Goudsche Courant, zondag 26 november 1876

J QCESE ISJEENSSTmT lS SSmENHm Door den aa nkoop van ruim ben ik in staat gesteld deze tot ongeloofelgk goedkoope pryzen te Terkoopen Esquimo van ai ƒ 7 Floconné van af 7 Matelassé van af lS J D 0nSE 1 9J EE ESTmT ia Sm 7ENHm mWBMWtWB HA KIWÏ Tereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader zout en bewijst uitmuntende diensten by hoofdpgn verstopping en slechte spysvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooaU maagpyn migraine aambegen en in t algemeen de ziekten waartegen men zich van laxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents S t a a 1 w ij n Het is Tan algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zyn kwaadsappigheid bleekzncht en klierziekten de natuurlyke gevolgen Van alle zoogenaamde yzerpraeparaten is deze oplossing de geschikste Eén eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 1 Boterpoeder verkort den tgd van het karnen maakt d oter vaster beter van smaak fraayer van klear en verhindert het sterk worden In pakken voldoende Toor 500 kan melk k 80 cents BoTenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depott Toomamelgk te Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenryk te Schoonhoven bg Wed Wolff en Zoon te Oudewater h F Jonker Idenbarg te Woerden bg N C Tan der Kas En in de andere pllalna in de bekende depots Emmerik H VON QIIIIBORN Ztadag 2 Nevember N 1912 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda m Oinslreken Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KoNsniiM te Gouda Tweede Voorstelling in het Abonnement oooa Dl $ itmt $ otttritmsch s houujbur0t tretni inj onder Directie Tan de Reeren LE CRAS YAM ZÜYLEH A HASPELS Woensdags 29 Noipmber 1876 Eerste optreden Tan Mernnw S o VBIES VA MIJXHRER PUIRIER Tooneelwal in 4 Bedryren Tan bet Theatre Franfaii nit het Fransch ran Emile Auffier en Jylét Sandeau Miae en Seène Tan deu Régis mur A J L Grot Eerste opvoering GeTolgd door ti Blj spel in 1 Bedr f oit het Hoogduitsch van ï Emit Pohl Eerste opvoering pi Aanvang ten 7 i ure precies PBUZEN Dia PLAATSEN Toor HH Leden hnnne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Gaander 0 49 per pers De Loting der te bespreken plaatsen voorHH Inteekenaren zal plaats hebben op DINS DAU 28 November 1876 des BTonds ten 7 nrepncios tegen betaling Tan 10 cents voor elke plaats Het Bnreao tot het bespreken der plaatsen ia geopend Woensdag 29 November ran des morgans 10 tot des namiddags 3 are tegen betaling 1 U ata Toor elke plaats IP HH Inteekenaren wordt herinnerd dat uU€€n des Dinsdags nog Dameskaarten tegen den inteekenpr s tever ijgen zyn Namens de Directie der Sociëteit f Oss OlNOEOEN J i Mr F J SNEL PretidtHt f H JAGER Secretarie Voorhanden T m 1 676 der mmmmiii Uit ve KOKSMA CATALOGUSSEN 4 5 Cts verkr gbaar bfl iêm Boakhudtlaar A BRINKMAN Lange Kendew 1 Heeren Lwien der Liedertafel cAPDLLO orden nitganoodigd ter bywoning eener op ZATERDAG den 25 NOVEMBER a st èm avonds ten 8 nar op het Bovenlokaal van den Heer W LiMrx Markt BENIGE LEDEN Commanditaire Veimoolschap 11 en uunuimuu i BROOGLEEVER FORTEJN MA iftaTTKBDAM Soidblaak Q 84 QunoMn vjji Tókickt di flnuH Mr J KNOTTENÖELT L VA KOETSVELD 6 VA SU LEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Oouda en Omstreken kannen de DÉ tPOSITO S geitort wordenjbg den Heer Mr J PORTOIJN DROOGLEEVEU Advocaat West bareD n 204 te Gouda volgens een te zgnen I ton rerkrögbaMT aglemeni fin HOLL PREMIE EN RENTËBAE gevestigd te Ahstekoam Gebouw Nederland Warmoessti aat 76 78 Voor bovenstaande Bank worden op plaatsen waar de Bank nog niet is vertegenwoordigd Soliede Personen als AGENTEN gevraagd tegen orifeel e eonMUem BORGËMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zyn voornemens op WOENSDAG den 6 DECEMBER 1876 des namiddags ten 1 nre in het Baadrqi aldaar by inA bryviIlg AAN TE BESTEDEN V Het vergrooten van bet gebouw der BUBQER AVONDSCHOOL aan de Hontmansgraoht 20 Het maken en In de vaart brengen van eene PONT in de Turftingelgraoht tegen óver de Vlamingstraat De Bestekken Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 nre ter Plaatsfllyke Secretarie enr aan de Stadstimmerwerf ter inzage liggen Het Bestek van perceel n 1 is ad 50 en de Algemeene Voorwaarden ad 80 Cents te verkrygen ter Plaatselyke Secretaria Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Architect De Insehryvings BilUtten zullen op zegel geschreven door den Inschryver en zyne Borgen geteekend behoorlyk gesloten den 5 December 1876 vóór des nami4dag8 5 nre op gezegde Secretarie moeten zyn ingeleverd Gonds T Drak van A rBiinbAiB St NicolaasI ROR VRyiAKDT BOEK en KANTOORHANDEL OOUPA Hebben Voorhanden eene oroote Collectie Kinderboeken alsmede Photografie Albnms Poezieboeken Muziektastchen Zakportefeailles Notitieboekjes b Mijnheer de fiejaettur Deel uitmakende van de Ooudeehe Kienertemfiiif die U Maandagavond vergaderdi meen ii om Ao waarheid kulde te doen het volgende te moeten mededeelen Nkiat naar aanleiding van art 6 van bet nftlement door eene oveigroote meerderheid van itemmeu WM aitgemaakt dat jfeene kieiera voor den gemeenteraad zouden deelnemen a n de stemming voor c D didaten voor de Kamer van Koophandel dan eij die tevens l nzen waren voor de Kamer van Koophandel werd door den president de presentielyit sfgeleiea met de vraag aan ieder lid of hy kieter wae voor de Kamer van Koophandel Onder de 17 die lidi als zoodanig opgaven en dus medestemdeu was ook de heer J M van Minden Na onderzoek is mq nu echter gebleken dat bedoelde heer geen stembillet hseft ontvangen dit ook niet zal ontvangen en aan de stemming op SS November a s niet mag deelnemen Gelukkig dat die ééne stem geen invloed Iweft kunnen uitoefenen op de grstelde candidatnur mnt anders zoude eene nadere vergadering behooren jeeageroeppu te worden Dit alteen om te doen zien tioe voorzichtig mea b j dergelijke zaken moet te werk gaan BEN KIEZEB Lid der ïondsohe Kiesvereenigilig Prententtoeken geschikt voor St Nicolaas Cadeauz Toorti9pd n b0 BRINKMAN Boekhan l BUITENLAND Bullenlaadsck Ovcrzickt De EugeUohe minister vsn buitenl zaken heeft op Verzoek van den keizerrau Batland eene dépêche publiek grmaakt van Lord Loftns den aiub iMadeur te 8l Fetersbarg waarin deze verslag geeft van een onderhoud met den Czaiir over du Turksche quHestie Het komt ons voor dit de Bussisohe keiier daarin teer duidelijk gesproken heeft maar ongelukkigerwiji zyn woorden thans niet voldoende om aan het publiek vertroawea in te boezemen De Czoar verklaarde dat hij het bijeenkoincn der eoafereutie op den grondslag der Ëngelsehe vooritelleu vurig wensehte en betoogde dat hg alles gedaan had om tot eene vredelievende oplosning te leraken De herhaalde weigeringen der Parte huddeu den loeitaad onhouiltinar gi miiakl Indien Europa niet net energie doortast dan zou hq genoodiaakt zlja alleen te kandelen De C2aar betreurde Kogelands wantrouwen en vrtes voor Rumsche feroveriiignocht Hg verklaarde plechtig dat hij geeue veroveringen wilde Het tcataiaeiit van Peter den Uroote en de pulitieke hedoeliugen van Kathariua waren slechts sohrilibeeldsu die Boait bestaan hebben De Czaar gaf z jn pleohtig en heilig eerewoord ddt hg geei 8zius het voornemen heeft tick van Konstantiuopel meester te maken Indies hij verplicht is Bulgarije te bezetten dan toa dit slechts tijdelijk zgu Het denkbeeld dat Busland Indie zoa willen veroveren ras niet slechts dwaas laar ook onmogelgk VdlaMw l inr ietÉuiuuivu fnw ag ie faoxialfttni heeft Ie pobticeeriug vnu dfze keizerlijke woorden uict de gewcnschte uitwerking gehad e EngeUche blades uemeu er i weinig notitie van of zij hechten geen geloof aan de beluigiugcn des keizers Het kout ual t ar dat de ernstige en plechtige verzekering van Alexander zelC diie als een gemoedelgk en eerlgk mau bekend ituut cenig meerder vertrouwen vetdieude In alle gevallen heeft de spreker gelijk als hg zegt dat de staat van zaken in Turkge zóó niet bigven kan Er moet iets op gevonden worden want telkens komen van het Turksohe wanbeheer staal ea te voorschijn die ongeloofelijk zijn Yolkamea onverklaarbaar en diep betreurenswaardig aohijaen ons de blinde haat en de redelooze verbittering van de Eagelsehe natie jegens de Bussen De regeetiag zoowel als het volk zgn op den weg om door hunne houding den bloedigsten oorlog onvermijdelijk te maken Alle organen zgn vol van beleedigingen aan het adres van de Russen en van artikelen die de Britten opwinden Alleen de Daiig JfeKi en de Timet manen tot nadenken en gematigheid aan Het is niet te loochenen dat van dien kant het grootste gevaar voor oorlog dreigt De Time zegt zelf dat er een gevaar dreigt dat men eerlgk erkennen moet Het dagelgksehe leven van velen is zoo vervelend dat elke opwinding verwelkomd wordt zonder dat men op de kosten let Een oorlogsverklaring is vaak populair in een vrij land en de Time duidt onmiskenbaar aan dat in het tegenwoordige geval zulk eene oorlogsverklariLg zon worden toegejuicht De grondslagen die RnsUnd gesteld heeft om in de conferentie tot uitgangspunt der onderhandelingen te trekken zgn dezer dagen bekend geworden Bezetting der Slavische proviueieu maakt daarvan een deel uit maar naar men verzekert zal de Russische regeeziiig niet tgf op haar tuk blg en staan doch is ItePI vOomemeAs zich niet met Turksohe beloften alleen te laten afschepen Lord dalisbnr is bezig ds ov ga groote mogendheden Bngeland Frankrgk DuitacUan en Oostenrijk tot éóne gedragslijn over te kalsB ien einde Engeland en haar beschermeling an den Bosporus niet alteen te doen staan tegenovelr tnsland Uit Turkge meldt men dat de nieuwe ontwerp rondwet geleed is In de Belgische Kamer eindigde de beraadslaging ov de derieale verkiezingsknoeiergen met de verwe al van het voorstel der liberalen betreffende een onderzoek naar de verkiezingen te Ai werpen Brugge a Yperen formeel zegevierde dos de ultramontaansohe meerderheid maar met het bewustzijn van een moreele nederlaag te hebben geleden immers tegen de beschuldigingen van de linkerzijde heeft zij niets weten in te brengen dan flauwe praatjes en lade uitvluchten die men alleen over t hoofd ou hebben gezien wanneer men mannelijk genoeg geweest was om toe te stemmen in den eiseh vuu een onderzoek was men zich van geen schuld bewust dan Dehaefde men immers tegen dat onderzoek niet op te ziun Die bonding wordt te zonderlinger wanneer men let op de verklaring van den Minister die indirect wel scHuld erkende door de toezegging val een wetsontwerp tot wering van misbruiken bg de erkieziugen Heeft men duidelijker bewijs uoodig dat de Rrgeering bang is ruor de gevolgen en een halve poging meent te moeten doen oiq den stonn te bezweren Te Brussel heeft deze afloop een slechten indruk gemaakt Er hebbeu eeuige manifcrtatiëu van studenten plaats gehad zooder dut echter de Ofde werd ventoord De Woensdag gehouden zit lg van den Duitschen Rgksdag was geheel gewfjp aaa de voortzetting van de belangrgke lüraadsUginK over de berechting van de drukpersdelicten zoowel de Pruisische Minister Leonhardt als de Saksische Minister Abeken verdedigden met kracht de behanddiug door de gewone reohtbaaken o a ook op giond dat juist mannen van welenschappelijke ontwikkeling noodig warea om de iiroduoten der intelleotueele werkzaamheid te hy oordeeleo Tan liberale zijde werd het voontelffer commissie berechting door de juiy niet minder ijverig verdedigd de bekende nationaalliberale hooglaeraar Treitschke schaarde lieh echter aan de zgde der regeeriug Bij hoofdelijke st ming verklaarden aioii tan alottv ili tcium a foar da juiy en 101 daartegen Het voorstel om ouk de politieke delicten naar een jury te verwgieu i erd schoon oodenteuud door de Fortschrittspartij de Booiunl democraten het centrum cu eeoige nationaal liberalen verworpen Bg de derde lezing wordt Bifniarck verwacht om de liberalen terug te brengen Terwijl de Frausohe senaat in derde lezing het wetsontwerp op de administratie van hpt leger aannam werd iu de kamer van afgevaardigden door den heer Maillefeu een wetsvoorstel ingediend tot conversie der rente van 6 percent De minister van financiën verzocht dat het naar de oommissie voor het parlementair initiatief zou worden gezonden zooaU ook geschied is en verklaarde er zich tegen Bij de daarop volgende behandeling der begrooting voor het Legioen van eer vroeg de hCer Floquet naar de opinie va den kanselier der orde en van den grootzegelbewaarder ten aanzien van de weigering der militaire eerbewijzen bg burgerlijke begrafenissen van leden van het Legioen van eer Daar de minister van oorlog wensehte te worden gehoord eu op dat oogeuhlik in den senaat was is de verdere discussie over deze zaak tot den volgenden dag uitgesteld Om leze quaestie op te lossen is in de volgende zitting vra regeeringswege eeu wetsontwerp ingediend volgens hetwelk de militaire eerbewijzen bg de uitvaart van ridders van ket Legioen van Eer ingesteld bij besluit van October 1863 aan de militaire leden dier orde zullen bigven toekomen voor zoover zij in werkelgken dienst orerlgden De voorschriften dienaangaande zouden echter niet toegepast worden op de burgerlijke leden der orde Op voorstel van den heer Germnin is dit voorstel spoedeischend verkUiard Naar aanleiding van dit voorstel zeggen de organen der linkerzijde dat de Kamer van Afgevaardigden besloten heeft om het beginsel iler vrgheid van geweten ten strengste te handhaven De Rappel verzekert dat de republikeinsohe meerderheid bgna eenparig tegen tiat ontwerp is dat dan ook niet tot wet zou verheven worden Het Jourmd iet lUialt daarentegen acht het ontwerp geschikt om de moeieiykheid op te lossen Üit New Tork seint men dat het nu zoo goed als zeker is dat Ha es president zal worden Hoe de beslissing uu oqk moge uitvallen zoo wordt over het algemeen daargelaten de bestaande paitggeëst de uitslag met kalmte afgewJiht vermits zoowd Tilden als Hayes beiden personen zgn van wie men alles goeds kan verwachten en in ieder geval geen al te buitensporige maatregelen daar na zulk een verkiezing iedere pang welke aan het bestuur komt wel kan nagaan dat de tegenpartij voortdurend scherp zal toezien eu ten allen tijde een oog in het üeil z il houden BINNENLAND GOUDA 26 November 187ff Een storm in een glas water zoo werd ia een ingezonden stuk in ons vorig Nr het besluit der Gondsche Kiesvereeniging genoemd om geene andere candidaten voor de Kamer van koophandel te stellen dan voorstanders van openbare zittingen dier kamer In het a etrokkene beschouwd ia dit volkomen waar De quaestie is van ondergeschikt belang en zoo in t algemeen d vraag weid gesteld moeten Kamers van Koophandel in t openbaar vergaderen dan zon sy al bitter weinig belangstelling verwekken ongeveer evenveel ids de verkiezingen voor deze lichamen in gewone omstandigheden Maar staatsrechtelijke vragen ook niet de minder belang wekkende mogen niet nitslnita d nit en theoretisch oogpnnt worden beschouwd By bare beantwoording moet de practische kant van t vraagstuk mede worden bezien endoenwe dat dan is de gebrnikte nitdruUang woal niet ongepast dui toch zeker oiquist Srxyn drie feiten te herinneren 1 dat de regeering in 1870 de wensehelykhaid uitdrukte dat de Kamen van Ko handel in het openbaar zonden verg aderen aan welken weusch toen door velen voldaan werd 2 dat in de laatste jaren in ouze gemeente diezelfde wenscbelykheid werd betoogd door een gedeelte van bet kiezerspersoneel voor die kamer 3 dat onze kamer zoowel den wensch derregeering als dien der kiezen niet heeftverhoord Spreekt het nu niet van zelf dat de bedoeldekiezers hun wensch niet vervnld ziende bgiedere gelegenheid trachten te verkrgsen watin hnnne oogen niet slechts een qnaestie maaizelfs een beginsel is En waar een of meer onzer staatsburgers voor eeiiig beginsel opkomt daar geschiedt geheel iets anders dan wat mengewoonlyk uitdrukt door een storm iu eenglas water Naar aanleiding van het door ons geplaatst var t slag van de vergadering der Goudtcie Kieteeree nfinf waarin o a ook gediscussieerd werd over dé brieten der aftredende leden ingekomen b j t bestuur in antwoord op aan hen gerichte missives wordt ons het verzoek gedaan die brieven in ons blad een plaats te geven Wij voldoen gaarne aan dit verzoek en herinneren dat door het bestuur der kiesvereeniging tot hen de vraag was gerioht of zg vóór de openbaarheid waren der zittingen van de kamer van koophandsL De brieven luiden als volgt Aan den Voorzitter der Ooudsohe Kiesvewsaigiag Mijnheer In antwoord op UEds sohrgven van 18 dcaer is dienende dat ik UBld refereer aan ketsahr jven der kamer van koophandel dhlo it Januari 1871 Gouda Met alle achting UBd 20 November 187 C A SCHOUTE Oouda 20 Nov 18T4 Het Bestaur der Oondsoha Kiesvereeniging Oouda M Be Heeren I Het zou onbeleefd zijn indien ik uwe letteren onbeantwoord liet hoewel het vm zeer beneemdt naar aanleiding van mijn mondMng gesprek mat den Heer F N Maas Jr gebo a uw sobryven djB 18 dezer te ontvangen