Goudsche Courant, woensdag 22 november 1876

Woriisilag 22 November 1876 GOUDSCHE COURANT lenws en AdverteDtiebiad voor Gouda en Omslreken MAANDAG 20 November tot 12 uur groote OPRUIMING vanalIe soortenvan tot zeer LAGE prijzen als ook WOLLEN en andere artikelen Bahlmann Sö O Voor slechts fl OO koopt men Tons geurige Chineesehe CONGO THEE byzonder TOor dagelgksch gebruik aan te bevelen Oranje PECCOD en pakjes SOüCBON THËE Toor Melange benevens alle oarten van Verduurzaamde Levensmiddelen zgn t iMkomea iu de flaagsche Winkel St Hicolaas Artikelen ONTVANGEN Voorhanden APPELBOLLEN KONINGINNE ea PBIN0E8SEN BR00D Kattentongen bij V N Raaijmaakers JtR FIIÏ I IJBFB S A OPDOBP Art KI IIUU liA i dagelijks van 10 tot 3 nn te cdualteeien voor de RADICALE GENE ZING VAN BREUKEN AmtUrdam Plantage Muidergrocht N 5 Ta ALPHEN a d BUN wurdt tegen 15 DBCËMliËB gevraagd EENE SISKSTBODEorNOOSHÜLF Tan middelbaien leeftgcl geaehikt en genegen om aU MEID ALLEEN te dienen Loon naar bakmuualicad Adiea Bureau dezer Courant ttUNLANDSCHE Dniiv n Borst Honigf hek beste middel tegen Hoesten Heeschheid enz PATERS WOLDE 26 Mei 1876 Prov Groningen De ODdei eteekende verklaart dat zgne vrouw na het gebruik van twee fleschjea RUNLAND SCHE DRDIVBNBOBSTHONIG uit de fabriek THi den Heer W H Zickenheimer te Mainz gdied genezen ii van een buitengewoon zwa yft l hfiret W J RUTGERS landbouwer Ter voorkoming v n bedrog is elke Flacon voonden van een rood capsule met nevenstaand Fabriekstempel terwijl buitendien de naam van den Fabrikant W H Zickenheimer te Mainz in de kurk gebrand is YerkrggbMT ii 1 de flesch te tt f B 4 Wolff Jl ta mH M h VaroiuMa fetawi Ipatk t t i irm um P Taralool M t i a f k 1 vaa JVoat B t L vaa Loaawaa j erm if i I C SaakUi Apotk Jt nwm di W Benénkt Mê tneU D im Hartog MUUftrtttrr wad I Baadt Indn E Noora k OnJewaUr t Jeaker Ilnkorg toOtriam C t W Sgaki li Apotk igtw l C J van Qiakal SelumÜMtn Wolf k Zaoa Dn Vtorimrf ik vaa Twa Wmdéttuvêtmf C van Ecuwta rotrét W a va Ditgüa P OLLANDSCHE h m IK AFOISLING Gooda en Omstreken De aangekondigde VERLOTING van drie Landbouwwerktaigen zijnde 1 een CfrasmaainmcMne 2o een Hooischudder en 3 een Paardenhark zal plaaU hebben op WOENSDAG den 13 DECEMBER 1876 des namiddags ten 2 ure in het EoCBjhuis de Harmonie van den heer W Lamfk te Gouda De Grasmaaimachine en de Paardenhark zgn vnn at 22 Novehbek 1876 te bezigtigen bfl den Heer C F van den Bïeqh aan de Stolwgkerslnis De Hooischudder is besteld en zal waarschgnlijk binnen veertien dagen ook ter voormelde plaats te bezigtigen zgn IX3TEN ad 1 00 zgn verkrijgbaar bg den heer W Lakpe voornoemd hg den Boekhandelaar A BaiNKUAN te Gouda en bg den Secretaris Penningmeester der Afdeeling D NUGTEREN te Moordredit HH Winkeliers en Bakkers steeds voorradig in origineel fust puike AMERIKAAN8CHE en ENGËLSCHE REUZEL in diverse merken en in groot en klein fust alsook best zuiver en eetbaar Engelsch en Schotsch in VAATJES en KISTBN bU Boer Timmers Handelaars in OLIËN VET WA BEN etc Kantoor Meermansstraat N 37 viSïa m Tegen JICHT BK Rhumatiek Terkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiau ft Zn Bodegraven P VEitsi ooi Botkoop J GODDKADB Harmeien W G KuRVEBs Hazerêwoude J Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Mont oort Wed Runbnbbbs Oudewater J LiBrLANO ScKoonhovenfWti WoLKT z Waarder Boutroorh Woerdtn Gebr PmnnMOk Zegwaard L dbn OmifH Op vooideelige geplaatst aanvi C J HAM te voorwaarden worden DepotsI aan het Hopfil Dépótbn M recht BERIGjTAFÜNZET OPENBARE VERROOPIW op WOENSDAG den 22 NOVEMBER 1878 des voormiddags ten elf uur in het na te noemen Hotel Schc lsz vaa het HOTEL SCHOLSZ met AANBEHOOREN aan de Spoorwegrtraat te Gouda bg vet spreide biUetten breeder omschreven Ingezet op sleclits f 10200 Nadere informatien geeft Notaris MOLENAAR te Wnddinxveen Si ISON g Voor het tegenwoordige Saison be V veelt zich d op groote schaal iugerichte S Stojjmverwery 1 CHEMISCnE Wasscliery 3r 1 kt bijzonder aan tot het VERWEN vanSOVERJASSEN DEMISAISONS en e Dames MANTELS welke in alle kien g re zonder loatoraen of krimpen ge 2 verfd worden 3 S Agent voor Gouoa en Omstreken den Heer T A G van DETH Markt g waar Stalenboeken ter bezichtiging Prjiscoaranten en verdere Inlichtingen g te bekomen v ijn NB Het goed verft niet af en wordt C met de best verfstofifen geverfd XZ J tn m OPLAGE t hr heeft wel geen verdere aanbeveling noodig dit feit ia het beate Iwwijg voor deascdfa deugdelükhcid Voor zieken die aleohtaeen beproOfilA geneeswijze tot jierkr ging van hun gezondfcêïj noodig heuben is zulle een werk van dublMle waarde en edn waarborg daarvoor dat er niet de minate iprake vnn ia met nieuwe geneeimiddelen op hUn lichamen proeven te nemen looala dit heliuli maar al ta vaak gesohiedtl Van de Hoogduttache uitgave van Dr Aiiy NatUUrgebeèswijae m es oplagen verschenen en is e twiede oplage van de Nederduitache uitgave 496 blz sterk in betrekkelyk korten tyd reeda geheel en al uitverkocht wdat een derde oplage itoodzakelyk werd Dulxandeu en duiaenden hebben aan de in dat werk behandelde geneesmiddelen kun gSBOndlieid te danken gelgk uit de veelvuldige geluigsehriften die er in voorkomen bl kt Niemand venuime derhalve dit uitmuntende popOlairKeaeet kundige werk dat slechts 1 kaat bqtijn gewonen Boekhajidelaar te koopen of tegen toecending van 1 PUtwisael a l vanBicaTu t BoBKUANDEL tel Nymefe te ontbieden die op franco aanvrage vooraf een uittrekael uit dit werk van over de 100 bU gratia en fnnso ter beoori deeliog lendt MRTifl in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door ket Advertentie Boreaa van r Ben AfMhrUt is Toldoende Omlm Smk van A BrioVoaiw BUITENLAND Bultenlïiidscli Uver iclit Van verschillende ïijden is hut Ucricht gekomen dat Turkije toegetreiieu ia tot de conferentie eii dat vfel zonder eenig voorbehoud De Porte heeft dua geen weerstand kuunen bieden aan de vuu alle kauleu vooral door Engeland uitgeoefende pitasie en is ook waarschijnlijk voor een oorlog met Rusland terug gedeinsd Alle mogendheden lijn nu tot de conferentie toe i getreden zoodat de dipjomaten hun vredeswerk kunnen begiuueli Zullen zij er in lagen om den demon des ourlogs te beiweien Wij hopen het maar eenig twijfel is niet ongepast De groote moeilijkheid bestaat iu het vinden van werkeljjlce waarborgen voor Bul garije en audere Christeiistrekeii tegen de Turksohe willekeur De Forte i gul genoeg om te beloven nuiar z f ia niet bij machte om ui wilde zij het hare belul cii na te komen ieen vrijheid voor vrouwen eu ougeloovijfeu i een voorschrift vnn den koran iraaru iu geen opvolger der kultfen zich kuu futtrekkeu zdnder zJfuioOrd te plegen Blijft de ooutröle der mugeiidheden Maar hoe kan dat toezicht giregeld worili 11 Men vertrunwt elkander niet Buslaud zegt gedreven te worded door syiupathie voor de Slayisohe ziuik en volstrekt geen vrrgrootiug van gebied te verlangen Kngehind gelooft ulet lu de bolniigelooahciJ r iu Buslaud of in die Kutsi ehe geestdrift voor een idSe eu wil met alle nuiolit Konstaiitioapel uit der Ütaven hand houden Oostenrijks hundeu zgn als t ware aebondeu door zijn Iwerslachtig karakter De eontercAue zal aog inca protocol iDortni naken om deze quocstle tot een goed einde te brengen Lnat ons hopen dat haar laatste woord vrede z j Muclit het tot een oorlog komen dan is Bugeland gerttd om Konstnutinopi I te bezetten en te verdedigen on Izoo de vrijheid der Dardauellen te handhaven Buslauda eeiitc werk zoa uataurlyk zijn Bulgarije te bezetten Se Fransehe bladen hechiefi veel gewicht san eene ontmoeting van Osmbetta met Mae Mshou bij de inwHdiug eeuer poreeleinfsbriek te Sèvrts waor de exdietator voor het eerst ann den president is voorgesteld Uit die toevallig ntraoetiog leidt men allerlei gevolgtrekkihgen af Ghimbetta zon op den weg zijn om minister te worden ent De verbeddiug der Joumslistea is ten deze wel wat sterk In alle gevallen zullen deie geruchten de populariteit van osmbetta hq de radicalen niet verhoogen Iu de Zaterdag gehouden zitting van den Duitschen Byksdsg werd na eenige discussie het wetsontwerp betreffende de burgerlijke reobtsvorderiug en bloc aanseiiomeu De behandeling van het ontwerp der rechterlijke organisatie werd daarop voortgezet alleen die puften werden beaproken waarover nog verschü bestond tusschen de Regeering en de commissie Tusschen de verschillende fracties van den Kijksdag hebbeu besprekingen plaats over de vraag of van den kant der afgevaardigden een voorstel zal worden gedaan tot het deelnemen aan de Wereldtentoonstelling te arijs daar de Begeering hiertoe bet Initiatief niet neemt De regeering seh nt er tegen op ie zien de groote koiteo waarvoor d Indnstrleelen temg deinzen te nemen voor rekening van het B jk Uit een politiek oogpunt zou de Duitache gezant te Parqs de heer rob Hohentohe gaarne zien dat Duitsehlaud mede deed maar b j de regeering ontmoet de geld quaestie eu de vraag of Duitachland een eervol figuur zal maken groot bezwaar Voor zooverre wij weten Se het definitieve besluit ten opzichte van deze traag nog niet genomen Zooals de zaken thans staan is het minstens zeer waarsohyuIqk dat de fioaneieele en technische bezwaren de overhand zullen erlangen boven de staatkundige overwegïugeu Mocht ten slotte Dnitschlaud niet overgaan tot deelneming aan de internationale tentoousteUing dan moet het wel worden bejammerd dat men sauvankeiyk de zaken zoodanig heeft voorgesteld dat de deelneUlag sla uitgemaakt zeker moest worden beschouwd Had men toen den weg bewandeld dien nt x hedeo lohijat in te 1310 dan ton dergel k bestuit wellicht Viin invloed zijn geweest op andere Statenen op een verdagiiig zou dan misschien eer uitziahtzyn geweest Over de werkzaamheden van het nieuwe Italiaansche parlement worden aan een Engelsch blad belangrijke bijzonderheden meegedeeld men verzekert dat zullen worden ingeiliend wetsontwerpen tot verbetering der bijzonder drukkende belastingen vooral die op de inkomsten het gemaal en den grondeigendomi verbetering van de gemeentelijke en provinciale wetten in den gerst van uitbreiding der zelfrigeering en op den grondslag van een onUttgs door Peruzzi ingediend verslag verbetering van den zedelijken en geldelijken toestand der openbare ambtenaren en regeling van het vraagstuk hunnsr persoonlijke verantwoordelijkheid De Minister van Justitie zal een nieuw wetboek van slrofvordering aanbieden waarin o a wordt voorgesteld afschaffing van de doodstraf en van de gijzeling voor schuld beuevens een mt tot aanvulling van M 18 der wet op de pauselyke waarborgen voor zooveel het beheer der geestelijke goederen betreft De strekkiug van laatstgenoemd ontwerp zal zijn om dat beheer op te dragin aan leeket en maatregelen te nemen ter verzekering der vrijheid en verbetering van den toesuiid der lagere geestelijkheid Het nieuwe tarief vaa inen uitgaande rechten dat tot grondslag aan de nienwe hiinilelsverdragen zal gelegd worden en naar de Regeering verwacht den Staat een verhooging van ao millioen frs aan inkomsten verzekert zal de Kamer aangeboden worden De belangrijkste dezer wetten zullen onmiddell k na afloop der beraadslagingen over de Suiatsbegroating worden ingediend later zullen de overeenkomsten voor de exploitatie der spoorwegen iu overweging genomen en ontwerpen aangeboden ktotéen tot Rtnreidim mn ket spoorwegnet zoover de fiuaueiea dit toelaten Ouder de aan Ie bieileu wetten behoort r ook een betreffende het verplicht tuger onderWqs Daar de Kamer gisteren is geopend kunnen deze bijzonderheden zeer wel bekend zyu gewonleii nit del houden troonrede BINNENLAND QOUDA ai November 1876 Gerrit Cornells Harnes wonende in de Vronwevestcsteeg is uit d touwslager waarin kq werkte verwgderd omdat hij den ouderdom van 13 jaren nog niet had bereikt Tegen dengene die hem ia bet werk bad geatcld is proces verbaal opgemaakt Bü Z M besluit is benoemd tot griff b j het kant te Alphen mr B Ten Broeoke Hoekstra than grilT bij het kant te Bidderkerk Naar het Keeiilad të kei Sieit verneemt ia dezer dagen bq het departement van justitie afgewerkt en thans aan den raad rau State onderworpen een gekeel nieuwe wet op ket notariaat De minister vao binnenlandsehe taken is gelijk iu de troonrede is aangekondigd en in het antwoonl op hoofdstuk V der staatsbegrooting wordt bevestigd bezig met een voorstel tot herziening der kieswet In het plan de ministers i o a een verlaging van den oensn opgenomen doch naar het schijnt in zeer kleine afmetingen Zoo wordt ons o a gemeld dat voor ZaltBommel het getal der kiezers is gevraagd bij een oensus van 18 thans ƒ 3a te öroningen 40 thans 50 In Noord Brabant is aan @ ed Staten gevraagd een opgaaf ran het getal kiezen in de gemeenten i Bosoh Breda ea Eindhoven bij een oensn van S6 Ï8 en ÏO terwql het cijfer daar thans ƒ 40 80 en 24 is Het is das waarsehgniyk dat de miuister alleen een verlaging in de voornaamste steden weutcht voor te dragen waar than hooger eensus wordt vereischt dan iu de overiga phiatsen vou het district waartoe zy behooren In de drie genoemde Brabantsohe gemeenten lal het getal kieiers by lagere cgfers ongeveer 10 pCt grootef i rden iltl Een aantal mannelijke lidmaten van de hervormde gemeente te Oudewater hebben nsh bij adm tot d tjmode gewend met venoek hakr bealoit ia tak ti rkn ket re iafflest tot Wieaiiiiy en bevta i Jpiiit i N 1010 j tui l H v J tiging van lidmaten t wijzigen Dit remek ginf vergezeld van een sohnjven aan d synodale oommissie waarbij de onmiddellijke byeenraepiuK der synode in eene buitengewone zitting veizooht wordt De predikailt aldaar J van Hoerde heeft jl Zon dag de gemeente het onderlsekaaeu van die adressen afgerotlen Ook uit Ammerstol werd dezer dagen een adrei verzonden aau de Synode met bezwaren tegen het verplichtend stellen der bevestigingivrogen Dtt adre werd geteekend door den Kerkeraad en door een groot gedeelte van de gemeenteledeu zoowel maBOen als vrouwen De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft gister hare werkzaamheden hervat De discussie over de mnntwetten is bepaabl op morgen ten één nat De waanzinnige knanp te Berg Ambaeht die an langs zijnen vader duodelijk verwondde ia thaoa naat het krankzinnigengesticht vervoerd De 89 jarige O v d Hee die tot 1 Oot jl met eere de betrekkingen vnn polder en gemeentebode ta BergAmbacht vervulde is thans overleden Gedurende 56 jaren had hy die betrekkingen waargenomrai Zaterdag werd te Stolwijk voor dezen winter da eerste Nntsvergadering gehouden De heer 1 O Kroon hield eene hoogst nnttige en boeiende rede ovst het onderwerp Sehoenmaker hond u by uw leest Een viertal bedragen door eenige heeren geleverd werd mede met gespannen aandacht aangehoord Oisteravend had eene verfadering plaats vaa d Oam Kie KiemirMKiging welke bijeengeroepen was tot het stellen van oandidaten voor de verkiezing van d Kamer van Koophandel op 28 November a s Nadat de notulen der vorige vergadering warenvoorgelezen en vastgesteld werd door den voorzitter herinnerd dat iu het be in van dit jaar eeu adres wa gericht door deze vereeniging aan de kamer vaa koophandel met venoek hars tittingen opeabaar tedoen tyn t wrik gevolgd werd door een antwoordder kamer waarbj dat verzoek nitl werd gestaan waarop gemeld antwoord by een hoofdartikel in da Omiteie Courant aan een veroordse ende oritiek wa onderworpen welk adres antwoord en artikel daarof door den secretaris werd voorgelezen Toen nam d voorz weder t wooid die isid dat enoegzaam en voU doende gebleken was dat voorstander te z jn van ofi iaarkni ier kamer as teopiandtl en hoofdveveisohtewas voor oandidaten van deze vereeniging waaioB het bestuur gemeend had zi h te aaoetaa overtnigsn of de vier aftr leden vóór of tegen de opeabaarheid waren geitemd om welke reden aan de viar ledtD der kamer die moeten aftreden nl de hh C A Sakonten C C Prince K Jonker en D Lolin van Ooor doorket beetner den volgenden Maf wu gariokti MgnketrI tb De Goudtcie Xienerenifinf al eente veieiMhIl tellende dat hare oaadtdatea voor de kamer van koophandel voontanden z jn van ket epeabatr braden der vergaderingen van dat eollege venoakt a beleefdelijk nw gevoelen daaromtrent ddr Uaendagavoadaan den voonitter der K a Tfr eaigiag kauhaar Iemaken opdat zy wete of i nwa eandidatunr iadtoi die moeht gesteld worrieo roigeae kaar kiginttil kan ateuien of most bestrijden i Namens ket Beatnii OouJt J 1 ipo jamn we i Wem 18 Nov 78 i O öoTT SêBret Op dezen brtof w rd van alle de ganeemde 1 een antwoord ontvangen waaruit voldoende dat zj h t eeos warea met het vMrVpige nul geaomen beaiuit der kaaMr on de dttingaa tdet openbaar te doen jn Nadat die brlera waiea voorgelaen nam de roorzittar ket wooid Mi Btrkta op dat ia meer dan e a dier brie e er op gewezen werd dat de werkkring deir Oeadadn kaaser van koophandel van zeer onbedsideaden aaid wa wat volgens spr vooreerst geen motlaf wa on de zittingen der kamer g heim ta doea ya BUMT tft leidt daar iets anders uit af Twee ledan van de kamer vaa koopbandel z n teveni iedsi wb tm