Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1876

voor dal M benbrfdiglr hoeivcT lerl en ter dood Lrüorileeld is re v orden en dat een levende de piTsuja Ticiis papieren Dt gicter had weten machtigte worden al overleden is iugescUrwen iu de registersvan den burgrrli u stand verleden mogen wij de èiaöien van miskeuneu Wij zyn aan ons zelvei nageslacht ook iets verplicht De staat kunslenarea uirt iu een dwangbuis te knellen zooal faij den bou vaa het j erdüpKwfc centraiil st iiion scli ja te willen doeii t éou 4i hoogst bckrouiiieii opvatting der vrifc kiWst npi azc tijd bihoOn een mildere leer te MBdigmi pe lieer Kalï richt daarom tot ieder die opèiA arbei itaf heeft en het wel laet dt vrije kunst uiecn het dringend verzoek oin mat hem huu stem te verhetfeu tegen middeleeuwBohe Tofmeu waar het betreft dé bouwkunst ei de maaier wawop in den laatsten tijd op kunstgebied gehandeld is Niet het gebeiuizianig half duister der middeleeuwsche kerken het tolie levenwekkende licht eu den blijden dog der ouaflunjtcljjke kuuati lad vertehuhïtd naa aan ieder flink man die eeue Ut uuiiag luettegenstaande Lij bi aokt b en bij i i1 Je Ueratemmïug werd de aiuiere c nididaat gfttozen met een raeetderheid vuu 1 sj ein terwijl buu candidaat wederom herhaaldelijk per advertditic gezegd bad nirt in aauiuerkiug te wilUn komen Eu thaiis staat weder een ve ikiezing voor de deur Het kou goed üa ineen byÉMiMBHMeri ni8 der kaïner verkieongen in h H HpHp pu De kiesvereeaigiug sti lde veder canipïXs vMr openbaarheicl gotcmd de anonieme adi fteiitic zdl wel uielt uulilijven zekt r wel zal tü als van ouds de aftredendb candidaten aanbevelen die tegen openbaarhei4 zijd Dus 4 aan lie eene zijde 4 aan de uuder Wie te kiezLu Is het nog twijfelachtig Iinmei neen Dat de leden der kamer van koOphanbaudpl zelf de zittingen dier kauier geheim wilteu houden t ia af te keurea maar z kunuen er een reden voor hebben maar hoe zou lut mogtlijk zijn dat kiezer voor eeti cvllege zelf uUepraah deden wij tep utin niet ie Keten wat er in dat college txmrvalt If ij verkiezen een t eheime vergadering onzer vertegenwoordigen hoven een openbarel Iets dergelijks is ondenkbaar bij kiezers die weten wat t is te stemmen o n een bfcgiusel en niet ten giv rieve vau personen en dus mag men verwachten dat de vier caudidateu der openbaarheid gekozen worden Uoch dlftl moeten ook allea als ééu luan opkomen die dat beginsel liefhebben dat beginsel van openbaarheid Zelfs dan als een of meer der c mdidaten der Gitndnthe iiexvereenigingah personen uiet uwe sympathie wegdragen dan nog moet gij stemmen op hen als vootstaaders van het beginsel waarmede ook gq sympathlsi ert Bij e stembus op Dinsdag a s geldt slechts SÉ a vrkitg heerseht slechts ééu quaestle vóór of tegen de openb iarheid Daarom ieder die wil weten wat er gebeurt in een eoUege waar gehandeld wordt over Ooudsehe belangen rn dat geschiedt ter with van den roudscheu burger die moet de candidaten der Goudsche klesvereeuiging steunen Wie het zijn t Doet er niets toe zij worden alleen gikozeU ais m neu die zullen medewerken om de opeubaarheid der vergaderingen ons te beaorgtn en als zoodanig verdienen zij outea steun en onze stein lEMlSn DIE GEEN LID 18 DEI Oetidteie eUiH niglUf itaal behooiTde Door den gemecateroad te Kailenbai is het Waluit genomen om te dier stede het touueaslelsel iu te voeren tot verwjdcring der fiieealiSn De landbouwers in Drentha hebben veel last van vossen Er worden op verschillende plaatsen parfojsüe jachten gehouden om ze tauehtig te worden Men meldt dat het aan zekeren MSuier te Bordeaux srelukt is een luohtbaliou met roer te vervaardigeu wa irdoor de ballon na de opstijging iu cea bepaalde richting gestuurd kan wordeu Men meldt uit Xleppel dd 20 Nov Het slachtvee incest uit de kleistrekeu vaa rritslaiid eu Groningen aangevoerd geldt nog steeds hoo e prijzen De beste vette koeien worden tegen 300 opgekocht eu in mass a naar de Hollaudsche slugerijeu verzanden Ook vette schapen passeerden alhier iu meuigte per spoor Wiuironder van 50 jer stuk Over t geheel is het vette vee dezeu heit t uitmuuteud van qualiteit de slagers doen over t algemeen goede zaken daar de prijzen althans hier ter stede nog vrij gelijk staan met andere jaren toen de vette raudereu enz nog meer golden Voojrts wordt nog gemeld dat het zachte weder der laatste dagen gunstig werkt op deu stand der late tuinen veldproduolen Op vele pbiatseu loopeu de melkkoeien nog iu de groene eu grazige weide de inelkerij en het botergemaak is dan ook voor dezen tijd van t jaar nog vrij guuKliR getuige de lagere boterprijzen op deze ea de omliggende boterinarkten dat oor sommige veestallen wel 25 a 30 per week verschilt met de pryzen vau uen maand geleden Onlliugs stierf iu Wiesbadan een gepeusioueerdkolonel die iu 1813 als luiteuadt iu den oorlog egen Frankrijk aan de scheen gewond werd Hij beweerde altijd nog een kogel in zijn been te hebben Op zijn verlangen werd na ziju dood het been onderzocht eu werkelijk vuiui men tussqheu kuit eu scheenbeen een geweerkogel die daar dus 63 jaar lang wasblijven zitten Te Zwolle werd Woensdag U door een vreemdeling iu een winkel een doo lucifers van 3 cent gekocht waarvoor iu betaling gegeven werd eea rijksdaalder Den volgenden morgen werd die rijksda dder uitbeLiald op het kantoor vau de hh van Deventer Zonen en daar werd outdekt dat het stuk oogenschijnlijk valsch althans ligter dan anderen was De policie hiervan ingelicht stelde terstond middelen iu het werk om bedoelden vreemdeling op te sporen Berst Zaterdag morgen ontdekte zij dat hij met een rijtuig naar Kampen was Tcrtrokken hoewel hij daar nagenoeg even spoedig per spoor bad kunnen zijn Toen de inspecteur vau policie vergezeld van een pulicie ageut te Kampen kwamen bleek dat men daar ook reeds tot de ontdekking waa gekomen dat er rijksdaalders van dezelfde soort waren uitgegeven en toen do justitie van Zwolle te Kampen kwam had de policie aldaar den man gevonden en op haar bureau genoodigd om inlichtingen te geven Hij was genaamd Berend Haiisema Enuema oud 30 jaar vromer upothekers bedieiide thans directeur der vee verzekeringinaatschappij Hollaudia Uit zijn mededeelingen en de iu zijne woning gevonden prueparnteu moet gebleken zijn dat hij door een chemische bewerking de rijksdaalders die hij iu ziju handen kon krijgen liet uitbijten eu zoo uil ieder stuk voor een waarde van ruim 30 cent aan zilver wist te verkrijgen Hij is voorloopig aaugehoudeu eu uaar het huis van verzekering te Zwolle overgebracht Zio Ct INOEZONDElf In buateu UitSehl wentg Klarhelt Viel Irrtkuul uad eiu Kuakuhita M alirkeit So wird der beitc Traük gebraut Der alie Welt orqmckt und auferbaut k Was tot deze regelen van bet Vorspiel Wn Gülhe s üaiut geuaderd toen uw biatste nummer waarde Uedacteur mij ter baud k amenuiij bekeud maakte met de bespreking vau de caudidateu voor de Kamer vau Koophandel alhier Ik voud verband tusschen dat debat en de geciteerde regeleu en plaatste ze daarom als motto boven deze bescliouivipg De Goudtcbe Rinwrteniguig heeft zich indenbmtueu tiJd op een eigenaardig stitiidpuut gepüiatst Sedert de reputatie vau deu verslaggever der Uaaduittiugen zich vestigde heeft ziji zich beijverd vau zijne hand verskgen barer ledenvergaderingen het lieht t doen zien £ r ontstond plotseliug een buiteugewoue behoefte aau openbaarhei iu den boezem diefvergaderiiig Het genot de se voir luipriiné sebeeu onuitputtelijk Ëeu rijke bron van zelfgeuoegxaamheid opende aich voor de leden en schromelijk is de overdrevenbaid waarmede zij het goede heeft willen betriushlea Er is vau de tijde dier vereeniging eea tekire oeusuur ontstaan op de colleges die de gemeeutebelangeu te oevordèren hebbth een presaie die naar myn iuuigc overtuiging hoofdzakelijk voortspruit uit een goedaardig trap de zèlc eu die echter alcshls gemelijkheid opwekt bij hen die geïnterpelleerd worden over dergelijke bugatdleu Want men boude t mij teu gKde de al of niet openbaarheid der zittingen vn de cKamer vau Koophaude i iu mijn oog eeii minieme kwestie Wat ia de hoofdvereisohte voor een lid dier KamprP Dat hy ecu scherpzinnig handekar zij bekeud met de cominerciéeb hoofdbrouneu zijner gemeente Dat hij bekeud zij met velerlei statistische gegevens waa uit de handelsgeest zyner stad of provincie tegenover andere coucurreereude gemeeuteu blgkt dat hü een open oog bebbe voor de situatie zijner plaats iu verband met t vervoer te water ca te land dat hü door zijn uuik of positie iu de gelegenheid zij yta gedachten te wisselen met andpre flinke handdflui ol een blik te slaan op de beweging van t kapitaal of den ondernemingsgeest van andere volken Neen zegt ons het bestuur der OoudieAt kietvtnenifing wij stellen als eerste vereischte dat de candidutcn voor de Kamer van Koophandel voorstanders ziju vau t openbaar houden der vergaderingen Eu t gausche debat van de leden dier vereeniging draait op de spii opeubaarheid Bijna geen eakel lid behalve de hh i Jonker en vku Minden beweegt zich op honger terrein soheriug en inslag is die leuze en als afdoeuer klinkt ten slotte uit den mond van ieder lid die ecu candidaat aanbeveelt kiest hem gerust want hij is een beslist voorstander van openbaarheid l In plaats dat de bufgerij door de Qouitche l ia vereeniging op edele beginselen gewezen wordt in stede van de publieke opi iie door de kracht van bezadigde taal en overwegende argumenten op hopgcr standpunt te plaatsen iu plaats van ernstig te overwegen welke onderwerpen ver ieneu iu t openbaar besproken te wordeu en in boeverre t besprokene der vergadering van nut kan zijn verliest de Qouitche Kieieereenifiag haar invloed door den overmoed wjiarUede over allerlei jtaken e corporaties door all lei personen wordt geoordeeld en den baubiiksem uitgesproken Dat gaat te verl Kundige er vertrouwbare en geschikte personen uit een college te willen yre en omdat zy uiet noodig oordeelën aau hunne besprekiugeu opcnlyarheid te geven ia even groote onvetdraagzoaniDeid als het verdoemen van eeii braaf godvruchtig meusch op grond dat bij niet gelooft aau het leerstuk der predestinatie Ik betreur Ij et zeer dat de Gouduie Kieivereenij ing die in sommige harer sprcliers yverige en eerlijke inannen telt zich uiet weet te behewsohen Ik herinner mij den heer Messettiakér eens U btitben booten beivetea dat een geqieente groote dukbaai De heer Uartin Kalff trekt iu het Zoi dag blad e k N V d l te velde tegen de richting waarin de commissie van Kijksadviseurs voor de monumenten van kunst en geschiedenis zich beweegt Indien het den hr Victor de Stuers gegeven blijft ziju invloed ten gunste der middeleeuwen aau te wenden indieu de heer Alberdingk Thijm als hoogleeraar aau de aoademje vanabceldende kunsten ontvankelijke harten vindt om er Je liefde voor de mystiek in Ge planten indien de heer Cuypers zijne ontwerpen even gunstig blijft zien ontvangen en zijne leerlingen met het toezicht op de landsgebouwen ziet belasten zal mrn in de toekomst wellicht vau een architecture clericale gaan spreken gelijk een Frassch schrijver die onze prachtige stadhuizen bewonderde onze avbitectiuv municipale prijst Te eer zalmen dit doen daar eei van staatswege voorgestane richting die den bofwmeester toV een hnsrliug verlaagt doodeud is voor de kanat daar zij de scheppingskracht verlamt De zestiende eenwsche bouwstijt heeft zich ontwikkeld nit den toen heerschenden geest hy is gevestigd op tpestanden die thans tot de geadbiedenia behoona 0it ovefdnven eerbied tooc om lin rfef die Am luidiilns meeut dat 250 subsidie pi r n iii U r vu t en is om de uitvo riu v iu het werk iïij stelt uu tc uuüvir lut wjorstil 11 siateu eu At watiiiissie iur dt autiiiilio e bijj il i o i OOU met c il itiiii der oouilitb dat hft riyi lu g eii eu subsidie van 11 3 000 Dl httr iUi Ier Breggeu i pticeert dat ia be iiisel dixiiyigMÉr bralqlsu w dat Uu proviaeie fi7 09U wm geven mits het rijk ƒ 133 000 sou bijdrageu Hij uieeut ddt dit us wit zeggi u diil de coacussiuuaris ud firbbeu 200 PU0 al dat subsidie verleend wordt ouvi rscinllig koe wtteld luohen rijk ea provincie duu z d ili hoelae ép 8 0 kameu Ue voor d u Aleiaader pulder bedroegen S 7 per hectare u i aftrek van het subsidie eu hebben geeu groot voordeel opgeleverd AVauiieer slechts 87 OUU door het rjjk CU gelijk bedrag door de provincie wordt toegekend dan loa er een Tcrlies van 70 pe bunder out aau Het araendemeut van den heer van Weel wordt daarop verwotpen met 46 tegen 2I bleainiea eu de ueltt8ie van liet rapport aangeaoaiea Voorstel tot wgzigiug van t bijzonder reglement voor de poldw Kraliugeu gemeente Kraliugeu Aau geuomen fi IdtB voor den polder Bloemcndaal gemeenten l WadiUuxreen en Gouda Aangruomen Idem voor den Zoeterineerscbeu of nieuw droog E imaakteu polder geineeute Zoeterineer Met eeue etuc nyzigiug der Jomniissie Aangenomen Be vergadering is djtarua gesloten De Staattcrmnnit bevat het kon besluit va f M Oct wttnrbij ten behoeve van den spoorweg van Leiden naar Woerdeu ten algeiueenen nutte ter uitvoering Tau de concessie aan de heeren J P de Bordes te sOraveiihage en rar L A 1 W baron Sloet te Leiden verleend ten name van de spoorwegmaatsehappij Xeidisi Woerden worden onteigend ren aantal eigen Aiïtimen in de gemeenten Oegstgeest Zoeterwoude Hafrswoflde AJfen Zwammerdam Bodegraven Bariprotttswaarder Waarder en Woerden vermeld op een ttaat by dat besluit gevoegd XKiiiUet ctutraal oomit van deu Ned wccrbaarheids 1 b iitl heift lich tot Z M den koning gewend wet eit adr s naar aanleiding van deu tocstaud waarin 4e NcderlaudMhe strydknichten verkeeren Na dien toestand te hebben luigegaau wcusckt het aamit Vja denkbeelden aan Z M te mogen nededeeleu Algemeene dienstplieht xal meent het comiii de ciuduplussiag moeteu sgu maar de t jd iS er nog uiet oor gekomen plotseling verlaten van het stelsel lat bnrgerreeht verkreeg ware gevaarlijk Daarom weiischt het comité dan ook geleidelijke bgua optaerkbare overgangen en geeft daartoe de volgende grondalugeu aan lo behoud vau dt tuilitie Jmet aanwgaug van het jaarl jkscb contiugeut door loting 2a aCgeliafing van het reoht van plaatsvervanging i en uummerverwiaaeling voor de door het lot to de dienst by de militie aangewezenen 3o onmiddellijke ial viog van eik weerbaar man uiet tot dienst by lie müilie eroepen in de op ieuw georganiseerde MknUeqi 4o diensttijd van 20 iO jaar deels actief deels in reserve 6 indeeling van de bij de militie gediend hebbenden na expiratie van dienstt jd bü de schutterij als reserve 6a algemecue dienstoefening van staatswege op de scholen 7o verkorte diensttijd en andere voordeeleu b v keuze van wapen en garnizoen tue te kennen bij de militie aan vry villif er9 eu aan miliciens die tooneu bij een examen vwr huu inlijving af te leggen voldoeudc in den mpeuhandel te zijn geoefend 8o invoering van keuroompaguien bü de schnttery samengesteld uit vrij illigcn en vau aanspraak op rang én graad voor hen die voorzien van een bewijs afgegeven door een v ataatswege erkeude weerbaarheidsvere nigiug bij een jaarl iu elke provincie te houden praktisch exameq aan vaa regeeriugswege gestelde eischca van bruikbaarheid en gcoefendheid zullen blijken te valdoen Gelijke adressen zijn verzonden door de Vereeniging van offiuieren der schutterij en door de Vereeuigiug hWo officieren der scherpschutters corpsen Naat vij vernemen is Maandag jongsti weder eenDuitse ijiaartuig met afval van aniliuekleurstoffente Vlisaiifgen gepasseterd om die vergiftigde If taadizheid nabij onze kusteu iu zee uit te werpen Ditmaal waren de Nederlandsehe autoriteiten als wügoed zijn ingelicht niet met de komst van dit ge aarl ke tohip bekend gemaakt Muld Ct Door het hof van assises in Brabant werd onlangs een 20jarig jongmensch tekere Degieter laatst gewoond hebbende te Ukkel bij verstdt ter dood veroordaeld wegeni moord op i n bemixtde B moordaoaat had na het plegen van lijne misdaad ader een valaoben naam voor Al chin dien genomen Daar overleed bij en dus kwam zijne geboorte acte opgemaakt onder deu valsoheit naam in België terug na doet ilok k t tondeili ge geval jwnbare betrekking aanvaardde Jiü lal t mij wel ten de houden a a ik eg niets van die d ïakbaarheid ti bibbca kuaueu terug vinden iu Ie gevoerde dfbatlcn Gelooft uien waarlijk dat de etrbiedw iardige vtteiauui ia bet college tan ie f dinei van Koo hh d zoo stoelvast of salMrüoaig0ir zijn dat zij f ii vueen zulku durven ttitCkcu aar een Kie avereeuigiug huu telken weer ftdïëigt met deu banvloek iudieu zij uiet alle leerstukken uaarstiglijk aannemen eu betrachten öelooft men niet dat de burgerij prijs zal blijven stellen op t behoud vau de rechte mannen op de eh ptliata wa t een Kiesvereeuigiug sleohls oiu eeii uielsirfdoeude reden hea ieroordeelt Imiii 4 wat betedutnl dan luuh die publiciteit hunner zittingen Zullen de zittiugbcbbcude leden aojdoor beter gaan oppassen t Zijn toeh geen p schooljongens die een seho ueeiter ri odig hebben Zitten zij nu te partouten of t amousjasseu tijdeus do vetgaderiugen Of eouspireereu zij in t geniep Itgen het webuju der stad Dat unophottdelyk geroep om publiciteit doet het tgalo vreezen te meer daar een luitenant kolonel em eu kapitein dtl dienMoatde sehuiurü mede iu datcollege zitting hebben J t t Wordt inij wel eens angstig tè ul d en tli gewaarwording die men krijgt wanneer in een volgepropte komcdiezaul eeu gemompel vau braad ont laat is niet ongelijk uau iniju oubestemde vrees Meu 01 door d t misbaar misleid meeneu dot Uc inwonera bizouder belangktellend waren iu de opeubare zittingen barer imtoritiiten Eu wat is t geval Dat ijna aooiï eerf zitting van dei t metttleraad door eeu bebiugstellcude wordt of werd iezoebt bebidve wiiuueer er kabaultjes op touw gezet ziju kwestie Wvnaink Dat het verslag van de verg J ingen van dat collegle zonder de tijdige hnlp van Jeak kele vermogendeu te ilivt urn ge gaan zijn grooleadeeli de heer llessemaker is t lu du geval met mij eeusj duor de weinige deelueiuing vau t publiek Ik eiudig heer redacteur as mij t beeld van denGeraii iuecliea dichter uiet te tiuiieu geschoten danïuu ik grdiAioeBl hebban t hen f ree motto s t luil lü abjut uolhiug oT iZf Bfmin eenglas water g j m i ÖEE Li T uiiKi iE TtNKi B iM a DE VEUKIEZING VOOll DE KAJlEtt VAN J QOFJUMDEL De tostatMlighedeu waaronder de aanstaande verkitziug voor de kamer au koophandel plaats beeft ijn iekewl De Ooudscbe kiüiiet vetgadarde gedu teude ai deH tijd vaü haar bestaan in tg eiai van hare haudeliugcu werd zoo goed als niets bekend en op tot haar gerichte verzoeken om voortaan openbare Bttiugen te hoadeil autivoordde zij weigerend Waa er een verkiezing bij gewone aftreding of bij buitmgeafone vacature dan verscheen een paar dagen vóór de verkiezing een origeteekeude advertentie iu de èonrant araarin de aftredende leden op nieuw werden aanbevolen of zoo die uiet langer iu aanmerking wilden of konden komen een nieuw persoon De verkiezing volgde dan eu steeds werden die aanbeTOlen heeren met algemeene stammen dat wil zeggen oniB met 7 stemmen gekozen Jaar in jaar uil ging dat ZOO totdat uu voor eeuigeu tyd eenige kiezers nu de kamer t ufke urden dat die ledei geheel eni2tr elkanéer de zaken dcdeut dat at zij deden eu öf zi iets deden een geheim bleef en dan bij veTkiezingeu del leden zelve deu persoon aanwezen die buu iu hun luidden welkom was Die afkeuring dier kiezers was juist CU met recht bedachten zij zich dat het toch eigenlijk uiet aanging dat in den tegenwoordigeu tijd de eeuw der qpenbaorheid genoemd een ooUege van VertFgeuwoordigers in stilte vetgodert en zichzelf bij vacatures aahvult Deze kiezers wilden echter neU door tea gana met weinig moeite hadden zij toch ons een tteabutvorfaisuig kunnen bezorgen wout daar meestal slechts zéér weinig kiezers z den meet dan 10 it 12 opkwamen zoo souden zij met geheime aanwerving onder vrienden en kenüiaacn zeer gemakkelijk een anderen candidSat als den openbaren ij t dan ook auoniem gestelden eandidaat eeue overwinning hebben kunnen verzekeren Zij tpouden echter dat t hun rust was de openbare zaak openbaar te willen behandelen given bewijs btjn aak niet te Willen doen triumfeereu langs geheime e en maar slechts langs den kooinklyken eg n hiervfl Verdienen die kiezers warme toejnicbing en eruirtige waardeeriug Het was hun Uqkbaar niet te doen om deze of gene er in te brengen het was Min te doep om een begimii Dezeliexeri nu telden voOr in hunne Meltereeniglug opgericht om Geateentebdaiigen te bevtirderen pellfkl cdh lkleft fe teffea n nlgdtai tn if rd dat goedgekeurd Er werden candidaten gesteld die vóór de ope baarheid waren De eerste maal leden zij en nederlaag de tweede maal een zedelijke overVtmitent kwiui hBB iaudidatt it d hei Gevonden voorwerpen aau het Bureau van politie alhier gedeponeerd Eenige KaleuZakkc n een oude Pet een Jas eneen Vest M A R TBKRICHTBM Gouda 23 November tot óngev r vorige prijzim vaa de ottnet nietgroot Si i i oldertarwepuike witte 11 75 a 2 25 Mindere ƒ 11 a J 11 40 Kogge puike f 7 89 a f 8 35 Mlnd te 7 2 i 7 7i Vocr 6 0 kj Gerst óuike i ï iS a 8 iyiiadere 6 23 4 7 Haver zware 5 ƒ 5 60 Lichte 4 25 è 4 75 e VeemarÜ met góéden aanVoer deu handel iaieta trager vette varl jis vau 281 33 cents per halfkilo magere varkens en b iggen vlug schapen mede sta verkseht A BOgevoerd 92 partijen kaas prijzen 28 ï f 34 Goeboter ƒ 1 70 a 1 80 Weibüter 1 50 a ƒ 1 60 nmttit i e r 1 ij k e Stand OEBOjlEN I M K T Maria bMaelia adera P £ aggert en H H Bluk i Hendrik ouders J van der Stam en H van Dam Wllhalaitta Maria Sdera i van Klaveren en K J K ri lEl OVfclltEDEN il Not A Moolemin 83 j L C lleluuje 7 m C U U Vï liar S ia T van Vliet 8 in 28 M J Hubor 7 j H ai ÖKlIfWD 22 Not fl Pdklmn n C Bollafcder C de Jaai ea J ta der ütdKt y F Nobel en W N l irmerdn J Bakker ea L au Slün J vaa Tellingen ru C M dan Hoct Burgerlijke Stand van ouderatoande Qemeeateu ran 16 tot 22 November 1876 Moordrecht GEBOREN IMgelina ooderj A de Koeg en K Janmaat Adrians Judina audara G K TnamecaM a ui A nn Tübirg 0 EltI KUE Geeue A OMiBBTKOUWUi Geeae i m rfA f GEHUWD Guene Qoudérak GEBOREN 17 Nov Ane ouderai C vap U pn J B A van Vliet 18 Boelandina adera N van Dnltindijk nC 4 ii Vliet 1 OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD Oeene GBUUVVDi jaua ÖKBORBN 19 Nof DiSjè JoSi ma tuien i Oika n M Amersfoort OVERLEDEN Geebc ONÜERTRQUWD Geene ffiDWO i 17 tin C KiMUrulc ca A óüètn JCUOI ê ltk 1 van Kwijt a A ilta ea OVliKI EUEN Gtene OMIKHTKOUWO G ut 6KHI WD 17 No 1 U Uongeluiaus 20 j Reeuwijk GBHOREN 16 Km K llje oaders V A bteeliyawsr OVFl£l l n EV Geout ai j ileke0 M j liïK ntOLiW I Rugiast Vli 2S j w Hl OEHDWD Gecm Waddloxveen OBBSKBN Ne ltje imdeia N au 1 Us tell en I vau Oord Jan uiiders K de Gruot eu A vatt Kampen Jobaaoa oiidtrs J Haufcaadoara au A vso t Klet UVULlSlIËil JauaidUl eekl vaa p Scbctfel 13j G B n deo Tüoro lm F oNOEBrKoiiwo i e j a GI IILWU 3 Veriijdra el M de Boog C li yi ea l M ADVERTlSNTIBIf 25 JAKIG £ ECHT¥MSElOfrJi VAX Gouda 26 November 187ft 6 A D J GABBU HH Eenige ke nitgemag t Gi t reaavoiid orerleed on geliefd kipd MABIA JOHANNA bgca S jaar oud Gouda H J W HüBBK 123 Not 1876 A HflÖEfe Schbaac Eenige Kernmgniug Heden overleed tei htiize van den Zeer Eerw Heer J H dk Java i hiei i ize waarde tante Mejufrroaw A MOOÏiËMAN iu den ouderdom vau ruim 82 jaren Dit aller iiaam 1 t I i j c DE WILDE ffgu èea n NovemW 1876 Qe oii tg teekenden betuken hanneahartel lRfti daii lrt e4le bl pieCyan belang ttlUag by 4e geboorte ku $ b V otlderTonden Hf M I iJONKEE VA Eeuwen Gou4a 23 $ 1876 VjrüaAÏA V Barleiy k 4aB aanr kAïK At tfaig oaaer steond hebben bg de ziel te en na het oyerlnden van m n geliefden Echtgenoot inzonderheid aan de Dames EDAÜW en an BÜÜREN en den heer BRINKMAN voor de ingezamelde geUen Gouda M vA i RIENSBEHGEN 22 Nov 1876 Wed J ta Lskuwsh Mej USSëLSTMX Haam verlangt met 1 F BJ8 ÜJ IJ fli ft ij Verburiug vaii UiMkri eir v oor den tjtjd van zes jarfii Op den Qen DECEMBER tëö ziülen ten overstaan van den tf V at ttixt fen geTeitigdea Notaris ANTHONIE NICÜUAf MOLENAAR in het openbtkar wordea Vej ü OjaSTBEEKS 0 B y if DH r f legqii in deq Zuidplasvpld r i by het orp WADPISJlVlïEN