Goudsche Courant, woensdag 29 november 1876

Naar wij rernemen tullen in den loop deur winter üi dti B C Leesrereeuigiiig als sprekers optreden de navoljifciKte hceren 1 Rrouwirs f astoor te Bovenkerk B Tan Meurs Fi l diiu het Semiu rie te Kuilenburg 13 H J Sleurs Jlfd Duciiir te Rotterdam Mr Hnrry Bj Advo en te Nijmegen G F Drabbe Prof Seminarie Hageield J A Briiikm iu pastoor te Heidoren Dr H li A M Sohnepmau Prof Seminarie Byienbarg Z il heeft op z ju veizoek eervol ontslag verleend aan mr W Hemsiug itls auditeur bij deu Schuttersrwd bij de rustende Solmtterg 4e bataillon prov Zeeland en voorts beuoemd by de rust Schutter iu de prov Zuidhollaiid 4e b it tot 3uii Luitenant mr J Müleuuar en F Kraan beide thans schutters en tot leu Luiteuaut Kwartien ester W Kromhout te Alten of Leiden gelost of andere otnwi il gi ta Jkt De reis van Gouda naar hier die door eau ttoomboot gemakkelijk iu 6 uur kan worden gedaan kostte katien aan eeu boot elf uur Ten tweede ia Qorinehem Van dezen tocht geeft de spreker na schildering van de mueieiykhedcu met da spoürbiug te Dtreahl de hooge sluisgêlden eu ttn slotte te kennen dat voor eeu rei vau Amsterdam naar I Uoriuohem een schip als uieta tegenluuptan alis tm eeu leien dakje gaat twee dagen uaodig heeft De couclusie vau dezen spreker I ook om met den meeeten aandrang op verbetering sou te dringen nu reeds weigeren de Eyusohippers kier heen te komen Na afloop van de gebeela discussie werden de volgende besluiten genomen De vergadering gehoord het debat verkhurt van mecuing te zijn lo dat de tegenwoordig door de R ju chepea gebruikte waterwegen tusscben Amsterdam en de gnoti rivieren geheel onvoldoende zijn 2o dat de bloei van den handel en de scheepvaart van Neêrlands hoofdstad eene spoedige en afdoeude verbetering van hare waterverbinding met DnitschhuHl vordert 3o dat daartoe een kanaal naar de Waal vereischt wordt dat de afstand tuaaohen Am terdam en den Duitscheu Rijn zoo veel mogelyk bekort eu vaa die afmetingen van sluizeu eu dwarsproftelen als voor êen uitgebreid goederenvervoer in Bijusehepen wordt gevorderd 4a dat het teer te betreuren ton tyu alsmetde uitvoering van dat werk moest wordeu gewacht totdat door de wetgevende macht over de toegezegde voordracht tot droogniaking der Zuiderzee zal lijn beslist Eo dat nu volgens de verklaring van den minister van binnenlandscbe zaken iu de memorie van antwoord de plannen voor een kanalil door de Uelderacke Vallei en van eene verbetering der vaart over Vreeiwijk en Gorinohem werkelijk bestaan de onniiddellüke openbaarmaking dfurvan hoogst weusokelijk zou tiJB Op de gewyzigde begroutiiig van oorlog viadt men nieuwe sommen uitgetrokken o a ad lSO OM voor de verbetering van de voeding ad 298 110 voor het langer onder de wapenen houdeu van de militie ad 80 00ü voor de pupilleusohool Wat de voiding betreft met de ijze van verbete ring voorgesteld in het bekende rapport van de oommi sie ad hoc kon de nieuwe inini ter zich niet vemenigen omdat zü mocielijk in de uilvoering eu chadelf k voor de chatkist zou zijn De minister is run plan eens ander soort van braocj te doen verstrekken eu voort zou bij veriueerderiog van dierlijk voedsel ook eru smakelijker bereiding moeten jaats hebben Het brood zou moeten bestaan uit tarwe met gist vleeseh en vet zouden moeten gebracht worden vau 0 25 kilogr tot 0 03 kilogr per man daags en in verband daarmede tou het minimum der deeling op vqftig cent in de vijf dagen moeten bepaald warden De minister wenscht too mogelgk met 1 Janoiui de bedoelde verandering in de voeding te brengen Ten opzichte van de verlenging vaa JieaeUi t ia ihet s ministers plan om deu voor het bly vend dsd der militie bestemden tyd te verlengen met t Jf maand bg ket regement grenadier en jagen da regementeu Infhntei e en het bataillon mineun en sappeurs en met 6 maanden bg de regementeu veatiDgertUlerie NATIONALE MILITIE FLAATS7EmMNe NUmmBWISSlLINS Breda Ridderkerk De ondergeteekendm P W de JONG en J dï JONG kantoor houdende te BREDA en RIDDERKERK maken bij deze bekend dat zij met elkander eene Maatschap of Vennootachap hebben Aangegaan tot het voor gemeene rekening uitoefenen eener Zaakwuarnemiii betreffende het leveren en stellen van PLAATHVERVANGEltS en NUMMEliVBIlWIHSELAAJRS vow den dienst der Natltmale MlUtie welke Vennootschap is gevestigd te BREDA en RIDDERKERK en binnen het geheel Rijk zal wordeu uitgeoefend Zij bevelen zich bg deze beleetdelgk aan bij Ouders en Voogden tot het bezorgen van PLAATöVERV ANGERS en NUMMERVEHWIöSELAARS voor den dienst der Nati le Militie en hopen zich hetzelfde vertrouwen waardig te maken dat wglen hun Vader de Heer JAN DE JONG en de eerst onderteekende feeds sedert zoo vele jaren hebben mogen genieten BiJ het sluiten der Contracten verbinden zij zich tot het volgende 1 Dat de Plaatsvervangers en N ummerverwisselaars aan hunne verpligtingta t pt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttgd in geen op worden bemoegelijkt zoodat niet alleen de verantwoordelijkheid volgens art til der wet van 19 Aug 1861 Slhl n 7ii voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zg ook tevens den opvolgenden Bfoeder van dien Loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de art 49 en 50 dier wet geene vrgatelling mocht kuanea worden erlangd dientengevolge zal EEN GEZIN VAN DRIE BROEDERS door iet sluiten van één Contract voor alles gevrijwaard zijn Belanghebbenden die verlangen mochten met de ondergeteekenden te onderhaBi 4en worden uitgenoodigd zich met franco brieven te adresseeren met opgave waar en wanneer men hen verlangt te spreken Geen contracten worden gesloten als met de ondergeteekenden of wel met hunne zaakgelastigden de heeren P v DORST Molenstraat Breda JAN den HOEDT te Eindluwen DIRK DB BEÜYN to Dubbeldam en TEÜNIS van WINGERDEN te Hendrik IdoAmbac U P W J DE JONG RIDDERKERK 16 October 1875 J Al IVj heer 1 Butter lid van het hoofdcomité tot opnobliiiï van een monument ter tere van de xebr Moutniau binnen deze gemeente hield gisterenavond in de zaal Nut eu Vermaak een voordracht over jyde Houtman op uitnoodiging der berv vereeniging lOratjt ti Nedèrliiki Wy hadden vermoed dat deze voordracht meer belaugstelliug zou hebben genoten eu het berreemdde ons dat niet veel meer personen aan de uitnoodiging tot ieder gericht om deze voordracht bij te wonen hadden gevolg gegeven Spr begon met er op te wyzen dat er in den laatsten t d Teel tegen de Houtman geschreven was nl tegen Comeli terwijl men Frederik volgen spr minder aandurfde maar al dat geschrijf moest volgens spr alleen beschouwd worden als voortspruitende uit de tucht om voor geleerd door te gaan of ook uit verzucht die Gouda haar aanstaand monument ben dde want volgens pr was t niet meer dan een l ieht ons door de dankbaarheid opgelegd om de tiebr de Houtman te vereeuwigen Spr verhaalde daarop kortelijk de tocht van de Houtman naar O Indie wks op de vreugdebedryvcn in Amsterdam betoond bij zijii aankomst op de onjuiste mededeelingen van de geschiedschrijvers enz enz en te doUe weid door spr een vers voorgedragen door spf een aantal jaren geleden gemaakt in t Goud ab Nutsdepart voorgedragen en daarop in druk uitgegeven dat echter niet meer te verkrijgen maar naar spr meende uitverkocht was D a Toordracht woonden we met genoegen bij maar t speet ons dat de geachte spreker zich de bovenstaande uitdrukkingen permitteerde jegens hen lie indertijd hun stem hebben doen hooren tigen de opriebling van een monument ter eere van de Gebr 4t Houiinan Waar mannen Is Prof Fruiii eu de heer Muller als hun gevoelen te kennen gaven dat ir Houtman niet verdient op een voetstuk te worden geplaatst daar gaat het wat ver om de tegensprekers te qualifieeeren als mannen die gedreven worden uit suoht om Toor geleerd door te gaan of uit iJTerzucht r Een der Leden der firma of een der Agenten door ons aangewezen zalkn tegenwoordig zgn MAANDAG te Gorinchem in het Koffijhnis De Beurs bg den Heer Buesses DINGSDAG te Rotterdam in het Koffijhuis Café du ComiMce bg den Heer Schkoobs DONDERDAG te Gouda in het Hotel De Zalm bg den Heer Vos VRIJDAG te Dordrecht in het Neêrlandsch Koffijhuis bij deu Heer Zakn Bq ministerieele beschikking is aan W D Cariaens te Leimuiden met intrekking Tan vroegere beschikkingen tot wederopzegging vergunning verleead voor een stoombootdieust tot vervoer van peraoBen goederen en vee tussohen Amsterdam Leiden BMkoop Go uda Ro tterdam Haarlem Den In Dec 1876 zal het 28 jaar geleden z jn dat de Rykstelegraaf hier te lande werd ingevoerd Id elite mate die tak van openbare dienst is voor oitcegaan kan o a blijken uit de volgende cijfers OBueead aan Eige Haard In 18E5 telde de dienst 74 ambtenaren zonder i besttUers en 33 toestellen in 1875 690 ambteaarea en 379 toestellen Te Amsterdam werden in 1S5E behandeld 79 934 telegrammen in 1875 1 345 5S3 In bet oorlogsjaar 1870 was het getal 2 165 246 waarvan alleen Tan Il tot 22 Juli 134 892 stuks of gemiddeld 12 263 P dag De personen van Abd el Kader die onlangs Ta n wen Tan goede getuigschriften voor den Indischen dieatt wa geëngageerd is eergisteren op last van koogerhand van zijn verbintenis ontslagen en naar ket buitenland gezonden bepaaldelijk niet ten genoege van d n beUnghebbende die zich gedurende het verbluf te Harderwijk steeds uitmuntend heeft gedragen Zu O Door het gerechtshof te s Gravenhage burgerlijke tnaer is bü arrest van 27 Nor bevestigd het vonnisgder rcgtbank te Leida l wezen in de zaak Tan H Gq l te Bodegraven tegen G de Wit aarbij ket betreft een vordering van 2 pCt eener som van 48000 waarop de eischer beweerde reoht te hebben geus tijue handelingen als tnsschenpersoon bij den verkoop eener boerenhofstede elke echter door de leduboDk wa a feewezen Zaterdag is de spoonreglijn Niea enlaia IhrboTe jitaktig geopend Uit Groningen 1 een fee ttrein aai Laar rcrirokkeD aan deiea tooht i oaua dad Door eenige Nederlandsohe vrienden van kMena en kanst is san mevrouw Lina Schneider een exentdaar van Vondels eriien door mr J Van Laaa bij Gebroedere Binyu uitgegagr n ten geaobeokaawigeboden Men schrijft nit Berg Amkaekt iii MNoV Naar men verneemt zal in bet Totgeode jaar kat tegenwoordige stoambootenhoofd tot eene toik atdéa aangelegd Teveaa tal die ook enat Hon al noordelgke Taento van ket piutveer De miniater vaji JVv i B Ter ittigiit d buiwwhebbenden dat te btgjfinen met l I eoemb r IIM gelegenheid zal bestaan tot ket overmaken va jpUsommen het bedrag Van 175 galden ÓT va S90 franken niet te boven gaande dobr mUM Un PO it issels tussohen Nedéland tef eene eji Fraanijlc en Algerié ter andere tjide De Synodale CÓmmiMie he ïtaanda op Hn haar gerichte adressen waarin ti veiMkt rordt gf bruik te maken van haar eakt o n ove nluimitlg H 59 Algemeen Regl e ne baitenge aue meene 87i A satnen te roepen om terqg te Icomen op de doórqa Synode détes jaars genomen besluiten of altkant inaMregelen te beniHiett om dëo vrede der kerk fé f reki na lan urige en er tige bvenTNiingWnar gevonden aan het vemoek tetoMoen SÜ eftnv if goed gevonden degtcndenvoorditbealidtineendpmeen antwoord aan de adreaaantM ht inket lwUMd drie miuisten leden der staten en van den gemeenteraad Des middags erd een diner gegcTen waaraan ook Duitaohe autoriteiten deelnamen Terder een volksconcert en illuminatie in de Korenbeor en een soir wusioale ia de Harmonie De eerste trein uit Nederland werd in Duitschland uitstekend ontvangen Te Leer erd een dgeuuer gebruikt te Weeuer werden de reizigers begroet door het gezang der schoolkinderen eu de muziek van hst 7 8e Pruissisohe infant e regiment Bü de brug over de Deins erd gelegenheid gegeven om uit te stappen en dit erk te böiehtigeni op verlangen van de ministers erk ook te Sohesmda halt gehand om daar het mogumeut te beiien Donderdag U erd ter criminele terechtzitting van het gerechtshof te s Hertogeubosoh een strafzaak behandeld die haar weerga moe elyk zul vinden Het gold nl het doodsteken van ieiuand door middel van I een parapluie Dit apen was met zundanige kracht gebezigd dat de geheüle lengte der tamel k dikke I houten punt door het oog van deu verslagene in de i hersenen was gedrougen zij had daar zoodanige verwoestingen aangericht dat na een hevig lijden van bijna drie weken de dood was gevolgd De verdediger mr Bits zeide dat bq in het ten deze gebezigde voorwerp nooit ander had gezieu dan een defensief wapen in dat nog wel tegen aauvallen van uit de wolkeu hü leidde daaruit af dat de beklaagde onmogelijk de bedoeling kon hebben gehad daarmede een manslag te begaan hg zag er fceleer een ongeluk in De udv gen mr van Meeuwen nam verzachtende omstandigheden aan en eischte eenzame opsluiting voor twee jaren De beschuldigde een jougeliiig die deu bjjnaam van Hereules draagt was zeer aaugcdaau Donderdag is te Amsterdam de qnaestie van verbetering der Bynvaart eene levensquaestie voor den handel van Amsterdam en zooals in de beraadslaging werd opgemerkt tevens voor den handel van Nederland in het algemeen besproken op eene meeting Ouder de aanwezigen bevonden zich een aantal groothandelaren cenige welhoudere vele leden Tan den Baad en de kamer Tou koophandel reeders expediteurs enz De vergadering werd geleid door den heer 0 W E Wilde die na op het groote belang der te behandelen quaestie te hebbeu gewezen de statistieke bizonderhcid mededeelde dat 61 pOt van de goederen die van eu naar Nederland naar eu van Duitschland komen langs den Rijti worden vervoerd eu dat van dit verkeer AaMtes slechts Met tnttele aandeel heeft van Q j p Jt stroom op en van 4 pCt stroom afwuarts De faaudel iu goederen langs deu Kyn zou echter toch veel grooter ajjn wanneer niet velen gedwongen waren voor huune verzendingen den waterweg overi Kotterdam te nemen voorol voor plaatsen boven Keuleu en voor plaatsen beueden Keulen den spoorweg omdat regelmatige beurtvaarten vau hier niet meer bestaan Wat helpt het dat een goede waterweg verkr eu is door de opening van het Noordzeekanaal als de gemeenschap met den Bijn niet wordt verbeterd I Daarna schetste de heer J 3 Kievits de reis via Gorinokem en via Gouda eni aan te toonen hoe doeltreffend die waterwigen zijn hij zeide Ten eerste via Qonda Het gfetob begint reeds ala men de Noord es het Spaajaardsdiep Toorby geTaren is want de rivier is bij hoog water moeielijk te bevaren en ab de biezen langs de oevers zyn afgemaaid dan gebeurt het soms dat men Tast raakt Van Kortenoord moetfln de schepeu gesleept worden Vroeger waren ac twee maatschappijen Uei oonourreerden maar in knar eigen belang nu samenwerken zoodat zij vragen at maar te krijgen is tot Mootdreefat gaat het goed maar dicht bij Gouda staat soms slechts een i twee meter water Dan komt de Mallegatsluis een siais die haar naam nie gestolen heeft bij hoog water ia er te veel ater om te schutten eu als er ainii ater is is er te einig water om te schutten deorlu en drempel zijn rermolmd als het ater neer laa ia spuit Gouda af eu werpt beziukiel Toor de sluis toodat de schepeu kannen waehten totdat dit eggebaggerd is soms een a twee uur behalve het achten op de booten die en te reekt vd anderen gaan Bü noordwestenwind wordt niet geaehnt Is da aehipper nu al die moeielijkheden te boven en ia kü langs deu Goudsoben Turfsingel tot de Boode Brug genaderd dan moet hq een zuiveren reoktkoek maken op een plaats die dikwerf verstopt is en die tot by dên eersten zaagmolen des uaehts som vol ligt Rijkspolitie is daar nooit te vinden ontstaat er twist dan ve ehaft ieder ioh eigen leaht Is men eindelijk net ongelukkige Gonda uit aar men voor de genoten eldaden 4 Qi per tou heeft betaald dnn langs de Kromme Gouwe die ook geen verkeerden naam draagt tot aan de brog te WaddinxTCen aar hat Taar ater leer nau is en dik erf Keulen rs in de brug Tasttitten In 1874 hebben vele schepen egeaa een in de Gonwe gezonken naaimcr der Mhip t nicnaata aaBi a 4 I ka rV MM i UaallaJi g Wat betreft ket verzoek ia de adrenen vooritomeBde 0 6 maatregelen te nemen waardoor de amen temming der verschillende richtingen met opzicht tot de beijjdeaisquaestie zou kunnen worden bewerkt verklaart tij dat zij tot geen besluit heeft kunnen komen Wel werd een voorstel geopperd om nevens de eerste than gebruikelijke belgdenisvraag nog een andere te tellen waaruit de keuie aan de predikanten zou wordeu tvergdateu Hoewel erkend wd dat dit voor lel veel beeft waardoor het zich aanbeveelt werden de be woren tocb te groot geacht om het als haar voorstel over te nemen Zij besloot echter dit in haar verslag aan de Syuone te vermelden en het hierdoor ouder het oog der volgende Synode te brengen Burgerlijke Stand OEBOHEN 24 Nof Fraaclicul ouden V W D Schrnk CD C F Heroiaa de Groot 26 Petrai oudera H C Bongen n J M KooUd WilhelmiDi ouden A F Arts B fi tao dir Slrulea MstliiMu ouden D van du Hlidts A nuGogh 26 WilbelminaCorueUa oodera L A WilUobarg en A vso Gogh 28 Hennctte Fran oia CoulMcs ouden H F Goriaaeu en J M H Hoo teodoarD iKttond oudera M Hut eo N an Dam OVEBLKUEN it No A de RsadI 2m M kuia 7 ADVERTENTIËN ♦ Ontydig bevallen van een meisje J M H GOEISSEN HOGIMDOOSN Gouda 28 Not 187Ö Heden overleed na een langdurig doch gednldig Igden mgne geliefde Echlgeuoote JOHANiVA CHRISTINA MULLER in den onderdoni van 66 jaren Allen die de overledene vaif nuby gekend hebben zallen besetfen wat ik in haar verliea H TAS ZANEN Gouda 24 Nov 1876 Heden overleed na een langdurig en geduldig lyden in den ouderdom van 73 jaren onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw JOHANNA DU KOSTER weduwe den U er PifM Jacob Ditoar J C BOKHOVEN C BOKHOVENDeobt Oouda 27 Nov 1876 Venoeie van róaiobeklag vertchoond te blijven V Voor de vele en hartelyke bewijzen van belangatelling ondervonden bg geli nheid van honne VEERTIG JARIGE ECHTVEREENI6ING betuigen Vy ook namens onze kinderen Bzen hartelgken dank J C VAN SCHAIK N VAN 8CHAIKGouda 28 Nov 1876 van wsa Poel Zfl die nog iets te vorderen hebben van den Ondergeteekende gelieven zich te vervoegen Vi Zgnen Gemagtigde den H er A J BOERS Crabahebraat L JO E BOERS Mevrouw Wkd va GOOR Iï vep vraii tegen FEBflUARI 7 eene 3 u i Koken en Werken etelt m $ GENOEGEN ConuniKMriaaen der Sociëteit Ons Genoegen InMgeii tér kennfsse van HB Leden ingevolge Art 30 Tsn het Reglement dat biy gelegenheid TUI de Se Abonneihenta Toonèelvoorstelling p WOENSDAG 29 NpVEMBEB 1876 dte aO0lBfttSeB Tan af des avondfl ZES DOB m GSSLOTEN 2ljm Namens üommigsarissen Mr P J SNEL Voorzitter H JAGSR StcMtem mfa VU NoTemiwi 187d m Meubelen Spiegels en Stoelen Tiendeweg D 83 bg de groote Kerk Voorhanden Mahoniehouten Noten en Zwarthouten DamesWerktafeltjes Vouw en Gemakstoelen Bloemtafels enz zeer geschikt voor St NICOLAAS CADEAÜX Wed J BIR ZOON W l MJUAAEE S Banketbakker Oosthaven B 17 Verzoekt zijnen geachten begTin tigers in tijds de bestellingen te mogen ontvangen van GEBAK welk moet dienen als SURPRISE eAZ AFSLAG De BOUWUANSWQNING met aènhoorigheden benevens eene partg WEl en BOUWLAND alles staande en gelegen in den Polder WiUeru nabg de Stad en onder de Gemeente Gouda laatstleden Donderdag door den Notaris F VAN DEN BERG te HUUgereberg in de herberg de Utreehteche Dom te Gouda geveild zgn in gekomen N 1 De Bouwmanswoning ca met 6 heet 4 a 5 c Wei en Bouwland op ƒ 17 100 N 2 2 heet 13 a 3c Weiden Bouwland op 6 600 N 3 1 heet 69 a 25 o Hooiland op 5 300 De afslag blgft iepaald op Donderdag 30 ffovember 1876 s namiddags één nre in opgenoemde herberg op den Longen Tiendeweg F Gouda Oosthaven B a 14 Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen tan ZEER FIJN UITGEVOERDE Voorhanden eene zeer nette sorteeiing Qoulen en ZUveren Heeren en Dames EINGEN YSSTKETTINGEN PARURES en BELLEN MEDAILLONS en CHARIVARIES bijzonder geschikt voor St NICOLAASCADEAUX ook eene fraage Ifetize MEELEN mmt J Van de PAVOORDT Dubbele Bnnrt Qouda Paarden en V e VERZEKERJ N GS BANK te URUmtEN Verzekeringen te n elk VERLIBB van PAARDBN en V£E Vaste mlage Premiën Voor inlichtingen en het sluiten van Verzekeringen vervoege men zich bg het HoofdAgentschap voor Smand en België Kantoor WIJNSTRAAT 108 R0TTEBDA M of bg den Heer C v n x A MEE GOüCfA Agent d r Maatschappg