Goudsche Courant, woensdag 22 november 1876

tCC l Éll i deden de belaugcu der K iNMlt k 1 lierarcferCD en als t nu w iar is wat iK Wccrd wonlt dat de bezighetien dtr kitmor viiu zoü weinig jrtwiolit iyu d Ii vrd i t spr of t niet op den wen 4ifr r arislrieu ligt onr de betrdtlthig vau gtaaloriiierè Smmiêrt dier kamer e doeu ophoudi n u of die liLtnlkiii dlu nog wel noodi is niiinr zooals M I ed ztick d it is zija pi rsocuil kgevMleu Ter j g s tilt de voorïitter voor o er te g B lot het uuliiu u van eaudidateu Uaurop werden aU zoodauii gtiiueund de A A KOClv door den heer H J Wiunekw A A G VAN ITBB80N iloor den heer J M v Minden W G N DB KESMSR door den hr 1 Vt v Vreniniugen D LULIUS tan GOOH door deu hr F N MaasJr Dr H IJSSBLdeSCHEPPEA 4ow émkeal Jonker G 3 C FKLMCË door dm hi 9 V d Want Ai J PSSEL8TEIJN S door deu heor W Q N de Keiier J J ÜKOOTENIX RSf door den beer C Messaemaker C B S SMULT door den heer J J Grootendorsl en H J W1 NNQK ë3 door den keer i Joukct Daarop weiden de rerscbillende cu didatea verdedigd door de voorstellers De heer H J Wennekea beveelt de eandidatuur T n den heer A Koek aan dat volgens spr een gemakkelijke taak is daar die heer bekend staat aan t hoofd te staan van een flinke zaak een ontwikkeld man is en voor wien spr persoonlijk durft instaan dat hij een voorstander ia van openbaarheid Spr weet echter niet lelcer of hy lich eene oandidatunr ifl laten welicevaUeo maar leker zou die beer een goed lid der kamer van koophandel i u De beer van Minden verdedigt de eandidatuur van din heer van Iiersou Eigenlgk is dat ounoodig zegt s Mker la ur hij reads vroeger oandidaat tva dezer VMieeuigiug hjj is echter een begeerd man in de kiiiiur nn koophandel staat aan t hoofd eeuer uit gcbriiile zaak en dat hij vele relaties heeft ook buiteuliiiideche bleek nog onlangs op een vergadering van de Maiitschappg v Landbouw waar hy een schryvt nudedeelde uit Hamburg aangaande de teutuontteUiug duur te houden Deze eandidatuur zou ook u t oog van den heer W G N de Keizer wel wen Ael k aiju uwais deze te kennen gaf maar bij de vorige verkieiing waa hij oandidaat gesteld en bedankte om in aanmerking te komen zoodat hg daarom thans ü moest gesteld t geen de heer vim Minden dcdd beweren dat de heer van Iterson wellicht van opinie kun t vtsranderd in dien tijd 1 eandid uit van den heer van Vreumingrn de keer VV G N de Keiler gaf te keuuen nlrt in aaunii rking te willen komen wat de heer van VreuwiuK U leer betreurde doch waarin men z i moest bcru Itn De heer F N Maa jr verdedigde daarop de eandidatuur van den neer D Lulius van Goor Het w w wal waar leide spr dat di heer in zjju schrijven aa het bestsur zieh niet voor openbaarhitid der Goudaehe kamer van koophandel had verklaard maar toch ijn brief onderscheidda zioh gunstig van die der SB lere beeren H j verklaart lich althans ids een bepaald voorstander van openbaarheid in alle takken van beatnur en telis bg kamen vau koophandel die aa werkkrijig hadden ala te Amiteidam en Botterdaa kcnrde kg publiciteit onvoorwaardelijk goed Bovendien bet vak van den heer van Goor bracht da dat hij voor openbaarheid waa hg en ign ganscbe fcmilie hadden loovacl te dankeu juiit aan de openbaarhaid dat was kg tegen die publiciteit hg zeer zeker een soort van Mulkimdif n dttl zou zija Aan den haer Piinee had spi gevraagd of h j voor opeubaatbeid aa aaa dea kear van Goor uiet omdat dete spr keker loo kebbea tegemoet gevoerd en boekhanddaar lou niet voor openbaarheid wezen Die is dat uit den aacd der laak Spreker acbtU de vnaig dan ook overbodig en wilde de oandtdatuttt van den kta van Goor voontallau i Dtw aaadidatuttr werd bestiedea toor de beeren van stbanipiBfieD GrooUndorst en de Keizer De eerste eBi het motief va den keer vau Goor in sqn brief aao tf rsaa aaram kij tegen de openbare vergaderingen daJumat v koophandel wa zeer zwak Al w re wk Bnttodam ea Amaterdam grootere koopatcden ua k Oovda ia ent stad waar vael fabiiekea tgB waar werkelijk gewichtige handelsbelaugen voorkomen sn nu mofta ft keer Maas al beweren dat de heer van Goor yam tfaaAown openbaarheid is in t algemeen we hebben mtt v odig wg hebben mannen noodigdie hapaild rïiiair zijn van de opaab vergaderingen det itemer van ksapklindel en spreker gelooft ook dat er dkbiiiiiirn plaataeo qja aar de zittingen det kamers tMBeaktar ign looala Eindkoven waar spreker meentdat 4iBsitln eu publiek iga De keer Grootendorst zeide tA de kietaenanigiog lieb zeker geen iUusiea sou schep yeB dat Govda vooreeast de uitgebreidheid zau krügcn i m Sattmimm of Aauterdam eo dat wilde men daarop aihliii met de littiagen van de kamer van kqophan i dei pijskaaf Ie doen igu men nog laag kon wachtei en da keer vaa Qoor nu al voor openbaarheid was bij alsmdare airilagaa dat baatte tkana wainig nn hadden Mte apodif M nn de kamer van keopkN M an tM Euud tnig ver4 i Te taJleri wii opeubaarkcid wèlangd IV heer de Ktiier merkt op dat de vpreeniijing zieU lli Uii bc vnidt in bizuudiTe oni t iucli li li5ii tej eu orer dl e iiiduUten ij heef aftredende leden op dtii mu a gi ïr ii d of ii vucir opcubiurlieid der k iiaer van koopUaudat wareu e of liie liei reu nu il om de Uiiestie heen prati n te lii n ieii Sf in dut Zi ia t algemeen voor upeub uirbeid zqu zeggen dut zij t wel zouden zgii als de toestand maar anders was daaraan kon de vereeuiging zich ni t storen alleen iiV én ge d koa de vereeiiijing li h steunen iil u a tj vuór 0 11 biiaarheid vun de Gjudscshe kamer van koophandel zijn De heer van Goor is dat uiet blijkens zijn brief derhalve kau hg uiet in aanmerking komen De heer J Jonker verdedigt vervolgens de candidatuiv van den heer Dr IJasel de Schepper Die heer is Directeur eener belangrijke fabriek en spr leerde hem kennen als iemand die eeu pluiU waardig is in deze kamer Deze cmdidatuur wordt insgelijks verdedigd door den heer C Measeraaker die hem evenzeer van zeer gunstige zijde leerde kennen Het is toch zeide spr niet alleeu een knap man maar iemand om zoo te zeggen van den nieuwen tijd 8pr ia er van overtuigd dat hg een vriend is vun openbaarheid en hij heeft veel relatieu ook in t buitenland De heer de Keizer zegt ook dezen oandidaat niet te kunnen steunen zoolang hij niet bepaald weet dat die heer voor de openbaarheid is der kamer van koophandel De vier aftredende keeren worden alleeu daarom volgens spreker niet wenschelijk geacht voor deze vereeniging omdat zij tegen die openbaarheid zgu Nn wg de attredende niet willeu moeten wij anderen hebben die bepaalde voorstanders zijn van de openbaarheid Voor eeuigen tijd stond er in de Goudêcke Cl zeide spr een stuk waarin ij verplaatst wirder in de toekomsten waarin de kamer van koophandel ala openbaar werd geschetst Hoe is dat in zijn werk gegaan werd daarin gevraagd Alleen hierdoor dat men zoolang de aftredende leden had vervangen door anderen die voor de openbaarleid waren dat ze eindelijk de meerderheid hadden Dat stuk in humoristischen toon geschreven bevatte waarheid Dat is de eenige weg om de zittingen openbaar te doen zg n Als dus de voorsteller der eandidatuur van den heer Ussel de Schepper niet bepaald weet of hij voor de openbaarheid is kan spr die niet steunen Hierop antwoordde de heer Messemaker dat hy den heer Schepper niet gevraagd heeft of hü voor openbaarheid was mar pr zou er bijna voor durven instaan hoewel hij natuurlgk het niet zekcr kan zeggen De beer Jonker is vau oordeel dat eerst later kan beoordeeld of de heer Sahepper een goed lid van de gainer zijn zal als hij er eeu tijd in heeft gezeten Nu kan dat niet uitgemaakt eerst later kan dat beoordeeld tgten volgeus den heer de Keizer waar aou zgn als uiet de openbaarheid hier nu de hoofdzaak waat Ook de heer Gfooteudorat zou de eandidatuur van den Eeer IJsseT At Schepper reer gewenscht achten maar il vooruit overtuigd zijn liat hü voor openbaarheid is ea vraagt of de voorateiler de keer Jonker zieh daarvan niet even zou willen gaan vergewissen doch dit vervalt daar de heer vau der Want herinnert dat om in aanmerking te komen voor lid van de kamer van koophandel men 5 jaar aan t hoofd moet gestaan hebben van een zaak in de gemeente frat met den keer IJsael de Schepper niet t geval is Daarop vtrdcdi t de beer van der Want de eandidatuur van den heer O J C Prince Deze heer toch is vóót openbaarheid zeide spr en de reden waarom bij tegen de openbaarheid ia vau zittingen dier kamer vau koophandel moet hierin gezocht dat er reinig gewitihtigs wordt behandeld in de kamer De heer F N Maat jr i dirg heel met hem eens H t dyet djpHspr genoegen dat de l eer Prince gesteld is als oandidaat Spr heeft met den heer t rince over de quaestie der openbaarheid gesp often en hg heeft verklaard zeide apr beguuet een voorstander te zijn van openbaarheid maar stelden wij nu had bij ge d df zittingen der kamer va i koopbandel open voor ieder da zouden ifjj bet publiek teleurstellen daar er wel aomtijda ie va belang rordt behandeld B ar meeatid niet tgcen de heer Grootendoiat doet zeggen dat hij t betreurt dat personen die aan het hoofd staan van zulke uitgebreide zaken cullegies ala de kamer van koophandel zoo nietig vinden m r ia dat dan en reden haar geheim doeu vergaderen Waren de vergaderingen publiek dan zou er een agenda openbWf worden gemaakt eveifials bq den raad t geval is n dan de kouden de burgers oordeelen of het de mseite wo daarheen te gaan i v eteu wij er niets van af of ze 6 of 100 maal vergaderen t is ons onbekend en o a verleden jaar was er een belangrijkf q if ti aan d orfle e tabaks qnaestie en toeq werd 49 rf tr publiciteit der kamer bij hare beraadslagingen daarover gewenscht In a 4aia pUatnen had zipk bg de behap4 ling en groote belangstelling gaopenbafrd Die groote a ke r tegen de openbaarheid zou bijna doen veri oegit d i jeJjt Wljeil i i fp ndere reden die niet genoemd wordt die de oorzaak is au icn tegen stand Wat toch kan anders de ooreaak ijn iit de lier aflredende heeren zeker alle in audi te opzichten eminente persuneii zioh niet kunnen losmaken van t gevoelen der inecrdwheidr De heer ALuis ae d i irop Alt die j nl iclite uiik ijij hem is opjrekoiuen hg eeft W tra kr ik eiseidgl e reden te weten ta ksrón jtt lin kaï nlilians A verklaren dat die riden iiuif g£geu is zoo il het gerucht had geinild ji d j grooten invloed van deu voorzitter der kamer Dat gerucht Wds onwaar De heer de Keizer verdedigt daarop d h door hem 1 voorgestelden o niHda it den teer IJseelstegn deze is een ijverig fabciekant en voorstander der openbaarheid der zittingen van de kamer van koophandel en om die redenen beveelt spr hem ten zeerste aan De heer Messeraaker spreekt daarop ten gunete van de caadidatunr van den heer Grool uaorst Die aknlieveling zal zeide spr niet veel raoeitakaateii daar hij reeds lang by ons allen bekend is Niemand zat er voorts uau twijfelen dut hg is een vurig voorstlndet van publiciiui llij is i inund met gezand verstand van goede beginselen en grooten gver ziedaar de motievea die spr kon aauvuereu tot aanbeveling van de candidutuur vun den heer Grootendorst Deze eandidatuur wordt bestreden door den heer van Minden Hij verzoch dat de voorsteller het hen uiet ten kwade zou duiden maar spr wenschte in eeu lid van de kamer van koophaulel meer uil breide kennis ook van buitenlandscheu handel dau de heer Grootendorst bezit voor de kamer vau koophandel moet men kennis hebbett van scheepvaart industrie enz te vtel om te noemen kortom z i is meer uitgebreide kennis iioodig dan waarop de heer Grootendorst kan bogen waarop de heer Mesaeinaker antwoordt dat t geenszins opging dat hij die zelf geen uitgebreide zaken dreef daarvan dan ook geen erstand had Dau was de heer van Iterson ook niet aan te bevelen zeide spr want niet hij is de directeur der Stearine Kaarsenfabriek die den eigenlijken handel drijft dat doet de heer Steens Zgnen Spr acht de hear van Iterson een eminent mun en spr wou dat het heele bestuur uit zulke manneu bestond maar lakt doet hij eigenlijk niet Den heer Grootendorst zou spr zeker niet volslagen onkunde willen tocschrijvFa met scheepvaart industrie enz De keer Grooteudurat i een bekwaam en knap man die grooten ijver tooul in alle goede zuken en bepaald voorstander is van openbaarheid Voor elke zaak die belangstelling waard is stelt hij zich in de bres en het deert hem niet of hg daar al persoonlgk nadeal bij ondervindt hij gaat 7 ijii gHug en doet wat goed is Dat verdient hooge waardeeriug De beer M van Dantzig geeft te keuuen dat deze vergadering eeu eigenaardig staiidpnut inneemt tegenover de kamer vau koophandel dat zij vuór alles van haar openbaarheid eiscbt en nu vindt spr het vreemd dat niet één lid van de kamer in ons iniddo is om de niet openbaarheid te verdedigen uiet een aftredend lid maar eeu der andere leden of dat niei een aftredend lid iemand van zgaentwege gezonden had om in deze vergadering legen de openbaarheid te spreken Zoo iemand had dan in de vergadering liah moeten verklaren tegen de openbaarheid maa niet nu nu dut beginsel aangenomen is candidate verdedigen die tegen de openbaarheid zijn 0 deze wgze zon men er K or schijnen en er eigeiilijlc t gen zgn Het ligt niet op spreker s weg de handelingen van de kamer van koophandel hier of oldeilt na te gaan maar is men tegen openbaarheid der kamer waarom t niet gezegd maar dan niet eer t gedaan alsof men daar vóór waa en dan latar tandidateu die er niet i6éf waren aanbevolen Deeersie voorgelezen brief die van den heer Schouten hee spr het meest geüaS deze zegt kortweg zijn g vpelen Dat is ten n nste eerlijk op die wijze wet wij wat we aan hp l ebben Nu hooren wij uit verschillende dier missives de werkkring der kamer beduidt uut too ieel eeel is dat zoo en als de leden zelve dit bevferen dan zullen wü t wel moeten gelooven waarom ons dai de betrekkelijk poa kosten veroorloofd die de kamer na zich sleept vreemd genoeg zoj me j oj die wijze wel geld willen uitgeven voor een geVime vergadering en daarentegen zooals onlangs in den raad bleek bij de subsidie van het Verslag met om de optitiare raadsvergaderingen bekend te doen zijn Diit noemt spr inocmse iuent Maar nog eei s ceide spr men meet viór openbaarheid zgn of t en en deed men nn iif men er vóór was en stelde men candidateo die er teg n waren dan was men er ook teggen Zoo te spreken is geen mannentaal en wat nu de eandidatuur van den heer Grooteudoriit betreft wa apr als vriend en kennis van hem weet if dat bij ifal dageljjk op de hoogte is van de zaken voor het lidmaataonap der kamer van koophandel benoodigd hij leest veel en oi derzoekt de zaken ook die welke uiet tot z n direoten werkkring behooren vodrfs weet hij veel wat men bg een gewoon winkelier qiet zou zoeken e heer Grootendorst zal in de kamer de rechte man op de rechte plaa zjjn Daarop wordt door den Ëeer Wennekei er op geweztin J och niet steed lutlelijke z ken hier voorkomen Peten n oigen zeide spr heeft de heer Luikhorst Jie niet tegenwoordig kon zijn mij og gewften op Bitele laken waarin verbetering te bn u en wel Ug op ilèu weg van de kamer van koophandel Zuo komen de Jjrdtsohe en Utrechtaohe beurtsobippera uiet binnen de itiil zooals de schippers Pot en v Santen maar blijven ilB de Ussel leggeu tot groot ongerief Van den handel lOO leggen de sleepbootjea daar waar eigenlgk schepeu Boeatcn leggen zjo heeft de Leidsche sluonib wt gei n plaats tol lading of lossing zuodat men juist de goederen moest brengen gedurende t halfuurtje dut de b k 1 a ligt of ander b V zakten graan in t gras moesi oeêrgooien terwijl ten slotte de hnvnmie ter wel een uiterbjk kenteeken mocht dragen opdat deschipjiers kem zouden kennen Het eerste dier bezwaren d iet de heer J Jonker aanvoeren dat kwamen ze uaar biunen die Utrechtaehe en Dordtsche sobippers dau zouden u bq springlg moeielgk in en uitgaan en zouden dau umlijds ia dagen niet kauuen varen wat d heer Upelaar doet zeggen dat ook schipper Pot niet steeds Juuneakomb Daarop volgen eenige klachten van de bh Ta i Minden en Brinkman over de slechte regeling er postdienst dat ook tot de werkzaauihideu dor kaïaer van koophandel behoort en vervolgeus wordt de discussie over de esudidaten voortgezet Deeandidatuur v den heer Smelt wordt ingetrokken omdat na iiiformatien gebleken was dat hij afwezig was zoadat hij zioh uiet kon verklaren op l punt van openbaarheid terwijl de heer Wennekea voor ds eandidatuur bedankte dat den voorsteller den keer Jonker leed doet daar kij in alle opzichten bij ulutek gesokikt zou zgn voor ket lidmaatschap De heer Wennekea blgft volharden bij zqa weigering maar stelt nog eeu nieuwen lundidaat voor in zgne plaats nl den heer W B van traatea Spr weet niet zeker of hij voor openbaarheid is maar hy meende t we hg was voorts als lid van den raad genoeg bekend De heer Messemaker vindt zich tegenover den heer vau Straatea in t zelfde geval als tegenover den k er Uaael de Schepper Spr veel niet of bg voor of tegen de openbaarheid is maar gelooft t zeker dat hg er vóór is o a hierom toeu in den raad bg de bebaudeliug der begrooting voorgesteld werd het kohier der pi directe belasting te doen drukken was de heer van Straateu de eerste om voor te stellen het dan ook voor het publiek verkrijgbaar te stellen De heer de Keizer herhaalt zgqe vroeger te kennen gegeven opinie dat hg geen oaiulidaat kan steunen van wieu wil niet weteu dat hg voorstander ia vau de openbiarbeid en dus kau de hr vau Straateu z i niet iu aau rlttug kuioen Nadat daarop nwir aaulei iiig van art 5 van t regl dat zegl Ieder lid dor vereeniging kan deeliieiuen aan alle beraadslagingen en stemuiingiiu alleen t deelnemen aan de tteininiug over voorgesU lde candiilsteu wordt bepe kt tot hen die kiezers zgn door venulieideiir letjeB de vraag wordt behandeld of kiezers voor den Gemeenteraad uu als zjodanig aau dest voor caudidateu voor leden van de kamer van koophandel mogen deelnemen welke vraag ten slotte met groote meerderheid ntkeimeud wordt beantwooid wordt daarop overgegaan tot de stemming voor de caudidateu Uitgebracht worden 17 biljetten Daarvan vereenigeu op zieh de beeren A Kock 15 J J Grootendorst IS J Usselsteijn 13 W B van Straateu 11 A A G van Iterson 7 W O N de Keizer 1 O J C Prince 1 en D Lulius van Goor 1 stem Tol eandidatan der vereeniging zijn diis gesteld de beeren A A KOOK J J GROOrEKDORST J USSELSTEIJN en W B vak STEAATEN Voqr dat de vergadenng gesloten wordt beantwoordt de hw Haat nog even den iNer van Dantzig tte daar etrakt afkauide dsbaDdeliDjgin v i ka dié zi niet te eu de openbaarheid verklaai4en en toch candidaten voorstelden die er tegen waren Spreker wqat er op dat dat beginsel van openbaarheid bij den een meer domineert dah by den ander Hij geeft het bestuur een wenk om voortaan vooraf candidaten te vragen de openbaarheid is tot nog toageen bepaald artikel van t programma der Goudsche kiesvereen waarop de hf Grootendorst aanvoart dat t bestuif zich ten doel atelt alken leiding en regeling der vergader t wil niet treden in de reol ten der leden vraagt t bestuur vooruit eapdidaten dan zon t of gevaar loopen een kelaahclgk figmr te lAoon alsdie lib niet gekozen werden door de vergadering ht ket bestuur mosst intrigueeren hü de vergadering om zgn candidaten de zegepraal te doen tAufr dezen ro ni gi i AdMzlaii kntal ptrsoun tn kandidaat gesteld i fmrmrcKn dan had t bestifur vier persanep o dir morieio d gevraagd Twee daarvan hadden voorioopig bevestigend geantwoord op die vraag Het bestuur wilde eobter niet erkèn op de iuivnheid der verkisziag Kdi at nog de heer de Keteer opgekomen is legen de bewering vni den leer Maas dat openbaarheid uiet op den voorgrond zou laan in deze vereeniging en zegt dat dat wel t geval ia hetgeen blijkt uit vele handelingen der vereeniging o a Oit t adrea aan de kamer van koophandel dat met groote meerderksid weid vastgesttU en de heer van Dantzig de keer Maas beeft geantwoord dat hg slechts t vreemde had betopgd vau de handelwijze van die heeren die eerst zwegen en later candidaten die niet voor openbaarheid waren hudden ventedigd en de beer Maas repliceerde dat de beer van Dantzig meer had gezegd o a die personen vervleten had g rn mannentauL te spreken wordt de Verjfaderiiig gestoten Aan het unlroord der fiègfeering op het Kamerverslug betreffende Hoofdstuk V Biimeul Zakeu der Sui itsbegrootiug voor 1871 is nog het volgende ontleend De ontwerpen op het Lager Ondaiwgs en de wgziging Van eeirfge bepaling der Idjesnet heeft de regeering uiet reeds bg den aanvang der zitting kunnen aanbieden zoowel wegens de miuisleriéele crisis als wegeua de rijpe overweging die ontwerpen ran zooveel aanbelang vereischten Aan een wgziging der gemeentewet om kerkelgke snbsidicn te verbieden waarbg toch wegens historische redenen uitzonderingen noodig zouden zgn bestaat geen dringende behoefte te meer daar het getal der snbsidien allengs afneemt Van wgziging der provinciale wet is geen sprake Daar zieh na bet gebeurde met het Farijtcit leve te sBosoh geen bezwaar van dien aard meer heeft voorgedaan schgut een nieuwe bepaling over de rtooneefvertoouiugen vooralsnog overbodig De circulaire over de gaafabriekon is in overeenstemming met het gevoelen van den Raad vau State en bestendigt een toestand die reeds vele jaren in verscheidene gemeenten bestaat en waarbg het uiet is gebleken dot men daaruit aanleiding nam om groote winsten te behalen De toestand der longziekte b $ het vee ia in de laatste zea jaren niet zoo gunstig geweest ala in de laatste maanden Zoodra de ziekte geheel heeftopgehouden maar ook niet eerder zal de invoer in Duitaehland weder warden toegestaan De regeering dringt daarom aan op het toestaan der gevraagde geilen voor krachtige toepassiog vsn maatregelen ook naast de voorgestelde enquête In de meening van hen die de toekomst van den Uotterdamsohen waterweg donker inzien kan de Minister niet deelen De scheepvaart neemt niet af sints de opening zijn behalve vischsohepen 23 400 vaartuigen met bgna O millioen ton er langs gekomuu Over de baggermachioea wordt een onderzoek ingesteld en zal tegen bet begin van 1877 een oealissing noodig zgn Voor de verbetering van den waterweg tnsschen Amsterdam en Kotterdaiu wordt een plan opgemaakt is t voltooid dau zul de regeeriaf met de provinciale bestureu iu overleg treden Iu de N euice BgiragtK voor onderwgr leest m tt het volgende DE STEM DER N VTIE Het is aan iedereen bekend hoe de anti revolntionuireu of Cbristeiyk nationaleu altgd schermen met groote woorden zooals de openbare school wordt door de natie geduld niet gewetuckl verreweg het grootste deel der natie zon de ChristeUjke scholen bezoeken als de oonourrentie van den Staat niet op vele plaatsen de oprichting er van in den weg stond enz eui Kortom uaar t zeggen dier beeren leiders verfoeit se MATude openbare achool en heeft zij de Ckristelgke lief Men zou kunnen vragen hoe weten die heeren dat zoo Hebben ze da misschien bij een geheime stemming doen uitmaken Ze zullen dat toch zoo maar niet zeggen enkd qp eene veronderstelling afgaande t Zgn toch ellen zeer eerwaarde mannen Ja die vragen kan ik niet beaatwootden maar dit weet ik dat dt stem der natie door de heeren aanvoerders of door httune werktuigen KÜleiu m wtteiu ttrtaUeit wordt Over dien veronderstelden afkeer 4an de staatsschool spreek ik nu niet maar dat het betrekkelijk klein getal leerlingen der cbristelgke scholen toch op eene eerbiedwaardige minderheid zou wgzeu die onderwgs zpa vensohen dat kan ik ten stelligste tegenspreken Weet ge lezer die aan de woorden en klachten dier verdrukte ohriatelgk nationalen tot heden geloofdet hoe ze hunne scholen bevolken Door aedelgke geniepige middelen dwingen ze de mensohen er hunne kindereu heen te zenden Uit hetgeen ik te s Uage zie kau ik veilig besluiten tot hetgeen ze aidien doen op andere plaateen waar ie evenveel of nog meer maeht hebben In den jaargang 1871 van de Nitmn Bijirage komt van mg ik was toen nog geen redaetenr een ingezonden tukje voor Dwiugt ze om in te gaan waarin ik mededeelde hoe een weduwe mij onder tranen wu komen vertelbin dat ze hare kinderen hg mü van de school moeat nemen en naar de diaolmiesohóol zenden Het menseh Werd bedeèild en had geen keus Openlijk werd dat feit niet ontkend ma r ik intving van een der kerkelijke autoriteiten eèn brief om mij tot andere gedachten te braOgeu Br werd daarin beweerd dat me nooit iMaf op de menschen uitoefimde maar aUaec aen kealiamott drM$r bezipllk om W h nM ki dereji naar die snholen tf doen zenden Wel zeker men is niet zoo dwooa oa te Iteggen doen of geen bcdeelfng I maar wtk geefl ze zoo met een huif woord te verstanu dat heT daar wel toe komen kon Ik beantwoordde dien brief er werden uog meer epistels gewisseld maar in de bladen de discussie voort te zotten veikMi men niet Laugs andere wi$ en evenwel en door andera personen Toen we laatst in de Belgische bladen de geschiedenis lazen van een iugezetene van Dinant wien op zgu sterfbed de genade middelen der kerk onthouden werden zooUng hg uiet beloofde zgu zoontje van de leekeuschool af te nemen en by de geestelgken ter school te zenden toeu dacht ik zoo gaat het toch hier niet Maar t is hier uiet veel beter Ik sprak boven vun werktuigen welnu in den Haag wordt door rgke en aauzienigke dames nog ui wat aan de armen geduau Niets ia lofTelijker dan de voorbeelden zgu nuj uu al meer dan eens voorgekomeii en door de waarnemingen van anderen vermeerderd dat aan die wddaden den eiscb verbonden wordt de kinderen moeten van de openbare Sohool af ca eene cbristelgke school bezoeken ook al lijn de ouders over bet oudcrwys en de behandeling hunner kinderen op de openbare sdiool tevreden ook al betuigen se dat ten sterkste aan hunne weldoeneters Zulk weU doen noem ik an gewetensdwang iu tegenstellfaig van het gejammer der anti revolutionairen over df welU men hunne partg aandoet Toch is die dwang voor mgn betoog uu niet de hoofdzaak maar wel het feit dat het roemen der tegenstanders van onze schoolwet op hunne wolke van getuigen op de schare van hen die de kniëA voor Baal uog niet gebogen hebben dat zulk roeraeit een slag in het aangezicht der waarheid is J ScHirpxu l De ondergeteekenden even als de heer Schipper hoofdonderwgzers te s Graveiihage hebben in hunne betrekking dergelgke ondervinding opgedaan als hij G J POHTIES J SoaiUL W m VtHTM Men meldt uit Frederiksoord Onder de vele blgkcn van belangiteUing die der Maatschappg van Weldadigheid en hare bevolking geschonken en op hoogen prgs gesteld worden bekleedt ook de volks en kinder leesbibliotheek alhier een voorname plaats waarvoor iu 1S73 en 73 de grond gelegd wenl door twee iliuke gifieu in geld van Marine vrienden dezer maatsohuppij BeUn riJke boekgeschenken voor oud en jong i i schikt vonden bunnen weg uit verschillende oorden van ons vaderland naar de bier gevestigde bibliotheek maar ouk hunne lezers vooral in de lange winteravonden Verandering van spgs doet eten en nieuwe leutuur wakkert den leeslust aan Welkom was daarom de belangrgke en uitmuntende verzameling boeken voor de beide afdeelingen der leeeinricbtiog geschikt die het bestuur heden uit S mocht entvangsn van iemand die in den afgeloopen zomer de M v W bezocht en oot bare bibliotheek zag Dat zijn voorbeeld navolging vtndel In eene der zaten van ket Palete roor Volksvlijt t i sterdam is een aspkaltrlaer in bewerking waarop Vm een paar wel de efrste skatu rink ia de hoofdstad aapead lal worden De hoote read heeft itqiradt cedaan in eene Zaak betreffende de sociëteit de Ëenariigt tè Savesteia Het gold de vraag of een politieverordening gebiedende dut een herberg of audere locoliteit waarin gelagen worden gezet op een bepaald nur des avoo gesloten moet zgn ook toepasselgk is op sociëteiten gehouden wordende in dezelfde localen welke in d regel tot herberg of tapperij bestemd zgn De raad kei b ist dat met het oog op de feitelgke beslissing nt verband met de voorschriften der verordening het ott noodig was te onderzoeken of het beweren omtrent bet lidmaatschap der in deze zaak betrokken personen vii een bestaande sociëteit al dan niet gegrond was ondtl krachtens de stellige bepalingen der verordening ta p pergeu zoowel als alle winkels of plaatsen waar aan bel publiek drank verkocht wordt op een bepaald uur meeten gesloten en door de bisDekcra verlaten worden dat in dergelgke pbiatteu geen sociëteit mag gehonden wonlen Of zy wordt gclgkehjk doof de verbodsbepalingen der verordening beheerscbt die Uijkena de id maenheid barer uitdnikking op alle tapperijen en soqttgeiyke plaatsen toepasselijk blijfl