Goudsche Courant, woensdag 22 november 1876

Vri tfag 2i November N 19a GOÏÏDSCHE COURANT en AdverleDtieblad voor iouda en Omstreken X GOÜDA S November 187 Dinsdag 28 Nov a a zal er eene vergadering dar Debating elub plaats hebben waarin als spreker op lal treden da heer dr H Ussel de Schepper die ok tot den veiaarbeid m9eiep worden uitgebreid ADVERTENTlfiN Voorspoedig looMB Zoon D Hacie 19 Nov bevallen van een leven A DB JONG LUNEAU1876 Lc NEAU V Ouze lieve HENDRIK ANTOON werd ons dezen nacht op raim 4 jarigen leeftgdontd Ben GoHda H J W HüBEK 19 Nov 1876 A HoBEB ScHBAAGEN Op den 7en DECEMBER a s zal door de ONDEKOFFICIEREN der Infanterie in de Sociëteit Oi s Gskoigkk Zaal Kunstmin met welwillende medewerking van twee Dames teu tooueele worden gevoerd il £ eoe EPISODE uit de laatste drie dageu Hl ALBA S chrikbewiod De opbrengat dier voorstelling zal strekken ten bate van de behoeftigate gezinnen dezer Aangezien alles in het werk is gesteld om de opvoering van dit stuk zoo luisterrgk mogelijk te doen zjjn hopen zij door ruime opkomst van het publiek te worden gesteund De lijsten ter inteekeuiug circnleeren langs de liunen der Ingezetenen en liggen inallegroote Sociëteiten ter inzage Het Bestuijb LEMBLIOTaEEE Ondergeteekende brengt ter kennis zjjuer geeerde begunstigers dat hjj bedeu weder heeft untvaugen een nette Collectie NIEUWE WBHKEN van de laatste jaren diehj hel leesmianend publiek bijzonder kan AANBEVELEN Mt DaliEHElMEN van het HOk der Tailerien te Matlrid til W nen bij dag en nacht Berlün Loaoen enz enz H J J LEIJEN Gouwe hoek Turfmarkt iOijDA den 21 NOVEMBER 1876 Dieg enen welke geld krijgen van c J VERHOEK worden verzocht hem te achtervolgen C J VERHOEK ecokis m a s Uitgave C middelzware stukken voor Piano verschgnt in 12 maandeljjksche afleveringen Prfls per jaargang 3 20 INHOUD der Ie aflevering OESTEN Amors Grflsse HAU8CHÏLD Badelnst Polka 8PINDLER Leise ziebt durch mein GemQtb von Mendelssohn Voor slechts 80 ets in een geheel vierendeeliaars ontvangt men dus iedere maand eene aflevering van 16 compres gedrukte pagina s der lOeMt getochte salonmuziek Uitgave O gemakkelyke stukken voor Piano verschynt in 12 maandeiyksche afleveringen Pr s per jaargang 3 60 Voor slechts 90 ets in een geheel vierendeeliaars ontvangt men dus iedere maand eene afleveriiw van 16 compres gedrukte pagina s gemakkelgke ndoiistnkken Men kan voor een geheelen jaarf g iuteekene bj den Boekhandelaar A BrittkaMin te Gouda Gevraagd voor GOüDA en OMSTREKEM voor plaatsing van N B en BOSSCHE BIEREN tegen nader te bepalen provisie een SOLIEDE Adres franco onder letter B aan de Uitgever van dit Blad OPENBARE VERROOPING De Notaris F VAN DEN BERG retideerende te IMegersberff als vervangende wglen den Notaris ERNST BOERE te Bleüwiik zal op DONDERDAG 23 NOVEMBER 1876 bjj veiling en op DONDERDAG 30 NOVEMBER daaraanvolgende bjj afslag beide dagen des namiddags ten één ure in de Herl erg tte Vlreehtnche Êfom van W Elbebveld op den Lange Tiendeweg te Gouda in het openbaar veuen en verkoopan NUMERO 1 Eene BOUWMAÜJ 8 WONING bestaande in een WOONHUIS geteekend wiJk S No 6 met Stalling voor 14 Koeien eene Schuur met Koeien en Paardenstallingen Varkenshokken nog eene Schuar twee Hooibergen Boomgaard Tuin ERF Dükgrond en eene pariifl WKI HOOI en BOUWL N D alles staande en gelegen vóór en in den Polder Willens nabj de Stad en in de Gemeente Oouda strekkende van de halve buitendijksche djjksloot noordop tot den bovenkant vanden dijk voorts van den bovenkant aan de binueuzjjde des djjks mede nooidop tot de halve dwarssloot of Mejuffrouw J C H B van Zhll Echtgenoote van den Heer P H C vak den Buoei e belendende ten westen laatstgenoemde alsmede Mejatfrouw M van Dam Weduwe van den Heer H de Groot en den Heer Dibk Züudiu en ten oosten de perceelen numero s 2 en 3 Op den kadnstralen legger bekend in Sectie K numero s 086 tot en met 710 en 1200 te zamen groot 6 hectaren 4 area en 5 centiaren Aangeslagen iu de Grondbelastingover 1876 op 31 82 NUMERO 2 Eene partij WEI eo BOPWLAND alsmede D JKGROND gelegen als voren strekkende eendeels van den bovenkant aan de binuenzyde des dflks en anderdeels van de Commissie over deij Zandweg noordop voor een gedeelte tot gemelde Commissie en overigens tot de halve dwarsloot of perceel numero 3 belendende ten oosten de Commissie over den Zandweg en ten westen perceel numero 1 Op den kadastralen legger bekend in Sectie K nommers 674 675 676 677 679 681 tot en met 685 1206 en 1207 te zamen groot 2 hectaren 13 aren eu 3 centiaren In de Grondbelasting over 1876 aangeslagen op 7 46 NUMERO 3 Eene party HOOILANX mede gelegen in den Polder cWillens naby de stad en in de Gemeente Gouda strekkende van de halve dwarssloot of perceel numero 2 noordop tot den halven Zandweg belendende ten oosten de Commissie over den Zandweg en ten westen Mejuflrouw J C H B va Zijll Echtgenoote van den Beer P H C tan den Bbokke en perceel numero 1 Op den kadastralen legger bekend in Sectie K nommers 1202 1203 l204en 1205 tezamen groot 1 hectare 69 aren en 25 centiaren Over 1876 aangeslagen in de Grond nelasting op 6 47 Gemelde onroeraide Goedereu zgn voorts aangeslagen in de Polderlasten over 1875 op ƒ 4 per hectare in het Bflnlands Bunder geld over 1876 op f 1 50 ter hectare en in de D ks onderhoudskosten m xle over 1876 voor het geheel op J 11 25 Te aanvaarden de Landeryen Dykgronden Boomgaard en Tnin op den 25sten December 1876 en de Bouwmanswoning verdere betimmeringen en Erf op den Isten Mei 1877 Betaaldag der kooppenningen 25 Jan 1877 Inmiddeb nadere informatiën te bekomen ten Kantore van genoemden No tari a G9ttda Druk v n A Brinkman minuJDivijiiü iJ By P VERSTEEG op West Raaven te wordt gevraagd als zoodanig een flink £ SOON GeAuuden tegen genot van een vró huisje en een stuk bouwgrond Onge miodmv kost en inwoning Beiden salaris naar bekwaamheid Ook een WERKMAN eenige jaren bj een boomkweeker werkiaam geweest kan in aanmerking komen Bri ven franco onder overlegging van getnigschriftea piiimiiAffiiii HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Poriraits Portraits Cartes Portraits Albumi Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés Prijs per Flacon i 1 Wie zjjn HAAR een mooie natunrlgke blond brnin of zwarte kleur wensch te geven gebruike van dit Water Er wordt voor inee staan Niet goed geld terug Verbrugbaarbjj J LOUIS WEI I EH Oosthaven Coifleui Openbare Verkoopiiigfen te GOÜDA op MAANDAG 27 NOVEMBER 1870 d i voormiddag ten 10 ure op en in de nabjjkcil van de Buitenplaats € Actiehoven aan i Rotterdamschen dgk aldaar van 41 iepen en Wilgenboomen 10 perceelen Elzen Bssea Enoot wilgenbak hout Betaaldag 1 Augu ta 1877 En op D1NGSI AG 28 NOVEMBER 1878 des voormiddags ten 9 ure vóór en in iut Lokaal van Verkoopingen Wgk K N 237 iW de Peperstraat aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD BBDDBNm BEDDENGOED eenig Gewerkt GOUD tt ZILVER enz Eenige platen LÜIKSCH GEEL KOPER 8 TOMBAGKOPER en KOPERSLAGEBSGEREEDSCHAPPEN Eene groote partfl BORSTELWERK en MATTEN £ n voorts eene par 1 m i beitaande in Lyonsche zwarte Zgd zwarte Thibet Ribs Luster Merinos gekeperd Laken Flanellen Bevers Baai Dekens Lakens Water proef Esquimo Ratiné Linnen enTafelgoederen Shirting Zakdoeken Bukskin Doeken Bokka enz Daags te voren des voormiddags van 9 W 12 en des namiddags van 2 tat 4 ure te zied Nadere in iohtingen zyn te bekomen ten kan tore van den Notaris W J FORT 011 DROOQLEEVBR te Gouda Ürbanus Pilleli bereid volgens het aloude en echte recept flft de Wed KEONEN ZOON Chemisten 3 fVaarschuwing Deze URBANÜS PILLElï zün door ons fc doosjes 87 Cent en in dubbele doozen ¥ GOUDA alleen en uitsluitend verkragbaar gfr steU bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wy waarschuwen voor het gebruik Tl namaaksels welke men tracht in omkiop ie brengen 1876 BUITENLAND Bulteiilündscli Uverzlcht De miirkiM mn Salisbury Erègelaiid verteffcnwoordijjer op de conferentie ia op rei naar Kouatuutinopel Hg i te Parija geweeat ia thana te Berlijn ea gaat daarna naar Weenen em te trachten orereenateii niittg te brengen tnascheu de mogendheden loodat hy eerst in den loop der volgende weelc de plaats tgner bestemming kan bereiken Meer en meer komt men tot de overtniging dat de eenige kana op dunrzamen vrede bestaat in het veatigen van het beetimr van Torkije op hechte grondslagen De eenige bevredigende oplossing zegt Dailf Netn bratoat in het ontnemen van de macht over de Balkangewesten aan de Turk che regcering Uerkwsardig is de toon van de Timet in een hoofdartikel over den toestand Meer en meer is men beginnen te begrijpen zegt de Tintet dat de 04 lenche quaestie moet opgelost worden door diploniniieke samenwerking van Ekgeland met Rnsland eu niet door hun bestrijding ♦ an elkander met d vnpeoen Hoe dikwijls hebbeu wy neds op het punt gestaan een oorlog te beginnen zoo onnoodig dat w nn bet teer moeilqk vinden zelfc de redenen te b rijpen waarom men er voor vreesde Tnrksoh wanbestuur is de ooriaak der tdkena wedeikeereude moeielijkhedeii in het Oosten en zoo y na de tegenwoordige crisis willen ontkomen en ona best willen doen da heduiliug er van te voorkomen dan moeten wij al onzen invloed bezigen om een goede regeering pt veatigen op een v e r m i ui ii iii llgu kaain lA M eu sohijnt vrij algemeen ala leker aan te neneo dat luo Buslaud de Pruth overtrekt Engeland Konstantiunpel b r etten zal De vmag is nu gelyk de oorrespondeut van de Tma Ie Pera seint of de bezetting van de Tnrksche hoofdstad geschieden zal met goedkeuring en medewerking van KusUud en de andere staten of niet Dat Engeland ala onvoorwaardelijke bondgenoot van Turkije Konstontinopel bezetten zou wordt niet geloofd Mien weet hoe een groot en machtig deel van het Eiigelaehe volk zulk een tusseheukomst met alle kradit zou beatrjjden Doeh ongeli kig zien de Tirken dit niet in Eenatemmig verklaren alle correspondenten dat de oorlogzuobtige bombast van DisraeliBeaconsfield groote winding veroorzaakt heeft in Turkse en de Turken versterkt heeft in de overtuiging dat Engeland hen beschermen en helpen zal De Turken zijn in zulk een staat van opwinding dat ze niet veel inwilligingen van bon regeeriug aan de Sassen dulden znllen en de wqie waarop Rumeniè en Griekenland zich wapenen brengt hen dan ook in de overtuiging dat van alle zgden han vijanden op hen zullen aanvallen Aan de Vattji A eiM wordt getelegrapheerd dat Bnneiiie 60 000 man bijeenbrengt om in geval vau oorlog de Russen te belpen en uit Griekenbind komen ook oorlonuflhtige berichten De troonrede waarmee het Italiaansohe parlement ia geopend is minder rijk aan beloften dan werd verwacht toch is zij beUngrijk deels om de toezegging van een aanstaande opheffing van den gedwongen koers van het papieren geld deels om de aankondiging van een nienwe kieswet die in de eerste plaats het aantal kiezers zal uitbreiden de antiolerioale tint van het tegenwoordige Ministerie blijkt uit de verklaring dat de vrijheden aan de Kerk verleend afbreuk mogen doen noéh aan de emeeue vrijheden noch aan de rechten der nationale souvereiiiiteit deze groote woorden worden echter niet nader ontwikkeld In de Belgische Kamer is men nog thans aan het beapreklen van de cleriosle pressie bij de laatste verkiezingen BINNENLAND Y vM over SUdtremiging zal medededen terwijl door hem tal verdedigd worden de volgende stelling Voor steden van kleinen omvang en met geringe geldmiddelen is uit een oeeonomisch oogpunt het tonnenstelsel het meest doelmiitige middel tot afvoer van faecale stoifen De aansloaSae werkieziog voor de Kamer van Koophandel of wellicht beter gezegd de dezer dagen gehouden veigadering der Ooudtche Kiemremiging naar aanUidiog dier verUsing bijeengeroepen heeft verscheidene pennen ia beweging gebracht Wij ontvingen anderaoheidene stakken met verzoek die in ons blad te plaatsen zoowel vóór als tegen de openbaarheid der Kamerxittiugen gericht Wij moeten er ons toe bepalen twee stukken te plaatsen van tegenovergestelde strekking De schrijvers der overige stukken zullen on ten goed houden dat wjj niet ulU ploateni moor we moesten met t oog op de mimte eea keiu doen Bisterenmorgen zijn o voor het kantongereekt alhier behandeld de xokea contra Arie Suellemau ea Simon van Kijk beide pijpenfabriekantes alhier aangeklaagd de eerstgeu mn op den 17den October II een jongen en laatstgeo van op den 2In October U drie juugens beneden del ondcrdom van 12 jaren op huitne fabrieken te hebben laten werken De ambtenaar van het openbaar ministerie heeft voor eeratgen een boeta van S eo voor biatstgen drie boeten ieder van ƒ U gcêisoht De uitspraak is bepaald op Woensdag a t In lie zitting der Rotterdomache Arr Reebtbank vau Dinsdag stonden o jf te recht J R eo W 8 sjoHiMn voaeade te O idlea d IJssel besch voo moedw mish Eisoh voor de Ie bekl 3 welen gev rent en f boete of 1 dag gé eeut en voor de 2e bekl 7 da ifn gev cenz H A D wonende te Gondn b sch van rebellie Kisch vrijspraak Z K H prins Alexander ia beooemd tot vicepresident van de oommisaie voor de NjjveifaeidsTeutoonstelling in het volgeode jaar te Amataidam te houden Naar men verneemt is het wetsontwerp tot regeling van het lager onderwijs weinige dagen geleden door den raad van State aan de regeering toegezonden Met den In Januari a s zullen de nienwe ielêgranuegelt verkrij gbaar worden gesteld Staten Generaal TwKni Kamke Zitting van 92 November In deze ritting i een aanvang gemaakt met de beraadslaging over de weta ontwerpen betreflfende de regeling van het muntwezen De heeren de Bmyn Kops en Mees hebben tich voorstanders verkUard van den enkelen gouden ntandaard en zouden niet dan noode met het ontwerp meegaan de laatste mits daaraan een tijdelqk karakter werd toegekend De heer Grutama heeft behoud van den tegenwoordigen toestand verdedigd Heden voortzetting Daarna heeft dr Kamer haar tweemaandelijktche afdeelingen aamengesteld De heer Jonokbloet heeft verlof gevraagd en verkregen om den Minister van Financiën te interpelleeren over de kontooruren van den Rijksontvauger te Winschoten waarvan de regeling bezwarend is voor den handel De Minister heeft zich bereid verklaard heden te antwoorden Men schryft ons Bit Woddinxveen Dinsdagavond bad de eerate volkavoordracht plaats vanwege de afdeeling Folktotultnoyi Voor een 200 personen uit den arbeidenden en burgerstand trad op al spreker de heer Brandes boofdonderwijier aan de school voor gew en m u 1 o alhier d e zijn gehoor Vooral wees op de noodzakelijkheid van getrouw schoolbezoek tot den leeftijd van 12 jaar terwjjl hij het schoolverzuim schetste als een kanker der maatschappij en het betreurde dat daartegen nog geen afdoende middelen werden aangewend door den Staat In de eente plaata zou de wet op den fabrieksarbeid Na de pauze werden nog bijdragen geleverd door de hh C C Begt C SUngcr W Groot en den spreker Te Boskoop had Zondag avond een door dol Kerkeraad der Ned Herv gemeente opgeroepen bgeeokoinst van gemeenteleden pkata wa rin beslaten werd een adres te richten tot de Synode tegen het verplichtend stellen der bevettigiugsrragen om ecu bnitengewone vergadering der Synode bijeett te roepeo In de Zitting der Proviociale Staten van ZnidHoUaAdt van Dinsdag jl kwamen o a de navolgende onder werpen in behandeling Voorstel van Qrdep Staten en van de CommMie ai hoc tot afwgriug van het verzoek van het Bot nr der Maatschappij voor nieuwe geoctrooieerde gaabereiding Ic Gouds om vergoeding van aehade san de gasleiding hij de nieuwe draaibrag aan bet tabot te Qoudo De heer van Bergen IJzeudooru bcstrj t dit voorstd eo hondt evenals in de zomervergadrriog vol dot er in billijkheid reden tot sebaderergaediog bestaat Hij wordt daarin ondersteund door deo heer Uerrewqn doeh het voontel wordt verdedigd door de beeren Goekoop en P L F Blussé die van oordeel zgn dat in ueze geen recht zelfs geen gronden vso bUlükheid bestaan om schadevergoeding toe te kenoen Uet besluit de zomervergadering was aiet dat er adude zou wsrdeo vegoed maar wel dat er een oodsnodc zoo wordeo iogesteld Dit heeft pUatt gtkêi sa er zgo geeo termen tor aehodevcigoediog gevoodeo De heer ran Bergen Uzendoorn rejdlteeert ca aoMtateert dat de schade werkelijk door de Proviocie is toegebracht en mocht al naar strikt recht vergoe ig niet kuuueu gegeven worden daa zeer zeker kooiea Uer g ro m ie n van billqkbeid iu aanmerking Waartoe anders eeu ondersoék in de vorige vergadering bevolen als men het vooraf eens Waa dat in geen gevul schadevergoeding verschuldigd was Ten slotte wordt het afwijzend voorstel van Ged Staten waarmede de Commissie f ieh heeft vereeoigd aangenomen met 62 tegrn 18 stemnien Voorstel van Gedep Staten om aau de heeren mr F van Hall te Utrecht en Moutijn te Gouda een subsidie van 100 000 te vcrieenen tan behoeve van de droogmaking van plusSen onder Reeuwijk mits door het Rgk gelijke subsidie wordt toegestaan De Commissie stelt voor conform te besluiten Uierbij behoort oog een adns vau de gemeente Beeuwqk tot ondetsteDoiog van dit voorstel De heer van Weel van Rotterdam herinnert dat in de tomervergadering met bijna eenparige stemmen is besloten niet 100 000 maar 67 000 subsidie te verieeneu en wel omdat de provincie niet dezelfde voordeden geniet als bet rijk en dus ook niet hetzelfde subsidie zou mueteu toekennen Hij ziet geen redeo tot afwyking van dat besluit omdat de minister niet meer wil toestaan eu ook niet meer met het oog op de geraamde kasten voor dat werk De heer ran der Breggen toont aan dat de oommissie biyft bij haar beginsel dat het rijk een grooter subsidie maest geven maar nn de minister weigert dient de provincie wel meer te geven wil de zaak tot stand komen In meerdere zaken werden door provincie en rijk ieder voor de hdft bijgednigeo De heer van Weel blyft r bij Ofu dergelijke industrieondernemingen niet al te ved te subtidieeren De concessie aanvragers maken die plataen niet droog ten genoege der Provincie maar iu hun eigen belang Nu heeft de Provincie wel indirect belang bij die droogmaking maar niet iu die mate om een subsidie van ƒ 100 000 te reehlvaardigeo voor eene droograakeri van 800 bunder De heer De la Basseoour Caon meent met het oog op den aard van ons Land eo onte Provincie dat het de plicht en de roeping der provincie is om elke gelegenheid tpt landaanwinning en droogmakerijen met beide handen aan te grijpen waardoor de welvaart iu rerschillude deden onzer prorincie tal worden bevorderd Rij acht een bijdrage van 260 per beotare niet overdreven groot en wijst er op dat andere droogmakerijen ved meer subtidie hebben genoten Gedep taten zjjn overtnigd dat als de zaak uu niet worjlindemomen er oieu vau komsa tol De heer wn Wed de droogmaking gdUkstc