Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1876

Vrijdag 1 Oeeember N 1914 1876 WEGENS VERPLAATSING FINALE UITVERKOOP VOORHANDEN EENË RUIME S0RTËERIN6 WMTll 41TïElïi BLAAUWSTRAAT ®® PMl GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekn KOOLASCH te bekomen aan de Gasfabriek teg en 7 C t de Kyuiwagen Aan ue LEDEN der A d GOUDA van de Nedet l GustaafAdolf VereetUglng wordtj ericht dat de JAARLIJHBCHE mir mm zal worden gehouden op VRIJDAG den In D E GEMBER a s des namiddags ten 2 ure in het hotel cdb Zum alhier Namens het Bestuur der Aid voornoemd BLOEMBBS Semtarii EXPOSITION SL NICOLAS LH 01 ST Firma SCHOUTExV ONTVANGEN eene schoone Collectie NOUVEAUTÉ S ge schikt voor St NICOLAASCADBAUX GALANTERIEN LUXE ARTIKELEN Fransche Neurenberger en Mecanieke Ontvangen ieuw e Surprises WESTliA VEniT C3 OTJIDA heeft thans voorradig eene nette Collectie BOEKWERKEN voor vex schillende leeftijd Teeken Portret Poëzy eninPostzegel Albums Muziek Schrijten Zak Portefeuilles Stereoskoop en Stereoskoop Ï laten Photographiën Microphoren Fabersluitleijen Leijenboekten eu de Bésique en diverse KINDERSPELEN Vlecht Bouw Uitknip en andere Kinderplaten Cartonnag es Surprises enverder een tal van fijne Artikelen zeer g eschikt yoor Heeren enIlto mesCadeaux f St NICOLAAS ETALAGE Van af heden fer bezichtiging ruim voorzien van Nieuwe Fransche en Duitsche SURPRISES CARTONNAGES Fijne CHOCOLAiD en SUIKERWERKEN M v an der BURG Banketbakker Wlj dstraat Mevrouw ROM E IJ N vraagt tegen I Februari eene Tweede Meid INGEZETENEN en vooral zg die reeds eene a A SIjEIDI3SrC3 in buis hebben worden opmerkzaam gemaakt dat men met den tegenwoordigen prijs der Petrolenm tegen nagenoeg denzelfden prijs van Gu kan gebruik maken Behalve het gemakj nndel kheid enz enz is hieraan nog verbonden dat door de Directie der Gasfabriek KOSTELOOS de bestaande gasleiding wordt in orde gebracht nitgenomen vernieuwingen die er mochten noodig z n Geheel nieuwe gasleidingen worden zoo goedkoop mogeiyk berekend Door dat er reeds vele gasverbruiker bg komen woidt door den ondergeteekende beleefd waodki ich BU TIJDS aan te melden ten inde Hen geregeld te kunnen bedienen De Directie der Gasfabriek J M VRIES ROBBÉ QwiK Drok van A inkman voor Sf Nicolaas Cadeaiix in vele soorten voorhanden bfl Lange Tiendeweg alhier OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUOEHS van Gouda zgn voornemens op W O E N S D A G den öü DECEMBER 1876 des namiddags ten 1 ure in het Riauhuis aldaar bg enkde inschrijving AAN TE BESTEDEN De leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1877 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtwaren 2 LTzerwerk 8 Spijkers en ligte IJzerwaren 4 Lood Zmk en Soldeer 5 Verfwaren en ülas e Teer Kalk Grind 9 Zaï d 30 000 IJesolmetselplavei 100 000 blaauwe Ubselstraat klinkers 12 25 000 Vechtsche Straatklin kois W ialvorm 13 25 000 VeeMsclie Straatklin küis gewone vorm 14 30 000 Vlakke gr Vechtscho Klinkers gewone vorm oa 15 10 000 Luijksche ütraiitkeijeo Zullende van de 8 laatstgenoemde numm 9R de mbnsters aan de Stads Timmerwerf kunnen worden bezichtigd De Bestetken en Voorwaarden zulUen dagelijks de Zondagen uitgezonderd destvoormiddq s van 10 tot des namiddags l ure ter PlaaUelijke Secretarie en aan de Stade Timmerwerf ter inzage liggen terwijl de luscbrijviugs BilletteD op zegel geschreven geteekend en gesloten jiitbriykdes namiddags ten vgf ure van den den December 1876 pp gezegde Secretarie moeten ingeleverd z n Ter wille der gaarheid Mijnheer THEOPHILE mjjne vrouw haar hoofdhaar was bijna geheel uitgevallen en opr het gebruik van twee uwer flacons in ma tfld van vier maanden volkomen geheel bn Rotterdam Hoogstraat ÜB C Dw Dienaar Geteekend J DB HAAN üitT lvaoHaM Jloaiof SohllTeri nuA Baar Kale Plekken PUn inde8ohedelhuId liaarwoWn yroegtydiggrijswoyden al deze ona ngenalmhedeA worafeh verhinnen door de AMERICAN BALM Binnen korte tgd verkrijgt de behaard huid haar vorige grg kracht weder i H 4 4 R V RR F Wil men netje Haaft of HAAH V Ijnr Baard verwen in bk nd bwm of zwart zonder rosse tint of huid te tlcÉkftit neemt dan het EAU CHROMATIQÜi ƒ 12 de flacon voor eenjaar voldoende naar gelang wat me verft Franco aanvraag 11 ƒ 2 de fl con gemakshalve 42 blauwe postzegels postwissel of op rembonrs bij THEOPHlLB Haarkundjge te 4AMte ito Prederiksplein No 32 regts Vuur Schouw BÜ töEHEE8TBReo WETHOUDEB8 van aouia doen te weteu dat het bj arL 36 der Verordeninj op de Braitdireer raorgesshreveu oudenoek iii Wooubanen en Geboawea door keuren Brand inecatrn en OaderBraudoieeatera lal worden gulaau deu 4deu en 5den Deeember a terirql de uoachouw tul plaau hebben den I9den en tOates Dceembar U ioraaMrolgeade vordeode de bewonen of gebruikers uiigeooodigd geuoemde Heeren daartoe in staat ie stellen Gouda den 30n Nor 1876 Borgemeeater en Wethoaders Toomoemd D Secretaris De Bnrffameeeter Obooouiivh Foktoum VAD Biaanr Ukknix kk BUITENLAND BuU iilu scli vverïk lit Kaw UMO uU WeeaeB verneemt ia de stand van liet Oastenake vraa stnk als vot t De versehilleude Kabinetten zgn ket eeaa over de bijzandere hervormingea voor de drie opgesUne pruviasUia Het versehil van gevoelea tassehen Petersburg u Londen raakt meer den uitwendigeu rorm dan de saak lelve Taw X asea te Luudea den aehyn wil bewaard hebiien ais bleiif het Va ulke tractaat ougesehoudeo obehoon mea iu de feitelqke sehcudüig vau art 9 evenxoo benut alt iodertyd ten aanzien vaa d a Libauoa het gefal as wil Rnslaod b t opiiiakea vau een e eiitae l protoeul der eouferentie Juiht ftüiier iu den vorm dan in de daad de Wvallciivcrklariug van b ttaetaat bcduogeo zien daar loeu auUs in Uaslaud bca uawt als eeae suort was voidoeuiiig eu lebabiiitalie voor dcu uitslag van den K riiu umlog KveiiKiu beslaat er geen niterlijk versehii tussehen de Kiigelsehe eu de Rnssische oprattiug van het vraagstuk brtrefende de waarborging der uit te voeren harrornUBgea Alleen de vraag omtrvut den aard der waarbargea zon aanleiding kannen geren tot een oorlog Kaalaud verlangt onverwijlde bezetting waarwan Bngebuid niata weten wit en e Porte nog minder De geopperde en reeds betprakrn voontellen van ehikking betreffen deela het nitatellen vau de bezétiiag totdat Turkije bipen moeht zelve noch de naoht Doeh het geiag te bezitten om de hervormingen tot aUnd te brengen waarover men het eens ia daaU de vraag welke mogendheid met de besetting tal belast wordeij Binnen de grens dezer sehikkingaroomtellen zon te tnpetai e in hoever ooK Engeland zich zou kunnen w reauigea met een eventuëde bezetting De eerste voorloopige bgee komst der conferentie al vermoedelijk op 6 December plaats hebbeu Heden verlaat Lord 8alisbu y de stad Rome In de Franaohe Kaïder is Maandag de beraadsUging over de begrooting van Eeredienst voortgezet aan de anla was uu de verhooging voor de lager geestelgkai keid door den Minisur Dnfaure aangevraagd de omoiissie wilde ééa milUoea francs minder dan de Sliuister een amendement om het cgfer der oouimissie i TettUibbelan werd verworpen maar de zaak niet a ednaa Vooral wanneer men den finanoiëeleu toestand van Fraukryk in aanmerking neemt eii zwaren druk der beUstingen meet krijgt men een onaangejiamen indruk van de verhooging door den Minister voorgeateld eu wordt de oppositie verklaarbaar alleen uit beleefdheid heeft de begrootingsoommissit van de 1 200 000 fr slechts 200 000 fi laten staan Ia de volgende zitting zjjn de beide partijen tot een vergel k gekomen de poat voor kapelaans ie nwt 108 000 fnuken verhoogd en alioo gebracht op 800 000 frankef De minister Dnfaure voerde daarna het woord ten gilntte fan de school voor hooger geestelijk onderWys Evenwel werd het voorstel om het orediet voor deze tehool te herstellen met 3il9 tegen 15fr stemmen verworpen De begrootingscommisiie heeft de weigering van JlM l öu m 30 000 fr meer e outvaogeu voor keimis aangenomen maar besloten hH crediet te hnndhaven aangezien het niet den persoon geldt maur de zaak De versefailleude ncdertagte der regcenng iu de laatste dagen schqiieu een tninistcricele crisis te hebben uitgelokt Vooral de slechte ontvangst der oplossing vau de quaeatie der militaire eerbewgziiigeii aan burgerlijk begraven ridden run hél Icgioeu run eer en het rooruemeu der fepublikeinen om op dit punt uiet toe te geven moeten den heer Uufuure hebben genoopt ran heengaan te spreken Maar mm zegt dat de maaraehalk presideut niet ongeneigd is in eene transactie toe te stemipcn Ziehier het laatste Panjache telegram De beoordeeliiigen aangaande de ministeriëele crisis zgn van tegemtrgdigeu aard Velen zijn van meening dat de beer Diifuure zija onlslag zul aanbieden eu dut dit de aftreding vaa het gehecle kabinet ten gevolge zal hebben maar men gelooft dat het ontslag niet zid aangenomen worden en zrlfs de linkerzyde liet ministerie Z 1I uitnoodigeu om aaate blijren D Duitsche Rijksdag maakte Haandag een aanvang met de tweede lezing van het uieiiwe Wetboek van sl ifTordiriiig tegen den wenach der regerrinu werd door de tmeerderheid ia art 1 de bepalmg ingeUacht dm drukptrsovertndingen alleen kunnen worduii vervolgd op de plalitai waar geschied zjjn Iu ei n vergadering van de aatitnaal liberale leden vau den Rgkadag ia besloten tot uiet dcelueming aan de Furgsche weKldteutoauateUiiig en daar m weet dat de regeering vmi helxeUÜe gevoelen ia e zaak uuk niet in den Rijkailag ter sprake te brengen Het ia onzeker of nu aiid e fraetin de itgeering over de zuuk zullen i iterpelleercii Bg deu Dnitachen Band nw1 i een voorstel ingedienn tot het ajiiigaau raiceen leeainif vaa 10 raiU lioeu mark t voor het maken van nieuwe telegraafaiationa eii bet leggen ran ten oiideraitrdaehe Ign van fierlgu naar Frankfort en uaar Hamburg Iu de dpaausche eiirtes is de kerkelgke quaeatie behaudeld naar aanleiding vau eene door den heer Sagaata voorgestelde motie om te verklaren dat de regeeringartikel 11 der constitutie betreffende de godsdienstige verdraagzaamheid niet juist had geïnterpreteerd Zuoals te rerwaehlcn was werd ij verworpen eu wel met 183 tegen 60 stemmen voorzeker een belangrijke meerderheid maar toch niet zoo gibot dat zij geen hoop geeft op een betere toekomst voor de kerkelgke vrijheid Al du leden vodr het comité voor de verkiezingen in ZuidCuroUna zgn wegens kuoeiergen door t hoogste hof van dien staat verodrdeeld tot 1600 dollars boete eu tut gevangenisstraf tot zoo hing het hof de inrrijheiditelliug zal bevelen Voor de verkiezing vaa een President en een VicePresident der Vereenigde Staten brengt Californie 6 stemmen uit Colorado 3 atenimen Illinois 21 Jowa 11 Kansas 6 Louisiana 8 Maine 7 Massaehusetta 13 Michigaa 11 Miuneaota 5 Nebraska 3 Nevada 8 NewHampshire 5 Ohio 22 Oregon 3 Fensylrania JU Rhode Island 4 South Carolina 7 Vermouth 6 Wisconsin 10 Florida 4 Alabama 10 Arkansas 6 Conneciiout 6 Deleware 3 Georgia 11 Indiana 15 Kentucky 12 Marybiud 8 Misaiasippi 8 Miaaouri 16 NewJersey 9 New York 36 North Carolina 10 Teuneesee 12 Teina 8 Virginia 11 eu West Virginia 5 te zamen 369 stemmen Van deze zjjn 134 stemmen zekerlijk voor Tdden en als de republikeinsohe uitslag in Louiainna Florida en South Carolina proetboudcnd blijkt te zgn 185 voor Hayes BINNENLAND 6OUDA 30 November 1876 Z M heeft benoemd tot rijkaoutrangtir te Bodegrareo dep heer Coop thana te Aardenburg te Uazenwoude deu beer Uukirmdt thans te Nieuwkoop Thans zgn weder in de gemeente Gouda 96 menaohen bedrogen uitgekomen die b lid vau de Rotterdamsohe vereenigiug ie EtadraoU waarvan het hoofd kantoor is gevestigd te Amsterdam in de Govert Flinkstraat JTp 86p jpai deUtreohtsoheziWe oen jiar lang ledere eek vyl centen hebben betaJd waarvoor zij in het begin dezer maand November zouden ontvangen rceren bedden Chiffonuicrea Ladetafek Stodeu Spiegela Schilderijen Manufaetuftu enz Eindelijk zgu op dej 25u dezer maand de goederea dlhier ïangekoraen welke bestaan in 96 paar vaasjes ieder paar een waarde hebbende van nog geeu 50 ct ulsmcde een laatgeving vau den Durecteur dier ver enigin r i Koch aan deu bode dier verseaiging II de Ixiaaii om aan ieder lid een paar vaaqea voor zijn aandeel uit te reiken Bü miuiaterieele beachikUng van 25 dezer ia aan de directie der Nederiandaohe Rijnapoorwegmaatachappij gevestigd t Utrecht tot wederopzegging vergunning verleend voor een atoorasleepdienst op de alroomen ri vieren en kanalen ia acht provinoiën Blijkens de bij de regeering ontvangen offioiëele berichten uit Zwitseriand betreffende den stand der veeziekte daar te lande loopende tot 16 November jl was in het kanton Lnzern een nieuw geval van besmettelijke longziekte voorgekomen op eenen tal van 7 runderen die als gewoonlijk alle afgemaakt waren In den vrij gnnatigen atand van het monden klauwzeer waa sedert hef begin dezer maand geene veranijering gekomen Volgena de offlcieele berichten uit OoJKenrijk heerscht de veepest Voortdurend schoon niet in kevige mate in de Bnkowina en GaUioi daarentegen waren ougarge Croatië en Slavonië alamede de militaire gunslanden vrij van die ziekte Uit a Hage meldt men aan de Amk Ct Oeiyk men weet zijn in de modelzaal van bet minislerie van marine een aantal zaken afkomstig van de hut door Heemskerk en Barendsi op Nbva Zembla opKerieht Dobr tnnchenkomst van den luitenant ter zee Koolemans Beynen die de laatste Eugelache expeditie naar de noordpool raedemaakte zgn onlangs bg het dep van marine op nieuw eenige zaken uit genoemde hut ontvangen De heer Koolemans Beyiieo ontmoette naraeNjk eeu Engelschman die voornemens was no NovaZembla te gaan en spoorde dezen aan om t trachten de hut op te zoeken hetwelk hem gelukte waarna hg de gevonden voorwerpen aan den ken Koolemans Beynen afttond Onder de gevonden voorwerpen is een kruidhoom waarin zich een papjer bevond dat een kort verhaal bevatte van den toMit naar NovaZembla onderteekend door Heemskerk en Barendsz Hoewel het papier zeer is beschadigd xooil het schrift toch grootendeda te lezen Van het eerste oogenblik af dat het tooneelgeietachap der bh Le Graa 0 s werd opgericht werd t algemeen betreurd dat dit zoovele uiutekende aoteun bevattende ook niet eene zg t dan ook slechts een enkele talentvolle actrice rgk waa Men moest iioh tevreden steUeu met middelmatigheden met dames die niet zonder verdienste waren maar wie dat zeker iets ontbrak dat een vrouw tot knustenaiee verheft dames die dank zj volhardende studie den indruk van t geheel niet totaal bedierven maar tooh Zelden zelve grooten indruk maakten Het gezelschap had dus voor alles behoefte aan een eerste actrice Hoogsl gelukkig mocht het daarom genoemd worden èn voor t publiek en voor t Rotterdamsob gezelschap dat die behoefte zoo goed vervuld werd en dat een actrice kon worden geëngageerd al Mevr de Vriea die als eoméiienne een goeden laaB had die waar zg optrad gaarne gezien werd Dut zij dien goeden naam verdient bleek ona giateren toen zij bier optrad ia De tchoomoo eo Mijnheer Foirier Ongetwijfeld is zjj een lieve elegante verschijning op bet tooneel en zij zal in de meeste stukken van t Rotterdamsohe repertoire op haar plaats zgn z $ stdtt u voor raet t meeste succes een werkelgke daoHL evenals de heeren Haspels van Zuylen enz i erdaa4 fashionable heeren zgn zg acteert goed zij spreekt eenvoudig meest met nadruk beweegt zich zeer gemakkelijk en maakt t noodige werk ran haar toilet Haar stem is echter niet altgd even aangenaam aoms klinkt daar aU ijj apreekt een schellen toon die niet lieMgk aandoet en wjj veezen dat zjj van sommige leden v t gezelschap waartoe zg vroeger behoor een slecht gewoonte heeft drergenomen om namelijk yant dtol t d met zekere noDchalaBce haar taak te volbrengen Vap harte botten w j dat onze vrees niet tui b