zy aangesproken door eeue vrouw welke aan het oudste kind verzocht wat lekkers voor haar te halen waaraan het kind voldeed Toen rij bij haar zusje teragkwam w het kind ontd ian van halsslootje en oortielleljea en de diefegge verdwenen Te Utrecht hcifi de Sinl Nikolaas oommiii ie besloten dit jaar aan de kindereu geen gebak uit te reiken op gruiid vau de veelvuldige klachten over de baldadigheid der Utrechtsche jeugd De eommi ie heeft gelijk maar of nu de atraatjongeni zioh betana zullen in de hoop het volgende jaar wel koek te krijgen i niét waarschijnlyk Het behoort tot de gelukkige cigenschippen der jeugd dat zy niet loo ver vooruitzien en in Juli niet zoet zullen zijn om in December een geschenk te krygen Jrni Cl Doeter Richardson te Londen sprak o lany over den langen levensduur der IsrallieteiK V lj Eil zyne nasporingen hebben de Joden zoowel in Engeland ala op liet vaateland een langereii levensduur dan zy die met tol hen behooren Ouder de oorzaken di daartoe meewerken noemt hy de gezondheidswetten die onder hen be taau zooals het dieet de zindelykbeid en de octhouding van terke dranken Door het gerecbUhof te Leeuwarden i behandeld de zaak van den 82jarigen landbouwer J W aan den Hoornechendyk onder Groningen Hij werd beschuldigd van een met hagel geladen geweer in de richting der woning van zynen buurman zoo onvoorzichtig te hebben afgeachoten dat hq een timmermanskneohl die op dat erf werkte met hagel inde liukerzijde wondde waarop deze bezwymde De verwonding bestond eleoht in een roode plek daar het hagelde dat den knecht trof op een knoop aohyut afgettait te z jn Het openbaar ministerie geloofde niet dat het de geeit onzer tegenwoordige ztrafwetgeving i dat iemand die 82 jaren heeft geleefd zonder lraf van den rechter zonder misdadigea wil maar alleen ten gevolge eener ODTOorzichtigheid welke weinig letsel heeft veroorzaakt met gevangeni worde gestraft Hij rekwireerde daarom sohiuiligverklaring aan verwonding door onvooniohligheid en veroordeeling tot eege boete van ƒ 8 tot 50 Op een dar spoorwegen in Hongarye viel onhnga een meisje van 7 jaren uit een niet goed gesloten portier van een wagon van een in beweging zijndea trein Een oude dame die met bet kind reiade en nog een meisje van 10 jaar by zich had bedacht zich geen oogenblik en vloog uit den trein pfo door het tieiyarig kind Na gedurende langen t alarm te hebben gemaakt gelukte het den mederei ligen ea ooadacteur te waarsehuweii die dra trnn liet tettigltoameB In het eerste bawnraohtershiu e waar de trein stil hield Tond men de oade iMite en beidel meisjes nagenoeg ongedeerd Door een Bertijnsche firma U een ciroitlaire verspreid oitdcr de bierbrouwer waarin onder anderen gezegd wordt Het verbruik vau Scharine in de merbrouwerijen tot vervanging van hop en mout is zoo toegenomen dat wij in de maanden Juli en Augustus dikwerf niet in staat waren aan al de bestellingen gevolg ta geven Wij bedienen ons bij de declfcatie en de tra tbrieven van de namen glazuur machiseoUe enz en nemen de stiptste gebeimhpndiug in acht Arme Dnitsche bierdrinkers Te Groningen worden toebereidselen gemaakt tal feeatelykheden bij gelegenheid der opening van den poorweg Nieuwe Sehan Ihrbove zoowel van de zyde van provinciaal en gemeentebestuur als van Mrtiaulieren In bet Grtt d Tliiilre te Amsterdam Is eergistereuavond b y het vallen van Ket achenn van het derde bedrijf van Mmmdl Atigot een der ballons van de tooneelverliehting van C lipso s toiii in brand gerankt De 4 p hal tooBcel diciistduiude brandwacht btbben de wlam jfebluscbt Laatste Berichten Berliin 17 Nov Heuler ontvangt uit particuliere bruu uit Per bcrieht Hat morgen te Kohatantinoficl ecu buiteugewuiie grixili niiiiisteraad gehouden zal worden om lot et iie bepaalde beslissing te konen betreffende de qu estie der confatntie en zulks nadat Rugelapd d l treffeB le zyn kr iahtigc elachen btj de Porte vernieuwd beeft Londea 17 liov Tegen nori en is de Ministerraad byeengeroepen Volgens de Poll Mali Oaitlte zullen Kngelind en Fraukryk op de conferentie alleru door speciaal geTolmaelitigden vertegenwoordigd worden Parijs 17 Nov De beweringen van de Kol ZtiluMi dat Dicizes wapening eischt en dat prefecten TBpporten hebbeu overgelegd die van opgewondenheid der beviilkiijg getuigen zijn vau allen grond ontbloot Bl UM l 17 Nor Frure Orban bestrijdt de houding Uur liegeefiiig die de vi rantwoordelykbeid voor 4l ik iMcBtjiaudeu toestand wit aphuiven op de scboBders ener Uommiasu de llegeering moet zelve het initiatief nemen Hij beschuldigt den Ministef Maluu Tooruit te loopen op do beslissing der Kroon door de utbinding der Kamer in UIS iu t vooruitzicht te Jtclleii KantoBgcrecht te Gouda Op de Terechtzitting van 9 Nov 187 zijn de navoigrnile personen veroonleeld H P Tol drie geldboeten een vnn 6 en twee Tan 1 0 elk of subs gevangenisstraf van twee dagen Toor de boete ven 6 en van drie dagen voor iedere toetJ van ƒ 10 wegens het la schipper of bevelTOerder vnn een vaartuig lo dat vaartuig te hebben doen etit liggen in de monding vnn de Mallegatsluis te Oiouda i6 het niet opvolgen der bevelen van den aluiswaclHer gegeven voor de goede orde iu de doorvimrt dier sluis en 3o hel als schipper met een raiirtuig met mast zijnde geen atoom of zeeachip na zonsondergang en voor zoiis opgang te hebben gevaren In den Hollnudschen IJsei zonder dal dit vaartuig een helder lichtende Inntaara met witte glazen aan den grooteu top voerde C J Tot twee geWbooten van f elk f subs geTangenisstraf van twee dagen voor elke boete met Terbenrd verklaring van de in beslag genomen stek wegens het viaachen in eens andera visohwaler zonder TOorzten te z n van eene daartoe betrekkelijke visch ote en Tan een schriftelijke bewijs van vergunning r Tan den eigenaar of rechthebbende op dat viachwater H K Tot eeue geldboete vaa S of sab ge Tmtgenisstaf T n twee dagen wegens bet vissobeu iu eens andera viaohwater zonder voorzien ta zijn van Ma aahriftdqk bewqa Mi TeigiHUUug a 4iaMCwnaar of rechthebbende op dat viachwater i v d J Tol twee geldboete v n ƒ 40 elk of ub8 gjtvaageniastraf vaa 7 ihgen voof elk bi e en Verbeurt varklaring Van hel in besUf genomea léernel met be el dat hetzelve zal worden vernield gens loy kei viaclitn iu een lAdtrt Tisc watei omUr voorzien te zyn van e n schriftelijk bewijs van vergunning iT dan eagrtiakr of rechthebbende op dat Tiaijhwater 2o hel door een keernet den yisch den dodrtoeht te beletten in eeb water dat niet is uitgezoadord bH art 13b der wet op de jacht en visacbery ea zulks onder de verj warende omstandigheden van die feiten bedreven te bebben dès nachts bij feitelijke wedeNtoni tegen des beVoegden beambte en lij4ens de bekeuring een vslschen namen te hebben opgegeven J ir Tot ene geldboete Tan 12 of subs ge Gevraagd voor GOUDA en OMSTEEKEN voor plaataiag van N B en BOSSCHE BIEREiV tegen nader te bepalen provisie een SOLIEDE C4 3W t Adres franco onder letter B aan de Uitgever Tan dit Blad OPENBARE VERROOPINO De Notatis P VAS WN Br l iG re nUeerÈiidp to tliJiegerrherff gis vervangeudp wyleii den Notaris EBNS f BÜERE te Blnswijk al op DONDERDAG 2 3 NOVEMBER 1876 bij veiling en op DONDERDAG 30 NOVEMBER daaraanvolgende bij afslag beide dagen des namiddags ten één ure in de Herberg Ête lUrecMache Hom van W Elblkveld op den Lange Tiendeweg te Gouda in het openbaar veüen en ver koopen x m NUMERO 1 r Eene BOUWMAN SWONING bestaande in een WOONHlitó geteekend wijk S No 6 met Stalling voor 14 Koeien eene Sehunr metKoeienen Paardenstallingen Varkenshokken nog eene Schuur twee Hooibergen Boomgaard Tmn ERF üijkgrond en eene partij Wfil HOOI en BOüWL ND alles staande engelegen vóór en in den Polder Willens nabg de Stad en in de Gemeente Gouda strekkende van de halve Uuitendijkscbe dykgloot noordop tot deu bovenkant vanden dgk voortsvan den bovenkant aan de binnenzgde desdijks mede noordop tot de halve dwarsslootofMejuffrouw J C H B vas ZiXLi Echtgenootevan den Heer P H C vam ben Beueke belendende ten westen laatstgenoemde alsmedeMejuffrouw M an Dam Weduwe van denHeer H db Giuxir en den Heer Dirk Zumbim en ten oosten de perceelen numero s 2 en 3 Op den kadnstralen legger bekend in SectieK numero s tiSli tot eu met 710 en 1300 tezamen groot 6 hectaren 4 aren en 5 centiaren Aangeslagen in de Grondbelastingover 1876 op 31 8 NUMERO 2 Eene partij VEI en BOUWLAND alsmede DIJKGROND gelegen als voren strekkende eendeels van den bovenkant aan debinnenzijde des dgks en anderdeels vaa déCommissie over den Zandweg noofdop vooreen gedeelte tot gemelde Commissie en overigenstot de halve dwardoot of perceel numero 3 befendende ten oosten de Commissie oVer denZandweg en ten westen perceel numero l Op den kadastralen legger bekend in SectieK nommers 074 675 676 677 679 681 toten met 685 1206 en 1207 ta zamtfti groot 2 hectaren 13 aren en 3 centiaren In de Grondbelasting over 1876 aangaslagen op f 7 46 NUMERO 3 Eene partij HOOILAND mede gelegen in den Polder Willens nabg de stad en in de Gemeente Gouda strekkende van de halve dwatssloot of perceel numero 2 noordop tot den halven Zandweg belendende ten oostSn de Commi wis over deu l andweg en ten westen Mejiifirouw J C H B van Zijll Echtgenoote van den Heer P H C van den Beoeke en perceel numero 1 Op den kadastralen legger bekend in Sectie K nommers 1202 1203 12u4 n 1205 tezamen groot 1 hectare 69 aren en 4 centiaren Over 1876 aangeslagen in de Grond oelasting op i f 6rf7 Gemelde onroerende Goederen zfla voorts aangeslagen in de Polderlasten OTer 1875 op ƒ 4 per hectare in het Rünknds Bundergeld over 1876 op f 1 50 per hectare enindeDgks onderhoudskosten mede over 1876 voor het geheel op ƒ 11 25 Te aanvaarden de Landerijen Dgkgronden Boomgaard en Tuin op den 25steu December 1876 en de Bouwmanswoning verdere betim meringen en Erf op den Iscen Mei 1877 Betaaldag der kooppenningen 25 Jan 1877 Inmiddels nadere informatiën te bekoAea ten Kantore van genoemden Notans