Goudsche Courant, zondag 26 november 1876

I J Wegeivs VERPLAATSIIVG tiNALE UITVERKOOP umumm mm m m mKnmim Wïi Tim 41TïEliL BLAAUVVSTRAiT N 1913 Ia de kamer ging het Vrijdag worst toe De verwarring dié er toen heerschte en de woede der Bunapartisten etericaleu en radicalen tegen elkander gaan alle beschrijving te boven Indien men voornemens is het vertegenwoordigend stelsel in disorediet te brAigen dan moeten de republikeinen maar op dien w voortgaan Zaterdag werd in alle kalmte hét budget voor Eeredienst aangenomen met 443 tegen 62 stemmen De aanneming van § 69 van het Wetsontwerp op de rechterlijke organisatie door den Doitsohen rijksdag bevattende het voorstel der commissie om de behandeling vaa persdelicten op te dragen aan jury rechttianken is eai bepaald échec voor bet ministerie Waarschijnlijk z il de tweede lezing van de rechterlijke wetten in het midden dezer Week sfloopen daarna krijgt men een week tusschenruimte zoodat men berekent dat de zitting omstreeks half December zal worden gestoten De Belgische kamer was Vrijdag uiterst kahn er werd gestemd over het bureel dat op een paar secretarissen na herkozen werd president ïhihaut vicepresideiiten Taok en Sohotlaert De zitting is dsama verdaagd tot heden BINNENLAND GOUDA 28 November 1876 De uitzag der heden plaats gehad hebbende stemming voor vier leden van de Kamer van Koophaodel is als volgt Uitgebracht wilden 157 stemman Blanco 2 Volstrekte meerderheid 73 i Daarvan vereeuigdeu op zich de heeieu K JONKtiR 126 stemmen C J C VllINCE 121 A C SCHOUTEN 116 D LULIUS VAN joon 109 a A A KOCK 37 i J GEOOTEN DORST 33 J USSELSTIJN 30 Gekozen zijn dus de heeren A C S hantea C J C Priuoe K Jonker en D LuUu van Goor Terwijl op nog 7 andere heeren i der ééa it was uitgebracht De ongeteekende advertentie in ona vorig nummer boven welke P erkitiing voor de Kamer vm KoopkaliM staat zou deze of gene wellicht op het denkbeeld brengen dat wij vau onze oude gewoonte z n afgeweken en voortaan tegen betaling plaatsen al wat zich maar aaubieilt Wij Sletten er prys op te verklaren dat dit niet het gev d IS De bedoelde advertentie eerst als ingezonden sink aangeboden had niet moeten geptaalst zijn niet omdat men er onjuist in redeneert want sch lolconmiUsie en andere door den Raad te benoemen commissiën zijn niet gelijk te stellmm de Kamer van Koophandel door de stembevo gekozen maar om den toon dien men er in aanslaat Iemand die zoo onlogisch redeneert moest iets kalmer ziju of nog beter niet meepraten We betwijfelen of het infame stuk kwaad lal hebben gedaan doch zullen voortaan beter uit de oogen trachten te zien Van bevoegde zijde wordt ons medegedeeld dat er iu deze gemeente sporadische gevatlen van be sraettelijke keelziekte zija voorgekomen voomamei k onder de teertingen der scholen van de hh Kramera en Huber Wij voldoen aan het on gedaan verzoek om hieraan opeiii iartiiid te geven opdat de ouders die kinderen op deze schoten hebben zelve kunnen beslissen of zioh door hun geneesheer kunnen dd n t voorlichten omtrent de noodzakelijktieid om huane kinderen tijdelijk niet naar die scholen te lendaa Ecu epidemisch karakter heeft de ziekte nog niet zoodat de tijd nog niet daar is voor de autoritviten om aaddend op te treden i j t j ktïMuit h In het MAGAZIJN van mm soaoo miJF TEEEsmoEFm Tte WeiJ A QUANT Kleiweg E 107 alhier ig van af if MAANDAG 27 NOVEMBER de St NICOLAAS ÉTALAGE gfeïeèd en hebben de nieuwste FRANSCHE ENGELSCHE en WEENÈR ARTIKELEN voorhanden Onze geachte Begunstigers verzoekeü wij beleefd tot een b oek uit De GOUDSCHE KIESVEREENIGING heeft in hare Vei adering van 20 November tot Kandi laten voor de Kamer van Koophandel gesteld en beveelt als zoodanig ten dringendste aan de Heeren f M j t i i i t Het BESTUip vöör de Kamer van Koopriandel firo Oondadie Eie vereeniging Zoo mag ilf h t zi m Er vÉ met die M die het KJ an dnrven een andere meening voor te staan d n w t doet f liiet toe of ze overigens géSüikt ign e ï n het niet eens met OS S en dus ze deugwi niet leve de Openbaarheid De eerste stap is gezet op een goeden weg en Gouda zal nu ei delük de vruchten gaan I nkkes van d ideëa der Heeren GKOOTËN DORST cs Maar nu niet bg dien eersten a gebleven Voortgaan op dien weg 1 Nn t eerst op openbaarheid afingédrongen by de oleoiamiijie Zoo nn en daa veigadert die ta Amsterdam en BotterdaiA ook in het opanbaar waarom dan niet hier Is Qouda ni t zoo goed als Amsterdam en Botierdum Bebbu ai niet dezelfde reehteif Voomit Bg den Raad er op aangedrongen dat die OolaIniin o in het openbaar moet vergaderen en weigert de Baad ons te ofdersteooen MD To gflnd iMu kunnen we ons wreken en we smjjtèn al de aniredendeb er nit voor zoover ie ni t ONZE meening zgn toegedaan £ n hebben we dat Jrerkregen dan openbaarheid g Sis Bht vaa de overige Commission we moeten weten hoe t stads geld gebruikt wordt en w Ksbban t volste recht mêe te praten Van die Ini in t Weeshuis in t Gasthuis ia i Beitytelinghnis enz hoort men ook niets anders daii dat de begrooting en de rebaftng goedgekeurd wordt We moeten meer weten b v waar en bg wie of ze boter koo n en hoevwl die kost en wie of er beUst is met ze te proeven enz enz te veel om te noemen lia de Mniiekeojnraissie dan Toen de WelEd Heer Wen sink nog hier was hoorde nMB daar nn en dan iets van Maar tegenwoordig niet meer We hebben recht om te Fetui of die kinderen vorderingen maken en of ONS geld goed besteed wordt 1 En dan bet Museum Mgn hemel daar bewaren ze een beker van bgna een halve ton zonder dat w ar iets over te zeggen hebben of die verkocht moet woraen of niet Neen dies moet opanbaar worden Geene afzonderlnke Commissiën nieier heel Goi da slechts ééne Commissie ondar leiding der HB GROOTENDORST e s En die dan nog van ójiinie verschilt ham da Stad ontie d allee moet wüken voor ons eenig principe OPENBAARHEIDt voor St Mcolaas Cadeanx in vele soorten voorhanden bg Lange Tiendeweg alhier en fabrieken Voor de benoeming van vier ledea dier EanMr waarvoor de stemming zal plaats hebben op DINSDAG den 28 NOVEMBER aanstajinde tusschen des voormiddags 11 en des namiddags 1 ure op het Raadhuis te Gouda worden aanbevolen de aftredende Heeren C A SCHOUTEN Handelaar io Kaas € J C PRINCE Fabriekant van Aardewerk K JONKER Fabriekant van Aardewerk en D D LULIUS VAN GOOR Boekdrukker en Uitgever EENIGE KIEZERS r In een Bnrgergezin wordt gerrftagd £ ËN niet beneden de 15 jaar Te bevragen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier IH VËKZIJL Beurtschipper op sGravenhage bericht dat hg voortaan des ZONDAGS NAMIDDAG8 ten 1 ure an hie r vertrekt OmSABE SCIÖIEN De Gewone Inschrgving van leeriingen zal plaats hebben op DINSDAG 28 NOVIMBER 1876 des namiddsgs ten 5 tfre in de respectieve SchQollokalen Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbilletten De Seeretari der PlaéUelijie School eommine te Ctouda NOOTHOVEN van GOOR BREIIKIIJDERS s avonds van 6 8 uur te cónsulteeren voorde RADICALE GENEZING VAN BREUKEN Ameterdam Plantage Mnidergracht N 5 HERVORMDE VEREBNIG1NG Enmm OPHNBABS VXSBGADMBXNG op MAANDAG 27 NOVEMBER des avond ten VI t il de Sociëteit cdb Réojhb op de Oosthaven Onderwerp Comelii de Boutmak So r de Heer D RÜIJTEE hroegang met Dames V U Namens het Bestnnr G M WORMXNÖHAOB Seerettrit Goq Druk van A Briakmm 1876 Woensdag 29 Novem GOUDSCHE COURANT Gouda en Omstreken jeuws en Advertentieblad m ware misschien beter voor den naam van dien 1 dichter dan de uitgave van al zijn gedichten Zooala het met de volksdichters is is het over het algemeen met alle volkageschriften De maatachappg tot Nut van t algemeen heeft zich zoo zegt men zeer verdienstelijk gemaakt door de uitgave van vderlei geschriften voor het volk maai hoevete gdlehnften beantwoorden aan de eischen die men aan zulke geschriften mag stellen Het volk West ze niet de be stui rders der departementale leesbibliotheken I zulten het kunnen getuigen Zg blijven rustig in de kasten staan even als zoovele andere geschriften die met het etiquet volksleesboek I of iets dergelijks de wereld wordep ingezonden j Populariseeren der wetenschap ik ieders werk niet eu meestal mislukken de pogiAgen die daartoe worden in het werk gesteld Des te meer moet het gewaardeerd worden dat de volksalmanak voor 1877 Ltukken bevat I die èn door de keuze Tan het tjnderwerp èn j door den vorm der behandeling tot lezen zulten uitnoodigen De pacificatie van Gent de stichting der groote republiek aan de overzijde van den oceaan B de Spinoza zijn onderwerpen die aan de orde zijn De beschrgving van het j museum van voortbrengselen Uit Indië het paviljoen te Haarlem en het praatje over het I rgksarchief zullen ook zeker met genoegen gelezen worden Maar waartoe meer van den inhoud vermeld Had ik een aanmerking het zoude de weaach zgn dat een volgend jaar meer org werd besteed aan dsupMyes Veel wordt gezegd en geschreven over de achterlijkheid vun ons volk op hst gebied van kunst misschien zgn die klachten zelfs wel zeer overdreven I toch krijgen zij schijn van waarheid als mm ziet wat deze almanak voor plaatwerk du t I geven dan liever geen gravures In een volks almanak moet het plaatwerk uitstekend zgn I in dat opzicht kan de Maatschappg een voor beeld nemen aan den Nederlaudschen almanak I Maar genoeg moge dit geschrgf velen aanI sporen keunis maken met den volksalmanak der Maatschappg tot Nut van t Algemeen L Een Volksalmanak 1 De laatste maand des jaara ia uog n et daar en tal van almanakken en jaarboekjes j eriuneren u reeda aan een volgenden jaiirkring Öcheurkalenders in verTChilleude soorten van Dickeua de Géneatet Cats Vondel en wat niet meer vmdt ge aangeprezen proza en vers wurJt dienstbaar gemaakt om bet eentonige den kalender eigen te verminderen Toch heeft het nieuwere het oude met geheel verdrongen I de tijd der zoogenaamde prachtalmakken Voorbg behoeven de redacteurs niet meer te bedelen omeenprozastnkjeofeen veraje tan een gevierd auteur orahet boekje daardoor te verheffen en niinder ge ilaagde stukken te doen vergeten met St Nii uUas behoett men evenwel niet verlegen ta zjjn ook 1877 zal eveii goed als zfjn vüurgangii zyu jaarboekjea hebben De oude almanak voor iloUandsche blggeestigen is immers reeda verschenen de Neuerlandache ulriianak verschijnt teu tweeden male een prachtalniauak van den uieuwereu tgd dia bii goede gravures een inhoud voegt van etenswoardigheden waarmede geen Nederlaudsch 8ta itsbaTger onbekend mag zgn Een overoude bekende reeds jaar aan jaar in vele gefflünon met Voorliefde ontvangen isdeNatsaliuanak Het formaat moge lu den loop der jaren verinulerd zgn de inhoud moge wgziging ondergaan hebbeu de vulksalmauak van het jf ut tfus atemi welkoiu en de tryd up de j laatste ulgemcene Vergadering der Mantaehuppij over tiet juurboekje gevoerd getuigde van den erustigHou wil om dat boekje meer en meer te jUoea wordsn wat het door zgn naam belooft fétk Valkfnilmunak 1 W B VAN STRAATEN 35 BUITENLAND ItuUcnIandscli Uverzlcht I Lord Salisbury na de Praniche de Duitsohe en de Oosteurijksche regeerio te hebben gesproken over I de Oost rsclie fuaeatie u op reis naar Florenoe Alierlei geruchteu loepen over de gesproken woorden en geuite vooriiemens der versohiUeiidÈ ministers maar zooals leder weet hangen bewiudslieJen ban I vertrouwelijkc esprekkeu too maar iiiet in eens sanj de oote ok alle berichten zijn vermoedens van dagWadctrfrespondenten en hebben dus niet de waarde die sorauiigen er aan toekennen Eerlang komt de conferentie bijeen eu zal men cenige zekerheid kr gen omtrent de plannen der mogendheden Ue oorlogstoebereidseleu worden inmiddels met I kracht voortgezet Bij de Vruth z n zes legerkorpsen vereeiiigd die geheel voor een wihterveldtocht zijn uitgerust terwijl de staf van den opperbevelhebber reeds is benoemd eu thans wor Jt georganiseerd De Servische krijgsmacht wordt ook geheet in overeen 1 stemming fltSt BosUud geregeld het leger zal naar de Drinaworden gedirigeerd Als de vijandelijkheden worden hervat zal als opperbevelhebber optreden de Rusaisohe generaal Semeka met den Servisohen koloiiel liechanin tot chef van z jn staf J s Belgrado rekent men op de hulp van een Eussisoh leger van 30 000 man Het ministerie is afgetreden om eenige satisfactie te geven aan den ozaar De Pransche senaat is zich zelf gelijk gebleven bij de keuze van ï senatoren voor het leven was hij even zweveAd als ooit £ eB olerioaal Gheenelong ea j een npublikeia ïenoaarct werjen gtkaze De jKommissie van redactie heeft haar voordeel mat die diseassiën gedaan en het jaarboekje voor 1877 draagt zijn naam niet ten oniecbte A lle stukken toch kunnen niet alleen gelezen maar ook begrepen worden door allen die voldoend lager onderwgs genoten hebben En voor hen die dit geluk in hun jeugd niet gehad hebben kunnen geen boeken worden geschreven zg bebooren niet tot het lezend publiek Voor de ItiOOU leden der inaatschappg is deze almanak een welkom geschenk en zeer zeker zuilen ook vele niet leden aich dit boekje aunschafilén om de vele i etenswaardige opstellen die het b vat De schrgvers fliebben getoond dat zij wisten welken vorm stukken voor een volksalmanak moesten hebben iets wat in vroegere jaargangen wel eens ver getea is een bewgs dat net volstrekt zoo geijnakkelgk niet is zulke stukkeu te schrgven men mag toch niet veronderstellen dat men dit toch toen moedwillig verzuimd he t Dikwgls worden de woorden volksgeschriften volkadichters enz misbruikt Hebben wij ooit volks diehferi gehad heeft één volk die ooit bezeten Vader Cats is jaren vo6r den volksdichter geluiiliden ïïet jongere geslacht beschouwt zgn rgmen niet meer als een nuisboek bij uitnemend Iiiid de krans is hem van de slapen gerukt inet zgn cdes al niet te min eu evenwel nogrthaïis moge hg in vrede rusl en Tollens hiBWt zich eenmaal in den naam van volksdichter mogen verheugen maar ook zijn rgk is voorbg idleen het volkslied is bekend hoe gemoedelgk raiselgk echt HoUandsch ïooals men vroeger ► zeidé zgn gedichten waren zg zgn door het volk vergeten Hege kreeg toen den naam van volksdichter maar reeds uu wordt gevraagd oi de koenes en schaapjes de bloempjes en uaptjes zgn dichljes tot volksdichten maken Senile mogea dien naam verdienen het aantal t jikiit epo üt luukai baroemeu mag is zeker gering en een bloemlezing uit ü j ediehtwi